Anda di halaman 1dari 6

KURIKULUM KURIKULUM

- Elemen KBAT dalam - Toolkit penyelesaian


kurikulum masalah dan membuat
- Menyediakan standard keputusan
KBAT dari Prasekolah ke - Program 1 Murid 1 Projek
Tahun 6 (1M1P)
elemen dalam
PEDAGOGI melaksananakan B I N A U P AY A
- Latihan KBAT kepada guru
- Pedagogi KBAT yang
efektif dalam bilik darjah
dengan menggunakan
KBAT SOKONGAN
i-THINK KOMUNITI &
S WA S TA
- Pihak komuniti dan
swasta menyokong KBAT
PENTAKSIRAN dalam aktviti murid.
- Tingkatkan % dan kualiti
item
- Penyediaan manual SUMBER
pembinaan item KBAT - Mepertingkatkan dan
mempelbagaikan KBAT
ARAS KEMAHIRAN BERFIKIR
PENILAIAN

SINTESIS M E N C I P TA

ANALISIS MENILAI

APLIKASI MENGANALISIS

K E FAH A M A N APLIKASI

P E N G E TA H U A N MEMAHAMI

M E N G I N G AT

TA K S O N O M I B L O O M
(ASAL)
TA K S O N O M I A N D E R S O N
(SEMAKAN)
KBAT DALAM KURIKULUM
MENGAPLIKASI DOMAIN PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN NILAI
• Keupayaan mengaplikasikan domain pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dikuasai
melalui proses PdPc dengan mencapai tahap penguasaan yang ditetapkan dalam
dokumen kurikulum.
• Penguasaan berbeza mengikut peringkat.

MEMBUAT PENAAKULAN DAN REFLEKSI


• Kebolehan membuat pertimbangan secara logik dan rasional.
• Mengimbas kembali dan mentafsir sesuatu melalui pengalaman, tindakan, perasaan dan
maklum balas.

MENYELESAIKAN MASALAH, MEMBUAT KEPUTUSAN, BERINOVASI DAN BERUPAYA


MENCIPTA SESUATU

• Merupakan hasil daripada keupayaan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai.


• Menyelesaikan masalah dengan keputusan yang bijaksana, berinovasi dan bermanfaat.
KBAT DALAM PEDAGOGI

RANCANG PDPC
RUJUK KBAT
DALAM Objektif
LAKSANA PDPC MENTAKSIR REFLEKSI
STANDARD pembelajaran
Gunakan Soalan KBAT Keberkesanan
PEMBELAJARAN eksplisit
i-THINK dalam pentaksiran KBAT dlm PdPc
Kenal pasti elemen Aktiviti PAK21
KBAT
SUMBER KBAT
Mempunyai
Secara hubung kait
Mengaktifkan
eksplisit dengan
pengalaman
menunjukkan permasalahan
dan
perkara yang dunia dan
pengetahuan
perlu kehidupan
sedia ada.
diterokai. s e b e n a r.

Menyediakan Aplikasi teknik


peluang aplikasi penyoalan bersifat
pengetahuan, divergen,
kemahiran dan nilai menggalakkan
dalam pelbagai pemikiran mendalam
situasi dan
dan penyelesaian
masalah.
masalah.
ITEM KBAT
STIMULUS
Menjana
kemahiran
inferens dan
penaakulan kritis

ITEM TIDAK P E L B A G A I TA H A P
BERULANG PEMIKIRAN
Item berbeza Pelbagai kata
setiap tahun tugas digunakan

S I T U A S I K E H I D U PA N KONTEKS BUKAN
SEHARIAN LAZIM
Penyelesaian masalah Murid berfikir
harian mendalam