Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4

2020
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN
KANDUNGAN
MINGGU 1 1.0 NOMBOR 1.1.1 Menyatakan nombor hingga 100 000: Nota:
1 Januari – 5 BULAT DAN (i) Membaca sebarang nombor yang diberi Sebutan nombor secara betul. 12 425
Januari 2020 OPERASI ASAS dalam perkataan. disebut sebagai ‘dua belas ribu empat
(ii) Menyebut sebarang nombor yang diberi ratus dua puluh lima’ bukan ‘satu dua
1.1 Nilai nombor dalam bentuk angka. empat dua lima’.
(iii) Menulis nombor dalam angka dan Cara sebutan nombor yang lain:
perkataan 4 500 disebut juga sebagai empat puluh
lima ratus.
1.1.2 Menentukan nilai nombor hingga 100
000: Cadangan aktiviti:
(i) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi  Gunakan pelbagai perwakilan
sebarang nombor. termasuk model konkrit, alat
(ii) Mencerakin sebarang nombor mengikut manipulatif, petak grid, gambar,
nilai tempat dan nilai digit. bunyi, gerak isyarat, garis nombor
(iii) Membandingkan nilai dua nombor. dan simbol untuk mewakili nombor.
(iv) Menyusun nombor mengikut tertib menaik  Gunakan TMK untuk menyatakan
dan tertib menurun. dan menentukan nilai nombor.
(v) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor
secara tertib menaik dan tertib menurun.
MINGGU 2 1.2 Nombor genap 1.2.1 Mencirikan nombor genap dan nombor Cadangan aktiviti:
6 Januari – 12 dan Nombor ganjil ganjil.  Gunakan alat berfikir.
Januari 2020 1.2.2 Mengelaskan nombor genap dan nombor  Gunakan TMK untuk mengenal pasti
ganjil. nombor genap dan nombor ganjil.

MINGGU 3 1.3 Penganggaran 3.1 Memberi anggaran kuantiti berdasarkan set Cadangan aktiviti:
13 Januari – 19 rujukan yang diberi dan menentukan kewajaran  Gunakan bahan konkrit dan gambar.
Januari 2020 jawapan.

MINGGU 4 1.4 Pembundaran 1.4.1 Membundarkan nombor bulat hingga Nota: CUTI TAHUN
20 Januari – 26 puluh ribu terdekat. i. Mengenalpastinomboryangmungkin BARU CINA (22
Januari 2020 diwakili oleh suatu nombor yang Januari – 26
telah dibundarkan hingga puluh ribu Januari 2020)
terdekat.
ii. Pembundaran boleh melibatkan
wang, ukuran dan sukatan.
iii. Cadangan aktiviti: Gunakan garis
nombor.

MINGGU 5 1.5 Pola nombor 1.5.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor Nota:
27 Januari – 2 yang diberi secara tertib menaik dan tertib Siri nombor boleh melibatkan hingga
Februari 2020 menurun satu-satu hingga sepuluh-sepuluh, enam nombor.
seratus- seratus, seribu-seribu dan sepuluh Cadangan aktiviti:
ribu-sepuluh ribu. Boleh gunakan pelbagai alat mengira
1.5.2 Melengkapkan pelbagai pola nombor dalam proses pengiraan untuk membina
yang diberi secara tertib menaik dan tertib pola nombor.
menurun satu-satu hingga sepuluh-sepuluh,
seratus- seratus, seribu-seribu dan sepuluh
ribu-sepuluh ribu.

MINGGU 6 1.6 Operasi asas 1.6.1 Menyelesaikan ayat matematik tambah Cadangan aktiviti:
3 Februari – 9 dalam lingkungan hingga empat nombor, hasil tambahnya dalam
Februari 2020 100 000 lingkungan 100 000.  Penambahan melibatkan nombor
1.6.2 Menyelesaikan ayat matematik tolak hingga lima digit.
melibatkan dua nombor dalam lingkungan 100  Gunakan bahan konkrit, gambar,
000. garis nombor dan pengiraan secara
1.6.3 Menyelesaikan ayat matematik tolak mental untuk mewakilkan proses
melibatkan dua nombor dari satu nombor pengiraan.
dalam lingkungan 100 000.
1.6.4 Menyelesaikan ayat matematik darab
bagi sebarang nombor hingga lima digit dengan
nombor hingga dua digit, 100, 1000, hasil
darabnya hingga 100 000.
1.6.5 Menyelesaikan ayat matematik bahagi
bagi sebarang nombor dalam lingkungan 100
000 dengan nombor hingga dua digit, 100 dan
1000

MINGGU 7 1.7 Operasi 1.7.1 Menyelesaikan ayat matematik operasi Nota:


10 Februari – 16 bergabung bergabung tambah dan tolak dalam lingkungan
Februari 2020 100 000. Mulakan operasi bergabung tambah dan
tolak tanpa mengumpul semula.
1.7.2 Menyelesaikan ayat matematik operasi
bergabung darab dan bahagi dalam lingkungan
100 000.

MINGGU 8 1.8 Penggunaa 1.8.1 Menentukan nilai anu bagi ayat Nota:
17 Februari – 23 anu matematik tambah melibatkan dua nombor
Februari 2020 hingga dua digit dengan satu anu. Anu diwakili dengan huruf.
1.8.2 Menentukan nilai anu bagi ayat Gunakan nilai nombor yang kecil dahulu.
matematik tolak melibatkan dua nombor
hingga dua digit dengan satu anu.

MINGGU 9 1.9 Penyelesaian 1.9.1 Menyelesaikan masalah melibatkan Cadangan aktiviti:


24 Februari – 1 masalah nombor bulat, operasi bergabung tambah dan Gunakan langkah-langkah penyelesaian
Mac 2020 tolak serta operasi bergabung darab dan bahagi masalah seperti berikut:
dalam lingkungan 100 000 melibatkan situasi  Memahami masalah.
harian.  Merancang strategi penyelesaian.
1.9.2 Menyelesaikan masalah tambah dan tolak  Melaksanakan strategi.
dalam situasi harian melibatkan satu anu.  Menyemak jawapan.
Gunakan pelbagai strategi penyelesaian
masalah seperti melukis gambar rajah,
mengenal pasti pola dan mencuba kes
lebih mudah.
Gunakan pelbagai strategi PdP seperti
pembelajaran kontekstual dan
pembelajaran masteri.
MINGGU 10 2.1 Pecahan 2.1.1 Menukarkan pecahan tak wajar kepada Cadangan aktiviti:
2 Mac – 8 Mac nombor bercampur dan sebaliknya. Gunakan bahan konkrit, gambar rajah
2020 2.1.2 Menambah hingga tiga nombor dan perisian.
melibatkan pecahan wajar, nombor bulat dan
nombor bercampur. Nota:
Penyebut bagi hasil tambah boleh lebih
daripada 10.

Cadangan aktiviti:
Gunakan bahan konkrit, gambar rajah
dan perisian.
Penyebut bagi baki boleh lebih daripada
10.
MINGGU 11 2.1.3 Penolakan pecahan:
9 Mac- 15 Mac
2020 (i) Menolak sebarang dua nombor melibatkan
nombor bulat, pecahan wajar dan nombor
bercampur.
(ii) Menolak sebarang dua nombor daripada
satu nombor melibatkan nombor bulat,
pecahan wajar dan nombor bercampur.
2.1.4 Operasi bergabung tambah dan tolak
melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan
nombor bercampur.
2.1.5 Menentukan nilai bagi pecahan wajar dan
nombor bercampur daripada sesuatu kuantiti.
MINGGU 12
16 Mac – 22 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
2020
MINGGU 13 2.2 Perpuluhan 2.2.1 Menambah hingga tiga perpuluhan hingga Gunakan gambar rajah, garis nombor dan
23 Mac – 29 Mac tiga tempat perpuluhan. perisian.
2020 2.2.2 Menolak hingga dua perpuluhan daripada
satu perpuluhan hingga tiga tempat
perpuluhan.
2.2.3 Mendarab perpuluhan dengan nombor
satu digit, 10, 100 dan 1000, hasil darabnya
hingga tiga tempat perpuluhan.
2.2.4 Membahagi perpuluhan dengan nombor
satu digit, 10, 100 dan 1000, hasil bahaginya
hingga tiga tempat perpuluhan.

MINGGU 14 2.3 Peratus 2.3.1 Menukarkan pecahan kepada peratus dan Gunakan pelbagai strategi.
30 Mac – 5 April sebaliknya.
2020 2.3.2 Mengira peratusan daripada suatu Cadangan aktiviti: Gunakan petak seratus.
kuantiti objek.

MINGGU 15 2.4 Penyelesaian 2.4.1 Menyelesaikan masalah pecahan, Gunakan langkah-langkah penyelesaian
6 April – 12 April masalah perpuluhan dan peratus. masalah seperti berikut:
2020 • Memahami masalah.
• Merancang strategi penyelesaian.
• Melaksanakan strategi.
• Menyemak jawapan.
Gunakan pelbagai strategi penyelesaian
masalah seperti melukis gambar rajah,
membuat jadual atau senarai secara
bersistem.

MINGGU 16 3.1 Operasi asas 3.1.1 Menyelesaikan ayat matematik tambah Cadangan aktiviti:
13 April – 19 wang hingga tiga nilai wang dan hasil tambahnya
April 2020 hingga RM100 000. Gunakan wang mainan, gambar, garis
3.1.2 Menyelesaikan ayat matematik tolak nombor, perisian dan pengiraan secara
hingga mental untuk mewakilkan pengiraan
dua nilai wang dari satu nilai wang dalam tambah wang.
lingkungan RM100 000.
3.1.3 Menyelesaikan ayat matematik darab Gunakan strategi PdP simulasi.
melibatkan nilai wang dengan nombor hingga
dua digit, hasil darabnya hingga RM100 000.
3.1.4 Menyelesaikan ayat matematik bahagi
melibatkan nilai wang dalam lingkungan RM100
000 dengan nombor hingga dua digit.

MINGGU 17 3.2 Operasi 3.2.1 Menyelesaikan ayat matematik operasi Cadangan aktiviti:
20 April – 26 bergabung wang bergabung tambah dan tolak dalam lingkungan
April 2020 RM100 000. Gunakan wang mainan, gambar, garis
3.2.2 Menyelesaikan ayat matematik operasi nombor, perisian dan pengiraan secara
bergabung darab dan bahagi dalam lingkungan mental untuk mewakilkan pengiraan
RM100 000. operasi bergabung.
MINGGU 18 3.3 Pengurusan 3.3.1 Merancang bajet harian, mingguan dan Menjelaskan pelbagai cara menyimpan 1 Mei Hari
27 April – 3 Mei kewangan bulanan bagi mencapai matlamat kewangan wang. Kelepasan Am (
2020 jangka pendek. Hari Pekerja)
3.3.2 Merekodkan simpanan dan perbelanjaan Gunakan Jadual Rekod Simpanan dan
bagi mencapai matlamat kewangan. Perbelanjaan.
3.3.3 Menjelaskan keperluan menyimpan rekod
simpanan dan perbelanjaan.

MINGGU 19 3.4 3.4.1 Menjelaskan kesan sesuatu keputusan Mencirikan murid yang
4 Mei – 10 Mei Tanggungjawab kewangan yang dibuat. bertanggungjawab dalam membuat
2020 dalam membuat 3.4.2 Membuat keputusan kewangan keputusan berkaitan kewangan
keputusan berdasarkan keutamaan keperluan dan
berkaitan kehendak.
kewangan 3.4.3 Membuat keputusan kewangan dengan
menganalisis maklumat kewangan yang
diperolehi daripada pelbagai sumber.

MINGGU 20
11 Mei – 17 Mei
2020
MINGGU 21 20 Mei dan 21
18 Mei – 24 Mei Mei adalah cuti
2020 sempena
perayaan
MINGGU 22
25 Mei – 31 Mei CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2020
MINGGU 23
1 Jun – 7 Jun CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2020 (6 Jun Hari Keputeraan Agong)

MINGGU 24 3.5 Mata wang 3.5.1 Mengenal mata wang negara utama Jadual penukaran wang asing setara
8 Jun – 14 Jun asing dunia. dengan nilai RM1 sahaja.
2020 3.5.2 Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai
mata wang semasa negara lain.

MINGGU 25 3.6 Instrumen 3.6.1 Mengenal pelbagai instrumen Perkenalkan instrumen pembayaran
15 Jun – 21 Jun pembayaran pembayaran. termasuk pembayaran tunai, e-
2020 3.6.2 Menjelaskan penggunaan pelbagai pembayaran dan penggunaan kad.
3.7 Penyelesaian instrumen pembayaran dalam transaksi
masalah barangan dan perkhidmatan.
3.7.1 Menyelesaikan masalah wang dalam
lingkungan RM100 000 melibatkan operasi asas
dan operasi bergabung dalam situasi harian.

MINGGU 26 4.1 Sistem 12 jam 4.1.1 Mengetahui perkaitan antara sistem 12 Perkukuhkan sistem 12 jam dan
22 Jun – 28 Jun dan 24 jam jam dengan sistem 24 jam. perkenalkan sistem 24 jam.
2020 4.2.1 Menentukan tempoh masa melibatkan
4.2 Tempoh masa unit jam dan minit dalam tempoh 24 jam. Cadangan aktiviti: Gunakan garis masa.
MINGGU 27 4.3 Anggaran 4.4.1 Menyatakan perkaitan antara alaf, abad,
29 Jun – 5 Julai masa dekad dan tahun.
2020 4.4.2 Menukar unit masa melibatkan:
4.4 Perkaitan (i) jam dan hari,
dalam masa (ii) hari dan minggu,
(iii) bulan dan tahun,
(iv) tahun,dekad dan abad.

MINGGU 28 4.5 Operasi asas 4.5.1 Menyelesaikan ayat matematik tambah


6 Julai – 12 Julai masa dan tolak hingga tiga nilai masa melibatkan:
2020 (i) jam dan hari,
4.6 Penyelesaian (ii) hari dan minggu,
masalah (iii) bulan dan tahun,
(iv) tahun,dekad dan abad.

4.5.2 Menyelesaikan ayat matematik darab dan


bahagi melibatkan masa:
(i) jam dan hari,
(ii) hari dan minggu,
(iii) bulan dan tahun,
(iv) tahun dan dekad,
(v) tahun dan abad,
dengan nombor hingga dua digit.
4.6.1 Menyelesaikan masalah berkaitan masa
dan waktu dalam situasi harian.
MINGGU 29 5.1 Panjang 5.1.1 Mengenal unit panjang milimeter dan Menulis ukuran panjang yang diberi
13 Julai – 19 Julai kilometer. dalam milimeter dan kilometer dengan
2020 5.1.2 Menyatakan perkaitan melibatkan unit menggunakan simbol mm dan km.
ukuran panjang milimeter dan sentimeter serta Perkenalkan unit panjang sistem ukuran
meter dan kilometer. metrik:
5.1.3 Menukar unit ukuran panjang melibatkan  desimeter (dm)
milimeter dan sentimeter serta meter dan  dekameter (dam)
kilometer. Perkenalkan juga unit panjang sistem
ukuran
imperial:
 inci
 kaki
 ela
 batu
MINGGU 30 5.1.4 Mengukur objek dalam unit milimeter.
20 Julai – 26 Julai 5.1.5 Menganggar jarak dalam unit kilometer.
2020 5.1.6 Menyelesaikan ayat matematik tambah
hingga tiga ukuran panjang melibatkan
milimeter dan sentimeter serta meter dan
kilometer.

MINGGU 31
27 Julai - 2 Ogos CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
2020
MINGGU 32 5.1.7 Menyelesaikan ayat matematik tolak Perkukuhkan semula perkaitan
3 Ogos – 9 Ogos ukuran panjang hingga dua nilai dari satu nilai sentimeter dengan meter.
2020 melibatkan milimeter dan sentimeter serta
meter dan kilometer. Cadangan aktiviti:
5.1.8 Menyelesaikan ayat matematik darab
melibatkan ukuran panjang dengan nombor Gunakan objek sebenar dan perisian bagi
satu digit berkaitan milimeter, sentimeter, penukaran unit ukuran panjang.
meter dan kilometer. Gunakan pelbagai strategi pengiraan bagi
5.1.9 Menyelesaikan ayat matematik bahagi menyelesaikan ayat matematik.
melibatkan ukuran panjang dengan nombor
satu digit berkaitan milimeter, sentimeter,
meter dan kilometer.

MINGGU 33 5.2 Jisim 5.2.1 Menyelesaikan ayat matematik operasi Perkenalkan unit jisim sistem ukuran
10 Ogos – 16 bergabung tambah dan tolak jisim melibatkan metrik:
Ogos 2020 unit gram dan kilogram.  Miligram (mg)
5.2.2 Menyelesaikan ayat matematik operasi  Tan metrik (t)
bergabung darab dan bahagi jisim melibatkan Perkenalkan juga unit jisim sistem ukuran
unit gram dan kilogram. imperial:
 Paun (lb)
 Auns (oz)
Perkenalkan juga unit jisim lain-lain
sistem ukuran:
 Tahil
 Kati
MINGGU 34 5.3 Isipadu cecair 5.3.1 Menyelesaikan ayat matematik operasi Perkenalkan unit isi padu cecair sistem Maal Hijrah (20
17 Ogos – 23 bergabung tambah dan tolak isi padu cecair ukuran imperial: Ogos 2020)
Ogos 2020 melibatkan unit mililiter dan liter.
5.3.2 Menyelesaikan ayat matematik operasi  Gelen (gal)
bergabung darab dan bahagi isi padu cecair  Kuart (qt)
melibatkan unit mililiter dan liter.  Pain (pt)

MINGGU 35 5.4 Penyelesaian 5.4.1 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran Cadangan aktiviti:
24 Ogos – 30 masalah dan sukatan dalam situasi harian. Gunakan langkah-langkah penyelesaian
Ogos 2020 masalah seperti berikut:
• Memahami masalah.
• Merancang strategi penyelesaian.
• Melaksanakan strategi.
• Menyemak jawapan.Gunakan
pelbagai strategi penyelesaian masalah
seperti menaakul secara mantik dan
mengenal pasti pola.
Gunakan pelbagai strategi PdP seperti
simulasi, pendekatan STEM dan
pendekatan modular.

MINGGU 36 6.1 Sudut 6.1.1 Mengenal dan menamakan sudut tegak, Perkenalkan segi tiga tak sama kaki, segi 31 Ogos Hari
31 Ogos – 6 sudut tirus dan sudut cakah pada bentuk segi tiga sama kaki, segi tiga sama sisi dan segi Kemerdekaan
September 2020 empat tepat, segi empat sama dan segi tiga. tiga bersudut tegak.
MINGGU 37 6.2 Garis selari 6.2.1 Mengenal dan menamakan garis selari Kenal pasti garis selari dan garis
7 September – dan garis dan garis serenjang. serenjang daripada bahan konkrit
13 September serenjang 6.2.2 Melukis garis selari dan garis serenjang. (persekitaran), bentuk dua dimensi dan
2020 lukisan.

MINGGU 38 6.3 Perimeter dan 6.3.1 Menentukan perimeter bagi bentuk Menjalankan aktiviti luar bilik darjah. 16 September
14 September - luas poligon sehingga lapan sisi. (Hari Malaysia)
20 September 6.3.2 Menentukan luas segi empat sama, segi
2020 empat tepat, segi tiga bersudut tegak, segi tiga
sama sisi dan segi tiga sama kaki menggunakan
petak segi empat sama 1 unit persegi dan
rumus.

MINGGU 39 6.4 Isipadu 6.4.1 Menentukan isi padu kubus dan kuboid Membina kubus dan kuboid pelbagai saiz
21 September – pepejal menggunakan kubus 1 unit padu dan rumus. bagi menganggar isi padu sesuatu objek.
27 September
2020
MINGGU 40 6.5 Penyelesaian 6.5.1 Menyelesaikan masalah melibatkan Gunakan pelbagai strategi penyelesaian
28 September – masalah ruang. masalah seperti menggunakan gambar
4 Oktober 2020 rajah, model dan objek sebenar.

MINGGU 41
5 Oktober – 11
Oktober 2020
MINGGU 42
12 Oktober – 18
Oktober 2020
MINGGU 43
19 Oktober – 25
Oktober 2020
MINGGU 44 29 Oktober (Hari
26 Oktober – 1 Keputeraan Nabi
November 2020 Muhammad SAW)
MINGGU 45
2 November – 8
November 2020
MINGGU 46
9 November – 15
November 2020
MINGGU 47 15 dan 16
16 November - November adalah
22 November cuti sempena
2020 Deepavali