Anda di halaman 1dari 4

PEMERHATIAN DAN PENTAKSIRAN KANAK-KANAK

(ECS3253)
PENILAIAN PELAJAR

1. Butiran penilaian adalah seperti berikut;

Jenis Penilaian Kaedah Penilaian Wajaran Tarikh


(%) Serahan/Penilaian
Penilaian Kajian Kes 30 5 Feb 2020
Berterusan Pembentangan 10 29 Jan & 5 Feb 2020
Kuiz 10 12 Feb 2020
Peperiksaan Akhir Soalan Struktur (60%) 50 Tertakluk kepada jadual
Soalan Esei (40%) peperiksaan akhir
JUMLAH KESELURUHAN 100

a) Tugasan Kumpulan
1. Secara berkumpulan, jalankan satu Kajian Kes berkenaan salah satu aspek
perkembangan kanak-kanak seperti berikut;
i. fizikal
ii. kognitif
iii. sosioemosi
iv. bahasa dan komunikasi
v. kreativiti
(Rujuk Kurikulum PERMATA / KSPK 2017)
2. Kajian kes tersebut hendaklah menggunakan kaedah pemerhatian dan penilaian
seperti senarai semak, rekod anekdot dan rekod berterusan dan lain-lain yang
sesuai.
3. Kajian kes hendaklah dijalankan sama ada di TASKA atau TADIKA/PRASEKOLAH.
4. Cadangan butiran/kandungan kajian kes perlu rujuk pada Lampiran A
Lampiran A

KANDUNGAN

1.0 PENGENALAN 1
1.1 Definisi 2
1.2 Objektif Kajian 3
1.3 Kepentingan Kajian

2.0 SOROTAN LITERATUR


2.1 Teori Perkembangan 5
2.2 Kajian Lepas 10

3.0 METODOLOGI KAJIAN


3.1 Senarai Semak 15
3.2 Rekod anekdot 17

4.0 ANALISIS DATA


4.1 Senarai Semak 21
4.2 ……………… 23

5.0 PERBINCANGAN DAN RUMUSAN


5.1 Perbincangan 25
5.2 Rumusan 27
5.3 Cadangan 30

6.0 SENARAI RUJUKAN

7.0 LAMPIRAN

5. Laporan kajian kes perlu dihantar dalam bentuk hardcopy dan softcopy pada MINGGU
KE-13 kuliah menggunakan format APA.
6. Penilaian laporan berkenaan adalah berpandukan kepada rubrik pemarkahan di bawah:
Kriteria Skala Pemarkahan Wajaran
(%)
(1) (2) (3) (4) (5)
Sangat Lemah Sederhana Baik Cemerlang
lemah

Laporan Laporan Penulisan Dapatan Laporan dapatan Dapatan dilaporkan 5


dapatan laporan dilaporkan dengan secara terperinci,
kurang jelas sederhana dan baik tetapi kurang yang terperinci mendalam dan
dan tidak kurang terperinci dan dan baik sangat baik
terperinci. mendalam. memenuhi aspek memenuhi aspek
terperinci. yang dikaji. yang dikaji.

Gaya Gaya Gaya Gaya Gaya Gaya persembahan 5


persembahan persembahan persembahan persembahan persembahan tersusun, kreatif,
tidak kemas kurang agak tersusun dan tersusun, kemas kemas dan
tersusun kemas. dan menarik. menarik

Dapatan Menyatakan Menjelaskan Menjelaskan Menjelaskan Menjelaskan 5


kajian dapatan dapatan kajian dapatan kajian dapatan kajian dapatan kajian
kajian tetapi beserta teori- beserta teori-teori beserta teori-teori beserta teori-teori
tiada huraian teori berkaitan berkaitan dengan berkaitan dengan berkaitan secara
berkaitan tetapi tidak baik tetapi tidak baik dan jelas. terperinci,
teori. tepat. jelas. mendalam dan
sangat baik.

Intepretasi Interpretasi Interpretasi Menginterpretasi Menginterpretasi Menginterpretasi 5


yang tidak dan yang aspek-aspek yang aspek-aspek yang aspek-aspek yang
tepat dan sederhana dibincangkan dibincangkan dibincangkan
kurang pemahaman dengan baik dan dengan mendalam dengan sangat
kefahaman terhadap merujuk dan merujuk mendalam dan
terhadap aspek-aspek sekurang- sekurang- kritikal serta
aspek-aspek yang dikaji kurangnya tiga kurangnya empat merujuk sekurang-
yang dikaji dan merujuk bahan rujukan bahan rujukan kurangnya lima
serta tiada kepada dari pelbagai dari pelbagai bahan rujukan dari
bahan sekurang- sumber. sumber. pelbagai sumber.
rujukan kurangnya dua
bahan rujukan

Penggunaan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan 5


bahasa kefasihan kefasihan kefasihan kefasihan kefasihan
penggunaan penggunaan penggunaan penggunaan penggunaan
yang sangat yang kurang bahasa yang bahasa yang betul bahasa yang betul
lemah. tepat. betul. dan sesuai dan tepat.

Pengolahan Pengolahan Pengolahan Pengolahan agak Pengolahan jelas Pengolahan sangat 5


sangat kurang jelas jelas tetapi kurang dan tepat jelas dan tepat.
lemah. dan kurang tepat.
tepat.

5
Rujukan Sumber Sumber Sumber rujukan Sumber rujukan Sumber rujukan
rujukan rujukan adalah pelbagai adalah pelbagai adalah pelbagai
sangat daripada daripada sumber daripada sumber daripada sumber
terhad. beberapa sekunder. primer. primer dan
sumber sekunder.
sahaja.

JUMLAH KESELURUHAN 30


b) Pembentangan

Laporan kajian kes yang telah dijalankan perlu dibentangkan di dalam kelas bermula pada
minggu 12 & 13. Pembentangan akan dinilai secara individu berdasarkan kepada rubrik
pemarkahan di bawah:

Kriteria Skala Pemarkahan Wajaran


(10%)
(1) (2) (3) (4) (5)
Sangat Lemah Sederhana Baik Cemerlang
lemah
Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan
persembahan persembahan persembahan persembahan persembahan persembahan Markah
tidak menepati tidak tersusun adalah adalah adalah Keseluruhan
isi kandungan atur bersesuaian tersusun amat tersusun = Jumlah
atur dan atur dan markah / 15 x
menarik amat menarik 10%

Pembentangan Pembentangan Pembentangan Pembentangan Pembentangan Pembentangan


adalah adalah adalah adalah adalah
amat lemah tidak mantap bersesuaian mantap amat mantap

Pengurusan Tiada Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan masa


masa pengurusan masa yang masa yang masa yang yang
masa tidak baik bersesuaian baik amat baik