Anda di halaman 1dari 57

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


BAHASA MALAYSIA (BM)
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT HJ. ADNAN (SKPHA)
TAHUN 4
2019
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU 1 TEMA 1: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami dan ILMU
(3/1-6/1 AKTIVITI menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, menyebut jenis-jenis ayat dengan
2017) KELUARGA suku kata, perkataan, frasa dan ayat struktur binaan ayat yang betul Kajian Tempatan
dengan betul. dan tepat.
NILAI MURNI
(3/12017) TAJUK :
CUTI BERKHEMAH DI 2.2.3 Membaca dan memahami Kasih sayang
GANTI LAMAN IDAMAN 2.2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan
TAHUN perkataan, frasa dan ayat daripada berimbuhan apitan daripada EMK
BAHARU pelbagai sumber dengan sebutan pelbagai sumber dengan sebutan
2017 yang betul. yang betul. Pendidikan Alam
Sekitar
3.2.6 Menulis ayat dalam
3.2 Menulis huruf, suku kata, perenggan secara mekanis KB
perkataan, frasa dan ayat secara dengan betul dan kemas. Menjanakan idea
mekanis dengan
betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut dan memahami Kontekstual
lirik lagu yang mengandungi nilai -Menghubungkaitkan
4.1 Menyebut dan memahami unsur dan pengajaran yang
seni dalam lagu melalui nyanyian dipersembahkan melalui Mengkategorikan
secara didik hibur. nyanyian secara didik hibur.
KP
5.1.1 Memahami dan
menggunakan kata nama am Interpersonal
5.1 Memahami dan menggunakan konkrit dan penjodoh bilangan
Verbal-linguistik
golongan kata dengan betul mengikut dengan betul mengikut konteks.
konteks. BCB
5.1.3 Memahami dan

MUKA SURAT 2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

menggunakan kata ganti nama


tunjuk dengan Bacaan intensif
betul mengikut konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU 2- TEMA 1 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan ILMU
3 AKTIVITI memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons yang
(9/1- KELUARGA arahan, soalan dan pesanan yang sesuai Pendidikan Moral
20/1/2017) didengar dengan betul. secara lisan atau gerak laku
NILAI MURNI
TAJUK : terhadap arahan berdasarkan
SERONOKNYA ayat perintah dengan betul. Kerajinan
MEMBACA 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang2.3.1 Membaca pelbagai bahan Kerjasama
jelas dan intonasi yang betul. yang
mengandungi pelbagai jenis EMK :
ayat
TMK
secara mekanis dengan
3.2 Menulis huruf, suku kata, lancar,
perkataan, frasa dan ayat secara sebutan yang jelas dan
mekanis dengan betul dan kemas. intonasi
yang betul.
KB :
4.1 Menyebut dan memahami unsur 3.2.7 Menulis ayat majmuk secara Mengecam
seni mekanis dalam bentuk tulisan Kontekstual –
dalam lagu melalui nyanyian berangkai dengan betul dan Menghubungkaitkan
Menjanakan idea
secara kemas.
didik hibur. KP :
4.1.2 Memahami dan Interpersonal
menghasilkan lirik Visual ruang
lagu yang mengandungi nilai

MUKA SURAT 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

5.1 Memahami dan menggunakan dan Muzik


golongan pengajaran secara berpandu
kata dengan betul mengikut dan
konteks. disampaikan melalui
nyanyian
secara didik hibur.

5.1.1.
Memahami dan menggunakan kata
nama am konkrit dan penjodoh
bilangan dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU 4 TEMA 1 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1


(23/1- AKTIVITI memberi Mendengar, memahami dan
3/2/2017) KELUARGA respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons yang sesuai ILMU
soalan dan pesanan yang secara lisan atau gerak laku Sejarah
TAJUK : didengar terhadap arahan berdasarkan ayat
(26/1- MELANCONG dengan betul. perintah dengan betul. NILAI MURNI
1/2/2017) DENGAN
CUTI KELUARGA Kasih sayang
PERAYAAN 2.3.2
TAHUN 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan Membaca pelbagai bahan yang Patriotisme
BARU CINA bacaan mengandungi ayat tunggal dan
dengan lancar, sebutan yang jelas ayat majmuk berbilang subjek

MUKA SURAT 4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

dan secara mekanis dengan lancar, EMK


intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul. Kreativiti dan inovasi

TMK
3.3.3 KB
3.3 Membuat gambaran
Membina dan menulis perkataan, Membina dan menulis jawapan mental
frasa dan ayat dengan betul. pemahaman berdasarkan soalan Mengenal pasti
yang bertumpu dan bercapah Menghubungkaitkan
dengan betul. Menyusun urutan
Menjanakan idea

KP
4.2.1 Mengujarkan ayat yang Kinestetik
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah
gramatis Verbal-linguistik
dan
dengan sebutan yang betul
menggunakan bahasa badan
dan
secara
intonasi yang jelas serta
kreatif semasa bercerita secara
susunan
didik
idea yang tepat semasa
hibur.
bercerita
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan


5.1.2
golongan
Memahami dan menggunakan kata
kata dengan betul mengikut
nama khas tak hidup dengan betul
konteks.
mengikut konteks.

MUKA SURAT 5
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

23- UJIAN
25/1/2017 DIAGNOSTIK (TAHUN 2-5)

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 2 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2. ILMU


5-6 AMALAN memberi Mendengar, memahami dan
(6/2- KESIHATAN & respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons terhadap Pendidikan Kesihatan
17/2/2017) KEBERSIHAN soalan dan pesanan yang didengar soalan tanpa kata tanya secara
NILAI MURNI
dengan betul. lisan dengan betul.
TAJUK : Kesihatan
AMALAN HIDUP
SIHAT 2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami Kebersihan
maklumat maklumat untuk mengenal
yang tersurat dan tersirat daripada pasti EMK
pelbagai bahan untuk memberi idea utama dan idea
Kreativiti dan inovasi
respons sampingan
dengan betul dalam pelbagai bahan bagi TMK
membuat ramalan dengan
tepat. KB
3.4 Menulis imlak dengan tepat. Menghubungkaitkan
3.4.1 Menganalisis
Menulis perkataan berimbuhan Mengecam
pinjaman dengan ejaan yang tepat Menjanakan idea
secara imlak
4.1

MUKA SURAT 6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

Menyebut dan memahami unsur seni KP


dalam lagu melalui nyanyian secara Verbal-linguistik
didik hibur. 4.1.2 Meramal
Memahami dan menghasilkan lirik Muzik
lagu yang mengandungi nilai dan
BCB
pengajaran secara berpandu dan Mendengar dengan
5.1 Memahami dan menggunakan disampaikan melalui nyanyian cekap
golongan secara didik hibur.
kata dengan betul mengikut
konteks.
5.1.3
Memahami dan menggunakan kata
ganti nama tunjuk dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 2 : 1.3 1.3.3


7-8 AMALAN Mendengar, memahami dan memberi Mendengar, memahami dan ILMU
KESIHATAN & respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons dengan
Pendidikan Kesihatan
(20/2- KEBERSIHAN soalan dan pesanan yang didengar menyampaikan pesanan yang betul
3/3/2017) dengan betul. mengikut urutan. NILAI MURNI
TAJUK :
BERSIH & SIHAT . Kebersihan

2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami Kerjasama
yang tersurat dan tersirat daripada maklumat daripada bahan
pelbagai bahan untuk memberi untuk

MUKA SURAT 7
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

respons menjana idea dengan betul. Cinta akan alam sekitar


dengan betul.
EMK
3.3 3.3.4
Kreativiti dan inovasi
Membina dan menulis perkataan, Membina kerangka untuk menulis
frasa dan ayat dengan betul. pelbagai jenis karangan dengan
betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


KB
dan sebutan dan intonasi yang
menggunakan bahasa badan betul Membuat urutan
dengan dan jelas, dan bahasa badan
kreatif melalui lakonan secara didik yang sesuai melalui lakonan Kontekstual -
hibur. secara didik hibur. Mengaplikasikan

Membuat andaian
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6
golongan Memahami dan menggunakan kata Konstruktivisme –
kata dengan betul mengikut hubung pancangan keterangan Menerangkan dan
konteks. dengan betul mengikut konteks. menjanakan idea

Menganalisis
5.1.4 Menjanakan idea
Memahami dan menggunakan kata
kerja pasif dengan betul mengikut Kontekstual -
konteks. Memindahkan

MUKA SURAT 8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU 6-10/3/2017 UJIAN FORMATIF 1 TAHUN 1-6


9 2017

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU 10 TEMA 2 : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 ILMU


AMALAN menyatakan Bertutur tentang sesuatu perkara
(13-17 /03/ 2017) KESIHATAN & permintaan tentang sesuatu daripada pelbagai sumber Pendidikan Kesihatan
KEBERSIHAN perkara dengan menggunakan ayat yang
NILAI MURNI
(20/3/2017- daripada pelbagai sumber dalam gramatis dalam situasi formal dan
25/3/2017) TAJUK : situasi tidak formal secara bertatasusila. Kebersihan Fizikal &
CUTI PENDIDIKAN formal dan tidak formal secara Mental
PERTENGAHAN KESIHATAN bertatasusila.
PENGGAL 1 2.2.3 KB
2.2 Membaca dan memahami ayat
Membaca dan memahami yang mengandungi perkataan Menghubungkaitkan
perkataan, frasa dan ayat berimbuhan apitan daripada
daripada pelbagai sumber dengan pelbagai sumber dengan sebutan Mengecam
sebutan yang betul. yang betul. Menaakul

Konstruktivisme –
2.4.3 Menghubungkaitkan
Membaca dan memahami

MUKA SURAT 9
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

2.4 maklumat yang tersurat dan Menyusun mengikut


Membaca dan memahami tersirat dengan tepat daripada urutan
maklumat yang tersurat dan pelbagai bahan untuk membuat
tersirat daripada pelbagai bahan penilaian dengan betul. Mengitlak
untuk memberi respons dengan
Memadankan
betul.
3.5.2 Kontekstual -
Mencatat maklumat yang betul Menghubungkaitkan
mengikut urutan untuk membuat
3.5 carta daripada pelbagai sumber.
Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber. 3.9.1
Menulis ulasan tentang bahan KP
bukan sastera yang didengar,
Interpersonal
ditonton atau dibaca dengan jelas
3.9 dan menggunakan bahasa yang BCB
Menulis ulasan tentang pelbagai gramatis.
bahan sastera dan bukan sastera Bacaan intensif
yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang Mencatat nota
dihasilkan daripada bahan
rangsangan untuk
menyampaikan
nilai dan pengajaran
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dengan
dan bahasa badan yang sesuai.
menggunakan bahasa badan
dengan
kreatif melalui lakonan secara 5.1.5
didik Memahami dan menggunakan
hibur. kata adjektif dan kata penguat

MUKA SURAT 10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

dengan betul mengikut konteks.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 ILMU


11-12 SENTIASA permintaan tentang sesuatu perkara Berbual tentang sesuatu perkara
SELAMAT daripada pelbagai sumber dalam menggunakan kata gelaran yang Pendidikan Moral
(27/03 situasi sesuai dalam situasi tidak formal
NILAI MURNI
-07/04 formal dan tidak formal secara secara bertatasusila.
2017) TAJUK : bertatasusila. Keberanian
SENTIASA AWASI
DIRI EMK
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami
menaakul maklumat yang tersurat dan Sains dan Teknologi
untuk memindahkan maklumat yang tersirat daripada bahan prosa
terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul

MUKA SURAT 11
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

dengan KB
betul. 3.4.2
Menulis frasa dan ayat yang ada Menghubungkaitkan
3.4 Menulis imlak dengan tepat. perkataan berimbuhan pinjaman
Menganalisis
dengan ejaan dan tanda baca yang
tepat secara imlak Konstruktivisme –
Menghubungkaitkan

4.4.1 Mendeklamasi sajak Mengecam


4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengansebutan dan intonasi
dengan intonasi yang betul yang Memadankan
menggunakan bahasa yang indah betul dan jelas secara didik
secara didik hibur. hibur Kontekstual –
serta memahami maksud Menghubungkaitkan
sajak
KP
tersebut
Interpersonal
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan 5.1.2
kata dengan betul mengikut konteks Memahami dan menggunakan kata
nama khas tak hidup dengan betul BCB
mengikut konteks.
Mendengar aktif

Bacaan intensif
5.1.5
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan
betul mengikut konteks.

MUKA SURAT 12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MUKA SURAT 13
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 ILMU


13 SENTIASA permintaan tentang sesuatu perkara Berbual tentang sesuatu perkara
SELAMAT daripada pelbagai sumber dalam menggunakan kata ganti nama diri Pendidikan Moral
(10-14 / situasi orang dan kata ganti nama diri
EMK: Nilai murni
04/ TAJUK : formal dan tidak formal secara tanya dengan betul dalam situasi
2017) SEDIAKAN PAYUNG bertatasusila. formal dan tidak formal secara Rasional
SEBELUM HUJAN bertatasusila.
KB
Mengenal pasti
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca, memahami dan Kunstruktivisme
menaakul menaakul maklumat yang
untuk memindahkan maklumat yang tersurat Mengembangkan
terdapat dalam pelbagai bahan dan tersirat daripada bahan idea
dengan prosa
betul. dengan betul. Menaakul
Membuat urutan
3.3 3.3.4
Membina dan menulis perkataan, Membina kerangka untuk menulis Menghubungkait
frasa dan ayat dengan betul. pelbagai jenis karangan dengan
betul. Kontekstual

4.4 Melafazkan dan memahami puisi KP


dengan intonasi yang betul 4.4.1 Verbal-linguistik
menggunakan bahasa yang indah Mendeklamasi sajak dengan
secara didik hibur. sebutan dan intonasi yang betul dan BCB
jelas secara didik hibur serta
memahami maksud sajak tersebut. Bacaan intensif

MUKA SURAT 14
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

5.1 5.1.6
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul hubung pancangan keterangan
mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks.

INGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 3 : 1.4 1.4.3 ILMU


14 SENTIASA Bertutur, berbual dan menyatakan Berbual tentang sesuatu perkara Pendidikan Moral
SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri
(17-21 daripada pelbagai sumber dalam orang dan kata ganti nama diri EMK: Nilai Murni
/04/ TAJUK : situasi formal dan tidak formal secara tanya dengan betul dalam situasi Keberanian
2017) BERINGAT bertatasusila. formal dan tidak formal secara
SEBELUM KENA bertatasusila. KB
Menghubungkaitkan
Menaakul
Kontekstual
Menjana idea

MUKA SURAT 15
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

1.4.4 KP
Menyatakan permintaan tentang Interpersonal
2.5 sesuatu perkara dengan Verbal-linguistik
Membaca, memahami dan menaakul menggunakan kata dan bahasa
untuk memindahkan maklumat yang badan yang sesuai dalam situasi
terdapat dalam pelbagai bahan tidak formal secara bertatasusila
dengan betul.

2.5.3
3.6 Membaca, memahami dan
Menulis untuk menyampaikan menaakul bahan prosa untuk
maklumat tentang sesuatu perkara memindahkan maklumat kepada
dengan menggunakan bahasa yang bentuk puisi dengan betul.
santun.

3.6.2
Menulis untuk menyampaikan
4.1 Menyebut dan memahami unsur maklumat berbentuk surat, laporan
seni dan cerita dengan jelas serta
dalam lagu melalui nyanyian secara menggunakan bahasa yang santun.
didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik


lagu yang mengandungi nilai
5.1 dan
Memahami dan menggunakan pengajaran yang
golongan kata dengan betul dipersembahkan
mengikut konteks. melalui nyanyian secara didik
hibur.
.

MUKA SURAT 16
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

5.1.7
Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 4 : 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 ILMU


15-16 MASYARAKAT sesuatu perkara semula dengan tepat Bercerita tentang sesuatu perkara Pendidikan Moral
PENYAYANG menggunakan sebutan yang jelas dan dengan tepat, sebutan yang jelas
(24/4- intonasi yang betul. dan intonasi yang betul Pendidikan Alam
5/05/2017) TAJUK : menggunakan ayat yang Sekitar
PROGRAM mengandungi wacana.
KHIDMAT NILAI
MASYARAKAT 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera Kasih sayang
dan 2.6.1 Semangat
bukan sastera yang sesuai bagi Membaca dan memahami pelbagai bermasyarakat
memupuk minat membaca. bahan sastera yang sesuai untuk
meningkatkan daya berfikir secara KB
kreatif. Menghubungkaitkan

MUKA SURAT 17
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

3.3 Membina dan menulis perkataan, Membuat gambaran


frasa dan ayat dengan betul. 3.3.4 mental
Membina kerangka untuk menulis
pelbagai jenis karangan dengan Menjana idea
4.1 Menyebut dan memahami unsur betul.
seni Kontekstual
dalam lagu melalui nyanyian secara
didik hibur 4.1.1 Menganalisis
Menyebut dan memahami lirik lagu
yang mengandungi nilai dan Menyesuaikan
pengajaran yang dipersembahkan
5.1 melalui nyanyian secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan KP
golongan kata dengan betul Verbal-linguistik
mengikut konteks. 5.1.7 Muzik
Memahami dan menggunakan kata Kinestetik
bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut
konteks.

MUKA SURAT 18
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 4 : 1.5 1.5.2 ILMU


17 MASYARAKAT Bercerita dan menceritakan sesuatu Menceritakan sesuatu perkara
PENYAYANG perkara semula dengan tepat yang dilihat dan yang ditonton Pendidikan Kesihatan
(8- menggunakan sebutan yang jelas dengan tepat, sebutan yang jelas
NILAI
11/05/2017) TAJUK : dan intonasi yang betul. dan intonasi yang betul
KHIDMAT RAKAN menggunakan ayat yang Kerjasama
SEBAYA mengandungi wacana.
EMK

2.6 2.6.2 Peraturan


Membaca pelbagai bahan sastera Membaca dan memahami pelbagai sosiobudaya
dan bukan sastera yang sesuai bagi bahan bukan sastera untuk KB
memupuk minat membaca. mengenal pasti nilai murni.
Menjana idea

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan Menilai


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat berbentuk surat,
Kontekstual
dengan laporan dan cerita dengan
menggunakan bahasa yang santun jelas Menganalisis
serta menggunakan bahasa
yang Konstruktivitisme
santun
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah Menghubungkaitkan
dan 4.2.1 Mengujarkan ayat yang KP
menggunakan bahasa badan gramatis
secara dengan sebutan yang betul Verbal-linguistik
kreatif semasa bercerita secara dan
didik intonasi yang jelas serta BCB
hibur. susunan

MUKA SURAT 19
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

idea yang tepat semasa Bacaan intensif


bercerita
5.1 secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul 5.1.7
mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut
konteks.

5.1.4
Memahami dan menggunakan kata
kerja pasif dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU (12-19/5/2017) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 1-6


18 TAHUN 2017

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU 19 TEMA 4 : 1.6 1.6.1. ILMU


MASYARAKAT Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Pendidikan Moral
PENYAYANG maklumat tentang sesuatu maklumat yang tersirat dengan
perkara daripada pelbagai tepat tentang sesuatu perkara EMK: Nilai Murni

MUKA SURAT 20
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

(22-26 /05/ 2017) TAJUK : sumber dengan tepat secara secara bertatasusila. Kerjasama
SKUAD PRIHATIN bertatasusila. Kebersihan fizikal
CUTI
PERTENGAHAN 2.2.3
TAHUN 2017 Membaca dan memahami ayat
(29/5-10/6/2017) 2.2 Membaca dan memahami yang mengandungi perkataan KB
perkataan, frasa dan ayat daripada berimbuhan apitan daripada Menghubungkaitkan
pelbagai sumber dengan sebutan pelbagai sumber dengan sebutan Membuat gambaran
yang betul. yang betul. mental
Menghubungkaitkan
Menjana idea
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Konstruktivisme
maklumat tentang sesuatu perkara Menulis untuk menyampaikan Kontekstual
dengan menggunakan bahasa yang maklumat yang betul dengan
santun. menggunakan idea utama dan
idea sampingan serta KP
menegaskan kesantunan Verbal-linguistik
berbahasa. Bacaan intensif

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan 4.2.2 Mengujarkan idea yang
secara kreatif semasa bercerita tepat
secara didik hibur menggunakan bahasa yang
indah
dan ayat yang gramatis
serta
5.2 Memahami dan menggunakan bahasa badan yang sesuai
pembentukan kata yang sesuai semasa bercerita secara
dalam pelbagai situasi dengan betul. didik
hibur

5.2.1

MUKA SURAT 21
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

Memahami dan menggunakan


imbuhan akhiran –an, -kan, –i,
imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

20 TEMA 5 : 1.6 1.6.2 ILMU


KENALI WARISAN Berbicara untuk menyampaikan Menyampaikan maklumat tentang
(12-16 / 06/ BANGSA maklumat tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada media Pendidikan Muzik
2017) daripada pelbagai sumber dengan cetak dalam bentuk pengumuman
TAJUK : tepat secara bertatasusila. dengan menggunakan ayat yang
CUTI IRAMA WARISAN gramatis secara bertatasusila. NILAI
NUZUL
QURAN Patriotisme
(12/6/2017)
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1
bacaan Membaca pelbagai bahan yang EMK
dengan lancar, sebutan yang jelas mengandungi pelbagai jenis ayat
dan secara mekanis dengan lancar, Peraturan
intonasi yang betul sebutan yang jelas dan intonasi sosiobudaya
yang betul.

KB
3.7.1
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif Menghasilkan rangka pendahuluan,

MUKA SURAT 22
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

dalam isi dan penutup dalam penulisan Mensintesis


pelbagai genre dengan betul. kreatif dengan betul.
Mengenal pasti
Menganalisis
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
sebutan dan intonasi yang Kontekstual
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah betul
dan dan jelas, dan bahasa badan
menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan
dengan secara didik hibur PM
kreatif melalui lakonan secara didik Main peranan
hibur 5.2.1
Memahami dan menggunakan Bacaan
imbuhan akhiran –an, -kan, –i,
5.2 imbuhan apitan pada kata kerja,
Memahami dan menggunakan kata nama dan kata adjektif serta
pembentukan kata yang sesuai imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi dengan betul. dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

21 TEMA 5 : 1.6 1.6.1 ILMU


KENALI WARISAN Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan
(19- BANGSA maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan Kajian Tempatan
23/06/2017) daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila.

MUKA SURAT 23
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

SERUPA TETAPI EMK


CUTI HARI BERBEZA
RAYA Peraturan
AIDILFITRI 2.3 2.3.2 sosiobudaya
26- Membaca kuat pelbagai bahan Membaca pelbagai bahan yang
KB
(30/6/2017) bacaan dengan lancar, sebutan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat
jelas dan intonasi yang betul majmuk berbilang subjek secara Mengitlak
mekanis dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul. Mengenal pasti
Menganalisis
Menjana idea
3.8 3.8.2
Mengedit dan memurnikan hasil Mengedit dan memurnikan hasil Mengecam
penulisan dengan betul. penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, penggunaan kata, Konstruktivisme
imbuhan dan struktur ayat.

KP
4.4
Melafazkan dan memahami puisi 4.4.2 Verbal-linguistik
dengan intonasi yang betul Membina dan memahami sajak
menggunakan bahasa yang indah secara terkawal dan BCB
secara didik hibur. mendeklamasikannya dengan Bacaan intensif
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.

5.2 5.2.1
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai imbuhan akhiran –an, -kan, –i,
dalam pelbagai situasi dengan betul. imbuhan apitan pada kata kerja,

MUKA SURAT 24
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

kata nama dan kata adjektif serta


imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 5 : 1.7 Berbincang dan mengemukakan 1.7.2 ILMU


22 KENALI WARISAN pendapat tentang sesuatu perkara Berbincang dan mengemukakan
BANGSA daripada pelbagai sumber secara pendapat tentang sesuatu perkara Kajian Tempatan
(3-07/07 bertatasusila. daripada pelbagai sumber dengan
EMK
2017) TAJUK : menggunakan ayat yang gramatis
UNIK & KREATIF secara bertatasusila. Peraturan
sosiobudaya
2.4 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada 2.4.1 Kreativiti dan Inovasi
pelbagai bahan untuk memberi respons Membaca dan memahami maklumat
dengan betul untuk mengenal pasti idea utama KB
dan idea sampingan dalam pelbagai Mensintesis
bahan bagi membuat ramalan
dengan tepat. Menganalisis
Menaakul
Konstruktivisme
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Mengumpul dan
dalam pelbagai genre dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatif

MUKA SURAT 25
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

berbentuk imaginatif dan deskriptif mengelas


dengan betul.
PAK
Mengakses
3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai 3.9.1
bahan sastera dan bukan sastera yang Menulis ulasan tentang bahan KMD
didengar, ditonton atau dibaca dengan bukan sastera yang didengar,
betul. ditonton atau dibaca dengan jelas Meramal
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.
BCB
4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan Bacaan intensif
dengan intonasi yang betul sebutan dan intonasi yang betul dan
menggunakan bahasa yang indah jelas secara didik hibur serta
secara didik hibur memahami maksud sajak tersebut.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5


golongan kata dengan betul mengikut Memahami dan menggunakan kata
konteks adjektif dan kata penguat dengan
betul mengikut konteks.

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam kata ganda separa dengan betul
pelbagai situasi dengan betul. dalam pelbagai situasi.

MUKA SURAT 26
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

23 TEMA 6 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 ILMU


PERTANIAN& memberi respons terhadap sesuatu Mendengar, memahami dan
PENTERNAKAN arahan, soalan dan pesanan yang memberikan respons yang sesuai Pertanian
(10-14 / didengar dengan betul. secara lisan atau gerak laku
Pendidkan Alam
07/ TAJUK : terhadap arahan berdasarkan ayat
Sekitar
2017) KEMAJUAN perintah dengan betul.
PERTANIAN 2.4 Membaca dan memahami maklumat EMK
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons 2.4.2 Keusahawanan
dengan betul. Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan untuk menjana idea KB
dengan betul. Menjana idea
. Kontruktivisme

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Menyusun urutan


tentang sesuatu perkara daripada Mencatat maklumat yang betul
Kontekstual
pelbagai sumber. mengikut urutan untuk membuat
carta daripada pelbagai sumber. Mengenal pasti

. BCB

4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.2 Membina dan memahami

MUKA SURAT 27
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

dengan intonasi yang betul sajak secara terkawal dan Bacaan intensif
menggunakan bahasa yang indah mendeklamasikannya dengan
secara didik hibur. sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam kata majmuk bentuk yang telah
pelbagai situasi dengan betul. mantap dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

24 TEMA 6 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 ILMU


PERTANIAN & memberi Mendengar, memahami dan
PENTERNAKAN respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons terhadap Sains dan Teknologi
(17-21 / soalan dan pesanan yang didengar soalan tanpa kata tanya secara
EMK
07 / TAJUK : dengan betul. lisan dengan betul.
2017) KAMBING TENUSU Keusahawanan
BIOTEKNOLOGI 2.4
Membaca dan memahami maklumat 2.4.3. KB
yang tersurat dan tersirat daripada Membaca dan memahami maklumat
pelbagai bahan untuk memberi yang tersurat dan tersirat dengan

MUKA SURAT 28
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

respons dengan betul. tepat daripada pelbagai bahan Menghubungkaitkan


untuk membuat penilaian dengan
betul. Menilai
Konstruktivisme
3.7
Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menjana idea
dalam pelbagai genre dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif Mengumpul dan
dengan betul. mengelas

4.3 KP
Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.2 Interpersonal
menggunakan bahasa badan dengan Mengujarkan dialog yang dihasilkan
kreatif melalui lakonan secara didik daripada bahan rangsangan untuk BCB
hibur. menyampaikan nilai dan pengajaran
dengan bahasa badan yang sesuai Perbincangan
Bacaan intensif
5.3 5.3.1
Memahami dan membina ayat yang Memahami dan membina ayat
betul dalam pelbagai situasi. tunggal dengan peluasan subjek
dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MUKA SURAT 29
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 6 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu ILMU
25 PERTANIAN & permintaan tentang sesuatu perkara
PENTERNAKAN perkara daripada pelbagai sumber Pendidikan Alam
daripada pelbagai sumber dalam dengan sekitar
(24- TAJUK : situasi menggunakan ayat yang
EMK
28/7/2017) HASIL SERBA formal dan tidak formal secara gramatis
GUNA bertatasusila. dalam situasi formal dan tidak Keusahawanan
formal secara bertatasusila.
2.5 Membaca, memahami dan Kreativiti dan Inovasi
menaakul 2.5.1
untuk memindahkan maklumat Membaca dan memahami KB
yang maklumat yang tersurat dan tersirat Mengitlak
terdapat dalam pelbagai bahan daripada bahan prosa dengan
dengan betul. Menghubungkaitkan
betul.
Mensintesis
3.3.3
Menganalisis
3.3 Membina dan menulis perkataan, Membina dan menulis jawapan
frasa dan ayat dengan betul. pemahaman berdasarkan soalan Kontekstual
yang bertumpu dan bercapah
dengan betul. KP

MUKA SURAT 30
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

3.9.1 Interpersonal
3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai Menulis ulasan tentang bahan
bahan sastera dan bukan sastera yang bukan sastera yang didengar, BCB
didengar, ditonton atau dibaca dengan ditonton atau dibaca dengan jelas
Bacaan intensif
betul. dan menggunakan bahasa yang
gramatis. Bacaan mentalis

4.1.2 Memahami dan menghasilkan


4.1 Menyebut dan memahami unsur lirik
seni lagu yang mengandungi nilai
dalam lagu melalui nyanyian secara dan
didik hibur. pengajaran secara berpandu
dan
disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur.

5.1.7
5.1 Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan bantu, kata perintah dan kata
kata dengan betul mengikut pemeri dengan betul mengikut
konteks. konteks.

5.3.1
Memahami dan membina ayat
5.3 Memahami dan membina ayat yang tunggal dengan peluasan subjek
betul dalam pelbagai situasi. dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MUKA SURAT 31
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

26 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu ILMU
POTRET MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara perkara
daripada pelbagai sumber dalam menggunakan kata gelaran Pendidikan Moral
(31/7- TAJUK : situasi yang
NILAI
4/08/ PEKERTI MULIA formal dan tidak formal secara sesuai dalam situasi tidak
2017) AMALAN KITA bertatasusila. formal Kerjasama
secara bertatasusila.
2.5 Membaca, memahami dan Kasih sayang
menaakul
untuk memindahkan maklumat yang 2.5.2 KB
terdapat dalam pelbagai bahan Membaca, memahami dan Menjana idea
dengan menaakul maklumat yang tersurat
betul. dan tersirat daripada bahan prosa Mensintesis
dengan betul.
Kontekstual
3.3 Membina dan menulis perkataan,
Konstruktivisme
frasa 3.3.4
dan ayat dengan betul. Membina kerangka untuk menulis Mengecam
pelbagai jenis karangan dengan
betul. KP

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah

MUKA SURAT 32
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

dan 4.2.1 Mengujarkan ayat yang Verbal-linguistik


menggunakan bahasa badan secara gramatis
kreatif semasa bercerita secara didik dengan sebutan yang betul BCB
hibur. dan
Bacaan imbasan
intonasi yang jelas serta
susunan
idea yang tepat semasa
bercerita
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5


golongan Memahami dan menggunakan kata
kata dengan betul mengikut konteks. adjektif dan kata penguat dengan
betul mengikut konteks.

5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.2


betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MUKA SURAT 33
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

27 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu ILMU
POTRET MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara perkara
daripada pelbagai sumber dalam menggunakan kata ganti Kajian Tempatan
(7-11 / TAJUK : situasi nama
NILAI
08/ CINTA AKAN formal dan tidak formal secara diri orang dan kata ganti nama
2017) NEGARA bertatasusila. diri Patriotisme
tanya dengan betul dalam
situasi Hemah Tinggi
2.5 formal dan tidak formal secara
Membaca, memahami dan menaakul bertatasusila. KB
untuk memindahkan maklumat yang Menjana idea
terdapat dalam pelbagai bahan dengan 2.5.3
betul. Membaca, memahami dan Mensintesis
menaakul bahan prosa untuk
memindahkan maklumat kepada Kontekstual
3.6 bentuk puisi dengan betul.
Membuat urutan
Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan KP
menggunakan bahasa yang santun. 3.6.2
Menulis untuk menyampaikan Interpersonal
maklumat berbentuk surat, laporan
dan cerita dengan jelas serta

MUKA SURAT 34
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

menggunakan bahasa yang santun. Verbal-linguistik

. BCB
Mencatat nota
4.3 4.3.1
Mengujarkan bahasa yang indah dan Mengujarkan dialog dengan sebutan
menggunakan bahasa badan dengan dan intonasi yang betul dan jelas,
kreatif melalui lakonan secara didik dan bahasa badan yang sesuai
hibur. melalui lakonan secara didik hibur.

5.3.2
Memahami dan membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan betul dalam
5.3 pelbagai situasi.
Memahami dan membina ayat yang
betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU (14-18/8/2017) UJIAN FORMATIF 2 2017 TAHUN 1-6


28

MUKA SURAT 35
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU 29 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Bertutur tentang sesuatu ILMU
menyatakan perkara
(2125/08 2017) POTERT Pendidikan Alam
MALAYSIA permintaan tentang sesuatu daripada pelbagai sumber Sekitar
perkara dengan
TAJUK : NILAI
CUTI daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang
PERTENGAHAN NEGARAKU dalam situasi gramatis Patriotisme
PENGGAL 2 GEMILANG
formal dan tidak formal secara dalam situasi formal dan KB
(28/8-2/9/2017) tidak
bertatasusila. Menjana idea
formal secara bertatasusila.
Mengecam

2.6 Membaca pelbagai bahan Menganalisis


sastera dan 2.6.1 Membaca dan memahami
Kontekstual
bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan sastera
KP
yang
memupuk minat membaca.
Verbal-linguistik
sesuai untuk meningkatkan
daya BCB
berfikir secara kreatif. Bacaan intensif
2.2 Membaca dan memahami

MUKA SURAT 36
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

perkataan, frasa dan ayat daripada Bacaan imbasan


pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul. 2.2.3
Membaca dan memahami ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan apitan daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
3.8 Mengedit dan memurnikan yang betul.
hasil penulisan dengan betul.

3.8.2
Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, penggunaan kata,
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah imbuhan dan struktur ayat.
dan
menggunakan bahasa badan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
dengan
sebutan dan intonasi yang
kreatif melalui lakonan secara betul
didik
dan jelas, dan bahasa
hibur. badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

5.1
Memahami dan menggunakan 5.1.4

MUKA SURAT 37
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

golongan kata dengan betul Memahami dan menggunakan


mengikut konteks. kata kerja pasif dengan betul
mengikut konteks.

MUKA SURAT 38
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 8 : 1.5 1.5.1 ILMU


30
EKONOMI Bercerita dan menceritakan sesuatu Bercerita tentang sesuatu perkara Ekonomi
(4-8 /09/ BERWAWASAN perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas
2017) menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul NILAI
dan intonasi yang betul. menggunakan ayat yang
Kerajinan
mengandungi wacana.
TAJUK :
EMK
SUMBER
PENDAPATAN Keusahawanan
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera
dan 2.6.2 Membaca dan memahami KB
bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bukan sastera Membandingkan dan
membezakan
memupuk minat membaca. untuk mengenal pasti nilai
murni. Kontekstual
Mengecam
3.5
3.5.2 Menyusun urutan
Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada Mencatat maklumat yang betul Menjana idea
pelbagai sumber. mengikut urutan untuk membuat
carta daripada pelbagai sumber. BCB
Bacaan imbasan

MUKA SURAT 39
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

Mencatat nota
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.2 Mengujarkan dialog yang Membuat rujukan
dan
dihasilkan daripada bahan
menggunakan bahasa badan
dengan rangsangan untuk
menyampaikan
kreatif melalui lakonan secara didik
nilai dan pengajaran dengan
hibur.
bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara didik
hibur.
5.1
5.1.3
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul Memahami dan menggunakan kata
mengikut konteks. ganti nama tunjuk dengan betul
mengikut konteks.

5.2 Memahami dan menggunakan


5.2.2
pembentukan kata yang sesuai
dalam Memahami dan menggunakan kata
ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi dengan betul. pelbagai situasi.

MUKA SURAT 40
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU 31 TEMA 8 : 1.5 1.5.2 ILMU


Ekonomi
(11-15 /9/ 2017) EKONOMI Bercerita dan menceritakan Menceritakan sesuatu perkara
BERWAWASAN sesuatu perkara semula dengan yang dilihat dan yang ditonton NILAI
tepat menggunakan sebutan yang dengan tepat, sebutan yang jelas Kerajinan
TAJUK : jelas dan intonasi yang betul. dan intonasi yang betul
PEPERIKSAAN
menggunakan ayat yang EMK
UPSR 2017 PENGUSAHA
mengandungi wacana. Keusahawanan
BERWAWASAN 2.3
Teknologi maklumat
2.3.2 dan komunikasi
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang Membaca pelbagai bahan yang
jelas dan intonasi yang betul. KB
mengandungi ayat tunggal dan
Menjana idea
ayat majmuk berbilang subjek
Mengecam
secara mekanis dengan lancar,
Menaakul
2.6 sebutan yang jelas dan intonasi
Menganalisis
yang betul.
Membaca pelbagai bahan sastera Konstruktivisme
dan bukan sastera yang sesuai Menghubungkaitkan
bagi memupuk minat membaca. 2.6.1 KP
Verbal-linguistik
Membaca dan memahami

MUKA SURAT 41
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

pelbagai bahan sastera yang PM


sesuai untuk meningkatkan daya Bacaan
berfikir secara kreatif.
KMD
Menggunakan
3.6 imaginasi dan
kreativiti
3.6.1
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara Menulis untuk menyampaikan
dengan menggunakan bahasa yang maklumat yang betul dengan
santun. menggunakan idea utama dan
idea sampingan serta
menegaskan kesantunan
4.4 berbahasa.

Melafazkan dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul
4.4.1
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur. Mendeklamasi sajak dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur serta
5.1 memahami maksud saja tersebut.

Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
5.1.6
mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan
kata hubung pancangan
keterangan dengan betul
5.3 mengikut konteks.

MUKA SURAT 42
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

Memahami dan membina ayat yang


betul dalam pelbagai situasi.
5.3.2
Memahami dan membina ayat
aktif dan ayat pasif dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 8 : 1.6 1.6.1 ILMU


32
EKONOMI Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Ekonomi
(18-22 / BERWAWASAN maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan
9/ 2017) daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara NILAI
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila.
Berdikari
MENGURUS WANG
EMK
2.3
Kreativiti dan inovasi
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan yang mengandungi pelbagai jenis Keusahawanan
intonasi yang betul. ayat secara mekanis dengan
lancar, sebutan yang jelas dan Teknologi maklumat
intonasi yang betul. dan komunikasi

MUKA SURAT 43
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

3.6 KB
Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.2 Menjana idea
tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun. Menulis untuk menyampaikan Mengecam
maklumat berbentuk surat, laporan
dan cerita dengan jelas serta Mengitlak
menggunakan bahasa yang santun.
Konstruktivisme
KP
3.9.1
3.9 Interpersonal
Menulis ulasan tentang bahan
Menulis ulasan tentang pelbagai BCB
bukan sastera yang didengar,
bahan sastera dan bukan sastera ditonton atau dibaca dengan jelas Perbincangan
yang didengar, ditonton atau dibaca dan menggunakan bahasa yang
dengan betul. gramatis. Bacaan luncuran
Bacaan imbasan

4.4 4.4.2
Melafazkan dan memahami puisi Membina dan memahami sajak
dengan intonasi yang betul secara terkawal dan
menggunakan bahasa yang indah mendeklamasikannya dengan
secara didik hibur. sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.

5.1.7
5.1
Memahami dan menggunakan kata

MUKA SURAT 44
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

Memahami dan menggunakan bantu, kata perintah dan kata


golongan kata dengan betul pemeri dengan betul mengikut
mengikut konteks. konteks.
.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MUKA SURAT 45
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA 9 : 1.6 1.6.2 ILMU


33
BUMI INDAH Berbicara untuk menyampaikan Menyampaikan maklumat tentang Pendidikan Alam
RAKYAT BERTUAH maklumat tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada media Sekitar
daripada pelbagai sumber dengan cetak dalam bentuk pengumuman
(25-29 / tepat secara bertatasusila. dengan menggunakan ayat yang NILAI
9/ 2017) gramatis secara bertatasusila.
TAJUK : Kesyukuran
ALAM SEKITAR Patriotisme
TANGGUNGJAWAB 2.3 2.3.2 KB
KITA
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan Membaca pelbagai bahan yang Menghubungkaitkan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan mengandungi ayat tunggal dan ayat
intonasi yang betul. majmuk berbilang subjek secara Mengecam
mekanis dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul. Menjana idea
3.6 Kontekstual
Menulis untuk menyampaikan KP
3.6.2.
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang Menulis untuk menyampaikan Verbal-linguistik
santun. maklumat berbentuk surat, laporan
dan cerita dengan jelas serta
menggunakan bahasa yang santun.

4.1 BCB
4.1.1
Menyebut dan memahami unsur seni Bacaan intensif
Menyebut dan memahami lirik lagu
dalam lagu melalui nyanyian secara
yang mengandungi nilai dan

MUKA SURAT 46
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

didik hibur. pengajaran yang dipersembahkan


melalui nyanyian secara didik hibur.

5.2
5.2.1
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam Memahami dan menggunakan
pelbagai situasi dengan betul. imbuhan akhiran –an, -kan, –i,
imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MUKA SURAT 47
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 9 : 1.6 1.6.1 ILMU


34
BUMI INDAH Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Pendidikan Alam
(2-6/10/ RAKYAT BERTUAH maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan Sekitar
2017) daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila. Sains
LESTARIKAN ALAM EMK
KITA 2.4 2.4.3
Kreativiti dan Inovasi
Membaca dan memahami maklumat Membaca dan memahami maklumat
KB
yang tersurat dan tersirat daripada yang tersurat dan tersirat dengan
pelbagai bahan untuk memberi respons tepat daripada pelbagai bahan Mensintesis
dengan betul. untuk membuat penilaian dengan
betul. Membuat inferens
Konstruktivisme
3.7 3.7.1
Menjana idea
Menghasilkan penulisan kreatif dalam Menghasilkan rangka pendahuluan,
pelbagai genre dengan betul. isi dan penutup dalam penulisan Kontekstual
kreatif dengan betul. Mengecam

4.1 KP
4.1.2
Menyebut dan memahami unsur seni Interpersonal
Memahami dan menghasilkan lirik
dalam lagu melalui nyanyian secara
lagu yang mengandungi nilai dan
didik hibur.
pengajaran secara berpandu dan

MUKA SURAT 48
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

disampaikan melalui nyanyian


secara didik hibur.

5.2
5.2.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam Memahami dan menggunakan kata
pelbagai situasi dengan betul. ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.

5.1
5.1.6.
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul Memahami dan menggunakan kata
mengikut konteks. hubung pancangan keterangan
dengan betul mengikut konteks.

MINGGU (9/13/10/2017) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017 TAHUN 1-6 CUTI PERAYAAN
35 DEEPAVALI 16-
(21/10/2017)

MUKA SURAT 49
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 9 : 1.7 1.7.2 ILMU


36
BUMI INDAH Berbincang dan mengemukakan Berbincang dan mengemukakan Pendidikan Alam
RAKYAT BERTUAH pendapat tentang sesuatu perkara pendapat tentang sesuatu perkara Sekitar
daripada pelbagai sumber secara daripada pelbagai sumber dengan
(23-27 / TAJUK : bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis Sains
10/ secara bertatasusila.
2017) SAYANGI ALAM EMK
SEKITAR
Kreativiti dan Inovasi
2.5.1
2.5
KB
Membaca dan memahami maklumat
Membaca, memahami dan menaakul yang tersurat dan tersirat daripada Merumus
untuk memindahkan maklumat yang bahan prosa dengan betul.
terdapat dalam pelbagai bahan Menaakul
dengan betul.
3.7.2 Menjana idea

Menghasilkan penulisan kreatif Mengecam


berbentuk imaginatif dan deskriptif
3.7 dengan betul. BCB

Menghasilkan penulisan kreatif Perbincangan


dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2.1 Bacaan intensif
Mengujarkan ayat yang gramatis Menulis perenggan
dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta susunan Bacaan luncuran
idea yang tepat semasa bercerita

MUKA SURAT 50
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

secara didik hibur.


4.2
Mengujarkan bahasa yang indah 5.2.3
danmenggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik Memahami dan menggunakan kata
hibur. majmuk bentuk yang telah mantap
dengan betul dalam pelbagai
situasi.
5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

MUKA SURAT 51
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 10 : 1.6 1.6.1 ILMU


37
MENEROKA SAINS Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Sains
(30/10- & TEKNOLOGI maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan
3 /11/ daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara EMK
2017) TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila.
Teknologi Maklumat
SAINS DALAM dan Komunikasi
KEHIDUPAN 2.5 2.5.2
KB
Membaca, memahami dan menaakul Membaca, memahami dan
Mensintesis
untuk memindahkan maklumat yang menaakul maklumat yang tersurat
terdapat dalam pelbagai bahan dan tersirat daripada bahan prosa Menjana idea
dengan betul. dengan betul.
Membuat urutan

3.5 3.5.2 Mengecam

Mencatat maklumat yang betul Mencatat maklumat yang betul Konstruktivisme


tentang sesuatu perkara daripada mengikut urutan untuk membuat
pelbagai sumber. carta daripada pelbagai sumber. Menganalisis
BCB
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.2 Bacaan intensif
dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita secara Mengujarkan idea yang tepat KMD
didik hibur. menggunakan bahasa yang indah
dan ayat yang gramatis serta

MUKA SURAT 52
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

bahasa badan yang sesuai semasa Meramalkan


bercerita secara didik hibur.

5.1
5.1.5
Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan
betul mengikut konteks.

5.1.6
Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan
dengan betul mengikut konteks.

MUKA SURAT 53
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM
MINGGU
38
TEMA 10 : 1.6 1.6.2 ILMU
(6-
10/11/2017) MENEROKA SAINS Berbicara untuk menyampaikan Menyampaikan maklumat tentang Sains
& TEKNOLOGI maklumat tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada media
daripada pelbagai sumber dengan cetak dalam bentuk pengumuman EMK
TAJUK : tepat secara bertatasusila. dengan menggunakan ayat yang
Kreativiti dan inovasi
gramatis secara bertatasusila.
TEKNOLOGI
SEMAKIN Teknologi maklumat
2.5
CANGGIH dan komunikasi
2.5.3
Membaca, memahami dan menaakul
KB
untuk memindahkan maklumat yang Membaca, memahami dan
terdapat dalam pelbagai bahan dengan menaakul bahan prosa untuk Mengecam
betul. memindahkan maklumat kepada
bentuk puisi dengan betul. Mereka cipta
Kontekstual
3.7 3.7.2
Menjana idea
Menghasilkan penulisan kreatif Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul. berbentuk imaginatif dan deskriptif KP
dengan betul. Interpersonal
4.3
BCB
4.3.1
Mengujarkan bahasa yang indah
danmenggunakan bahasa badan Perbincangan
Mengujarkan dialog dengan
dengan kreatif melalui lakonan secara sebutan dan intonasi yang betul
didik hibur. dan jelas, dan bahasa badan yang

MUKA SURAT 54
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

sesuai melalui lakonan secara didik


hibur.
5.3.
Memahami dan membina ayat yang
betul dalam pelbagai situasi. 5.3.1
Memahami dan membina ayat
tunggal dengan peluasan subjek
dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MUKA SURAT 55
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

MINGGU TEMA 10 : 1.7 1.7.2. ILMU


39-40 Pendidikan Alam
MENEROKA SAINS Berbincang dan mengemukakan Berbincang dan mengemukakan Sekitar
& TEKNOLOGI pendapat tentang sesuatu perkara pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara daripada pelbagai sumber dengan NILAI
(13-24 / TAJUK : bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis Kasih sayang
11/ secara bertatasusila.
2017) BIJAK MENCIPTA

KB
2.6 Membandingkan dan
2.6.2 membezakan
Membaca pelbagai bahan sastera dan Membuat inferens
bukan sastera yang sesuai bagi Membaca dan memahami pelbagai Konstruktivisme
memupuk minat membaca. bahan bukan sastera untuk Merumus
mengenal pasti nilai murni.
BCB
3.9 Perbinncangan
3.9.1
Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera Menulis ulasan tentang bahan
yang didengar, ditonton atau dibaca bukan sastera yang didengar,
dengan betul. ditonton atau dibaca dengan jelas
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.

MUKA SURAT 56
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

4.3 4.3.2
Mengujarkan bahasa yang indah dan Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menggunakan bahasa badan dengan menyampaikan nilai dan pengajaran
kreatif melalui lakonan secara didik dengan bahasa badan yang sesuai
hibur. melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


kata hubung pancangan keterangan
5.1 Memahami dan menggunakan
dengan betul mengikut konteks.
golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

MUKA SURAT 57