Anda di halaman 1dari 29

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, Strategi: KB- Mengecam,
TEMA:1- respons memahami dan menyebut dengan Membandingkan dan
KEKELUARGAAN betul dan tepat; Membezakan, Mengenal
2.1 Asasmembaca dan memahami (i) frasa pasti
TAJUK: 1- HARI MINGGU (ii) ayat tunggal
DENGAN KELUARGA 3.1 Asas menulis EMK: Nilai Murni-Kasih
2.1.1 Membaca dengan sebutan Sayang,
5.1Memahami fungsi dan yang betul dan intonasi yang sesuai; Kerjasama, Kerajinan
menggunakan golongan kata (i) perkataan
mengikut konteks (ii) ayat Pembelajaran
Kontekstual-
M1 3.1.1 Menulis secara mekanis; Menghubungkaitkan
M2 (i) perkataan
(ii) ayat BCB: Bacaan Mekanis

5.1.1 Memahami, mengenal pasti


dan menggunakan golongan kata
mengikut konteks;
(i) kata nama am

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan PKJR HP : PKJR


TEMA 1 awam, kenderaan berat dan jentera 1.1.2 Menyatakan ciri-ciri BAM m/s 1 -2
Pengangkutan darat keselamatan yang Aktiviti 1
terdapat pada komponen kenderaan.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, Mengecam, Kesyukuran,
TEMA:1- respons memahami dan menyebut dengan Menjanakan Idea,
KEKELUARGAAN betul dan tepat; Mencirikan
2.1 Asasmembaca dan memahami (i) frasa
TAJUK: 2- (ii) ayat tunggal EMK: Nilai murni-
CERITA KELUARGA 3.1 Asas menulis Kebebasan,
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 2.1.1 Membaca dengan sebutan Kebersihan Fizikal dan
dan kesantunan bahasa dalam bahan yang betul dan intonasi yang sesuai; Mental,
sastera (iii) perenggan Menghargai Flora dan
(iv) petikan Fauna,
5.1Memahami fungsi dan Menyayangi Haiwan,
menggunakan golongan kata 3.1.1 Menulis secara mekanis Hemah
mengikut konteks (iii) perenggan Tinggi

M3 4.1.1Bercerita, dan menuturkan Pembelajaran


dialog yang mengandungi gaya Kontekstual-
bahasa yang indah; Mengalami,
(i) simpulan bahasa Memindahkan,
Menghubungkaitkan
5.1.1 Memahami, mengenal pasti
dan menggunakan golongan kata BCB: Mendengar dengan
mengikut konteks; Berkesan
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama KP:Verbal-linguistik
PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan PKJR HP : PKJR
TEMA 1 awam, kenderaan berat dan jentera 1.1.2 Menyatakan ciri-ciri BAM m/s 3
Pengangkutan darat keselamatan yang Aktiviti 2
terdapat pada komponen kenderaan.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1Mendengar, mengecam, Strategi: KB-
KELUARGA PENYAYANG respons memahami dan menyebut dengan Mengecam,Mengenal
betul dan tepat; pasti,
TAJUK: 3- 2.1 Asas membaca dan memahami (iii) ayat majmuk Menghubungkaitkan,
KELUARGA BERHEMAH
3.1 Asas menulis 2.1.2 Membaca dan memahami; EMK: Nilai Murni-
(i) perkataan Bekerjasama,
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan (ii) ayat Bertanggungjawab,
dan kesantunan bahasa dalam bahasa Hemah
sastera. 3.1.1 Menulis secara mekanis; Tinggi, Baik Hati, Prihatin
(iv) petikan
5.1 Memahami fungsi dan Pembelajaran
menggunakan golongan kata 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan Kontekstual-
mengikut konteks dialog yang mengandungi gaya Menghubungkaitkan,
bahasa yang indah; Memindahkan
M4 (ii) bandingan semacam
BCB: Bacaan Luncuran
5.1.1 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan golongan KP: Verbal-linguistik
kata mengikut konteks;
(i) kata nama am
PENDIDIKAN SIVIK (ii) kata nama khas
JANUARI (iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

PKJR 2.2 Prasarana jalan PKJR HP : PKJR


TEMA 2 raya 2.2.2 Menerangkan fungsi bahagian BAM m/s 4
Persekitaran Jalan Raya jalan untuk meningkatkan Aktiviti 3
keselamatan pejalan kaki dan
penunggang basikal

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 22 - 26 JANUARI 2020, KUMPULAN B: 23 - 26 JANUARI 2020)
TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1Mendengar, mengecam, Strategi: KB-
KELUARGA PENYAYANG respons memahami dan menyebut dengan Mengecam,Mengenal
betul dan tepat; pasti,
TAJUK: 3- 2.1 Asas membaca dan memahami (iii) ayat majmuk Menghubungkaitkan,
KELUARGA BERHEMAH
3.1 Asas menulis 2.1.2 Membaca dan memahami; EMK: Nilai Murni-
(i) perkataan Bekerjasama,
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan (ii) ayat Bertanggungjawab,
dan kesantunan bahasa dalam bahasa Hemah
sastera. 3.1.1 Menulis secara mekanis; Tinggi, Baik Hati, Prihatin
(iv) petikan
5.1 Memahami fungsi dan Pembelajaran
menggunakan golongan kata 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan Kontekstual-
mengikut konteks dialog yang mengandungi gaya Menghubungkaitkan,
bahasa yang indah; Memindahkan
M5 (ii) bandingan semacam
BCB: Bacaan Luncuran
PENDIDIKAN SIVIK 5.1.1 Memahami, mengenal
JANUARI pasti dan menggunakan golongan KP: Verbal-linguistik
kata mengikut konteks;
(i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

PKJR 2.2 Prasarana jalan PKJR HP : PKJR


TEMA 2 raya 2.2.2 Menerangkan fungsi bahagian BAM m/s 5
Persekitaran Jalan Raya jalan untuk meningkatkan Aktiviti 4
keselamatan pejalan kaki dan
4 penunggang basikal

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA:2- 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Menghubungkaitkan,
PERPADUAN Respons memberikan respons terhadap; Mencirikan,
(i) soalan Membandingkan dan
Tajuk: 4- 2.1 Asas membaca dan memahami Membezakan
Sahabat Karib 2.1.2 Membaca dan memahami;
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat (iii) perenggan EMK: Nilai Murni-
yang bermakna (iv) petikan Keberanian, Hormat-
menghormati, Kerjasama,
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 3.2.1 Membina dan menulis; Baik Hati,Prihatin
dan kesantunan bahasa dalam bahan (i) perkataan
sastera (ii) frasa KP: Interpersonal, Visual-
ruang, Verbal-linguistik
M6 5.1 Memahami fungsi dan 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan Pembelajaran
menggunakan golongan kata dialog yang mengandungi gaya Kontekstual-
mengikut konteks bahasa yang indah;
(iii) perumpamaan Menghubungkaitkan
PK: Menilai dan
5.1.2 Memahami, mengenal pasti Mentaksir
dan menggunakan kata kerja
mengikut

PKJR PKJR: HP PKJR PKJR


TEMA 2 2.3 Isyarat keselamatan jalan 2.3.2 Menerangkan urutan dan BAM m/s 6
Persekitaran Jalan Raya fungsi lampu isyarat Aktiviti 5

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA: 2- 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Strategi: KB-
PERPADUAN Respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
(ii) suruhan Mengenal pasti,
Tajuk: 5- 2. 2 Membaca, memahami, dan Menjanakan idea,
Hidup Berjiran menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 Membaca, memahami dan Mengecam
grafik mengenal pasti;
(i) kosa kata EMK: Nilai Murni-
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat Semangat
yang bermakna 3.2.1 Membina dan menulis; Bermasyarakat,
(iii) ayat Kerjasama, Bertimbang
4.2 Menghayati keindahan dan Rasa, Hemah Tinggi,
kesantunan bahasa dalam bahan sastera 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti Keprihatinan
ciri-ciri pantun;
5.1 Memahami fungsi dan (i) pembayang dan maksud KP: Interpersonal,
menggunakan golongan kata Verbal-linguistik
mengikut konteks 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
M7 menggunakan kata kerja mengikut BCB: Bacaan Luncuran
M8 konteks; dan Imbasan
(ii) kata kerja pasif
Pembelajaran
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan Kontekstual-
menggunakan kata adjektif mengikut Mengembangkan Idea,
konteks. Menghubungkaitkan
(i) sifat Pembelajaran

Konstruktivisme-
Menjelaskan Idea
Baharu
PKJR PKJR: HP PKJR PKJR
TEMA 2 2.3 Isyarat keselamatan jalan 2.3.2 Menerangkan urutan dan fungsi BAM m/s 7
Persekitaran Jalan Raya lampu isyarat Aktiviti 6

4 2.3.3 Mengenal pasti tanda isyarat BAM m/s 8-9


dan fungsinya untuk meningkatkan Aktiviti 7
keselamatan pejalan kaki.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Strategi: KB-
PERPADUAN respons memberikan respons terhadap; Menyelesaikan Masalah,
(iii) pesanan Mengenal pasti,
Tajuk 6: 2. 2 Membaca, memahami, dan Menjanakan Idea,
Sepakat Membawa Berkat menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal Menghubungkaitkan
grafik pasti; (ii) isi tersurat
BCB: Bacaan Intensif
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;
ayat yang bermakna (iv) perenggan EMK: Nilai Murni-
Kerjasama,
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan Tanggungjawab
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks; Terhadap Masyarakat,
mengikut konteks (i) kata kerja aktif transitif Kerajinan, Berterima
(ii) kata kerja pasif Kasih, Baik Hati

M9 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan KP: Interpersonal


M 10 menggunakan kata adjektif mengikut konteks.
(ii) warna (iii) ukuran Pembelajaran
Konstruktivisme-
4.2.1 Melafazkan dengan intonasi yang betul. Mengaplikasi dan
i) pantun dua kerat. Membina, Menerangkan
PENDIDIKAN SIVIK
FEBRUARI 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
menggunakan golongan kata mengikut Kontekstual-
konteks; Menghubungkaitkan,Me
iv) penjodoh bilangan mahami dan
Menjelaskan
PKJR 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR PKJR
TEMA 2 2.4.1 Mengenal pasti arah lalu lintas BAM m/s 10-11
Persekitaran Jalan Raya Aktiviti 8
2.4.2 Memberi penerangan tentang isyarat
4 keselamatan jalan yang mengawal aliran lalu BAM m/s 12
lintas. Aktiviti 9

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 3 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Strategi: KB-
KEBERSIHAN DAN Respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
KESIHATAN (iv) permintaan Menaakul, Mencirikan
2. 2 Membaca, memahami, dan
Tajuk: 7- menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal EMK: Nilai Murni-
Kebersihan Bermula dari grafik pasti; Ketaatan, Tolong-
Rumah (iii) isi tersirat menolong,Rasional,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Kebersihan Fizikal,
ayat yang bermakna 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Kerajinan
pemahaman dengan berdasarkan soalan;
4.2 Menghayati keindahan dan (i) bertumpu KP: Interpersonal,
kesantunan bahasa dalam bahan (ii) bercapah Verbal-linguistik
M 11 sastera
4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri BCB-Bacaan Intensif,
5.1 Memahami fungsi dan pantun; Bacaan Luncuran dan
menggunakan golongan kata (ii) rima akhir dan jeda Imbasan
mengikut konteks
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Kontekstual-
(iv) bentuk Menghubungkaitkan

PKJR 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR PKJR


TEMA 2 2.4.2 Memberi penerangan tentang isyarat BAM m/s 13
Persekitaran Jalan Raya keselamatan jalan yang mengawal aliran lalu Aktiviti 10
lintas.

4 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


(KUMPULAN A: 13.03.2020 - 21.03.2020, KUMPULAN B: 14.03.2020 - 22.03.2020)

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 12 TEMA 3 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-Membuat
M 13 KEBERSIHAN DAN Respons dengan membuat tafsiran terhadap; inferens, Menaakul,
KESIHATAN (i) soalan bercapah Mensintesis, Mengecam,
2. 2 Membaca, memahami, dan Mengenal pasti,
menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal Menjanakan idea
grafik pasti;
Tajuk: 8- (iv) idea utama EMK: Nilai Murni-
Jadikan Amalan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Kebersihan Fizikal dan
ayat yang bermakna 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Mental, Menjaga
pemahaman dengan berdasarkan soalan; Kesihatan,
4.2 Menghayati keindahan dan (ii) bercapah Bertanggungjawab
kesantunan bahasa dalam bahan
sastera 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri KP: Interpersonal,
pantun; Verbal-linguistik
5.1 Memahami fungsi dan (iii) format penulisan
menggunakan golongan kata Pembelajaran
mengikut konteks 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan Kontekstual-Menilai dan
menggunakan kata adjektif mengikut Mentaksir,
konteks. Memindahkan
(v) waktu Pembelajaran
Konstruktivisme-
PENDIDIKAN SIVIK (MAC) 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Menerangkan dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks; Menjelaskan Idea
(i) kata hubung
4

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

PKJR 3.1 Mengetahui tentang peraturan HP PKJR PKJR


TEMA 3 dan undang-undang jalan raya 3.1.2 Mengenal pasti peraturan dan BAM m/s 14
Peraturan dan undang- serta menggunakannya undang-undang jalan raya di persekitaran -Aktiviti 11
undang jalan raya mereka.
BAM m/s 15
-Aktiviti 12

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 3 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan Strategi: KB-
KEBERSIHAN DAN KESIHATAN Respons respons dengan membuat tafsiran Menaakul,Menganalisis,
terhadap; Mengumpul dan
UNIT 9 : 2. 2 Membaca, memahami, dan (ii) pesanan Mengelaskan,Mencirikan,
Aktifkan Diri menaakul bahan grafik dan bukan Mem-buat Inferens,
grafik 2.2.1 Membaca, memahami dan Mengenal pasti
mengenal pasti;
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat (v) idea sampingan EMK: Nilai Murni-
yang bermakna Amanah,Rasional,
3.2.3 Menyusun dan mencatat Kerajinan,Kebebasan
M 14
5.1 Memahami fungsi dan maklumat yang bermakna tentang
M 15
menggunakan golongan kata sesuatu perkara. KP: Interpersonal,
mengikut konteks Kinestetik
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut BCB: Bacaan Intensif,
konteks; Mencatat Nota
(ii) kata sendi nama
Pembelajaran
Kontekstual-
Menghubungkaitkan

PKJR 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan HP PKJR PKJR


TEMA 3 undang-undang jalan raya serta 3.1.2 Mengenal pasti peraturan dan BAM m/s 16
Peraturan dan undang- menggunakannya undang-undang jalan raya di -Aktiviti 13
4
undang jalan raya persekitaran mereka.
BAM m/s 17-18
-Aktiviti 14

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 16 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan Strategi: KB-
M 17 TEMA: 4- maklumat dan idea bagi pelbagai sesuatu perkara secara bertatasusila Menghubungkaitkan,
KEBUDAYAAN KITA tujuan mengikut konteks. Merumuskan,
Mengecam, Membuat
Tajuk: 10- 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan gambaran mental,
Uniknya Budaya Kita menaakul bahan grafik dan bukan mengenal pasti; Mencirikan
grafik (vi) idea keseluruhan
EMK: Nilai Murni-
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.4 Menulis sesuatu yang Menyayangi Budaya,
PENDIDIKAN SIVIK (APRIL) yang bermakna diimlakkan; Hormat-menghormati,
(i) perkataan Menghargai, Kebanggaan,
TEMA: 4.2 Menghayati keindahan dan (ii) frasa Menghargai Budaya
kesantunan bahasa dalam bahan sastera
TAJUK: 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan KP: Interpersonal, Muzik
5.1 Memahami fungsi dan sebutan yang betul dan intonasi yang
menggunakan golongan kata sesuai serta BCB: Bacaan Intensif,
mengikut konteks melakukan aksi mengikut lirik; Menilai (mencadangkan),
(i) lagu kanak-kanak Mendengar dengan
Cekap
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
menggunakan kata tugas mengikut Kontekstual-
konteks; Menghubungkaitkan
(iv) kata Tanya

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

PKJR 4.1 Sokongan daripada orang dewasa HP PKJR: PKJR


TEMA 4 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan diBAM m/s 19
Tingkah Laku Pejalan Kaki jalan raya atau berdekatan jalan raya -aktiviti 15
adalah lebih selamat apabila bersama-
sama orang dewasa BAM m/s 20
-aktiviti 16

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 18 TEMA 4 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan Mengitlakkan,
KEBUDAYAAN KITA maklumat dan idea bagi pelbagai maklumat yang tersurat dan tersirat Mengecam, Mencirikan
tujuan dengan menggunakan idea yang kritis
Tajuk: 11- dan kreatif. EMK: Nilai Murni-
Kesenian Dihargai 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Menghargai, Rasional,
sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Hormat-menghormati
menyatakan nilai daripada bahan
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat sastera dan bahan bukan sastera; Pembelajaran
yang bermakna (i) lagu kanak-kanak Kontekstual-
Menghubungkaitkan
5.1 Memahami fungsi dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang
menggunakan golongan kata diimlakkan; KP: Verbal-linguistik,
mengikut konteks (iii) ayat Menilai
(membincangkan),
5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan Interpersonal
menggunakan kata kerja mengikut
konteks; BCB: Mendengar dengan
(i) kata kerja aktif transitif Cekap

5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Konstruktivisme-


menggunakan kata tugas mengikut Menjelaskan
konteks;
4 (v) kata perintah

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

PKJR 4.3 Tahap kebolehlihatan HP PKJR: PKJR


TEMA 4 pejalan kaki 4.3.1 Pelajar menerangkan keadaan BAM m/s 21
Tingkah Laku Pejalan Kaki cuaca tertentu dan pencahayaan dapat -aktiviti 17
memberikan kesan
kepada pejalan kaki.

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami danStrategi: KB-
KEBUDAYAAN KITA Respons menyebut dengan betul dan tepat; Menghubungkaitkan,
(i)frasa Menaakul, Menjanakan
2.3 Membaca dan mengapresiasi (ii)ayat tunggal Idea, Mengenal pasti
Tajuk: 12- karya sastera dan bukan sastera (iii)ayat majmuk
Amalan Baik EMK: Nilai Murni-Hemah
3.3 Menghasilkan penulisan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Tinggi, Rajin, Amanah,
menyatakan nilai daripada bahan sastera dan Menghargai, Mematuhi
5.1 Memahami fungsi dan bahan bukan sastera; Arahan
M 19 menggunakan golongan kata (i)cerita
M 20 mengikut konteks KP: Interpersonal
PENDIDIKAN SIVIK (MEI) 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan
bukan naratif secara; Pembelajaran
TEMA: (i) separa terkawal Kontekstual-
Menghubungkaitkan
TAJUK: 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(v) kata perintah Konstruktivisme-
(vi) kata seru Mengembangkan Idea

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat HP PKJR: PKJR


TEMA 4 4.4.1 Mengenal pasti dan menerangkan BAM m/s 22
Tingkah Laku Pejalan Kaki bahagian-bahagian persekitaran jalan raya -aktiviti 18
yang dapat meningkatkan keselamatan
sewaktu melintas BAM m/s 23
 Lintasan pejalan kaki -aktiviti 19
 Lintasan pejalan kaki berisyarat
 Jejantas

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 22.05.2020 - 06.06.2020, KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


24 – 25 MAY 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Strategi: KB-
NEGARAKU TERCINTA Respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
(i) soalan Merumuskan,
UNIT 13 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Menjanakan Idea,
Budaya Kita sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Mengecam
menyatakan nilai daripada bahan
3.3 Menghasilkan penulisan sastera dan bahan bukan sastera; EMK: Nilai Murni-
(iii) pantun Memupuk Semangat
5.2 Memahami dan menggunakan Perpaduan, Cinta akan
pembentukan kata mengikut 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif Negara, Menghargai,
konteks dan bukan naratif secara; Keprihatinan
(i) separa terkawal
KP: Interpersonal
5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata mengikut konteks; KBAT: Mengaplikasi
M 21
(i) kata dasar (melengkapkan)

Pembelajaran
Kontekstual-
Mengaplikasi,
Menghubungkaitkan

Pembelajaran
Konstruktivisme-
Menghubungkaitkan
PKJR 5.1 Berbasikal dengan selamat HP PKJR: PKJR
TEMA 5 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai dan BAM m/s 24
Tingkah laku penunggang mengenakan peralatan keselamatan -aktiviti 20
basikal berbasikal.

4 MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Strategi: KB-
JATI DIRI, PATRIOTISME DAN Respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
KEWARGANEGARAAN (i) soalan Mengimlakkan,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya (ii) suruhan Menganalisis, Menilai,
Tajuk: 14- sastera dan bukan sastera Mengecam
Hidup Berbakti 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
3.3 Menghasilkan penulisan menyatakan nilai daripada bahan EMK: Nilai Murni-Cinta
sastera dan bahan bukan sastera; akan Tanah Air,
4.2 Menghayati keindahan dan (iv) petikan Bertanggungjawab,
kesantunan bahasa dalam bahan sastera Sayang akan Negara,
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Keberanian
5.2 Memahami dan menggunakan penulisan daripada aspek;
pembentukan kata mengikut konteks (i) ejaan BCB: Bacaan Intensif

4.2.2 Menyanyikan lagu dengan Pembelajaran


M 22 sebutan yang betul dan intonasi yang Kontekstual-
sesuai serta Memindahkan,
melakukan aksi mengikut lirik; Menghubungkaitkan
(i)lagu rakyat
KP: Interpersonal,
5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan Memahami(Menterjemah
menggunakan kata mengikut konteks; ), Muzik-Kinestetik
(ii) kata tunggal Pembelajaran
Konstruktivisme-
Menjelaskan
PKJR 5.1 Berbasikal dengan selamat HP PKJR: PKJR
TEMA 5 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai dan BAM m/s 25-26
Tingkah laku penunggang mengenakan peralatan keselamatan -aktiviti 21
basikal berbasikal.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Strategi: KB-
JATI DIRI, PATRIOTISME DAN Respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
KEWARGANEGARAAN (iii)pesanan Menilai, Mengenal pasti,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Membandingkan dan
Tajuk: 15- sastera dan bukan sastera 2.3.2 Membaca dan Membezakan
Oh, Malaysiaku! mempersembahkan karya sastera dan
3.3 Menghasilkan penulisan bukan sastera dengan sebutan yang EMK: Nilai Murni-
betul dan intonasi yang sesuai; Amanah,
4.2 Menghayati keindahan dan (i) lagu kanak-kanak Bertanggungjawab, Setia
PENDIDIKAN SIVIK (MAY) kesantunan bahasa dalam bahan sastera akan Negara, Kerjasama
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil
TEMA: 5.2 Memahami dan menggunakan penulisan daripada aspek; KP: Interpersonal, Muzik,
pembentukan kata mengikut konteks (ii) tanda baca Verbal-linguistik

4.2.3 Mendeklamasikan dan mengenal Pembelajaran


M 23 pasti ciri-ciri sajak; Kontekstual-
M 24 (i)bentuk bebas Memindahkan
(ii)rangkap
Pembelajaran
5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan Konstruktivisme-
menggunakan kata mengikut konteks; Mencipta(menghasilkan),
(i) kata dasar Menghubungkaitkan
(ii) kata tunggal
(iii) kata berimbuhan awalan
(iv) kata berimbuhan akhiran

PKJR 5.1 Berbasikal dengan selamat HP PKJR: PKJR


TEMA 5 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai dan BAM m/s 25-26
Tingkah laku penunggang mengenakan peralatan keselamatan -aktiviti 21
basikal berbasikal.
BAM m/s 27-28
-aktiviti 22
4

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 6 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Strategi: KB-
ALAM SEKITAR DAN respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
TEKNOLOGI HIJAU (iv) permintaan Membuat gambaran
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya mental, Mengenal pasti,
Tajuk: 16- sastera dan bukan sastera 2.3.2 Membaca dan Menghubungkaitkan,
Alamku Sayang mempersembahkan karya sastera dan Mencirikan, Menganalisis
3.3 Menghasilkan penulisan bukan sastera dengan sebutan yang
betul dan intonasi yang sesuai; EMK: Nilai Murni-Taat,
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan (ii) cerita Semangat Bermasyarakat,
menyerapkan keindahan dan kesantunan Kesyukuran, Rasional,
bahasa serta mempersembahkannya 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Menyayangi dan
secara kreatif penulisan daripada aspek; Menghargai Alam Sekitar,
(iii) penggunaan kata Prihatin
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata mengikut konteks 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal Pembelajaran
M 25 dan mempersembahkan; Kontekstual-
(i) pantun empat kerat Menghubungkaitkan

5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan KP: Verbal-linguistik,


menggunakan kata majmuk mengikut Naturalis
konteks.
BCB-Bacaan Imbasan dan
5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan Luncuran
menggunakan kata ganda mengikut
konteks. Pembelajaran
Kontekstual-
Memindahkan
PKJR 6.1 Tingkah laku yang selamat dan HP PKJR PKJR
TEMA 6 tanggungjawab seseorang 6.1.2 Menjelaskan cara penumpang BAM m/s 29-30
TINGKAH LAKU PENUMPANG Penumpang boleh menyumbang kepada -Aktiviti 23
keselamatan orang lain.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 6 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan Strategi: KB-Membuat
ALAM SEKITAR DAN Respons respons dengan membuat tafsiran Inferens,
TEKNOLOGI HIJAU terhadap; Menghubungkaitkan,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya (i) soalan bercapah Menjanakan Idea,
Tajuk: 17- sastera dan bukan sastera Mencirikan
Kebersihan Alam 2.3.2 Membaca dan
Tanggungjawab Bersama 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat mempersembahkan karya sastera dan EMK: KB-
yang bermakna bukan sastera dengan sebutan yang Rasional,Bertanggungjaw
betul dan intonasi yang sesuai; ab, Kasih
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan (iii) pantun Sayang,Kesyukuran,
menyerapkan keindahan dan kesantunan Kerjasama,Tanggungjawa
bahasa serta mempersembahkannya 3.2.1 Membina dan menulis; b Terhadap Alam Sekitar
secara Kreatif (iv) perenggan
Pembelajaran
5.3 Memahami dan membina ayat 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal Kontekstual-
M 26 mengikut konteks dan mempersembahkan; Menghubungkaitkan
(ii) sajak
KP: Verbak-linguistik
5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
menggunakan ayat mengikut konteks; Konstruktivisme-
(i) pola ayat Mengembangkan Idea,
(ii) ayat penyata Menerangkan dan
Menjelaskan Idea

BCB: Bacaan Luncuran


PKJR HP PKJR PKJR
TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan 6.2.2 Menyenaraikan dan BAM m/s 31
TINGKAH LAKU PENUMPANG membincangkan pelbagai jenis alat -Aktiviti 24
penahan untuk penumpang
berlainan usia dan menerangkan
kesesuaian setiap satunya.

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

TEMA 6 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan Strategi: KB-
ALAM SEKITAR DAN Respons respons dengan membuat tafsiran Menghubungkaitkan,
TEKNOLOGI HIJAU terhadap; Mensinttesiskan,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya (ii) pesanan Mencirikan
Tajuk: 18- sastera dan bukan sastera
Mesrai Alam 2.3.2 Membaca dan EMK: Nilai Murni-
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat mempersembahkan karya sastera dan Amanah, Rasional,
yang bermakna bukan sastera dengan sebutan yang Tanggungjawab Terhadap
betul dan intonasi yang sesuai; Alam Sekitar
5.3 Memahami dan membina ayat (iv) petikan bukan sastera
mengikut konteks KP:Interpersonal
3.2.2 Membina dan menulis jawapan
M 27 pemahaman dengan berdasarkan Pembelajaran
soalan; Kontekstual-
(i) bertumpu Menghubungkaitkan
(ii) bercapah
BCB: Bacaan Imbasan
PENDIDIKAN SIVIK (JULAI) 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
menggunakan ayat mengikut konteks; Konstruktivisme-
(iii) ayat tanya dengan kata Tanya Menerangkan dan
Menjelaskan Idea
PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan PKJR HP : PKJR
TEMA 1 awam, kenderaan berat dan jentera 1.1.2 Menyatakan ciri-ciri BAM m/s 1 -2
Pengangkutan darat keselamatan yang - Melihat pada
kenderaan sebenar
terdapat pada komponen kenderaan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


(KUMPULAN A: 24.07.2020 - 01.08.2020, KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020)

CUTI HARI RAYA AIDILADHA


31.07.2020 – 01.8.2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


4
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

TEMA 6 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan Strategi: KB-
ALAM SEKITAR DAN Respons respons dengan membuat tafsiran Menghubungkaitkan,
TEKNOLOGI HIJAU terhadap; Mensinttesiskan,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya (ii) pesanan Mencirikan
Tajuk: 18- sastera dan bukan sastera
Mesrai Alam 2.3.2 Membaca dan EMK: Nilai Murni-
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat mempersembahkan karya sastera dan Amanah, Rasional,
yang bermakna bukan sastera dengan sebutan yang Tanggungjawab Terhadap
betul dan intonasi yang sesuai; Alam Sekitar
5.3 Memahami dan membina ayat (iv) petikan bukan sastera
mengikut konteks KP:Interpersonal
3.2.2 Membina dan menulis jawapan
pemahaman dengan berdasarkan Pembelajaran
M 28 soalan; Kontekstual-
(i) bertumpu Menghubungkaitkan
(ii) bercapah
BCB: Bacaan Imbasan
5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran
menggunakan ayat mengikut konteks; Konstruktivisme-
(iii) ayat tanya dengan kata Tanya Menerangkan dan
Menjelaskan Idea

PKJR 2.2 Prasarana jalan PKJR HP : PKJR


TEMA 2 raya 2.2.2 Menerangkan fungsi bahagian BAM m/s 5
Persekitaran Jalan Raya jalan untuk meningkatkan
keselamatan pejalan kaki dan
penunggang basikal

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan Strategi: KB-Meramalkan,
PERTANIAN DAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan sesuatu perkara secara bertatasusila Menghubungkaitkan,
PENTERNAKAN mengikut konteks. Mengupulkan dan
2. 2 Membaca, memahami, dan Menjelaskan, Membuat
Tajuk: 19- menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 Membaca, memahami dan Kesimpulan, Menjanakan
Hargailah Pokok grafik mengenal pasti; idea
(i) kosa kata
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat EMK: Nilai Murni-
yang bermakna 3.2.3 Menyusun dan mencatat Menghargai Alam,
maklumat yang bermakna tentang Kerajinan, Menyayangi
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan sesuatu perkara. Alam Sekitar, Saling
menyerapkan keindahan dan Membantu
mempersembahkannya secara 4.3.2 Mempersembahkan cerita;
Kreatif (i) cerita haiwan BCB: Kajian Masa Depan-
Mencipta (menjana),
M 29 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Mencatat Nota-
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks; Menganalisis
(iv) ayat perintah (mengkategorikan)

KP: Verbal-linguistik
Pembelajaran Akses
Kendiri- Memahami
(menjelaskan)
Pembelajaran
Konstruktivisme-
Menerangkan

PKJR 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR: BAM ms 12


TEMA 2 2.4.2 Memberi penerangan tentang - Bina ayat dalam
Persekitaran Jalan Raya isyarat keselamatan jalan yang perenggan.
mengawal aliran lalu lintas

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan Strategi: KB-
PERTANIAN DAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan maklumat yang tersurat dan tersirat Merumuskan,
PENTERNAKAN dengan menggunakan idea yang kritis Mengecam, Meramalkan,
2. 2 Membaca, memahami, dan dan kreatif. Mencirikan,
Tajuk:20- menaakul bahan grafik dan bukan Menghubungkaitkan
Ternakan yang Berfaedah grafik 2.2.1 Membaca, memahami dan
mengenal pasti; EMK: Nilai Murni-
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat (ii) isi tersurat Kegigihan, Kerajinan,
yang bermakna (iii) isi tersirat Kegigihan, Tidak Bersikap
Sombong, Kesyukuran,
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 3.2.4 Menulis sesuatu yang Kerjasama
menyerapkan keindahan dan kesantunan diimlakkan;
bahasa serta mempersembahkannya (i) perkataan BCB: Bacaan Intensif,
secara kreatif (ii) frasa Menilai (memberikan
M 30
(iii) ayat alasan), Bacaan luncuran
5.3 Memahami dan membina ayat dan imbasan,
mengikut konteks 4.3.2 Mempersembahkan cerita; Menganalisis ( mengenal
(ii) cerita jenaka pasti), Mencipta
(meramalkan)
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks; Pembelajaran
(i) ayat dasar Kontekstual-
(ii) ayat tunggal Memindahkan

PKJR 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan HP PKJR PKJR


TEMA 3 undang-undang jalan raya serta 3.1.2 Mengenal pasti peraturan dan BAM m/s 14
Peraturan dan undang- menggunakannya undang-undang jalan raya di - Nyatakan sebab.
undang jalan raya persekitaran mereka.

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-
PERTANIAN DAN Respons dengan membuat tafsiran terhadap; Merumuskan,Menganalisi
PENTERNAKAN (i) soalan bercapah s, Membuat Gambaran
2. 2 Membaca, memahami, dan Mental, Menjanakan Idea
Tajuk:21- menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
Rajin dan Usaha Tangga grafik pasti; EMK: Nilai Murni-
Kejayaan (iv) idea utama Menjaga Kesihatan,
3.3 Menghasilkan penulisan (v) idea sampingan Bertindak Bijak,
Kesyukuran, Kerajinan,
5.1 Memahami fungsi dan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan Keberanian
menggunakan golongan kata bukan naratif secara;
mengikut konteks (i) separa terkawal KP:Verbal-linguistik,
Interpersonal
5.3 Memahami dan membina ayat 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan kata kerja mengikut konteks; BCB: Bacaan Intensif,
(i) kata kerja aktif transitif Mengingat (mengenal
M 31
pasti)
M 32
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks; Pembelajaran
(ii) ayat tunggal Konstruktivisme-
(iii)ayat majmuk Menghubungkaitkan
Pembelajaran
Kontekstual-
PKJR 4.1 Sokongan daripada orang HP PKJR: PKJR
TEMA 4 dewasa 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di BAM m/s 20
Tingkah Laku Pejalan Kaki jalan raya atau berdekatan jalan raya adalah - Salin semula ayat
lebih selamat apabila bersama-sama orang
dewasa BAM m/s 23
- Salin semula ayat
4.4.1 Mengenal pasti dan menerangkan
bahagian-bahagian persekitaran jalan raya
yang dapat meningkatkan keselamatan
sewaktu melintas.

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

TEMA 8 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, Strategi: KB-Mengecam,
INTEGRITI Respons memahami dan menyebut dengan Menaakul,
betul dan tepat; Mengkategorikan,
Tajuk: 22- 2. 2 Membaca, memahami, dan (iii) ayat majmuk Menghubungkaitkan,
Anak yang Baik menaakul bahan grafik dan bukan Menjanakan Idea
grafik 2.2.1 Membaca, memahami dan
mengenal pasti; EMK: Nilai Murni-
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat (vi) idea keseluruhan Kerajinan, Tanggungjawab
yang bermakna Terhadap Diri Sendiri,
3.2.3 Menyusun dan mencatat Kejujuran, Ikhlas,
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan maklumat yang bermakna tentang Berdisiplin
menyerapkan keindahan dan kesantunan sesuatu perkara.
bahasa serta mempersembahkannya Pembelajaran
M 33
secara Kreatif 4.3.3 Mempersembahkan lagu; Kontekstual-
(i) kanak-kanak Menghubungkaitkan
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata mengikut konteks 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan BCB: Bacaan Intensif
menggunakan kata majmuk mengikut KP: Matematik, Muzik
konteks. Pembelajaran
Konstruktivisme-
Menerangkan dan
Menjelaskan Idea Baharu
PKJR PKJR: HP PKJR PKJR
TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai BAM MS 28
Tingkah laku penunggang dan mengenakan peralatan - Bina 4 ayat
basikal keselamatan berbasikal.

4
MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan Strategi: KB-
INTEGRITI maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan sesuatu perkara secara bertatasusila Menghubungkaitkan,Men
mengikut konteks. genal pasti,
Tajuk: 23- 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Mengecam,Menjanakan
Amalan Baik di Sekolah sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Idea
menyatakan nilai daripada bahan
3.3 Menghasilkan penulisan sastera dan bahan bukan sastera; EMK: Nilai Murni-
(i) lagu kanak-kanak Keberanian, Berdisiplin,
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan Menghargai Masa,
menyerapkan keindahan dan kesantunan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Hemah Tinggi, Mematuhi
bahasa serta mempersembahkannya penulisan daripada aspek; Peraturan
secara Kreatif (iii) penggunaan kata
KP: Interpersonal, Muzik,
5.2 Memahami dan menggunakan 4.3.3 Mempersembahkan lagu; Kinestetik, Verbal-
M 34
pembentukan kata mengikut konteks (ii) rakyat linguistik

5.3 Memahami dan membina ayat 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan BCB: Bacaan Imbasan dan
mengikut konteks menggunakan kata ganda mengikut Luncuran
konteks.
Pembelajaran
5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Konstruktivisme-
menggunakan ayat mengikut konteks; Menyampaikan Idea
(ii) ayat penyata Baharu dan Menjelaskan
Idea
PKJR PKJR: HP PKJR PKJR
TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai BAM MS 28
dan mengenakan peralatan - Mencari maksud
keselamatan berbasikal. perkataan dalam
glosari

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


4 KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

TEMA: 8- 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat Strategi: KB-Menaakul,
INTEGRITI maklumat dan idea bagi pelbagai yang tersurat dan tersirat dengan Menghubungkaitkan,
tujuan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Mengenal pasti,
Tajuk: 24- Menjanakan Idea,
Berbuat Baik Selalu 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan Mengenal pasti
karya sastera dan bukan sastera karya sastera dan bukan sastera dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; EMK: Nilai Murni-
3.3 Menghasilkan penulisan (iv) petikan bukan sastera Berjimat-cermat, Baik
Hati, Bertanggungjawab,
5.2 Memahami dan menggunakan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Keprihatinan,Prihatin,
pembentukan kata mengikut penulisan daripada aspek; Berhemah Tinggi
konteks (i) ejaan
PENDIDIKAN SIVIK (SEPT) (ii) tanda baca KP: Verbal-linguistik,
5.3 Memahami dan membina ayat (iii) penggunaan kata Bacaan Luncuran
TEMA: KEGEMBIRAAN mengikut konteks
5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan BCB: Bacaan Luncuran
M 35,36 menggunakan kata ganda mengikut konteks. dan Imbasan

5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran


menggunakan ayat mengikut konteks; Konstruktivisme-
(ii)ayat penyata Menerangkan dan
Menjelaskan Idea,
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan Mengembangkan Idea
menggunakan ayat mengikut konteks;
(ii) ayat tunggal Pembelajaran
(iii) ayat majmuk Kontekstual-
Menghubungkaitkan
PKJR PKJR HP PKJR: PKJR
TEMA 6 6.1 Tingkah laku yang selamat dan 6.1.2 Menjelaskan cara penumpang boleh BAM m/s 29
Tingkah laku penumpang tanggungjawab seseorang menyumbang kepada keselamatan orang lain - Buat peta minda
Penumpang BAM m/s 31
- Mencari maksud
perkataan dalam
glosari

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 2 2020

M 37,38 MINGGU ULANGKAJI

MINGGU 39,40 – PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

MINGGU 41,42,43 - PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI DEEPAVALI
14- 15 NOVEMBER 2020

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 20.11.2020 – 31.12.2020, KUMPULAN B: 22.11.2020 – 31.12.2020)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia ATAU WHATSAPP : 011 5668 0954

FREE RPT 2020 :-


https://telegram.me/RPT2020SekolahRendah

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia