Anda di halaman 1dari 2

MATEMATIK TAHUN 1

PUNCA INTERVENSI
1. Murid belum menguasai tajuk membundar dan 1. Latih tubi secara lisan membundar dan melengkapkan
melengkapkan rangkaian nombor. nombor sebelum atau selepas sesi PdP dijalankan.
2. Murid belum dapat menyatakan dan menyusun nama 2. Bimbingan mengeja dan menyusun nama bulan dalam
bulan dalam setahun dengan betul. setahun sebelum sesi PdP dijalankan.
3. Murid belum dapat memahami dan menyelesaikan 3. Latih tubi dan bimbingan untuk memahami dan
soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. menyelesaikan soalan berkaitan pernyataan masalah.

MATEMATIK TAHUN 2

PUNCA INTERVENSI
1. Murid masih belum menguasai sepenuhnya fakta asas 1. Hafalan sifir darab dan bahagi setiap hari berpandukan
yang melibatkan darab dan bahagi. kad mini fakta asas.
2. Murid belum dapat merekodkan waktu dalam jam dan 2. Latih tubi secara lisan berkaitan waktu sebelum atau
minit dengan betul. selepas sesi PdP.
3. Murid belum dapat memahami, menentukan operasi 3. Latih tubi dan bimbingan untuk memahami dan
yang betul dan menyelesaikan soalan yang melibatkan menyelesaikan soalan berkaitan pernyataan masalah.
penyelesaian masalah.
SAINS TAHUN 2

PUNCA INTERVENSI
1. Murid tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 1. Murid dibimbing secara individu untuk menyelesaikan
kemahiran sains yang dipelajari untuk melaksanakan tugasan.
tugasan. 2. Latih tubi secara lisan pengetahuan yang telah
dipelajari sebelum atau selepas sesi PdP dijalankan.

SAINS TAHUN 3

PUNCA INTERVENSI
1. Murid masih belum menguasai perbandingan dan 1. Soal jawab dari semasa ke semasa berkaitan
perbezaan set gigi susu dan set gigi kekal. perbandingan dan perbezaan set gigi susu dan set gigi
2. Murid belum dapat membuat urutan planet dalam kekal.
Sistem Suria dengan betul. 2. Hafalan nama-nama planet berdasarkan urutan yang
3. Murid tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan dan betul setiap hari.
kemahiran sains yang dipelajari untuk melaksanakan 3. Murid dibimbing secara individu untuk menyelesaikan
tugasan. tugasan.
4. Latih tubi secara lisan pengetahuan yang telah
dipelajari sebelum atau selepas sesi PdP dijalankan.

Anda mungkin juga menyukai