Anda di halaman 1dari 8

TUGASAN INDIVIDU

(KRITIKAN JURNAL)

PUSAT AKADEMIK :PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN

KOD KURSUS : PMC 515

TAJUK KURSUS : PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

TUTOR : DR. MOHAMMAD ZOHIR AHMAD

NAMA : MAGESSWARI A/P MUNIANDY

NO. MATRIK : (S-PM0037/18)


SENARAI KANDUNGAN

KANDUNGAN HALAMAN

TAJUK TUGASAN 3

1.0 PENGENALAN 4

2.0 KEKUATAN ARTIKEL 5

3.0 KELEMAHAN ARTIKEL 6

4.0 KESIMPULAN 20

BIBLIOGRAFI 21

LAMPIRAN 22
KRITIKAN ARTIKEL

TAJUK : PENDIDIKAN PEMBANGUNAN LESTARI – HUBUNGAN


KESEDARAN ANTARA IBU BAPA DENGAN PELAJAR

PENULIS : HANIFAH MAHAT, SHAHARUDDIN AHMAD, MOHAMAD


SUHAILY YUSRI CHE NGAH, NORAZIAH ALI
1.0 PENGENALAN

Artikel yang dikritik adalah bertajuk “Pendidikan Pembangunan Lestari – Hubungan


kesedaran antara ibu bapa dengan pelajar” oleh Hanifah Mahat dan Mohammad
Suhaily Yusri Che Ngah dari Jabatan Geografi, Fakulti Sains Kemanusiaan,
Universiti Pendidikan Sultan Idris serta Shaharuddin Ahmad dan Noraziah Ali dari
Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan
Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal ini diterbitkan dalam
Malaysian Journal of Society and Space, 2013, Bil 10, Isu 5 (71-84). Kajian ini
dijalankan untuk melihat kesedaran alam sekitar pada masa kini menyasarkan
kesedaran dalam aspek alam sekitar, ekonomi dan social kearah kehidupan yang
lebih lestari. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kesedaran ESD
(Education for Sustainable Development) ibu bapa atau penjaga di Bandar dan luar
Bandar dengan anak dan sebaliknya.

Penulisan artikel ini dimulakan dengan pengenalan kepada pendidkan


pembangunan lestari dalam kalangan pelajar bahawa ESD merupakan satu proses
untuk membangunkan keprihatinan, kemampuan, sikap dan nilai-nilai. Kemudian
diikuti dengan pendidikan pembangunan lestari di Malaysia. Huckle, 2010
menyatakan bahawa idea asas “Sekolah Lestari” adalah untuk mengintergrasikan
kelestarian dalam setiap aspek kehidupan di kawasan persekitaran sekolah yang
melibatkan pentadbiran, proses pembelajaran, pengurusan bangunan, mod
pengangkuatan dari sekolah dan hubungan sekolah dengan komuniti. Program
penerapan kelestarian melalui pendidikan di Malaysia dengan perancangan pelan
pembentukan program sekolah lestari bermula pada tahun 2001. Seterusnya, pada
tahun 2005, program tersebut mula diimplementasikan secara formal menerusi
system pendidikan perinkat rendah dan menengah melalui Program Sekolah Lestari
Anugerah Alam Sekitar(SLAAS) di Malaysia.

Penulis juga menyatakaan kajian-kajian yang berkaitan dengan ESD di


Malaysia walaupun dalam pendidikan di peringkat sekolah masih belum mendapat
perhatian sebahagian besar pengkaji. Dapatan ketiga-tiga kajian tersebut
menunjukkan bahawa pelajar sekolah menengah mempunyai tahap kesedaran alam
sekitar dalam konsep pembangunan lestari yang tinggi. Namun, berkaitan
kefahaman murid bersandarkan komponen pembangunan lestari dapatan kajian
menunjukkan bahawa murid tidak faham tentang komponen ada dalam
pembangunan lestari.

2.0 KEKUATAN ARTIKEL

Antara kekuatan yang terdapat dalam artikel ini ialah penulis artikel telah
mendedahkan kepada pembaca tentang pendidikan pembangunan lestari yang
diamalkan dalam Malaysia secara terperinci. Pembaca juga dapat mengetahui dan
memahami aspek-aspek berkaitan pendidikan pembangunan lestari yang
dilaksanakan di Malaysia melalui artikel ini dengan baik. Daripada kajian ini, penulis
dapat mencapai objektif kajian melalui hasil kajian menunjukkan bahawa tingkah
laku ESD ibu bapa atau penjaga di Bandar adalah lebih baik berbanding dengan luar
bandar. Seterusnya, terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan Program
SLAAS dan pengetahuan kandungan ESD pelajar dan pengetahuan ESD ibu bapa
atau penjaga. Artikel ini berinformasi dan sesuai dengan pembaca yang ingin
mendalami pendidikan pembangunan lestari serta hubungan kesedaran antara ibu
bapa dengan pelajar terhadap ESD.

Selain itu, kekuatan yang ada pada artikel ini ialah penulis telah mendalami
dan mengaitkan kajian-kajian yang berkenaan pembangunan lestari yang
mengupasnya dengan baik. Penulis amat peka terhadap perubahan dan cara
pelaksanaan yang berlaku dalam pendidikan. Penulis mempunyai pengetahuan dan
fikiran yang tersendiri untuk mengemukakan pendapat beliau. Dari situ, penulis
dapat merumuskan serta menghubungkan konsep kajian tersendiri. Penulis
menyediakan kenyataan untuk menyokong hujah beliau. Pembaca yakin dengan
olahan penulis kerana sokongan daripada bahan bacaan atau kajian yang lain telah
diselitkan. Rujukan penulis juga didapati mencukupi. Dengan memasukkan jurnal,
artikel dan kajian yang lebih banyak sebagai rujukan, artikel ini menjadi lebih
menyakinkan.

Cara susunan fakta dan maklumat penulis juga merupakan salah satu
kekuatan dalam artikel ini. Penulis menyusun maklumat beliau dengan menarik di
mana tajuk utama dan sub topik dipisahkan. Perenggan fakta juga penting dalam
sesuatu artikel dan penulis telah membuat yang terbaik dalam memudahkan ayat-
ayat dan idea supaya lebih senang difahami oleh pembaca.
Di samping itu, antara kekuatan artikel ini adalah penulis selitkan data-data
sokongan emperikal untuk artikel beliau. Data-data emperikal berkenaan hasil kajian
dan perbincangan telah ditunjukkan dalam bentuk jadaul. Jadual-jadual seperti nilai
kebolehpercayaan item soal selidik pelajar dan ibu bapa atau penjaga, latar
belakang pelajar, taburan kekerapan demografi responden ibu bapa atau penjaga,
latar belakang pendidikan alam sekitar ibu bapa atau penjaga, perbezaan
pengetahuan, tingkah laku dan komitmen ESD ibu bapa atau penjaga Bandar dan
luar Bandar serta hubungan pembolehubah kesedaran ESD pelajar dengan
kesedaran ESD ibu bapa atau penjaga. Rajah-rajah seperti interaksi SLAAS dengan
pelbagai pihak dan penglibatan ibu bapa atau penjaga mengikuti aktiviti SLAAS
Bandar dan luar Bandar untuk mengukuhkan hujahan beliau. Data-data yang
ditunjukkan merupakan salah satu cara untuk meyakinkan pembaca dalam
membaca huraian penulis.

3.0 KELEMAHAN ARTIKEL

Kekurangan artikel ini boleh dilihat dari segi penulis tidak memeriksa kesalahan
menaip dan ejaan. Kesalahan sebegini merendahkan nilai jurnal ini. Sebelum
menerbitkan jurnal, penulis perlu memurnikan dengan meminta pendapat pengkaji
yang lain. Selain itu, penulis tidak mengaitkan kajian dengan teori. Terdapat
beberapa teori yang berkaitan dengan tingkah laku seperti skinner dan sebagainya.

4.0 KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, penulisan jurnal ini telah berjaya membuktikan bahawa


hubungan kesedaran ibu bapa dan pelajar terhadap pembangunan pendidikan
lestari adalah baik. Walaupun hubungan positif antara pengalaman pendidikan
kanak-kanak, sikap dan tingkah laku ibu bapa atau penjaga dengan alam sekitar
telah dibincangkan, beberapa kajian yang lain juga menyebut secara jelas pengaruh
pendidikan alam sekitar terhadap golongan-golongan yang lain. Kajian ini
mendedahkan dua aspek utama iaitu arah kesedaran ESD ibubapa atau penjaga di
bandar adalah lebih baik berbanding mereka yang berada di luar bandar. Aspek
kedua dari segi hubungan dalam konteks domain kesedaran ESD menunjukkan
penglibatan anak dalam Program SLAAS di sekolah turut memberi kesan positif iaitu
menyebarluaskan pengetahuan Program SLAAS pada ahli keluarga dan juga
menanamkan kesedaran penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pendidikan alam sekitar
anak-anak mampu mempengaruhi sikap alam sekitar juga tingkah laku ibu bapa
mereka. Sesungguhnya dapatlah dikatakan bahawa program pendidikan alam
sekitar mampu memberi impak bukan sahaja kepada pelajar, tetapi juga secara tidak
langsung kepada ibu bapa atau penjaga

5.0 BIBLIOGRAFI

Abdul Ghani A, Aziah I (2007). Kesediaan memperkasa pendidikan pembangunan


lestari oleh pengurus pendidikan sekolah: Satu kajian kes. Jurnal Pengurusan

dan Kepimpinan Pendidikan 17 (1). [cited 12/5/ 2012]. Available from:


http://www.iab.edu.my/jurnal.php.

Huckle J (2010) ESD and the current crisis of capitalism: teaching beyond green new
deals. Journal of Education for Sustainable Development 4(1), 135–142.

Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Pelajaran Malaysia, Institut Alam Sekitar dan
Pembangunan (LESTARI) (2012) Asas pembentukan Sekolah Lestari
Anugerah Alam Sekitar.(Ed.ke-3). Jabatan Alam Sekitar, Putrajaya.

Norshariani AR (2009) Kajian tingkah laku terhadap amalan penjagaan alam sekitar
dalam kalangan pelajar (Tesis Sarjana). Fakulti Pendidikan, Universiti
Kebangsaan Malaysia.

Norazizah AR (2008) Kefahaman dan kesedaran pendidikan pembangunan mapan


dalam kalangan pelajar sekolah menengah menerusi aktiviti lestari: satu
tinjauan (Tesis Sarjana). Universiti Pendidikan Sultan Idris (Tidak diterbitkan).

Nurul Hidayah LA, Haryati S, Seow Ta Wee (2013) Pengetahuan murid dan
perkaitan ibu bapa terhadap kesedaran alam sekitar: Satu kajian awal. Jurnal
Teknologi 64 (1), 51-57.

Nurizan Y, Laily P, Sharifah Azizah H, Norhasmah S, Aini MS, Naimah S (2004)


Penggunaan lestari: Pemahanam konsep asas dan pengetahuan terhadap
kesejahteraan persekitaran. Malaysian Journal of Consumer and Family

Economics 7, 1-15.