Anda di halaman 1dari 9

WORKING AT HEIGHT

&
SCAFFOLDING SAFETY
MOHD HAFIZI B. MOHD LAWI
890209115149
SSL222
TAKLIMAT KESELAMATAN

 MEMASTIKAN SEMUA PEKERJA MEMATUHI PERATURAN DI TEMPAT KERJA DAN


MEMAKAI PERALATAN PERLINDUNGAN DIRI SETIAP MASA.

 PERALATAN YANG DIGUNAKAN SEMASA BEKERJA HARUSLAH SENTIASA DALAM


KEADAAN BAIK DAN DI SELENGGARA MENGIKUT JADUAL YANG TELAH DI TETAPKAN.

 MENGINGATKAN PEKERJA-PEKERJA SUPAYA TIDAK BEKERJA DENGAN CUAI DAN


SENTIASA FOCUS DALAM MELAKUKAN KERJA.

 SEKIRANYA BERLAKU KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA, SEGERA BERITAHU KEPADA


ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN LAKUKAN RAWATAN AWAL (FIRST AID
TREATMENT).

 SEKIRANYA BERLAKU KECEMASAN, IKUT PROSEDUR KESELAMATAN YANG TELAH


DIBERITAHU DAN KELUAR DENGAN PANTAS DAN BERKUMPUL DI TEMPAT DI
TETAPKAN.
PENGENALAN TAJUK

 DEFINISI BEKERJA DI TEMPAT TINGGI IALAH, SESEORANG PEKERJA DIKEHENDAKI UNTUK


BEKERJA DI TEMPAT YANG MEMPUNYAI KETINGGIAN MELEBIHI 10 KAKI TINGGI ATAU 3
METER DARI PARAS LANTAI/TANAH.

 RISIKO BEKERJA DI TEMPAT TINGGI BUKAN SAHAJA TERHAD KEPADA PEKERJA, TETAPI
JUGA TERHADAP PERSEKITARAN DI TEMPAT KERJA TERSEBUT.

 ANTARA RISIKO-RISIKO SEMASA BEKERJA DI TEMPAT TINGGI ADALAH :

- PEKERJA TERJATUH

- OBJEK TERJATUH IAITU PERALATAN KERJA, BAHAN KERJA DAN SERPIHAN

- STRUKTUR ROBOH

- TERSENTUH DENGAN TALIAN KUASA ELEKTRIK


OBJEKTIF

 MENGENAL PASTI HAZARD-HAZARD YANG TERDAPAT SEMASA MELAKUKAN KERJA DI

TEMPAT TINGGI

 MENGENAL PASTI RISIKO DAN AKIBAT YANG AKAN TERJADI SEMASA MELAKUKAN KERJA

DI TEMPAT TINGGI

 MENYEDIAKAN LANGKAH-LANGKAH KAWALAN KESELAMATAN YANG SESUAI DAN

BERKESAN.
ANALISA KESELAMATAN KERJA (JSA)

‘WORKING AT HEIGHT & SCAFFOLDING SAFETY’


NO AKTIVITI KERJA HAZARD & AKIBAT LANGKAH KAWALAN
1 Kerja pemasangan - Perancah dipasang di tapak tidak - Sebelum perancah dipasang,
dan perobohan rata/tanah lembut boleh menyebabkan pastikan tapak pemasangan
perancah keruntuhan struktur dan kecederaan perancah diperiksa oleh orang
(scaffolding) parah kepada pekerja. yang kompeten.
- Perancah tidak dipasang “toe-boards” - Perancah mestilah diperiksa dan
dan “guardrails” boleh menyebabkan diselenggara mengikut jadual
pekerja terjatuh dan cedera pemeriksaan ataupun selepas
parah/kematian. cuaca buruk berlaku
- Beban yang berlebihan boleh - Perancah yang sudah rosak dan
menyebabkan perancah runtuh, pekerja tidak selamat untuk digunakan di
terjatuh dan cedera parah/kematian. asingkan dan di tanda dengan
tanda tidak selamat
2 Menaiki dan - Tangga yang tidak stabil boleh - Tangga yang rosak atau tidak
menuruni tangga menyebabkan pekerja terjatuh dan selamat untuk digunakan di
cedera parah/kematian. keluarkan dari tempat kerja.
ANALISA KESELAMATAN KERJA (JSA)

‘WORKING AT HEIGHT & SCAFFOLDING SAFETY’


NO AKTIVITI KERJA HAZARD & AKIBAT LANGKAH KAWALAN
- Membawa beban berlebihan boleh - Melakukan pemeriksaan terhadap
menyebabkan terjatuh dan cedera peralatan kerja sebelum
parah. memulakan aktiviti kerja
- Tangga rosak boleh menyebabkan - Alatan keselamatan kerja mestilah
pekerja terjatuh dan cedera parah dipakai setiap masa
- Beri latihan keselamatan
menggunakan tangga dengan
betul.

3 Bergerak dari satu - Berjalan secara berkumpulan/berlari - Meletakkan papan tanda had
tempat ke tempat boleh menyebabkan “platform” runtuh, berat yang dibenarkan ketika
yang lain, laluan pekerja terjatuh dan cedera melalui “platform”
“access and egress” parah/kematian. - Sentiasa memakai “full body
harness” dan “lifeline” di cangkuk.
ANALISA KESELAMATAN KERJA (JSA)

‘WORKING AT HEIGHT & SCAFFOLDING SAFETY’


NO AKTIVITI KERJA HAZARD & AKIBAT LANGKAH KAWALAN
4 Mengecat dinding - Tiada penghadang di pasang boleh - Pastikan “tower-scaffold”
bangunan/siling menyebabkan pekerja terjatuh dan dipasang dengan betul dan
menggunakan “Tower- cedera parah/kematian. selamat oleh orang yang
scaffold” kompeten
- Memberi tunjuk ajar dan latihan
kepada pekerja sebelum bekerja
di atas “tower-scaffold”
- “full body harness” mestilah
sentiasa dipakai.

5 Menggunakan “power - “power elevated working platform” - “power elevated working


elevated working tidak diselenggara dan tidak platform” mestilah di selenggara
platform” mempunyai PMA yang sah boleh dan di baiki mengikut jadual
menyebabkan pekerja terjatuh, terkepit pemeriksaan mesin oleh orang
dan cedera parah/kematian. yang kompeten.
- Di operasi oleh operator yang
kompeten/berlesen
KESIMPULAN

1. BEKERJA DI TEMPAT TINGGI MERUPAKAN AKTIVITI YANG BOLEH MENDATANGKAN BAHAYA KEPADA
PEKERJA ATAUPUN ORANG DI SEKELILING
2. ANALISA KESELAMATAN KERJA AMAT PENTING DI LAKUKAN SEBELUM SESUATU KERJA DI LAKSANAKAN
BAGI MEMASTIKAN RISIKO DAPAT DI KURANGKAN DAN DI KAWAL MENGGUNAKAN LANGKAH-
LANGKAH YANG BETUL DAN SELAMAT.
3. DENGAN ADANYA ANALISA KESELAMATAN KERJA (JSA), SEGALA RISIKO YANG BERKEMUNGKINAN
BOLEH MENDATANGKAN KECEDERAAN, KEMATIAN, DAN KEROSAKAN HARTA BENDA DAPAT
DIKURANGKAN.
RUJUKAN

o AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

o AKTA KILANG DAN JENTERA 1967

o BUKU MANUAL KURSUS PENYELIA KESELAMATAN TAPAK BINA SKILL SOLUTIONS SDN BHD