Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Pengenalan Sistem Ejaan Rumi dan Jawi


Nama
Introduction to the Spelling System of Malay Language
Kursus/Modul

2.
Kod Kursus BMM1044

3. Nama Staf
Dr. Yusfarina binti Mohd Yussof
Akademik

4. Rasional
Kursus/Modul Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat memahami ilmu dan kemahiran sistem ejaan
dalam Program Rumi dan Jawi.

5. Semester dan
Semester 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
172
P= Pentaksiran
30 30 - 2.5 30 60 - 19.5

7. Nilai Kredit 4

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat :


Kursus (Course
Learning 1. Menjelaskan sejarah perkembangan sistem ejaan Rumi dan Jawi dengan berkesan
Outcomes, CLO) secara lisan dan bertulis (C2, PLO1, PLO3, PLO4, CTPS2, CS1)

2. Mengaplikasikan sistem ejaan Rumi dan Jawi dalam penulisan secara


berkumpulan (C3, PLO5, TS2)

3. Menukarkan teks Rumi kepada Jawi dan teks Jawi kepada Rumi serta membuat
penilaian yang berjustifikasi (C5, PLO3, CTPS3)

4. Menghasilkan karya seni tulisan khat (C6, PLO3, CTPS3, A4)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
ketara

maklum
Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme

CLO
Memahami
Mengingat

Menerima
kompleks
Mencipta

Respons

Adaptasi
Persepsi

Memberi
Menilai

Menilai
balas
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 x
4 x
5 x

1
Berkuat kuasa mulai Jun 2013
Kemas kini November 2016
10. Kemahiran Boleh
Pindah Kemahiran berkomunikasi (CS1), kemahiran kerja berpasukan (TS2),
(Transferable Skills, Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (LL2) dan pemikiran kritis
TS): dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS3)

11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:


dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial (Perbincangan, pembentangan dan tunjuk cara)

Strategi Pentaksiran:

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran
PLO1- Pengetahuan dan Kuliah Penulisan esei I
pemahaman Tutorial Ujian Bertulis
Perbincangan
PLO3-Kemahiran Kuliah Penulisan esei I
penyelesaian masalah dan Tutorial Penulisan Esei II
kemahiran saintifik Perbincangan Ujian Bertulis
Tunjuk cara Pembentangan
kumpulan
Hasil karya

PLO 4- Kemahiran Kuliah Penulisan esei I


Berkomunikasi Tutorial Ujian Bertulis
Perbincangan
Penulisan esei II
PLO5 – Mengumpul dan Perbincangan Kumpulan
Pembentangan
menghuraikan data secara
kumpulan
berkumpulan
Ujian Bertulis

12. Sinopsis Kursus ini memperkenalkan sistem ejaan Rumi dan Jawi dalam bahasa Melayu daripada
aspek sejarah perkembangan, penulisan huruf dan kata serta penggunaan tanda-tanda
baca dan kaedah mengeja dalam Rumi dan Jawi. Penukaran teks Rumi kepada Jawi dan
sebaliknya dilaksanakan secara bertulis.Tulisan khat juga diperkenalkan dalam kursus ini.
Isu-isu dan cabaran berhubung dengan tulisan jawi turut dibincangkan.

This course introduces the romanised and jawi spelling system in Malay language which
includes the history of both spelling system, the writing of romanised and jawi alphabets
and words, punctuation marks and also the spelling rules in roman as well as jawi.Text
transcription from romanised to Jawi and vise-versa is done by hand writing. Jawi
calligraphy is also introduced in this course. Issues and challenges pertaining to jawi
writing is also discussed in this course.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 60 %


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 40 %

Jenis
Kaedah Pentaksiran Peratusan
Pentaksiran
Ujian Bertulis 40
Peperiksaan Akhir

Penulisan Esei I 25

Tugasan 25
Penulisan Esei II
10
Pembentangan Kumpulan

2
Berkuat kuasa mulai Jun 2013
Kemas kini November 2016
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5
Learning
CLO 1 X X x
Outcomes, CLO)
dengan CLO 2 x
Objektif Pendidikan CLO 3 x
Program
(Programme CLO 4 X
Educational CLO5 x X
Objectives, PEO)

Objektif Pendidikan Program (PEO)

PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan dapat mengaplikasikan (LO2) prinsip asas


dalam bidang Bahasa Melayu
PEO2 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan sama ada lisan atau penulisan
dalam bidang Bahasa Melayu.
PEO3 Berupaya menyelesaikan masalah dalam bidang Bahasa Melayu(LO3)
PEO4 Bekerjasama dalam kumpulan (LO5) bagi membentuk budaya
pembelajaran yang sihat.
PEO5 Berkemahiran dalam mencari maklumat untuk pembelajaran sepanjang
hayat (LO6)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menjelaskan sejarah perkembangan sistem ejaan Rumi dan Jawi
dengan berkesan secara lisan dan bertulis (C2, PLO1, PLO3, PLO4,
CTPS1, CS1)

CLO2 Mengaplikasikan sistem ejaan Rumi dan Jawi dalam penulisan secara
berkumpulan (C3, PLO5, TS2)

CLO3 Menukarkan teks Rumi kepada Jawi dan teks Jawi kepada Rumi serta
membuat penilaian yang berjustifikasi (C5, PLO3, CTPS3)

CLO4 Menghasilkan karya seni tulisan khat (C6, PLO3, CTPS3, LL2, A4)

3
Berkuat kuasa mulai Jun 2013
Kemas kini November 2016
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6
Kursus (Course
Learning CLO 1 X X
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 x
Pembelajaran CLO 3 X
Program
(Programme CLO 4 X
Learning
Outcomes, PLO) CLO 5 x X

Hasil Pembelajaran Program (PLO)

PLO1 Menunjukkan kefahaman mengenai fakta, konsep, prinsip dan proses


dalam bidang Bahasa Melayu
PLO2 Mempamerkan kebolehan menggunakan prinsip atau peralatan asas
dalam bidang Bahasa Melayu
PLO3 Menyelesaikan masalah dalam bidang Bahasa Melayu dengan
mengaplikasikan prinsip dan proses yang telah dipelajari.
PLO4 Menunjukkan kecekapan berkomunikasi secara lisan atau penulisan.
PLO5 Menjalankan aktiviti akademik seperti mengumpul maklumat,
menganalisis data dan membuat kesimpulan, sama ada secara
kumpulan atau individu.
PLO6 Menunjukkan kecekapan mencari maklumat dan kemahiran kendiri bagi
pembelajaran sepanjang hayat.

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menjelaskan sejarah perkembangan sistem ejaan Rumi dan Jawi
dengan berkesan secara lisan dan bertulis (C2, PLO1, PLO3, PLO4,
CTPS1, CS1)

CLO2 Mengaplikasikan sistem ejaan Rumi dan Jawi dalam penulisan secara
berkumpulan (C3, PLO5, TS2)

CLO3 Menukarkan teks Rumi kepada Jawi dan teks Jawi kepada Rumi
serta membuat penilaian yang berjustifikasi (C5, PLO3, CTPS3)

CLO4 Menghasilkan karya seni tulisan khat (C6, PLO3, CTPS3, LL2, A4)

4
Berkuat kuasa mulai Jun 2013
Kemas kini November 2016
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Sistem Ejaan Rumi

 Sejarah Perkembangan Sistem Ejaan Rumi


- Sistem Tulisan Rumi Zaman British
- Sistem Tulisan MABBIM
- Sistem Ejaan Terkini

 Penggunaan Abjad
- Abjad
- Vokal
- Vokal Berganding
- Konsonan
- Diftong
- Digraf
- Gabungan Konsonan
- Persukuan
- Keterangan

 Penulisan Huruf
- Huruf Besar
- Huruf Condong 12 12 12 24 60

 Pembentukan Suku Kata


- Suku Kata Terbuka
- Suku Kata tertutup

 Penulisan Kata
- Kata Dasar
- Kata Berimbuhan
- Bentuk Gandaan
- Kata Ganti Nama
- Kata sandang si, sang, dan yang
- Partikel
- Angka
- Lambang Bilangan

 Sistem Ejaan Rumi


- Pola Keselarasan Vokal
- Pola Kekecualian Keselarasan Vokal

5
Berkuat kuasa mulai Jun 2013
Kemas kini November 2016
 Penulisan Unsur Serapan
- Kata Serapan Bahasa Nusantara
- Kata Pinjaman
o Bahasa Arab
o Bahasa Inggeris
o Bahasa Sanskrit

 Tanda Baca
- Koma ( , )
- Noktah ( . )
- Koma Bertitik ( : )
- Sempang ( - )
- Tanda Seru ( ! )
- Tanda Tanya ( ? )
- Elipsis ( … )
- Tanda Kurung Dakap ( )
- Tanda Kurung Siku [ ]
- Petik Tunggal ( „…„ )
- Petik ( “….” )
- Ulang ( …2 )
- Garis Miring ( / )
- Penyingkat ( „ )
- Tanda Pisah ( – )

2. Sistem Ejaan Jawi

 Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi


- Perkembangan dan Penyebaran Tulisan Jawi
- Sistem Ejaan Jawi yang Disempurnakan

Huruf Jawi dan Padanannya dengan Huruf Rumi


dan Bentuk Huruf Jawi
- Huruf Jawi Asal 18 18 18 36 90
- Huruf Jawi Pinjaman
- Huruf Baharu

 Jenis Ejaan Jawi


- Ejaan Tradisi
- Ejaan Lazim
- Ejaan Mengikut Hukum

 Suku Kata Terbuka dan Suku Kata Tertutup


- Suku Kata Terbuka + Suku Kata Terbuka
- Suku Kata Terbuka + Suku Kata Tertutup
- Suku Kata Tertutup + Suku Kata Terbuka
- Suku Kata Tertutup + Suku Kata Tertutup

 Kaedah Mengeja Jawi


- Darlung dan Bukan Darlung
- Hukum Ka dan Ga
- Perkataan Satu Suku Kata

6
Berkuat kuasa mulai Jun 2013
Kemas kini November 2016
- Perkataan Dua Suku Kata dan Lebih
- Kata Ganda
- Homograf
- Diftong
- Kata Pinjaman
- Akronim

 Kaedah Mengeja Jawi


- Ejaan Kata Berimbuhan „di‟ dan „ke‟
- Ejaan Kata Berimbuhan Akhiran „an‟
- Ejaan Kata Berimbuhan „k‟
- Ejaan Kata Berimbuhan Awalan „ber‟, „ter‟,
dan „per‟
- Ejaan Kata Berimbuhan „di‟ dan „ke‟
- Ejaan Kata Berimbuhan Akhiran „an‟
- Ejaan Kata Berimbuhan „k‟
- Ejaan Kata Berimbuhan Awalan „ber‟, „ter‟,
dan „per‟

 Transkripsi

- Transkripsi Jawi ke Rumi


- Transkripsi Rumi ke Jawi

 Tulisan Khat
- Jenis-jenis Tulisan Khat
- Menulis Tulisan Khat

 Isu dan Cabaran Tulisan Jawi

Kerja Kursus 0.5 13.5 14

Amali

Ulang kaji Peperiksaan 6 6

Peperiksaan 2 2

Jumlah 30 30 - 2.5 30 60 - 19.5 172

7
Berkuat kuasa mulai Jun 2013
Kemas kini November 2016
Bersemuka Tidak Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 30 60

Penulisan Esei I
- 6
(1000 perkataan)

Penulisan Esei II
- 6
(1000 perkataan)

Pembentangan
Kumpulan 0.5 1.5
(30 minit)

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 62.5 109.5

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 172
(SLT)

Jam Kredit 4

18. Rujukan Asas Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi Sebutan Jawi (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

Khairuddin Mohamad, Dr. Ghazali Ismail, Mastura Mohamed Berawi (2015). Sejarah
perkembangan bahasa Melayu. Bangi. Sasbadi Sdn. Bhd.

Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (2008). Bahasa Melayu 1. Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Rujukan Tambahan Daftar Ejaan Rumi. (1982). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Daftar Ejaan Rumi Jawi. (1996). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Hamdan Abdul Rahman. (1999). Panduan Menulis dan Mengeja Jawi. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Musa. (1999). Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi. Kuala Lumpur. Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Ismail Dahaman. (2007). Ejaan Rumi Sepanjang Zaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

8
Berkuat kuasa mulai Jun 2013
Kemas kini November 2016
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
BMM1044- PENGENALAN SISTEM EJAAN RUMI DAN JAWI (4 KREDIT)

HASIL PEMBELAJARAN Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PL05 PLO6 Pembelajaran

1. Menjelaskan sejarah
perkembangan sistem
ejaan Rumi dan Jawi
Kuliah
dengan berkesan secara Penulisan esei I
X X x Tutorial
lisan dan bertulis (C2, Ujian Bertulis
Perbincangan
PLO1, PLO3, PLO4,
CTPS1, CS1)

2. Mengaplikasikan sistem Penulisan esei II


ejaan Rumi dan Jawi Ujian Bertulis
Kuliah Pembentangan
dalam penulisan secara
X Tutorial kumpulan
berkumpulan (C3, PLO5, Perbincangan
TS2)

3. Menukarkan teks Rumi Kuliah Penulisan esei II


kepada Jawi dan teks Tutorial Pembentangan
Jawi kepada Rumi serta Kumpulan
membuat penilaian yang X
berjustifikasi (C5, PLO3,
CTPS3)

4. Menghasilkan karya seni Penulisan esei II


Kuliah
tulisan khat (C6,PLO3, Ujian Bertulis
X X Tutorial
CTPS3, A4) Hasil karya

Kuliah Penulisan Esei


Tutorial Pembentangan
KESELURUHAN x x x x x Perbincangan Kumpulan
Pembentangan Hasil karya

Panel Penggubal:

Kelayakan Akademik
Bil. Nama Penggubal
Ijazah Sarjana Muda (Bahasa Melayu) UPM
1 Jalalludin bin Ibrahim
Masters of Education (Teknologi Pendidikan) UPM
Sarjana Muda (Hons) Linguistik dan Komunikasi (UKM)
2 Datin Mastura binti Mohamed Berawi M.A. (Bahasa Melayu) UPM
Diploma Perguruan
Azmi bin Ayub Sarjana Sastera Bahasa Melayu UPM
3 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PBMP) UPM

4 Siti Nafsiah binti Ismail Master Bahasa Melayu


Bacelor Pendidikan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa
Pertama

9
Berkuat kuasa mulai Jun 2013
Kemas kini November 2016