Anda di halaman 1dari 3

DHARMA WECANA

“NYANGGRA PIODALAN SARASWATI”


TEMA : STHITI BHAKTI RING WIDHI

NAMA ANGGOTA KELOMPOK :


1. NI KADEK DWI MIANTARI (09)
2. FEBYOLA AGUSTINA (13)
3. NI LUH MEILYA ASTITI (22)
4. I GUSTI AYU WILYA SUSMITHA PRAMI DEWI (35)

SMK NEGERI 2 DENPASAR


TAHUN AJARAN 2019
NYANGGRA PIODALAN SARASWATI

Inggih, pinih ajeng guru sane subaktinin titiang, taler semeton sareng sami sane
tresnasihin titiang. Sadurung nglantur, tan surud-surud titiang nyinahang rasa angayu bagia
majeng ring Ida Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan Ida, titiang pingkalih
ida dane prasida mangguh kerahajengan turmaning sida mapadu ajeng sakadi mangkin.
Antuk puniki lugrayang titiang ngaturang panganjali

“Om Swastyastu”.

Ida dane, pamiarsa sinamian sane wangiang titiang


Manut baos sang maraga pawiku, umat Hindune wantah sthiti bhakti ring Ida Hyang
Widhi, nanging sang maraga wicaksana mosang antuk makudang-kudang parinama.
Sinalih tunggil sane kaanken pinaka Dewa Pencipta Ilmu Pengetahuan wantah Sang
Hyang Aji Saraswati.
Sakadi sampun kauningan , umat Hindune nyangra piodalan Saraswati ngenem sasih
apisan, ring rahina Saniscara Umanis wuku Watugunung. Rahinanae puniki ketah kabaos
“Piodalan Saraswati”, pinaka rahina perayaan lahirnya ilmu pengetahuan. Ring rahinane
puniki sami umat Hindune ngaturang pangubakti majeng ring Ida Hyang Widhi pinaka
utpeti utawi pencipta ilmu pengetahuan. Wenten anak dados dokter, insinyur, profesor,
bengkel, tukang, miwah sane lianan, sami sangkaning kapaica pengweruh olih Ida Hyang
Widhi. Puniki mawinan sareng sami patut nyanggra rahina pamijilan pangweruhan.

Ida dane, para semeton sami sane kasumayang titiang


Tetujon nyangra rahina Piodalan Saraswati boya wenten tios wantah ngaturang
suksma ring Ida sasuhunan, riantuk ledang mapaica pangweruhan saha mangda nglantur
pasuecan Ida, gumanti wenten anggen ngeruruh pangupajiwa. Riantuk utama pisan
kawigunan kaweruhane majeng ring kauripan druene, pinaka mawinan ngangge nyasa
Dewi Saraswati utawi Dewi Cantik. Napi mawinan Dewi Cantik? Saantukan pangweruh
punika dahat ngenyundin. Maka sami anake enyud utawi nyaratang pisan pangweruh, sane
dados kaprabotang sarahina, kaanggen ngruruh amerta.
Ring susastra “Sarasamuscaya” kabaosang, anake sane nenten madue kawruhan tan
bina kadi anak buta? Asapunika kocap laran kayun anake sane nenten madue kawruhan.
Kawruhan sane prasida pinaka titi pangancan, pacing ngenterang I manusa ngicalang
kasengsaran uripnyane. Mangkin sapunapi tata carane mangda makeh madue pangweruh?
Janten mangda jemet malajah saha setata ngastawa ring Ida Hyang Aji Saraswati. Patut
taler ngelarang semboyan “masa muda masa belajar” ,miwah “ora et labora” (belajar
sambil berdoa).

Ida dane pamiarsa sane banget baktian titiang


Titiang naenan taler miragi, mungguing meseh I manusa sane utama wantah
katambetan utawi kabodohan. Duaning asapunika, anake sane kaliput dening katambetan
majanten pacang maparilaksana dudu utawi tan rahayu. Malih wenten kacaping sastra,
mungguing wiwit suka dukane wantah katambetan. Katambetan punika metu saking
kaloban, loba pinika metu saking katambetan. Dadosnyane, wantah katambetan sane
mawinan manusane mangguh sengsara.
Yening selehin pisan, makasami kahuripane madasar sengsara, mawinan kabaos
punarbhawa utawi samsara. Puniki mawinan ring myasa Saraswati wenten genetri (rantai)
sane nyinahang pengetahuane punika langgeng nenten telas telas antuk melajahin. Life
long education (melajah seumur hidupe) sane patut gelarang. Yadin ririh nu liu paplajahan.
Aristoteles maosang, “Semakin banyak yang ku ketahui, makin banyak pula yang
belum ku ketahui” kadang kadang aku tidak tahu tentang apa yang ku ketahui. Asapunika
kocap limbaknyane kaweruhane punika.

Ida dane semeton sami tresnasihin titiang


Maosang indik agama, patut dasarin antuk Tri Kerangka Agama inggih punika
Tattwa, Susila, lan Upacara. Upacara kocap cihnan anake maagama. Makadi upacara
Piodalan Saraswati. Semengane iraga ngastawa ring Ida Hyang Widhi pinaka pencipta
ilmu pengetahuan, wengine ngwacen lan maosang daging sastra agama, raris benjang
semengane mabanyu pinaruh, saha nunas tirta kaweruhan. Puniki wantah cihnan drune
astiti bakthi ring Ida Hyang Widhi.

Ida dane, lan para sameton lanang – istri sane bhaktinin titiang
Wantah asapunika titiang prasida mahbahang atur ring galahe sane becik puniki.
Maka kirang langkung atur titiang, lugrayang titiang nglungsur gung rena pangampura.
Pinaka pamuput atur, titiang ngujarang parama santih,

“Om Santih Santih Santih Om”