Anda di halaman 1dari 14

Standard Pembelajaran 1.

1 : Integer

1. Mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar.


2. Mengenal dan memerihalkan integer
3. Mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan
integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor

Standard Pembelajaran 1.2 : Operasi Asas Aritmetik Yang Melibatkan Integer

1. Menambah atau menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya
membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer.
2. Mendarab atau membahagi integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya
membuat generalisasi tentang pendaraban dan pembahagian integer.
3. Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi
4. Menghuraikan hokum operasi aritmetik iaitu Hukum Kalis Tukar Tertib, Hukum Kalis Sekutuan, Hukum
Kalis Agihan.

Standard Pembelajaran 1.3 : Pecahan Positif Dan Pecahan Negatif

1. Mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor


2. Membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib.
3. Membuat pengiraan melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif
mengikut tertib operasi.
4. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif.

Standard Pembelajaran 1.4 : Perpuluhan Positif Dan Perpuluhan Negatif

1. Mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor


2. Membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib.
3. Membuat pengiraan melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi perpuluhan positif dan perpuluhan
negative mengikut tertib operasi.
4. Menyelesaikan masalah yang melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif.

Standard Pembelajaran 1.5 : Nombor Nisbah

1. Mengenal dan memerihalkan nombor nisbah


2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor nisbah

6|PuSKaS 1.0 – Pertingkat Usaha Kbat Akan Senang // rzkiey2018


P1 – 1.1: Nombor Nisbah

1. Kenal pasti sama ada setiap nombor berikut integer atau tidak..

4
(a) 72 (b) 216 (c) – 0.82 (d)
15

2
(e) 0 (f)  (g) 72 (h) 56.82
9

2. Lengkapkan peta pokok di ruang jawapan dengan mengisi semua ruangan menggunakan mdata di
bawah.

– 11 –¾ 623 – 263

½ 0 Integer 8.36

Nombor dan Digit

Integer Bukan Integer

Negatif

2018

3. Susun setiap yang berikut mengikut tertib yang dinyatakan di dalam [ ].

(a) 17, 72, 13, 18, 101 = ………., ………., ………., ………., ………. [menaik]

(b) – 7, – 12, – 3, – 8, – 1 = ………., ………., ………., ………., ………. [menaik]

(c) 83, 65, 29, 92, 17 = ………., ………., ………., ………., ………. [menurun]

(d) – 7, – 5, 11, – 4, 2 = ………., ………., ………., ………., ………. [menurun]

(e) 7, – 3, 5, – 6, – 8, – 2, 9 = ……., ……., ……., ……., ……., ……., ……. [menurun]

7|PuSKaS 1.0 – Pertingkat Usaha Kbat Akan Senang // rzkiey2018


4. Lengkapkan garis nombor bagi setiap yang berikut.

(a)
12 20 32
X Y Z

(b)
– 48 – 42 – 24
X Y Z

(c)
– 30 0 15
X Y Z

5. Gunakan simbol “ > ” atau “ < ” bagi membandingkan dua nilai yang berikut.

(a) 7 11 (e) – 8 –3
(b) 19 9 (f) – 37 – 43
(c) 93 73 (g) – 83 37
(d) 11 – 37 (h) – 287 381

6. Nyatakan benar atau palsu bagi setiap perbandingan nilai yang berikut.

(a) 37 > 67 = …………………. (e) 101 < 21 = ………………….


(b) 321 > 123 = …………………. (f) – 273 < 82 = ………………….
(c) – 273 > 12 = …………………. (g) 29 < – 112 = ………………….
(d) – 78 > – 87 = …………………. (h) – 38 < – 83 = ………………….

7. Kaji dan tulisan simbol positif ( + ) atau negatif ( – ) bagi setiap hasil operasi tambah tersebut.

Digit P Digit Q Hasil operasi tambah


Contoh : + 78 26 +
+ 35 – 78
– 67 93
– 21 – 21

Lengkapkan kesimpulan bagi pernyataan di bawah dengan menggariskan jawapan yang betul
berdasarkan jadual di atas.

“Hasil bagi operasi tambah atau tolak antara dua nombor akan menjadi negatif apabila nilai
digit bertanda [+ / – ] lebih [ > / < ] berbanding dengan nilai digit yang satu lagi.”
8|PuSKaS 1.0 – Pertingkat Usaha Kbat Akan Senang // rzkiey2018
P1 – 1.2: Operasi Asas Aritmetik Yang Melibatkan Integer

1. Selesaikan setiap yang berikut selengkapnya.

(a) 35 + 69 (b) 83 + (– 32) (c) – 158 + 62

(d) – 463 + (– 325) (e) – 15 – 37 (f) – 72 – (+ 31)

(g) – 142 – (– 123) (h) – 101 – (– 263) (i) 35 + 69

(j) 5 + 18 + 162 (k) 35 – 45 + 183 (l) 52 – (+16) + (– 88)

(m) – 83 – (– 131) + (– 31) (n) – 18 – 45 – 31 (o) 166 – 45 + (– 293)

2. Badruzzaman mempunyai RM850 di dalam akaun BSN. Pada suatu bulan tertentu dia menambah
RM150 ke dalam akaun simpananya. Pada bulan Disember, Badruzzaman merancang untuk
membeli kasut dan sepasang baju sekolah baru yang masing-masing berharga RM35 dan RM85.
(a) Tuliskan ayat matematik bagi menggambarkan baki simpannnya.
(b) Seeterusnya selesaikan (a) untuk mencari baki simpanan Badruzzaman.

Jawapan :

(a) ………………………………………………………..

(b)

9|PuSKaS 1.0 – Pertingkat Usaha Kbat Akan Senang // rzkiey2018


3. Rajah menunjukkan papan roda berputar yang menunjukkan ruangan berlabel huruf dan angka.

Syakila membuat tiga kali putaran.

(a) Jika jarum roda berputar berhenti di label M, A, T, H.


Hitung hasil tambah nilai-nilai yang diperolehinya.

(b)Seterusnya, hitung juga nilai bagi M – A + (– T) – H

4. Lengkapkan operasi aritmeteik yang berikut.

23 + (– 525) – (–352) – (+101)

= 23 525 352 101

= 251

10 | P u S K a S 1 . 0 – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
P1 – 1.3: Pecahan Positif dan Pecahan Negatif

1. Nyatakan nilai X, Y dan Z berdasarkan garis nombor yang berikut.

(a)

12
X Y Z
(b)

X Y Z
(c)

–1 0
X Y Z

2. Banding dan susun setiap pecahan berikut mengikut tertib menaik.

2 3 1 5 2
(a) 1 ,1 , ,1 ,1  …….., …….., …….., …….., ……..
5 4 9 6 3
1 3 1 1 2
(b) 3 ,  3 ,  3 ,  3 ,  3  …….., …….., …….., …….., ……..
10 4 3 7 5

3. Banding dan susun setiap pecahan berikut mengikut tertib menurun.

1 1 1 5 1
(a)  4 ,  4 ,  4 ,  4 ,  4  …….., …….., …….., …….., ……..
3 5 2 6 8

1 2 5 1 1
(b) 12 , 12 , 12 , 12 , 12  …….., …….., …….., …….., ……..
10 5 6 5 2

4 2
4. Hitung hasil daripada 20 000 kg ditolak dengan daripada 1 800 kg
15 3

11 | P u S K a S 1 . 0 – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
5. Zafran mempunyai RM500 hasil jualan telefon bimbit terpakai miliknya. Dia berhasrat untuk
7
mengagihkan daripadanya kepada tiga orang adiknya, Zakirah, Zaidi dan Zamani. Zakirah
10
2 11
mendapat manakala Zaidi mendapat daripada bakinya. Selebihnya diterima oleh Zamani.
7 20
Hitung jumlah wang yang diterima oleh Zakiah, Zaidi dan Zamani.

5 1
6. Di dalam satu rumah sukan P, terdapat x orang pelajar. daripadanya berbangsa Melayu.
9 3
daripada bakinya pula ialah cina dan selebihnya ialah seramai 9 orang pelajar india. Hitung
bilangan pelajar Melayu berbanding pelajar Cina.

3
7. Syatila mempunyai sejumlah wang dan Shahiezy mempunyai RM400. Syatila memberikan
5
5
daripada wangnya kepada Shahiezy. Apabila Shahiezy memberikan daripadanya kepada
11
Aaron, dia masih mempunyai baki RM1 200. Hitung jumlah wang yang dimiliki oleh Syatila pada
awalnya?

12 | P u S K a S 1 . 0 – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
P1 – 1.4: Perpuluhan Positif dan Perpuluhan Negatif

1. Nyatakan nilai X, Y dan Z berdasarkan garis nombor yang berikut.

26.5 26.9 27.5


X Y Z

–8 – 7.5 –6
X Y Z

– 1.4 – 0.8 – 0.5


X Y Z

2. Banding dan susun setiap pecahan berikut mengikut tertib menaik.

(a) 23.l2, 23.421, 22.72, 23.023, 2.318  ………., ………., ………., ………., ……….

(b) – 3.57, – 3.95, – 3.09, – 3.003, – 2.12  ………., ………., ………., ………., ……….

3. Banding dan susun setiap pecahan berikut mengikut tertib menurun.

(a) 13.53, 13.24, 22.1, 22.02, 13.0235  ………., ………., ………., ………., ……….

(b) – 8.05, – 8.32, – 8.015, – 8.9, – 7.12  ………., ………., ………., ………., ……….

4. Mustafi mempunyai RM1392.80 manakala Walcot mempunyai RM193.78 lebih dari Mustafi.
Bellerin pula mempunyai RM18.67 kurang daripada Walcot.
(a) Berapakah wang yang dimiliki oleh Walcot dan Bellerin.
(b) Jika Mustafi, Walcot dan Bellerin masing-masing memberikan RM53.85, RM14.75 dan
RM22.50 kepada Giroud, hitung wang yang dimiliki oleh Giroud pada awalnya jika kini ang
yang dimiliki olehnya ialah RM5552.57.

13 | P u S K a S 1 . 0 – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
P1 – 1.5: Nombor Nisbah

1. Tentukan sama ada setiap yang berikut merupakan nombor nisbah atau bukan.

6 4 4 4
(a) , 3 ,  8 , 34.25 (b) 0.36, , 34,  3
7 9 0 9

2. Selesaikan setiap yang berikut.


(b) 11.3  7   12.73  29.83
3 1 3
(a) 28.5   12.75 
8 16 5

3. Lengkapkan langkah-langkah operasi berikut dengan mengisi petak-petak kosong.

 3 1  5
0.5   2  2   0.5    
 4 2  2

 10 
 0.5    
 4

 0.5 

14 | P u S K a S 1 . 0 – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
2
4. Hitung nilai bagi 5.93  0.75  2 diungkap betul kepada dua titik perpuluhan.
5

5. Berikut adalah resipi untuk menghasilkan sambal tumis ikan bilis.

SAMBAL TUMIS IKAN BILIS POWER


(Hidangan untuk 5 orang)

 30 gram Cili kering


 2 gram bawang merah
 5 gram bawang putih
 0.25 gram perisa tambahan (ajinomoto)
 0.75 gram garam
 250 gram ikan bilis

(a) Puan Sabrina menerima tempahan sambal ikan bilis untuk 128 orang makan. Lengkapkan
jadual di bawah untuk menunjukkan jumlah yang diperlukan bagi menyiapkan pesanan
tersebut.

Bahan-bahan Kuantiti diperlukan (g)


Cili kering
Bawang merah
Bawang putih
Penambah perisa (ajinomoto)
Garam
Ikan bilis

(b) Jika kos penyediaan bagi 5 hidangan tersebut ialah RM2.50, hitung harga yang akan
dikenakan oleh Puan Sabrina jika dia berhasrat untuk memperoleh keuntungan sebanyak
RM102.40 bagi tempahan itu.

15 | P u S K a S 1 . 0 – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
LATIHAN TUBI PT3 :

1. (a) Bulatkan integer bagi setiap yang berikut.

2 33
9.4 67 4 20.18 – 5.4 402
3 11

[3 markah]

(b) Selesaikan setiap yang berikut.


(i) 2018 + (– 473 + 56 × 8) 2  6
(ii) 45.8    0.6  5 
5  8
[4 markah]

(c) Rajah menunjukkan sebuah roda berputar yang


menunjukkan huruf di ruangan yang paling
luar diikuti digit-digit yang dalam.

Salsabila dan Farhana membuat 3 putaran


setiap antara mereka. Hitung hasil bagi setiap
putaran mereka jika
Q
(i) Farhana = 13P   S ,diungkap betul
R
kepada dua titik perpuluhan.
 2  PQ  P  R 
(ii) Salsabila =    S       ,
 5  RS  QS 
diungkap dalam bentuk pecahan.
[4 markah]

16 | P u S K a S 1 . 0 – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
2. (a) Tanda ( √ ) bagi jawapan yang benar dan ( × ) bagi jawapan yang salah.

(i) 34 – (– 48) = – 14

37
(ii) 5.75 + 3.50 =
4
1 3
(iii) daripada  5000 ialah 375
5 8
[3 markah]

(b) (i) Umur Mirinda dan umur Fanta masing-masing 16 dan 19 tahun. Cari beza daripada hasil
tambah umur mereka berbanding hasil darab umur mereka.
(ii) Seterusnya, bahagikan jawapan (b)(i) dengan 5 dan ditambah dengan dengan beza umur
Marinda berbanding umur Fanta. Ungkap jawapan betul kepada sa yang hampir.
[4 markah]

(c) Syarikat Runtuh Bina Semua adalah sebuah syarikat yang sangat mesra pelanggan. Setiap
1
tahun, syarikat akan menyumbang daripada keuntungannya kepada sekolah-sekolah
20
berdekatan. Jika syarikat mencatat keuntungan yang kurang berbanding tahun sebelumnya,
syarikat akan menyumbang 0.08 daripada keuntungan mereka kepada sekolah-sekolah itu.

(i) Lengkapkan jadual di bawah bagi menunjukkan kadar sumbangan syarikat itu.

Keuntungan
Tahun Kewangan Jumlah Sumbangan
(RM ‘000)
2015 675 RM33 750
2015 500
2016 850
2017 900

(ii) Seterusya hitung jumlah sumbangan bagi tempoh 4 tahun itu.


[3 markah]

17 | P u S K a S 1 . 0 – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
3. (a) Rajah menunjukkan peta buih yang
dimasukkan beberapa nilai tertentu.
– 6.9
Terdapat 3 nilai yang mana bukan integer.
Keluarkan 3 nilai tersebut 0
182
(i) ………………………..
Integer
(ii) ………………………..
19.25
(iii) ………………………..

[3 markah] 90

(b) Saliza terjumpa cebisan kertas yang tertulis dengan ayat berikut :

Negatif empat ratus lapan puluh ditolak dengan negatif sembilan


puluh dua didarab dua ratus dua puluh dua perpuluhan dua dua.

(i) Terjermahkan ayat tersebut ke dalam ayat matematik


(ii) Seterusnya, selesaikan (b)(i) dan ungkap jawapan betul kepada puluh yang hampir.
[3 markah]

(c) Rajah menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak P


PQR.
Hitung beza suku daripada keluasan segi tiga itu
berbanding 0.5 kali ganda perimeter dan ungkap
jawapan betul kepada 1 titik perpuluhan.
[4 markah]

15.81 cm
15 cm

Q 5 cm R

18 | P u S K a S 1 . 0 – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
4. (a) Gambar rajah menunjukkan kedudukan seekor
burung dan seekor ikan.

Tandakan ( √ ) dan ( × ) bagi yang palsumenggunakan nombor positif dan negatif.

(i) Jarak burung ke permukaan 136 m


air ialah + 108 m
(ii) Jarak antara burung dan ikan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
boleh ditulis 136 + (–28)


(iii) Ikan itu berada pada 28 m
kedudukan – 28 m

[3 markah]

(b) Suhu di Cameron Highland dicatatkan pada bacaan 25oC pada jam 1000. Suhu menunjukkan
peningkatan 0.75o setiap jam selama empat jam sebelum mula menunjukkan penurunan 0.25oC
bagi setiap jam sehingga ke tengah malam.
(i) Hitung bacaan suhu pada jam 1600
(ii) Hitung beza bacaan suhu antara jam 1600 berbanding 2300
[4 markah]

(c) Elsa mempunyai tunggakan bil telefon YES berjumlah RM78.60. Pada bulan tertentu, Elsa
menambah kouta internet YES dengan membeli kouta tambahan 5GB data berjumlah RM50
denagan dikenakan kadar GST 6%. Pada hujung bulan, dia mengeluarkan RM250 dari mesin
ATM dan membeli barang keperluan berjumlah RM112.75. Baki wang yang dimiliki
digunakan untuk membuat bayaran bil telefon YES tersebut. Adakah Elsa telah berjaya
menjelaskan kesemua bil telefon YES nya. Terangkan.
[3 markah]

19 | P u S K a S 1 . 0 – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8