Anda di halaman 1dari 2

PENGHARGAAN

AssalamualaikumBersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat


juga saya menyiapkan foliosaya yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk “...”. Folio
yang ini amat penting buat sayamemandangkan perkara ini merupakan sebahagian
daripada kerja khusus subjek Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada individu penting
yang banyak membantu sayasepanjang saya menyiapkan projek folio saya ini. Pertama
sekali kepada Tuan Pengetua MaktabRendah Sains MARA Pontian, Tuan “...” kerana beliau
telah banyak memberikan bimbingan dansemangat kepada semua pelajar.Sekalung
penghargaan untuk guru subjek saya, “...” kerana memberikan tunjuk ajar kepada
sayasepanjang saya menyiapkan folio ini. Selain itu, saya juga sangat menghargai jasa guru
subjek saya kerana memberikan bimbingan, dan nasihat yang amat berguna untuk folio
saya sertamembantu saya dari semasa saya susah dan senang. Jasa beliau yang akan
saya kenang ke akhir hayat.Seterusnya, terima kasih juga kepada ibu bapa saya kerana
memberikan sokongan dan dorongankepada saya sepanjang folio ini disiapkan. Terima
kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkankerana memberikan saya bantuan dari segi
kewangan.Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas
pulas dalammenyempurnakan projek masing-masing. Bantuan kalian dari segi informasi
terkini mengenai projek folio amat saya hargai. Budi kalian yang sanggup meluangkan masa
untuk memberikansaya maklumat tidak akan saya lupakan.Akhir sekali terima kasih kepada
pihak-pihak yang telah membantu saya secara langsung atautidak langsung sepanjang
projek saya dijalankan dan dibentangkan

PENDAHULUAN

Assalamualiakum Warahmatullahhiwabarakatuh, setinggi-tinggikesyukuran


kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat
sayam e n y i a p k a n K e r j a K u r s u s i n i d e n g a n s e m p u r n a . W a l a u p u n t e r d a p a t
perkara yang tidak dapat dielakkan namun ia tidaklan menjadi suatumasalah
yang besar dalam menyiapkan tugasan ini.
Namun begitu kami tetap berusaha mencari dari pelbagaisumber dan hasilnya tugasan ini
dapat disiapkan atas usaha keras danj u g a b a n t u a n d a r i p a d a r a k a n -
rakan sekumpulan dalammenyiapkannya. Disini saya ingin mengucapka
n k a n r i b u a n t e r i m a kasih kepada Encik Zaki kerana telah banyak membantu
dalammemberi panduan dan tunjuk ajar tentang pelaksanaannya.Saya amat berbangga
kerana dapat menyelesaikan tugasan
init e p a t p a d a w a k t u n y a , a k h i r s e k a l i s a y a i n g i n m e n g u c a p k a n j u t a a n teri
ma kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau
tidakl a n g s u n g d a l a m m e n y i a p k a n t u g a s a n i n i t i d a k l u p a j u g a k e p a
d a pasukan kakitangan pusat sumber IPDA kerana membantu kamimencari buku yang kami
perlukan.Sekian, terima kasih.

SEKAPUR SIREH
Assalamualiakum W arahmatullahhiwabarakat uh,s e t i n g g i -
t i n g g i k e s y u k u r a n k e h a d r a t I l a h i k e r a n a d e n g a n limpah kurnianya dapat
saya menyiapkan Kerja KursusBerportfolio ini dengan sempurna.
Walaupun berlakubeberapa kesulitan dalam tugasan ini seperti
mendapatkanm a k l u m a t . S e b e n a r n y a c a b a r a n s e p e r t i i t u t e l a h membu
atkan saya lebih bersemangat. Ribuan terima kasihsaya ucapkan kepada
pansyarah pembimbing saya iaitu
Enj a m a l u d i n p a n s y a r a h I l m u P e n d i d i k a n y a n g b e g i t u b a n y a k m e m b e r i k a
n tunjuk ajar kepada saya. Begitu juga
d e n g a n b i m b i n g a n y a n g d i b e r i k a n o l e h r a k a n - r a k a n b a g i menyiapkan portfolio
ini.S e l a i n i t u s a y a j u g a i n g i n m e n g u c a p k a n t e r i m a
k a s i h k e p a d a m e r e k a y a n g t e r l i b a t s e c a r a l a n g s u n g a t a u t i d a k dala
m melaksanakan tugasan ini.Tanpa bantuan serta tunjukajar belum tentu kerja ini dapat
disiapkan dengan jayanya.A k h i r k a t a s a y a a m a t b e r b a n g g a k e r a n a d a p a t
m e m e n u h i tuntutan sebagai seorang pelatih disamping dapat menjanailmu dan
pemikiran saya dalam menghadapi hari-hari yangmendatang.