Anda di halaman 1dari 4

LEMBAR PENGESAHAN MINI PROJECT

“GAMBARAN STUNTING PADA ANAK USIA 2-5 TAHUN DI DESA


SAGA BULAN OKTOBER 2018”

Disusun oleh:
dr. Elizabeth Syailendrastuti Susanti

Menyetujui,

Balaraja, Mei 2019

Pendamping Internsip

dr. Wahyu Indah Puspasari

ii
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya
penulis dapat menyelesaikan tugas miniproject ini. Penulisan miniproject ini dilakukan
sebagai salah satu syarat pada program internship dokter Indonesia. Penulis menyadari
bahwa miniproject ini jauh dari sempurna sehingga penulis senantiasa terbuka kepada saran
dan kritik yang membangun kepada miniproject ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan


setinggi-tingginya kepada:

1. Drg Lely selaku Kepala Puskesmas Balaraja yang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk menimba ilmu dan pengalaman di Puskesmas Balaraja.
2. dr. Wahyu Indah Puspasari selaku Pembimbing Internship yang telah memberikan
arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas mini project.
3. Staff dan Karyawan Puskesmas Balaraja yang telah memberikan bantuan tenaga dan
pikiran serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas miniproject ini.

Tangerang, Mei 2019

Penulis

iii
DAFTAR ISI

COVER ................................................................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ............................................................................................ iii

DAFTAR ISI........................................................................................................... iv

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang ……………………………………………………………….. 1


I.2. Rumusan Masalah ……………………………………………………………. 2
I.3. Tujuan Penelitian …………………………………………………………….. 2
I.4. Manfaat Penelitian ………………………………………………………… … 3
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Stunting pada Balita ..................................................................................... 4


II.2. Faktor- faktor yang berhubungan dengan stunting ........................................ 6
II.3. Puskesmas Balaraja ....................................................................................... 12
II.4. Kerangka teori ............................................................................................... 20
BAB III

METODE

III.1. Desai penelitian ........................................................................................... 21


III.2. Populasi, Sampel, sampling........................................................................ 28
III.3. Definisi Operasional ................................................................................... 22
III.4. Instrumen penelitian ................................................................................... 22
III.5. Analisis ....................................................................................................... 22
III.6. Alur kerja penelitian ................................................................................... 22

iv
BAB IV

HASIL PENELITIAN

IV.1. Hasil Penelitian .............................................................................................. 24


IV.2. Pembahasan ................................................................................................... 27
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 29


V.2 Saran................................................................................................................. 30
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN