Anda di halaman 1dari 13

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1.

NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN
KANDUNGAN KURIKULUM
TP TAFSIRAN
MINGGU 1 1 Menyatakan maksud nombor perdana. KREATIVITI DAN INOVASI:
1.1 Aplikasikan (i) Mewakilkan penggunaan kalkulator Membuat perbandingan melalui
pemerhatian dan menyusun
sebarang bagi menyelesaikan pengiraan mengikut kriteria.
MINGGU 2 nombor. termasuk pembundaran dan pola Menghubungkait, menyusun
nombor. maklumat serta membuat
penghampiran dan membina
Mengenal pasti nombor perdana.
pemahaman melalui alat yang
1.2 Nombor (i) Mengenal pasti nombor perdana bersesuaian dan pemerhatian
perdana. dalam lingkungan 100. 2 situasi sekeliling.

1.3 Nombor hingga (i) Membaca, menyebut dan menulis NILAI MURNI DAN SIKAP
tujuh digit. sebarang nombor hingga tujuh digit KEUSAHAWANAN:
Menyatakan nombor hingga tujuh digit Bekerjasama dalam kumpulan
dalam perpuluhan juta yang dalam perpuluhan juta dan pecahan juta. dan berani menyatakan idea,
melibatkan situasi harian. 3 yakin
(ii) Membaca, menyebut dan menulis
sebarang nombor hingga tujuh digit TMK:
Kalkulator, Power point
dalam pecahan juta yang Menyelesaikan masalah harian rutin
penyebutnya 2, 4, 5, 8 dan 10 yang melibatkan nombor dan operasi. BBB:
melibatkan situasi harian. 4 Petak serratus, kad nombor,
(iii) Menukar nombor dalam perpuluhan garis nombor dan lembaran
dan pecahan juta kepada nombor kerja
bulat dan sebaliknya. i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin
(iv) Menyelesaikan masalah harian Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
melibatkan nombor dan operasi dengan
yang melibatkan nombor bulat, 5 Buih Berganda, Peta Pokok,
menggunakan pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
perpuluhan dan pecahan bagi
Pelbagai Alir, Peta Titi
operasi tambah, tolak, darab bahagi
dan operasi bergabung termasuk KEM. ABAD KE-21
penggunaan anu dalam situasi yang Menyelesaikan masalah harian bukan rutin Kemahiran Komunikasi, Belajar
diberi. melibatkan nombor dan operasi secara sepanjang hayat
6 kreatif dan inovatif.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. PECAHAN

STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TP TAFSIRAN KURIKULUM
KANDUNGAN
1 KREATIVITI DAN INOVASI:
Membaca ayat matematik yang Kenal pasti ciri, menterjemah
2.1 Darab (i) Mendarab sebarang pecahan melibatkan pecahan. idea, mnghubung kait dan
pecahan. wajar dan nombor bercampur menganalisis persamaan dan
dengan pecahan wajar dan perbezaan
nombor bercampur. Menyatakan langkah-langkah
2 TMK:
penyelesaian melibatkan pecahan.
Power point
2.2 Bahagi (i) Membahagi sebarang pecahan
NILAI MURNI DAN SIKAP
pecahan. wajar dan nombor bercampur Menentukan kewajaran jawapan bagi KEUSAHAWANAN:
MINGGU 3
dengan pecahan wajar dan 3 penyelesaian ayat matematik Kesungguhan, ketelitian, dan
nombor bulat. melibatkan pecahan. sabar., Menghubungkait,
bekerjasama, adil, prihatin,
menghargai masa
MINGGU 4 2.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian dan tolong-menolong
masalah yang melibatkan pendaraban dan Menyelesaikan masalah harian yang
4
melibatkan pembahagian pecahan. rutin melibatkan pecahan. BBB:
Kertas A4, pensel warna,
MINGGU 5 pecahan kad pecahan,dan lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian yang i-THINK
MINGGU 6 5 rutin melibatkan pecahan dengan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menaakul, Penyelesaian
Menyelesaikan masalah harian yang masalah
6 bukan rutin melibatkan pecahan
secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3. PERPULUHAN


STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

3.1 Operasi (i) Mendarab dan membahagi 1 Membaca ayat matematik yang KREATIVITI DAN INOVASI:
bergabung perpuluhan dengan nombor bulat melibatkan perpuluhan. Mengimbas kembali idea,
menghubungkait dan
perpuluhan. dan perpuluhan, hasilnya hingga
menganalisis, menghasilkan
tiga tempat perpuluhan melibatkan idea melalui pemerhatian, dan
situasi harian. Mendarab dan membahagi perpuluhan menyatakan idea secara lisan.
2
dengan nombor bulat dan perpuluhan.
3.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian TMK:
Power point, kalkulator
masalah. melibatkan operasi bergabung
perpuluhan dan hasilnya hingga Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
MINGGU 7 tiga tempat perpuluhan. 3 menyelesaikan ayat matematik KEUSAHAWANAN:
melibatkan perpuluhan. Bekerjasama,teliti,yakin, berani
membuat keputusan

MINGGU 8 BBB:
Menyelesaikan masalah harian rutin Garis nombor, Kad Nombor,
4
yang melibatkan perpuluhan. Kertas A4 dan Lembaran kerja

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan perpuluhan dengan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan Kemahiran komunikasi,
Kepimpinan
6 rutin yang melibatkan perpuluhan
secara kreatif dan inovatif.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. PERATUS

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

4.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 Menyatakan istilah yang melibatkan KREATIVITI DAN INOVASI:
masalah melibatkan simpanan dan peratus bagi simpanan dan pelaburan. Menghasilkan idea melalui
melibatkan pelaburan. pemerhatian dan menyatakan
peratus. idea secara lisan.
Menjelaskan kebaikan melakukan
2 TMK:
simpanan dan pelaburan.
Power point, kalkulator

NILAI MURNI DAN SIKAP


Menentukan kewajaran jawapan bagi KEUSAHAWANAN:
3 penyelesaian ayat Matematik Bekerjasama dalam kumpulan,
MINGGU 9 melibatkan simpanan dan pelaburan. Berani membuat keputusan

BBB:
Menyelesaikan masalah harian rutin Kertas A4 dan lembaran
4
yang melibatkan peratus. kerja .

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan peratus dengan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan Belajar sepanjang hayat,
6 rutin yang melibatkan peratus secara Keusahawanan, Kritis
kreatif dan inovatif.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 5. WANG

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menyatakan untung dan rugi, diskaun,
5.1 Penyelesaian (i) Menyatakan maksud untung 1 Mengenalpasti ciri,
harga kos, harga jual, bil, invois, rebet, mewakilkan gabungan wang
masalah dan rugi, diskaun, harga kos, aset dan liabiliti, faedah dan cukai yang pelbagai untuk
melibatkan harga jual, bil, invois, rebet, aset perkhidmatan. membentuk satu nilai yang
wang. dan liabiliti, faedah dan cukai
sama, menterjemah idea,
perkhidmatan.
Menyelesaikan ayat matemaik menghubungkait dan
2 menganalisis
(ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan wang.
melibatkan untung dan rugi, TMK:
diskaun, harga kos, harga jual, Power Point, Kalkulator
MINGGU 10 bil, invois, rebet, aset dan Menentukan kewajaran jawapan bagi
liabiliti, faedah dan cukai 3 penyelesaian ayat matematik NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan wang. KEUSAHAWANAN:
perkhidmatan. Bekerjasama, jimat cermat,
MINGGU 11
teliti, jujur, amanah, dan
penggunaan wang dalam
Menyelesaikan masalah harian rutin aktiviti jual beli.
MINGGU 12 4
yang melibatkan wang.
BBB:
Kad wang, Catalog barang,
Lembaran kerja.
Menyelesaikan masalah harian rutin
5 yang melibatkan wang dengan i-THINK
menggunakan pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
Menyelesaikan masalah harian bukan Peta Pelbagai Alir, Peta Titi
6 rutin yang melibatkan wang secara KEMAHIRAN ABAD KE-21
kreatif dan inovatif. Keusahawanan, Kemahiran
komunikasi, Keluwesan
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 6. MASA DAN WAKTU

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
6.1 Sistem 24 (i) Hubungan antara sistem 12 jam 1 Menyatakan dan mengenal pasti sistem Mengenalpasti ciri dan
jam. dengan 24 jam. situasi, menghasilkan idea
24 jam. melalui pemerhatian, dan
menjana idea serta membuat
6.2 Tempoh (i) Mengira tempoh masa dalam sekuen.
Perkaitan hubungan antara sistema 12
masa. sebarang unit masa.
jam dengan sistema 24 jam dan TMK:
2
mengira tempoh masa dalam sebarang Paparan Power Point,
6.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian
unit masa. kalkulator
masalah melibatkan masa termasuk zon
MINGGU 13 melibatkan masa. Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
masa. 3 penyelesaian ayat matematik KEUSAHAWANAN:
Menghargai masa, disiplin,
melibatkan masa. berdaya saing, menghormati
MINGGU 14
orang tua dan melakukan
kerja yang berfaedah.
Menyelesaikan masalah harian rutin
MINGGU 15 4 BBB:
yang melibatkan masa.
Kad gambar, Petikan Teks,

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Bulatan, Peta Buih,
5 yang melibatkan masa menggunakan Peta Buih Berganda, Peta
pelbagai strategi. Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian bukan KEMAHIRAN ABAD KE-21


6 rutin yang melibatkan masa secara Belajar sepanjang hayat,
kreatif dan inovatif. Kemampuan menyesuaikan
diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 7. PANJANG, JISIM DAN ISI PADU CECAIR
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

7.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 Menyatakan ukuran atau sukatan bagi KREATIVITI DAN INOVASI:
masalah melibatkan panjang, jisim dan isi
sesuatu kuantiti. Membuat perbandingan,
melibatkan padu cecair. membuat pemerhatian
panjang, jisim dengan menggunakan alat
dan isi padu dan prosedur tertentu
cecair. Menyatakan ayat matematik melibatkan
2 TMK:
panjang, jisim dan isi padu cecair.
Power Point, Kalkulator

NILAI MURNI DAN SIKAP


Menentukan kewajaran jawapan bagi KEUSAHAWANAN:
3 penyelesaian ayat matematik melibatkan Bekerjasama,teliti, berani,
MINGGU 16 panjang, jisim dan isi padu cecair. bekerjasama dalam
kumpulan
MINGGU 17 BBB:
Menyelesaikan masalah harian rutin Kertas A4 dan lembaran
4 melibatkan panjang, jisim dan isi padu kerja
cecair.
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Buih Berganda, Peta
5 melibatkan panjang, jisim dan isi padu Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
cecair dengan pelbagai strategi. Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Kepimpinan, Menaakul,
Menyelesaikan masalah harian bukan rutin
Penyelesaian masalah
6 melibatkan panjang, jisim dan isi padu
cecair secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 8. RUANG

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI


STANDARD PENGISIAN
TP TAFSIRAN
KANDUNGAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
8.1 Sudut 1 Mengenalpasti ciri, mengimbas
(i) Melukis bentuk poligon hingga
Menyatakan bentuk poligon. kembali idea, beri pelbagai
lapan sisi pada petak contoh, mempraktikkan proses
segiempat sama dan segitiga kreatif untuk menghasilkan
sisi serta mengukur sudut- idea secara spontan.
sudut yang terbentuk. Melukis bentuk poligon pada petak TMK:
(ii) Menyatakan ciri-ciri poligon. 2
segiempat sama dan segitiga sama sisi. Excel, Power Point, Words,
8.2 Bentuk dua Kalkulator.
dimensi. (i) Menyelesaikan masalah harian
NILAI MURNI DAN SIKAP
yang melibatkan perimeter dan Mengukur sudut-sudut pada bentuk KEUSAHAWANAN:
luas gabungan bentuk dua 3 segitiga, segiempat dan poligon dengan Kreatif, berani mencuba, tidak
8.3 Bentuk tiga dimensi. tepat. putus asa, peka terhadap
dimensi. persekitaran.
MINGGU 18
(i) Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian rutin BBB:
yang melibatkan luas 4 yang melibatkan bentuk dua dimensi Petak segiempat, petak
permukaan dan isi padu dan tiga dimensi. segitiga, jangka sudut, kertas
A4 lembaran kerja
gabungan bentuk tiga dimensi.
Menyelesaikan masalah harian rutin
i-THINK
yang melibatkan bentuk dua dimensi Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5
dan tiga dimensi dengan pelbagai Buih Berganda, Peta Pokok,
strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian bukan
KEMAHIRAN ABAD KE-21
rutin yang melibatkan bentuk dua Penyelesaian masalah, Kritis,
6
dimensi dan tiga dimensi secara kreatif Menaakul
dan inovatif.

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 9. KOORDINAT

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
9.1 Mengaplikasi KREATIVITI DAN INOVASI:
(i) Menentukan jarak mengufuk 1 Menyatakan kedudukan paksi-x, paksi-y Membuat perbandingan,
koordinat dan jarak mencancang antara pada sukuan pertama. membuat pemerhatian
pada sukuan dua titik. dengan menggunakan
pertama. prosedur tertentu, menjana
idea dan menghubungkait
idea dengan pengetahuan
Menyatakan jarak objek paksi-x, dan
2 sedia ada.
jarak paksi-y.
TMK:
Excel, kalkulator
Menentukan kewajaran jawapan bagi
penyelesaian yang melibatkan jarak NILAI MURNI DAN SIKAP
3 KEUSAHAWANAN:
mengufuk dan jarak mencancang antara
Bekerjasama,teliti, berani,
MINGGU 19 dua titik. bekerjasama dalam
kumpulan

Menyelesaikan masalah harian rutin BBB:


4
yang melibatkan koordinat. Kertas berpetak, komputer
dan lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Bulatan, Peta Buih,
5 yang melibatkan koordinat Peta Buih Berganda, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan
Keluwesan, Kepimpinan,
6 rutin yang melibatkan koordinat secara Keusahawanan
kreatif dan inovatif.
BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 10. NISBAH DAN KADARAN

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

10.1 Nisbah dan (i) Mewakilkan nisbah dua kuantiti 1 Membaca nisbah yang diberi.
kadaran. dalam bentuk a:b atau a, yang KREATIVITI DAN INOVASI:
b Menghasilkan idea dari
pemerhatian, menilai idea
melibatkan nisbah: secara kritis, fenomena
a. bahagian kepada bahagian dapatan makna, Mengimbas
b. bahagian kepada keseluruhan 2 Mewakilkan nisbah dua kuantiti. kembali idea, membuat
dan perkaitan, mengubahsuai idea
c. keseluruhan kepada TMK:
bahagian. Menentukan kewajaran jawapan bagi Power Point, Excel, Kalkulator
3
perwakilan nisbah dua kuantiti. NILAI MURNI DAN SIKAP
(ii) Menyelesaikan masalah harian
KEUSAHAWANAN:
yang melibatkan nisbah dan Kerjasama, tolong-menolong,
MINGGU 20 kadaran yang mudah. rajin, yakin, adil, fokus
Menyelesaikan masalah harian rutin
4
yang melibatkan nisbah dan kadaran. BBB:
Bahan maujud, gambar, kertas
A4 dan lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian rutin
i-THINK
5 yang melibatkan nisbah dan kadaran Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan Keluwesan, Membuat
6 rutin yang melibatkan nisbah dan keputusan, Kritis
kadaran secara kreatif dan inovatif.
BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 11. PENGURUSAN DATA

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI


11.1 Data. (i) Mentafsir data dari piktograf, 1 Menyatakan maksud mentafsir data. Membuat pemerhatian,
carta palang dan carta pai. menghubungkait maklumat
(ii) Menyelesaikan masalah harian dengan pengetahuan sedia
yang melibatkan: ada, Kreatif mengelas dan
membuat perbandingan
a. Mod, median, min dan julat. Menerangkan langkah-langkah yang
b. Piktograf, carta palang dan 2
perlu bagi mentafsir data. TMK:
carta pai bagi sekumpulan Power Point, Excel, kalkulator
data.
NILAI MURNI DAN SIKAP
Menentukan kewajaran jawapan bagi KEUSAHAWANAN
3 penyelesaian melibatkan pentafsiran Bekerjasama, ketelitian, berani
data. mencuba, tidak putus asa
MINGGU 21 BBB
Gambar carta palang, gambar
Menyelesaikan masalah harian rutin carta pai kertas A4, lembaran
4 kerja
yang melibatkan perwakilan data.
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan perwakilan data Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
menggunakan pelbagai strategi.
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Menyelesaikan masalah harian bukan Belajar sepanjang hayat,
rutin yang melibatkan perwakilan data inovatif, penyelesaian masalah
6
secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 12. KEBOLEHJADIAN


STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

12.1 Kebolehjadian (i) Menyatakan sama ada suatu 1 KREATIVITI DAN INOVASI
Menyatakan maksud kebolehjadian. Membuat pemerhatian,
. peristiwa dalam kehidupan
menghubungkait maklumat
harian yang mungkin berlaku dengan pengetahuan sedia
atau tidak mungkin berlaku.. ada, Kreatif mengelas dan
(ii) Menyatakan kebolehjadian Menyatakan kebolehjadian bagi sesuatu membuat perbandingan
sutau peristiwa sebagai 2
peristiwa.
mustahil, kecil kemungkinan, TMK:
sama kemungkinan, besar Power Point
kemungkinan atau pasti. Menentukan kewajaran jawapan bagi
MINGGU 22 3 NILAI MURNI DAN SIKAP
sesuatu kebolehjadian. KEUSAHAWANAN
Bekerjasama, ketelitian,
berani mencuba, tidak
MINGGU 23
putus asa, yakin
Menyelesaikan masalah harian rutin
4
yang melibatkan kebolehjadian. BBB
MINGGU 24 kertas A4, lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian rutin i-THINK


5 yang melibatkan kebolehjadian Peta Bulatan, Peta Buih,
menggunakan pelbagai strategi. Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
Titi
Menyelesaikan masalah harian bukan
6 rutin yang melibatkan kebolehjadian KEMAHIRAN ABAD KE-21
secara kreatif dan inovatif. Belajar sepanjang hayat,
inovatif, penyelesaian
masalah
MINGGU 25 – 30 PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR

MINGGU 31 – 32 UPSR

MINGGU 33 – 40 PROGRAM PASCA UPSR

MINGGU 41 PERBINCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU 42 PERSEDIAAN AWAL TAHUN 2021

(20 NOVEMBER – 31 DISEMBER 2020) CUTI AKHIR TAHUN 2020

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia ATAU WHATSAPP : 0174991336

FREE RPT 2020 :-


https://telegram.me/RPT2020SekolahRendah

Anda mungkin juga menyukai