Anda di halaman 1dari 7

7.

0 Dapatan Kajian

Bahasa basahan ialah bahasa yang bersifat percakapan atau basahan dan bukan bahasa

baku. Bahasa basahan juga dikenali sebagai bahasa pertuturan sehari-hari. Ia juga disebut

sebagai bahasa kolokial. Bahasa ini tidak mementingkan unsur tatabahasa kerana

kepentingannya yang berfokus kepada kefahaman antara penutur dan pendengar. Oleh itu,

bahasa ini tidak digunakan dalam tulisan atau ucapan rasmi. Bentuknya pula sering

dipengaruhi oleh dialek dan slanga daerah.

Ciri-ciri bahasa basahan

Menurut Kamarudin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997), bahasa kolokial

mempunyai beberapa ciri. Antara ciri-cirinya adalah seperti berikut:

Cara penyampaian

Bahasa kolokial disampaikan secara lisan. Bahasa ini bersifat perhubungan secara terus

antara dua penutur atau lebih dengan menggunakan pertuturan seharian. Penggunaan

perkataan pula ringkas dan tidak mengikuti ejaan sepenuhnya, tetapi pendengar dapat

memahaminya.

Mewujudkan kemesraan

Penggunaan bahasa kolokial dalam kalangan pengguna boleh mewujudkan kemesraan

dengan menggunakan penanda-penanda mesra. Dalam pertuturan, didapati bahawa

penutur yang menggambarkan nama atau gelaran sendiri dalam sesuatu perbualan.

Kemesraan dengan panggilan yang bersahaja serta intonasi yang menggembirakan dapat

diwujudkan. Sebagai contohnya:


Hai Mat, nak ke mana tu? Tak singgah dulu? Kami tengah minum teh. Marilah rasa kuih

Kak Mah ni. Bukan main sedap lagi, panas-panas ni.

Terdapat juga penutur yang menggunakan unsur ‘kan’ sebagai bukan dan ‘dah’ sebagai

sudah yang menunjukkan kemesraan dalam pertuturan. Sebagai contoh:

Kan aku dah kata, jangan menyampuk. Kamu tu kan masih kecil lagi.

Penggunaan dialek

Dialek ialah bentuk tertentu atau variasi satu bahasa yang berhubung dengan satu

kawasan geografi atau kumpulan masyarakat. Oleh itu, penggunaan dialek dalam bahasa

basahan wujud dalam perhubungan mereka. Keadaan ini wujud apabila penutur dan

pendengar datang dari tempat yang sama. Biasanya, perbezaan dialek ini adalah

berdasarkan kelas, latar belakang pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, status ekonomi

dan sosial yang berlainan.

Penggunaan tatabahasa

Penggunaan tatabahasa yang gramatis tidak begitu dipentingkan dalam bahasa

kolokial. Bahasa ini menggunakan beberapa strategi seperti memendekkan kata serta

menggugurkan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Imbuhan sering ditinggalkan

sebaliknya digantikan dengan unsur-unsur isyarat dan gerak-geri untuk difahami oleh

pendengar.
Percampuran kod

Dalam penggunaan bahasa kolokial pelbagai kod sering digunakan. Penggunaan

bahasa lain dalam pertuturan ini adalah disebabkan oleh masyarakat Malaysia yang

terdiri daripada pelbagai bangsa dan keturunan. Penggunaan Bahasa Inggeris dan Bahasa

Arab dapat dikesan dalam percakapan yang penuh dengan kemesraan. Keadaan ini dapat

dikesan terutamanya dalam kalangan orang Melayu dengan Melayu atau berlainan

keturunan. Golongan ini dilihat lebih mudah untuk menggunakan pemcampuran kod

dalam perbualan mereka.

Bahan yang diperkatakan

Perbincangan dan perbualan dalam bahasa kolokial bergantung kepada penutur dan

pendengar yang terlibat. Kebiasaannya, mereka berbincang tentang perkara yang agak

ringan serta mudah untuk mencapai maksud yang diberikan. Keadaan ini adalah

disebabkan mereka berada dalam situasi yang tidak rasmi. Tajuk perbualan adalah

berkisar kepada perkara-perkara yang ringan apabila mereka bertemu. Keadaan ini wujud

adalah kerana kekerapan mereka berjumpa antara satu sama lain dan kemesraan telah

dilahirkan.
Perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan

a) Perkataan perbezaan untuk makna yang serupa

Bahasa baku Bahasa basahan


Mengapa Kenapa
Bagaimana Macam mana
Sedang Tengah
Jadual 1: Perkataan perbezaan untuk makna yang serupa

b) Kependekkan kata

Bahasa baku Bahasa basahan


Hendak Nak
Tidak Tak
Sudah Dah
Jadual 2: Kependekkan kata

c) Perubahan bunyi

Bahasa baku Bahasa basahan


Ambil Ambik
Kecil Kecik
Pula Pulak
Jadual 3: Perubahan bunyi

d) Ayat bersusunan mudah dan ringkas- pengguguran imbuhan dan kata sendi nama

Nak ke mana? Kamu hendak ke mana?


Sekolah bila buka? Bilakah sekolah dibuka semula?
Dia pergi bandar beli alat lukisan. Dia pergi ke pekan untuk membeli alat
lukisan.
e) Pengaruh bentuk dialek
Saya sudah makan Saya makan dah

f) Pengguguran kata hubung dalam ayat majmuk

Dia membeli ikan, ketam, sotong.

= Dia membeli ikan, ketam dan sotong.

Sebagai kesimpulannya, bahasa basahan yang juga dikenali sebagai bahasa

kolokial merupakan bahasa yang diguna pakai atau digunakan dalam pertuturan seharian.

Terdapat beberapa ciri yang boleh dikenal pasti berkenaan dengan bahasa basahan iaitu

dari segi cara penyampaian, kewujudan kemesraan antara penutur, penggunaan dialek,

penggunaan tatabahasa, pencampuran kod serta bahasa yang diperkatakan. Dalam bahasa

basahan juga tidak mementingkan struktur ayat dan tatabahasa yang betul.

2) Mengenal pasti dan menyenaraikan bahasa basahan yang terdapat dalam filem

Masam-masam Manis

a) Perkataan yang berbeza untuk makna yang serupa

Bahasa baku Bahasa basahan


Bagaimana boleh terbantut? Macam mana boleh terbantut?
Kamu terjerit macam pelesit itu untuk apa? Yang kau terjerit macam pelesit tu buat
apa?
Adakah kamu fikir saya tinggal di bilik ini Apa kau fikir aku tinggal di bilik ni free
percuma? ke?
Jika saya yang salah, tidak bolehkah kamu Kalau aku yang salah, kau maafkan aku tak
memaafkan saya? boleh ke?
Nurkiah, selalunya datang lekas, mengapa Nurkiah, selalunya datang lekas, kenapa
datang lambat. datang lambat.
b) Bentuk kependekkan

Bahasa baku Bahasa basahan


Di manakah bilik yang saya hendak tinggal Bilik yang I nak tinggal tu di mana?
itu?
Tidak apalah, kami berdua sudah dewasa. Tak apalah, kami berdua ni dah dewasa.
Tetapi…jikalau sekiranya Cik berdua mahu Tapi…jikalau sekiranya Cik berdua mau
pertolongan…carilah saya di Teksi Stand. pertolongan…carilah saya di Teksi Stand.
Tidak banyak Cik, hanya tiga ringgit Tak banyak Cik, hanya tiga ringgit
setengah sahaja. setengah saja.
Jika hendak kerja tidak boleh perlahan- Kalau nak kerja tak boleh perlahan-lahan
lahan sedikit kah? sikit ke?

c) Perubahan bunyi

Bahasa baku Bahasa basahan


Tidak apalah…saya pergi ke Kedah, kamu Tak apalah…I pegi Kedah, you tunggu.
tunggu.
Saya dulu pernah juga bercita-cita hendak Saya dulu pernah jugak cita-cita nak jadi
menjadi guru sekolah guru sekolah.
Sudahkah cik berdua ini mendirikan rumah Cik berdua ni dah kahwin ke belum?
tangga atau belum?
Dari mana sahaja ada suara pula? Dari mana saja ada suara pulak?

Fungsi penggunaan

Bahasa basahan digunakan oleh penutur dalam pergaulan harian. Dalam perhubungan ini
mereka tidak mementingkan unsur-unsur tatabahasa serta imbuhan. Hal ini dapat
dibuktikan dengan contoh yang terdapat dalam filem Masam-masam Manis seperti

Saya dulu pernah jugak cita-cita nak jadi guru sekolah.

Penggunaan Ber- dan Men- telah digugurkan dalam dialog.


Selain itu, kata singkat serta dialek daerah juga sering digunakan dalam perbualan
mereka. Dalam pertuturan harian, aspek kemesraan dan pemahaman maksud adalah lebih
diutamakan berbanding dengan susunan dan aturan tatabahasa yang betul.

Dalam aspek pemilihan kata pula, penggunaan kependekkan kata telah digunakan
secara meluas bagi tujuan menimbulkan kesedapan dan kefahaman serta menggambarkan
kemesraan antara anggota masyarakat. Keadaan ini berlaku lantaran kefahaman mereka
akan lebih mendalam kerana penggunaan kosa kata yang lebih mudah difahami. Dalam
penggunaan ayat pula, penggunaan ayat yang tidak mempunyai imbuhan seperti yang
terdapat dalam ayat tulisan adalah lebih diutamakan. Sehubungan dengan itu, hal ini telah
memudahkan mereka berhubung di samping dapat memudahkan mereka untuk
menyatakan maksud dengan lebih cepat dan pantas. Sebaliknya, penggunaan ayat yang
lengkap akan menjadikan situasi yang tidak mesra serta tidak menghidupkan suasana.
Maka, dalam penggunaan bahasa basahan ini, semua penutur yang terlibat adalah tidak
mementingkan struktur ayat serta sistem tatabahasa yang betul. Keutamaaanya adalah
lebih berfokus untuk mendapatkan makna supaya maksud perbualan dapat difahami
dengan segera.