Anda di halaman 1dari 29

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

TAHUN 4 2020

MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


1 Gimnastik Asas 1.1 Melakukan pergerakan yang 1.1.1 Melakukan imbangan dinamik toe- Contoh aktiviti:
-Toe-Tug Walk dan memerlukan kawalan badan dan tug walk secara individu dan pergerakan
Pergerakan Lipan sokongan. lipan secara berkumpulan. 1. Pergerakan haiwan

2.1 Mengaplikasikan pengetahuan 2.1.1 Menerangkan cara mengekalkan


konsep pergerakan dan prinsip imbangan dalam imbangan dinamik Toe-
mekanik bagi kawalan badan Tug Walk secara individu dan pergerakan
dan sokongan. lipan secara berkumpulan.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.2 Melakukan pelbagai pergerakan


tanggungjawab kendiri semasa berkemahiran dengan yakin.
melakukan aktiviti fizikal.

Pendidikan Kesihatan 1.1 Kemahiran membuat keputusan 1.1.1 Menyatakan maksud akil baligh.
Refroduktif dan Sosial dalam konteks kesihatan diri dan
(PEERS) reproduktif

Sayangi Diri
-Akil Baligh

2 Gimnastik Asas 1.1 Melakukan pergerakan yang 1.1.2 Melakukan imbangan statik satu dan Contoh aktiviti:
-Imbangan Statik memerlukan kawalan badan dan tiga tapak sokongan dengan pelbagai
sokongan. variasi dan aras secara individu dan 1. Variasi imbangan
berpasangan. 2. Variasi aras
2.1 Mengaplikasikan pengetahuan imbangan
konsep pergerakan dan prinsip 2.1.2 Menyatakan perbezaan luas tapak
mekanik bagi kawalan badan sokongan dan kedudukan pusat graviti
dan sokongan semasa
melakukan pelbagai imbangan statik,
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen dinamik dan songsang.
pengurusan dan keselamatan.
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk
melakukan aktiviti fizikal.
Pendidikan Kesihatan 1.1 Kemahiran membuat keputusan 1.1.2 Membincangkan dan memerihal
Refroduktif dan Sosial dalam konteks kesihatan diri dan perubahan fizikal lelaki serta perempuan
(PEERS) reproduktif apabila akil baligh.

Sayangi Diri
-Akil Baligh

3 Gimnastik Asas 1.1 Melakukan pergerakan yang 1.1.3 Melakukan imbangan songsang Contoh Aktiviti:
-Imbangan Songsang memerlukan kawalan badan dan dengan sokongan pada kepala dan
sokongan. tangan. 1. Variasi imbangan
songsang
2.1 Mengaplikasikan pengetahuan 2.1.2 Menyatakan perbezaan luas tapak 2. Dirian kepala dengan
konsep pergerakan dan prinsip sokongan dan kedudukan pusat graviti sokongan
mekanik bagi kawalan badan semasa
dan sokongan. melakukan pelbagai imbangan statik,
dinamik dan songsang.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa 5.2.3 Memberi respons positif terhadap
melakukan aktiviti fizikal. tindakan yang selamat dan tindakan yang
berisiko semasa melakukan aktiviti yang
mencabar.

Pendidikan Kesihatan 1.1 Kemahiran membuat keputusan 1.1.3 Menyatakan contoh simptom yang
Refroduktif dan Sosial dalam konteks kesihatan diri dan mungkin dialami ketika haid.
(PEERS) reproduktif

Sayangi Diri
-Akil Baligh
4 Gimnastik Asas 1.2 Melakukan kemahiran hambur dan 1.2.1 Melakukan hambur tangan dari Contoh Aktiviti:
-Hambur Tangan pendaratan dengan lakuan yang betul. tempat tinggi dan mendarat ke tempat
rendah dengan sokongan. 1. Balak tumbang
2.2 Mengaplikasikan pengetahuan 2. Lari dan melejang
konsep pergerakan dan prinsip 2.2.1 Menyatakan lakuan hambur tangan
mekanik bagi hambur dan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat
pendaratan. rendah.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut


pengurusan dan keselamatan. kesesuaian aktiviti.

Pendidikan Kesihatan 1.1 Kemahiran membuat keputusan 1.1.4 Membincangkan dan memerihal
Refroduktif dan Sosial dalam konteks kesihatan diri dan mitos berkaitan haid serta ihtilam.
(PEERS) reproduktif

Sayangi Diri
-Akil Baligh

5 Gimnastik Asas 1.3 Melakukan kemahiran putaran 1.3.1 Melakukan putaran roda. Contoh Aktiviti :
-Putaran Roda dengan lakuan yang betul.
2.3.1 Mengenal pasti perubahan pusat 1. Gelung Warna
2.3 Mengaplikasikan pengetahuan graviti semasa melakukan putaran roda,
2. Menyeberang
konsep pergerakan dan prinsip guling depan dan guling belakang.
mekanik bagi putaran. sempadan
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa
5.2 Menunjukkan keyakinan dan seronok semasa melakukan aktiviti.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Pendidikan Kesihatan 1.1 Kemahiran membuat keputusan 1.1.5 Menilai amalan terbaik pengurusan
Refroduktif dan Sosial dalam konteks kesihatan diri dan diri apabila akil baligh.
(PEERS) reproduktif .

Sayangi Diri
-Kebersihan Diri
6 Gimnastik Asas 1.3 Melakukan kemahiran putaran 1.3.2 Melakukan guling depan berterusan. Contoh Aktiviti :
dengan lakuan yang betul.
-Guling Depan Berterusan 1.3.3 Melakukan guling belakang posisi 1. Turun Bukit
2.3 Mengaplikasikan pengetahuan straddle berterusan.
-Guling Belakang Posisi 2. Gulingkan saya
konsep pergerakan dan prinsip
Straddle Berterusan mekanik bagi putaran. 2.3.1 Mengenal pasti perubahan pusat Contoh Aktiviti :
graviti semasa melakukan putaran roda,
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen guling depan dan guling belakang. 1. Straddle Chair
pengurusan dan keselamatan.
5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan 2. Bantu Saya
pemakaian yang sesuai mengikut aktiviti
fizikal yang dijalankan.

Pendidikan Kesihatan 1.2 Kemahiran menangani pengaruh 1.2.1 Membincangkan cara menghargai 
Refroduktif dan Sosial dalaman serta luaran yang dan menghormati perubahan fizikal diri
(PEERS) mempengaruhi kesihatan diri dan sendiri.
reproduktif
Sayangi Diri
-Hargai Diri

7 Gimnastik Asas 1.4 Melakukan kemahiran gayut 1.4.1 Bergayut dan mengayun pada Contoh Aktiviti:
dan ayun dengan lakuan yang palang dengan kedua-dua belah tangan
-Bergayut dan mengayun betul. menggunakan genggaman atas, bawah 1. Aksi gayut
dan campur.
2. Ayun Saya
2.4 Mengaplikasikan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip mekanik 2.4.1 Menyatakan perbezaan jenis
bagi gayut dan ayun. genggaman dengan arah ayunan.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di


pengurusan dan keselamatan. tempat aktiviti.
Pendidikan Kesihatan 1.2 Kemahiran menangani pengaruh 1.2.2 Membincangkan cara menghargai
Refroduktif dan Sosial dalaman serta luaran yang dan menghormati perubahan fizikal orang
(PEERS) mempengaruhi kesihatan diri dan lain.
reproduktif
Sayangi Diri
-Hargai Diri
8 Pergerakan Berirama 1.5 Melakukan pelbagai corak 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif
pergerakan mengikut irama. bertema berdasarkan konsep pergerakan
-Aksi Kreatif Saya mengikut muzik yang didengar.

1.5.2 Mempersembahkan pergerakan


kreatif bertema yang direka cipta mengikut
muzik yang didengar.

2.5 Mengaplikasikan konsep 2.5.1 Memilih dan memberi justifikasi


pergerakan dalam pergerakan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor,
berirama. langkah lurus dan
konsep pergerakan yang digunakan untuk
mereka cipta pergerakan kreatif
berdasarkan
tema.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.2 Melakukan pelbagai pergerakan


tanggungjawab kendiri semasa berkemahiran dengan yakin.
melakukan aktiviti fizikal.

Pendidikan Kesihatan 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.1 Mengetahui maksud alkohol.
Refroduktif dan Sosial berisiko terhadap penyalahgunaan bahan
(PEERS) kepada diri, keluarga serta masyarakat

Sayangi Diri
-Penyalahgunaan Alkohol

9 Kemahiran Asas Permainan 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak
Kategori Serangan permainan kategori serangan dan arah dengan menggunakan anggota
dengan lakuan yang betul. badan dan alatan yang dibenarkan.
-Menghantar dan menerima
bola 2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan 1.6.2 Menerima hantaran bola dari
dan prinsip mekanik dalam kemahiran pelbagai jarak dan arah dengan
asas permainan kategori serangan. menggunakan anggota badan dan alatan
yang dibenarkan.

5.4 Membentuk kumpulan dan 2.6.1 Menyatakan perbezaan aplikasikan


bekerjasama dalam kumpulan. daya semasa menghantar dan menerima
bola pada pelbagai jarak.

2.6.2 Menjelaskan perkaitan antara titik


kontak dengan arah pergerakan bola.

5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan


aktiviti secara berpasangan dan
berkumpulan.

Pendidikan Kesihatan 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.2 Menganalisis kesan pengambilan
Refroduktif dan Sosial berisiko terhadap penyalahgunaan bahan alkohol..
(PEERS) kepada diri, keluarga serta masyarakat

Sayangi Diri
-Penyalahgunaan Alkohol

10 Kemahiran Asas Permainan 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak
Kategori Serangan permainan kategori serangan dan arah dengan menggunakan anggota
dengan lakuan yang betul. badan dan alatan yang dibenarkan.
-Menghantar dan menerima
bola 2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan 1.6.2 Menerima hantaran bola dari
dan prinsip mekanik dalam kemahiran pelbagai jarak dan arah dengan
asas permainan kategori serangan. menggunakan anggota badan dan alatan
yang dibenarkan.

5.4 Membentuk kumpulan dan 2.6.1 Menyatakan perbezaan aplikasikan


bekerjasama dalam kumpulan. daya semasa menghantar dan menerima
bola pada pelbagai jarak.

2.6.2 Menjelaskan perkaitan antara titik


kontak dengan arah pergerakan bola.

5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan


aktiviti secara berpasangan dan
berkumpulan.

Pendidikan Kesihatan 2.1 Kemahiran menangani situasi 2.1.3 Mengaplikasikan cara mengelakkan Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial berisiko terhadap penyalahgunaan bahan diri daripada pengambilan alkohol dalam -Simulasi berkata TIDAK
(PEERS) kepada diri, keluarga serta masyarakat makanan dan minuman. kepada alkohol.

Sayangi Diri
-Penyalahgunaan Alkohol

11 Kemahiran Asas Permainan 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak
Kategori Serangan permainan kategori serangan dan arah dengan menggunakan anggota
dengan lakuan yang betul. badan dan alatan yang dibenarkan.
-Menghantar dan menerima
bola 2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan 1.6.2 Menerima hantaran bola dari
dan prinsip mekanik dalam kemahiran pelbagai jarak dan arah dengan
asas permainan kategori serangan. menggunakan anggota badan dan alatan
yang dibenarkan.

5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 2.6.3 Memberi justifikasi ruang yang
semasa melakukan aktiviti. sesuai untuk bergerak dengan bola.
5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru
dan ahli kumpulan semasa melakukan
aktiviti fizikal.

Pendidikan Kesihatan 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.1 Menyatakan maksud Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial emosi dalam kehidupan harian. konflik dan stres. - Membina peta pemikiran.
(PEERS)

Sayangi Diri
-Cara Menguruskan Konflik
dan Stres

12 Kemahiran Asas Permainan 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.3 Mengelecek bola dalam ruang yang
Kategori Serangan permainan kategori serangan ditentukan.
dengan lakuan yang betul.
-Mengelecek bola dan 1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang
mengadang 2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan dengan membayangi pergerakan pihak
dan prinsip mekanik dalam kemahiran lawan.
asas permainan kategori serangan.
2.6.4 Mengenal pasti kedudukan
mengadang yang sesuai semasa
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara membayangi pergerakan pihak lawan.
semasa melakukan aktiviti.
5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru
dan ahli kumpulan semasa melakukan
aktiviti fizikal.

Pendidikan Kesihatan 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.2 Mengenal pasti punca konflik dan Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial emosi dalam kehidupan harian. stres dalam diri sendiri. - Membina peta pemikiran.
(PEERS)

Sayangi Diri
-Cara Menguruskan Konflik
dan Stres
13 Kemahiran Asas Permainan 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.3 Mengelecek bola dalam ruang yang
Kategori Serangan permainan kategori serangan ditentukan.
dengan lakuan yang betul.
-Mengelecek bola dan 1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang
mengadang 2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan dengan membayangi pergerakan pihak
dan prinsip mekanik dalam kemahiran lawan.
asas permainan kategori serangan.
2.6.4 Mengenal pasti kedudukan
mengadang yang sesuai semasa
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara membayangi pergerakan pihak lawan.
semasa melakukan aktiviti.
5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru
dan ahli kumpulan semasa melakukan
aktiviti fizikal.

Pendidikan Kesihatan 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.3 Menilai kesan konflik dan stres Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial emosi dalam kehidupan harian. terhadap diri sendiri. -Membina peta pemikiran.
(PEERS) -Poster

Sayangi Diri
-Cara Menguruskan Konflik
dan Stres
14 Kemahiran Asas Permainan 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak
Kategori Serangan permainan kategori serangan dan arah dengan menggunakan anggota
dengan lakuan yang betul. badan dan alatan yang dibenarkan.
-Menghantar dan menerima
bola 2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan 1.6.2 Menerima hantaran bola dari
dan prinsip mekanik dalam kemahiran pelbagai jarak dan arah dengan
asas permainan kategori serangan. menggunakan anggota badan dan alatan
yang dibenarkan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa 2.6.1 Menyatakan perbezaan aplikasikan
melakukan aktiviti fizikal. daya semasa menghantar dan menerima
bola pada pelbagai jarak.

5.2.2 Melakukan pelbagai pergerakan


berkemahiran dengan yakin.

Pendidikan Kesihatan 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.4 Menjana idea dan mengamalkan Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial emosi dalam kehidupan harian. cara mengurus konflik dan stres. -Membina peta pemikiran.
(PEERS) -Poster

Sayangi Diri
-Cara Menguruskan Konflik
dan Stres

15 Kemahiran Asas Permainan 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.5 Memintas dan menguasai bola
Kategori Serangan permainan kategori serangan daripada pihak lawan.
-Memintas dan takel dengan lakuan yang betul.
1.6.6 Melakukan takel untuk mendapatkan
2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan bola.
dan prinsip mekanik dalam kemahiran
asas permainan kategori serangan. 2.6.5 Menjelaskan pemasaan (timing)
yang sesuai untuk memintas dan takel.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa 5.2.2 Melakukan pelbagai pergerakan
melakukan aktiviti fizikal. berkemahiran dengan yakin
Pendidikan Kesihatan 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 4.1.1 Menjelaskan contoh gejala sosial Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial serta kepentingan institusi kekeluargaan -Bercerita
(PEERS) dalam aspek kesihatan keluarga -Simulasi

Sayangi Diri
-Gejala Sosial dalam
Kalangan Remaja

16 Kemahiran Asas Permainan 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.7 Menjaring ke sasaran dari pelbagai
Kategori Serangan permainan kategori serangan arah dengan menggunakan anggota
dengan lakuan yang betul. badan dan alatan yang dibenarkan.
-Menjaring
2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan 2.6.6 Memberi justifikasi kedudukan
dan prinsip mekanik dalam kemahiran pemain yang sesuai untuk menjaring ke
asas permainan kategori serangan. sasaran.

5.4 Membentuk kumpulan dan 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan


bekerjasama dalam kumpulan. aktiviti fizikal.

5.4.3 Berperanan sebagai ketua


kumpulan.

Pendidikan Kesihatan 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 4.1.2 Membincangkan peranan dan Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial serta kepentingan institusi kekeluargaan tanggungjawab ahli keluarga dalam -Bercerita
(PEERS) dalam aspek kesihatan keluarga menangani gejala sosial. -Simulasi

Sayangi Diri
-Gejala Sosial dalam
Kalangan Remaja
17 Kemahiran Asas Permainan 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.7 Menjaring ke sasaran dari pelbagai
Kategori Serangan permainan kategori serangan arah dengan menggunakan anggota
dengan lakuan yang betul. badan dan alatan yang dibenarkan.
-Menjaring
2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan 2.6.6 Memberi justifikasi kedudukan
dan prinsip mekanik dalam kemahiran pemain yang sesuai untuk menjaring ke
asas permainan kategori serangan. sasaran.

5.4 Membentuk kumpulan dan 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan


bekerjasama dalam kumpulan. aktiviti fizikal.

5.4.3 Berperanan sebagai ketua


kumpulan.

Pendidikan Kesihatan 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 4.1.3 Menilai kepentingan sokongan ahli Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial serta kepentingan institusi kekeluargaan keluarga dalam menangani gejala sosial. -Bercerita
(PEERS) dalam aspek kesihatan keluarga -Simulasi

Sayangi Diri
-Gejala Sosial dalam
Kalangan Remaja

18 Kemahiran Asas Permainan 1.7 Melakukan kemahiran asas 1.7.1 Melakukan servis bawah (under-arm) Jenis Permainan:
Kategori Jaring permainan kategori jaring dengan menggunakan tangan dan alatan.
dengan lakuan yang betul. -Bola Tampar
- Servis Bawah Bahu 2.7.1 Menjelaskan perbezaan titik kontak
2.7 Mengaplikasikan konsep semasa melakukan servis, menerima dan
pergerakan dan prinsip mekanik menghantar bola.
dalam kemahiran asas
permainan kategori jaring 5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima
kekurangan rakan sebaya.
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti.
Pendidikan Kesihatan 5.1 Kemahiran interpersonal dan 5.1.1 Menyatakan kepentingan Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial komunikasi berkesan dalam kehidupan menyayangi diri sendiri dan orang lain. -Main peranan
(PEERS) harian -Simulasi
-Merancang aktiviti yang sihat
Sayangi Diri bersama-sama dengan orang
-Berkasih sayang lain.

19 Kemahiran Asas Permainan 1.7 Melakukan kemahiran asas 1.7.2 Melakukan servis bawah dengan Jenis Permainan:
Kategori Jaring permainan kategori jaring menggunakan kaki.
dengan lakuan yang betul. -Sepak Takraw/Sepak Raga
- Servis Bawah Bahu 2.7.1 Menjelaskan perbezaan titik kontak
2.7 Mengaplikasikan konsep semasa melakukan servis, menerima dan
pergerakan dan prinsip mekanik menghantar bola.
dalam kemahiran asas
permainan kategori jaring 5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima
kekurangan rakan sebaya
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti.

Pendidikan Kesihatan 5.1 Kemahiran interpersonal dan 5.1.2 Menunjuk cara meluahkan perasaan Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial komunikasi berkesan dalam kehidupan kasih sayang kepada orang lain -Main peranan
(PEERS) harian -Simulasi
-Merancang aktiviti yang sihat
bersama-sama dengan orang
lain.
Sayangi Diri
-Meluahkan kasih sayang
20 Kemahiran Asas Permainan 1.7 Melakukan kemahiran asas 1.7.3 Menerima servis dengan Jenis Permainan:
Kategori Jaring permainan kategori jaring menggunakan anggota badan dan alatan.
dengan lakuan yang betul. -Badminton
- Servis Bawah Bahu 2.7.1 Menjelaskan perbezaan titik kontak
2.7 Mengaplikasikan konsep semasa melakukan servis, menerima dan
pergerakan dan prinsip mekanik menghantar bola.
dalam kemahiran asas
permainan kategori jaring 5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima
kekurangan rakan sebaya
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti
Pendidikan Kesihatan 5.1 Kemahiran interpersonal dan 5.1.3 Mengesyorkan cara meluahkan Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial komunikasi berkesan dalam kehidupan perasaan yang sesuai dalam kehidupan -Main peranan
(PEERS) harian harian -Simulasi
-Merancang aktiviti yang sihat
bersama-sama dengan orang
lain.
Sayangi Diri
-Meluahkan kasih sayang

21 Kemahiran Asas Permainan 1.7 Melakukan kemahiran asas 1.7.4 Melakukan gerak kaki ke pelbagai Jenis Permainan:
Kategori Jaring permainan kategori jaring arah.
dengan lakuan yang betul. -Bola Tampar
-Gerak Kaki 2.7.2 Menjelaskan posisi sedia (ready
2.7 Mengaplikasikan konsep position) untuk bergerak pantas ke arah
pergerakan dan prinsip mekanik bola dalam kemahiran gerak kaki.
dalam kemahiran asas
permainan kategori jaring.
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk
melakukan aktiviti fizikal.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.
Pendidikan Kesihatan 6.1 Kemahiran mencegah dan 6.1.1 Menyatakan contoh penyakit tidak
Refroduktif dan Sosial mengurangkan faktor risiko penyakit berjangkit.
(PEERS) dalam kehidupan harian

Sayangi Diri
-Penyakit Tidak Berjangkit

22 Kemahiran Asas Permainan 1.7 Melakukan kemahiran asas 1.7.4 Melakukan gerak kaki ke pelbagai Jenis Permainan:
Kategori Jaring permainan kategori jaring arah.
dengan lakuan yang betul. -Sepak Takraw
-Gerak Kaki 2.7.2 Menjelaskan posisi sedia (ready
2.7 Mengaplikasikan konsep position) untuk bergerak pantas ke arah
pergerakan dan prinsip mekanik bola dalam kemahiran gerak kaki.
dalam kemahiran asas
permainan kategori jaring.
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk
melakukan aktiviti fizikal.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.

Pendidikan Kesihatan 6.1 Kemahiran mencegah dan 6.1.2 Menghubungkait punca dan kesan
Refroduktif dan Sosial mengurangkan faktor risiko penyakit penyakit tidak berjangkit.
(PEERS) dalam kehidupan harian

Sayangi Diri
-Penyakit Tidak Berjangkit
23 Kemahiran Asas Permainan 1.7 Melakukan kemahiran asas 1.7.4 Melakukan gerak kaki ke pelbagai Jenis Permainan:
Kategori Jaring permainan kategori jaring arah.
dengan lakuan yang betul. -Badminton
-Gerak Kaki 2.7.2 Menjelaskan posisi sedia (ready
2.7 Mengaplikasikan konsep position) untuk bergerak pantas ke arah
pergerakan dan prinsip mekanik bola dalam kemahiran gerak kaki.
dalam kemahiran asas
permainan kategori jaring.
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk
melakukan aktiviti fizikal.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.

Pendidikan Kesihatan 6.1 Kemahiran mencegah dan 6.1.3 Berkomunikasi mengenai cara
Refroduktif dan Sosial mengurangkan faktor risiko penyakit pencegahan penyakit tidak berjangkit.
(PEERS) dalam kehidupan harian

Sayangi Diri
-Penyakit Tidak Berjangkit

24 Kemahiran Asas Permainan 1.7 Melakukan kemahiran asas 1.7.5 Melakukan pukulan pepat dan kilas Jenis Permainan:
Kategori Jaring permainan kategori jaring dengan menggunakan alatan.
dengan lakuan yang betul. -Badminton
-Pukulan Pepat dan Pukulan 2.7.2 Menjelaskan posisi sedia (ready -Tennis
Kilas 2.7 Mengaplikasikan konsep position) untuk bergerak pantas ke arah
pergerakan dan prinsip mekanik bola dalam kemahiran gerak kaki.
dalam kemahiran asas
permainan kategori jaring. 5.2.2 Melakukan pelbagai pergerakan
berkemahiran dengan yakin.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
Pendidikan Kesihatan 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial 7.1.1 Menyatakan maksud
Refroduktif dan Sosial untuk menjaga keselamatan diri pengantunan kanak-
(PEERS) kanak

Sayangi Diri
-Pengantunan Seksual
Kanak-kanak

25 Kemahiran Asas Permainan 1.7 Melakukan kemahiran asas 1.7.6 Mengumpan bola dengan tangan
Kategori Jaring permainan kategori jaring dan kaki.
-Teknik setting bola tampar
dengan lakuan yang betul.
-Mengumpan bola
2.7 Mengaplikasikan konsep 2.7.3 Mengenal pasti postur badan
pergerakan dan prinsip mekanik semasa mengumpan bola.
dalam kemahiran asas
permainan kategori jaring.
5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan
aktiviti fizikal.
5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan.

Pendidikan Kesihatan 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial 7.1.2 Memberi contoh situasi pengantunan
Refroduktif dan Sosial untuk menjaga keselamatan diri kanak- kanak.
(PEERS)

Sayangi Diri
-Pengantunan Seksual
Kanak-kanak
26 Kemahiran Asas Permainan 1.8 Melakukan kemahiran asas 1.8.1 Membaling bola ke sasaran dengan
Kategori Pukul dan permainan kategori pukul dan tangan lurus mengikut arah pusingan jam.
Memadang memadang dengan lakuan yang
betul. 1.8.2 Membaling bola ke sasaran dengan
-Membaling dan menangkap tangan lurus melawan arah pusingan jam.
2.8 Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip 1.8.3 Membaling bola dengan balingan
mekanik dalam kemahiran asas sisi.
permainan kategori pukul dan
memadang. 1.8.4 Menangkap bola dari pelbagai arah
dan aras.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa 2.8.1 Menyatakan perbezaan lakuan
melakukan aktiviti fizikal. antara balingan tangan lurus dengan
balingan sisi.

5.2.5 Menerima kemenangan dan


kekalahan dalam permainan secara positif.

Pendidikan Kesihatan 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial 7.1.3 Mengaplikasikan cara mengelak
Refroduktif dan Sosial untuk menjaga keselamatan diri daripada pengantunan kanak- kanak.
(PEERS)

Sayangi Diri
-Pengantunan Seksual
Kanak-kanak
27 Kemahiran Asas Permainan 1.8 Melakukan kemahiran asas 1.8.1 Membaling bola ke sasaran dengan
Kategori Pukul dan permainan kategori pukul dan tangan lurus mengikut arah pusingan jam.
Memadang memadang dengan lakuan yang
betul. 1.8.2 Membaling bola ke sasaran dengan
-Membaling dan menangkap tangan lurus melawan arah pusingan jam.
2.8 Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan dan prinsip 1.8.3 Membaling bola dengan balingan
mekanik dalam kemahiran asas sisi.
permainan kategori pukul dan
memadang. 1.8.4 Menangkap bola dari pelbagai arah
dan aras.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa 2.8.1 Menyatakan perbezaan lakuan
melakukan aktiviti fizikal. antara balingan tangan lurus dengan
balingan sisi.

5.2.5 Menerima kemenangan dan


kekalahan dalam permainan secara positif.

Pendidikan Kesihatan 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial 7.1.4 Berkomunikasi dengan berkesan
Refroduktif dan Sosial untuk menjaga keselamatan diri cara mengelak daripada situasi
(PEERS) pengantunan kanak-kanak.

Sayangi Diri
-Pengantunan Seksual
Kanak-kanak
28 Kemahiran Asas Permainan 1.8 Melakukan kemahiran asas 1.8.5 Memukul bola dan bergerak ke
Kategori Pukul dan permainan kategori pukul dan kawasan yang ditetapkan.
Memadang memadang dengan lakuan yang
betul. 1.8.6 Menahan bola dengan alat pemukul.
-Memukul bola
2.8 Menggunakan pengetahuan 2.8.2 Menerangkan perbezaan antara titik
konsep pergerakan dan prinsip kontak bola pada alat pemukul semasa
mekanik dalam kemahiran asas memukul dan menahan bola.
permainan kategori pukul dan
memadang. 2.8.3 Menjelaskan kedudukan tangan
semasa menangkap bola dari pelbagai
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara arah dan aras.
semasa melakukan aktiviti.
5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru
dan ahli kumpulan semasa melakukan
aktiviti fizikal.

Pendidikan Kesihatan 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.1 Mengenal pasti jenis makanan Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial selamat mengikut aras Piramid Makanan Malaysia. Kerja lapangan di kedai runcit,
(PEERS) koperasi sekolah, pasar raya,
kantin sekolah atau di rumah
Pemakanan Sihat untuk menilai makanan sihat
-Pengambilan Makanan dan selamat berdasarkan label
daripada Semua Aras dalam makanan.
Piramid Makanan Malaysia

29 Olahraga Asas 1.9 Melakukan kemahiran asas 1.9.1 Berlari dalam laluan lurus dan
Asas Berlari berlari dengan lakuan yang selekoh dengan pelbagai kelajuan.
betul.
-Berlari lurus dan selekoh 2.9.1 Menyatakan perbezaan lakuan
2.9 Mengaplikasikan konsep berlari antara laluan lurus dengan laluan
pergerakan dan prinsip mekanik selekoh.
dalam kemahiran asas berlari.
2.9.2 Menerangkan perkaitan antara
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara lakuan berlari dengan kelajuan.
semasa melakukan aktiviti.
5.3.3 Memberi dan menerima maklum
balas secara terbuka.
Pendidikan Kesihatan 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.2 Membincangkan fungsi setiap aras Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial selamat Piramid Makanan Malaysia. Kerja lapangan di kedai runcit,
(PEERS) koperasi sekolah, pasar raya,
kantin sekolah atau di rumah
Pemakanan untuk menilai makanan sihat
-Pengambilan Makanan dan selamat berdasarkan label
daripada Semua Aras dalam makanan.
Piramid Makanan Malaysia

30 Olahraga Asas 1.9 Melakukan kemahiran asas 1.9.2 Berlari berganti-ganti pada satu
Asas Berlari berlari dengan lakuan yang jarak.
betul.
-Lari berganti-ganti 2.9.3 Menentukan jarak yang sesuai
2.9 Mengaplikasikan konsep semasa memberi dan menerima alatan.
pergerakan dan prinsip mekanik
dalam kemahiran asas berlari. 5.3.3 Memberi dan menerima maklum
balas secara terbuka.
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti
Pendidikan Kesihatan 8.1 Amalan pemakanan sihat dan 8.1.3 Menjelaskan dengan contoh Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial selamat kepentingan memilih dan mengambil Kerja lapangan di kedai runcit,
(PEERS) pelbagai jenis makanan sihat berdasarkan koperasi sekolah, pasar raya,
Piramid Makanan Malaysia. kantin sekolah atau di rumah
Pemakanan untuk menilai makanan sihat
-Pengambilan Makanan dan selamat berdasarkan label
daripada Semua Aras dalam makanan.
Piramid Makanan Malaysia
31 Olahraga Asas 1.9 Melakukan kemahiran asas 1.9.3 Berlari beritma melepasi beberapa
Asas Berlari berlari dengan lakuan yang halangan secara berterusan.
betul.
-Lari berhalangan 2.9.4 Menentukan jumlah langkah yang
2.9 Mengaplikasikan konsep tekal setiap kali melepasi halangan secara
pergerakan dan prinsip mekanik berterusan.
dalam kemahiran asas berlari.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa


tanggungjawab kendiri semasa seronok semasa melakukan aktiviti.
melakukan aktiviti fizikal.

Pendidikan Kesihatan 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.1 Menyatakan punca kecederaan Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial cemas dan kemahiran bertindak dengan lebam dan terseliuh. -Simulasi
(PEERS) bijak mengikut situasi -Gallery walk

Pertolongan Cemas
-Lebam dan Terseliuh
32 Asas Lompatan 1.10 Melakukan kemahiran asas 1.10.1 Berlari dan melompat
lompatan dengan lakuan yang menggunakan sebelah kaki serta
-Melompat dan mendarat betul. mendarat dengan kedua-dua
belah kaki.
2.10 Mengaplikasikan konsep
pergerakan dan prinsip 2.10.2 Menyatakan perbezaan sudut
mekanik dalam kemahiran asas lonjakan antara melompat untuk jarak
lompatan. dengan melompat
untuk ketinggian.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut


pengurusan dan keselamatan. kesesuaian aktiviti.

Pendidikan Kesihatan 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.2 Membincangkan cara memberi bantu Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial cemas dan kemahiran bertindak dengan mula untuk kecederaan lebam dan -Simulasi
(PEERS) bijak mengikut situasi terseliuh. -Gallery walk

Pertolongan Cemas
-Lebam dan Terseliuh
33 Asas Lompatan 1.10 Melakukan kemahiran asas 1.10.2 Berlari dan melompat
. lompatan dengan lakuan yang menggunakan sebelah kaki melepasi
-Melompat dan melepasi betul. halangan pada pelbagai aras serta
halangan mendarat.
2.10 Mengaplikasikan konsep
pergerakan dan prinsip 2.10.2 Menyatakan perbezaan sudut
mekanik dalam kemahiran asas lonjakan antara melompat untuk jarak
lompatan. dengan melompat
untuk ketinggian.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan. 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di
tempat aktiviti.

Pendidikan Kesihatan 9.1 Pengetahuan asas pertolongan 9.1.3 Mengaplikasikan kemahiran bantu Cadangan Aktiviti:
Refroduktif dan Sosial cemas dan kemahiran bertindak dengan mula untuk kecederaan lebam dan -Simulasi
(PEERS) bijak mengikut situasi terseliuh. -Gallery walk

Pertolongan Cemas
-Lebam dan Terseliuh
34 Asas Lompatan 1.10 Melakukan kemahiran asas 1.10.3 Berlari dan melompat mengikut
lompatan dengan lakuan yang turutan kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri
-Berlari, melompat, dan betul. serta mendarat dengan dua belah kaki
mendarat atau sebaliknya.
2.10 Mengaplikasikan konsep
pergerakan dan prinsip 2.10.3 Memberi justifikasi kaki yang sesuai
mekanik dalam kemahiran asas untuk memulakan turutan lompatan yang
lompatan. dilakukan.

5.2.2 Melakukan pelbagai pergerakan


5.2 Menunjukkan keyakinan dan berkemahiran dengan yakin.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Pendidikan Kesihatan
Refroduktif dan Sosial
(PEERS)
35 Asas Balingan 1.11 Melakukan kemahiran asas 1.11.1 Melontar objek berbentuk sfera dari
.–Melontar, melempar, balingan dengan lakuan yang posisi duduk, melutut, berdiri dan berdiri
membaling, dan merejam betul. dengan rotasi pinggul.

2.11 Mengaplikasikan konsep 1.11.2 Melempar objek berbentuk leper


pergerakan dan prinsip dari posisi duduk, melutut, berdiri dan
mekanik dalam kemahiran asas berdiri dengan rotasi pinggul.
balingan.
1.11.3 Merejam objek berbentuk rod dari
posisi duduk, melutut, berdiri dan berdiri
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen dengan rotasi pinggul.
pengurusan dan keselamatan.
1.11.4 Membaling objek berbentuk sfera
bertali dari posisi duduk, melutut, berdiri
dan berdiri dengan rotasi pinggul.

2.11.1 Menyatakan perkaitan antara


ketinggian pelepasan objek dengan jarak
semasa melontar, melempar, merejam
dan membaling.

2.11.2 Menjelaskan perkaitan antara rotasi


pinggul semasa melontar, melempar,
merejam dan membaling dengan jarak
objek.

5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di


tempat aktiviti.

Pendidikan Kesihatan
Refroduktif dan Sosial
(PEERS)
36 Rekreasi dan 1.14 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.14.1 Mendirikan khemah pasang siap.
Kesenggangan kesenggangan.
-Memasang dan menyimpan 1.14.2 Membuka dan menyimpan khemah
khemah pasang siap 2.14 Mengaplikasikan pengetahuan pasang siap.
dan strategi dalam aktiviti
rekreasi dan kesenggangan. 2.14.1 Menyenaraikan bahagian-bahagian
khemah pasang siap.
5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan. 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan
aktiviti fizikal.

Pendidikan Kesihatan
Refroduktif dan Sosial
(PEERS)

37 Rekreasi dan 1.14 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.14.3 Melakukan aktiviti pandu arah
Kesenggangan kesenggangan. berdasarkan mata angin.
-Menentukan arah mata
angin 2.14 Mengaplikasikan pengetahuan 1.14.4 Bermain permainan tradisional iaitu
-Bermain permainan tingting dan strategi dalam aktiviti Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
gula batu dan laga ayam rekreasi dan kesenggangan.
. 2.14.2 Menentukan arah pergerakan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan dalam aktiviti pandu arah berdasarkan
tanggungjawab kendiri semasa empat mata angin utama.
melakukan aktiviti fizikal.
2.14.3 Memberi justifikasi strategi yang
sesuai digunakan dalam permainan Ting-
ting Gula Batu dan Laga Ayam.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa


seronok semasa melakukan aktiviti.
Pendidikan Kesihatan
Refroduktif dan Sosial
(PEERS)

38 Konsep Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan aktiviti yang
-Memanaskan dan berpandukan Konsep Kecergasan. meningkatkan suhu badan, kadar
menyejukkan badan pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.
4.1 Mengaplikasikan konsep
kecergasan semasa 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan
melakukan aktiviti fizikal. badan.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan 4.1.1 Menerangkan perbezaan antara


tanggungjawab kendiri semasa aktiviti memanaskan badan dengan
melakukan aktiviti fizikal. menyejukkan badan.

4.1.2 Menerangkan kepentingan


memanaskan badan dan menyejukkan
badan.

4.1.3 Menyatakan hubung kait antara


jantung yang cergas dengan kadar nadi
pemulihan.

4.1.4 Menerangkan risiko kekurangan air


terhadap kesihatan.

5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal.

Pendidikan Kesihatan
Refroduktif dan Sosial
(PEERS)
39 Kecergasan Fizikal 3.2 Melakukan aktiviti yang 3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan
Berdasarkan Kesihatan meningkatkan kapasiti aerobik. kapasiti aerobik dalam satu jangka masa
-Kapasiti aerobik yang ditetapkan.
4.2 Mengaplikasikan konsep asas
kapasiti aerobik. 4.2.1 Menjelaskan senaman yang boleh
meningkatkan kapasiti aerobik.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa 4.2.2 Menyatakan perkaitan antara
melakukan aktiviti fizikal. kapasiti aerobik dengan kadar nadi
pemulihan.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa


seronok semasa melakukan aktiviti.

Pendidikan Kesihatan
Refroduktif dan Sosial
(PEERS)

40 Kecergasan Fizikal 3.3 Melakukan senaman meningkatkan 3.3.1 Melakukan pelbagai senaman
Berdasarkan Kesihatan kelenturan dengan lakuan yang betul. regangan pada otot paha, bahu, tangan
-Kelenturan dan bahagian atas
4.3 Mengaplikasikan konsep asas badan dengan lakuan yang betul.
kelenturan.
4.3.1 Menamakan otot-otot utama yang
terlibat semasa melakukan senaman
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara regangan.
semasa melakukan aktiviti.
4.3.2 Mengenal pasti ulangan yang sesuai
dilakukan semasa melakukan regangan
dinamik.

4.3.3 Menyatakan jangka masa yang


berkesan untuk melakukan regangan
statik.

5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru


dan ahli kumpulan semasa melakukan
aktiviti fizikal.
Pendidikan Kesihatan
Refroduktif dan Sosial
(PEERS)

41 Kecergasan Fizikal 3.4 Melakukan senaman meningkatkan 3.4.1 Melakukan senaman iaitu separa
Berdasarkan Kesihatan kekuatan otot dan daya tahan otot cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki
-Kekuatan dan daya tahan dengan lakuan yang betul. setempat,lentik belakang ubah suai,
otot hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan
4.4 Mengaplikasikan konsep asas tubi dan bangkit tubi dalam jangka masa
kekuatan otot dan daya tahan otot. 20 – 30 saat.

4.4.1 Menamakan otot-otot utama yang


5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen terlibat semasa melakukan senaman
pengurusan dan keselamatan. kekuatan otot dan
daya tahan otot.

4.4.2 Menyatakan perkaitan antara


kekuatan otot dengan daya tahan otot dan
prestasi motor.

5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk


melakukan aktiviti fizikal.
Pendidikan Kesihatan
Refroduktif dan Sosial
(PEERS)

42 Komposisi Badan 3.5 Melakukan aktiviti yang melibatkan 3.5.1 Mengukur ketinggian dan
-Mengambil berat dan komposisi badan. menimbang berat badan.
mengukur ketinggian
4.5 Memahami hubung kait antara 3.5.2 Merekod ukuran ketinggian dan
komposisi badan dengan kecergasan. berat badan.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan 4.5.1 Membandingkan berat dan tinggi


tanggungjawab kendiri semasa sendiri dengan carta pertumbuhan normal.
melakukan aktiviti fizikal.
4.5.2 Menerangkan kesan senaman
terhadap perubahan berat badan.

5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal.

Pendidikan Kesihatan
Refroduktif dan Sosial
(PEERS)

43 Pentaksiran Kecergasan 3.6 Mengukur tahap kecergasan fizikal. 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal
Fizikal dengan menggunakan Bateri Ujian
-Ujian SEGAK 4.6 Mengenal pasti tahap kecergasan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan
fizikal. Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK).

5.2 Menunjukkan keyakinan dan 3.6.2 Merekodkan keputusan ujian


tanggungjawab kendiri semasa SEGAK.
melakukan aktiviti fizikal.
3.6.3 Melakukan aktiviti kecergasan fizikal
sebagai tindakan susulan berdasarkan
keputusan ujian SEGAK.

4.6.1 Membandingkan skor pencapaian


diri dengan norma Ujian SEGAK.

4.6.2 Mencadangkan aktiviti kecergasan


fizikal sebagai tindakan susulan
berdasarkan keputusan ujian SEGAK.

5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal.

Pendidikan Kesihatan
Refroduktif dan Sosial
(PEERS)