Anda di halaman 1dari 1

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG


FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
Alamat: Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131
Telepone: 0751-7055644, 7053584 Fax: 0751-7055644
website: http://www.ft.unp.ac.id/pasca e-mail: pasca@ft.unp.ac.id

PERMOHONAN PEMBIMBING TESIS

Kepada Yth.
Ketua Program Studi S2 PTK FT UNP

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………………..................................................................

TM/NIM : ………………………………………………………….........................

Program Studi : Pendidikan Teknologi dan Kejuruan

Konsentrasi : ………………………………………………………............................

Mengajukan permohonan pembimbing dan judul tesis sebagai berikut:

Pilihan I : Pembimbing ..............................................................................................

Pilihan II : Pembimbing ..............................................................................................

Pilihan III : Pembimbing ..............................................................................................

Judul tentative:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Atas

perhatian bapak saya ucapkan terima kasih.

Padang,………………………………2020
Pemohon,

(…………………………………………….)
TM/NIM.

Anda mungkin juga menyukai