Anda di halaman 1dari 34

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan Buku teks
menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut jenis ayat dan ragam ayat 1 ms 2-6
abjad, suku kata, perkataan , dengan struktur binaan ayat yang betul Sangat Terhad
MINGGU 1 Tema 1 : frasa dan ayat dengan betul. dan tepat.
ISTIMEWANYA
02-03 JAN KELUARGAKU 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang 2
2020 perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan Terhad
Tajuk 1 : daripada pelbagai sumber dalam bahan bacaan prosa dan puisi
Bakat Istimewa dengan sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul.
3
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi secara Memuasskan
MINGGU 2 perkataan, frasa, dan ayat mekanis dengan betul dan kemas.
secara meknis (menyalin) 4
06-10 JAN dengan betul dan kemas. Baik
2020
4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata
unsur seni dalam lagu melalui lagu dengan melahirkan imaginasi 5
nyanyian secara didik hibur. melalui penghasilan karja sastera. Sangat Baik

5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan


menggunakan golongan kata pelbagai kata nam am dan penjodoh 6
dengan betul mengikut bilangan mengikut konteks dengan Cemerlang
konteks. betul.

NURULFATEKAH_2020 1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan respon terhadap memberikan respons terhadap sesuatu 1 Buku teks
sesuatu arahan, soalan, dan arahan berdasarkan ayat perintah Sangat Terhad ms 7 – 10
MINGGU 3 Tema 1 : pesanan yang didengar dengan dalam pelbagai situasi dengan betul.
ISTIMEWANYA betul.
13-17 JAN KELUARGAKU 2
2020 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang Terhad
Tajuk 2 : bacaan dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai jenis ayat dan
Satu Keluarga Dua yang jelas dan intonasi yang ragam ayat secara mekanis.
Budaya betul. 3
Memuaskan
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.7 Menulis teks prosa dan puisi secara
perkataan, frasa, dan ayat mekanis (menyalin) dalam bentuk
secara mekanis (menyalin) tulisan berangkai dengan betul dan 4
dengan betul dan kemas kemas. Baik

4.1. Menyebut dan memahami unsur 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni
seni dalam lagu melalui nyanyian kata lagu secara bebas dan 5
secara didik hibur. mempersembahkannya melalui Sangat Baik
nyanyian secara didik hibur.

6
Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respon terhadap memberikan respons terhadap ayat 1
sesuatu arahan, soalan, dan tanya dengan betul. Sangat Terhad Buku teks
MINGGU 4 Tema 1 : pesanan yang didengar ms 14- 20
ISTIMEWANYA dengan betul.
20-24 JAN KELUARGAKU 2
2020 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Terhad
Tajuk 3 : bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat
UJIAN Jauh di Mata lancar, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan
DIAGNOSTIK Dekat di Hati intonasi yang betul. secara mekanis. 3
Memuaskan
23 & 24 JAN 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan
2020 menggunakan ejaan yang tepat
CUTI secara imlak. 4
BERGANTI Baik
TAHUN BARU 5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan menggunakan
CINA menggunakan golongan kata pelbagai kata nama khas mengikut
dengan betul mengikut konteks dengan betul. 5
konteks. Sangat Baik

6
MINGGU 5 Cemerlang

27 – 31 JAN
2020

NURULFATEKAH_2020 3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU /
TARIKH

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami, memberikan


memberikan respon terhadap respons terhadap pesanan dan 1
sesuatu arahan, soalan, dan menyampaikan pesanan dengan Sangat Terhad Buku teks
MINGGU 6 Tema 2 : pesanan uyang didengar menggunakan bahasa yang santun ms 18 – 22
KESIHATAN dengan betul. dalam pelbagai situasi.
03-07 FEB MENTAL DAN 2
2020 EMOSI 2.4 Memabaca dan memahami 2. 4.1 Membaca dan memahami maklumat Terhad
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
Tajuk 4 : tersirat daripada pelbagai membuat ulasan dengan betul.
Minda, Oh, Minda! bahan untuk memberikan 3
respons dengan betul. Memuaskan

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan. 4
dengan betul. Baik

4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


indah dan menggunkan bahasa yang indah dengan sebutan 5
bahasa badan secara kreatif dan intonasi yang betul dan jelas. Sangat Baik
semasa bercerita secara didik
hibur.
6
5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan menggunakan Cemerlang
menggunakan golongan kata pelbagai kata nama ganti nama
dengan betul mengikut mengikut konteks dengan betul.
konteks.

NURULFATEKAH_2020 4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara 1


menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Buku teks
MINGGU 7 Tema 2 : daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal ms 23 – 26
KESIHATAN dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila. 2
10-14 FEB MENTAL DAN formal secara bertatasusila. Terhad
2020 EMOSI
2.4 Memabaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
Tajuk 5 : maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk 3
Usahlah Stres tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul. Memuaskan
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.
4
3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil Baik
hasil penulisan dengan betul. penulisan.

4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2 Menujarkan cerita menggunakan 5


indah dan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang Sangat Baik
bahasa badan secara kreatif gramatis untuk menyampaiakn idea
semasa bercerita secara didik dengan bahasa badan yangkreatif.
hibur. 6
Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara


menyatakan permintaan menggunakan kata gelaran yang
tentang sesuatu perkara sesuai secara bertatasusila. 1 Buku teks
daripada pelbagai sumber Sangat Terhad ms 27 - 30
MINGGU 8 Tema 2 : dalam situasi formal dan tidak
KESIHATAN formal secara bertatasusila.
17-21 FEB MENTAL DAN 2
2020 EMOSI 2.4 Memabaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat Terhad
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
Tajuk 6 : tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan
Terima Kasih, bahan untuk memberikan memberikan alas an. 3
Cikgu respons dengan betul. Memuaskan

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. 4
dengan betul. Baik

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan


menggunakan golongan kata pelbagai kata kerja dan kata bantu 5
dengan betul mengikut mengikut konteks dengan betul. Sangat Baik
konteks.

6
Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang 1
tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara Sangat Terhad Buku teks
MINGGU 9 Tema 3 : daripada pelbagai sumber bertatasusila. ms 38 - 42
KOMUNITI dalam situasi formal dan tidak
24 - 28 FEB PRIHATIN formal secara bertatasusila. 2
2020 Terhad
Tajuk 7 : 2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.1 Memabaca dan memahami bahan
UJIAN Program Sarana menaakul untuk untuk memindahkan maklumat dalam
SELARAS 1 memindahkan maklumat bentuk grafik. 3
yangterdapat dalam pelbagai Memuaskan
bahan dengan betul.

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis 4


MINGGU 10 perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan. Baik
dengan betul.
02-06 MAC
2020 4.3 Menujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan 5
indah dan menggunakan dan intonasi yang betul, dan jelas, Sangat Baik
bahasa badan dengan kreatif bahasa yang indah serta bahasa
melalui lakonan secara didik badan yang kreatif melalui lakonan.
hibur. 6
Cemerlang
5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai jenis kata adjektif, kata
dengan betul mengikut adverb, kata penguat, dan kata
konteks. penegas mengikut konteks dengan
betul.

NURULFATEKAH_2020 7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang


menyatakan permintaan sesuatu perkara dengan memberikan 1
tentang sesuatu perkara alas an yang sesuai dalam situasi formal Sangat Terhad Buku teks
MINGGU 11 Tema 3 : daripada pelbagai sumber dan tidak formal secara bertatasusila. ms 43-46
KOMUNITI dalam situasi formal dan tidak
9–13 MAC PRIHATIN formal secara bertatasusila. 2
2020 Terhad
Tajuk 8 : 2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.2 Memabaca, memahami dan
Kelab Alumni menaakul untuk menaakul bahan untuk memindahkan
memindahkan maklumat maklumat. 3
yangterdapat dalam pelbagai Memuaskan
bahan dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang 3.5.2 Mencatat maklumat daripada 4


betul tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Baik
daripada pelbagai sumber.

4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan 5


indah dan menggunakan untuk menyampaikan mesej Sangat Baik
bahasa badan dengan kratif menggunakan bahasa yang indah
melalui lakonan secara didik serta bahasa badan yang kreatif
hibur. melalui lakonan. 6
Cemerlang

CUTI
14-22 MAC PERSEKOLAHAN
2020 PERTENGAHAN
PENGGAL
PERTAMA

NURULFATEKAH_2020 8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan


menyampaikan maklumat bahasa yang indah untuk 1
tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat dengan Sangat Terhad Buku teks
MINGGU 12 Tema 3 : daripada pelbagai sumber tepat secara bertatasusila. ms 47 - 52
KOMUNITI dengan tepat secara
23-27 MAC PRIHATIN bertatasusila. 2
2020 Terhad
Tajuk 9 : 2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.3 Memabaca, memahami, dan
Perkongsian Pintar menaakul untuk menaakul bahan untuk memindahkan
23 MAC memindahkan maklumat maklumat kepada bentuk grafik, puisi 3
2020 yangterdapat dalam pelbagai atau prosa. Memuaskan
CUTI ISRAK bahan dengan betul.
MIKRAJ
3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasa tentang bahan sastera 4
pelbagai bahan sastera dan dan bukan sastera degan Baik
bukan sastera yang didengar, menggunakan ayat yang gramatis.
ditonton atau dibaca dengan
betul. 5
Sangat Baik
5.1. Memahami dan 5.1.6 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai kata hubung mengikut
dengan betul mengikut konteks dengan betul. 6
konteks. Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat 1
tentang sesuatu perkara untuk membuat rumusan dengan betul Sangat Terhad Buku teks
MINGGU 13 Tema 4 : daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. ms 54-58
KESELAMATAN dengan tepat secara
30 MAC – DIUTAMAKAN bertatasusila. 2
03 APR Terhad
2020 Tajuk 10 : 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Memabaca bahan sastera untuk
Selamat dalam sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu.
Perjalanan yang sesuai bagi memupuk 3
minat membaca. Memuaskan

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea 4
perkara dengan utama dan idea sampingan secara Baik
menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren.
santun.
5
4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan yang Sangat Baik
puisi dengan intonasi yang jelas dan intonasi yang betul serta
betul menggunakan bahasa memahami puisi tersebut.
yang indah secara didik hibur. 6
Cemerlang
5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai kata tugas mengikut konteks
dengan betul mengikut dengan betul.
konteks.

NURULFATEKAH_2020 10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan


mengemukakan pendapat pendapat secara kritis dan kreatif 1
secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang Sangat Terhad Buku teks
MINGGU 14 Tema 5 : dengan menggunakan ayat gramatis secara bertatasusila. ms 59 – 62
KESELAMATAN yang gramatis secara
06-10 APR DIUTAMAKAN bertatasusila. 2
2020 Terhad
Tajuk 11 : 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.2 Memabaca bahan bukan sastera untuk
Pastikan Selamat sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu.
yang sesuai bagi memupuk 3
minat membaca. Memuaskan

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu maklumat dalam bentuk karangan 4
perkara dengan berformat dengan menggunakan Baik
menggunakan bahasa yang bahasa yang santun.
santun.
5
4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa Sangat Baik
puisi dengan intonasi yang yang indah dan melafazkannya
betul menggunakan bahasa dengan sebutan yang jelas dan
yang indah secara didik hibur. intonasi yang betul serta memahami 6
puisi tersebut. Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan 1
tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Sangat Terhad Buku teks
MINGGU 15 Tema 4 : daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal ms 63 - 72
KESELAMATAN dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila.
13-17 APR DIUTAMAKAN formal secara bertatasusila. 2
2020 Terhad
Tajuk 12 : 2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.1 Memabaca dan memahami bahan
Fikir sebelum Klik menaakul untuk untuk memindahkan maklumat dalam
memindahkan maklumat yang bentuk grafik. 3
terdapat dalam pelbagai Memuaskan
bahan degan betul.

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara 4
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. Baik
dengan betul.

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan 5


menggunakan golongan kata pelbagai kata kerja dan kata bantu Sangat Baik
dengan betul mengikut mengikut konteks dengan betul.
konteks.
6
Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi 1
sesuatu perkara semula yang betul dengan menggunakan Sangat Terhad
dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi Buku teks
sebutan yang jelas dan bahasa yang indah. ms 74 - 78
MINGGU 16 Tema 5 : intonasi yang betul. 2
PUPUK PERPADUAN Terhad
20-24 APR 2.2 Memabaca dan memahami 2.2.3 Memabaca dan memahami ayat
2020 Tajuk 13 : perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan
Formula Perpaduan daripada pelbagai sumber berimbuhan dalam bahan bacaan 3
dengan sebutan yang betull. prosa dan puisi dengan sebutan yang Memuaskan
betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3..7.1 Menghasilkan perenggan yang kohesi 4


dalam pelbagai genre dan koheran dengan betul. Baik
dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata 5
unsur seni dalam lagu melalui lagu dengan melahirkan imaginasi Sangat Baik
nyanyian secara didik hibur. melalui penghasilan karja sastera.

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan menggunakan 6


menggunakan pembentukan pelbagai jenis kata ganda dalam Cemerlang
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi denga betul.
pelbagai situasi dengan betul.

NURULFATEKAH_2020 13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan 1


sesuatu perkara semula sebutan dan intonasi yang betul Sangat Terhad
dengan tepat menggunakan menggunakan pelbagai ayat yang Buku teks
sebutan yang jelas dan mengandungi bahasa yang indah. Ms 79 - 82
MINGGU 17 Tema 5 : intonasi yang betul. 2
PUPUK PERPADUAN Terhad
27 APR – 2.3 Memabaca kuat pelbagai 2.3.1 Memabaca sesuatu bahan yang
01 MEI Tajuk 14 : bahan bacaan dengan mengandungi pelbagai jenis ayat dan
2020 Berkat Hidup lancer, sebutan yang jelas dan ragam ayat secara mekanis. 3
Sepakat intonasi yang betul. Memuaskan
01 MEI
2020 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan
CUTI HARI dalam pelbagai genre deskriptif dengan bahasa yang 4
PEKERJA dengan betul. menarik. Baik

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni
unsur seni dalam lagu melalui kata lagu secara bebas dan 5
nyanyian secara didik hibur. mempersembahkannya melalui Sangat Baik
nyanyian secara didik hibur.

6
Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 14
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan 1


memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap ayat Sangat Terhad
sesuatu arahan, soalan, dan tanya dengan betul. Buku teks
pesanan yang didengar ms 83 - 88
MINGGU 18 Tema 5 : dengan betul. 2
PUPUK PERPADUAN Terhad
04- 08 MEI 2.4 Memabaca dan memahami 2.4.3 Memabaca dan memahami
2020 Tajuk 15 : maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersurat dan tersirat
Perpaduan tersirat daripada pelbagai untuk membuat keputusan dengan 3
07 MEI Memajukan bahan untuk memberikan memberikan alas an. Memuaskan
2020 Negara respons dengan betul.
CUTI HARI
WESAK 3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil 4
hasil penulisan dengan betul. penulisan. Baik

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan menggunakan


menggunakan pembentukan pelbagai kata majmuk dalam pelbagai 5
kata yang sesuai dalam situasi dengan betul. Sangat Baik
pelbagai situasi dengan betul.

6
Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 15
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

MINGGU 19 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan 1


memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap sesuatu Sangat Terhad
11-15 MEI sesuatu arahan, soalan, dan arahan berdasarkan ayat perintah Buku teks
2020 Tema 6 : pesanan yang didengar dalam pelbagai situasi dengan betul. ms 89 – 94
SEMANGAT CINTA dengan betul. 2
PPT AKAN NEGARA Terhad
2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
11 MEI Tajuk 16 : bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat
2020 Perkasakan Bahasa lancar, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan 3
CUTI Kita intonasi yang betul. secara mekanis. Memuaskan
BERGANTI
HARI NUZUL 3.4 Menulis imlak degan tepat. 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan
AL-QURAN menggunakan ejaan yang tepat 4
secara imlak. Baik

MINGGU 20 4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


indah dan menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan 5
18-22 MEI bahasa badan dengan kreatif dan intonasi yang betul dan jelas. Sangat Baik
2020 melalui lakonan secara didik
hibur.
PPT 6
5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunkan pelbagai Cemerlang
menggunakan pembentukan jenis kata ganda dalam pelbagai situasi
kata yang sesuai dalam dengan betul.
23 MEI – CUTI pelbagai situasi dengan betul.
07 JUN PERSEKOLAHAN
2020 PERTENGAHAN
TAHUN

MINGGU 21

08-12 JUN
2020

NURULFATEKAH_2020 16
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan 1


memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap ayat Sangat Terhad
sesuatu arahan, soalan, dan tanya dengan betul. Buku teks
MINGGU 22 Tema 6 : pesanan yang didengar ms 95 – 98
SEMANGAT CINTA dengan betul. 2
15-19 JUN AKAN NEGARA Terhad
2020 2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
Tajuk 17 : maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
Budi yang Baik tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul. 3
Dikenang Jua bahan untuk memberikan Memuaskan
respons dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis pelbagai teks prosa dengan 4
ejaan dan tanda baca yang tepat Baik
secara imlak.

5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan menggunakan 5


menggunakan pembentukan pelbagai kata tugas mengikut konteks Sangat Baik
kata yang sesuai dalam dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul.
6
Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 17
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara 1


menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara Buku teks
daripada pelbagai sumber bertatasusila. ms 99 - 108
MINGGU 23 Tema 6 : dalam situasi formal dan tidak 2
SEMANGAT CINTA formal secara bertatasusila. Terhad
22-26 JUN AKAN NEGARA
2020 2.4 Membaca dan memahami 2. 4.2 Membaca dan memahami maklumat
Tajuk 18 : maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk 3
Bersyukurlah tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul. Memuaskan
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.
4
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan peranggan yang kohesi Baik
dalam pelbagai genre dan koheran dengan betul.
dengan betul.
5
5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan menggunakan Sangat Baik
menggunakan pembentukan pelbagai kata hubung mengikut
kata yang sesuai dalam konteks dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul. 6
Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 18
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara 1


menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan Sangat Terhad
MINGGU 24 Tema 7 : tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Buku teks
INDAHNYA daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal ms 110 - 114
29 JUN – WARISAN KITA dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila. 2
03 JULAI formal secara bertatasusila. Terhad
2020 Tajuk 19 :
Khazanah Kesenian 2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
Bangsa maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk 3
tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan Memuaskan
bahan untuk memberikan memberikan alas an.
respons dengan betul.
4
3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara Baik
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul.
dengan betul.
5
4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan Sangat Baik
indah dan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang
bahasa badan secara kreatif gramatis untuk menyampaiakn idea
semasa bercerita secara didik dengan bahasa badan yang kreatif. 6
hibur. Cemerlang

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan menggunkan pelbagai


menggunakan pembentukan kata majmuk dalam pelbagai situasi
kata yang sesuai dalam dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul.

NURULFATEKAH_2020 19
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara 1


menyatakan permintaan menggunakan kata gelaran yang Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara sesuai secara bertatasusila. Buku teks
daripada pelbagai sumber ms 115 - 118
MINGGU 25 Tema 7 : dalam situasi formal dan tidak 2
INDAHNYA formal secara bertatasusila. Terhad
06-10 JULAI WARISAN KITA
2020 2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Memabaca dan memahami
Tajuk 20 : maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersurat dan tersirat 3
Warisan Berharga tersirat daripada pelbagai untuk membuat ulasan dengan betul. Memuaskan
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.
4
3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis Baik
perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan.
dengan betul.
5
4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan Sangat Baik
indah dan menggunakan dan intonasi yang betul, dan jelas,
bahasa badan dengan kreatif bahasa yang indah serta bahasa
melalui lakonan secara didik badan yang kreatif melalui lakonan. 6
hibur. Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 20
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara 1


menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara Buku teks
daripada pelbagai sumber bertatasusila. ms 119 - 124
MINGGU 26 Tema 7 : dalam situasi formal dan tidak 2
INDAHNYA formal secara bertatasusila. Terhad
13-17 JULAI WARISAN KITA
2020 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
Tajuk 21 : menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat 3
UJIAN Indahnya Budaya memindahkan maklumat yang mengikut keutamaan ke dalm bentuk Memuaskan
PERCUBAAN Kita terdapat dalam pelbagai prosa.
UPSR 1 bahan dengan betul.
4
3.5 Mencatat meklumat yang 3.5.2 Mencatat maklumat daripada Baik
MINGGU 27 betul tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dalam bentuk grafik.
daripada pelbagai sumber.
20-24 JULAI 5
2020 5.3 Memahami dan mebina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat Sangat Baik
yang betul dalam pelbagai songsang yan g betul dalam pelbagai
situasi. situasi.
6
Cemerlang

25 JULAI – CUTI
02 OGOS PERSEKOLAHAN
2020 PERTENGAHAN
PENGGAL 2

NURULFATEKAH_2020 21
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang 1


menyatakan permintaan sesuatu perkara dengan memberikan Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara alasan yang sesuai dalam situasi formal Buku teks
daripada pelbagai sumber dan tidak formal secara bertatasusila. ms 126 - 130
dalam situasi formal dan tidak 2
formal secara bertatasusila. Terhad
MINGGU 28 Tema 8 :
DAMAINYA BUMIKU 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul
03 - 07 menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat 3
OGOS Tajuk 22 : memindahkan maklumat yang kepada bentuk grafik, puisi atau prosa. Memuaskan
2020 Bumiku Sejahtera terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul.
4
3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera Baik
pelbagai bahan sastera dan dan bukan sastera dengan
bukan sastera yang didengar, menggunakan ayat yang gramatis.
ditonton atau dibaca dengan 5
betul. Sangat Baik

4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan yang
puisi dengan intonasi yang jelas dan intonasi yang betul serta 6
betul menggunakan bahasa memahami puisi tersebut. Cemerlang
yang indah secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai


ayat yang betul dalam ayat dalam teks menggunakan
pelbagai situasi. penanda wacana dengan betul.

NURULFATEKAH_2020 22
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuik mendapatkan 1


menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat Sangat Terhad
MINGGU 29 Tema 8 : tentang sesuatu perkara untuk membuat rumusan dengan betul Buku teks
DAMAINYA BUMIKU daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. ms 131 - 134
10-14 dengan tepat secara 2
OGOS Tajuk 23 : bertatasusila. Terhad
2020 Pencinta Alam
2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Membaca bahan sastera untuk
UJIAN sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu. 3
PERCUBAAN yang sesuai bagi memupuk Memuaskan
UPSR 2 minat membaca.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan 4


maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea Baik
MINGGU 30 perkara dengan utama dan idea sampingan secara
menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren.
17-21 santun. 5
OGOS Sangat Baik
2020 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai kata nam am dan penjodoh
20 OGOS dengan betul mengikut bilangan mengikut konteks dengan 6
2020 konteks. betul. Cemerlang
CUTI AWAL
MUHARRAM

NURULFATEKAH_2020 23
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan 1


menyampaikan maklumat bahasa yang indah untuk Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat dengan Buku teks
MINGGU 31 Tema 8 : daripada pelbagai sumber tepat secara bertatasusila. ms 135 – 140
DAMAINYA BUMIKU dengan tepat secara 2
24-28 bertatasusila. Terhad
OGOS Tajuk 24 :
2020 Lestrarikan 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.2 Membaca bahan bukan sastera untuk
Keindahan Alam sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu. 3
yang sesuai bagi memupuk Memuaskan
minat membaca.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan 4


maklumat tentang sesuatu maklumat dalam bentuk karangan Baik
perkara dengan berformat dengan menggunakan
menggunakan bahasa yang bahasa yang santun.
santun. 5
Sangat Baik
5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai jenis kata adjektif, kata
dengan betul mengikut adverb, kata penguat, dan kata 6
konteks. penegas mengikut konteks dengan Cemerlang
betul.

NURULFATEKAH_2020 24
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.7 Berbincang dan mengemukan 1.7.2 Berbincang dan mengemukan 1


pendapat tentang sesuatu pendapat secara kritis dan kreatif Sangat Terhad
perkara daripada pelbagai dengan menggunakan ayat yang Buku teks
MINGGU 32 Tema 9 : sumber secara bertatasusila. gramatis secara bertatasusila. ms 146 - 150
TEROKAI SAINS 2
31 OGOS – TERAJUI 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang Terhad
04 SEPT TEKNOLOGI DAN perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan
2020 INOVASI daripada pelbagai sumber dalam bahan bacaan prosa dan puisi
dengan sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul. 3
Tajuk 25 : Memuaskan
31 OGOS Keajaiban Sains 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan peranggan yang kohesi
2020 dalam pelbagai genre dan koheran degan betul.
CUTI HARI dengan betul. 4
KEBANGSAAN Baik
4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan
indah dan menggunakan untuk menyampaikan mesej
bahasa badan dengan kreatif menggunakan bahasa yang indah 5
melalui lakonan secara didik serta bahasa badan yang kreatif Sangat Baik
hibur. melalui lakonan,

5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunakan 6


menggunakan golongan kata pelbagai jenis kata adjektif, kata Cemerlang
dengan betul mengikut adverb, kata penguat, dan kata
konteks. penegas mengikut konteks dengan
betul.

NURULFATEKAH_2020 25
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi 1
sesuatu perkara semula yang betul dengan menggunakan Sangat Terhad
MINGGU 33 Tema 9 : dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi Buku teks
TEROKAI SAINS sebutan yang jelas dan bahasa yang indah. ms 151 - 154
07-11 SEPT TERAJUI intonasi yang betul. 2
2020 TEKNOLOGI DAN Terhad
INOVASI 2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
09 SEPT Tajuk 26 : tersirat daripada pelbagai membuat ulasan dengan betul. 3
2020 Masyarakat bahan untuk memberikan Memuaskan
CUTI HARI Kreatif dan respons dengan betul.
KEPUTERAAAN Inovatif
SPB YDP 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan 4
AGONG maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea Baik
perkara dengan utama dan idea sampingan secara
menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren.
santun. 5
Sangat Baik
4.4 Malafazkan dan memahami 4.4.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa
puisi dengan intonasi yang yang indah dan melafazkannya
betul menggunakan bahasa dengan sebutan yang jelas dan 6
yang indah secara didik hibur. intonasi yang betul serta memahami Cemerlang
puisi tersebut.

UPSR 2020

NURULFATEKAH_2020 26
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan 1


menyebut bunyi bahasa , iaitu m,enyebut jenis ayat dan ragam ayat Sangat Terhad
Tema 9 : abjad, suku kata, perkataan, dengan struktur binaan nayat yang Buku teks
MINGGU 34 TEROKAI SAINS frasa dan ayat dengan betul. betul dan tepat. ms 155 - 159
TERAJUI 2
14 - 18 SEPT TEKNOLOGI DAN 2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat Terhad
2020 INOVASI maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul.
UPSR 2020 Tajuk 27 : bahan untuk memberikan 3
Manfaatkan respons dengan betul. Memuaskan
16 SEPT Kemajuan
2020 Teknologi 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan
CUTI HARI dalam pelbagai genre deskriptif dengan bahasa yang 4
MALAYSIA dengan betul. menarik. Baik

MINGGU 35 5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan menggunakan 5


menggunakan golongan kata pelbagai kata hubung mengikut Sangat Baik
21 - 25 SEPT dengan betul mengikut konteks dengan betul.
2020 konteks.
6
Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 27
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami 1.3.3 Mendengar, memahami, memberikan 1


dan memberikan respons respons terhadap pesanan dan Sangat Terhad
terhadap sesuatu arahan, menyampaikan pesanan dengan Buku teks
MINGGU 36 Tema 10 : soalan, dan pesanan yang menggunakan bahasa yang santun ms 162 - 166
SEMARAKKAN didengar dengan betul. dalam pelbagai situasi. 2
28 SEPT – PERTANIAN DAN Terhad
02 OKT PENTERNAKAN KITA
2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
2020
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
Tajuk 28 : 3
tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan
Hargailah Pokok Memuaskan
bahan untuk memberiikan memberikan alasan.
respons dengan betul.
4
3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara
Baik
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul.
dengan betul.
5
4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata
Sangat Baik
unsur seni dalam lagu lagu dengan melahirkan imaginasi
melalui nyanyian secara melalui penghasilan karya sastera.
didik hibur.
6
5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan Cemerlang
menggunakan golongan pelbagai kata kerja dan kata bantu
kata dengan betul mengikut mengikut konteks dengan betul.
konteks.

NURULFATEKAH_2020 28
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan 1


menyampaikan maklumat bahasa yang indah untuk Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat dengan Buku teks
daripada pelbagai sumber tepat secara bertatasusila. ms 167 - 170
dengan tepat secara 2
bertatasusila. Terhad
MINGGU 37 Tema 10 :
SEMARAKKAN 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan
05- 09 OKT PERTANIAN DAN menaakul untuk untuk memindahkan maklumat dalam 3
2020 PENTERNAKAN memindahkan maklumat yang bentuk grafik. Memuaskan
KITA terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul.
4
Tajuk 29 : 3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis Baik
Penternakan perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan.
Moden dengan betul.
5
5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan menggunakan Sangat Baik
menggunakan golongan kata pelbagai kata tugas mengikut konteks
dengan betul mengikut dengan betul.
konteks. 6
Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 29
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan 1


MINGGU 38 Tema 10 : mengemukakan pendapat pendapat secara kritis dan kreatif Sangat Terhad
SEMARAKKAN tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang Buku teks
12- 16 OKT PERTANIAN DAN daripada pelbagai sumber gramatis secara bertatasusila. ms 171 – 174
2020 PENTERNAKAN secara bertatasusila. 2
KITA Terhad
PAT 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
Tajuk 30 : bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat
Pertanian Sumber lancar, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan 3
MINGGU 39 Rezeki intonasi yang betul. secara mekanis. Memuaskan

19- 23 OKT 3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera
2020 pelbagai bahan sastera dan dan bukan sastera dengan 4
bukan sastera yang didengar, menggunakan ayat yang gramatis. Baik
PAT ditonton atau dibaca dengan
betul.
5
MINGGU 40 5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami dan menggunakan Sangat Baik
ayat yang betul dalam pelbagai kata majmuk dalam pelbagai
26 – 30 OKT pelbagai situasi. situasi dengan betul.
2020 6
Cemerlang
29 OKT
2020
CUTI HARI
MAULIDUL
RASUL

NURULFATEKAH_2020 30
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara 1


menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara Buku teks
Tema 11 : daripada pelbagai sumber bertatasusila. ms 178 - 182
MINGGU 41 RANCAKKAN dalam situasi formal dan tidak 2
EKONOMI KITA formal secara bertatasusila. Terhad
02-06 NOV
2020 Tajuk 31 : 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul
Bersama-sama menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat 3
Menjanakan memindahkan maklumat yang kepada bentuk grafik, puisi atau prosa. Memuaskan
EkonomI terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul
4
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan Baik
maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea
perkara dengan utama dan idea sampingan secara
menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren. 5
santun. Sangat Baik

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni
unsur seni dalam lagu melalui kata lagu secara bebas dan 6
nyanyian secara didik hibur. mempersembahkannya melalui Cemerlang
nyanyian secara didik hibur.

5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan menggunakan


menggunakanpembentukan pelbagai imbuhan dalam pelbagai
kata yang sesuai dalam situasi dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul.

NURULFATEKAH_2020 31
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi 1
sesuatu perkara semula yang betul dengan menggunakan Sangat Terhad
MINGGU 42 Tema 11 : dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi Buku teks
RANCAKKAN sebutan yang jelas dan bahasa yang indah. ms 183 - 186
09-13 NOV EKONOMI KITA intonasi yang betul. 2
2020 Terhad
Tajuk 32 : 2.6 Membaca pelbagai bahan 2. 6.1 Membaca bahan sastera untuk
Berjiwa sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu.
13 NOV Usahawan yang sesuai bagi memupuk 3
2020 minat membaca. Memuaskan
CUTI BERGANTI
HARI DEEPAVALI 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis perkataan dan frasa dengan
menggunakan ejaan yang tepat 4
secara imlak. Baik

4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan


indah dan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang 5
bahasa badan secara kratif gramatis untuk menyampaikan idea Sangat Baik
semasa bercerita secara didik dengan bahasa badan yang kfeatif.
hibur.
6
Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 32
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020
MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan 1


sesuatu perkara semula sebutan dan intonasi yang betul Sangat Terhad
MINGGU 43 Tema 11 : dengan tepat menggunakan menggunakan pelbagai ayat yang Buku teks
RANCAKKAN sebutan yang jelas dan mengandungi bahasa yang indah. ms 187 – 190
16-20 NOV EKONOMI KITA intonasi yang betul. 2
2020 Terhad
Tajuk 33 : 2.6 Membaca pelbagai bahan 2. 6.2 Membaca bahan bukan sastera untuk
Kad dan Diriku sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu.
16 NOV yang sesuai bagi memupuk 3
2020 minat membaca. Memuaskan
CUTI BERGANTI
HARI DEEPAVALI 3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. 4
dengan betul. Baik

5.3 Memahami dan membina 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai


ayat yang betul dalam ayat dalam teks menggunakan 5
pelbagai situasi. penanda wacana dengan betul. Sangat Baik

6
Cemerlang

NURULFATEKAH_2020 33
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR) 2020

NURULFATEKAH_2020 34