Anda di halaman 1dari 21

SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


MATEMATIK
KSSR TAHUN 2
(2020)
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR HINGGA 1 000

TAHAP
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN
1 JAN CUTI TAHUN BARU

M1 & M2 1.1 (i) Menamakan nilai nombor hingga 1 000:


Menama dan menentukan nilai (a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam KREATIVITI DAN INOVASI:
2 – 10 nombor. perkataan. menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit,
JAN (b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam membuat perbandingan melalui pemerhatian dan
2020 bentuk angka. menyusun mengikut kriteria, menggunakan deria,
(c) Memadan angka dengan namanya dalam menggabungjalin berdasarkan maklumat yang ada
perkataan.
SIKAP DAN NILAI:
tanggapan positif terhadap Matematik dan
(ii) Menentukan nilai nombor hingga 1 000: kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan
(a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut mempelajari Matematik, penghargaan terhadap
dengan menggunakan objek, gambar, garis keindahan dan keupayaan Matematik, nilai peribadi,
nombor dan abakus 4:1. TP1
nilai interaksi, nilai procedural, bekerjasama, berdikari
(b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
(c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad TMK:
angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor
(d) Membandingkan dua nombor dan menyebut
sebarang nombor yang terletak di antaranya. i-THINK
M3 & M4 1.2 Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
Menulis nombor. (i) Menulis sebarang nombor hingga 1 000 apabila diberi
Titi
13 – 24 nombor itu dalam perkataan.
JAN (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga KEM. ABAD KE-21
2020 1 000. Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

23 – 27 JAN 2020 CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA


BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR HINGGA 1 000

TAHAP
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M5 1.3 (i) Membilang nombor dalam lingkungan 1 000 secara: KREATIVITI DAN INOVASI:
Melengkapkan sebarang (a) seratus-seratus menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit,
28 – 31 JAN rangkaian nombor (b) sepuluh-sepuluh TP1 membuat perbandingan melalui pemerhatian dan
2020 (c) satu-satu menyusun mengikut kriteria, menggunakan deria,
(d) dua-dua menggabungjalin berdasarkan maklumat yang ada
(e) lima-lima
tertib menaik dan menurun. SIKAP DAN NILAI:
tanggapan positif terhadap Matematik dan
kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan
mempelajari Matematik, penghargaan terhadap
keindahan dan keupayaan Matematik, nilai
peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural,
bekerjasama, berdikari

M6 BBB:
(ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam TP 2 kad nombor lembaran kerja muka surat 1-24 (rujuk
3–7 lingkungan 1 000 secara: Modul)
FEB 2020 (a) Seratus-seratus
(b) Satu-satu TMK:
(c) Dua-dua Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan
(d) Lima-lima nombor
Tertib menaik dan menurun.
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi

KEM. ABAD KE-21


Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR HINGGA 1 000
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M7 1.4 (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam


KREATIVITI DAN INOVASI:
Menentukan nilai tempat. sebarang nombor hingga 1 000.
menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit,
10 – 14 FEB (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga
membuat perbandingan melalui pemerhatian dan
2020 1 000.
menyusun mengikut kriteria, menggunakan deria,
(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang
menggabungjalin berdasarkan maklumat yang ada
nombor dengan menggunakan abakus 4:1.
(iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam:
SIKAP DAN NILAI:
(a) sebutan ratus, puluh dan sa,
tanggapan positif terhadap Matematik dan
(b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap
kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan
digit.
mempelajari Matematik, penghargaan terhadap
keindahan dan keupayaan Matematik, nilai
peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural,
(i) Membundarkan sebarang nombor hingga 1 000
bekerjasama, berdikari
1.5 kepada puluh dan ratus yang terdekat
Membundarkan sebarang TP2
BBB:
nombor kepada puluh dan
garis nombor, kad nombor, dekak-dekak dan
ratus terdekat.
lembaran kerja muka surat 1-24 (rujuk Modul)

TMK:
Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan
nombor

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi

KEM. ABAD KE-21


Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000
TAHAP
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M8 2.1 (i) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit KREATIVITI DAN INOVASI:
Menambah sebarang dua tanpa mengumpul semula. menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan
17 - 21 FEB nombor (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit menyatakan idea secara lisan.
2020 dengan mengumpul semula dari:
(a) sa ke puluh, SIKAP DAN NILAI:
(b) puluh ke ratus, tanggapan positif terhadap Matematik dan
(c) sa ke puluh dan puluh ke ratus, kebergunaan Matematik, keyakinan
hasil tambahnya hingga 1 000. menggunakan dan mengaplikasikan Matematik,
(iii) Menambah sebarang dua nombor dengan cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah
menggunakan abakus 4:1. berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai
TP3 interaksi, nilai prosedural, berdikari, hemah
2.2 (i) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tinggi
Menambah sebarang tiga tanpa mengumpul semula.
nombor. (ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit BBB:
dengan mengumpul semula dari: kad nombor, kad gambar dan lembaran kerja
(a) sa ke puluh, muka surat 44-70 (rujuk Modul).
(b) puluh ke ratus,
(c) sa ke puluh dan puluh ke ratus, TMK:
hasil tambahnya hingga 1 000. Penggunaan power point bagi penambahan,
(iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan kalkulator
menggunakan abakus 4:1.
i-THINK
2.3 (i) Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik tambah TP 4 Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda,
Menyelesaikan masalah yang diberi. TP 5 Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai
tambah. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan TP 6 Alir, Peta Titi
penambahan dua nombor.
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Kemampuan menyesuaikan diri, keluwesan
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M9 3.1 (i) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa KREATIVITI DAN INOVASI:
Menolak sebarang dua mengumpul semula. mengimbas kembali idea praktikkan proses kreatif
24 -28 FEB nombor. (ii) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit untuk menghasilkan idea secara berterusan
2020 dengan mengumpul semula dari:
(a) puluh ke sa, SIKAP DAN NILAI:
(b) ratus ke puluh, tanggapan positif terhadap Matematik dan
(c) ratus ke puluh dan puluh ke sa kebergunaan Matematik, keyakinan menggunakan
(iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan TP 3 dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan tabah
abakus 4:1. dalam menyelesaikan masalah berkaitan
M10 Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nilai
3.2 (i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada prosedural, berdikari, hemah tinggi
2-6 Menolak berturut-turut dua sebarang nombor hingga 1 000 tanpa dan dengan
MAC nombor daripada sebarang mengumpul semula. BBB:
2020 nombor. (ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada kad nombor dan lembaran kerja muka surat 92-99
sebarang nombor hingga 1 000 dengan menggunakan (rujuk Modul)
abakus 4:1.
M11 TMK:
3.3 (i) Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik tolak yang Penggunaan power point dan kalkulator
9 – 13 Menyelesaikan masalah tolak diberi. TP 4
MAC sebarang dua nombor. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan TP 5 i-THINK
2020 penolakan dua nombor. TP 6 Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Kepimpinan, Menaakul
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. DARAB
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN
14 HINGGA 22 MAC 2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

M12 4.1 (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak


KREATIVITI DAN INOVASI:
Menulis ayat matematik bagi menggunakan:
Menghasilkan idea dari pemerhatian, menilai idea
23 – 27 operasi darab. (a) bahan konkrit,
secara kritis, fenomena dapatan makna.
MAC 2020 (b) gambar,
(c) garis nombor.
SIKAP DAN NILAI:
(ii) Menulis ayat Matematik tambah berulang:
tanggapan positif terhadap Matematik dan
(a) dua-dua,
kebergunaan Matematik, keyakinan
(b) lima-lima,
menggunakan dan mengaplikasikan Matematik,
(c) sepuluh-sepuluh,
cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah
(d) empat-empat,
berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi,
(iii) Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan:
nilai prosedural, hemah tinggi, berdikari
(a) mengguna dan mempelbagaikan
perbendaharaan kata yang relevan dalam
TP 1 BBB:
konteks darab,
TP 3 pensel, gula-gula, daun, kad simbol dan lembaran
(b) menulis simbolnya,
kerja muka surat 105-126 (rujuk Modul)
(c) menggunakan simbol bagi menulis ayat
Matematik berdasarkan situasi yang diberi.
TMK:
(iv) Menulis ayat Matematik darab apabila diberi
Penggunaan power point, kalkulator
kumpulan dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan
empat-empat berbantukan:
i-THINK
(a) Objek
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta
(b) Gambar
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir,
(c) garis nombor
Peta Titi
yang sama banyak.
(v) Menulis operasi darab yang sama jawapannya
KEMAHIRAN ABAD KE-21
dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah
Kritis, Penyelesaian masalah
susunan nombor yang didarabkan.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. DARAB
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M13 4.2 (i) Membina sifir dua, lima, 10 dan empat dengan KREATIVITI DAN INOVASI:
Melengkap ayat Matematik berpandukan: mengimbas kembali idea, membuat perkaitan
30 MAC – darab. (a) objek konkrit, dan mengubah suai idea
3 APR (b) gambar,
2020 (c) garis nombor. SIKAP DAN NILAI:
(ii) Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifar. tanggapan positif terhadap Matematik dan
(iii) Melengkapkan ayat Matematik darab yang kebergunaan Matematik, keyakinan
melibatkan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar. menggunakan dan mengaplikasikan Matematik,
cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah
M14 4.3 (i) Menyatakan secara spontan sifir dua, lima, 10, TP 3 berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai
Menyatakan secara spontan empat, satu dan sifar mengikut: interaksi, nilai prosedural, hemah tinggi,
6 – 10 sifir darab. (a) tertib menaik, berdikari
APR 2020 (b) rawak,
(c) salah satu daripada dua nombor yang didarab BBB :
untuk memberi hasil darab tertentu. kad gambar, guli dan lembaran kerja muka surat
(ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan 138 – 151 (rujuk Modul)
abakus 4:1
TMK:
M15 4.4 (i) Menggunakan sifir dua, lima, 10 dan empat bagi: TP 4 Penggunaan power point, kalkulator
Menyelesaikan masalah (a) mereka cerita berdasarkan ayat Matematik darab TP 5
13 - 17 APR harian yang melibatkan sifir yang diberi, TP 6 i-THINK
2020 darab (b) menyelesaikan masalah harian yang melibatkan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda,
pendaraban dua nombor Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai
Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Kritis, Penyelesaian masalah
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 5. BAHAGI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M16 5.1 (i) Mengelaskan kepada kumpulan dua-dua, lima-lima, KREATIVITI DAN INOVASI:
Menulis ayat matematik bagi sepuluh-sepuluh dan empat-empat dengan menghasilkan idea dari pemerhatian, menilai idea
20 - 24 operasi bahagi. menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan secara kritis, fenomena dapatan makna
APR 2020 menggunakan:
(a) objek. SIKAP DAN NILAI:
(b) gambar. tanggapan positif terhadap Matematik dan
(c) garis nombor. kebergunaan Matematik, keyakinan menggunakan
(ii) Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan: dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan tabah
(a) mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan dalam menyelesaikan masalah berkaitan
kata yang relevan dalam konteks bahagi, Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nilai
(b) menulis simbolnya, TP 1 prosedural, berdikari, berdisiplin
(c) menggunakan simbol bahagi bagi menulis ayat TP 3
Matematik berdasarkan situasi yang diberi. BBB:
(iii) Menulis ayat Matematik berdasarkan aktiviti: guli, kotak, pensel, straw, lembaran kerja muka
(a) Pengumpulan surat 156 – 189 (rujuk Modul)
(b) Pengongsian
(c) tolak berturut-turut TMK:
(d) songsangan operasi darab Penggunaan Power Point, kalkulator

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda,
Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai
Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Membuat keputusan, Bekerjasama
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 5. BAHAGI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

5.2 (i) Melengkapkan ayat Matematik yang melibatkan KREATIVITI DAN INOVASI:
M17
Melengkap ayat Matematik pembahagian dengan dua, lima, 10 dan empat mengimbas kembali idea, membuat perkaitan,
bahagi berpandukan: mengubah suai idea
27 APR –
(a) objek konkrit,
1 MEI
(b) gambar, SIKAP DAN NILAI:
2020
(c) garis nombor. tanggapan positif terhadap Matematik dan
(ii) Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu. kebergunaan Matematik, keyakinan menggunakan
(iii) Menentukan nilai bagi pembahagian melibatkan dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan tabah
nombor yang dibahagi adalah sifar. dalam menyelesaikan masalah berkaitan
(iv) Melengkapkan ayat Matematik bahagi yang Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nilai
melibatkan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar. prosedural, berdikari, berdisiplin
(v) Melengkapkan ayat Matematik yang melibatkan
pembahagian dengan dua, lima, 10 dan empat
berpandukan:
(d) objek konkrit,
(e) gambar,
(f) garis nombor.
(vi) Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu.
(vii) Menentukan nilai bagi pembahagian melibatkan
nombor yang dibahagi adalah sifar.
(viii) Melengkapkan ayat Matematik bahagi yang
melibatkan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar. TP 3
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 5. BAHAGI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M18 5.3 (i) Menyatakan secara spontan pembahagian dengan KREATIVITI DAN INOVASI:
Menyatakan secara spontan dua, lima, 10, empat, satu dan sifar mengikut: TP 4 mengimbas kembali idea, membuat perkaitan,
4 -8 yang melibatkan (a) tertib menaik, TP 5 mengubah suai idea
MEI 2020 pembahagian (b) rawak. TP 6
(c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi SIKAP DAN NILAI:
untuk memberi hasil bahagi. tanggapan positif terhadap Matematik dan
(ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1. kebergunaan Matematik, keyakinan menggunakan
dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan tabah
dalam menyelesaikan masalah berkaitan
Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nilai
M19 prosedural, berdikari, berdisiplin

11 -15 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN BBB:


MEI 2020 straw, gula-gula, lembaran kerja muka surat 193-
205, 208, 214-216 (rujuk Modul)

M20 5.4 (i) Menggunakan pembahagian dengan dua, lima, 10 dan TP 4 TMK:
Menyelesaikan masalah empat bagi: TP 5 penggunaan power p oint
18 – 22 harian yang melibatkan (a) mereka cerita berdasarkan ayat Matematik bahagi TP 6
MEI 2020 pembahagian yang diberi, i-THINK
(b) menyelesaikan masalah harian yang melibatkan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda,
pembahagian dengan dua, lima, 10, empat, satu Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai
dan sifar. Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Membuat keputusan, Bekerjasama

23 MEI – 7 JUN 2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN


BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 6. PECAHAN
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M21 6.1 (i) Mengenalpasti pecahan wajar yang pengangkanya 1 KREATIVITI DAN INOVASI:
Menamakan pecahan wajar. dan penyebutnya hingga 10 dengan menggunakan kenal pasti ciri, menterjemah idea, menghubung
8 – 12 bahan konkrit, gambar dan lipatan kertas. kait dan menganalisi persamaan dan perbezaan
JUN 2020 (ii) Menyebut pecahan wajar satu perdua, satu pertiga,
satu perempat, satu perlima, satu perenam, satu SIKAP DAN NILAI:
pertujuh, satu perlapan, satu persembilan dan satu tanggapan positif terhadap Matematik dan
persepuluh. kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan
(iii) Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya mempelajari Matematik, penghargaan terhadap
hingga 9 dan penyebutnya 10. keindahan dan keupayaan Matematik, nilai
(iv) Melorek gambar rajah mengikut pecahan yang diberi. peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, hemah
TP 3 tinggi, berdisiplin
M22 6.2 (i) Menulis pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan
Menulis pecahan wajar. penyebutnya hingga 10 apabila disebut dan mengikut BBB:
15 – 19 lorekan pada gambar rajah. kek, reben, kad pecahan, gunting, kertas dan
JUN 2020 lembaran kerja muka surat 221-228, 234-243
6.3 (i) Membandingkan nilai dua pecahan wajar yang (rujuk Modul)
Membandingkan nilai dua pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10, dengan
pecahan wajar. berpandukan lipatan kertas, papan pecahan dan TMK:
gambar rajah. CD-ROM

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda,
Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai
Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menaakul, Penyelesaian masalah
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 7. PERPULUHAN
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M23 7.1 (i) Menukar pecahan persepuluh kepada perpuluhan. KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenal pasti konsep (ii) Menyebut perpuluhan sifar perpuluhan satu hinggga mengimbas kembali idea, menghubungkait dan
22 – 26 perpuluhan. sifar perpuluhan sembilan dengan betul. menganalisis persamaan dan perbezaan.
JUN 2020 (iii) Menunjukkan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9 pada
garis nombor. SIKAP DAN NILAI:
(iv) Melorek gambar rajah mengikut perpuluhan yang tanggapan positif terhadap Matematik dan
diberi. kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan
mempelajari Matematik, penghargaan terhadap
M24 7.2 (i) Menulis sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan keindahan dan keupayaan Matematik, nilai
Menulis perpuluhan. sembilan apabila disebut, mengikut lorekan pada peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, berdikari,
29 JUN – gambar rajah dan pada garis nombor. kerjasama
3 JULAI
2020 7.3 (i) Membandingkan nilai sifar perpuluhan satu hingga TP 3 BBB:
Membandingkan nilai sifar perpuluhan sembilan, dengan berpandukan garis nombor dan lembaran kerja muka surat 246-
perpuluhan. lipatan kertas, garis nombor dan gambar rajah. 260 (rujuk Modul)

TMK:
Penggunaan power point

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda,
Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai
Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Kemahiran komunikasi, Kepimpinan
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 8. WANG
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M25 8.1 (i) Mengenal pasti mata wang kertas RM50 dan RM100. KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenal dan menyebut nilai (ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus mengenal pasti ciri, menterjemah idea,
6 – 10 wang Malaysia. 4:1. menghubungkait dan menganalisi persamaan dan
JULAI 2020 (iii) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang perbezaan
memberikan jumlah nilai yang tertentu hingga RM100.
SIKAP DAN NILAI:
8.2 (i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan: tanggapan positif terhadap Matematik dan
Menambah nilai wang. (a) ringgit, kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan
(b) sen mempelajari Matematik, penghargaan terhadap
(c) ringgit dan sen, keindahan dan keupayaan Matematik, keyakinan
dan jumlahnya tidak melebihi RM100. menggunakan dan mengaplikasikan Matematik,
(ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah
(a) ringgit, berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi,
(b) sen, nilai prosedural, berdisiplin, berdikari, hemah
(c) ringgit dan sen, tinggi
dan jumlahnya tidak melebihi RM100. TP 3
BBB:
wang syiling, wang kertas, catalog barang, abakus
4:1, lembaran kerja muka surat 263-268, 274-277
(rujuk Modul)
TMK:
Penggunaan Power Point, abakus bagi mewakilkan
nilai wang, kalkulator ,

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Keusahawanan, Kemahiran komunikasi,
Keluwesan
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 8. WANG
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M26 8.3 (i) Menolak dua nilai wang yang melibatkan: KREATIVITI DAN INOVASI:
Menolak nilai wang. (a) ringgit, mengimbas kembali idea, memberi pelbagai
13 – 17 (b) sen, contoh berkaitan tugasan, mempraktikkan
JULAI 2019 (c) ringgit dan sen. penyelesaian masalah.
(ii) Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada TP 3 SIKAP DAN NILAI:
sebarang nilai wang hingga RM100 yang melibatkan: tanggapan positif terhadap Matematik dan
(a) ringgit, kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan
(b) sen, mempelajari Matematik, penghargaan terhadap
(c) ringgit dan sen. keindahan dan keupayaan Matematik, keyakinan
menggunakan dan mengaplikasikan Matematik,
M27 8.4 (i) Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik tambah TP 4 cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah
Menyelesaikan masalah dan tolak yang melibat wang. TP 5 berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi,
20 – 24 harian yang melibatkan (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan TP 6 nilai prosedural, berdisiplin, berdikari, hemah
JULAI 2020 operasi tambah dan operasi operasi tambah dan tolak berkaitan dengan wang. tinggi
tolak. BBB
wang syiling, wang kertas, kad gambar, objek
seperti buku, pensel, pembaris, lembaran kerja
286-301, 307
TMK:
Penggunaan Power Point, kalkulator
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Keusahawanan, Kemahiran komunikasi,
Keluwesan

25 JULAI – 2 OGOS 2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 9. MASA DAN WAKTU
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M28 9.1 (i) Mengenal tanda senggatan minit pada muka jam. KREATIVITI DAN INOVASI:
Menyatakan waktu dalam (ii) Mengenal tanda senggatan dan angka yang mengenal pasti ciri dan situasi, menjana idea,
3 – 7 OGOS jam dan minit. menandakan gandaan lima minit pada muka jam. membuat sekuen.
2020 (iii) Menyatakan dan menunjukkan waktu dalam jam dan
gandaan lima minit. SIKAP DAN NILAI:
(iv) Menukar waktu dalam jam dan gandaan lima minit TP 1 tanggapan positif terhadap Matematik dan
daripada perkataan kepada bentuk angka dan kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan
sebaliknya. mempelajari Matematik, penghargaan terhadap
(v) Merekodkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit keindahan dan keupayaan Matematik, keyakinan
dalam bentuk angka. menggunakan dan mengaplikasikan Matematik,
(vi) Merekodkan aktiviti harian mengikut waktu dalam cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah
jam dan minit. berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi,
nilai prosedural, berdikari

BBB:
kad gambar, muka jam, lembaran kerja muka surat
M29 1- 2, 12-14, 18-26

10 – 14 i-THINK
(i) Menyatakan perkaitan:
OGOS 2020 9.2 Menyatakan perkaitan TP 2 Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta
(a) hari dengan jam
dalam waktu. Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir,
(b) jam dengan minit.
Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Belajar sepanjang hayat, Kemampuan
menyesuaikan diri
BIDANG: SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK: 10. PANJANG
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M30 10.1 (i) Mengenal unit sentimeter dan meter dengan KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenal unit sentimeter memerhatikan senggatan pada pembaris dan pita membuat perbandingan, membuat pemerhatian
17 – 21 dan meter ukur. TP 2 dengan menggunakan alat dan prosedur tertentu,
OGOS 2020 (ii) Mengenal ukuran panjang dalam: menjana idea dan menghubungkait idea dengan
(a) unit cm pengetahuan sedia ada.
(b) unit m
(iii) Menulis ukuran panjang yang diberi dalam: SIKAP DAN NILAI:
(a) sentimeter dengan menggunakan simbol cm tanggapan positif terhadap Matematik dan
(b) meter dengan menggunakan simbol m. kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan
M31 10.2 mempelajari Matematik, penghargaan terhadap
Mengukur dalam unit (i) Mengukur dan menandakan jarak yang ditentukan keindahan dan keupayaan Matematik, nilai
24 – 28 sentimeter dan meter dalam unit: peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, berdikari,
OGOS 2020 (a) sentimeter, hemah tinggi
(b) meter TP 3
(ii) Mengukur dan merekodkan ukuran panjang objek BBB:
dalam unit: pembaris, pita ukur, lembaran kerja muka surat 30-
(a) sentimeter, 40, 44-56 (rujuk Modul).
(b) meter
(iii) Melukis garis lurus mengikut ukuran yang diberi dalam TMK:
unit: Paparan Power Point serta murid membuat latihan
(a) sentimeter, Power Point dan Word, kalkulator
(b) meter
10.3 i-THINK
Menganggar dalam unit (i) Menganggar panjang suatu objek dalam unit Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta
sentimeter dan meter sentimeter dan unit meter dan bandingkan anggaran Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir,
dengan ukuran sebenar. Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Kepimpinan, Menaakul, Penyelesaian masalah
BIDANG: SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK: 10. PANJANG
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M32 11.1 (i) Mengenal unit kilogram dan unit gram dengan KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenal unit gram dan memerhatikan senggatan pada alat penimbang. Membuat pemerhatian, membanding, membuat
31 OGOS – kilogram (ii) Mengenal jisim dalam: inferens, menghubungkait idea dengan
4 SEPT 2020 (a) unit g, TP 2 pengetahuan sedia ada dan membuat keputusan
(b) unit kg. tentang sintesis akhir.
(iii) Menulis jisim yang diberi dalam:
(a) gram dengan menggunakan simbol g, SIKAP DAN NILAI:
(b) kilogram dengan menggunakan simbol kg. tanggapan positif terhadap Matematik dan
kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan
11.2 (i) Menimbang dan merekodkan objek yang jisimnya mempelajari Matematik, penghargaan terhadap
Menimbang dalam unit gram dalam: keindahan dan keupayaan Matematik, nilai
dan kilogram (a) gram, peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, hemah
(b) kilogram. tinggi

M33 11.3 (i) Menganggar jisim sesuatu objek dalam unit gram dan BBB:
Menganggar dalam unit gram kilogram dan bandingkan anggaran dengan Alat penimbang, objek berat dan ringan dan
7 – 11 dan kilogram timbangan sebenar TP 3 lembaran kerja muka surat 60-76 (rujuk Modul).
SEPT 2020
TMK:
Paparan Power Point serta murid membuat latihan
Power Point dan Word, kalkulator

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menaakul, Keusahawanan, Kemahiran komunikasi
BIDANG: SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK: 11. JISIM
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M34 12.1 (i) Mengenal unit mililiter dan liter dengan memerhatikan TP 2 KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenal unit mililiter dan senggatan pada silinder penyukat. Membuat pemerhatian, membanding, membuat
14 – 18 liter (ii) Mengenal isi padu cecair dalam: inferens, menghubungkait idea dengan
SEPT 2020 (a) unit ml, pengetahuan sedia ada dan membuat keputusan
(b) unit l. tentang sintesis akhir.
(iii) Menulis jisim yang diberi dalam:
(a) mililiter dengan menggunakan simbol ml, SIKAP DAN NILAI:
(b) liter dengan menggunakan simbol l. tanggapan positif terhadap Matematik dan
kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan
12.2 (i) Menyukat, menanda dan merekodkan isi padu cecair mempelajari Matematik, penghargaan terhadap
Menyukat dalam unit mililiter yang ditentukan dalam: keindahan dan keupayaan Matematik, nilai
dan liter (a) mililiter, peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, berdikari
(b) liter. TP 3
BBB:
M35 12.3 (i) Menganggar isi padu cecair objek dalam unit mililiter kad imbasan, botol air pelbagai saiz, gelas, baldi,
Menganggar dalam unit dan liter dan bandingkan dengan sukatan sebenar cawan dan lembaran kerja muka surat 79-83, 91-97
21 - 25 mililiter dan liter (rujuk Modul)
SEPT 2020
TMK:
Paparan Power Point serta murid membuat latihan
Power Point dan Word, kalkulator

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Inovatif, Menaakul, Keluwesan, Kemampuan
menyesuaikan diri
BIDANG: SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK: 13. BENTUK
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGISIAN KURIKULUM
PENCAPAIAN

M36 13.1 (i) Mengenal pasti bentuk tiga dimensi berdasarkan TP 2 KREATIVITI DAN INOVASI
Mengenal pasti bentuk tiga huraian. mengenalpasti ciri dan situasi sekeliling,
28 SEPT – dimensi (ii) Mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi. mengimbas kembali idea, beri pelbagai contoh
2 OKT 2020 berkaitan tugasan, mempraktikkan proses
(i) Mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk tiga TP 3 kreatif untuk menghasilkan idea secara spontan
13.2 dimensi: kubus, kuboid, piramid tapak segi empat
SIKAP DAN NILAI:
Mengenal pasti bentangan sama, silinder dan kon. tanggapan positif terhadap Matematik dan
bentuk tiga dimensi kebergunaan Matematik, minat dan
(i) Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan keseronokan mempelajari Matematik,
huraian. penghargaan terhadap keindahan dan
(ii) Melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi: segi keupayaan Matematik, nilai peribadi, nilai
M37 13.3 empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan. interaksi, nilai prosedural, berdikari
Mengenal pasti bentuk dua
5–9 dimensi BBB:
OKT 2020 kad imbasan, objek 3D, objek di sekeliling kelas,
kad gambar dan lembaran kerja muka surat 100-
103, 117-118 (rujuk Modul)

TMK:
Melukis paksi simetri menggunakan komputer

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda,
Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai
Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Penyelesaian masalah, Kritis, Menaakul
M 38
PENGAYAAN DAN PEMULIHAN
(12 - 16 OKT 2020)

M 39
PENILAIAN SEMESTER KEDUA
(19 – 23 OKT 2020)

M 40
PENGAYAAN DAN PEMULIHAN
(26 – 30 OKT 2020)

M 41
PENGAYAAN DAN PEMULIHAN
(2 – 6 NOV 2020)

M 42
PENGAYAAN DAN PEMULIHAN
(9 – 13 NOV 2020)

M 43
PENGAYAAN DAN PEMULIHAN
(16 – 20 NOV 2020)

21 NOV 2020 –
CUTI AKHIR TAHUN 2020
1 JAN 2021