Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI TINGKATAN 4

TAHUN 2020
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti

MINGGU 1 1.0 PENGENALAN 1.1.1 Mentakrif ilmu ekonomi. Kaedah main peranan
1 Januari – 4 KEPADA EKONOMI Pelajar berlakon dalam situasi
Januari 2020 1.1.2 Menjelaskan konsep kekurangan jual beli barang dengan
1.1 Konsep dan pilihan berasaskan sumber menggunakan sumber yang
kekurangan pilihan ekonomi terhad dan kehendak terhad
MINGGU 2
dan kos lepas tidak terhad. (EMK : Bahasa)
5 Januari – (PAK 21 : Mahir
11 Januari Berkomunikasi)
2020
1.1.3 Mendefinisikan faktor Kaedah Round Table
MINGGU 3 pengeluaran iaitu tanah, buruh, Murid diberikan contoh gambar
12 Januari – modal dan usahawan. tentang pengeluaran sesuatu
18 Januari barang di kilang.
2020 Murid berbincang dalam
kumpulan dan membuat
pembentangan.
(PAK 21 : Kerja sepasukan,
Bersifat ingin tahu)

1.1.4 Mendefinisikan kos lepas. Kaedah tayangan iklan


Murid menonton satu tayangan
iklan tentang jual beli di kantin
1.1.5 Menganalisis sesuatu situasi sekolah.
untuk menerangkan kos lepas. (EMK : Keusahawanan)
(PAK 21 : Berdaya tahan,
Pemikir, Berprinsip)

1.1.6 Menilai implikasi pilihan yang Kaedah sumbangsaran


dibuat oleh individu, kerajaan Murid membincangkan implikasi
atau masyarakat dari aspek kos pilihan yang dibuat oleh individu
lepas dengan menggunakan berdasarkan tayangan iklan.
contoh. (EMK : Nilai murni)
(PAK 21 : Pemikir)

Kaedah perbincangan
1.1.7 Menganalisis keluk kemungkinan Murid melukis keluk
pengeluaran untuk menunjukkan kemungkinan pengeluaran atas
kos lepas. kertas graf berdasarkan jadual.
Murid menganalisis keluk
kemungkinan pengeluaran.

Nota:
Hukum pulangan bertambah
kurang. Murid tidak perlu
menunjukkan hukum pulangan
malar.
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti

MINGGU 4 1.2 Sistem ekonomi 1.2.1 Menghuraikan masalah asas Kaedah Tayangan Video
19 Januari – dan penyelesaian ekonomi iaitu apa, berapa, Murid melihat proses
25 Januari masalah asas ekonomi bagaimana dan untuk siapa pengeluaran barang sesebuah
2020 barang dikeluarkan. firma.
(EMK : Keusahawanan)
(PAK 21 : Bersifat ingin tahu)
MINGGU 5
26 Januari – Kaedah Three Stray, One Stay
1 Februari Murid dibahagikan kepada
2020 empat kumpulan untuk
membincangkan apa , berapa,
MINGGU 6 bagaimana, untuk siapa barang
2 Februari – dikeluarkan.
8 Februari Murid membentangkan hasil
2020 kumpulan.

1.2.2 Mengenal pasti ciri-ciri utama Kaedah inkuiri penemuan


sistem ekonomi pasaran bebas, Murid diberikan situasi ciri
sistem ekonomi perancangan berkaitan negara yang
pusat dan sistem ekonomi mengamalkan sistem pasaran
campuran bebas, perancangan pusat dan
campuran
(EMK : Patriotisme)
(PAK 21 : Bersifat ingin tahu)

1.2.3 Membincangkan penyelesaian Kaedah Gallery Walk


masalah asas ekonomi oleh Aktiviti selepas kajian. Murid
setiap sistem ekonomi tersebut. menampal hasil di dinding
selepas perbincangan

1.2.4 Menerangkan ciri-ciri utama Kaedah peta i-think


ekonomi Islam. Murid menyenaraikan ciri-ciri
sistem ekonomi Islam
menggunakan peta bulatan.

Nota:
Ciri-ciri utama dan perbezaan
antara sistem ekonomi dari segi
pemilikan sumber ekonomi,
penentuan harga, pembuat
keputusan, pilihan, persaingan
dan motif pengeluaran.

Ciri-ciri utama ekonomi Islam


- Sebagai sebahagian daripada
keseluruhan sistem hidup Islam
- Keseimbangan antara
kepentingan individu dan
masyarakat
- Wujudnya persaingan yang
sihat antara individu
MINGGU 7 2.0 Pasaran 2.1.1 Menjelaskan hukum permintaan. Kaedah Role Play
9 Februari – Murid sebagai pengguna
15 Februari 2 .1 Keseimbangan 2.1.2 Melukis dan menjelaskan (permintaan individu).
2020 Pasaran pembentukan keluk permintaan
individu dan pasaran. Beberapa orang murid
MINGGU 8 memainkan peranan sebagai
16 Februari – pengguna.(permintaan pasaran)
22 Februari
2020 Murid melukis keluk permintaan
individu dan pasaran.
MINGGU 9
23 Februari – Murid menerangkan
29 Februari pembentukan keluk permintaan
2020 individu dan pasaran
berdasarkan gambar rajah
MINGGU 10 (EMK : Nilai murni)
1 Mac – 7
Mac 2020 2.1.3 Menghuraikan penentu Kaedah Round Table
permintaan iaitu harga barang itu, Perbincangan bagaimana
MINGGU 11 harga barang lain, cita rasa, pelbagai faktor boleh
8 Mac- 14 pendapatan, musim, jangkaan mempengaruhi permintaan
Mac 2020 harga masa depan dan dasar dengan menggunakan
kerajaan. situasi/keratan akhbar/internet.
(EMK : Sains & Teknologi)

Murid melukis gambar rajah


2.1.4 Menjelaskan dengan gambar untuk menunjukkan hubungan
rajah perubahan harga perubahan harga dengan
mengakibatkan perubahan pergerakan di sepanjang keluk
dalam kuantiti diminta. permintaan.

Menggunakan gambar rajah


2.1.5 Menjelaskan dengan gambar untuk membezakan kesan
rajah penentu permintaan bukan perubahan harga ( pergerakan
harga menyebabkan perubahan sepanjang keluk) dengan
dalam permintaan. peralihan keluk permintaan

Kaedah Role Play


2.1.6 Menerangkan hukum penawaran. Murid sebagai pengeluar
(penawaran).
2.1.7 Melukis dan menjelaskan
pembentukan keluk penawaran Beberapa orang murid
individu dan pasaran. memainkan peranan sebagai
firma.(penawaran pasaran)

Murid melukis keluk penawaran


individu dan pasaran.

Murid menerangkan
pembentukan keluk penawaran
individu dan pasaran
berdasarkan gambar rajah
(EMK : Kelestarian Alam
Sekitar, Keusahawanan)

2.1.8 Menghuraikan penentu Kaedah Round Table


penawaran iaitu harga barang itu, Perbincangan bagaimana
harga faktor pengeluaran, cuaca, pelbagai faktor boleh
jangkaan harga masa depan, mempengaruhi penawaran
tingkat teknologi, matlamat dengan menggunakan
pengeluar dan dasar kerajaan. situasi/keratan akhbar/internet.

2.1.9 Menjelaskan dengan gambar Murid melukis gambar rajah


rajah perubahan harga untuk menunjukkan hubungan
mengakibatkan perubahan dalam perubahan harga dengan
kuantiti ditawar. pergerakan di sepanjang keluk
penawaran

Menggunakan gambar rajah


2.1.10 Menjelaskan dengan gambar untuk membezakan kesan
rajah penentu penawaran bukan perubahan harga ( pergerakan
harga menyebabkan perubahan sepanjang keluk) dengan
dalam penawaran. peralihan keluk penawaran

2.1.11 Menerangkan konsep Kaedah Think Pair Share


keseimbangan pasaran.
Guru memberi satu jadual
permintaan dan penawaran,
2.1.12 Melukis rajah keseimbangan manakala murid diminta
pasaran berdasarkan jadual melengkapkan jadual tersebut.
permintaan dan penawaran
pasaran. Murid melukis gambar rajah
keseimbangan pasaran
2.1.13 Menjelaskan kesan lebihan berdasarkan hasil perbincangan.
permintaan atau lebihan
penawaran ke atas harga dan Menerangkan keseimbangan
kuantiti berdasarkan jadual dan pasaran melalui jadual dan
rajah. gambar rajah

Menentukan harga dan kuantiti


2.1.14 Menganalisis kesan perubahan keseimbangan
permintaan atau perubahan
penawaran ke atas Menganalisis kesan perubahan
keseimbangan pasaran permintaan dan penawaran ke
atas harga keseimbangan
pasaran, kuantiti diminta dan
kuantiti ditawarkan

Nota:

Perubahan permintaan dan


penawaran tidak berlaku
serentak.
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 13.03.2020 - 21.03.2020)
MINGGU 13
22 Mac – 28 2.. 2 Keanjalan Harga 2.2.1 Menjelaskan konsep Think Pair Share
Mac 2020 keanjalan harga permintaan dan
membuat pengiraan mudah. Perbincangan konsep keanjalan
harga permintaan dan
MINGGU 14
2.2.2 Menjelaskan keanjalan harga penawaran serta formula
29 Mac – 4 permintaan anjal mengira keanjalan permintaan
April 2020 dan keanjalan harga permintaan dan penawaran.
tak anjal
MINGGU 15 berdasarkan rajah dan pekali Menggunakan kecerunan keluk
5 April – 11 keanjalan. dan nilai pekali keanjalan untuk
April 2020 menunjukkan
2.2.3 Menjelaskan penentu keanjalan permintaan dan penawaran anjal
MINGGU 16 permintaan. dan tidak anjal.
12 April – 18
2.2.4 Menerangkan hubungan antara Kajian kes
April 2020
perubahan dalam
harga permintaan dengan Perbincangan mengenai penentu
perubahan dalam keanjalan permintaan dan
jumlah hasil bagi keanjalan yang penawaran berdasarkan
berbeza. pelbagai situasi dalam
kehidupan harian
2.2.5 Menjelaskan konsep keanjalan
harga penawaran Nota:
dan membuat pengiraan mudah. Penentu keanjalan permintaan
termasuk
2.2.6 Menjelaskan keanjalan harga barang pengganti, darjah
penawaran anjal kepentingan dan bahagian
dan keanjalan harga penawaran daripada pendapatan
tak anjal melalui yang dibelanjakan untuk barang
gambar rajah. dan perkhidmatan tersebut.

2.2.7 Menjelaskan penentu keanjalan


penawaran.
Penentu keanjalan penawaran
2.2.8 Menganalisis kepentingan termasuk perubahan kos
keanjalan harga pengeluaran dan faktor masa
permintaan terhadap perubahan
hasil firma dan perbelanjaan
pengguna

MINGGU 17
19 April – 25 3.1 Wang dan Bank Murid boleh: Simulasi/main peranan
April 2020 3.1.1 Menjelaskan fungsi wang. suasana dalam pasar raya dan
kaunter pembayaran
MINGGU 18
Mencari maklumat
26 April – 2 menggunakan internet
Mei 2020
3.1.2 Menjelaskan fungsi bank pusat TMK dalam p&p-mengakses
mengawal kestabilan nilai mata laman web portal rasmi bank
wang, jurubank kepada kerajaan pusat(www.bnm.gov.my)
dan jurubank kepada bank
perdagangan.
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti
MINGGU 19
3 Mei – 9 3.1.3 Menjelaskan fungsi bank TMK dalam pdp-mengakses
Mei 2020 perdagangan dalam menerima laman web portal rasmi
deposit, memberi pinjaman, beberapa bank perdagangan
menerima dan membuat bayaran (www.maybank2u.com)
MINGGU 20
dan perkhidmatan lain. (www.cimbclicks.com.my)
10 Mei – 16 (www.hlb.com.my)
Mei 2020 (www.affinbank.com.my)

MINGGU 21
17 Mei – 23 Membuat perbezaan jenis-jenis
Mei 2020 deposit menggunakan peta
pokok (i-think)

Memaparkan video berkenaan


fungsi bank perdagangan
memberi pinjaman

Pelajar diberi tugasan dalam


bentuk Three Stray One Stay

Pembentangan kumpulan hasil


kerja murid

Seorang ahli kumpulan tinggal


untuk memberi penerangan

Ahli lain bergerak ke kumpulan


lain

Pelajar diedarkan bahan seperti


surat khabar dan brosur
untuk mendapatkan maklumat
perbankan Islam

Kaedah Think Pair Share


digunakan untuk menjelaskan
fungsi bank perdagangan dalam
membuat dan menerima bayaran
serta perkhidmatan lain

Pelajar diberi situasi dalam


membuat penyelesaian
pembayaran

Nota:
Fungsi bank pusat mengawal
kestabilan ekonomi akan
dipelajari dalam Bab Peranan
Kerajaan dalam Ekonomi.
Termasuk perkhidmatan
berasaskan prinsip syariah yang
berkaitan dengan deposit,
pinjaman dan pelaburan
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti
CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 22.05.2020 - 06.06.2020, KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24-25.05.2020
MINGGU 24
7 Jun – 13 Jun 3.2 Pendapatan Individu Murid boleh: Cadangan aktiviti:
2020 3.2.1 Mengklasifikasikan jenis-jenis Pelajar diedarkan gambar-
pekerjaan mengikut sektor ekonomi gambar jenis pekerjaan di
MINGGU 25 Malaysia
14 Jun – 20 3.2.2 Menjelaskan kepentingan setiap
Jun 2020 sektor ekonomi dari segi Pelajar menggunakan peta
pekerjaan mengikut trend di pokok (I-Think) untuk
MINGGU 26 Malaysia. membezakan pekerjaan
21 Jun – 27 mengikut sektor ekonomi.
Jun 2020 Pelajar diberi tugasan
menggunakan kaedah Galery
Walk untuk menjelaskan
kepentingan setiap sektor
ekonomi berdasarkan pelbagai
sumber.

Pelajar diberi paparan iklan


3.2.3 Membincangkan faktor- faktor jawatan kosong
yang mempengaruhi pemilihan Pelajar diberi tugasan dalam
pekerjaan. bentuk Round Table.
Murid mengeluarkan faktor-faktor
pemilihan pekerjaan

Pelajar diberi contoh aktiviti


ekonomi dalam bentuk gambar
berdasarkan jenis-jenis
3.2.4 Menjelaskan jenis-jenis pendapatan individu
pendapatan individu iaitu upah, - Ayah pengusaha kilang
sewa, faedah, dividen, untung dan - Ibu Bekerja
bayaran pindahan. - Abang membuat pelaburan
- Atuk menyewakan rumah
3.2.5 Menganalisis kaitan antara pusaka
pelbagai kerjaya dengan matlamat - Adik mendapat bantuan
pendapatan peribadi. persekolahan

Murid mewujudkan strategi untuk


mencapai matlamat kerjaya dan
pendapatan. (Contoh :
melibatkan jangka masa dan
kos)

MINGGU 27 3.3 Penggunaan Murid boleh: Cadangan aktiviti:


28 Jun – 4 Pendapatan Individu 3.3.1 Menjelaskan konsep pendapatan Kajian kes
Julai 2020 boleh guna individu. Murid mengenal pasti pelbagai
jenis potongan wajib daripada
MINGGU 28 3.3.2 Mengenal pasti pelbagai jenis slip gaji ibu bapa/keluarga.
5 Julai – 11 potongan wajib ke atas gaji dari
Julai 2020 segi tujuan dan kesannya terhadap Mengumpul dan mengkaji risalah
pendapatan semasa dan cukai pendapatan, zakat dan
pendapatan masa hadapan KWSP.
pekerja.
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti
MINGGU 29 Murid mengira pendapatan boleh
12 Julai – 18 guna ibu bapa/penjaga murid
Julai 2020 berdasarkan contoh yang diberi

MINGGU 30 3.3.3 Menjelaskan perbezaan antara


19 Julai – 25 keperluan dan kehendak. Murid membawa pelbagai jenis
Julai 2020 gambar barangan penggunaan
harian daripada katalog/iklan
pasar raya, dan
mengklasifikasikan barang
keperluan dan barang kehendak

Murid dibahagikan kepada


beberapa kumpulan.

Murid membincangkan
kepentingan keperluan dan
kehendak dan membentangkan
hasil kerja mereka.
3.3.4 Menjelaskan penggunaan
pendapatan individu. Kaedah Pembentangan Hasil
Sendiri.

Murid menganalisis tentang


penggunaan pendapatan
individu dengan mengaitkan
kehidupan harian

3.3.5 Mengenal pasti dan menjelaskan (TMK) Tayangan video


faktor yang mempengaruhi corak Iklan produk Go Shop di
perbelanjaan. televisyen.
Video gambaran kehidupan
golongan berada dan
miskin.

Nota:
Faktor yang mempengaruhi
corak perbelanjaan seperti
pendapatan, harga, barang
pengganti, pengiklanan dan
pemasaran, citarasa dan
segmen pasaran.

Murid mengaplikasi pengetahuan


ekonomi, kemahiran menaakul
dan inkuiri melalui contoh
kontekstual seperti pembelian
kereta, pakej percutian
pembelian telefon mudah alih
dan penggunaan kad kredit.
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti

3.3.6 Mengenal pasti kelebihan dan


kekurangan kaedah pembayaran
secara tunai atau kredit. Kaedah perbahasan.
Mengadakan pertandingan
perbahasan kelebihan dan
kekurangan kaedah pembayaran
secara tunai atau kredit.
3.3.7 Menganalisis fitur ekonomi yang
terdapat dalam pembelian kredit
seperti deposit, kadar faedah, caj TMK Pembelian Secara Atas
kewangan, terma dan syarat dan Talian
jumlah perlu bayar
Murid menganalisis syarat-syarat
pembelian kredit melalui terma
dan syarat yang ditetapkan oleh
syarikat perniagaan seperti
Mudah.com dan Lelong.com
3.3.8 Menjelaskan konsep belanjawan
peribadi.
Murid mengisi borang soal
3.3.9 Menghasilkan belanjawan selidik tentang sumber
peribadi yang merangkumi pendapatan dan perbelanjaan
simpanan, perbelanjaan, derma keluarga
dan simpanan/ pelaburan yang
konsisten dengan matlamat Murid menyediakan belanjawan
kewangan masing-masing peribadi mengikut matlamat
kewangan masing-masing
3.3.10 Menjelaskan kepentingan
belanjawan peribadi. Gallery Walk
Murid membincangkan
kepentingan belanjawan peribadi
dan membentangkan hasil
perbincangan.
(Peta I Think – Peta buih)

3.3.11 Mengenal pasti dan Melayari laman web institusi


membandingkan strategi kewangan untuk mendapatkan
simpanan maklumat mengenai tabungan,
pinjaman dan pelaburan

Murid menjustifikasikan strategi


simpanan dengan melayari
laman web perbankan Islam dan
3.3.12 Menerangkan konsep risiko dan konvensional
pulangan dalam pelaburan.
Mengundang penceramah untuk
3.3.13 Membandingkan tahap risiko, menerangkan konsep risiko dan
pulangan dan kecairan berkaitan pulangan pelaburan contohnya
pelbagai jenis pelaburan peribadi Pegawai Tabung Haji,
Permodalan Nasional Berhad
dan Pegawai koperasi.
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(KUMPULAN A: 24.07.2020 – 1.08.2019)
CUTI HARI RAYA AIDILADHA
31.07.2020 – 01.8.2020

MINGGU 32 4.0 Pengeluaran Murid boleh: Nota :


2 Ogos – 8 4.1.1 Menjelaskan konsep pengeluaran. Memperkenalkan konsep
Ogos 2020 4.1 Konsep Pengeluaran, purata,marginal dan jumlah
kos dan hasil. 4.1.2 Menjelaskan fungsi pengeluaran keluaran dengan menggunakan
MINGGU 33 jangka pendek secara deskriptif jadual tanpa melukis keluk
9 Ogos – 15 dengan menggunakan jadual.
Ogos 2020
Lawatan ke kilang/ladang
4.1.3 Menjelaskan kos tetap, kos
MINGGU 34 berubah, jumlah kos, kos marginal Aktiviti Perbincangan
16 Ogos – 22 dan kos purata. Murid diminta mengklasifikasikan
Ogos 2020 input tetap dan input berubah
4.1.4 Membuat pengiraan mudah kos dalam pengeluaran yang dibuat
MINGGU 35 tetap, kos berubah, jumlah kos, oleh kilang/ladang menggunakan
23 Ogos – 29 kos purata dan kos marginal peta I Think
Ogos 2020 berdasarkan jadual. (contoh: Peta Buih Berganda)

MINGGU 36 4.1.5 Menganalisis situasi yang Kerja Projek


30 Ogos – 5 menunjukkan perubahan dalam Murid diminta mengumpul dan
September kos purata dan jumlah kos akibat mengkaji maklumat tentang input
2020 perubahan dalam jumlah output. dan kos yang digunakan oleh
kilang/ladang pada masa
4.1.6 Menjelaskan konsep hasil dan pengeluaran kosong.
untung.
Murid membuat laporan dan
4.1.7 Membuat pengiraan mudah jumlah membentangkan hasil dapatan
hasil dan untung. projek untuk dibincangkan di
dalam kelas.
4.1.8 Mengenal pasti tahap pengeluaran
paling cekap. Menganalisis data daripada
kilang/ladang untuk mengira
pelbagai jenis kos dan hasil
dalam bentuk jadual dalam
bentuk TMK dan
keusahawanan.

Berdasarkan data yang diperoleh


dari kilang/ladang, murid boleh
mengenal pasti tahap
pengeluaran yang paling
menguntungkan.
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti

MINGGU 37 4.2 Produktiviti dan Murid boleh: Rujukan Brosur/Pamplet


6 September – eksternaliti 4.2.1 Menerangkan konsep produktiviti. Murid menganalisis data statistik
12 September yang diperoleh dari Pusat Daya
2020 Pengeluaran Negara.

MINGGU 38 4.2.2 Menjelaskan faktor-faktor yang Kajian Kes


13 September mempengaruhi produktiviti iaitu Murid diminta untuk mengkaji
- 19 tanah, buruh, modal dan tentang kesan–kesan luaran
September usahawan. (faedah sosial dan kos sosial)
2020 daripada produktiviti sebuah
4.2.3 Menerangkan konsep eksternaliti. kilang/ladang.
MINGGU 39
20 September 4.2.4 Menjelaskan maksud kos sosial Hasil kajian dipersembahkan
– 26 dan faedah sosial. dalam bentuk I Think (Peta Buih
September Berganda)
2020
4.2.5 Menilai faedah sosial dan kos Perbahasan/Forum
sosial berdasarkan contoh yang Murid mengadakan perbahasan
sesuai. tentang kos sosial dan faedah
sosial dari pengeluaran sebuah
kilang/ladang

(EMK : kelestarian alam


sekitar, patriotisme, kreativiti
dan inovasi, nilai murni,
keusahawanan)

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 14- 16 NOVEMBER 2020)
CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 20.11.2020 – 31.12.2020)