Anda di halaman 1dari 16

STANDARD PRESTASI

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


TP TAFSIRAN
Murid menyatakan cara
menghormati agama dan
MINGGU 1.Kepercayaan Kepada Pada akhir pembelajaran , 1
1,2,3
kepercayaan masyarakat
Tuhan murid dapat: Kem. Abad 21 :
setempat.
2 JAN- 1.1.1 Menjelaskan kepentingan  Kemahiran
Murid menerangkan kebaikan
17 JAN menghormati agama dan berfikir
Keyakinan wujudnya Tuhan menghormati agama dan
kepercayaan masyarakat 2
sebagai pencipta alam dan kepercayaan masyarakat  Kemahiran
setempat.
mematuhi segala suruhan- setempat. hidup dan
Nya berlandaskan pegangan 1.1.2 Menghuraikan cara kerjaya
Murid menunjuk cara
agama masing-masing menghormati agama dan
menghormati amalan agama dan  Nilai
selaras dengan prinsip kepercayaan masyarakat 3 kepercayaan masyarakat
Rukun Negara. setempat. KBAT :
setempat dalam sesuatu situasi
1.1.3 Menghayati kepentingan dengan bimbingan. Mengaplikasi
menghormati agama dan
1.1 Menghormati agama dan Murid menunjukkan cara Menganalisis
kepercayaan masyarakat 4
kepercayaan masyarakat menghormati amalan agama dan
setempat.
setempat kepercayaan masyarakat
1.1.4 Mengamalkan sikap setempat dalam pelbagai situasi.
menghormati agama dan
Murid mengamalkan sikap
kepercayaan masyarakat 5 menghormati amalan agama dan
setempat.
kepercaan masyarakat setempat
dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap
6 menghormati amalan agama dan
kepercayaan masyarakat
setempat dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi.
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP TAFSIRAN

MINGGU
4,5,6 2. Baik hati Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan cara memberi
dapat: bantuan kepada masyarakat
20 JAN – setempat.
7 FEB Kepekaan terhadap perasaan Kem. Abad 21 :
Murid menceritakan kepentingan
dan kebajikan diri sendiri dan 2.1.1 Memerihalkan cara member  Kemahiran
2 memberi bantuan kepada
orang lain dengan memberi bantuan kepada masyarakat berfikir
masyarakat setempat.
bantuan dan sokongan moral setempat.
secara tulus ikhlas Murid menunjuk cara memberi  Kemahiran
3 bantuan kepada masyarakat
hidup dan
kerjaya
setempat dalam sesuatu situasi
2.1 Memberi bantuan kepada dengan bimbingan.  Nilai
2.1.2 Menghuraikan kebaikan
masyarakat setempat member bantuan kepada Murid menunjukkan cara memberi
masyarakat setempat. 4 bantuan kepada masyarakat KBAT :
setempat dalam pelbagai situasi
 Mengaplikasi
5 Murid mengamalkan sikap
2.1.3 Melahirkan perasaan apabila  Menganalisis
membantu masyarakat dalam
memberi bantuan kepada kehidupan seharian.  Menilai
masyarakat setempat.
Murid mengamalkan sikap  Mencipta
6 membantu masyarakat setempat
2.1.4 Mempraktikkan sikap saling dalam kehidupan seharian dan
membantu dalam boleh dicontohi
masyarakat setempat.

CUTI TAHUN BARU CINA


22-26 JANUARI 2020
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP TAFSIRAN

MINGGU 3. Bertanggungjawab Pada akhir pembelajaran, murid Murid menyatakan cara melibatkan
7,8 dapat: diri dalam aktiviti masyarakat
1
setempat.
Kesanggupan untuk memikul Kem. Abad 21 :
10 FEB – Murid menerangkan kepentingan
dan melaksanakan tugas 3.1.1 Menerangkan cara  Kemahiran
21 FEB 2 melibatkan diri dalam aktiviti
serta melibatkan diri dalam berfikir
masyarakat setempat.
aktiviti masyarakat
kewajipan dengan sempurna  Kemahiran
setempat. Murid menunjukkan cara
hidup dan
melibatkan diri dalam aktiviti
kerjaya
3 masyarakat setempat dalam
3.1 Melibatkan diri dalam sesuati situasi dengan bimbingan.  Nilai
3.1.2 Membincangkan kebaikan
aktiviti masyarakat melibatkan diri dalam
Murid menunjukkan cara
aktiviti masyarakat
setempat melibatkan diri dalam aktiviti KBAT :
setempat.
4 masyarakat setempat dalam
pelbagai situasi.  Mengaplikasi

 Menganalisis
3.1.3 Menjelaskan perassa Murid menyertai aktiviti yang
apabila melibatkan diri berfaedah secara sukarela dalam  Menilai
dalam aktiviti masyarakat 5 masyarakat setempat dalam
 Menipta
setempat. kehidupan seharian
Murid menyertai aktiviti yang berfaedah
6 secara sukarela dalam masyarakat
3.1.4 Menyertai aktiviti yang setempat dalam kehidupan seharian dan
berfaedah dalam boleh dicontohi.
masyarakat setempat
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP TAFSIRAN

MINGGU 4. Berterima kasih Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyenaraikan cara menghargai Kem. Abad 21 :
9,10 dapat: anggota masyarakat setempat yang
 Kemahiran
berjasa.
4.1.1 Mengenali anggota masyarakat berfikir
24 FEB –
Perasaan dan perlakuan setempat yang berjasa. Murid memerihalkan kepentingan
6 MAC  Kemahiran
untuk menunjukkan 2 menghargai sumbangan anggota
hidup dan
4.1.2 Menerangkan cara menghargai
pengiktirafan dan masyarakat setempat yang berjasa. kerjaya
anggota masyarakat setempat
penghargaan terhadap yang berjasa. Murid menunjuk cara menghargai
sesuatu jasa, sumbangan 3  Nilai
anggota masyarakat yang berjasa
atau pemberian 4.1.3 Menjelaskan kepentingan
dalam sesuatu situasi dengan
menghargai anggota
bimbingan.
masyarakat setempat yang KBAT :
berjasa. Murid menunjukkan cara menghargai
4.1 Menghargai anggota  Mengaplikasi
4 anggota masyarakat setempat yang
4.1.4 Menceritakan perasaan apabila
masyarakat setempat berjasa dalam pelbagai situasi.  Menganalisis
memberi penghargaan kepada
yang berjasa anggota masyarakat setempat yang Murid mengamalkan sikap menghargai  Menilai
5
berjasa. anggota masyarakat setempat yang
berjasa dalam kehidupan seharian.  Mencipta
4.1.5 Mengamalkan sikap menghargai
Murid mengamalkan sikap menghargai
anggota masyarakat setempat
anggota masyarakat setempat yang
6 berjasa dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP TAFSIRAN

MINGGU 5. Hemah tinggi Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan cara bersikap Buku teks
11,12,13 dapat: sopan dalam majlis dan upacara
ms : ………
masyarakat setempat.
9 MAC- Beradab sopan dan berbudi
Murid menerangkan kepentingan
13 MAC pekerti mulia dalam pergaulan 5.1.1 Menghuraikan cara EMK
2 bersikap sopan dalam majlis dan
seharian bersikap sopan dalam
upacara masyarakat setempat. TMK
& majlis dan upacara
masyarakat setempat. Murid menunjuk cara bersikap
3 sopan dalam majlis dan upacara
Kem. Abad 21 :
23MAC- masyarakat setempat dalam
5.1 Mengamalkan sikap
5.1.2 Menjelaskan kepentingan sesuatu situasi dengan bimbingan.  Kemahiran
3 APRIL bersopan
bersikap sopan dalam berfikir
Murid menunjukkan cara bersikap
dalam majlis dan upacara majlis dan upacara 4  Kemahiran
sopan dalam majlis dan ucapan
masyarakat setempat. hidup dan
masyarakat setempat masyarakat setempat dalam
kerjaya
5.1.3 Menceritakan perasaan pelbagai situasi.
 Nilai
apabila bersikap sopa Murid mengamalkan sikap bersopan
dalam majlis dan upacara 5 dalam majlis dan upacara
masyarakat setempat. masyarakat setempat dalam KBAT :
kehidupan seharian.
5.1.4 Berkelakuan sopan dalam  Mengaplikasi
majlis dan upacara Murid mengamalkan sikap bersopan
masyarakat setempat. dalam majlis dan upacara  Menganalisis

6 masyarakat setempat dalam  Menilai


kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.  Mencipta

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (13.03.2020 - 21.03.2020,)


MINGGU 14 Sukan
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP TAFSIRAN

MINGGU 6. Hormat Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan cara Buku teks
15,16,17 dapat: menghormati pemimpin dalam
ms : ………
masyarakat setempat.
Menghargai dan memuliakan
13 APRIL- Murid menerangkan kepentingan
seseorang dengan memberi 6.1.1 Membincangkan cara EMK
30 APRIL 2 menghormati pemimpin dalam
layanan yang bersopan serta menghormati pemimpin
masyarakat setempat. TMK
menghormati peraturan dalam masyarakat
institusi sosial setempat Murid menunjuk cara menghormati
3 pemimpin dalam masyarakat
Kem. Abad 21 :
setempat dalam sesuatu situasi
6.1 Menghormati pemimpin 6.1.2 Menjelaskan kepentingan dengan bimbingan.  Kemahiran
dalam menghormati pemimpin berfikir
Murid menunjukkan cara
dalam masyarakat 4  Kemahiran
masyarakat setempat menghormati pemimpin dalam
setempat. hidup dan
masyarakat setempat dalam
kerjaya
pelbagai situasi.
 Nilai
6.1.3 Memerihalkan perasaan Murid mengamalkan sikap
5 menghormati pemimopin daloam
apabila menghormati masyarakat setempat dalam KBAT :
pemimpin dalam kehidupan seharian.
masyarakat setempat.  Mengaplikasi
Murid mengamalkan sikap
6 menghormati pemimpin dalam  Menganalisis
masyarakat setempat dalam  Menilai
6.1.4 Mempraktikkan sikap kehidupan seharian dan boleh
menghormati pemimpin dicontohi.  Mencipta
dalam masyarakat
setempat.
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP TAFSIRAN

Pada akhir pembelajaran, murid Kem. Abad 21 :


MINGGU 7. Kasih Sayang dapat: 1 Murid menyatakan cara menyayangi
18,19,20 masyarakat setempat.  Kemahiran
berfikir
Murid menerangkan kepentingan
Kepekaan dan perasaan cinta 7.1.1 Menghuraikan cara 2
4 MAY- menyayangi masyarakat setempat.  Kemahiran
menyayangi masyarakat hidup dan
yang mendalam serta
22 MAY setempat. Murid menunjuk cara menyayangi kerjaya
berkekalanyang
3 masyarakat setempat dalam
sesuatu situasi dengan bimbingan.  Nilai
lahir daripada hati yang
7.1.2 Menerangkan kepentingan
ikhlas menyayangi masyarakat Murid menunjukkan cara
4 menyayangi masyarakat setempat
setempat. KBAT :
dalam pelbagai situasi.
 Mengaplikasi
7.1 Menyayangi masyarakat Murid mengamalkan sikap
7.1.3 Menceritakan perasaan 5  Menganalisis
setempat apabila menyayangi menyayangi masyarakat setempat
masyarakat setempat. dalam kehidupan seharian.  Menilai

 Mencipta
Murid mengamalkan sikap
7.1.4 Mempraktikkan budaya 6 menyayangi masyarakat setempat
menyayangi masyarakat dalam kehidupan seharian dan
setempat. boleh dicontohi.

CUTI PENGGAL 1
23.05.2020 - 07.06.2020
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 24-25.05.2020
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP TAFSIRAN

MINGGU 8. Keadilan Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan cara bersikap adil
21,22,23 dalam masyarakat setempat.
dapat:
Tindakan dan keputusan yang Kem. Abad 21 :
8 JUN- 8.1.1 Memerihalkan cara Murid menceritakan kepentingan
tidak berat sebelah 2  Kemahiran
26 JUN bersikap adil dalam bersikap adil dalam masyarakat berfikir
masyarakat setempat. setempat.
 Kemahiran
8.1 Bersikap adil dalam 8.1.2 Mengemukakan
hidup dan
kerjaya
masyarakat setempat Kepentingan bersikap adil 3 Murid menunjuk cara bersikap adil
dalam masyarakat dalam masyarakat setempat dalam  Nilai
setempat. sesuatu situasi dengan bimbingan.

8.1.3 Mengekspresikan KBAT :


perasaan apabila bersikap Murid menunjukkan cara bersikap adil  Mengaplikasi
adil dalam masyarakat 4 dalam masyarakat setempat dalam
setempat.  Menganalisis
pelbagai situasi.
 Menilai
8.1.4 Mempraktikkan sikap adil
 Mencipta
dalam masyarakat Murid mengamalkan sikap adil dalam
setempat. 5 masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian.

6 Murid mengamalkan sikap adil dalam


masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP TAFSIRAN

MINGGU 9. Keberanian Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan cara berani
24,25,26 mempertahankan nama baik
dapat:
masyarakat setempat.
Kesanggupan untuk 9.1.1 Kem. Abad 21 :
29 JUN – Murid menyenaraikan kepentingan
17 JULAI
Membentangkan cara  Kemahiran
menghadapicabaran dengan 2 mempertahankan nama baik
mempertahankan nama baik berfikir
yakin masyarakat setempat.
masyarakat setempat.
Murid menunjuk sikap berani  Kemahiran
dan tabah
9.1.2 3 mempertahankan nama baik
hidup dan
kerjaya
Menjelaskan kepentingan masyarakat setempat dalam sesuatu
9.1 Berani mempertahankan nama baik situasi dengan bimbingan.  Nilai
masyarakat setempat.
mempertahankan Murid menunjukkan sikap berani
mempertahankan nama baik KBAT :
nama baik masyarakat 9.1.3
4 masyarakat setempat dalam pelbagai
Menceritakan perasaan apabila  Mengaplikasi
setempat. situasi secara beradap.
mempertahankan nama baik
masyarakat setempat.  Menganalisis
Murid mengamalkan sikap berani
mempertahankan nama baik  Menilai
9.1.4 Mengamalkan sikap 5 masyarakat setempat dala
 Mencipta
berani mempertahankan nama kehidupanm seharian secara
baik masyarakat setempat. beradab.
Murid mengamalkan sikap berani
6 mempertahankan nama baik
masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian secara beradab
dan boleh dicontohi.
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP TAFSIRAN

Pada akhir pembelajaran, murid


MINGGU 10. Kejujuran 1 Murid menyatakan sikap jujur dalam
dapat:
27,28,29 masyarakat setempat. Kem. Abad 21 :

20 10.1.1 Membincangkan sikap Murid menjelaskan kepentingan  Kemahiran


Bercakap benar, bersikap jujur dalam masyarakat 2
JULAI-24 bersikap jujur dalam masyarakat berfikir
JULAI amanah dan ikhlas dalam setempat setempat.
 Kemahiran
setiap hidup dan
10.1.2 Menjelaskan kepentingan Murid menunjuk cara bersikap jujur
dalam masyarakat setempat dalam kerjaya
& perlakuan kepentingan bersikap jujur 3 sesuatu situasi dengan bimbingan.
dalam masyarakat setempat  Nilai
3 OGOS Murid menunjukkan cara bersikap
– 10.1 Mengamalkan sikap 10.1.3 Menceritakan perasaan 4 jujur dalam masyarakat setempat
14 apabila bersikap jujur dalam KBAT :
jujur dalam dalam pelbagai situasi.
OGOS
masyarakat setempat  Mengaplikasi
masyarakat Murid mengamalkan sikap jujur dalam
5 masyarakat setempat dalam  Menganalisis
setempat 10.1.4 Mengaplikasikan sikap
jujur dalam masyarakat kehidupan seharian.  Menilai
setempat Murid mengamalkan sikap jujur dalam  Mencipta
masyarakat setempat dalam
6 kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


24.07.2020 - 01.08.2020
CUTI HARI RAYA AIDILADHA 31.07.2020 – 01.8.2020
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP TAFSIRAN

MINGGU 11. Kerajinan Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan cara bersikap rajin
30,31,32 dalam masyarakat setempat.
dapat:
Usaha yang berterusan, Kem. Abad 21 :
17 OGOS –
4 SEP
bersungguhsungguh Murid menceritakan kepentingan  Kemahiran
11.1.1 Mengilustrasikan 2
bersikap rajin sesama jiran. berfikir
dan bersemangat dalam perlakuan rajin dalam
masyarakat setempat  Kemahiran
melakukan sesuatu perkara
hidup dan
Murid menunjukkan cara bersikap kerjaya
3 rajin dalam masyarakat setempat
11.1.2 Menjelaskan kepentingan  Nilai
11.1 Menunjukkan sikap dalam sesuatu situasi dengan
bersikap rajin dalam bimbingan.
rajin dalam
masyarakat setempat KBAT :
masyarakat setempat
Murid menunjukkan cara bersikap  Mengaplikasi
4 rajin dalam masyarakat setempat
11.1.3 Mengutarakan perasaan  Menganalisis
dalam pelbagai situasi.
apabila bersikap rajin  Menilai
5  Mencipta
dalam masyarakat Murid mengamalkan sikap rajin dalam
setempat masyarakat setempat dalam
11.1.4 Mempraktikkan sikap kehidupan seharian.
rajin dalam masyarakat Murid mengamalkan sikap rajin dalam
setempat 6
masyarakat setempat dalam
kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.
MINGGU33
UPSR
7 SEP-
11SEP
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP TAFSIRAN
MINGGU
34,35
12. Kerjasama Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan aktiviti yang
dilakukan bersama-sama masyarakat
dapat: Kem. Abad 21 :
setempat.
Kesediaan melakukan sesuatu  Kemahiran
14 SEP- Murid menerangkan kesan aktivit berfikir
untuk kepentingan bersama
25 SEP 12.1.1 Mengemukakan aktiviti 2 bekerjasama dengan masyarakat
yang berfaedah dilakukan setempat.  Kemahiran
hidup dan
bersama-sama masyarakat
12.1 Melibatkan diri dalam Murid menunjuk cara melakukan kerjaya
setempat 3 aktiviti bekerjasama dengan
pelbagai aktiviti  Nilai
masyarakat setempat dalam sesuatu
kemasyarakatan situasi dengan bimbingan.
12.1.2 Merancang cara
melaksanakan aktiviti secara Murid menunjukkan cara melakukan KBAT :
bekerjasama dalam 4 aktiviti bersama-sama dengan  Mengaplikasi
masyarakat setempat masyarakat setempat dalam pelbagai
situasi.  Menganalisis

 Menilai
Murid mengamalkan sikap
12.1.3 Mengekspresikan 5 bekerjasama dengan masyarakat  Mencipta
perasaan apabila setempat dalam kehidupan seharian.
melaksanakan aktiviti
secara bekerjasama dalam 6 Murid mengamalkan sikap
masyarakat setempat. bekerjasama dengan masyarakat
setempat dalam aktiviti
kemasyarakatan dan boleh dicontohi.
12.1.4 Mempraktikkan sikap
bekerjasama dalam aktiviti
kemasyarakatan
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP TAFSIRAN
MINGGU
36,37,38
13. Kesederhanaan Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan cara bersikap
sederhana dalam hidup
dapat: Kem. Abad 21 :
28 SEP- bermasyarakat.
Bersikap tidak keterlaluan  Kemahiran
16 OKT Murid menceritakan kepentingan berfikir
dalam membuat pertimbangan
13.1.3 Menghuraikan cara 2 bersikap sederhana dalam hidup
dan tindakan tanpa  Kemahiran
bersederhana dalam hidup bermasyarakat.
mengabaikan hidup dan
bermasyarakat
Murid menunjukkan cara bersikap kerjaya
kepentingan diri dan orang lain 3 sederhana hidup bermasyarakat
 Nilai
dalam sesuatu situasi dengan
13.1.2 Membentangkan bimbingan.
13.1 Menunjukkan sikap kepentingan bersikap
sederhana dalam idup Murid menunjukkan cara bersikap KBAT :
sederhana dalam 4 sederhana dalam hidup
bermasyarakat  Mengaplikasi
hidup bermasyarakat bermasyarakat dalam pelbagai
situasi.  Menganalisis

13.1.3 Menjelaskan perasaan  Menilai


Murid mengamalkan sikap sederhana
bersikap sederhana dalam 5 dalam hidup bermasyarakat dalam  Mencipta
hidup bermasyarakat kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap sederhana
13.1.4 Melaksanakan sikap dalam hidup bermasyarakat dalam
sederhana dalam hidup 6 kehidupan seharian dan boleh
bermasyarakat dicontohi.

MINGGU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


39
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TP TAFSIRAN

MINGGU 14. Toleransi Pada akhir pembelajaran, murid 1 Murid menyatakan cara bertoleransi
40,41,42 dalam masyarakat setempat. Kem. Abad 21 :
dapat:
Murid menceritakan kebaikan  Kemahiran
Kesanggupan bertolak ansur 2
26 OKT – bertoleransi dalam masyarakat berfikir
sabar dan mengawal diri 14.1.1
13 OKT setempat.
demkesejahteraan Menghuraikan cara bertoleransi  Kemahiran
dalam masyarakat setempat Murid menunjuk cara bertoleransi hidup dan
hidup kerjaya
dalam masyarakat setempat dalam
14.1.2 3 sesuatu situasi dengan bimbingan.  Nilai
Memerihalkan kebaikan
14.1 Mengamalkan Murid menunjukkan cara bertoleransi
bertoleransi dalam masyarakat
4 dalam masyarakat setempat dalam
toleransi dalam setempat KBAT :
pelbagai situasi.
masyarakat  Mengaplikasi
14.1.3 Murid mengamalkan sikap toleransi
Menjelaskan perasaan apabila 5 dalam masyarakat setempat dalam  Menganalisis
setempat
bertoleransi dalam masyarakat kehidupan seharian.  Menilai
setempat
Murid mengamalkan sikap toleransi  Mencipta
14.1.4 dalam masyarakat setempat dalam
6 kehidupan seharian dan boleh
Mengaplikasikan sikap toleransi
dalam masyarakat setempat dicontohi.
STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD CATATAN
MINGGU KANDUNGAN PEMBELAJARAN T
TAFSIRAN
P
MINGGU 43 H
PENGURUSAN AKHIR TAHUN
A
16 OKT- 20 P
OKT PENGU
CUTI DEEPAVALI
ASAAN
KUMPULAN A: 14- 16 NOVEMBER 2020

CUTI AKHIR TAHUN


KUMPULAN A: 20.11.2020 – 31.12.2020