Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas : Prasekolah Intan


Tarikh : 10/9/2018
Masa : 11.35 pagi – 12.05 tengahari
BilanganMurid : 25 orang
Tema : Kenderaan darat
Tajuk : Buku Skrap kenderaan darat
Tunjang Utama/ Fokus : Tunjang Ketrampilan Diri
Standard Kandungan : KD 3.2 Menggunakan kemahiran sosial dalam hubungan dengan
orang lain
Standard Pembelajaran : KD 3.2.2 Berkongsi alat dan bahan dengan orang lain semasa
melaksanakan aktiviti
KesepaduanTunjang :Tunjang Fizikal dan Estetika
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) :
Kreativiti : Pemerhatian, analisis dan penjanaan idea
Nilai : Bekerjasama,tekun,mendengar arahan,sabar dan bertolak ansur
Keusahawanan : Pemikiran keusahawanan (menilai idea secara kritis dalam konteks)
Objektif Pembelajaran :Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1) Mengenalpasti kenderaan darat ( kereta, bas, basikal, lori, kereta api)
2) Membina buku skrap kenderaan darat secara individu
3) Mengeja nama kenderaan darat ( kereta, bas, basikal, lori, kereta api)
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat kenderaan darat di sekitar mereka
Kemahiran Berfikir( KB ) : mengelas dan mencirikan
(+HOM, +KBAT)
Bahan bantu mengajar : kertas, gam, gunting, pensel warna
Fokus MI : Naturalis, interpersonal, intrapersonal
Kosa Kata : Kereta, bas, keretapi, lori, basikal
MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP CATATAN/ BAHAN

PERSEDIAAN Soal jawab - Guru bersoal jawab mengenai Nilai :


(5 minit) kenderaan darat dengan murid - Berkeyakinan
- Murid menceritakan kenderaan darat
yang pernah dilihat KB:
- Murid menyebut nama-nama Membanding beza,
kenderaan yang pernah dilihat.
MI: Intrapersonal,

IMAGINASI Kenderaan darat - Guru menunjukkan kad gambar KB:


( 10 minit) kenderaan darat kepada murid Membanding
beza,Mengelas,mencirikan
- Murid menyebut nama kenderaan
berdasarkan kad yang MI:
ditunjukkan oleh guru. Intrapersonal,Naturalis

- Guru mengajar murid mengeja Nilai :


nama kenderaan darat tersebut - Tekun
satu persatu - Berkeyakinan
- Berani
- Guru membuat sumbang saran - Kerjasama
berkaitan sayuran berdaun dan
tidak
berdaun.

- Murid memberi tindakbalas.

- Murid dimaklumkan untuk


bersedia
dengan aktiviti berkumpulan.

PERKEMBANGAN “Rupa Saya” - Murid duduk di dalam kumpulan BBM :


(10 minit) untuk membuat pengelasan sayur-
Bahan maujud, bakul
sayuran dengan bimbingan guru
KB:
Membanding
- Guru bersoal jawab secara individu beza,Mengelas,mencirikan
Berdaun sambil kanak-kanak melaksanakan
MI: Interpersonal,Naturalis
Tidak tugasan secara berkumpulan
Berdaun
Nilai :
- Tekun
- Berkeyakinan
- Guru meminta murid bersedia untuk - Berani
aktiviti mengunting dan tampal.

Contoh soalan:
1. Apakah nama
sayur yang
berdaun?
2. Apakah nama
sayur yang tidak
berdaun?
3. Sebutkan warna
sayur tersebut.
4. Siapa boleh
ceritakan ciri
sayur ini?

TINDAKAN “Jom Gunting Dan - Murid berada di dalam kumpulan BBM :


(25 minit) Tampal” untuk membuat pengelasan sayur-
Gambar,gam,gunting,kertas
sayuran iaitu aktiviti menggunting dan
majung
menampal.
KB:
- Guru memberikan beberapa keping Membanding
gambar sayur-sayuran. beza,Mengelas,mencirikan

- Murid di dalam kumpulan akan MI:Intrapersonal,


interpersonal Naturalis
menggunting gambar mengikut
bentuk, mengelaskan mengikut jenis Nilai :
yang betul dan menampal di ruang - Tekun
sayur berdaun atau tidak berdaun. - Berkeyakinan
- Berani
- Murid mempamerkan dan - Bekerjasama
membentangkan hasil kerja secara
berkumpulan.

- Murid mengemas peralatan aktiviti


yang digunakan.

Penutup Rumusan - Ulangkaji pelajaran hari ini. BBM :


(5 minit) Hasil kerja,
- Guru memberi pujian kepada murid.
- Setiap kumpulan menunjukkan hasil KB:
Membanding beza,
kerja masing-masing. Murid dan guru
menilai hasil kerja tersebut MI:
Intrapersonal, interpersonal
- Guru memberi pujian kepada murid
Naturalis

Nilai :
- Berkeyakinan
- Berani
- Bekerjasama

Refleksi:

Ulasan Guru / Pensyarah Pembimbing :

Contoh Pentaksiran Murid ( Penilaian berterusan ) :

Indikator : Mengasingkan sayur-sayuran berdaun dan tidak berdaun


Standard Prestasi
Bil Nama Murid (SP) Catatan
1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Anda mungkin juga menyukai