Anda di halaman 1dari 2

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Budi Prasetio, S.Pd
NIP : 19950107 201903 1 009
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Putih, 07 Januari 1995
Unit Kerja : MTsN 3 Rokan Hulu
Jabatan : Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama

Dengan ini memberikan Kuasa Penuh kepada :

Nama : NURSILAH, S. Pd

NIP : 19961023 201903 2007

Tempat Tanggal Lahir : LANGKAT, 23 OKTOBER 1996

Satuan Kerja : MTSN 3 ROKAN HULU

Jabatan : GURU SENI BUDAYA AHLI PERTAMA

Untuk pengambilan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan LATSAR


Golongan III Angkatan XXXII (Tiga Dua).
Demikian surat kuasa ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari
pihak manapun dan segala resiko yang terjadi akan menjadi tanggungjawab saya
selaku Pemberi Kuasa.
Pekanbaru, 10 Januari 2020
Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

Materi

6000

NURSILAH, S. Pd Muhammad Budi Prasetio, S.Pd


NIP. 19961023 201903 2007 NIP. 19950107 201903 1 009