Anda di halaman 1dari 88

Jeya Priya A/P E.

Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043 PEMARKAHAN

RIS
SEMESTER 1 SESI 2010/2011
KOD & NAMA KURSUS
KRL 3043
KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN
SEKOLAH RENDAH

GROUP UPSI 104 (A132PJJ)


TAJUK

PENGGUNAAN ‘TEKNIK PETAK LATTICE BERWARNA’ UNTUK


MEMBANTU MURID TAHUN TIGA MENGUASAI PEMAHAMAN
KEMAHIRAN PENDARAPAN DENGAN MENGUMPUL SEMULA

DISEDIAKAN OLEH:
NAMA NO. MATRIK PROGRAM
JEYA PRIYA A/P E.BANGARA NAIDU D20102041972 PJJ132

PENSYARAH/PENYELIA : Dr. Zamzana binti Zamzamir @Zamzamin

Tarikh :27hb APRIL 20

1
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043

ISI KANDUNGAN M/S


Penghargaan
Abstrak (BM)
Abstrak (BI)
Bab 1 (Pendahulaun)
 Pengenalan
 Latarbelakang kajian
 Pernyataan masalah
 Kerangsa konseptual
 Objektif kajian
 Objektif am
 Objektif Khusus
 Soalah kajian
 Kepentingan kajian
 Batasan kajian
 Drfinasi pembolehubah
 Rumusan

Bab 2
Bab 3
Bab 4
Bab5

2
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043

Abstrak
Pendaraban atau operasi kitab darab meruapakan salah satu
kemahiran asas matematik. Kepentingan kemahiran ini, sekiranya
tidak diguasai oleh para pelajar pada peringkat sekolah rendah
akan membantu penguasaan kemahiran – kemahiran matematik
pada peringkat yang lebih tinggi. Semasa menjalani sesi
pengajaran dan pembelajaeran saya mendapati tahap penguasaan
sebahagian murid dalam tajuk pendarapan agak lemah. Kelemahan

3
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043

penguasaan fakta asas darab dan gagal mengusai pendaraban


menyebabakan murid gagal menyelsaikan soalan pendaraban
nombor 2 digit dengan nombor 2 digit. Melalui pemerhatian ,
analisa dokumen dan ujian diognostik, didadapati banyak kesilapan
sering dilakukan oleh murid semasa menyelsaikan soalan
pendaraban. Oleh itu, kajian dijalankan untuk meningkatkan
menguasaan kemahiran pendaraban muird lemah tahun 3 bagi
nombor dua digit dengan nombor digit secara mengumpul semula
dan tanpa mengumpul semula melalui kemudahan “kaedah lattice
berwarna”. Lima orang peserta kajian yang terdiri dari tiga orang
lelaki dan dua orang perempuandipilih berdasarkan ujian
diognostik. Pengumpulan data, menggunakan instrumen ujian,
analisis dokumen dan temu bual. Data kualitatif dianalisis secara
deskriptif mengikut peserta kajian. Dapatan kajian menunujukkan
“kaedah lattice berwarna”. Berjaya meningkatkan penguasaan
kemahiran pendaraban nombor dua digit dengan nombor digit bagi
setiap peserta kajian.

Abstract

4
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043

5
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043

PENGHARGAAN

Usaha melahirkan tesis ini adalah dengan izinnya tuhan dan


kerjasama banyak pihak. Penulis mengambil kesempatan ini untuk
menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang telah
menolong menjayakan tesis ini.

6
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043

Ucapan terima kasih dan penghargaan khusus kepada


Profesor Dr. Zamzana binti Zamzamir @ Zamzamin yang telah
menjadi penyelia utama. Beliau telah begitu banyak memberikan
galakan, nasihat dan bimbingan dari awal sehingga kajian ini
selesai.
Juga ucapan terima kasih kepada tutor tutor selaku penyelia
bersama yang telah menolong terutama sekali dari segi metodologi
kajian. Terima kasih yang tidak terhingga juga buat kawan –
kawan sekuliah yang tidak pernah jemu memberikan panduan dan
tunjuk ajar yang berguna di dalam penghasilan tugasan ini dengan
sempurna. Hanya Allah sahaja yang mampu membalas budi baik
kalian.
Apa yang penting melalui penyempurnaan tugasan ini,
input – input yang dipelajari semasa kuliah dapat dipraktikan.
Seterusnya dapat mengangkat martabat pendidikan di negara ini
secara amnya. Penghasilan para pendidik melalui kerja keras dan
usahasama semua pihak dalam menghasilkan produk yang
berkualiti dan seterusnya dapat menyempurnakan hasrat Pelan
Induk Pendidikan Negara yang berkualiti.
Pendedahan melalui tesis sebegini sedikit – sebanyak
memberikan kesan yang positif terhadap penghasilan ilmu dan
seterusnya pengimplimentasian ilmu. Jika para pendidik hari ini
berjaya menghasilkan sendiri bahan mengajar yang mengikuti
sealiran pelajar, saya percaya taraf pendidikan yang ada akan dapat

7
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043

memartabatkan arena pendidikan pada masa akan datang setanding


dengan arena pendidikan negara maju. Perencanaan sebeginilah
objektif yang ingin di terapkan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia terhadap warga pendidik dalam menjayakan misi multi
nasional pendidikan di Malaysia yang sejajar dengan Falsafah
Pendidikan Negara.
Di akhir bicara , semoga penghasilan tugasan ini akan
mendedahkan input input yang berguna untuk saya dalam
pengimplimentasian dalam pengajaran dan pembelajaran di
sekolah.

PENGGUNAAN ‘TEKNIK PETAK LATTICE BERWARNA’


UNTUK MEMBANTU MURID TAHUN TIGA MENGUASAI
PEMAHAMAN KEMAHIRAN PENDARAPAN DENGAN
MENGUMPUL SEMULA

1.0 PENDAHULUAN

1.0 Pengenalan

8
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043

Kajian tindakan ini telah dilaksanakan bagi mengkaji cara


untuk meningkatkan pemahaman pelajar sekolah rendah tentang
konsep pendaraban dua digit hingga tiga digit nombor dengan
mengumpul semula,menggunakan teknik Petak Laticce Berwarna
yang telah diperkenalkan. Seramai 31 orang murid daripada
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Slim River telah mengambil
bahagian dalam menjawab pre-test dan post-test berkaitan
pendaraban. Seramai 5 orang responden dipilih untuk
melaksanakan kajian oleh pengkaji semasa membuat fasa
Intervensi di sekolah yang sama pada semester lepas.

Mengikut Norheeda & Mas Norbany (2012), Matematik


dianggap sebagai satu subjek yang amat penting dan juga
merupakan subjek kritikal khasnya di sekolah rendah. Seperti yang
diketahui, matematik merupakan disiplin ilmu yang sentiasa
mengalami anjakan paradigma apabila unsur-unsur baru
dimasukkan ke dalam sukatan pelajarannya bagi memenuhi
kehendak dan cabaran masa hadapan murid. Pengajaran dan
pembelajaran matematik Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
(KBSR) dan yang terkini
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) perlulah
dirancang dan dikendalikan dengan berkesan bagi mewujudkan
suatu pengalaman yang memberi makna serta mencabar bagi
murid-murid. Pengalaman, kebolehan, minat, daya dan gaya murid

9
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043

yang berbeza-beza perlu diambil kira dan diberi perhatian.


Matlamat pendidikan matematik sekolah rendah ialah untuk
membina dan mengembangkan kefahaman murid dalam konsep
nombor dan kemahiran asas mengira (Kementerian Pendidikan
Malaysia, 1995). Sehubungan dengan itu, program Matematik
sekolah rendah memberi tumpuan kepada kemahiran mengira
yang asas iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi.
Sejak dahulu lagi, kebanyakan para pendidik bersetuju
bahawa mempelbagaikan kaedah dan teknik dalam pengajaran dan
pembelajaran Matematik banyak membantu untuk meningkatkan
dan mempercepatkan lagi proses pemahaman dan penguasaan
murid-murid terhadap kemahiran yang bakal diajar (Noraziah Abd.
Hamid,1981). Guru harus memilih teknik pengajaran dari pelbagai
sumber dan mengintegrasikannya mengikut keperluan dan
kebolehan murid-murid. Oleh itu, Matematik juga boleh
diklasifikasikan sebagai “Kunci Bagi Segala ilmu di dunia
ini”.Jadi, guru Matematik perlulah berdedikasi tinggi serta
berinovasi untuk membantu mendidik anak-anak murid dengan
menyeluruh agar kewujudan modal insan sepertimana diidamkan
oleh kerajaan kita.

1
0
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043

1.2 Latarbelakang kajian

Bagi tahun 2014 kali ini, saya telah dipertanggungjawab


untuk mengajar subjek Matematik. Oleh demikian, pihak sekolah
telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengajar
Matematik bagi Tahun 3 kambar. Pengajaran dan pembelajaran
Matematik Tahun 3 kambar telah mengaplikasikan kurikulum
baharu iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Saya
telah dibekalkan dengan modul KSSR untuk pelaksanaan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran Matematik Tahun 3. Peluang ini
merupakan pengalaman kali pertama bagi saya untuk mengajar
Matematik dengan menggunakan kurikulum baharu iaitu
KSSR.Namun, ini merupakan satu cabaran dan pengalaman yang
amat berharga kepada saya.

Sebelum masuk dan mengajar kelas tersebut, saya telah


mengambil peluang untuk bertanya kepada guru -guru pengalaman
yang mengajar kelas tersebut berkaitan dengan prestasi murid-
murid. Saya juga turut bertanya kepada guru-guru subjek lain yang
mengajar kelas tersebut. Hasil dapatan yang telah saya perolehi,

1
1
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043

guru-guru menyatakan bahawa murid-murid kelas tersebut tidak


mempunyai masalah yang serius, Namun masih ada beberapa
orang murid yang memerlukan bimbingan. Apabila mendengar
perkara tersebut, saya berasa sedikit lega dan berharap agar
pengajaran berjalan dengan baik. Namun begitu, saya tidak perlu
terlalu selesa dengan keadaan tersebut kerana mungkin juga
terdapat masalah yang akan timbul setelah mula menjalankan sesi
pengajaran dan pembelajaran kelak.

Bagi minggu pertama dan hari pertama, saya dapat peluang


memasuki kelas tersebut bagi menjalankan sesi perkenalan
bersama murid-muridnya. Saya berasa sangat gembira dan
menggunakan peluang tersebut dengan sebaik mungkin. Saya juga
telah menjalankan pemerhatian untuk melihat tingkah laku murid-
murid tersebut. Daripada pemerhatian yang telah saya jalankan,
murid-murid ini berkelakuan baik, boleh dikawal dan mesra. Saya
juga telah menjalankan pengiraan congakak tentang sifir kepada
mereka. Saya dapati bahawa ramai di antara murid-murid dapat
menjawab dengan betul walaupun ada yang agak lambat sedikit.
Beberapa orang murid yang bermasalah menjadi perhatian saya
bagi sesi pengajaran dan pembelajaran yang berikutnya.

Pada minggu kedua, saya telah memulakan pengajaran dan


pembelajaran bagi kelas Tahun 3. Semasa mengajar operasi
penolakan, murid-murid ini tidak mempunyai banyak masalah.

1
2
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043

Kebanyakannya dapat menjawab soalan dengan baik dan betul.


Namun begitu, satu masalah yang dapat dikenal pasti dalam
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran tersebut. Terdapat
beberapa orang murid yang mengalami masalah apabila
menjalankan operasi penolakan bagi tiga nombor berturut-turut
sehingga empat digit yang melibatkan pengumpulan semula.
Murid-murid tersebut agak keliru apabila pengiraan yang
melibatkan penolakan yang memerlukan pengumpulan semula
secara berturut-turut. Apabila melihat permasalahan ini, saya telah
mengambil inisiatif untuk membantu mereka dengan memberikan
penerangan dan langkah satu persatu agar murid tersebut lebih
jelas dan faham.Secara keseluruhannya, saya menyimpulkan satu
rumusan bahawamurid-murid kelas ini tidak mengalami masalah
yang serius bagi operasi penambahan dan penolakan.

Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran saya teruskan lagi


dengan topik pendaraban. Sebelum saya memulakan pengajaran
yang melibatkan pendaraban, saya ingin mengenalpasti terlebih
dahulu tahap kecerdasan murid-murid sama ada pada tahap
cemerlang, sederhana atau lemah bagi topik ini. Oleh demikian,
saya telah menjalankan Ujian Diagnostik kepada murid-murid
kelas tersebut.Hasil daripada ujian itu, saya mendapati bahawa
seramai sembilan orang murid bermasalah dan tidak dapat
menjawab dengan betul soalan operasi pendaraban walaupun
hanya melibatkan pendaraban bagi Sifir 2. Apabila melihat

1
3
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043

keadaan tersebut, saya berasa sangat bimbang.Ada juga dalam


kalangan murid-murid ini yang menjalankan operasi penambahan
bagi soalan pendaraban.Hal ini membuatkan saya tertanya-tanya
adakah mereka ini benar-benar tidak mengetahui atau sengaja
menjawab soalan tersebut sesuka hati sahaja.

Bagi mencari jawapan kepada persoalan tersebut, saya telah


menjalankan Ujian Diagnostik 2 kepada sembilan orang murid
bermasalah tersebut.Hasil daripada ujian yang kedua ini, hanya
tiga orang sahaja yang benar-benar mengalami masalah dalam
menjalankan pengiraan yang melibatkan operasi pendaraban.
Apabila saya bertanya kepada mereka, “Adakah kamu tidak tahu
mendarab?”.Murid-murid tersebut menyatakan bahawa mereka
lupa dan tidak hafal sifir.Hakikatnya, murid-murid ini sebenarnya
tidak memerlukan penghafalan kerana operasi pendaraban ini
melibatkan operasi penambahan berulang-ulang. Tetapi, dapat saya
perhatikan bahawa, murid-murid ini beranggapan bahawa
sekiranya tidak menghafal sifir maka tidak boleh menjawab soalan
darab. Bagi murid yang agak lemah, menghafal bukanlah sesuatu
perkara yang mudah untuk dilakukan.

Seterusnya, saya telah mengenalpasti satu lagi


permasalahan murid-murid ini adalah dari segi melengkapkan
kerja sekolah atau lembaran kerja yang diberikan.Apabila saya
memberikan kerja sekolah kepada mereka, terdapat beberapa orang

1
4
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 104
KRL 3043

murid yang selalu tidak melengkapkan kerja sekolah


tersebut.Antara alasan yang telah diberikan adalah terlupa dan
tidak tahu untuk melengkapkannya.Apabila ditanya mengapa tidak
tahu sedangkan penerangan telah saya berikan, mereka hanya
mendiamkan diri sahaja.Terdapat juga murid-murid yang meniru
jawapan daripada rakan-rakan.Perkara ini sangat mendukacitakan
hati saya.Saya menegur dan memberikan nasihat serta turut
bertanya mengapa melakukan perbuatan tersebut.Ada dalam
kalangan murid-murid tersebut menyatakan bahawa mereka tidak
faham dan kurang berminat tambahan pula soalan yang berkaitan
dengan pendaraban.

Setelah mengenalpasti beberapa masalah yang timbul,


tersentuh dalam hati saya untuk berusaha memikirkan cara yang
sesuai bagi membantu pengajaran saya serta kefahaman murid-
murid. Tambahan lagi dalam usaha untuk menanamkan minat
dalam mempelajari Matematik terutamanya darab serta membantu
mereka memahami konsep pendaraban seterusnya dapat
menyelesaikan pengiraan darab tanpa perlu menghafal sifir
semata-mata

1
5
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

1.3 Pernyataan masalah

Kebanyakan murid-murid di sekolah pengkaji yang membuat


kajian, sangat lemah dalam melakukan soalan pendaraban
terutamanya pendaraban oleh dua digit dengan mengumpul
semula.Ia pada asasnya kekurangan pelajar terhadap kefahaman
dan minat untuk melakukan soalan pendaraban.Hal ini kerana
murid-murid tidak memahami kaedah asas melakukan
pendaraban.Dalam kajian ini pengkaji telah melaksanakan teknik
baru menjalankan pendaraban iaitu “Petak Lattice
Berwarna”.Pengkaji mendapati bahawa kaedah pengajaran dan
pembelajaran kemahiran pendarapan di sekolah yang sedia ada,
tidak begitu berjaya meningkatkan penguasaan murid tentang topik
pembelajaran.Pengkaji mengenalpasti beberapa masalah umum
yang dihadapi oleh sampel kajian.Pertamanya kemahiran asas
pendarapan tidak begitu difahami oleh murid murid sekalian.
Seterusnya, mereka mengalami kesukaran dalam proses
pendarapan yang melibatkan dua hinga tiga digit nombor.
Disamping itu, pengkaji juga mengenalpasti bahawa kebanyakkan
sampel kajian mengalami kesukaran dalam mamahami konsep
nilai tempat dengan betul.

1
6
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Setelah mengenalpasti beberapa masalah yang dihadapi


oleh murid-murid, pengkaji telah membuat keputusan untuk
memilih masalah yang kedua iaitu berkaitan dengan permasalahan
murid-murid dalam pengiraan pendaraban. Walaupun terdapat juga
masalah lain yang telah dikenalpasti, namun pengkaji merasakan
bahawa masalah kedua ini sangat penting dan memerlukan cara,
kaedah atau teknik yang sesuai bagi membantu murid-murid
tersebut. Selain daripada itu, pengkaji juga merasakan bahawa jika
murid-murid tidak menguasai pendaraban akan menyukarkan
mereka untuk menguasai Matematik apabila berada pada peringkat
yang lebih tinggi.

Kajian ini, pengkaji mulakan dengan memberikan ujian


diagnostik kepada murid-murid untuk mengenalpasti kelemahan
mereka bagi topik pengiraan pendaraban ini.Pengkaji telah
menjalankan ujian diagnostik sebanyak dua kali bagi mengesan
murid-murid yang betul-betul mempunyai masalah dalam
pengiraan pendaraban ini.Hasil ujian diagnostik yang kedua
mendapati bahawa terdapat juga murid yang meninggalkan
kesemua soalan Matematik tersebut kerana tidak tahu dan tidak
yakin untuk memberikan jawapan. Apabila ditanya “Mengapakah
kamu tidak menjawab soalan-soalan tersebut?”, murid itu
mengatakan bahawa “Saya tidak tahu untuk menjawabnya.”.
Selain itu, melalui latihan juga dapat pengkaji kenalpasti kesalahan

1
7
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

yang dilakukan oleh murid-murid dalam melakukan pengiraan


pendaraban.

Apabila melihat kepada situasi ini, pengkaji merasakan


bahawa ini merupakan tanggungjawab beliau untuk membantu
murid-murid yang memerlukan, bimbingan sehingga mereka dapat
meningkatkan kemahiran dalam pengiraan pendaraban dengan
mengumpul semula. Selain daripada itu, pengkaji merasakan
bahawa masalah ini boleh menjadi lebih parah jika dibiarkan dan
akan menyebabkan mereka tidak berminat untuk mempelajari
Matematik seterusnya tidak dapat menguasai kemahiran dengan
baik.

Tambahan pula, pendaraban merupakan salah satu topik


yang sangat penting dan akan sentiasa digunakan bagi peringkat
yang lebih tinggi. Oleh demikian, saya berpendapat bahawa kajian
ini dilakukan bagi mengenalpasti amalan P&P bagi membantu
murid-murid ini dalam menguasai kemahiran pengiraan
pendaraban dengan lebih baik.

Umum mengetahui bahawa Matematik ini merupakan


subjek yang penting dalam kehidupan kita.Oleh demikian, amatlah
penting bagi saya untuk menjalankan kajian dan mengaplikasikan
teknik ini dalam membantu meningkatkan kemahiran dan
penguasaan murid-murid dalam mendarab dengan mengumpul

1
8
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

semula. Selain itu, teknik ini juga membantu murid menangani


masalah kekeliruan nilai tempat (ra, pu, sa)

Dalam usaha untuk membantu murid-murid yang


bermasalah ini, saya telah mengambil keputusan untuk cuba
mengaplikasikan satu teknik yang diberi nama Petak Lattice
Berwarna. Daripada hasil pembacaan saya berkenaan teknik ini,
saya berpendapat bahawa teknik ini mungkin sesuai untuk
digunakan dalam pengajaran saya terhadap murid-murid
bermasalah ini dalam usaha membantu meningkatkan penguasaan
pengiraan pendaraban.Tambahan pula, saya juga dapat
mengaplikasikan teknik ini semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran didalam kelas tanpa memerlukan kelas
tambahan.Namun begitu, sekiranya kelas tambahan diperlukan,
keizinan daripada ibu bapa telah diberikan.Saya berharap agar
teknik Petak Lattice Berwarna ini dapat membantu meningkatkan
kemahiran pendaraban dengan mengumpul semula bagi murid
Tahun 3.

1
9
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

1.4 KerangkaKonseptual

1.5 Objektif Kajian

1.5.1 Objektif am

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk membantu


murid-murid Tahun 3 meningkatkan kemahiran pendaraban
dengan mengumpul semula.

1.5.2 Objektif khusus

Pada akhir kajian ini, saya berharap agar dapat:


i. Mengkaji kesan penggunaan teknik Petak Lattice Berwarna dalam
membantu meningkatkan kemahiran mendarab murid Tahun 3
dengan mengumpul semula.
ii. Mengkaji penguasaan kemahiran mendarab tanpa bentuk lazim
bagi nilai tempat (ra, pu, sa)
iii. Mengenalpasti sama ada teknik Petal Lattice Berwarna dapat
menarik minat murid-murid Tahun 3 untuk mempelajari operasi
melibatkan pendaraban.

1.6 Soalan kajian

Setelah saya menjalankan Ujian Diagnostik terhadap


murid-murid Tahun 3 Kambar, saya dapati bahawa terdapat

2
0
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

beberapa orang murid yang sangat memerlukan bantuan dalam


membantu meningkatkan kemahiran mendarab.Oleh demikian,
saya telah memfokuskan kepada aspek meningkatkan kemahiran
mendarab. Selaras dengan aspek yang ditekankan itu, soalan kajian
saya ialah:

i. Adakah penggunaan teknik Petak Lattice Berwarna dapat


membantu meningkatkan kemahiran mendarab dengan mengumpul
semula?
ii. Adakah Petak Lattice berwarna dapat mengelakkan penggunaan
petak bentuk lazim dalam kemahiran pendarapan?
iii. Adakah teknik Petak Lattice Berwana dapat membantu menarik
minat murid mempelajari operasi pendaraban dansecara tidak
langsung meningkatkan prestasi mereka dalam menjawab soalan-
soalan pendaraban?

1.7 Kepentingan kajian

Kajian tindakan ini melibatkan murid-murid Tahun 3


Kambar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Slim River, namun
bukanlah keseluruhannya.Pengkaji telah menjalankan Ujian
Diagnostik bagi mengenal pasti murid-murid yang bermasalah
dalam pengiraan yang melibatkan kemahiran mendarab dengan
mengumpul semula.Setelah itu, pengkaji mendapati bahawa

2
1
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

seramai tiga orang murid yang menjadi sasaran saya bagi kajian
ini. Lima orang murid yang terlibat ini terdiri daripada seorang
murid perempuan dan dua orang murid lelaki.Pemilihan murid ini
juga dilakukan berdasarkan daripada pemerhatian di dalam kelas
dan juga latihan serta lembaran kerja yang diberikan.Mengikut
rekod pencapaian murid-murid pada Tahun 2, kelima- limanya
telah mendapat Band 4 iaitu pada tahap sederhana.Daripada
pemerhatian pengkaji, kelima- lima murid ini sangat memerlukan
bimbingan dan perhatian daripada pengkaji. Mereka lebih
menunjukkan minat untuk belajar apabila perhatian daripada guru
diberikan.

Kuantiti murid yang sedikit ini adalah bertujuan untuk


memudahkan pengkaji memberikan perhatian dan membantu
mereka dalam meningkatkan kemahiran mendarab dengan
mengumpul semula. Selain itu, merujuk lampiran 1.2.1 penilaian
yang disertakan, hanya tiga orang murid sahaja yang mendapat
Gred C. Manakala yang lain dapat di antara Gred A dan Gred B.
Bermakna, murid murid tahun 3 Kambar tidak bermasalah dari
segi prestasi pembelajaran. Pengkaji hanya perlu menumpukkan
perhatian terhadap tiga orang murid yang dikenalpasti mempunyai
masalah dari segi penguasaan kemahiran mendarab dengan
mengumpul semula. Di samping itu juga, pemilihan kelompok
yang kecil ini adalah disebabkan oleh kekangan tempoh masa yang
sedikit untuk menjalankan kajian tindakan ini

2
2
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Guru merupakan satu profesion yang sangat penting dalam


membantu menghasilkanmurid-murid yang cemerlang dalam
bidang akademik dan juga sahsiah. Oleh demikian, saya merasakan
bahawa kajian ini sebenarnya secara tidak langsung dapat
membantu saya melatih diri untuk menjadi seorang guru yang
bertanggungjawab serta dapat mendalami tugas seorang guru yang
baik selain dapat membantu murid-murid yang mempunyai
masalah dalam Matematik.

Setelah membuat tinjauan dan pemerhatian, saya telah


mengambil keputusan untuk mengkaji dan memberikan bantuan
kepada murid-murid dalam membantu meningkatkan kemahiran
pengiraan pendaraban. Hal ini kerana pendaraban adalah asas bagi
subjek Matematik amnya dan apa jua yang melibatkan pengiraan
khususnya. Menurut Zainudin Bin Abu Bakar dan Mohd Rashidi
bin Mat Jalil (2011), kepentingan kemahiran ini sekiranya tidak
dikuasai oleh para pelajar pada peringkat sekolah rendah akan
membantut penguasaan kemahiran-kemahiran Matematik pada
peringkat yang lebih tinggi. Tambahan lagi, pendaraban juga akan
digunakan dalam topik-topik lain dalam Matematik seperti
pecahan, wang, perpuluhan, ukuran dan timbangan. Atas kesedaran
itu, saya berpendapat amatlah penting untuk membantu murid-
murid dalam menguasai kemahiran pendaraban.

2
3
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Bagi membantu meningkatkan kemahiran pendaraban ini,


penguasaan konsep pendaraban itu amat penting. Jika dilihat pada
masa kini, ramai yang menganggap menguasai operasi darab
melalui tenik penghafalan sifir itu penting. Ya, memang ada
betulnya tetapi sekiranya sifir itu dihafal semata-mata tanpa
memahami konsep sebenar pendaraban tidak ada gunanya.
Pendapat inidisokong oleh kenyataan hasil kajian yang ditulis
olehSmith S.Z dan Smith M.E(2006) mengatakan bahawa

“…memorizing multiplication facts produced much less


understanding of the basic concepts of multiplication…”

Selain itu, bukan semua murid-murid dapat menghafal sifir dengan


cepat dan betul. Tambahan pulaproses penghafalan akan
mendatangkan sedikit kesukaran kepada murid-murid yang lemah.
Justeru itu, adalah menjadi tanggungjawab dan kewajaran
bagi seorang guru dalam membantu murid-murid untuk menguasai
kemahiran mendarab dengan memperkenalkan konsep terlebih
dahulu.Pemahaman konsep ini adalah perlu dalam membantu
memberikan penerangan serta kefahaman yang jelas kepada murid-
murid.Perlu diingatkan bahawa murid-murid tidak seharusnya
diajar untuk mengahafal rumus atau sifir semata-mata namun,
konsep yang ingin disampaikan perlu dikuasai agar dapat
diaplikasikan dalam kehidupan seharian.Kemudian, apabila konsep

2
4
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

tersebut sudah dapat dikuasai, secara tidak langsung dapat


membantu menghafal sifir dengan lebih mudah.

1.8 Batasan kajian

Kajian tindakan ini melibatkan murid-murid Tahun 3 Kambar


di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Slim River , namun bukanlah
keseluruhannya.Pengkaji telah menjalankan Ujian Diagnostik bagi
mengenal pasti murid-murid yang bermasalah dalam pengiraan
yang melibatkan kemahiran mendarab dengan mengumpul semula.
Setelah itu, pengkaji mendapati bahawa seramai lima orang murid
yang menjadi sasaran saya bagi kajian ini. Kelima orang murid
yang terlibat ini terdiri daripada seorang murid perempuan dan dua
orang murid lelaki.Pemilihan murid ini juga dilakukan berdasarkan
daripada pemerhatian di dalam kelas dan juga latihan serta
lembaran kerja yang diberikan. Mengikut rekod pencapaian murid-
murid pada Tahun 2, kelima- limanya telah mendapat Band 4 iaitu
pada tahap sederhana.Daripada pemerhatian pengkaji, ketiga-tiga
murid ini sangat memerlukan bimbingan dan perhatian daripada
pengkaji. Mereka lebih menunjukkan minat untuk belajar apabila
perhatian daripada guru diberikan.

2
5
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Dalam kajian ini, penyelidik hanya menggunakan satu jenis


instrumen kajian sahaja untuk menjalankan penyelidikan ini iaitu
dengan menggunakan borang soal selidik. Ini kerana borang soal
selidik mudah dijawab dan sesuai untuk diedarkan kepada pelajar-
pelajar. Penyelidik menjalankan kajian ini ke atas pelajar-pelajar
tahun 3 Kambar sahaja kerana pelajar-pelajar tahun 6 tidak boleh
diganggu kerana mereka perlu menumpukan kepada pelajaran
untuk peperiksaan UPSR yang akan datang. Penyelidik memilih
sekolah di Negeri Sembilan kerana di sana terdapat banyak sekolah
teknik dan tempat ini sesuai untuk menjalankan kajian seperti ini.
Walau bagaimanapun kesahihan kajian ini bergantung kepada
kejujuran responden semasa menjawab borang soal selidik.

1.9 Definisi pembolehubah

1.9.1 kaedah lattice


Dengan menggunakan kaedah lattice atau ada juga yang
memanggilnya gelosia, pendaraban dapat dilakukan dengan lebih
kemas dan sistematik walaupun secara asasnya terdapat persamaan
dengan pendaraban menggunakan bentuk lazim biasa. Berikut
adalah dua contoh pengiraan darab dua nombor langkah demi
langkah menggunakan kaedah ini.

2
6
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

1.9.2 Darab
Darab Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), darab
bermaksud menggandakan, memperbesar, memperbanyak sesuatu
jumlah atau bilangan. Ia juga bermaksud kira-kira iaitu cara atau
kaedah menghitung untuk menggandakan sesuatu angka seperti 2 x
4 = 8. 9
1.9.3Pendaraban
Pendaraban boleh dimaksudkan sebagai tindakan
menghubungkan antara set-set (kumpulan-kumpulan), sama seperti
maksud penambahan. Perbezaanya dengan penambahan ialah
setiap set mempunyai nombor kardinal yang sama.Menurut Nesher
(1988) dan Vergnaud (1988), situasi pendaraban boleh
diklasifikasikan berdasarkan bentuk kuantiti dan perkaitan antara
kuantiti tersebut. Konsep Darab mempunyai pertalian rapat dengan
tambah, iaitu tambah berulang-ulang.Misalnya, tiga 2 diertikan
sebagai 3x2 dan lima set 4 diertikan sebagai 5x4 . Darab bermakna
” kali ganda”. Jika ayat seperti 3x6=18 boleh disebut ” tiga kali
ganda enammenghasilkan lapan belas”. Nombor 3 dan 6 dipanggil
faktor darab, tanda ”x” merujuk kepada operasi ganda, tanda”=”
merujuk kepada hasil dan nombor 18 mewakili hasil darab atau
nombor terbitan operasi darab. Cara menulis operasi darab adalah
dengan cara menegak dan cara mendatar. Antara model bagi
menjelaskan konsep darab ialah model gandaan set, model turus,
model turutan garisan bernombor dan model hasil Cartesian.

2
7
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

1.9.4 Digit
Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), digit didefinisikan
sebagai sebarang angka dari sifar hingga sembilan. Dalam konteks
kajian ini, ia hanya melibatkan operasi darab nombor tiga digit
dengan dua digit.
1.9.5 Penguasaan
Penguasaan Menurut Kamus Dewan (1989:663,664), penguasaan
membawa maksud perihal menguasai atau menguasakan. Apabila
dirujuk kepada kata akar bagi perkataan ini iaitu kuasa, ia
membawa maksud daya atau kemampuan (untuk melakukan atau
mengerjakan sesuatu). Maka, perkataan penguasaan yang
digunakan di sini ialah untuk menunjukkan perihal kemampuan
untuk menguasai pendaraban nombor tiga digit dengan dua digit
yang melibatkan pengumpulan semula.
1.9.6Murid
Murid Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), murid
membawa maksud pelajar, penuntut, anak atau orang yang sedang
belajar atau berguru sama ada secara formal atau tidak. Murid
dalam konteks kajian ini ialah tiga orang murid tahun 3 Kambar,
SJKT slim River yang telah dipilih oleh responden.

1.9.6 Penyelesaian Masalah


Penyelesaian masalah adalah proses menjana pengetahuan
yang sedia ada dengan pengetahuan baru berdasarkan sesuatu

2
8
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

situasi. Menurut Noraini Idris, penyelesaian masalah dalam


matematik adalah satu situasi pembelajaran di mana matlamat itu
tercapai melalui suatu pemilihan proses dan perlaksanaan operasi
tersebut. Oleh sebab penyelesaian masalah melibatkan
pembelajaran, maka adalah penting bagi murid-murid yang dikaji
supaya terus berkeinginan belajar dan menyelesaikan masalah.
Penyelesaian masalah merupakan satu-satunya kemahiran asas
yang masih dibawa bersama di sepanjang kehidupan murid dan
digunakan terus oleh mereka walaupun setelah meninggalkan alam
persekolahan.

1.10 Rumusan

Rumusan Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,


pernyataan masalah, tujuan kajian, objektifkajian, persoalan kajian,
kepentingan kajian dan batasan kajian. Dalam bab ini telah
member gambaran bagaimana punca-punca kesilapan murid-murid
nanti akan dianalisis berdasarkanProsedur Analisis Kesilapan
Newman serta jenis-jenis kesilapan itu berdasarkan hasil
kerjapenyelesaian murid-murid dan juga mengenai sikap murid-
murid terhadap matapelajaranmatematik khususnya dalam
penyelesaian masalah bercerita. Diharap bab 1 ini dapat
memberipenjelasan mengenai hala tuju kajian ini dengan baik

2
9
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

3
0
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

2.0 TINJAUAN LITERATUR


2.1 Pendahuluan

Kajian ini merupakan satu kajian kes untuk mengenalpasti


punca-punca kesilapan dan juga jenis-jenis kesilapan murid-murid
tahap 1 khususnya sampel yang telah dipilih iaitu murid-murid
tahun 3 Kambar dalam darab matematik. Dalam bab ini akan
membicarakan tentang tinjauan kajian lepas berkenaan dengan
punca-punca kesilapan, kesukaran, serta masalah yang didapati
semasa murid-murid atau pelajar-pelajar dalam menyelesaikan
masalah darab matematik. Penguasaan pengiraan pendaraban
dengan baik bukanlah bergantung kepada kehebatan seseorang itu
menghafal sifir tetapi tidak memahami konsep sifir atau
pendaraban itu sendiri. Dalam Matematik, konsep merupakan
bahagian yang terpenting khususnya dalam pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah.

2.3 Kajian-kajian lepas

Hasil daripada beberapa pembacaan daripada jurnal, artikel,


buku dan sebagainya, dapat dilihat bahawa banyak kajian yang
telah dilakukan bersetuju bahawa pemahaman sesuatu konsep itu
amat penting dalam menguasai ilmu yang dipelajari. Hal ini dapat
dibuktikan dalam sebuah artikel yang telah ditulis oleh Smith S.Z
dan Smith M.E (2006) menceritakan tentang pengalaman Dr.Smith

3
1
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

yang telah menjalankan kajian terhadap beberapa orang murid


dengan membahagikan kepada dua kumpulan dengan cara
pengajaran yang berbeza iaitu penghafalan sifir dan memahami
konsep. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa penghafalan
fakta pendaraban menghasilkan kefahaman yang kurang dalam
memahami konsep asas pendaraban. Seperti mana yang dipetik
dalam artikel tersebut,

“…memorizing multiplication facts produce much less


understanding of the basic concepts of multiplication…” (Vol 106,
Issue 3)

Sememangnya amat penting bagi seorang guru untuk


menekankan kefahaman konsep kepada murid-murid. Hal ini
kerana, apabila sesuatu konsep itu dapat dikuasai, secara tidak
langsung murid akan dapat menguasai dan mengingati sesuatu
fakta dengan mudah. Seperti mana yang dinyatakan oleh
Mathmojo (2009) dalam sebuah artikelnya yang bertajuk “How to
Learn the Multiplication Tables – The Best Strategies”, apabila
melihat sesuatu kaedah untuk mempelajari fakta darab, perlu
diingatkan penekanan perlu difokuskan terhadap kefahaman apa
yang dilakukan, bukan hanya sekadar menghafal fakta tersebut
semata-mata. Perkara ini amat penting kerana terdapat sebuah
kajian dalam artikel ini menunjukkan bahawa kebanyakkan kanak-

3
2
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

kanak di Amerika kurang berminat dalam Matematik apabila


hanya disuruh menghafal semata-mata tanpa memahaminya.

Menurut Muhammad Kamil Abdul Samad (2001) dalam


bukunya yang berjudul Psikologi Bermuzakarah: Bagaimana Anda
Belajar dan Cemerlang menyatakan bahawa:

“Dicatatakan bahawa menghafal semata-mata secara berterusan


tanpa memahami maksud dan makna, tidak akan mantap di dalam
otak pemikiran sepertimana mantapnya hafalan yang didasari
fahaman sebelum menghafal.”(h.54)

“Lattice multiplication is a method of multiplying large numbers


using a grid. This method breaks the multiplication process into
smaller steps, which some students find easier. Digits to be carried
are written within the grid, making them harder to miss.(David
Walbert)”

David Walbert berkata Lattice pendaraban adalah kaedah


mendarabkan jumlah yang besar menggunakan grid. Kaedah ini
memecah proses pendaraban kepada langkah-langkah yang lebih
kecil , yang beberapa pelajar mendapati lebih mudah. Digit yang
ditulis dalam grid , menjadikan mereka sukar untuk terlepas .
Pendaraban dilakukan dengan mendarabkan angka di kepala setiap
baris dan lajur tiga itu.

3
3
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Muhammad ibn Musa al -Khawarizmi berkata bahawa


semasa fasa pendaraban, kekisi diisi dengan produk dua angka
sebanyak angka sama melabelkan setiap baris dan lajur : angka
puluhan pergi di sudut atas kiri . Semasa fasa tambahan, kekisi itu
disimpulkan pada pepenjuru.
" Pendaraban Lattice", adalah kaedah yang digunakan
untuk meningkatkan pemahaman operasi asas darab dalam
aritmetik rendah hari ini, mula-mula dicipta oleh Abu Abdullah
Mohammad Ibn Musa al-Khawarizmi pada abad ke-9 (Wikipedia,
2011).
kaedah pendaraban ini juga dikenali sebagai pendaraban
ayak, jalousia (gelosia) atau kekisi Hindu (Carroll & porter,
1998).
Pendaraban kekisi, atau ayak, adalah secara algoritmanya
bersamaan dengan pendaraban panjang tetapi ia memecahkan
proses kepada langkah-langkah yang lebih kecil, yang mudah
untuk digunakan.Ia adalah satu kaedah alternatif pendaraban.Susun
aturnya adalah agak mudah, dan keputusan akhir muncul, dengan
menambah bersama produk pelbagai nombor yang terkandung
dalam pengganda dan pendarab. Ia memerlukan penyediaan kekisi
(grid yang dilukis di atas kertas) yang membantu pengiraan dan
memisahkan semua pendaraban daripada penambahan.

3
4
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

TEORI KONSTRUKTIVISME
Teori konstruktivisme merupakan satu pandangan baru
tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia memperoleh
ilmu. Pembelajaran berasas kanteori konstruktivisme telah
digunakan secara meluas dalam mata pelajaran Sains.Menurut
Susan (1994), konstruktivisme bukan satu konsep yang baru.
Konstruktivisme memang telah lama diamalkan dalam bidang
falsafah, sosiologi dan antropologi, psikologi dan pendidikan.
Beliau menambah, teori konstruktivisme ialah satu teori
pembelajaran yang sangat dominan dalam sistem pendidikan
terutamanyadalam mata pelajaran Sains dan Matematik mulai
tahun 1980-an. Penggunaan teorikonstruktivisme sangat penting
kerana ia merupakan satu perubahan para digma daripada
pendekatan behaviourisme kepada pendekatan yang berasaskan
teori kognitif. Selain itu, ia boleh digunapakai bagi guru untuk
menjalankan aktiviti yang berpusatkan murid

2.4 Rumusan

Kesimpulanya ramai perpendapat bahawa pendaraban


kaedah lattice adalah penyelesaian yang baik. Orang yang
berlainan memberitahu cara yang berbeza dalam melakukan
pendaraban. Tetapi saya lebih suka kaedah kekisi menyelesaikan
pendaraban.

3
5
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

3
6
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

BAB 3
METODOLOGI
PENGENALAN
Bagi mendapatkan satu hasil kajian yang baik dan boleh
dipercayai,metodologi merupakan aspek yang perlu diberi
perhatian. Ianya bagi menjamin kaedah yang digunakan oleh
pengkaji dalam kajian ini adalah bersesuaian dengan
pembolehubah yang hendak dikaji serta hipotesis-hipotesis yang
digunakan di dalamkajian. Metodologi kajian memberi panduan
dalam pelaksanaan serta carapelaksanaan kajian (Azizi Yahaya,
Shahrin Hashim, Jamaludin Ramli, Yusof Boon,Abdul Rahim
Hamdan, 2007). Bab ini akan menjelaskan tentang metodologi
kajian yang digunakan oleh pengkaji untuk menyempurnakan
kajian ini. Aspek yangdibincangkan termasuklah sampel kajian,
reka bentuk kajian, instrument kajian,prosedur pengumpulan data
dan prosedur analisis data

3.1 Reka Bentuk Kajian

“Teknik Petak Lattice Berwarna”

Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan dalam


membantu murid-murid sekalian untuk meningkatkan kemahiran
mendarab. Sepertimana dalam kajian yang telah dijalankan oleh
Belleveu (2011) menunjukkan bahawa, terdapat beberapa kaedah

3
7
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

yang dapat digunakan dalam operasi pendaraban seperti


pendaraban menggunakan jari (finger multiplication), model luas
pendaraban (area model multiplication), pendaraban garisan (line
multiplication), pendaraban bulatan/radius (circle/radius
multiplication), pendaraban jalur kertas (paper strip multiplication)
dan sebagainya.

Hasil daripada kajian tersebut, memperkenalkan


kepelbagaian kaedah kepada murid-murid dapat membantu mereka
untuk meningkatkan kemahiran dalam pendaraban.Kebanyakan
kaedah-kaedah ini turut melibatkan unsur visual.Unsur visual ini
secara tidak langsung sebenarnya dapat membantu murid untuk
memahami dengan lebih jelas terhadap sesuatu konsep dan
kemahiran pengiraan pendaraban.Hal ini telah memberikan
pengetahuan kepada pengkaji bahawa penggunaan teknik yang
melibatkan visual seperti gambar rajah mungkin sesuai digunakan
dalam pengajaran pendaraban.

Ini dapat disokong melalui teori Jean Piaget yang


mengatakan bahawa penggunaan gambar rajah atau model boleh
diperkenalkan bagi menyampaikan konsep yang berbentuk abstrak
(Mook Soon Sang,2008).

3
8
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

5 2 3

1 0 0
2
0 4 6
5 × 2 = 10 2× 2 = 4 3×2=6

RI RA PU SA

1 0+0=0 0+4=4 6

1 0 4 6

Rajah : Petak Lattice Berwarna

Reka bentuk pengkaji dalam kajian ini, membantu


menyelesaikan soalan pendarapan dengan mengumpul semula
sehingga dua hingga tiga digit nombor soalan.Bilangan petak yang
dihasilkan perlu merujuk kepada nombor digit soalan yang perlu

3
9
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

diselesaikan. Tulisan nombor di atas petak merupakan nombor


digit soalan.Manakala, sebelah petak kanan nombor digit yang
perlu didarab.Ia diwakilkan dengan sifir satu hingga sembilan bagi
murid tahun 3. Responden perlu menambah penjuru mengikut
yang disediakan.Setiap waarna mewakili satu nilai tempat.
Contohnya, warna kuning merupakan nilai tempat sa, warna merah
merupakan nilai tempat puluh, warna hijau merupakan nilai tempat
ratus dan akhirnya warna biru untuk nilai tempat ribu.

3.2 Instrumen, Prosedur dan Penganalisan Data

3.2.1 Perancangan langkah – langkah tindakan

Bagi kajian tindakan ini, pengkaji merancang untuk


menjalankannya dalam tiga fasa secara ansur maju. Tiga fasa
tersebut adalah seperti berikut:

Fasa 1

Dalam Fasa 1 ini, pengkaji akan memulakan dengan


memperkenalkan terlebih dahulu teknik Petak Lattice Berwarna
yang ingin pengkaji gunakan kepada responden kajian.Pengkaji
akan mendedahkan penggunaan teknik Petak Lattice Berwarna
yang melibatkan soalan pendarapan satu digit nombor sahaja.
Setelah itu, murid akan diberikan beberapa soalan pendaraban
yang mudah dan diminta untuk mengira menggunakan teknik ini.

4
0
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Hal ini adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana penerimaan


dan pemahaman murid terhadap teknik yang diperkenalkan ini.

CONTOH PENGAJARAN SOALAN PENDARAPAN SATU


DENGAN SATU DIGIT

3
Soalan pendarapan
0
melibatkan satu digit
9 3
sahaja tanpa
mengumpul semula
0 9

Rajah 5.0 : 3 × 3 = 9

Fasa 2

Seterusnya, bagi Fasa 2 pula respondenakan diajarkan


menggunakan teknik Petak Lattice berwarna ini bagi mendarab dua
digit nombor dengan mengumpul semula. Penerangan sentiasa
diberikan dan juga contoh agar meningkatkan lagi pemahaman
mereka. Nombor untuk mendarab yang terlibat bagi fasa ini adalah
dalam lingkungan Sifir 1 hingga Sifir 5 dan hanya melibatkan satu

4
1
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

digit sahaja. Kemudian, diberikan latihan dan lembaran kerja


dengan meminta murid untuk menjalankan pengiraan
menggunakan teknik Petak Lattice Berwarna. Seterusnya, murid-
murid diberi soalan tambahan bentuk lazim untuk mengenalpasti
penguasaan murid dalam konsep nilai tempat tanpa bimbingan
Petak lattice Berwarna.

Rajah 6.0 :CONTOH PENGAJARAN SOALAN


PENDARAPAN DUA DIGIT

2 3

0 0
2
Soalan pendarapan 4 6
melibatkan dua
digitdengan 2× 2 = 4 3×2=6
mengumpul semula
menggunakan sifir 1
hinga 5 RA PU SA

0+0=0 0+4=4 6

0 4 6

4
2
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Fasa 3

Pada fasa yang ketiga ini, murid akan didedahkan dan


diajarkan pula satu lagi peringkat yang lebih tinggi iaitu
pendaraban tiga digit nombor dengan mengumpul semula
menggunakan Petak Lattice Berwarna. Nombor untuk mendarab
yang terlibat bagi fasa ini adalah dalam lingkungan Sifir 6 hingga
Sifir 9 dan hanya melibatkan satu digit sahaja.Setelah itu, murid
diberikan beberapa soalan latihan dan lembaran bagi melihat
kefahaman dan kebolehan mereka untuk menjalankan pengiraan
menggunakan teknik ini. Kemudian, latihan yang lengkap
melibatkan pendaraban bagi Sifir 1 hingga Sifir 9 diberikan kepada
murid-murid untuk mengukuhkan lagi kemahiran dalam
pendaraban.

4
3
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Rajah 7.0 :Contoh Pengajaran Soalan Pendarapan Tiga


Digit

5 2 3

1 0 0
2
0 4 6
5 × 2 = 10 2× 2 = 4 3×2=6
Soalan pendarapan
melibatkan tiga
RI RA PU SA
digitdengan
mengumpul semula 1 0+0=0 0+4=4 6
menggunakan sifir
6 hinga 9 1 0 4 6

4
4
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

3.3.2 Perancangan kaedah pengumpulan data

Menurut Rosinah Edinin (2011) dalam bukunya


Penyelidikan Tindakan Kaedah dan Penulisan mengatakan
bahawa:

“Terdapat pelbagai jenis alat kajian yang biasa digunakan untuk


mendapatkan data iaitu soal selidik, ujian, temu bual, pemerhatian
dan penelitian dokumen. Selain itu, penyelidik juga menggunakan
alat kajian lain seperti senarai semak, rakaman video/kaset, buku
log, nota lapangan, foto, portfolio, rekod anekdot, slaid, jurnal dan
diari.”(h.49)

Hasil daripada pembacaan dan membuat analisis berkaitan


dengan kesesuaian pemilihan kaedah pengumpulan data ini,
pengkaji telah memilih untuk menggunakan lima kaedah iaitu ujian
pra dan pasca, temu bual, soal selidik dan pemerhatian. Berikut
merupakan perancangan yang pengkaji akan lakukan
menggunakan kelima-lima kaedah ini.

3.3.2.1 Ujian pra dan pasca

Ujian pra ini telah pengkaji lakukan sebelum memulakan


kajian tindakan, manakala ujian pasca sebelum mengakhiri kajian
ini. Markah yang diterima oleh sampel kajianakan direkodkan. Hal
ini adalah bertujuan untuk membandingkan markah sampel apabila

4
5
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

pengkaji menjalankan ujian pasca sama ada mempunyai


peningkatan atau sebaliknya.

3.3.2.2 Temu bual

Pengkaji akan menjalankan temu bual setelah beberapa sesi


pengajaran dan pembelajaran bagi melihat sejauh mana
penerimaan responden dalam penggunaan teknik Petak Lattice
Berwarna dan juga keberkesanan penggunaan teknik ini dalam
kemahiran mendarab. Selain itu, kaedah ini juga akan digunakan
pada akhir kajian bagi mendapatkan maklum balas responden
terhadap teknik Petak Lattice Berwarna ini dalam membantu
mereka meningkatkan kemahiran mendarab.

3.3.2.3 Soal selidik

Untuk kajian ini, pengkaji turut akanmenggunakan kaedah


pengumpulan data melalui soal selidik. Melalui soal selidik
tersebut, pengkaji ingin mengetahui minat dan tanggapan mereka
terhadap pendaraban.Item soal selidik yang digunakan adalah
dalam bentuk skala Gutman ‘ya / tidak’. Setelah itu, pengkaji akan
menjalankan soal selidik bagi kali kedua untuk melihat sejauh
mana penerimaan murid-murid tersebut terhadap teknik Petak
Lattice Berwarna dalam membantu meningkatkan kemahiran
mereka untuk mendarab dengan mengumpul semula.

4
6
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

3.3.2.4 Pemerhatian

Kaedah pemerhatian ini dapat dibahagikan kepada dua iaitu


pemerhatian berstruktur dan pemerhatian tidak berstruktur.Bagi
kaedah mengumpul data untuk kajian saya, saya telah memilih
untuk menjalankan pemerhatian tidak berstruktur iaitu dengan
membuat nota lapangan. Setiap kali selepas sesi pengajaran dan
pembelajaran atau sesi pengajaran yang dijalankan bersama-sama
dengan tiga responden tersebut, akan pengkaji catatkan dalam
bentuk nota lapangan. Langkah ini bertujuan untuk melihat
perkembangan murid-murid.

3.3.3 Perancangan kaedah menganalisis data

Data-data yang diperolehi sepanjang membuat kajian nanti


akan dianalisis dengan menggunakan lima kaedah iaitu ujian pra
dan pasca, temu bual, soal selidik, pemerhatian dan ujian pasca.
Proses ini selaras dengan penerapan triagulasi dalam kajian yang
betujuan untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan
sesuatu data yang diperolehi. Berikut merupakan perancangan
kaedah menganalisis data menggunakan kaedah-kaedah tersebut.

3.3.3.1 Ujian pra dan pasca

Ujian dijalankan kepada murid yang bermasalah untuk


melihat tahap kefahaman dan kesalahan yang mereka lakukan

4
7
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

dalam pengiraan pendaraban. Pencapaian mereka bagi ujian pra


akan direkodkan dalam bentuk graf bar bagi tujuan
membandingkan dengan pencapaian mereka dalam ujian pasca
yang akan diadakan pada akhir kajian nanti.Proses ini adalah
bertujuan bagi melihat sama ada terdapat perubahan positif atau
negatif dalam kesan penggunaan teknik Petak Lattice Berwarna
dalam membantu murid tersebut meningkatkan kemahiran
pengiraan mendarab dengan mengumpul semula.

3.3.3.2 Temu bual

Data-data dan maklumat yang diperolehi hasil daripada


temu bual ini akan dianalisis. Maklumat yang berkaitan akan
direkodkan sebagai bahan bukti. Selain itu, maklumat tersebut juga
akan dikategorikan mengikut kategori yang bersesuaian.

3.3.3.3 Soal selidik

Melalui kaedah soal selidik ini, hasil dapatan yang


diperolehi akan dinilai dari segi minat, penerimaan dan juga
keberkesanan teknik yang digunakan bagi kajian ini berdasarkan
kepada pilihan responden tersebut dalam ruangan yang disediakan.
Selain itu, hasil dapatan juga dinilai berdasarkan daripada jawapan
yang diberi sama ada selaras, bercanggah atau kabur dengan hasil
temu bual yang dilakukan.

4
8
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

3.3.3.4 Pemerhatian

Hasil daripada pemerhatian yang dibuat melalui nota


lapangan.Maklumat yang diperolehi direkodkan dan dilihat dari
segi perubahan yang berlaku.Perubahan tersebut dilihat
berdasarkan daripada pencapaian atau prestasi, minat, tingkah laku
dan keberkesanan serta penerimaan teknik ini dalam meningkatkan
kemahiran pengiraan mendarab.

3.4 Garis Masa Pelaksanaan Kajian

3.4.1 `Garis Masa Pelaksanaan Kajian Selama Satu Bulan

MINGGU AKTIVITI CATATAN/TUJUAN

1  Menjalankan ujian Pra kepada peserta


 Untuk mengesan tahap kemahiran
kajian.
peserta kajian dalam mendarab.
 Hasil jawapan dianalisis dan menilai
tahap kefahaman peserta kajian
sebelum diajar.

1  Memperkenalkan dan
menjelaskan
 Memudahkan murid untuk
teknik Petak Lattice Berwarna.
mengira pendaraban dengan
 Melengkapkan Petak Lattice Berwarna
mengumpul semula.
 Memberikan latih tubi soalan mudah.
 Melihat kesesuaian dan
 Mengadakan temu bual terhadap
keberkesanan penggunaan teknik

4
9
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

responden kajian. Petak Lattice Berwarna kepada


mereka.
 Melihat penerimaan murid-murid
terhadap teknik yang digunakan.
 Melihat kesesuaian dan
2  Mengajar menggunakan teknik Petak
keberkesanan penggunaan teknik
Lattice Berwarna bagi mendarab
Petak Lattice Berwarna kepada
nombor satu digit dengan satu digit
responden.
dengan mengumpul semula
 Melihat penerimaan responden
 Mendarab dalam lingkungan Sifir 1
terhadap teknik yang digunakan.
hingga Sifir 4 dan melibatkan hanya
satu digit sahaja.
 Melengkapkan Petak Lattice
Berwarna.
 Memberikan latih tubi.
 Menjalankan temu bual.
 Melihat kesesuaian dan
3  Mengajar menggunakan teknik Petak
keberkesanan penggunaan teknik
Lattice Berwarna bagi mendarab
SIGAI_PEFIR kepada mereka.
dengan mengumpul semula
 Melihat penerimaan murid-murid
menggunakan 2 hingga 4 digitdalam
terhadap teknik yang digunakan.
lingkungan Sifir 1 hingga Sifir 4
 Memberikan latih tubi.
 Menjalankan temu bual.

5
0
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

 Responden peningkatan
4  Menjalankan ujian pasca.
kemahiran mendarab dengan
 Menjalankan soal selidik.
mengumpul semula menggunakan
 Menjalankan temu bual.
teknik Petak Lattice Berwarna.

Jadual 5.0: Jadual pelaksanaan kajian

26/1/2014
23/2/2014 30/3/2014 -
Bil Aktiviti -
- 20/3/2014 24/4/2014
20/2/2014
M M M M M M M M M M M M
PT 1 – Penyediaan Kertas Cadangan
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Refleksi P & P dan nilai pendidikan

2. Mengenal pasti masalah

3. Mengenal pasti fokus kajian

4. Menjalankan tinjauan masalah

5. Menganalisis masalah

6. Menjalankan tinjauan literature

5
1
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

7. Menetapkan kumpulan sasaran

8. Perancangan prosedur tindakan

9. Perancangan kaedah mengumpul data

Perancangan jadual pelaksanaan/ Carta


10.
Gantt

11. Perancangan kos kajian

12. Menulis senarai rujukan

13. Melengkapkan senarai lampiran

14. Menghantar kertas cadangan

3.4.2 Carta Gant


3.4.3 Kos kajian

3.4.4 Berikut merupakan kos kajian yang telah pengkaji fikirkan dan
rancangkan dalam membantu menjalankan kajian tindakan ini.

BIL JENIS BAHAN KUANTITI x HARGA JUMLAH KOS


SEUNIT
1. Kertas A4 1 x RM 10.00 RM 10.00
2. Kertas Warna 1 x RM 7.50 RM 7.50
3. Pelekat (glue tag) 2 x RM 3.00 RM 6.00
4. Dakwat pencetak 1 x RM 68.00 RM68.00

5
2
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

(warna dan hitam)


5. Alat tulis
 Pen Marker RM 7.00
2 x RM 3.50
RM 3.60
 Pen merah 2 x RM 1.80

6. Fail 4 x RM 3.00 RM 12.00


7. Fotostat bahan 100 x RM 0.10 RM 10.00
JUMLAH RM 124.10

Jadual 6.0: Anggaran kos kajian

5
3
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

5
4
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

BAB 4
DAPATAN KAJIAN
4.1 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI

4.1.1 Analisis Borang Soal Selidik Bersama Responden Kajian

Saya menjalankan sesi soal selidik bagi mengumpul data


untuk mengkaji keberkesananpenggunaan teknik Petak Lattice
Berwarna dalam membantu meningkatkan kemahiran mendarab
murid Tahun 3 dengan mengumpul semula.Menurut soal selidik
yang dijalankan terhadap setiap responden, saya mendapati bahawa
terdapat segelintir responden kurang berminat dalam matapelajaran
Matematik khususnya soalan-soalan yang melibatkan operasi
darab. Apabila semua soal selidik responden dikaji dengan teliti,
maka satu kesimpulan yang jelas boleh didapati iaitu murid-murid
memandang matematik sebagai satu matapelajaran yang sukar dan
tidak boleh dipelajari kerana operasi darab memerlukan
penguasaan sifar yang mantap. Responden juga mengalami
kesulitan dalam memdapatkan jawapan bagi soalan pendaraban
yang menggunakan kaedah lazim. Berikut adalah rekod soal
selidik dalam bentuk data kualitatif.

5
5
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Setuju % Tidak %
Bil Items
Setuju
1 Matematik adalah mata pelajaran yang saya minati. 1 20 4 80

2 Saya seronok belajar operasi darab dalam 1 20 4 80


matematik.
3 Saya selalu bertanya guru sekiranya tidak faham. 3 60 2 40

4 Saya suka menggunakan kaedah bentuk lazim 0 0 5 100


sewaktu menjawab soalan darab.
5 Saya mudah faham dan dapat jawapan yang betul 0 0 5 100
menggunakan kaedah bentuk lazim sewaktu
menjawab soalan darab.
6 Saya keliru apabila membuat pengumpulan semula 0 0 5 100
semasa operasi mendarab dalam bentuk lazim.

7 Saya telah menghafal sifir 1 hingga sifir 12. 0 0 5 100

8 Saya sudah mahir dalam topik pendaraban 0 0 5 100

9 Saya tidak lagi keliru apabila mendarab 0 0 5 100


menggunakan kaedah bentuk lazim.
10 Saya suka membuat latihan dalam topik 0 0 5 100
pendaraban.

Jadual : Analisis soal selidik yang dijalankan selepas ujian pra.

5
6
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Bil Items Setuju % Tidak %


Setuju
1 Matematik adalah mata pelajaran yang saya 5 100 0 0
minati.
2 Saya seronok belajar operasi darab dalam 5 100 0 0
matematik.
3 Saya selalu bertanya guru sekiranya tidak faham. 5 100 0 0

4 Saya suka menggunakan teknik Petak Lattice 5 100 0 0


Berwarnasewaktu menjawab soalan darab.
5 Saya mudah faham dan dapat jawapan yang 5 100 0 0
betul menggunakan teknik Petak Lattice
Berwarna sewaktu menjawab soalan darab.
6 Saya dapat menyelesaikan latihan operasi darab 5 100 0 0
yang dengan sendiri tanpa sebarang bantuan
daripada guru atau kawan.
7 Saya tidak lagi keliru apabila mendarab 5 100 0 0
menggunakan teknik Petak Lattice Berwarna.
8 Saya sudah mahir dalam topik pendaraban. 5 100 0 0

9 Saya suka membuat latihan dalam topik 5 100 0 0


pendaraban.
10 Saya tidak mempunyai masalah dalam topik 5 100 0 0
pendaraban.

Jadual : Analisis soal selidik yang dijalankan selepas ujian pos.

5
7
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Semua maklumat yang dikumpul melalui borang soal


selidik telah diintepretasikan dalam bentuk jadual. Menurut bacaan
yang dicatatkan sebelum teknik Petak Lattice Berwarna diajar,
saya mendapati bahawa bilangan reponden yang suka
matapelajaran matematik dan seronok belajar pendaraban hanyalah
seorang murid iaitu hanya 20% sahaja. Sehubung itu, peratus
tersebut meningkat dan mencatatkan sehingga 100 peratus
selepasteknik Petak Lattice Berwarna diajar. Peningkatan ini,
menunjukkan penggunaan teknik Petak Lattice Berwarna memberi
kesan positif terhadap pandangan responden terhadap subjek
Matematik. Selain itu, para responden juga telah ditemubual
mengenai sebab-sebab peningkatan bacaan itu, iaitu selepas teknik
Petak Lattice Berwarnadiajar, mereka berkata bahawa, “ Saya suka
cara ini, sebab boleh dapat jawapan yang betul ”. Dengan ini saya
dapat menyimpulkan, apabila responden dapat mencari jawapan
yang betul dengan menggunakan teknik Petak Lattice Berwarna,
mereka berpendapat bahawa subjek Matematik mudah dan secara
tidak langsung minat mereka terhadap subjek ini juga bertambah.

Di samping itu, menurut respon soalan kelima bagi soal


selidik selepas ujian pra, bacaan menunjukkan bahawa responden
tidak dapat memahami dan tidak dapat jawapan yang betul dengan
menggunakan kaedah bentuk lazim sewaktu menjawab soalan
darab. Manakala, situasi ini telah berubah apabila teknik Petak

5
8
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Lattice Berwarna dikuasai oleh responden yang mana bacaan soal


selidik selepas ujian pos bagi solan kelima adalah 100% iaitu
kelima-lima responden menyatakan mereka mudah memahami dan
dapat jawapan yang betul dengan menggunakan teknik Petak
Lattice Berwarna sewaktu menjawab soalan darab. Apabila salah
seorang responden temubual dia berkata, “ walaupun saya fahal
sifir saya masih tidak dapat jawapan yang betul dengan
menggunakan kaedah bentuk lazim tetapi saya berasa teruja
apabila mengunakkan kaedah teknik Petak Lattice Berwarna
kerana melalui melukis Petak Lattice Berwarna saya boleh
mendapat jawapan yang betul dan tepat”. Ini bukan bermakna
bahawa kaedah bentuk lazim itu kurang berkesan tetapi pelajar
keliru dengan langkah-langkah yang melibatkan nilai tempat serta
penguasaan fakta sifir yang lemah. Maka, apabila mereka
diperlkenalkan dengan teknik Petak Lattice Berwarna mereka rasa
selamat serta dapat mencari jawapan yang betul.

Soalan yang seterusnya adalah boleh diperkatakan soalan


kunci kajian ini iaitu soalan kelapan, “Saya sudah mahir dalam
topik pendaraban”. Apabila senarai bacaan dilihat dengan teliti
maka dapati sebelum kaedah ini diajar tiada reponden yang sudah
mahir dalam topik pendaraban. Tetapi bacaan tersebut terus
mencapai 100% apabila kaedah teknik Petak Lattice Berwarna
diajar. Ini bermaksud teknik Petak Lattice Berwarna dapat

5
9
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

memberi kefahaman yang mendalam tentang konsep pendaraban


dan mudah dikuasai.

Sebagai konklusi daripada analisis terhadap soal selidik ini,


saya mendapati bahawa penggunaan teknik Petak Lattice Berwarna
berkesan dan efektif serta menunjukkan perubahan dalam pendapat
murid tentang subjek Matematik iaitu pendapat yang negatif telah
berubah kepada positif. Selain daripada itu, terdapat juga
peningkatan dalam pencapaian responden.

6.2 Analisis markah ujian pra dan ujian pos


responden kajian
Keberkesanan teknik Petak Lattice Berwarna ini juga dapat
dibuktikan dengan perbandingan antara markah Ujian Pra dan
Ujian Pos yang diperolehi oleh responden. Saya telah mengadakan
Ujian Pra sebelum teknik Petak Lattice Berwarna diperkenalkan
dan Ujian Pasca pula selepas Kaedah teknik Petak Lattice
Berwarna diperkenalkan. Saya juga telah mengkategorikan
tahappencapaian responden kepada lima bahagian seperti jadual
berikut.

6
0
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Markah (%) Gred Tahap Pencapaian


80% – 100% A Cemerlang
60% – 79% B Baik
40% – 59% C Memuaskan
20% – 39% D Sederhana
0% – 19% E Lemah
Jadual : Tahap pencapaian mengikut markah responden

Markah yang didapati oleh responden dalam ujian pra


telah diintepretasikan dalam bentuk jadual seperti di bawah.
Bil Nama Bilangan Bilangan Markah Tahap
Gred
murid soalan jawapan (%) pencapaian
yang yang
diberikan betul
1. M.Yoges 15 3 20 D Sederhana
2. R.Yamuna 15 5 33 D Sederhana

3. K.Yuvaraj 15 4 27 D Sederhana

4. S.Selva 15 3 20 D Sederhana
5. M.Mitran 15 4 27 D Sederhana

Jumlah Markah : 127 Jadual : Markah dan gred responden dalam


ujian pra

6
1
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

6.2.1 Langkah Pengiraan Min, Dan Sisihan Piawai Bagi


Ujian Pra

Markah Min, x =
x
n
127
=
5
= 25.4

Markah sisihan piawai,  = x 2

 (x) 2
n

3347
=  (25.4) 2
5
= 0.47

Apabila markah yang didapati oleh responden dalam ujian


pra iaitu sebelum mereka didedahkan dengan kaedahteknik Petak
Lattice Berwarna saya mendapati bahawa keseluruhan responden
telah mendapat markah rendah. Markah minimum yang responden
dapat adalah 3 daripada 15 soalan iaitu 20 peratus. Manakala
markah maksimum yang didapati oleh responden ialah 5 ataupun
33 peratus sahaja. Disamping itu, sejurus selepas kaedah ini diajar
ujian pos juga telah dijalankan dan markahnya juga telah
direkodkan dalam bentuk jdual agar dapat menentukan kesannya.
Berikut adalah markah responden dalam ujian pos.

6
2
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Bil Nama Bilangan Bilangan Markah Tahap


Gred
murid soalan jawapan (%) pencapaian
yang yang
diberikan betul
1. M.Yoges 15 15 100 A Cemerlang
2. R.Yamuna 15 12 80 A Cemerlang

3. K.Yuvaraj 15 14 93 A Cemerlang

4. S.Selva 15 15 100 A Cemerlang


5. M.Mitran 15 14 93 A Cemerlang

Jumlah Markah: 466


Jadual : Markah Responden dalam ujian pos

6.2.2 Langkah Pengiraan Min Dan Sisihan Piawai Bagi


Ujian Pos

Markah Min, x =
x
n
466
=
5
= 93.2

6
3
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Markah sisihan piawai,  = x 2

 (x) 2
n
=

43698
 (93.2) 2
5
= 0.29

6
4
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Perbandingan dan Perbezaan


ujian Pra dan Pos
Ujian Pra Ujian Pos

100% 100%
93% 93%

80%

33%
27% 27%
20% 20%

M.Yoges R.Yamuna K.Yuvaraj S.Selva M.Mitran

Berdasarkan kepada penganalisan markah ujian pasca


responden, saya mendapat tahu bahawa ramai antara responden
telah mendapat markah tinggi. Markah minimum yang responden
dapat adalah 12 daripada 15 iaitu 80 peratus. Manakala markah
maksimum yang responden dapati adalah 14 daripada 15 iaitu 93
peratus. Sehubungan dengan itu, markah purata responden bagi
ujian pasca ialah 93.2. Data yang dikumpul telah diintepretasikan

6
5
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

dalam bentuk graf palang agar perbezaan markah antara ujian pra
dan ujian pos dapat dilihat dengan jelas.

Rajah 13 : Perbandingan pencapaian responden dalam ujian pra


dan ujian pos
Ujian Markah Min Sisihan Piawai
Ujian Pra 25.4 0.47
Ujian Pos 93.2 0.29
Perbezaan 67.8 0.18

Jadual : Nilai perbandingan Min dan Sisihan piawai bagi ujian


pra dan ujian pos

Sebagai kesimpulan, analisis antara markah ujian pra dan


ujian pos telah menunjukkan bahawa terdapat peningkatan dalam
markah responden. Menurut analisis ujian pra dalam jadual di atas,
didapati bahawa min markah yang dicatatkan oleh responden
adalah 25.4. Markah ini boleh dikategorikan sebagai gred D.
Manakala min bagi markah ujian pos menunjukkan nilai sebanyak
93.2. Ini bermakna, pencapaian responden boleh dikategorikan
sebagai gred A. Hal ini membuktikan bahawa peningkatan
memang wujud dalam markah responden apabila teknik Petak
Lattice Berwarna digunakan dalam operasi darab yang melibatkan
sebarangdua nombor bulat.

6
6
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Dengan demikian, sisihan piawai yang dicapai bagi ujian


pra ialah 0.47 dan bagi ujian pos pula ialah 0.29. Penurunan nilia
sisihan piawai pada ujian pos menujukkan bahawa wujudnya
peningkatan dalam kefahaman dan pencapaian murid dalam
pendaraban selepas kaedah teknik Petak Lattice Berwarna diajar.
Maka dengan menggunakan analisis ini sebagai bukti yang kukuh,
saya dapat membuktikan bahawa teknik Petak Lattice Berwarna ini
telah menghasilkan kesan yang positif terhadap responden.

4.3 Analisis temu bual


Kesan positif teknik Petak Lattice Berwarna di kalangan
responden juga dapat dibuktikan melalui sesi temubual bersama
responden saya.

4.3.1 Analisis temu bual sebelum dan selepas mengajar


teknik Petak Lattice Berwarnabersama responden.

Saya telah menjalankan temu bual dengan lima orang


responden kajian. Temu bual ini dilaksanakan sebelum dan selepas
teknik Petak Lattice Berwarna diperkenalkan. Objektif utama
temubual ini adalah untuk mendapatkan pandangan responden
sebelum dan selepas didedahkan dengan teknik Petak Lattice
Berwarna. Temu bual ini dijalankan secara berkumpulan. Beberapa
soalan telah dikemukakan kepada murid.

6
7
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Temu bual yang telah saya dijalankan bersama responden


saya dari kelas 3 Kambar sebelum mengajar teknik Petak Lattice
Berwarna, didapati mereka kurang faham dan mengalami banyak
kekeliruan dalam operasi pendaraban dengan menggunakan kaedah
lazim. Misalnya, ada yang diantara mereka yang memberitahu
bahawa mereka rasa kaedah lazim ini susah dan kurang faham.
Mereka juga berasa kaedah lazim ini banyak langkah dan
memerlukan penguasaan sifir yang mantap. Ada yang antara
mereka yang memberitahu bahawa mereka kurang bermotivasi dan
keyakinan diri untuk membuat soalan-soalan matematik yang
melibatkan operasi pendaraban. Kesimpulannya, para responden
saya telah mengalami masalah yang serius dalam pendaraban
sebarang dua nombor bulat.

Apabila saya menjalankan temu bual selepas mengajar


teknik Petak Lattice Berwarna kepada responden, saya mendapati
banyak perubahan terhadap diri dan pencapaian mereka. Sekarang
mereka tidak lagi rasa keliru semasa membuat soalan operasi
pendaraban yang melibatkan sebarang dua nombor bulat. Dapatan
temu bual telah menjelaskan responden bersetuju bahawa tindakan
yang dilaksanakan amat membantu mereka dalam meningkatkan
kemahiran mendarab. Menurutnama murid 3 kambar, dia
menghadapi masalah ketika menulis dan mendarab nombor

6
8
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

mengikut nilai tempat. Kadang-kadang dia terlupa nombor yang


puluh yang dibawa ke sebelah dan terlupa untuk ditambah. Maka,
apabila menggunkan teknik Petak Lattice Berwarna perkara-
perkara ini tidak menjadi satu masalah. Menurut , nama murid 3
kambar dia berpendapat teknik Petak Lattice Berwarna lebih
mudah baginya kerana melalui lukis petak boleh mendapat
jawapan yang tepat. Tambahan pula, M.Yoges juga sangat
berminat untuk melukis dan mewarna. Oleh kerana, teknik Petak
Lattice Berwarna ini lebih menerapkan unsur melukis maka
K.Yuvaraj dan S.Selva berpendapat bahawa kaedah ini lebih
efektif.

Secara keseluruhannya, saya mendapati responden kajian


telah memberi pandangan yang positif teknik Petak Lattice
Berwarna. Mereka berasa seronok menggunakan kaedah ini kerana
ia telah membantu mereka mendapatkan jawapan dengan mudah
dan tepat serta tanpa penguasaan sifir yang mantap. Ada yang
berpendapat teknik Petak Lattice Berwarna lebih selesa untuk
digunakan berbanding dengan kaedah sedia ada.

6
9
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

6.4 Analisis Teknik Pemerhatiansebelum dan selepas teknik


Petak Lattice Berwarna diperkenalkan.
Perubahan positif teknik Petak Lattice Berwarna di
kalangan responden saya juga dapat dibuktikan dengan
menggunakan teknik pemerhatian. Mengikut permerhatian yang
telah saya jalankan sebelum mengajar teknik Petak Lattice
Berwarna, saya mendapati semua responden saya kurang berminat
untuk mempelajari matapelajaran matematik. Ada yang di antara
mereka membuat kerja lain seperti membaca buku cerita, melukis
atau mewarna dan berborak dengan rakan sebelahnya semasa
waktu matematik. Melalui pemerhatian, saya telah mencari
beberapa punca mereka berbuat demikian. Puncanya ialah mereka
kurang berminat dan kurang faham dengan kaedah yang diajar dan
digunakkan dalam operasi pendaraban. Selain itu, mereka
mendapat banyak salah dalam soalan pendaraban dalam buku
latihan.. Hal ini menyebabkan mereka kurang bermotivasi dan
keyakinan diri untuk mempelajari matematik.

Apabila saya mengajar teknik Petak Lattice Berwarna


kepada mereka, saya memerhatikan responden saya memberikan
tumpuan yang sepenuhnya dalam sesi pengajaran dan
pembelajaran saya. Mereka juga berasa sangat gembira semasa
mendapat jawapan yang betul. Selain itu, mereka mula melibatkan
diri dengan aktif dalam kelas saya dan mereka juga dapat

7
0
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

memberikan respon dengan laju berbanding dengan sebelum ini.


Antara mereka ada juga yang berjaya mengaplikasikan teknik
Petak Lattice Berwarna dalam topik panjang dan isipadu. Saya
juga memeriksa dan menganalisis buku latihan yang khas
diberikan kepada mereka bagi pengajaran teknik Petak Lattice
Berwarna ini. Saya dapati mereka dapat menyelesaikan kesemua
soalan yang diberikan dengan betul dan tepat pada masanya
Kesimpulannya, kaedahteknik Petak Lattice Berwarna ini dapat
membantu responden saya untuk mengatasi masalah pendara

7
1
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

BORANG SOAL SELIDIK.

Tidak
Bil Items Setuju % %
Setuju
1 Matematik adalah mata pelajaran yang saya
1 20 4 80
minati.
2 Saya seronok belajar operasi darab dalam
1 20 4 80
matematik.
3 Saya selalu bertanya guru sekiranya tidak
3 60 2 40
faham.
4 Saya suka menggunakan kaedah bentuk lazim
0 0 5 100
sewaktu menjawab soalan darab.
5 Saya mudah faham dan dapat jawapan yang
betul menggunakan kaedah bentuk lazim 0 0 5 100
sewaktu menjawab soalan darab.
6 Saya keliru apabila membuat pengumpulan
semula semasa operasi mendarab dalam bentuk 0 0 5 100
lazim.
7 Saya telah menghafal sifir 1 hingga sifir 12. 0 0 5 100

8 Saya sudah mahir dalam topik pendaraban


0 0 5 100

9 Saya tidak lagi keliru apabila mendarab


0 0 5 100
menggunakan kaedah bentuk lazim.

7
2
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

10 Saya suka membuat latihan dalam topik


0 0 5 100
pendaraban.
Jadual : Analisis soal selidik yang dijalankan selepas ujian pra.
Bil Items Tidak
Setuju % %
Setuju
1 Matematik adalah mata pelajaran yang saya
5 100 0 0
minati.
2 Saya seronok belajar operasi darab dalam
5 100 0 0
matematik.
3 Saya selalu bertanya guru sekiranya tidak
5 100 0 0
faham.
4 Saya suka menggunakan teknik Petak
Lattice Berwarnasewaktu menjawab soalan 5 100 0 0
darab.
5 Saya mudah faham dan dapat jawapan yang
betul menggunakan teknik Petak Lattice 5 100 0 0
Berwarna sewaktu menjawab soalan darab.
6 Saya dapat menyelesaikan latihan operasi
darab yang dengan sendiri tanpa sebarang 5 100 0 0
bantuan daripada guru atau kawan.
7 Saya tidak lagi keliru apabila mendarab
menggunakan teknik Petak Lattice 5 100 0 0
Berwarna.

7
3
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

8 Saya sudah mahir dalam topik pendaraban.


5 100 0 0

9 Saya suka membuat latihan dalam topik


5 100 0 0
pendaraban.
10 Saya tidak mempunyai masalah dalam topik
5 100 0 0
pendaraban.

7
4
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

7
5
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

BAB 5
PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

5.1 PENDAHULUAN

Kajian tindakan ini telah memberi satu peluang keemasan


kepada saya bagi membantu murid saya menyelesaikan soalan
pendaraban. Saya telah menggunakan teknik yang lebih mudah
iaituteknik Petak Lattice Berwarna bagi masalah pendaraban
tersebut.Pendaraban merupakan salah satu operasi yang penting
dalam kurikulum pendidikan rendah dan aplikasinya penting dalam
menyelesaikan masalah lain di dalam matematik seperti tajuk
pecahan, perpuluhan, ukuran jarak, wang, timbangan, masa dan
waktu. Oleh yang demikian, kemahiran ini menjadi satu cabaran
kepada murid-murid dan juga guru-guru di sekolah.

5.2 PERBINCANGAN BERDASARKAN SOALAN


KAJIAN

Berdasarkan pengalaman mengajar tahun 3 kambar di


Sekolah Jenis Kebangsaan Slim River pada tahun ini, saya
mendapati beberapa murid menghadapi kesukaran dalam tajuk
pendaraban. Menurut Mahmud (2001), adalah perlu aktiviti-aktiviti

7
6
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

pengajaran dan pembelajaran dengan kaedah yang sesuai supaya


dapat digunakan di kalangan murid-murid yang lemah bagi
menarik minat mereka dalam mata pelajaran matematik. Keadaan
ini menyebabkan saya membuat keputusan untuk membantu
murid-murid ini dalam menyelesaikan soalan pendaraban dengan
memperkenalkan teknik Petak Lattice Berwarna . Teknik ini
berasaskan kecerdasan visual dan seni serta diperkenalkan bagi
murid-murid yang tidak dapat menguasai sifir seterusnya
membantu mereka menyelesaikan masalah pendaraban dengan
lebih mudah dan senang berbanding dengan kaedah biasa.

Saya telah menjalankan kajian saya selama dua bulan di


Sekolah SJK(T) Slim River. Selepas saya menjalankan kajian ini,
saya mendapati tahap pencapaian setiap responden semakin
meningkat melalui ujian yang telah dijalankan. Sebagai contoh
mampu mendapatkan 20% sahaja dalam ujian pra. Namun, dalam
ujian pos yang telah dijalankan sebaik sesi latihan dan bimbingan
dia mampu mendapatkan 100% markah. Ini merupakan satu
peningkatan drastik yang telah diperolehi oleh K.Yamuna dalam
waktu yang singkat. Hal ini membuktikan kesan positif teknik
Petak Lattice Berwarna dalam penyelesaian masalah responden.

Selain itu, responden juga dapat memberikan komen yang


positif terhadap teknik Petak Lattice Berwarnasemasa menjalankan

7
7
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

soal selidik dengan mereka, selepas kajian. Dengan lebih jelasnya,


komen “saya seronok belajar operasi darab dalam matematik” ini
hanya mendapat 20% persetujuan sebelum kajian. Apabila komen
yang sama ditanya terhadap responden didapati 100% responden
telah setuju dengan komen ini selepas mengajar teknik Petak
Lattice Berwarna. Saya juga percaya bahawa, hal ini mencapai
peningkatan kerana mereka mula mendapat jawapan yang betul
berbanding dengan sebelum ini. Apabila mereka dapat mencari
jawapan yang betul mereka puas hati malahan mula minat terhadap
operasi darab.

5.3 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA


Melalui penyelidikan tindakan ini, saya mendapati bahawa
teknik Petak Lattice Berwarnaadalah satu kaedah yang sangat
berkesan untuk membantu dan meningkatkan minat murid dalam
pendaraban sebarang dua nombor bulat. Oleh itu, saya ingin
mencadangkan beberapa kajian masa depan yang berkaitan dengan
kajian tindakan saya.

Satu kajian penyelidikan tindakan adalah satu proses yang


berterusan. Ia boleh meneruskan kepada beberapa kitaran untuk
memperbaiki lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun kajian

7
8
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

tindakan ini telah membuktikan keputusan yang baik tetapi


kadangkalanya kaedah ini telah mengambil masa yang lama.
Justeru itu, bagi kitaran kedua saya ingin mengambilkira faktor
masa dalam teknik Petak Lattice Berwarna. Sepertimana yang
diutarakan oleh Skinner, B.F. (1971) dalam Teori Pelaziman
Operan yang mana pelajar bertindak aktif kerana ganjaran
diperoleh dengan cara berusaha sendiri, maka saya bercadang
untuk memberikan ganjaran seperti token, muka riang dan
sebagainya untuk meningkatakan motivasi responden saya dalam
mempercepatkan proses membuat soalan pendaraban dengan
menggunakan teknik Petak Lattice Berwarna. Dengan cara ini,
saya boleh memastikan bahawa responden saya dapat
menggunakan kaedah ini dalam mana-mana ujian atau
peperiksaan.

Kedua, saya juga akan memperluaskan kumpulan sasaran


saya dalam kajian tindakan seterusnya. Kajian kali ini hanya telah
melibatkan lima orang murid sahaja. Oleh kerana kumpulan ini
kecil, saya telah memberi perhatian kepada setiap murid. Maka,
saya ingin membuat kajian bersama kumpulan sasaran yang lebih
besar pada masa hadapan. Apabila menggunakan kumpulan
sasaran yang lebih besar,lebih teliti sesuatu kesukaran murid dapat
dikenal pasti.

7
9
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Ketiga, saya mencadangkan untuk menggunakan teknik


Petak Lattice Berwarnadalam tajuk operasi darab yang lain seperti
pendaraban nilai wang, pendaraban berat, pendaraban masa,
pendaraban panjang, pendaraban nombor perpuluhan dan
sebagainya. Ini adalah untuk menentukan sama ada kaedah ini
berkesan untuk tajuk operasi darab yang lain. Saya berpendapat
bahawa kaedah ini boleh diperluaskan dengan tajuk-tajuk lain yang
terdapat dalam matapelajaran matematik. Jika teknik Petak Lattice
Berwarnaberjaya digunakan dalam tajuk-tajuk matematik lain, ia
dapat meningkatkan kefahaman dan motivasi murid-murid dalam
matematik.

Keseluruhnnya, saya berharap kajian ini harus diteruskan


untuk meningkatkan pemahaman dan minat murid dalam subjek
matematik. Ini kerana penguasaan matematik merupakan satu
kemestian bagi setiap murid bagi menjalani lumrah kehidupan.

5.3 PENUTUP

Saya berharap intervensi ini dapat membantu guru-guru di


sekolah rendah meningkatkan keberkesanan pengajaran bagi tajuk
pendaraban. Teknik Petak Lattice Berwarna juga dapat
meningkatkan motivasi intrinsik murid-murid untuk belajar

8
0
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

matematik dengan penuh semangat dan yakin serta boleh


digunakan di dalam bilik darjah. Selain itu,teknik Petak Lattice
Berwarna harus didedahkan kepada semua murid oleh guru
matematik sekolah rendah selepas didedahkan dengan kaedah
pendaraban yang sedia ada. Ini adalah untuk memantapkan
pemahaman dan meningkatkan kemahiran mereka dalam
menjawab soalan pendaraban sebarang dua nombor bulat.

Kesimpulannya, mengajar pendaraban dengan berpandukan


gambar, gambar rajah, atau bahan-bahan konkrit membantu pelajar
mempelajari apa faktor dan produk mereka mewakili (NCTM
2000).Justeru itu, guru perlu mencari kaedah alternatif untuk
membantu pelajar bagi mempelajari konsep pendaraban dengan
berkesan jika kaedah tradisionalnya tidak berfungsi.

8
1
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

UJIAN DIAGNOSTIK 1

Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan.Jawab semua


soalan di ruang yang disediakan.
Nama : ……………………………
Kelas : …………………

1) 14 × 2 =

2) 28 × 3 =

3) 47 × 4 =

4) 65 × 5 =

8
2
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

5) 73 × 6 =

6) 123 x 2

7) 235 x 8 =

8) 854 x 5 =

8
3
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

9) 12 x 23 =

10) 45 x 72 =

11) 123 x 12 =

12) 921 x 34 =

8
4
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

13) 541 x 22 =

14) 623 x 12 =

15) 23 x 75 =

8
5
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

SENARAI RUJUKAN

Belliveu West. L (2011).An Introduction to Various Multiplication


Strategies. Diperolehi pada 20 Februari 2013, dari
http://scimath.unl.edu/MIM/files/MATExamFiles/WestLynn_Final
_070411_LA.pdf

Kementerian Pelajaran Malaysia (2012).Kurikulum Standard Sekolah


Rendah (KSSR)Matematik Tahun Tiga.Putrajaya: Bahagian
Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia.

Mathmojo (2009).“How to Learn the Multiplication Tables – The Best


Strategies”. Diperoleh pada 20 Februari 2013, dari
http://www.edarticle.com

Mayer R.E & Massa L.J (2003).Three Facets of Visual and Verbal
Learners:Cognitive Ability, Cognitive Style, and Learning
Preference. Journal of Education Psychology, Vol 95, No.4, 883-
846.

Mohd Fauzi Yaacob (2009). Pengajaran Pakar. Kuala Lumpur: Institut


Terjemahan Negara Malaysia.

Mook, S.S (2008). Murid dan Alam Belajar. Selangor: Penerbitan


Multimedia Sdn. Bhd.

8
6
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

Muhamad Kamil Abdul Samad (2001). Psikologi Bermuzakarah:


Bagaimana Anda Belajar dan Cemerlang. Johor: Perniagaan
Jahabersa.

Rio Sumarni Shariffudin, Abdul Hafidz Haji Omar & Dayang Hajjah
Tiawa Awang Haji Hamid.Reka Bentuk dan Keberkesanan
Perisian Multimedia Membaca-Faham Berasaskan Gambaran
Visual Bagi Kanak-Kanak Prasekolah.510-515.

Rosnah Edinin (PhD) (2012). Penyelidikan Tindakan Kaedah dan


Penulisan. Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn. Bhd.
Smith, Stephanie Z.&Smith, Marvin E. (2006).“Assessing Elementary
Understanding of Multiplication Concepts”.Article of School
Science and Mathematics, Vol 106, Issue 3. Diperolehi pada 20
Februari 2013, dari
http://ehis.ebscohost.com.ezpustaka.upsi.edu.my

Zainudin Abu Bakar & Mohd Rashidi Mat Jalil (2007).Kaedah Petak
Sifir: Kajian Perbandingan Matematik Tahun 4 Dalam
Penguasaan Fakta Asas Darab.Jurnal Pendidikan Universiti
Teknologi Malaysia. Jilid 12, 91-98.

8
7
Jeya Priya A/P E.Bangara Naidu
D20102041972
GR UPSI 02
KRL 3033

8
8