Anda di halaman 1dari 4

Jabatan Kimia

Fakulti Sains dan Matematik

SKG 3033 Pengenalan Kimia Organik dan Tak Organik

Tutorial Unit 3 Ikatan Tunggal

Nama:
No. Matrik:
Group:

SILA JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH

1. Berikan nama bagi sebatian-sebatian berikut mengikut sistem penamaan IUPAC:


i. CH3C(OH)2CH2OH
ii. CH3CHFCH2CHBrCH3
iii. CH3OCH2CH2OCH3
iv. CH3CH2CH(NHCH3)CH3

2. Dengan menggunakan persamaan, tunjukkan bagaimana penyediaan berikut boleh dicapai:


i. 1,2-epoksipentana dari 1-pentena
ii. 2-bromo-2,3-dimetilbutana dari 2,3-dimetil-2-butena
iii. 3-metil-1-butanamina dari 3-metilbutananitril

1
3. Susunkan sebatian dibawah mengikut tertib kenaikan takat didih dan jelaskan jawapan anda.

CH3CH2CH2OH, CH3OCH2CH3, CH3CH2CH2NH2, CH3CH2CH2CH3

a) CH3CH2CH2CH3

b) CH3OCH2CH3

c) CH3CH2CH2NH2

d) CH3CH2CH2OH

4. Ramalkan ahli yang mana dari setiap pasangan berikut lebih larut dalam air. Secara ringkas
jelaskan jawapan anda:

i. Propana dan 1-propanol


1-propanol - lebih larut
ii. 1-propanol dan 1,2-propanadiol
1,2-propanadiol - lebih larut
iii. 2-propanol dan 2-pentanol
2-propanol - lebih larut

5. Lukiskan formula struktur sebatian organik (dilabelkan A hingga F) yang terlibat dalam
urutan tindak balas yang berikut:

2
HCl
H3C-C=CH2 A B
+
(Hasil utama) (Hasil minor)
CH3

H2,Pt H2O,EtOH
65oC

F
C + D
(Hasil utama) (Hasil minor)

1.PBr3,piridin
2.CH3O-

3
4

Anda mungkin juga menyukai