Sesorah, Pidhato basa jawi

Assalamualaikum Wr. Wb Bapak, Ibu para rawuh lan para rayi ingkang kula hurmati. Kaparenga ing wekdal menika kula wakilipun kelas sanga ngaturaken gunging panuwun saha sugeng rawuh wonten ing adicara perpisahan menika. Bapak ibu guru ingkang pantes tinulad sinudarsana, mboten kanyana sampun tigang tahun panjenengan didhik kula lan kanca- kanca kanthi kesabaran lan maringi ilmu ingkang katah kang migunani dating pasrawungan sedaya kala wau diparingaken tanpa pamrih. Dene kula lan kanca- kanca mboten saged mbales jasa- jasanipun panjengan sedaya. Namung saged angaturaken mugi- mugi gusti kang maha wikan paring pinwales tumrapkawigatosan lan ilmu ingkang sampun panjenengan paringaken dhuamteng kula sami. Ing mriki, kula amkili kanca- kanca nyue\wun pamit sha idi panestu mugi- mugi kula lan kanca- kanca pinaringan panggenan pawiyatan ingkang becik, kados ingkang kula lan kanca- kanca kersaaken. Para rayi ingkang kula tresnani, supados tambah semangat sinau lan semangat anggenipunnggayuh prestasi supaya pawiyatan ingkang kita tresanani niki, MTsN Kediri 2, saya apik lan tetep paling apik ing Kutha Kediri. Para rayi lan kanca- kanca kelas sanga,kula pesen kangge sedaya kemawon, aja ngantos pedhot kekancan supados kita tetep rerembagan kayata sakderengipun kita pisah. Ing pungkasaning atur, kula lan kanca- kanca nyuwun idi pangestu lan agunging samudra pangaksami dhumateng Bapak, ibu guru, para rawuh, lan para rayi menawi kula skanaca gadah kesalahan wiwit tigang tahun niki. Atur temanten managn srikaya Mangan kupat uga pecel punten Cekap semanten atur kawula Bilih salah nyuwun pangapunten

Wassalamualaikum Wr. Wb

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful