Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5

2020

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2020

PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 5

Disediakan oleh:

SYAHRIZAL BIN ABDUL SHATARRIZAL BIN ABDUL SHATAR

GURU PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.1 Mengetahui sistem EMK:
pertumbuhan serta reproduktif lelaki dan perempuan. Kreativiti & Inovasi
M1 TAJUK : KESIHATAN DIRI perkembangan fizikal yang sihat.
2-3 DAN REPRODUKTIF 1.1.2 Memahami fungsi organ AKTIVITI PAK-21
JANUARI dalam sistem reproduktif lelaki dan Stretch to Sketch (Lukis
Unit 1: perempuan. mengikut kreativiti)
PERMATA HATIKU Think– Pair– Share (Fikir-
1.1.3 Mengetahui persenyawaan Pasang– Kongsi)
Dari Mana Datangnya Adik? dalam asas kejadian manusia.
MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL 1.1 Mengetahui dan 1.1.1 Mengetahui sistem EMK:
memahami pertumbuhan reproduktif lelaki dan perempuan. Kreativiti & Inovasi
TAJUK : KESIHATAN DIRI serta perkembangan fizikal
M2
DAN REPRODUKTIF yang sihat. 1.1.2 Memahami fungsi organ AKTIVITI PAK-21
6-10
dalam sistem reproduktif lelaki dan I See, I Think, I Wonder
JANUARI
Unit 1: perempuan. (Saya lihat, Saya fikir dan
PERMATA HATIKU saya bertanya)
1.1.3 Mengetahui persenyawaan i-Think Map - Peta Alir
Dari Mana Datangnya Adik? dalam asas kejadian manusia.
MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL 1.1 Mengetahui dan 1.1.3 Mengetahui persenyawaan EMK:
memahami pertumbuhan dalam asas kejadian manusia. Kreativiti & Inovasi
TAJUK : KESIHATAN DIRI serta perkembangan fizikal
M3 DAN REPRODUKTIF yang sihat. AKTIVITI PAK-21
13-17 I See, I Think, I Wonder
JANUARI Unit 1: (Saya lihat, Saya fikir dan
PERMATA HATIKU saya bertanya)
Hot Seating (Kerusi
Ciptaan Tuhan Panas)

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.4 Memahami kaitan kitaran haid EMK:
pertumbuhan serta dengan persenyawaan. Kreativiti & Inovasi
M4 TAJUK : KESIHATAN DIRI perkembangan fizikal yang sihat.
20-22 DAN REPRODUKTIF AKTIVITI PAK-21
JANUARI Learning Experiences
Unit 1: (Pengalaman Peribadi)
PERMATA HATIKU Free Discussion
(Perbincangan Bebas)
Bilakah masanya
M4 CUTI TAHUN BARU CINA
23-24
JANUARI

MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL 1.2 Mendemonstrasi 1.2.1 Memahami kepentingan EMK:
keupayaan dan kemahiran untuk menghargai aspek seksualiti Kreativiti & Inovasi
TAJUK : KESIHATAN DIRI menangani pengaruh dalaman dilahirkan sebagai lelaki atau
M5
DAN REPRODUKTIF serta luaran yang mempengaruhi perempuan. AKTIVITI PAK-21
27-31
kesihatan diri dan kesihatan. Recap Group
JANUARI
Unit 2:SAYANGI DIRI, HIASI (Mengulangi /
PERIBADI mengingat semula)
Talking Chips
Harus Berbangga

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020
MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL 1.2 Mendemonstrasi 1.2.2 Mengetahui cara menghargai EMK:
keupayaan dan kemahiran untuk dan menghormati anggota seksual diri Kreativiti & Inovasi
M6
TAJUK : KESIHATAN DIRI menangani pengaruh dalaman sendiri dengan menjaga kebersihan,
03 FEB
DAN REPRODUKTIF serta luaran yang mempengaruhi keselamatan dan kesihatan. AKTIVITI PAK-21

kesihatan diri dan kesihatan. The Yarn Yarn
07 FEB
Unit 2:SAYANGI DIRI, HIASI i-Think Map - Peta
PERIBADI Bulatan

Saling Menghormati
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
M7 BENGKEL DAN TEKNIK MENJAWAB TAHUN 5
MODUL 1 EMK:
KESIHATAN ,FIZIKAL 1.2 Mendemonstrasi 1.2.3 Mengaplikasikan cara Kreativiti & Inovasi
keupayaan dan kemahiran menghormati anggota seksual orang lain.
TAJUK : KESIHATAN DIRI untuk menangani pengaruh
M8 AKTIVITI PAK-21
DAN REPRODUKTIF dalaman serta luaran yang 1.2.4 Mengaplikasikan batas sentuhan
17-21 FEB mempengaruhi kesihatan diri pada anggota seksual dalam aspek Think– Pair– Share (Fikir-
Unit 2:SAYANGI DIRI, HIASI dan reproduktif. menjaga kebersihan, keselamatan dan Pasang– Kongsi)
PERIBADI kesihatan. Role Play

Kawasan Larangan

MODUL 1 1.3 Mengetahui dan 1.3.1 Memahami kepentingan EMK:


KESIHATAN FIZIKAL mengamalkan pemakanan yang mengambil pelbagai jenis makanan. Kreativiti & Inovasi
sihat serta selamat.
TAJUK : PEMAKANAN
AKTIVITI PAK-21
M9
Unit 3: SELAMAT MENJAMU Talk Partners ( Rakan
24-28 FEB
SELERA Berbual)
Role Play
Menu Apa?

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020

MODUL 1 1.3 Mengetahui dan 1.3.2 Mensintesis menu makanan EMK:


KESIHATAN FIZIKAL mengamalkan pemakanan seimbang. Kreativiti & Inovasi
yang sihat serta selamat.
M 10 TAJUK : PEMAKANAN
02 -06 AKTIVITI PAK-21
MAC Unit 3: SELAMAT MENJAMU Recap Group
SELERA (Mengulangi /
mengingat semula)
Saya Suka Semuanya Learning Experiences
(Pengalaman Peribadi)

M 11
09 -13
MAC UJIAN BULANAN 1

14-22
MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

MODUL 1 1.3 Mengetahui dan 1.3.3 Menilai makanan yang EMK:


KESIHATAN FIZIKAL mengamalkan pemakanan berkhasiat. Kreativiti & Inovasi
yang sihat serta selamat.
TAJUK : PEMAKANAN AKTIVITI PAK-21
M 12 i-Think Map - Peta Bulatan
Unit 3: SELAMAT MENJAMU
23 – 27 SELERA Gallery Walk
MAC
Pilihan Sihat

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020

MODUL 1 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.1 Mengetahui pelbagai jenis bahan EMK:
KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan inhalan.
bahan serta berkemahiran
Kreativiti & Inovasi
M 13
TAJUK : PENYALAHGUNAAN menangani situasi berisiko
30 MAC-3 i-Think Map - Peta
BAHAN terhadap diri keluarga dan
APRIL masyarakat. Bulatan
UNIT 4: AWAS, BAHAYA! Gallery Walk
Oh, Begitu Rupanya!

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MODUL 1 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.2 Memahami kesan jangka EMK:
KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan pendek terhadap fizikal dan mental Kreativiti & Inovasi
bahan serta berkemahiran akibat penyalahgunaan bahan inhalan.
TAJUK : PENYALAHGUNAAN menangani situasi berisiko
M 14 BAHAN terhadap diri keluarga dan 1.4.3 Memahami kesan jangka panjang
AKTIVITI PAK-21
6 -10 masyarakat terhadap fizikal dan mental akibat Free Discussion
APRIL UNIT 4: AWAS, BAHAYA! penyalahgunaan bahan inhalan. (Perbincangan Bebas)
Presentations
Bimbang Jadi Begitu (Persembahan)-
berkumpulan.

MODUL 1 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.4 Mengaplikasikan cara berkata EMK:
M 15 KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan TIDAK kepada penyalahgunaan bahan Kreativiti & Inovasi
bahan serta berkemahiran inhalan.
13 – 17 TAJUK : PENYALAHGUNAAN menangani situasi berisiko
APRIL BAHAN terhadap diri keluarga dan
AKTIVITI PAK-21
masyarakat Talking Chips
UNIT 4: AWAS, BAHAYA! Role Play

Kita Aset Negara

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020

MODUL 1 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.5 Menilai maklumat berkaitan kesan EMK:
KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan penyalahgunaan bahan inhalan untuk Kreativiti & Inovasi
bahan serta berkemahiran disebarkan kepada ahli keluarga dan
TAJUK : PENYALAHGUNAAN menangani situasi berisiko rakan sebaya.
BAHAN terhadap diri keluarga dan
AKTIVITI PAK-21
M 16 masyarakat Recap Group
20-24 UNIT 4: AWAS, BAHAYA! (Mengulangi /
APRIL mengingat semula)
Semua Harus Tahu Project (Projek)

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

MODUL 2 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.1 Memahami situasi konflik dan EMK:
KESIHATAN MENTAL, EMOSI emosi, kepentingan dan cara stress dalam keluarga. Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL mengurus emosi untuk
M 17 meningkatkan kesihatan mental
TAJUK : PENGURUSAN dalam kehidupan seharian.
AKTIVITI PAK-21
27-30 Brainstorming
MENTAL DAN EMOSI
APRIL (Sumbangsaran)
UNIT 5: LUAHAN PERASAAN i-Think Map - Peta
Bulatan
Dilemaku

MODUL 2 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.2 Memahami situasi konflik dan EMK:
KESIHATAN MENTAL, EMOSI emosi, kepentingan dan cara stress dalam kalangan rakan sebaya. Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan AKTIVITI PAK-21
TAJUK : PENGURUSAN mental dalam kehidupan Talking Chips
M 18 MENTAL DAN EMOSI harian.
Qudrat Activity (Aktiviti
4 – 8 MEI
UNIT 5: LUAHAN PERASAAN
Berempat)

Saya Tertekan

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020

M 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


11-15
MEI

MODUL 2 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.3 Memahami kesan konflik dan stress EMK:
KESIHATAN MENTAL, EMOSI emosi, kepentingan dan cara dalam keluarga. Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan 2.1.4 Memahami kesan konflik dan stress AKTIVITI PAK-21
M 20 TAJUK : PENGURUSAN mental dalam kehidupan dengan rakan sebaya
18 – 22 Chunking (Gabungan )
MENTAL DAN EMOSI harian.
Presentations
MEI
UNIT 5: LUAHAN PERASAAN
(Persembahan)-
berkumpulan.
Hatiku Sedih

23 MEI – 07 JUN 2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN & HARI RAYA PUASA

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020

MODUL 2 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.5 Mengaplikasikan cara mengurus EMK:
KESIHATAN MENTAL, EMOSI emosi, kepentingan dan cara konflik dan stress dalam kalangan ahli Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL mengurus emosi untuk keluarga dan rakan sebaya.
meningkatkan kesihatan
M 21 TAJUK : PENGURUSAN mental dalam kehidupan
8-12 JUN MENTAL DAN EMOSI harian.

UNIT 5: LUAHAN PERASAAN

Tangani Emosi

MODUL 2 2.2 Mengetahui peranan diri 2.2.1 Mengetahui EMK:


KESIHATAN MENTAL, EMOSI sendiri dan ahli keluarga serta tanggungjawab ahli dalam Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL kepentingan institusi keluarga dalam aspek mental,
kekeluargaan dalam aspek emosi dan sosial. AKTIVITI PAK-21
M 22 TAJUK : KEKELUARGAAN kesihatan keluarga. Mendeklamasikan Sajak /
15-19 Menyanyikan Lagu
JUN Unit 6: MEREKA ADALAH i-Think Map - Peta
SEGALANYA Bulatan

Bahagia Bersama

MODUL 2 2.2 Mengetahui peranan diri 2.2.2 Memahami harapan ahli EMK:
KESIHATAN MENTAL, EMOSI sendiri dan ahli keluarga serta keluarga. Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek AKTIVITI PAK-21
TAJUK : KEKELUARGAAN kesihatan keluarga. The Yarn Yarn
M 23 Presentations
22-26 Unit 6: MEREKA ADALAH (Persembahan)-
JUN SEGALANYA berkumpulan.

Lakukan Yang Terbaik

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020

MODUL 2 2.2 Mengetahui peranan diri EMK:


KESIHATAN MENTAL, EMOSI sendiri dan ahli keluarga serta 2.2.2 Memahami harapan ahli Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL kepentingan institusi keluarga.
kekeluargaan dalam aspek AKTIVITI PAK-21
TAJUK : KEKELUARGAAN kesihatan keluarga. Recap Group
M 24 (Mengulangi / mengingat
29 JUN – Unit 6: MEREKA ADALAH semula)
3 JULAI SEGALANYA Project (Projek)

Kreativiti dan Motivasi Diri

MODUL 2 2.2 Mengetahui peranan diri EMK:


KESIHATAN MENTAL, EMOSI sendiri dan ahli keluarga serta 2.2.3 Memahami keperluan dan Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL kepentingan institusi kehendak ahli keluarga dalam
M 25 kekeluargaan dalam aspek aspek mental, emosi dan sosial. AKTIVITI PAK-21
6-10 TAJUK : KEKELUARGAAN kesihatan keluarga. Recap Group
JULAI (Mengulangi / mengingat
Unit 6: MEREKA ADALAH semula)
SEGALANYA Talking Chips

Sayangi Daku

MODUL 2 2.3 Mengetahui dan 2.3.1 Mengetahui maksud EMK:


KESIHATAN MENTAL, EMOSI mengaplikasi kemahiran remaja Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL interpersonal serta komunikasi
berkesan dalam kehidupan 2.3.2 Memahami peranan AKTIVITI PAK-21
M 26 HUBUNGAN harian. remaja dalam masyarakat. Think– Pair– Share
13- 17 (Fikir- Pasang– Kongsi)
JULAI UNIT 7: WAHAI ANAK REMAJA Gallery Walk

Remaja Harapan Bangsa

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020

MODUL 2 2.3 Mengetahui dan 2.3.4 Memahami perhubungan EMK:


KESIHATAN MENTAL, EMOSI mengaplikasi kemahiran maya dan bukan maya secara sihat Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL interpersonal serta komunikasi sesama remaja.
berkesan dalam kehidupan AKTIVITI PAK-21
HUBUNGAN harian. Qudrat Activity (Aktiviti
M 27 Berempat)
20 – 24 UNIT 7: WAHAI ANAK REMAJA Gallery Walk
JULAI
Remaja Sihat Aspirasi Negara

25 JULAI – 02 OGOS 2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 & HARI RAYA HAJI

MODUL 2 2.3 Mengetahui dan 2.3.3 Memahami cabaran yang EMK:


KESIHATAN MENTAL, EMOSI mengaplikasi kemahiran dialami oleh remaja dalam Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL interpersonal serta komunikasi perhubungan maya dan bukan
M 28 berkesan dalam kehidupan maya. AKTIVITI PAK-21
3–7 HUBUNGAN harian. Recap Group
OGOS (Mengulangi / mengingat
UNIT 7: WAHAI ANAK REMAJA semula)
Learning Experiences
Atasi cabaran (Pengalaman Peribadi)

M 29
10-14
OGOS UJIAN BULANAN 2

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020

MODUL 2 2.3 Mengetahui dan 2.3.3 Memahami cabaran yang EMK:


KESIHATAN MENTAL, EMOSI mengaplikasi kemahiran dialami oleh remaja dalam Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL interpersonal serta komunikasi perhubungan maya dan bukan
M 30 berkesan dalam kehidupan maya. AKTIVITI PAK-21
17-21 HUBUNGAN harian. Recap Group
(Mengulangi / mengingat
OGOS
UNIT 7: WAHAI ANAK REMAJA semula)
Simultaneous Round
Atasi cabaran Table

MODUL 3 3.1.1 Mengetahui beberapa EMK:


KESIHATAN PERSEKITARAN 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara jenis penyakit berjangkit yang Kreativiti & Inovasi
mencegah serta mengelak risiko boleh dicegah melalui vaksin iaitu
M 31 TAJUK : PENYAKIT penyakit dalam kehidupan harian. campak, rubella, cacar serta AKTIVITI PAK-21
24-28 beguk. Round Table
OGOS UNIT 8: SABARLAH SAYANG Presentations
(Persembahan)-
Usah Bimbang berkumpulan.

M 32-33
1-8 SEPT UPSR 2020

MODUL 3 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara 3.1.2 Memahami gejala dan EMK:
KESIHATAN PERSEKITARAN mencegah serta mengelak risiko tanda penyakit iaitu campak, Kreativiti & Inovasi
penyakit dalam kehidupan harian. rubella, cacar dan beguk.
TAJUK : PENYAKIT AKTIVITI PAK-21
M 34 Talking Chips
14-18 UNIT 8: SABARLAH SAYANG Learning Experiences
SEPT (Pengalaman Peribadi)
Mengapakah jadi Begini?

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020

MODUL 3 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara 3.1.3 Memahami cara penyakit EMK:
KESIHATAN PERSEKITARAN mencegah serta mengelak risiko iaitu campak, rubella, cacar dan Kreativiti & Inovasi
penyakit dalam kehidupan harian. beguk merebak.
TAJUK : PENYAKIT AKTIVITI PAK-21
M 35 Think– Pair– Share
21-25 UNIT 8: SABARLAH SAYANG (Fikir- Pasang– Kongsi)
SEPT i-Think Map - Peta
Mengapakah jadi Begini? Bulatan

MODUL 3 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.1 Menganalisis pengaruh EMK:


M 36 KESIHATAN PERSEKITARAN menjaga keselamatan diri dan positif dan negatif dalam Kreativiti & Inovasi
28 SEPT- mendemonstrasi kemahiran perhubungan maya serta bukan
TAJUK : KESELAMATAN kecekapan psikososial dalam
2 maya dengan rakan lain. AKTIVITI PAK-21
kehidupan harian.
OKTOBER UNIT 9: BERHUBUNG SECARA Paraphase Passport
SELAMAT i-Think Map - Peta Buih

Mari Menganalisis

MODUL 3 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.2 Mengaplikasikan cara EMK:


KESIHATAN PERSEKITARAN menjaga keselamatan diri dan menangani pengaruh negatif Kreativiti & Inovasi
mendemonstrasi kemahiran dalam perhubungan maya dan
TAJUK : KESELAMATAN kecekapan psikososial dalam bukan maya dengan rakan lain. AKTIVITI PAK-21
kehidupan harian. Learning Experiences
M 37 UNIT 9: BERHUBUNG SECARA (Pengalaman Peribadi)
5- 9 SELAMAT Roam The Room
OKTOBER
Sedar dan Berwaspada

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020

M 38
12 – 16
OKTOBE LATIH TUBI DAN GERAK GEMPUR
R
M 39
19-23 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
OKTOBE
R
M 40
19-23 KEM BINA JUARA/SAMBUTAN MAULIDUR RASUL/ TAKLIMAT MAKA
OKTOBE
R
M 41
19-23 PENGURUSAN PEMULANGAN BUKU TEKS / FAIL KELAS
OKTOBE
R
M 42
19-23 HARI KEMAHIRAN DAN ANUGERAH KOKO
OKTOBE
R
JAMUAN KELAS/RAPTAI MAKA
M 43
19-23 MAJLIS APRESIASI KECEMERLANGAN SEKOLAH
OKTOBE
R MESYUARAT AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN (21 NOVEMBER 2020 – 01 JANUARI 2021)

Disediakan oleh Disemak oleh

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5
2020
………………………………………… …………………………………………
( En. Syahrizal Bin Abdul Shatar )
Guru Pendidikan Kesihatan Tahun 5
SK Sungai Ramal Dalam

PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN 2020