Anda di halaman 1dari 25

RANCANGAN

PENGAJARAN
SK KEMENTAH
TAHUNAN KEM KEMENTAH, JALAN LAKSAMANA
54200 KUALA LUMPUR

(KSSR) SAINS TAHUN 4

TEMA : INKUIRI DALAM SAINS


TAJUK : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

/ WAKTU STANDARD TAHAP


TAFSIRAN
KANDUNGAN PENGUASAAN

1 1.1 Kemahiran
Proses
Murid boleh:
1.1.1 Memerhati dengan 1 Mengingat kembali
Aktiviti :
TAJUK : KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS)
Sains menggunakan semua deria kemahiran proses sains. 1. Mengingat kembali dan mengaitkan beberapa situasi
2-3 yang terlibat dan alat jika perlu 2 Memerihalkan kemahiran mudah untuk memahami kemahiran proses sains (KPS)
Jan 2020 untuk membuat pemerhatian proses sains. yang telah dipelajari dalam tahun sebelumnya melalui
secara kualitatif bagi 3 Mengaplikasikan aktiviti mudah atau bahan ransangan yang sesuai iaitu
menerangkan fenomena atau kemahiran proses sains. (Buku Teks ms 2-21) :
2 WAKTU
perubahan yang berlaku. 4 Menganalisis kemahiran  memerhati
1.1.2 Mengelas dengan proses sains untuk  mengelas
membandingkan atau menyelesaikan masalah  mengukur dan menggunakan nombor
mengenal atau melaksanakan  meramal
pasti persamaan dan sesuatu tugasan.  membuat inferens
perbezaan 5 Menilai kemahiran proses  berkomunikasi
berdasarkan ciri sepunya. sains untuk menyelesaikan  menggunakan perhubungan ruang dan masa
1.1.3 Mengukur dan menggunakan masalah atau  mentafsir data
nombor dengan menggunakan melaksanakan sesuatu  mendefinisi secara operasi
alat dan unit piawai dengan tugasan  mengawal pemboleh ubah
teknik yang betul. 6 Mereka bentuk  membuat hipotesis
1.1.4 Membuat inferens dengan eksperimen bagi  mengeksperimen
menyatakan kesimpulan awal menyelesaikan masalah 2. Aktiviti “Payung Terjun”, “Mengelaskan Objek” dan
atau penerangan yang secara sistematik serta “Kecerahan Mentol” (BT ms 4 - 5)
munasabah bagi sesuatu bertanggungjawab ke atas 3. Aktiviti “Doh Dan Masa” (BT ms 7) bagi KPS-
pemerhatian dengan diri, rakan dan alam sekitar Menggunakan perhubungan ruang dan masa
menggunakan maklumat yang 4. Aktiviti mentafsir data dengan merujuk kepada jadual,
diperoleh. carta pai dan graf palang. (BT 8-9)
5. Aktiviti menguji kebolehan bahan menyerap air atau
aktiviti pertumbuhan pokok kacang hijau bagi KPS-
Mendefinisi secara operasi (BT 10-11)

TEMA : INKUIRI DALAM SAINS


TAJUK : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020


1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

/ WAKTU STANDARD TAHAP


TAFSIRAN
KANDUNGAN PENGUASAAN
1.1 Kemahiran Murid boleh:
2 Proses
Sains
1.1.5 Meramal dengan membuat
jangkaan tentang sesuatu
1 Mengingat kembali
kemahiran proses sains.
6. Aktiviti Jauh dan Dekat (BT ms 14) bagi KPS- Mengawal
pembolehubah
peristiwa atau fenomena 2 Memerihalkan kemahiran 7. Membuat eksperimen bagi KPS- Mengeksperimen (BT ms
6-10 berdasarkan pemerhatian, proses sains. 16-19) dan menulis laporan
Jan 2020 pengalaman lalu atau data. 3 Mengaplikasikan 8. Aktiviti membina “Bot Air” (BT ms 21)
1.1.6 Berkomunikasi dengan kemahiran proses sains. 9. Membuat latihan Uji Minda ms 22
merekod maklumat atau idea 4 Menganalisis kemahiran
4 WAKTU
dalam bentuk yang sesuai proses sains untuk
dan mempersembahkan menyelesaikan masalah
maklumat atau idea tersebut atau melaksanakan
secara sistematik sesuatu tugasan.
1.1.7 Menggunakan perhubungan 5 Menilai kemahiran proses
ruang dan masa dengan sains untuk menyelesaikan
menyusun kejadian sesuatu masalah atau
fenomena atau peristiwa melaksanakan sesuatu
mengikut kronologi tugasan
berdasarkan masa. 6 Mereka bentuk
1.1.8 Mentafsir data dengan eksperimen bagi
memilih idea yang relevan menyelesaikan masalah
tentang objek, peristiwa atau secara sistematik serta
pola yang terdapat pada data bertanggungjawab ke atas
untuk membuat penerangan diri, rakan dan alam sekitar
1.1.9 Mendefinisi secara operasi
dengan memerihalkan satu
tafsiran tentang perkara
yang dilakukan dan
diperhatikan bagi sesuatu
situasi mengikut aspek yang
ditentukan.

TEMA : INKUIRI DALAM SAINS


TAJUK : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020
2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

1.1 Kemahiran Murid boleh:


2 Proses
Sains
1.1.10 Mengawal pemboleh ubah
dengan menentukan
1 Mengingat kembali
kemahiran proses sains.
pemboleh ubah bergerak 2 Memerihalkan kemahiran
6-10 balas dan dimalarkan setelah proses sains.
Jan 2020 pemboleh ubah dimanipulasi 3 Mengaplikasikan
ditentukan dalam sesuatu kemahiran proses sains.
penyiasatan. 4 Menganalisis kemahiran
4 WAKTU
1.1.11 Membuat hipotesis dengan proses sains untuk
membuat pernyataan umum menyelesaikan masalah
yang boleh diuji tentang atau melaksanakan
hubungan antara pemboleh sesuatu tugasan.
ubah dalam sesuatu 5 Menilai kemahiran proses
penyiasatan sains untuk menyelesaikan
1.1.12 Mengeksperimen dengan masalah atau
menggunakan kemahiran melaksanakan sesuatu
proses sains asas bagi tugasan
mengumpul dan mentafsir 6 Mereka bentuk
data serta membuat rumusan eksperimen bagi
untuk membuktikan hipotesis menyelesaikan masalah
dan membuat laporan secara sistematik serta
bertanggungjawab ke atas
diri, rakan dan alam sekitar

TEMA : SAINS HAYAT


TAJUK : 2.0 MANUSIA
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020


3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

2.1 Pernafasan Murid boleh: Aktiviti :


3 manusia 2.1.1 Mengenal pasti organ yang
terlibat dalam proses
1 Melabel organ yang
terlibat semasa proses
TAJUK : ORGAN PERNAFASAN MANUSIA
1. Murid menonton video tentang sistem pernafasan
pernafasan. pernafasan. manusia
13-17 2.1.2 Memerihalkan proses 2 Menerangkan proses https://www.youtube.com/watch?v=1ut0-7VreCM
Jan 2020 pernafasan dari aspek laluan pernafasan dari aspek 2. Murid melabel organ pernafasan manusia dengan
udara dan pertukaran gas laluan udara
membentuk model organ pernafasan menggunakan
yang berlaku di peparu 3 Mengitlak pergerakan
4 WAKTU tanah liat. (BT ms 25)
melalui pemerhatian dada semasa proses
menerusi pelbagai media. pernafasan 3. Murid memerihalkan proses pernafasan dalam bentuk
2.1.3 Membezakan kandungan 4 Membezakan kandungan yang kreatif seperti penceritaan berdasarkan gambar
oksigen dan karbon dioksida oksigen dan karbon atau dalam bentuk lakonan berkumpulan beserta label
4 semasa menarik dan
menghembus nafas
dioksida semasa proses
pernafasan.
pada setiap pelakon.
https://www.youtube.com/watch?v=mOKmjYwfDGU
2.1.4 Memerihalkan pergerakan 5 Merumuskan kadar
4. Murid membuat carta alir tentang laluan udara dan
20-22 dada semasa menarik dan pernafasan bergantung
menghembus nafas dengan dibentangkan dihadapan kelas (BT ms 30)
kepada jenis aktivit
Jan 2020 5. Murid menjalankan penyiasatan menguji pergerakan
menjalankan aktiviti. 6 Berkomunikasi secara
2.1.5 Mengitlak bahawa kadar kreatif dan inovatif tentang dada semasa bernafas (BT ms 32) dan membuat
4 WAKTU pernafasan bergantung situasi yang memberi rumusan
kepada jenis aktiviti yang kesan baik dan kesan 6. Murid menjalankan aktiviti penyiasatan antara jenis
dilakukan buruk kepada pernafasan aktiviti dengan kadar pernafasan (BT ms 34) dan
2.1.6 Menjelaskan pemerhatian manusia dan cadangan
membuat rumusan
tentang proses pernafasan penjagaan kesihatan
manusia melalui lakaran, peparu. 7. Murid berbincang dalam kumpulan tentang situasi yang
TMK, penulisan atau lisan memberikan kesan terhadap pernafasan manusia seperti
secara kreatif situasi jerebu, pembuangan sampah, perkhemahan di
hutan, aktiviti berbasikal atau berenang di dalam kolam
renang. (BT ms 36)
8. Santai Sains : Membina Model Peparu (BT ms 49)
TEMA : SAINS HAYAT
TAJUK : 2.0 MANUSIA
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
CUTI TAHUN BARU CINA
23 HINGGA 27 JANUARI 2020

PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020


4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

2.2 Murid boleh: 1 Menyatakan maksud Aktiviti :


5 Perkumuhan &
Penyahtinjaan
2.2.1 Menyatakan maksud
perkumuhan dan 2
penyahtinjaan
Menyenaraikan hasil
TAJUK : PERKUMUHAN DAN PENYAHTINJAAN
1. Murid menonton video tentang sistem perkumuhan dan
penyahtinjaan. perkumuhan dan penyahtinjaan manusia.
28-31 2.2.2 Mengenal pasti organ dan penyahtinjaan. https://www.youtube.com/watch?v=hfysG4QGtzI
Jan 2020 hasil bagi perkumuhan. 3 Memerihalkan 2. Tambahan aktiviti : KIDNEY FILTERING sama konsep untuk
2.2.3 Membuat inferens perkumuhan menapis air yang kotor untuk menjadi air yang bersih. Boleh
kepentingan penyingkiran dan penyahtinjaan.
4 WAKTU guna botol mineral, batuan kecil, air tanah, kain kasa, batuan
hasil perkumuhan dan hasil 4 Memadankan organ
kerikil dsb. (Latih murid menyelesaikan masalah : air kotor
penyahtinjaan. perkumuhan dengan
bertukar air jernih)
Cuti Hari 2.2.4 Menjelaskan pemerhatian hasilnya melalui
3. Aktiviti kenali perkumuhan dan penyahtijaan (BT ms 40)
Wilayah tentang perkumuhan dan pengurusan
grafik. 4. Tambahan aktiviti : BOWEL MOVEMENT menggunakan biskut
1 Feb penyahtinjaan manusia
5 Menaakul kepentingan yang telah dihancurkan dan dicampurkan dengan air. Kemudian
2020 melalui lakaran, TMK,
manusia menjalani ditapis menggunakan stokin. Hasil tapisan diibaratkan sebagai
penulisan atau lisan secara
kreatif perkumuhan dan tinja.
penyahtinjaan 5. Murid menyediakan slaid MS PowerPoint tentang kepentingan
6 Berkomunikasi secara proses perkumuhan dan penyahtinjaan dan pembentangan di
kreatif dalam kelas (BT ms 42)
dan inovatif tentang
amalan Nota:
baik untuk memastikan Organ dan hasil perkumuhan iaitu:
perkumuhan dan (i) Ginjal menyingkirkan air kencing.
penyahtinjaan tidak (ii) Kulit merembeskan peluh.
terganggu. (iii) Peparu membebaskan gas karbon dioksida dan wap air.

FLIPPED CLASSROOM :
Membantu guru mengajar lebih cepat dan berkesan
TEMA : SAINS HAYAT
TAJUK : 2.0 MANUSIA
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.3 Murid boleh: Aktiviti :


6 2.3.1 Menyatakan manusia
bergerak balas apabila organ
1 Menyatakan organ deria
manusia.
TAJUK : MANUSIA BERGERAK BALAS TERHADAP RANGSANGAN

PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020


5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

Manusia deria menerima rangsangan. 2 Menyatakan manusia 1. Murid menyenaraikan organ deria- Pengetahuan sedia
3-7 Bergerak Balas 2.3.2 Menjelas dengan contoh bergerak balas apabila ada
Feb 2020 Terhadap gerak balas manusia menerima rangsangan 2. Flipped Classroom : Gerak balas terhadap rangsangan
Rangsangan terhadap rangsangan dalam 3 Memadankan rangsangan 3. Aktiviti Stesen: Penyiasatan setiap stesen. Bahagi murid
kehidupan harian. dengan gerak balas dalam
4 WAKTU lebih awal kepada 5 kumpulan. PAK 21 (3 stray, 1 stay).
2.3.3 Membuat inferens tentang suatu situasi.
kepentingan gerak balas 4 Memberi contoh cara Seorang @ 2 murid jaga stesen, yang lain bergerak ke
Cuti manusia terhadap manusia bergerak balas stesen lain (bergantung kpd bilangan murid dlm kelas).
Thaipusam rangsangan. terhadap rangsangan yang (BT ms 45)
8 Feb 2.3.4 Memerihalkan tabiat yang diterima. 4. Murid menyatakan kepentingan gerak balas terhadap
2020 mengganggu proses gerak 5 Merumuskan kepentingan rangsangan berdasarkan situasi yang diberikan oleh guru
balas manusia terhadap gerak balas manusia dan buku teks. (BT ms 46)
rangsangan. terhadap rangsangan.
5. Murid menjelaskan pemerhatian tentang tabiat yang
2.3.5 Menjelaskan pemerhatian 6 Berkomunikasi secara
tentang manusia bergerak kreatif dan inovatif tentang mengganggu gerak balas manusia dan cara berkomunikasi
balas terhadap rangsangan tabiat yang perlu dihindari secara kreatif . Contoh melalui poster (BT ms48), slaid MS
melalui lakaran, TMK, supaya kerosakan pada PowerPoint, video pendek (filmora, quik, viva video)
penulisan atau lisan secara organ deria dapat
kreatif. dielakkan serta Nota:
mempersembahkannya Contoh gerak balas terhadap rangsangan:
i. Mata terpejam apabila cahaya disuluh ke mata.
ii. Tangan terangkat secara spontan apabila tersentuh benda
panas atau tajam.
iii. Badan menggigil apabila kesejukan yang melampau.

LATIH MURID MEMBUAT RUMUSAN APA YANG TELAH


DIPELAJARI UNTUK SESUATU TAJUK. LATIH MURID BUAT
PETA MINDA / PETA ITHINK. Rujukan BT ms 50
TEMA : SAINS HAYAT
TAJUK : 3.0 HAIWAN
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Murid boleh: Aktiviti :


7 3.1.1 Mengenal pasti organ
pernafasan haiwan.
1 Melabelkan organ
pernafasan pada haiwan.
TAJUK : ORGAN PERNAFASAN HAIWAN

3.1.2 Mengelaskan haiwan 2 Menyenaraikan contoh


PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020
6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

10-14 Organ berdasarkan organ haiwan vertebrata dan 1. Murid menonton video. Buat Flipped Classroom.
Feb 2020 Pernafasan pernafasan. invertebrata. https://www.youtube.com/watch?v=GY4ghcxJHeU
Haiwan 3.1.3 Mengitlak terdapat haiwan 3 Memberi contoh ciri 2. Aktiviti mengenali organ pernafasan haiwan melalui
4 WAKTU yang mempunyai lebih khusus setiap kelas pemerhatian seperti insang (murid menyiang ikan
daripada satu organ haiwan vertebrata.
sebenar), cacing tanah @ belalang (pemerhatian
pernafasan. 4 Mengelas haiwan
3.1.4 Menjelaskan pemerhatian vertebrata mengikut ciri menggunakan kanta pembesar), katak (pembedahan
tentang organ pernafasan khusus. kecil) - BT ms 55
haiwan melalui lakaran, 5 Merumuskan bahawa 3. Murid membuat peta pemikiran secara kreatif tentang
TMK, penulisan atau lisan terdapat haiwan yang pengelasan haiwan berdasarkan organ pernafasan dan
secara kreatif mempunyai lebih daripada habitat.
satu organ pernafasan.
6 Berkomunikasi secara
Nota:
kreatif dan inovatif tentang
Contoh organ pernafasan haiwanseperti:
organ pernafasan haiwan
(i) Peparu: kucing, burung, buaya, katak dan paus.
serta pengkelasan haiwan
(ii) Insang: ikan, berudu, ketam dan udang.
vertebrata dan ciri khusus
(iii) Kulit lembap: katak dan cacing.
bagi setiap kelas serta
(iv) Spirakel: lipas, belalang, rama-rama dan beluncas.
mempersembahkannya

TEMA : SAINS HAYAT


TAJUK : 3.0 HAIWAN
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.2 Murid boleh: Aktiviti :


8 Haiwan
Vertebrata
3.2.1 Menyatakan maksud
haiwan vertebrata dan
1 Melabelkan organ
pernafasan pada haiwan.
TAJUK : HAIWAN VERTEBRATA DAN INVERTEBRATA
1. Murid diberi tugasan dengan mencari maklumat awal dari
invertebrata. 2 Menyenaraikan contoh pelbagai sumber media (bantuan ibu bapa) tentang
17-21 3.2.2 Memberi contoh haiwan haiwan vertebrata dan

PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020


7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

Feb 2020 vertebrata dan invertebrata. maksud haiwan vertebrata dan invertebrata. Maklumat
invertebrata. 3 Memberi contoh ciri selain dalam buku teks.
4 WAKTU 3.2.3 Mengelaskan haiwan khusus setiap kelas 2. Murid menjalankan aktiviti pengelasan haiwan vertebrata
vertebrata berdasarkan ciri haiwan vertebrata. (BT ms 62-63)
khusus bagi mamalia, 4 Mengelas haiwan
Raptai 3. Santai Sains : Murid membuat Kad Sinar-X Rangka Haiwan
reptilia, amfibia, burung vertebrata mengikut ciri
Sukan & dengan menggunakan putik kapas, mancis, batang aiskrim
dan ikan khusus.
Sukan atau bahan terpakai yang lain. (BT ms 64)
3.2.4 Menjelaskan pemerhatian 5 Merumuskan bahawa
Tahunan
tentang haiwan vertebrata terdapat haiwan yang
20-22 melalui lakaran, TMK, mempunyai lebih daripada Nota:
Feb 2020 penulisan atau lisan secara satu organ pernafasan. Kelas haiwan vertebrata (bertulang belakang) terdiri
kreatif. 6 Berkomunikasi secara daripada mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan.
kreatif dan inovatif tentang
9 organ pernafasan haiwan
serta pengkelasan haiwan
vertebrata dan ciri khusus
24-28 bagi setiap kelas serta
mempersembahkannya
Feb 2020

2 WAKTU

TEMA : SAINS HAYAT


TAJUK : 4.0 TUMBUHAN
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1 Murid boleh: Aktiviti :


9 Tumbuhan
Bergerak Balas
4.1.1 Menyatakan tumbuhan
bergerak balas terhadap
1 Menyatakan bahagian
tumbuhan yang bergerak
TAJUK : GERAK BALAS TUMBUH-TUMBUHAN
1. Murid menjalankan penyiasatan untuk menyiasat gerak
Terhadap rangsangan melalui balas terhadap balas (BT ms 72-75)
24-28 pemerhatian menerusi rangsangan.  Akar terhadap air
Rangsangan
pelbagai media. 2 Memerihalkan proses
Feb 2020  Akar terhadap graviti
PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020
8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

4.1.2 Menghubungkait bahagian fotosintesis.  Pucuk terhadap cahaya


2 WAKTU tumbuhan yang bergerak 3 Menjelaskan dengan  Bahagian tumbuhan terhadap sentuhan
balas dengan jenis contoh gerak balas 2. Murid mengeksperimen (membuat pemerhatian,
rangsangan. bahagian tumbuhan
membina hipotesis dan membuat kesimpulan)
4.1.3 Membuat kesimpulan terhadap rangsangan.
bahagian tumbuhan yang 4 Menaakul kepentingan

10 bergerak balas terhadap


rangsangan dengan
menjalankan penyiasatan. 5
fotosintesis terhadap
hidupan.
Menguji hipotesis bahawa
Nota:
Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap
4.1.4 Menjelaskan pemerhatian tumbuhan bergerak balas rangsangan seperti:
2-6 tentang tumbuhan gerak terhadap rangsangan. (i) Akar bergerak balas terhadap air.
Mac 2020 balas terhadap rangsangan 6 Berkomunikasi secara (ii) Akar bergerak balas terhadap graviti.
melalui lakaran, TMK, kreatif dan inovatif tentang (iii) Pucuk bergerak balas terhadap cahaya.
penulisan atau lisan secara kepentingan gerak balas (iv) Daun sesetengah tumbuhan bergerak balas terhadap
4 WAKTU
kreatif. tumbuhan dalam sentuhan
membantu proses
Mesyuarat
fotosintesis.
AGUNG
PIBG
7 Mac
2020

TEMA : SAINS HAYAT


TAJUK : 4.0 TUMBUHAN
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.2 Murid boleh: Aktiviti :


11 Fotosintesis 4.2.1 Menyatakan maksud
fotosintesis
1 Menyatakan bahagian
tumbuhan yang bergerak
TAJUK : FOTOSINTESIS
1. FLIPPED CLASSROOM : Video tentang proses fotosintesis
4.2.2 Menyenaraikan keperluan balas terhadap 2. Murid memerihalkan proses fotosintesis di dalam
9-13 tumbuhan semasa proses rangsangan. kumpulan @ pembentangan dalam kelas hasil daripada
Mac 2020 fotosintesis 2 Memerihalkan proses maklumat yang dicari sendiri dari pelbagai media
4.2.3 Menyatakan hasil fotosintesis.
(bantuan ibu bapa)
PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020
9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

4 WAKTU fotosintesis melalui 3 Menjelaskan dengan 3. Murid secara bebas boleh menceritakan kisah Fotosintesis
pemerhatian menerusi contoh gerak balas secara kreatif (video, poster, peta minda, slaid MS
pelbagai media. bahagian tumbuhan PowerPoint, simulasi dll) (BT ms 79)
4.2.4 Menaakul kepentingan terhadap rangsangan.
4. Aktiviti penggayaan : Permainan Fotosintesis (BT ms 82)
fotosintesis terhadap 4 Menaakul kepentingan
5. Santai Sains : Membuat Taman Emotikon (BT ms 83)
hidupan. fotosintesis terhadap
4.2.5 Menjelaskan pemerhatian hidupan.
tentang fotosintesis melalui 5 Menguji hipotesis bahawa Nota:
lakaran, TMK, penulisan tumbuhan bergerak balas  Fotosintesis merupakan proses tumbuhan membuat
atau lisan secara kreatif. terhadap rangsangan. makanan dengan sendiri.
6 Berkomunikasi secara  Hasil fotosintesis ialah kanji dan oksigen.
kreatif dan inovatif tentang
kepentingan gerak balas CAKK OK
tumbuhan dalam
membantu proses C : Cahaya
fotosintesis. A : Air
K : Karbon dioksida
K : Klorofil

O : Oksigen
K : Kanji

TEMA : SAINS FIZIKAL


TAJUK : 5.0 SIFAT CAHAYA
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU
14 HINGGA 22 MAC 2020

5.1 Murid boleh: Aktiviti :


12 Cahaya
Bergerak Lurus
5.1.1 Menyatakan cahaya
bergerak lurus dengan
1 Menyatakan cahaya
bergerak lurus, boleh
TAJUK : CAHAYA BERGERAK LURUS
1. Murid menjalankan penyiasatan pergerakan cahaya
menjalankan aktiviti. dipantulkan dan dibiaskan. dengan membina kepingan kadbod bercelah (BT ms 89)
23-27 5.1.2 Membanding dan 2 Melakar gambar rajah 2. Murid menyiasat kejelasan bayang-bayang yang terbentuk
Mac 2020 membezakan bayangbayang sinar yang menunjukkan mengikut jenis objek yang menghalangnya iaitu
yang terhasil pantulan cahaya pada
PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020
10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

apabila cahaya dihalang cermin.  Lutsinar


4 WAKTU oleh objek lutsinar, 3 Memberi contoh situasi  Lutcahaya
lutcahaya dan legap dengan dalam kehidupan harian  Legap
menjalankan aktiviti. yang menunjukkan cahaya
3. Murid menjalankan eksperimen bagi menguji faktor yang
5.1.3 Mengeksperimen untuk bergerak lurus, boleh
menentukan faktor yang dipantulkan dan mempengaruhi SAIZ BAYANG-BAYANG dengan
mempengaruhi saiz dan dibiaskan. mengubah jarak sumber cahaya dari objek. (BT ms 92)
bentuk bayang-bayang. 4 Menaakul kepentingan 4. Murid menyiasat faktor yang mempengaruhi BENTUK
5.1.4 Menjelaskan pemerhatian sifat cahaya dalam BAYANG-BAYANG dengan mengubah orientasi objek dan
tentang cahaya bergerak kehidupan harian kedudukan sumber cahaya. (BT ms 93)
lurus melalui lakaran, TMK, 5 Membuat kesimpulan
penulisan atau lisan secara tentang faktor yang
kreatif. mempengaruhi saiz dan
bentuk bayang-bayang.
6 Berkomunikasi secara
kreatif dan inovatif tentang
inovasi alat yang
mengaplikasikan sifat
cahaya bagi menyelesaikan
masalah dalam kehidupan
harian.

TEMA : SAINS FIZIKAL


TAJUK : 5.0 SIFAT CAHAYA
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

5.2 Murid boleh: Aktiviti :


13 Pantulan
Cahaya
5.2.1 Menyatakan cahaya boleh
dipantulkan dengan
1 Menyatakan cahaya
bergerak lurus, boleh
TAJUK : PANTULAN CAHAYA
1. Murid menjalankan penyiasatan pantulan cahaya (BT ms
30 Mac – menjalankan aktiviti. dipantulkan dan dibiaskan. 95)
3 April 5.2.2 Memerihalkan kegunaan 2 Melakar gambar rajah 2. Murid menyediakan kotak hitam bercelah dari rumah (BT
2020 pantulan cahaya dalam sinar yang menunjukkan ms 99) dan mengujinya di sekolah untuk melukis gambar
kehidupan harian pantulan cahaya pada
rajah sinar.
5.2.3 Melukis gambar rajah cermin.
4 WAKTU 3. Murid melukis gambar rajah sinar dengan betul dan telah
sinar yang menunjukkan 3 Memberi contoh situasi
pantulan cahaya pada dalam kehidupan harian dilabelkan. MESTI MENGGUNAKAN PEMBARIS.

PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020


11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

cermin. yang menunjukkan cahaya 4. Murid membuat perbincangan tentang kepentingan


5.2.4 Menjelaskan pemerhatian bergerak lurus, boleh pantulan cahaya dalam kehidupan seharian.
tentang pantulan cahaya dipantulkan dan
melalui lakaran, TMK, dibiaskan.
penulisan atau lisan 4 Menaakul kepentingan
secara kreatif sifat cahaya dalam
kehidupan harian
5 Membuat kesimpulan
tentang faktor yang
mempengaruhi saiz dan
bentuk bayang-bayang.
6 Berkomunikasi secara
kreatif dan inovatif tentang
inovasi alat yang
mengaplikasikan sifat
cahaya bagi menyelesaikan
masalah dalam kehidupan
harian.

TEMA : SAINS FIZIKAL


TAJUK : 5.0 SIFAT CAHAYA
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

5.3 Murid boleh: Aktiviti :


14 Pembiasan
Cahaya
5.3.1 Menyatakan cahaya boleh
dibiaskan melalui pemerhatian
1 Menyatakan cahaya
bergerak lurus, boleh
TAJUK : PEMBIASAN CAHAYA
1. Murid menjalankan penyiasatan pembiasan cahaya (BT ms
6-10 menerusi pelbagai media. dipantulkan dan dibiaskan. 101)
April 2020 5.3.2 Menjelas melalui contoh 2 Melakar gambar rajah 2. Murid menjalankan penyiasatan pembentukan pelangi di
cahaya boleh dibiaskan dengan sinar yang menunjukkan luar kelas (BT ms 103). Murid memerihalkan pembentukan
menjalankan aktiviti. pantulan cahaya pada
4 WAKTU pelangi dalam bentuk penerangan kepada ahli kumpulan
5.3.3 Memerihalkan pembentukan cermin.
pelangi dengan menjalankan 3 Memberi contoh situasi yang lain dan kepada guru.
Perkhemahan
Perdana aktiviti. dalam kehidupan harian
5.3.4 Menjelaskan pemerhatian yang menunjukkan cahaya
tentang pembiasan cahaya bergerak lurus, boleh Nota:
PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020
12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

10-11 melalui lakaran, TMK, dipantulkan dan Peristiwa atau fenomena yang menunjukkan cahaya boleh
April penulisan atau lisan secara dibiaskan. dibiaskan seperti:
2020 kreatif 4 Menaakul kepentingan (i) Kedudukan duit syiling dalam air.
sifat cahaya dalam (ii) Bentuk pensel dalam gelas berisi air.
kehidupan harian
5 Membuat kesimpulan
tentang faktor yang
mempengaruhi saiz dan
bentuk bayang-bayang.
6 Berkomunikasi secara
kreatif dan inovatif tentang
inovasi alat yang
mengaplikasikan sifat
cahaya bagi menyelesaikan
masalah dalam kehidupan
harian.

TEMA : SAINS FIZIKAL


TAJUK : 6.0 BUNYI
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6.1 Bunyi Murid boleh: Aktiviti :


15 6.1.1 Menyatakan bunyi dihasilkan
oleh getaran dengan
1 Menyenaraikan cara untuk
menghasilkan bunyi.
TAJUK : BUNYI
1. Murid membuat pemerhatian terhadap bunyi yang
13-17 menjalankan aktiviti. 2 Menyatakan bunyi dihasilkan oleh beberapa alat muzik yang dipinjam dari
April 2020 6.1.2 Memerihalkan bunyi bergerak dihasilkan oleh getaran. bilik muzik sekolah. GETARAN MENGHASILKAN BUNYI.
ke semua arah. 3 Mengitlak bunyi bergerak 2. Aktiviti membina alat muzik mengikut kreativiti murid dan
4 WAKTU 6.1.3 Memberi contoh fenomena ke semua arah.
menggunakan bahan yang boleh diguna semula. Rujuk DIY
dalam kehidupan harian yang 4 Menjelaskan melalui
menunjukkan bunyi boleh Alat Muzik (BT ms 113 dan 121)
contoh fenomena yang
dipantulkan menunjukkan bunyi boleh 3. Murid menjelaskan fenomena yang menunjukkan bunyi
6.1.4 Memerihalkan bunyi yang dipantulkan bergerak dan bunyi boleh dipantulkan (Tayangan video)
berfaedah dan bunyi yang 5 Menyelesaikan masalah
memudaratkan dalam bagi mengurangkan
kehidupan harian. pencemaran bunyi dalam
PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020
13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

6.1.5 Menjana idea untuk kehidupan harian. 4. Aktiviti membuat poster tentang bunyi yang berfaedah,
menyelesaikan masalah bagi 6 Berkomunikasi secara bunyi yang memudaratkan dan cara mengurangkan
mengurangkan pencemaran kreatif dan inovatif tentang pencemaran bunyi.
bunyi. kesan bunyi dalam
kehidupan harian serta
mempersembahkannya
Nota:
 Bunyi boleh dihasilkan melalui tiupan, ketukan, petikan,
gesekan dan tepukan.
 Contoh fenomena bunyi boleh dipantulkan seperti gema,
sonar dan ultra sonik.

TEMA : SAINS FIZIKAL


TAJUK : 7.0 TENAGA
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.1 Murid boleh: Aktiviti :


16 Sumber dan
Bentuk Tenaga
7.1.1 Menyatakan maksud tenaga
7.1.2 Memerihalkan pelbagai
1 Menyenaraikan sumber
tenaga dan bentuk tenaga
TAJUK : SUMBER DAN BENTUK TENAGA
1. Murid diberi tugasan untuk membuat slaid MS
20-24 sumber tenaga melalui 2 Memerihalkan sumber PowerPoint tentang subtajuk dan membuat
April 2020 pemerhatian menerusi tenaga yang boleh pembentangan dalam kelas
pelbagai media. dibaharui dan sumber  Tenaga dan sumbernya
7.1.3 Menjelaskan dengan contoh tenaga yang tidak boleh
4 WAKTU  Bentuk tenaga
pelbagai bentuk tenaga. dibaharui.
7.1.4 Menjelaskan melalui contoh 3 Menjelas dengan contoh 2. Kuiz Perubahan Bentuk Tenaga : Guru pancarkan
perubahan bentuk tenaga perubahan bentuk tenaga bebarapa situasi atau peralatan pada papan putih dan
dalam kehidupan seharian. 4 Menaakul kepentingan muridyang dipilih akan menulis tenaga yang terlibat dan
langkah penjimatan

PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020


14
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

7.1.5 Mengitlak tenaga tidak boleh penggunaan tenaga untuk perubahan bentuk tenaga pada papan putih. Aktiviti lain
dicipta dan tidak boleh kelestarian sumber tenaga. boleh rujuk (BT ms 131)
dimusnahkan tetapi boleh 5 Menjalankan aktiviti untuk 3. Murid membuat rumusan : TENAGA TIDAK BOLEH
berubah bentuk. membuktikan perubahan DICIPTA ATAU DIMUSNAHKAN TETAPI BOLEH BERUBAH
7.1.6 Menjelaskan pemerhatian bentuk tenaga yang
BENTUK
tentang sumber tenaga dan berlaku dalam kehidupan
bentuk tenaga melalui lakaran, seharian
TMK, penulisan atau lisan 6 Berkomunikasi secara Nota:
secara kreatif. kreatif dan inovatif tentang a) Sumber tenaga
inovasi dalam penggunaan  Matahari, Air, Biojisim, Angin, Nuklear, Bahan Api Fosil,
sumber tenaga pada masa Ombak
depan. b) Bentuk tenaga
 Tenaga suria, Tenaga haba, Tenaga cahaya, Tenaga
bunyi, Tenaga elektrik, Tenaga kimia, Tenaga kinetik,
Tenaga keupayaan, Tenaga Nuklear

TEMA : SAINS FIZIKAL


TAJUK : 7.0 TENAGA
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.2 Murid boleh: Aktiviti :


17 Sumber Tenaga
Boleh
7.2.1 Menjelaskan dengan contoh
sumber tenaga boleh
1 Menyenaraikan sumber
tenaga dan bentuk tenaga
TAJUK : SUMBER TENAGA BOLEH DIBAHARUI DAN SUMBER
TENAGA TIDAK BOLEH DIBAHARUI
27-30 Dibaharui dan dibaharui dan tenaga tidak 2 Memerihalkan sumber 1. Pertandingan Membuat Poster Tenaga Masa Depan :
April 2020 Sumber boleh dibaharui melalui tenaga yang boleh Poster yang tercantik akan dicetak bersaiz poster dan
pemerhatian menerusi dibaharui dan sumber dipapar di sudut sains. (BT ms 135)
Tenaga Tidak
pelbagai media. tenaga yang tidak boleh 2. Santai Sains : Membina Ketuhar Suria (BT ms 138)
4 WAKTU Boleh 7.2.2 Menjana idea kepentingan dibaharui.
Dibaharui penggunaan sumber tenaga 3 Menjelas dengan contoh
Cuti Hari Nota:
secara berhemah. perubahan bentuk tenaga
Pekerja  Sumber tenaga boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang
7.2.3 Menjelaskan pemerhatian 4 Menaakul kepentingan boleh dijana secara berterusan.
1 Mei tentang sumber tenaga langkah penjimatan  Sumber tenaga tidak boleh dibaharui ialah sumber tenaga
2020 boleh dibaharui dan sumber penggunaan tenaga untuk yang terhad dan tidak boleh dijana semula.
PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020
15
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

tenaga tidak boleh dibaharui kelestarian sumber tenaga.  Tenaga yang boleh dibaharui juga berpotensi sebagai
melalui lakaran, TMK, 5 Menjalankan aktiviti untuk tenaga masa depan.
penulisan atau lisan secara membuktikan perubahan
kreatif. bentuk tenaga yang
berlaku dalam kehidupan
seharian
6 Berkomunikasi secara
kreatif dan inovatif tentang
inovasi dalam penggunaan
sumber tenaga pada masa
depan.

TEMA : SAINS BAHAN


TAJUK : 8.0 BAHAN
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

8.1 Murid boleh: Aktiviti :


18 Sumber Asas
Bahan
8.1.1 Menjelaskan melalui contoh
sumber asas bagi bahan yang
1 Memadankan bahan
dengan sumber asas
TAJUK : SUMBER ASAS BAHAN
1. Murid membuat pengelasan objek (BT ms 144) dengan
4-8 digunakan untuk membuat 2 Mencirikan objek menyediakan beberapa gambar pelbagai objek dan
Mei 2020 objek. berdasarkan jenis bahan menghasilkan carta pengelasan mengikut kreativiti
8.1.2 Mengelaskan objek dan sumber asas
kumpulan.
berdasarkan sumber asasnya. 3 Mengelaskan objek
4 WAKTU
8.1.3 Menjelaskan pemerhatian berdasarkan bahan atau
tentang sumber asas bahan sumber asas Nota:
Cuti Hari Sumber asas bahan ialah
melalui lakaran, TMK, 4 Mengitlak sifat bahan
Wesak penulisan atau lisan secara dengan menjalankan  Tumbuh-tumbuhan : Pokok getah, balak, kapas
7 Mei kreatif. penyiasatan  Haiwan : Biri-biri, lembu, ulat sutera
2020 5 Membuat inferens tentang  Petroleum : Plastik, kain sintetik
penggunaan bahan setiap  Batuan : Logam, tanih

PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020


16
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

bahagian pada suatu objek.


6 Mereka cipta objek dengan
mengaplikasikan
pengetahuan tentang sifat
bahan dan
mempersembahkan
secara kreatif dan inovatif

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


19 8,12 HINGGA 14 MEI 2020
11-15 CUTI NUZUL AL-QURAN
Mei 2020 11 MEI 2020

TEMA : SAINS BAHAN


TAJUK : 8.0 BAHAN
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

8.2 Murid boleh: Aktiviti :


20 Sifat Bahan 8.2.1 Memerihalkan sifat bahan
dengan menjalankan
1 Memadankan bahan
dengan sumber asas
TAJUK : SIFAT BAHAN
1. Murid menjalankan aktiviti untuk menentukan
18-20 aktiviti. 2 Mencirikan objek  Sifat bahan yang dapat menyerap air
Mei 2020 8.2.2 Mereka cipta objek dengan berdasarkan jenis bahan
 Sifat bahan yang dapat terapung @ tenggelam
mengaplikasikan dan sumber asas
pengetahuan tentang sifat 3 Mengelaskan objek  Sifat bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik
4 WAKTU
bahan. berdasarkan bahan atau  Sifat bahan terhadap kebolehan penembusan
8.2.3 Menaakul pemilihan jenis sumber asas cahaya
bahan yang digunakan 4 Mengitlak sifat bahan  Sifat bahan yang dapat mengalirkan haba
dalam mereka cipta objek dengan menjalankan  Sifat kekenyalan bahan
8.2.4 Menjelaskan pemerhatian penyiasatan
21 tentang sifat bahan melalui
lakaran, TMK, penulisan
5 Membuat inferens tentang
penggunaan bahan setiap
2. Santai Sains : Rekacipta kereta mainan / lampu terendak
menggunakan bahan terpakai (BT ms 151-153)

8-12 atau lisan secara kreatif bahagian pada suatu objek.


Nota:
PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020
17
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

Jun 2020 6 Mereka cipta objek dengan Sifat bahan seperti:


mengaplikasikan (i) Menyerap air dan kalis air.
4 WAKTU pengetahuan tentang sifat (ii) Terapung dan tenggelam.
bahan dan (iii) Mengalirkan arus elektrik.
mempersembahkan (iv) Kebolehan penembusan cahaya.
secara kreatif dan inovatif (v) Mengalirkan haba.
(vi) Kekenyalan.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN DAN CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


21 MEI HINGGA 7 JUN 2020
TEMA : BUMI DAN ANGKASA
TAJUK : 9.0 BUMI
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

9.1 Murid boleh: Aktiviti :


22 Graviti Bumi 9.1.1 Memerihalkan daya
tarikan graviti bumi
1 Menyatakan Bumi
berputar pada paksinya
TAJUK : GRAVITI BUMI
1) Murid diberi tugasan untuk melukis gambar Bumi dan
15-19 berdasarkan pemerhatian dan pada masa yang sama meletakkan posisi manusia/haiwan/kapal/bangunan dll
Jun 2020 dengan menjalankan aktiviti. beredar mengikut orbitnya mengikut kefahaman mereka. (BT ms 156)
9.1.2 Mengitlak bahawa semua mengelilingi Matahari. 2) Murid menyiasat daya tarikan graviti Bumi melalui aktiviti
objek di Bumi boleh berada 2 Menjelaskan tentang daya melihat arah bola selepas dilepaskan dari pelbagai arah
4 WAKTU
pada kedudukannya dengan graviti bumi.
dan aras ketinggian yang berbeza. (BT ms 157)
menjalankan aktiviti. 3 Memerihalkan kesan
9.1.3 Menjelaskan pemerhatian putaran Bumi. 3) Murid melekatkan beberapa gambar model objek pada
tentang tarikan graviti bumi 4 Menaakul kepentingan glob untuk menyiasat kesan daya tarikan graviti Bumi (BT
melalui lakaran, TMK, daya graviti bumi ms 158)
penulisan atau lisan secara 5 Merumus tentang putaran
kreatif dan peredaran Bumi Nota:
menggunakan lakaran  Graviti bumi ialah daya yang menarik objek ke arah Bumi.
grafik  Kesan daya tarikan graviti bumi:
6 Berkomunikasi secara (i) Objek jatuh ke bawah.
PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020
18
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

kreatif dan inovatif tentang (ii) Objek berada pada kedudukkannya.


kesan lain yang disebabkan  Objek di Bumi berada pada kedudukannya boleh
oleh putaran dan ditunjukkan dengan menggunakan glob bumi
peredaran Bumi  SEMUA OBJEK DI BUMI BERADA PADA KEDUDUKANNYA
KERANA ADANYA DAYA TARIKAN GRAVITI BUMI. OBJEK
TIDAK TERAPUNG DAN KEKAL BERADA PADA
KEDUDUKANNYA.

TEMA : BUMI DAN ANGKASA


TAJUK : 9.0 BUMI
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

9.2 Murid boleh: Aktiviti :


23 Putaran dan
Peredaran
9.2.1 Menyatakan Bumi berputar
pada paksinya dan pada masa
1 Menyatakan Bumi
berputar pada paksinya
TAJUK : PUTARAN DAN PEREDARAN BUMI
1) FLIPPED CLASSROOM: Putaran dan Peredaran Bumi, Arah
22-26 Bumi yang sama beredar mengikut dan pada masa yang sama dan Tempoh semasa Putaran dan Peredaran Bumi.
Jun 2020 orbitnya mengelilingi Matahari beredar mengikut orbitnya 2) Murid menjalankan penyiasatan kesan putaran Bumi pada
9.2.2 Memerihalkan putaran dan mengelilingi Matahari. paksinya menggunakan globdan lampu suluh. (BT ms 164-
peredaran Bumi dari aspek 2 Menjelaskan tentang daya 165)
4 WAKTU
arah dan tempoh graviti bumi.
3) Santai Sains : Murid menghasilkan Model Simulasi Bumi
9.2.3 Memerihalkan kesan putaran 3 Memerihalkan kesan
Bumi pada paksinya dengan (BT ms 166)
putaran Bumi.
menjalankan aktiviti. 4 Menaakul kepentingan
9.2.4 Menjelaskan pemerhatian daya graviti bumi Nota:
tentang putaran dan 5 Merumus tentang putaran Kesan putaran Bumi pada paksinya:
peredaran Bumi melalui dan peredaran Bumi (i) Kejadian siang dan malam;
lakaran, TMK, penulisan menggunakan lakaran (ii) Kedudukan Matahari kelihatan seperti berubah-ubah;
atau lisan secara kreatif. grafik (iii) Perubahan panjang dan arah bayang-bayang.
6 Berkomunikasi secara
kreatif dan inovatif tentang
PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020
19
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

kesan lain yang disebabkan


oleh putaran dan
peredaran Bumi

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


TAJUK : 10.0 MESIN
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

10.1 Murid boleh: Aktiviti :


24 Tuas 10.1.1 Mengenal pasti beban,
fulkrum dan daya pada
1 Memberi contoh bagi
setiap jenis mesin
TAJUK : TUAS
1) FLIPPED CLASSROOM: Tuas
29 Jun – tuas dengan menjalankan ringkas 2) Murid menambah kefahaman daripada guru tentang
3 Julai aktiviti. 2 Memerihalkan mesin beban, fulkrum dan daya.
2020 10.1.2 Mengitlak hubung kait jarak ringkas yang terdapat 3) Menjalankan penyiasatan untuk menentukan kedudukan
beban dari fulkrum dengan dalam satu mesin beban, fulkrum dan daya. Penyiasatan mengikut stesen.
daya yang diperlukan kompleks.
4 WAKTU (BT ms 171)
10.1.3 Menjelaskan pemerhatian 3 Mengitlak hubungkait
tentang tuas melalui jarak beban dari fulkrum  Stesen 1: Mengangkat objek dengan penyepit
lakaran, TMK, penulisan dengan daya yang  Stesen 2: Menggunting kertas
atau lisan secara kreatif diperlukan  Stesen 3: Melekatkan kertas dengan pengokot
25 4 Menjana idea untuk
menyelesaikan masalah
 Stesen 4: Membersihkan meja dengan penyapu
habuk
6-10 yang melibatkan
4) Murid menjalankan penyiasatan hubungan antara jarak
Jun 2020 penggunaan mesin.
5 Berkomunikasi untuk beban dari fulkrum dengan daya (BT ms 173)
menunjukkan kepentingan
4 WAKTU Nota :
penciptaan mesin yang
lestari.
PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020
20
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

6 Mereka bentuk satu model Reka bentuk model merangkumi pelbagai mesin ringkas dan
mesin kompleks dan fungsinya dapatdijelaskan.
mempersembahkan secara
kreatif dan inovatif Cadangan aktiviti:
Galakkan penggunaan TMK untuk melihat hubungkait
jarak beban dari fulkrum dengan daya

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


TAJUK : 10.0 MESIN
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

10.2 Murid boleh: Aktiviti :


26 Mesin Ringkas
Dan Mesin
10.2.1 Menjelas dengan contoh
jenis dan kegunaan
1 Memberi contoh bagi
setiap jenis mesin
TAJUK : MESIN RINGKAS DAN MESIN KOMPLEKS
 Tugasan awal dari rumah : Bawa gambar objek
13-17 Kompleks mesin ringkas dengan ringkas disekeliling yang selalu dijumpai
Jun 2020 menjalankan aktiviti. 2 Memerihalkan mesin  Murid menjalankan aktiviti mesin ringkas dan
10.2.2 Menyelesaikan masalah ringkas yang terdapat kegunaannya (BT ms 176)
dengan menggunakan dalam satu mesin
4 WAKTU  Aktiviti merekacipta : Mesin Penyelesai Masalah (BT ms
dua atau lebih mesin kompleks.
ringkas 179)
3 Mengitlak hubungkait
10.2.3 Merumuskan maksud jarak beban dari fulkrum  Aktiviti TMK : Murid mencari maklumat mesin zaman
mesin kompleks. dahulu dan sekarang dan berkongsi idea dalam bentuk MS
27 10.2.4 Menjelaskan pemerhatian
tentang mesin ringkas dan 4
dengan daya yang
diperlukan
Menjana idea untuk
PowerPoint (BT ms 182)
 Santai Sains : Mencipta Tangan Robot (BT ms 183)
20-24 mesin kompleks melalui menyelesaikan masalah
Jun 2020 lakaran, TMK, penulisan yang melibatkan Nota :
atau lisan secara kreatif penggunaan mesin. Jenis mesin ringkas iaitu tuas, gear, takal, baji, skru, satah
4 WAKTU 5 Berkomunikasi untuk condong serta roda dan gandar.
menunjukkan kepentingan
penciptaan mesin yang Contoh masalah dalam kehidupan harian seperti mengangkat
lestari. dan memindahkan beban yang berat.
6 Mereka bentuk satu model

PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020


21
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

mesin kompleks dan Mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada
mempersembahkan secara satu mesin ringkas.
kreatif dan inovatif

CUTI HARI RAYA AIDILADHA


25 HINGGA 31 JULAI 2020

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


TAJUK : 10.0 MESIN
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

28
REKACIPTA DAN PROJEK SAINS
HINGGA PENGUKUHAN KPS DAN KMS

37 ULANGKAJI PERSEDIAAN PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN (PAT)

3 Ogos –
8 Okt
2020

38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


12-16 OKTOBER 2020
12-16 Okt
2020
Aktiviti :
39 PROGRAM AKHIR TAHUN 2020
1. Pemulangan Buku Teks sesi 2020
19-23 Okt PEMULANGAN BUKU TEKS 2020
2020

PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020


22
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

PROGRAM AKHIR TAHUN 2020 Aktiviti :


40&41
26 Okt- 1. Perbincangan kertas soalan dan skema jawapan kertas peperiksaan.
PERBINCANGAN & PEMBETULAN
6 Nov 2. Membuat pembetulan dan anailisis item soalan ikut mata pelajaran dan kelas.
KERTAS PEPERIKSAAN
2020 3. Pengurusan PBS modul offline ikut mata pelajaran dan kelas.
4. Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


TAJUK : 10.0 MESIN
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

42 PROGRAM AKHIR TAHUN 2020 Aktiviti :

9-12 Nov MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG (MAC) 2020 1. Persediaan dan persiapan program Majlis Anugerah Cemerlang (MAC) 2020 mengikut jawatankuasa dilantik.
2020 2. Pelaksanaan program dan laporan dilengkapkan
3. Melengkapkan Fail Rekod Mengajar, fail-fail Panitia Sains, fail PBPPP dan lain-lain program mengikut
keperluan.
13-16
Nov 2020
Cuti Hari
Deepavali

43 PROGRAM AKHIR TAHUN 2020 Aktiviti :

17-20 Nov GOTONG-ROYONG MEMBERSIHKAN KELAS 1. Pembersihan kelas untuk digunakan pada tahun hadapan.
2020 TAHUN 4

CUTI AKHIR TAHUN


21 NOVEMBER 2020 – 2 JANUARI 2021

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020


23
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR SAINS TAHUN 4

……………………………………………… ……………………………………………….
HJH IKA-LIANA BT HJ KHALID
Guru Cemerlang Sains
SK KEMENTAH, Jalan Laksamana
Kem KEMENTAH, Kuala Lumpur.

PANITIA SAINS SK KEMENTAH - 2020


24

Anda mungkin juga menyukai