Anda di halaman 1dari 2

JADUAL KETIGA

(Subperaturan 7(1))

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENERIMAAN MASUK MURID KE


SEKOLAH, PENYIMPANAN DAFTAR DAN SYARAT BAGI PENGEKALAN
MURID BELAJAR DI SEKOLAH) 1998

PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH


OLEH MURID WARGANEGARA

Pengarah Pendidikan Negeri : PERAK


Nama dan alamat sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK KEPAYANG, 32600
BOTA PERAK

BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH


1. Nama murid: NUR AMANINA UMAIRAH BINTI MOHD AKMAL

2. Jantina: PEREMPUAN

3. Tarikh lahir: 27/06/2011 No. Kad Pengenalan/Surat Beranak: CK08587

4. Bangsa: MELAYU

5. Tarikh pendaftaran (sekolah sekarang): 02.01.2018

6. Nama biasiswa: ……………………….... Jumlah biasiswa: ……………. setahun

7. Tahun terakhir/tingkatan tertinggi: -

8. Jika sekolah menengah aliran (nyatakan): …………………………………………………

9. *Kelulusan UPSR: ………………………………………………………………….

PMR: …………………………………………………….…………….

SPM: ……………………………………………………......………….

10. Nama ibu/bapa/penjaga: MOHD AKMAL BIN MOHD RUS

* Sila lampirkan sesalinan keputusan peperiksaan.

11. Alamat ibu/bapa/penjaga: BATU 151/4, KG TELUK KEPAYANG

12. Alamat surat menyurat (jika lain dari no. 11): -

* Sekolah baru yang dipilih: SEKOLAH KEBANGSAAN BOTA KANAN (PENDIDIKAN


KHAS)
Pilihan pertama: ……………………………………………………………………………
Pilihan kedua: ……………………………………………………………………………...

14. Sebab-sebab pertukaran: MENDAFTAR KE ALIRAN PENDIDIKAN KHAS

15. Tarikh pertukaran yang dikehendaki: 2.1.2020

16. Ulasan guru besar atau pengetua: Di sokong sepenuhnya.

Cop Rasmi

Tarikh: ………………. ……..……………………......................


(Tandatangan Guru Besar /Pengetua)

Untuk Kegunaan: Jabatan Pendidikan Negeri ………………………………………………


*diluluskan/ tidak diluluskan untuk penerimaan masuk ke sekolah ……………………….…..
……………………………………………………………….. mulai dari tarikh yang dipohon.
* Potong jika tidak berkenaan

Cap Rasmi

…………………………………………….. …………………………..
(Tandatangan Pengarah Pendidikan Negeri) (Tarikh)

Sila sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini:


(i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa;
(ii) Perintah mahkamah tentang hak jagaan, jika ibu bapa bercerai/berpisah; atau
(iii) Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkatan 1952.

Anda mungkin juga menyukai