Anda di halaman 1dari 9

INSTITUT KEMAHIRAN MARA

SUNGAI PETANI, KEDAH.

SIJIL TEKNOLOGI UPHOLSTRI INDUSTRI


DAN HIASAN DALAMAN

LAPORAN
LATIHAN INDUSTRI

DISEDIAKAN OLEH :
NOR HAFINI BINTI MOHD LUTFI
970313-02-5178
SESI :
JANUARI – JULAI 2016

i
Laporan latihan industri :

Sijil Teknologi Upholstri Industri dan Hiasan Dalaman

Pada
09 Julai – 23 November 2017

Oleh :
NOR HAFINI BINTI MOHD LUTFI

Laporan latihan industri ini disediakan untuk Upholstri Industri dan Hiasan
Dalaman, Institut Kemahiran Mara, Sungai Petani, Kedah sebagai
prasyarat untuk dianugerah Sijil Teknoogi Upholstri Industri dan Hiasan
Dalaman

ii
AKUJANJI PELAJAR LATIHAN INDUSTRI

BAHAWASANYA SAYA NOR HAFINI BINTI MOHD LUTFI


NO. K/P: 970313-02-5178IKM: SUNGAI PETANI
KURSUS: SIJIL TEKNOLOGI UPHOLSTRI INDUSTRI DAN HIASAN DALAMAN
SESI LATIHAN INDUSTRI : JULAI – DISEMBER 2017

Berjanji dan berikrar akan:-

Menjaga dan mempamerkan imej MARA dengan cara berpakaian


dan rupa diri yang melambungkan sebagai seorang pelajar MARA.
Berdisplin dan menjalankan kerja-kerja latihan amali dengan baik
serta memuaskan seperti yang diarahkan oleh Industri dengan
menujukkan kesabaran yang tinggi.
Sentiasa bersikap rajin, berinisiatif dan menujukkan minat dengan
menghasilkan kerja yang berkualiti terhadap tugas yang diberi oleh
pihak Syarikat.
Memberi kerjasama dengan memupuk semangat kerja berpasukan
dan perhubungan yang baik sesama perkerja di Syarikat.
Mengikuti amalan dan budaya kerja serta peraturan yang
ditetapkan oleh industri.
Membina rangkaian kerja dengan menjalin hubungan dan hormat
menghormati dengan perkerja – perkerja industri bagi tujuan
menambah dan memantapkan lagi ilmu pengetahuan sedia ada.
Membina daya kreativiti dan menyambung buah fikiran yang
berkualiti kepada Industri tanpa meminta apa-apa imbuhan atau
balasan dengan menganggap bahawa kerja tersebut dilaksanakan
semata-mata untuk kebaikan diri sendiri, Syarikat dan MARA.
Melaporkan dengan segera sekiranya berlaku perkara
bertentangan dengan matlamat latihan.

iii
Mengikut latihan dengan tekun dan tangkas dalam tugas yang telah
dipertanggungjawabkan.
Bertanggungjawab dan sentiasa memahami dan memastikan
segala aspek keselamatan dipatuhi di dalam melaksanakan latihan
tersebut.
Bertanggungjawab ke atas sebarang kemalangan, kecederaan
atau apa-apa bentuk musibah / kejadian di sepanjang Latihan
Industri ini.

…………………………………
NOR HAFINI BINTI MOHD LUTFI

iv
PENGHARGAAN

Alhamdulillah bersyukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia


dan izinnya dengan ini saya NOR HAFINI BINTI MOHD LUTFI ( 970313-
02-5178 ) pelajar Institut Kemahiran MARA Sungai Petani Kedah yang
mengikuti Latihan Industri telah berjaya menyiapkan laporan serta dapat
menamatkan sesi Latihan Industri di Pusat Teknousahawan di Institut
Kemahiran MARA Sungai Petani Kedah selama 5 bulan.

Pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan


kepada penyelia saya iaitu Puan Nurihan Binti Mahmud dan Puan
Sazurini Binti Mat Zuki, kerana dengan izin Allah mereka telah banyak
memberi tunjuk ajar kepada saya tentang bagaimana mahu menjadi
usahawan yang berjaya serta kerja-kerja mengenai bidang yang saya
ceburi ini. Mereka juga sering menegur kesalahan saya agar saya dapat
memperbaiki nya dengan lebih baik lagi. Moga jasa baik mereka akan
saya balas pada masa depan kelak.

Di kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih


kepada ibu bapa saya kerana telah memberi keizinnan dan sentiasa
menitipkan doa untuk keberkatan saya sepanjang menjalani Latihan
Industri disini serta rakan rakan saya yang banyak memberi dorongan dan
sokongan kepada saya sehingga saya berada di tahap sekarang. Segala
jasa baik mereka saya kenang sampai bila-bila.

Sebelum menutup penghargaan ini, terima kasih ini juga saya tujukan
kepada SHAHARIN BIN SHAFIE iaitu Pegawai Pemantau Latihan Industri
Institut Kemahiran MARA Sungai Petani yang telah bertungkus lumus

v
mengatur dan mengurus hal ehwal Latihan Industri. Akhir sekali,
sepanjang tempoh saya dalam Latihan Industri ini saya dapat merasai
sendiri pengalaman berkerja dan menambah ilmu pengetahuan,
pengalaman ini akan saya pratikkan setelah saya berada di alam
pekerjaan sebenar kelak nanti.

vi
ISI KANDUNGAN

TAJUK MUKA SURAT

BAHAGIAN PENDAHULUAN

AKUR JANJI PELAJAR


PENGHARGAAN
ISI KANDUNGAN

BAB 1 – PENGENALAN

1.1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI


1.2 OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI
1.3 DIMANA LATIHAN INDUSTRI DIBUAT
1.4 JAWATAN/TANGGUNGJAWAB YANG DIBERIKAN OLEH
SYARIKAT
1.5 PENYELIA/PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB MENYELIA
PELAJAR

BAB 2 – LATAR BELAKANG SYARIKAT

2.1 NAMA SYARIKAT


2.2 SEJARAH SYARIKAT
2.3 OBJEKTIF , VISI DAN MISI SYARIKAT
2.4 PROFIL SYARIKAT

vii
2.5 LOGO SYARIKAT
2.6 CARTA ORGANISASI SYARIKAT
2.7 PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

BAB 3 – LAPORAN TUGAS / TANGGUNGJAWAB


/ PROJEK YANG TELAH DIBUAT SEMASA
LATIHAN INDUSTRI

3.1 AKTIVITI / TUGAS YANG DIJALANKAN SEMASA LATIHAN


3.2 PROSES KERJA AKTIVITI YANG DIJALANKAN
3.3 KESESUAIAN PROGRAM DENGAN LATIHAN YANG
DIIKUTI
3.4 KEMAHIRAN / TEKNOLOGI BARU YANG DIPEROLEHI DARI
INDUSTRI / ORGANISASI LUAR
3.5 MASALAH TUGAS DAN KAEDAH PENYELESAIAN SEMASA
LATIHAN INDUSTRI

BAB 4 – CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN

BAB 5 – PENUTUP

LAMPIRAN

SENARAI GAMBAR
LAIN LAIN BERKAITAN

viii
ix