Anda di halaman 1dari 556

96

I5I BUKU

DUSTURILAHY .........vii
PENGANIAR PENERBIT ...,........ . ..,., iX
PENGANTARPENER.JEMAH.... .. .. .... . Xi
BIOGRAFI SINGKAT PENGARANG . . xxvii

PENDAHULUAN
Rahmat Allah Subhanahu waT'a'ala kepada Umat Muhammad
Shallallahu Alaihi wa Sallam ........... . 1

KEJAD IAN -KEJAD IAN PENTING YANG


BERITAHUKAN D I

SEBELUMI{YAOLEHRASULULI-AHSAW..: .. ... .. .. .. .3
Abu Bakar Ash-ShiddiqRadhiyallahu Anhu akan Memerintah Kaum
Muslimin Sepeninggal Rasulullah Shollollohu Alaihi wo Sallam......... 3
Kaum Muslimin Akan Menaklukkan Mesir .............. 4
Persia dan RomawiAkan Musnah dan Takkan Muncul Kembali ........ 5
Umar bin Khatthab Akan Terbunuh ............ 6
Utsman bin Affan Akan MengalamiCobaan Berat ........ ........ 8
Ammar bin Yasir Akan Terbunuh........... .................... 8
Batas Kekhalifahan Sepeninggal Rasulullah Hanya Sampai30 Tahun.
Sesudah ltu Berubah MenjadiSistem Kerajaan Absolut .......... 9
Allah Subhanahu wa Ta'ala Akan Mendamaikan Antara Dua
Kelompok Besar Kaum Muslimin Yang Bertikai. Lewat Al-Hasan ..... . 9
Ummu Haram bintiMalhan Akan Gugur dalam Suatu Pertempuran
di Laut ..... 10

Isi Buku dil


T-

Balatentara Kaum Muslimin Akan Sampaike India dan Sungai


Sindus ............". 11
Kaum Muslimin Akan Berperang Melawan Turki ........ ....72
Akan Ada Beberapa Bocah Yang Memerintah Kaum Muslimin,
Dimana Terjadi Kerusakan dan Perusakan .......... ........... 14
Ada 12 Khalifah dariQuraisy Yang Akan Memerintah Kaum
Muslimin .... 16
Yang Dimaksud 12 Khalifah Quraisy Bukanlah Khalifah-Khalifah
Yang Berturut-turut Memerintah Langsung Sepeninggal Rasulullah .. 17
Benarkah Berita Yang Menyatakan Bahwa Tanda-tanda Kiamat
Mulai MunculPada Tahun 200tl, dan Sebaik-baik Orang Islam
Sesudah Tahun.ltu-Adalah Yang Tidak Berkeluarga Ataupun
Punya Anak? .'..........'.' 17
Sebaik-baik Masa lalah Masa Hidup Rasulullah, Kemudian Generasi
Sesudahnya, Kemudian Generasi Sesudahnya Lagi, Sesudah Itu
Tersebarlah Berbagai Macam Kerusakan 1.8

Tahun 500 H t9
Benarkah Rasulullah Menyatakan Umur Dunia Ini TinggalSeribu
Tahun Lagi? 79
Berita Tentang Munculnya Api diTanah Hijaz Menyinari Leher-leher
Unta diBushra Syam (Syria) ..... ......20
Munculnya ApidiMadinah Selama Satu Bulan Pada Tahun 654H .' 20

PEMBERITAHUAN RASULULLAH TENTANG BERBAGAI


PERISTIWA YANG TELAH DAN BAKAL TERJADI KELAK ,.......... 21
Peristiwa-peristiwa diMasa Lalu dan Yang Akan Datang Sampai
Hari Kiamat, Yang Telah Diberitahukan Oleh Rasulullah "'.............. 21
Cerita-cerita Isra'iliyat Tentang Umur Dunia .-............."..22
Dekatnya Hari Kiamat............... '....."'........... 23
Setiap Muslim Akan Dihimpun Pada Hari Kiamat Beisama Siapa
Yang Dicintainya Semasa diDunia .'......'.......24
Siapa Pun Yang MeninggalDunia Berarti MengalamiKiamatnya .-..25
Lima KunciAlam Gaib, Yang Hanya Diketahuioleh Allah Ta'olo ....26
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Tidak Mengetahui Kapan
Terjadinya Hari Kiamat ............... .'...."""'.....26

GARIS BESAR HURU-HARAYANG AKAN TER.IADI MENJEIANG


IA{MA| .:............... .....28
Kebaikan dan Keburukan Silih Berganti ........28

Huru-hara Hari Kiamat


Islam Kembali Menjadi fu ing Seperti Ketika Baru Muncu|,.............. 29

PERPECAHAN UMAT 30
Huru-hara Penyebab Perpecahan Umat Yang Selamat Hanyalah
Orang Yang Bergabung dengan Jamaah ... ... 30
Boleh Menyingkir dari Masyarakat Ketika Menghebatnya Huru-hara
dan Merajalelanya Hawa Nafsu .... 31
Larangan Menginginkan Mati .......32
Dicabutnya llmu dengan Meninggalnya Para Ulama ...... 33
Akan Tetap Ada Sekelompok Orang Yang Berpegang Pada
Kebenaran Sampai Datangnya Kiamat
Dicabutnya Ilmu dariUmat Manusia Pada Akhir Zaman................. 34

KERUSUHAN-KERUSUHAN YANG TER.IADI PADA AKHIR


ZAMAN, YANG SEBAGIAN TELAH TER.JADI SEKAMNG .......... 37
Isyarat Rasulullah SAW Bakal Terjadinya Berbagai Macam
Kerusuhan 37
Orang Fakir Masuk Surga Lebih Dulu Sebelum Orang Kaya ........... 39

B ERITA.BERITA TENTANG AL-MAHD I 47


Beberapa Berita Tentang Munculnya Al-MahdidiAkhir Zaman ...... 4l
Pemberitahuan Rasulullah Tentang Berbagai Cobaan dan
Penderitaan Yang Akan Dialami Keluarganya Yang Mulia ............... 43

BEBERAPA CONTOH KERUSUHAN YANG TEI.AH DAN AKAN


SERING TER.IADI PADA AKHIR ZAMAN ....
Apabila Telah Banyak Kaum Perusak, Maka Semua Akan Hancur,
Sekalipun Masih Ada Beberapa Orang Saleh ................. M
Isyarat Rasulullah SAW BakalTerjadinya Berbagai Kerusuhan di
Kalangan Masyarakat Islam .......... 47
Setiap ZamanYang Lewat Lebih Baik Daripada Sesudahnya ......... 48
Isyarat Rasulullah SAW Bakal Terjadinya Kerusuhan-kerusuhan
Hebat, Yang Harus Diwaspadaidan Dihindari ............... €
Dicabutnya Amanat dari HatiManusia .......... 49
Isyarat Rasulullah Bakal Munculnya Huru-hara dariArah rimur .... 50
Isyarat Rasulullah Bahwa Kerusuhan Akan Sering Terjadi, Sehingga
Orang Yang Masih Hidup Menginginkan Mati ........,....... 51
Isyarat Rasulullah Bakal Kembalinya Agama Berhala kepada

Isi Buku
Beberapa Kabilah Arab Menjelang Kiamat ............... ...... 51
Pemberitahuan Rasulullah Tentang Kekayaan Melimpahruah Yang
Akan Dihasilkan dari Bumi Arab, dan Bahwa Kekayaan Ini Akan
Menimbulkan Perpecahan, Pertengkaran dan Peperangan ........... ".. 51
Isyarat Rasulullah Bakal Munculnya Banyak Dajjal Sebelum Kiamat,
dan Bahwa Kiamat Akan Terjadi Tiba-tiba di Kala Manusia
Mengabaikannya .......52
Isyarat Rasulullah Bakal Terjadinya Kerusuhan-kerusuhan Yang
Membinasakan Akhlak, Sehingga Orang Tidak Mempercayai Lagi
Teman Dekatnya ......... 55
Isyarat Rasulullah Tentang Berbagai Kerusuhan, Yang untuk
Menghindarinya Harus Menyingkir dariMasyarakat ........................ 56
Nasihat Rasulullah Dalam Menghadapi Kerusuhan ............ .. .......... 57
Isyarat Rasulullah Bakal Murtadnya Sebagian Kaum Muslimin
Kembali Kepada Agama Berhala ................... 58
Huru-hara Tiada Habisnya
Isyarat Rasulullah Bakal Terjadinya Kerusuhan, Dimana Lidah
Lebih Tajam Daripada Pedang .....67
Isyarat Rasulullah Bakal Ditaklukkannya Kostantinopel Sebelum
' Roma .........63

BANYAKNYATANDA-TANDA KIAMA| ............... &


Tanda-tanda Menjelang Kiamat trjadi ...... ... 65
Perintah Rasulullah Agar Bersegera Melakukan Amal-amal Saleh
Sebelum Terjadinya Enam Peristiwa .............. 66
Sepuluh Tanda Sebelum Datangnya Kiamat ................. 67
Pertempuran Sengit Melawan Bangsa Romawi, Yang Berakhir
dengan Jatuhnya Konstatinopel ........... ......... 67
Kiamat Takkan TerjadiSebelum Nabi Isa Membunuh Dajjal, atau
Sebelum Menangnya Kebaikan dengan Segala Cahayanya atas
Kebatilan dengan Segala Kegelapannya............. ............ 70
La Ilaha lllallah dan Allahu Akbar Disertai Kemauan Keras dan
Iman Yang Teguh Dapat Menghancurkan Benteng-benteng dan
Membuka Kota-kota ....72
Pulau-pulau, Romawi, Persia dan Kebatilan Dajjal .........73
Beberapa Sifat Baik Bangsa Romawi ............73
Kiamat Terjadi Ketika Orang-orang Romawi Merupakan Bangsa
Terbanyak diDunia .....74

xvi Huru-haraHari Kiamat


Kota Madinah Al-Munawwarah Terpelihara dari Wabah Penyakit
dan Gangguan Dajjai ...................75
Wilayah Madinah Al-Munawwarah Akan Melebar .......... 75

DAJJAL, YFfJUJ-M/{JUJ DAN PENDUSTA LAIN}.IYA. ..........,......... 77

Pengantar .................... 77
Isyarat Nabi BakalMunculnya Para Pendusta Yang Mengaku Nabi
Menjelang Kiamat .......77

FIADITS-HADITS MENGENAI DA.]JAL ........ 80

Berita-berita Mengenailbnu Shayyad ........... 80


Peringatan dan Keterangan Rasulullah Mengenai Dajjal dan
Beberapa Sifatnya .......82
Neraka Dajjaladalah Surga, dan Surganya adalah Neraka ............. 84
Peringatan Rasulullah Agar Jangan Terpedaya dengan Keajaiban-
keajaiban Dajjal .......... U
Ibnu Syayyad Bukan DajjalTerbesar ............. 85

HADITS RIWAYAT FATIMAH BINTI QAIS MENGENAI DA.]JAL ... 85


Cerita Tamim Ad-Dari tentang Pengalamannya Melihat Jassasah
dan Dajjal ................... 87
Hadits Fatimah binti Qais Menurut Riwayat Muslim, Ghailan dan
Abu Daud ................... 90
Ibnu Syayyad Seorang Yahudi dari Madinah ............ ..... 91
Riwayat-riwayat Yang Tak Bisa Diterima Mengenai lbnu Syayyad ... 93
Riwayat An-Nuwwas bin Sam'an Mengenai Dajjal, Yang Semakna
dengan Riwayat Tamim atau Lebih Luas Lagi ................94
Sebuah Contoh Peristiwa Aneh, Yang Konon Diceritakan oleh
Rasulullah ................... 97
Beberapa Contoh Yang Harus Ditahpil dari Zhahirnya .................. 98

HADITS-HADITS IAINI.IYA MENGENAI DA]JAL.... ... 101


MenurutRiwayatAbuBakarAsh-Shiddiq.............. ...... 101
Menurut Riwayat Anas bin Malik ................. 101
Menurut Riwayat Samurah bin Junadah bin Jundab, dan riwayat
Jabir......... ................. 102

IsiBuku xvii
Isyarat Rasulullah Bahwa Kaum YahudiAkan Kalah TotalMelawan
Kaum Muslimin ........... 104
Keadaan Manusia Saat DajjalDatang ......... 104
DajjalTidak Bisa Memasuki kota Madinah, dan Sebaik-baik
Agamamu adalah Yang Paling Mudah ......... 105
Riwayat Abu Hurairah MengenaiKaum Yahudi ........... 106
Kesaksian Rasulullah Mengenai Kebaikan Bani Tamim .................. 106
DajjalMenurut Riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah .."...................... 107

KENAPA DAJJAL TIDAK DISEBUTKAN SECARA JELAS DALAM


AL-QURAN? .. .. .................. 1 1 1

KIA}KIAT BERLINDUNG DARI GANGGUAN DAJJAL


Memohon Perlindungan dengan Ikhlas Kepada Allah .................... 1 16
Menghapal 10 Ayat Terakhir dariSurat Al-KahfiSecara Rutin ....... 116
Tinggaldi Makkah atau Madinah ............ ....777

RINGKASAN PERJALANAN HIDUP DAJJAL ............. 1 19

]IRI-CIRI DAJJAL ... I23

TURUNNYA RASULULLAH ISA BIN MARYAM DARI LANGIT


YANG TERDEKAT KE BUMI DI AKHIR ZAMAN ......... T25
Apakah Nabi Isa Sudah Meninggal, ataukah Diangkat Hidup-hidup
ke Langit? ................- f26

HADITS-HADITS TAMBAHAN MENGENAI DAJJAL DAN NABI


ISA ........... ................. r28
Beberapa Keajaiban Menjelang Kiamat ....... I29
Menjelang Kiamat lbadah Sedikit dan Harta Banyak..................... 130
Para NabiBersaudara Seayah, Putra dari lbu-ibu Terhormat ........ 131
NabiMuhammad FamiliTerdekat Nabi Isa Putra Maryam............ 132
Sifat Nabi Isa Putra Maryam dan Sifat Umat Akhir Zaman............ 133

YAI]UJ MAIUJ
Isyarat Rasulullah tentang Adanya Ancaman Yang Mendekati
........
BangsaArab ..... 140
KeluarnyaYa'jujMa'juj .............. 141

Huru-hara Hari Kiamat


Ya'juj Ma'juj Manusia Biasa t44

KA'BAH DIHANCURKAN 146

Sesudah Munculnya Ya'juj Ma'juj Masih Ada Orano Yang


Menunaikan Haii dan Umrah 146
Menjelang Kiamat Tidak Ada LagiOrang Yang Berhaji 147
Perobohan Ka'bah oleh Dzussuwaiqatain 147
Suasana Kota Makkah dan Madinah Menjelang Kiamat ... t49

KELUARNYA BINATANG MELATA YANG BISA BERBICARA


DARI DALAM TANAH 151

Sepuluh Tanda Menjelang Kiamat, Termasuk Binatang Melata . .... r52

MATAHARI TERBIT DARI BARAT t54


Taubat Tidak Diterima Setelah Terbitnya Matahari dari Barat ..... .. 1g
Hijrah Tidak Diterima Jika Sudah Diserang Musuh r57

MUNCULT{YA ASAP 160

PERTAN DA-PERTANDA LAINNYA YANG TERJAD I M ENJ E LANG


KIAMAT . 165

Perlombaan Pembangunan Gedung-gedung 165


Menipisnya llmu dan Merajalelanya Kebodohan .......... L66
Murtadnya Sebagian Bangsa Arab .. 166
Menumpuknya Harta Pada Orang Yang Tidak Berakhlak Luhur
dan Tidak Taat Beragama. . 168
Diserahkannya Segala Urusan Kepada Yang Bukan Ahlinya L69
Hilangnya Amanat L69
Hilangnya Berkah dari Waktu ......... 770
Lancarnya Bicara Orang-orang Hina 171
Kebodohan Manusia tentang Syariat Agama t7l
Kuburan Dijadikan Masjid L72
Merajalelanya Kedurhakaan Manusia ............ 172
Hilangnya Kemanusiaan Manusia 172
Lenyapnya Tauhid L73
Terhentinya Amar Makruf-Nahi Mungkar 173

lsi Buku dx
Sejahat-jahat Manusia adalah Mereka Yang Masih Hidup Saat
Terjadinya Kiamat ".... 774

DEKATNYA KIAMA| 175


Dekatnya Kiamat Menurut Riwayat Sahalbin Sa'ad dan Abu
Hurairah ..I75
Dekatnya Hari Kiamat Dibanding Masa Lalu.......... ...... 776
Terjadinya Kiamat Benar-benar Telah Dekat
Dekatnya Kiamat Menurut Nash Al-Qur'an .......... . . ...... 178
Pertanda-pertanda Kiamat Dalam Al-Qur'an ................ 181

HARI KIAMAT . T92


792

GAMBARAN SELURUH ATAU SEBAGIAN PERISTIWA YANG


TER.]ADI DI HARI KIAMAT . ... 196
Hadits Lengkap tentang Sangkakala ... ,.. 196
Tiupan-tiupan Sangkakala; Yang Tersisa dari Tubuh Manusia
Setelah Matinya Hanyalah Tulang Ekornya ..2O9

KENGERIAN-KENGERIAN DI HARI KIAMA| ....,. ...... 27O


Cara Menghalau Manusia Akhir Zaman Menuju Tempat
Penghimpunan Mereka diSyam ........214
Penghimpunan Manusia Dalam Tiga Golongan .......... ......214
Tidak Beralas Kaki, Telanjang dan Tidak Dikhitan .. ... 216
Langit Digulung .. .....220
BumiBerganti ........222
Tirmbuh
Jasad-jasad .. ... 224

TIUPAN KEBANGKITAN ......... .....226


Bangkit dari Kubur .....229
Jasad Para NabiTidak Hancur oleh Tanah .. .......280
BumiRekahPertamaKaliBagiNabiMuhammad .........231
Sekalilagi: Tidak Beralas Kaki, Telanjang dan Tidak Dikhitan .......291
Nabilbrahim Khalilullah Yang Pertama-tama Diberi Pakaian ... .....292

GAMBARAN AL-QUR'AN AL-KARIM TENTANG SEBAGIAN


KEDAHSYATAN HARI KI,AMAT 2U

Huru-hara Hari Kiamat


GAMBAMN AI-QUR'AN AL-KARIM DAN HADITS-HADITS
RASUL SAW TENTANG KENGERIAN-KENGERTAN DAN
PERISTIWA-PERISTIWA DAHSYAT DI HARI KIAMAI .,,,,............ 253

Orang-orang Yang Mendapat Naungan Allah Ta'ala di Hari


Kiamat 254
Kabar Gembira bagi Kaum Mukminin .........254
Perbandingan Jumlah Umat Muhammad Dengan Umat-umat
Lainnya ...256
Suasana Langit dan Bumi .........257
BerapaLamakahBerlangsungnyaHariKiamat? ...,......260
Sebagian Adzab Yang Disediakan bagiMereka Yang Enggan
Benakat ...263

KEDUDUKAN TERPUJI (MAQAMAN MAHMUDAN) YAI{G


KFIUSUS DIBERIKAN KEPADA NABI MUHAMMAD SAW.......... 266
Nabi Muhammad Pemimpin Seluruh Anak Cucu Adam pada
Hari Kiamat................................. ................268
NabiMuhammad Pemimpin Seluruh Para Nabi diHariKiamat ....268

TELAGA NABI MUHAMMAD SAW ..........277


Para SahabatYang Mempercayai adanya Telaga NabiMuhammad
Pada Hari Kiamat, dan Meriwayatkan Hadits-hadits Mengenainya ..271
Meluruskan Pendapat Para Ulama tentang Kapan Telaga
Didatangi ..................282
Perbedaan Periwayatan tentang Luas Telaga dElam Pernyataan
Rasulullah .................282

PENGADII-AN DI I.TARI KIAMAT .......,,.......2U


Datangnya Allah untuk Mengadili Umat Manusia 2U
Dialog Allah dengan Para Nabi Pada Hari Kiamat............... 292
Dialog Allah dengan Nabi Adam; Perbandingan Antara Umat Nabi
Muhammad dan Umat-umat Lainnya ........293
Orang Yang Pertama-tama Dipanggil Pada Hari Kiamat ................ 294
Rasulullah Berharap Para Pengikutnya Merupakan Separuh
Penghuni Surga .........294
Dialog Allah dengan Nabi Nuh.......... .......... 296
Kesaksian Umat Muhammad Atas Semua Umat Lainnya .............. 297
Kemuliaan Nabi Ibrahim diMata Para Saksi .................298

Isi Buku gt
Dialog Allah dengan Nabi Isa ............ ..""."""".299
Kedudukan Rasulullah Di SisiAllah Pada Hari Kiamat .............".... 301
Nasib Para Pengkhianat Terhadap Amanat dan JanjiAllah "."..... ...302
Nasib Orang-orang Durhaka ...... 305

SURGA DAN NERAKA DIPERLIHATKAN, TIMBANGAN


DIPASANG DAN DIADAKAN PENGHITUNGAN AMAL .....,........ 306
Diperlihatkannya Neraka Kepada Ahli Mahsyar ............. 308
Munculnya Leher Neraka 308
Pemasangan Timbangan (Mizan) 309
Bobot Akhlak Luhur Pada Mizan 311
Pendapat Para Ulama Dalam Menafsirkan Mizan 313
Tidak Setiap Orang Ditimbang Amalnya? 314
Mana Lebih Berat Antara Kebaikan dan Keburukan? ......... 317
Suasana Saat Perhitungan Amal Dilakanakan dan Buku-buku
Catatan Disebarkan 317
BarangsiapaDibantahdalamPenghitungan,PastiBinasa 32t
Pengelompokan Antara Orang-orang Kafir dan Orang-orang
Mukmin ...327
Pengadilan Terhadap Binatang :................ ...325
Pembunuhan Mendapat Prioritas Pertama untuk Diselesaikan ...... 328
Umat NabiMuhammad Mendapat Giliran Pertama Diadili ...329
Perkara Yang Pertama-tama Diputuskan, dan Mereka yang
Diterima Taubatnya ... 329
Nasib SiPencuri Tanah ..............332
Nasib Para Pelukis ............... .......332
Hal-halYangPastiDitanyakandiHariMahsyar ...........333
Dosa Syirik Kepada Allah dan Zhalim Terhadap Sesama Makhluk 337
Pertanyaan Tentang Nikmat Yang Dikaruniakan Allah ................... 338
Setiap Orang Dipanggil Namanya Berikut Nama Ayahnya............ 340
Wajah Putih dan Wajah Hitam ... 340
Rahmat Allah di Dunia dan Rahmat-Nya di Akhirat ..... 341
RiwayatLain DariAbu Hurairah Mengenai Rahmat Allah di
Akhirat .....343
Rahmat Allah di Akhirat Menurut Riwayat Asma' binti Abu Bakar. 343
Allah Lebih Mengasihi Hamba-Nya Daripada Seorang Ibu
Bayinya
Terhadap .....34
Orang-orangYangMasukSurgaTanpaHisab ............;.346
Mereka Yang Masuk Surga Tanpa Hisab menurut Riwayat Lain .... 347

Huru-hara Hari Kiamat


PERISTIWA-PERISTIWA SFSUDAH HISAB ................ 348
(Suasana Perpisahan Dari Arena Hisab, dan Kemana Masing-
masing Membawa Nasibnya) 348
Segolongan Masuk Surga dan Segolongan Masuk Neraka 348
Orang Yang Paling Akhir Masuk Surga 352
Jembatan (Shirath) 360
Nasib Para Penganut Setan Dalam Neraka .. 361
Apakah Kaum Mukminin Akan Melihat Neraka ....... .... 363
Diantarkannya Orang-orang Mukmin ke Surga ............ 366
Sifat-si{at PenghuniSurga dan Kenikmatan Yang Menunggu
Mereka Di Sana ........ 368
Usia Para Penghuni Surga .......... 369

NERAKA DAN BERBAGAI MACAM ADZAB YANG TELAH


DISIAPKAN DI SANA ................ 371
Gelap dan Hitamnya Neraka Jahannam 386
Api Jahannam 70 KaliLebih Panas Daripada Api Dunia 387
Nasib Abu Thalib, Paman Rasulullah 387
Pengaduan Neraka Kepada Tuhan-nya 389
Sifat Neraka Jahannam ....... ..... 389
Luas Jahannam, dan Nasib Orang Yang Gemar Berkata Busuk
dan Kotor .................. 391
Kedalaman Neraka Jahannam ...392
Pembengkakan Tubuh Penghuni Neraka .....394
Makanan dan Minuman PenghuniNeraka ..397
Sungai Dalam Neraka ................ 400
Ular dan Kalajengking dalam Neraka .......... 400
Tingkatan-tingkatan Neraka ....... q2

HADITS-HADITS TENTANG SYAFAAT RASULULLAH SAW


PADA FTARI KIAMAT DAN MACAM-MACAMNYA ........... ... .... 403
Syafaat Terbesar (Syafaat iUzhma) .. .. . .. 403
Hal-hal Khusus Lainnya Yang Diberikan Kepada Nabi
Muhammad .............. .................404
Syafaat Rasulullah Yang Menyebabkan Umatnya Masuk Surga
Tanpa Hisab dan Diringankan Adzabnya .... 4M
Syafaat Rasulullah BagiSeluruh Kaum Mukminin agar Diizinkan
MasukSurga .............. ................ Q7
Syafaat Rasulullah BagiPara Pblaku Dosa Besar........................... 408

Isi Buku xiii


Sikap Kaum Khawarij dan Muktazilah lbrhadap Adanya Syafaat .. 409
Hadits Riwayat Anas bin Malik mengenar Syafaat . . . 4O9
Hadits-hadits Lewat Jalur Lainnya Yang BerasaldariAnas
MengenaiSyafaat ... 411
Hadits Syafaat Menurut Riwayat Abdullah bin Amr bin Ash ... ..... 413
Hadits Syafaat Menurut Riwayat Abu Hurairah .... . .. .... 414

Hadits Riwayat Abu Hurairah Lewat Jalur Lainnya Mengenai


Syafaat ......414
Syafaat Orang Mukmin bagiKeluarganya ......... 415

ASHHABULARAF .....417
Orang Yang Pertama-tama Keluar dari Neraka lalu Masuk Surga .. 418
Orang Yang Terakhir Kali Keluar dariNeraka dan Terakhir Kali
MasukSurga .............422
Mereka Yang Takkan Keluar dari Neraka 425

SURGA, SIFAT PARA PENGHUNI DAN SEGATA ISII{YA ....,...... 430

Pintu-pintu dan Luasnya Surga serta Keindahan Taman-


tamannya ......."..........430
Nama-nama Pintu Surga .... 435
KunciSurga dan Geriginya .......... .. 435
Tempat-tempat dalam Surga, Tinggidan Luasnya............... .......... 436
Nilai Amaldi Jalan Allah, dan Nilai Isi Surga ................ 438
Firdaus Surga Tertinggi ............... M0
Sumber Sungai-sungaidalam Surga . 4I
Tingkatan-tingkatan Surga .......... M2
Kerajaan bagi PenghuniSurga Yang Terendah dan Yang Tertinggi M2
Ruangan-ruangan dalam Surga:Tinggi, Luas dan Kemegahannya 445
Kedudukan Tertinggi dalam Surga .................. M7
Bangunan Gedung-gedung dalam Surga . .. M8
Kemah-kemah dalam Surga .... .. 450
Tanah Surga .............. 450

SUNGAI-SUNGAI DAL,AM SURGA ........... 453

Al-Kautsar, Sungai Paling Terkenaldalam Surga .......... 454


Sebuah Sungai Yang Kemilau di Pintu Surga ...............456

POHON-POHON DALAM SURGA ............. 458

niv Huru-hara Hari Kiamat


Pohon dalam Surga Yang Bayangannya Luas Luar Biasa ............. 460
Pohon Thuba ............ MI
SidratulMuntaha ...... M2

BUAH-BUAH DALAM SURGA .. M


MAKANAN DAN MINUMAN PENGHUNI SURGA , . 468
Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits tentang Makanan dan
Minuman Penghuni Surga ..........468
Sebuah Hadits Lain: Mereka Ingin Bercocok Tanam .... 47I
Suguhan Pertama bagi Penghuni Surga ...... 477

PAKAIAN, PERHIASAN DAN KEELOKAN PENGHUNI SURGA .. 477


Permadani dan Kasur diSurga ... 478
Perhiasan Bidadari dan Kedudukan Wanita Bani Adam ................ 480
Pertanyaan Ummu Salamah dan Jawabannya dari Rasulullah
MengenaiKaum Wanita PenghuniSurga .... 482
Persetubuhan dalam Surga ........ 87
Kelahiran Bayi-bayidalam Surga .... ... ... 488
TidakAda Kematian dalam Surga ...............489
Adakah Tidur dalam Surga? ... .. 490

KERIDFIAAN ALIAH SWT DAN MELIHALNYA DALAM


SURGA .... 491
Keridhaan AbadiAllah terhadap PenghuniSurga ......... 492
Saling Berpandangan antara Allah dan PenghuniSurga ............... 493
MelihatAllah Ta'ala .......493
Hari Jum'at Hari Penambahan (YaumulMazid) '........... 496

PASAR DATAM SURGA ...... 5OO

KEHARUMANI{YA
ANGIN SURGA DAN ... 503
SUASANASURGA ...506

PERINTAH ALLAH TA'ALA SUPAYA KITA MEMINTA SURGA .. 509


Cara Meminta Diselamatkan dariNeraka dan Dimasukkan ke
dalam Surga ......... 510
CariSurga dan Laridari Neraka Sekuat Tenaga ........... 511

Isi Buku
Hal-halYang MengelilingiSurga dan Neraka ..... 511

MASAIAH-MASATAH LAINI{YA MENGENAI SURGA . 513


Nyanyian Para Bidadaridalam Surga .. 513
Kuda Surga ....... ....... 513
Kunjungan, Perkumpulan dan Perbincangan Sesama Penghuni
Surga

KESIMPULAN PARA MUFASSIR TENTANG RAGAM-RAGAM


SURGA BERDASARKAN BERBAGAI HADTTS ........... 517
Allah Mengangkat Derajat Anak-anak, Berkat AmalAyah Mereka. 517
Allah Memuliakan Ayah, Berkat AmalAnak-anaknya .. 519
Surga dan Neraka Sekarang Sudah Ada .......... ............ 520
Beberapa Sifat PenghuniSurga ..........522
Tokoh-tokoh Yang krtama-tama Masuk Surga ............523
Selisih Waktu Masuknya Orang Fakir dan Orang Kaya Ke dalam
Surga .........523
Umat Nabi Muhammad Mayoritas Penduduk Surga dan Menempati
Posisi-posisi Terkemuka .............. ................. 525
Para Sahabat NabiAngltatan Terbaik dariUmat ini............. ..........525
Berita-berita tentang Masuknya Sejumlah Besar Umat Nabi
Muhammad Ke Dalam Surga Tanpa Hisab ..........526
Sekali lagi: Surga dan Neraka Sudah Ada dan Sudah Diciptakan ..528
Orang-orang Fakir dari Kaum Muhajirin Lebih Dulu Masuk Surga
Sebelum Orang-orang Kaya Mereka ....... 534
Wanita PenghuniSurga Yang Ketika di Dunia Telah Bersuamikan
Lebih dari Seorang ............ ......... 534

*****

Hrrru-hara Hari Kiamat


BIOERAFI SINEKAT PENEARANE

Siapakah lbnu Katsir?


Beliau adalah Abul Fida' 'lmaduddin Isma'ilbin Umar bin Katsir bin Dhau'
bin Katsir Al-Quraisy Ad-Dimasyqi.

Tempat dan Tanggal Lahir


Beliau dilahirkan diMajdil, sebuah perkampungan di wilayah kota Bushra.
Ayahnya memang berasaldari Bushra. Adapun ibunya dariMajdil.
Lahir pada tahun 700 H, demikian menurut kebanyakan para
penulis biografi beliau, atau beberapa tahun sesudah itu, menurut Al-
Hafizh Ibnu Hajar dalam Ad-Durr Al-Kaminah, tapi tanggal itu
sebenarnya kira-kira. Adapun kata beliau sendiri, dalam biografi ayahnya,
bahwa ayahnya itu wafatpada tahun 703 H. "waktu itu saya masih kecil,
umur tiga tahun, atau lebih-kurang umur sekian. Saya tidak ingat lagi
wajah beliau, kecuali bagaikan mimpi."

Ayahnya
Ayahnya adalah Al-Khathib syihabuddin Abu Hafsh umar bin Katsir,
salah seorang ulama ahli Fikih dan orator kenamaan. Lahir
-sepertikata
anaknya- di akhir tahun 640 H. Biografinya ditulis oleh anaknya sendiri,
Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam kitab tarikhnya yang besar, A l-Bidayah wa An-
Nihayah, vol. 14 hlm.31-33.

Perhatiannya kepada llmu Pengetahuan


Ibnu Katsir mernulai pelajarannya pada saudaranya sendiri, Abdul
Wahhab, kemudian menuntut ilmu daripara ulama besar lainnya yang

Biografi Singkat Pengarang St/ii


hidup sezaman dengannya. Bersamaan dengan itu, dia giat
menghapalkanA/-Qu r' an Al-Karim, dan mengkhatamkan hafalannya di
tahun 7 17 H,seperti dikatakanya sendiri dalam tarikhny a vol. 1 4 hlm. 3 1 2.
Dia membaca Al-Qur'an dengan berbagai macam qira'at,sehingga oleh
Ad-Dawudidigolongkan ke dalam para ahli qira'at. Bahkan biografinya
dimasukkan ke dalam ThabaqatAl-Qura' yang ditulisnya.

Keahliannya di bidang Fikih


Ibnu Katsir mempelajari ilmu fikih dari dua orang guru besar, Burhanuddin
Al-Fazaridan Kamaluddin bin Qadhisyuhbah. Dia hapalpula kitabAt-
Tanbihkarangan fuy-syairazi mengenai/uru' dalam madzhab Asy-syafi'i,
dan Mukhtashar lbnul Hajib mengenai ushu/, dan menjadi murid
kesayangan dari Al -Haf izh Al-Kabir Ab ul Hajj aj N-Mizzi. Bahkan di depan
gurunya itu dia membacakan karangannya yang besar mengenai tokokh-
tokoh fikih, yaitu kitabrahdzibul Kamal,lalu dinikahkan dengan putrinya.
Lain dari itu, Ibnu Katsir juga tergolong murid terbesar Ibnu Taimiyah.

Penilaian lbnu Hajar


Al-Hafizh lbnu Hajar dalam Ad-Durr Al-Kaminah berkata, "lbnu Katsir
sibuk menelaah hadits-hadits mengen ai matan maupun tokoh-tokoh
sonodnya. Dia orang yang supeldalam pergaulan dan seorang humoris
yang baik. Tulisan-tulisannya telah beredar selagidia masih hidup, dan
tetap dibaca orang banyak setelah wafatnya. Namun demikian, dia tidak
menempuh cara seperti yang ditempuh oleh para ahli hadits lainnya
dalam memperoleh hadits-hadits'o/i, dan dalam membedakannya dari
hadits-hadits nazil, maupun dalam disiplin-disiplin ilmu yang lain. Tapi
bagaimanapun, dia adalah tergolong ahli hadits dikalangan para
fuqaha'."
ttapi halitu dibantah oleh As-suyuthi, katanya: "lbnu Katsir adalah
seorang andalan ilmu hadits dalam mengetahui mana yang shohih dan
mana yang dha'it' begitu pula tentang'illat-'illat hadits dan jalur-jalur
sonod-nya yang berbeda-beda, dan juga tentang para tokoh hadits, mana
yang bercacat dan mana yang 'odil. Adapun tentang hadits 'ali dan nazil
dan lain sebagainya, itu hanyalah perkara-perkara sekunder, bukan
prinsip-prinsip yang terlalu penting. "

Penilaian Al-Allamah Al-Aini


Al-Allamah Al-Aini dikutip Ibnu Tughri Baradi
-sebagaimana
dalam An-Nujum Az-Zahirah- mengatakan, "lbnu Katsir menjadi

nviii Huru-hara HAri Kiamat


panutan para ulama dan para huffazh lainnya, dan andalan para ahli
Ma'ani dan Alt'azh (Jashahah)" Dia telah mendengar. menghinrpun,
menyusun, mempelajari, menyampaikan dan mengarang berbagai ilmu
Telaahnya sangat luas tentang hadits, tarikh dan tafsir Dan terkenal
sebagai penghapaldan penulis serta pakar ilmu tarikh. hadits tlan tafsir,
disamping mempunyai karangan-karangan lainnya yang bar-ryak dan
sangat berguna. "

Wafatnya
Ibnu Katsir wafat pada hari Kamis, 26 Sya'ba n 77 4 il lbnu Nashir
mengatakan, "Kematiannya menarik perhatian orang banyak dan segera
tersiar kemana-mana. Dia dikuburkan atas wasiat dia sendiri. di sisi pusara
Syaikhul Islam lbnu Taimiyah, dipekuburan para sufi, terletak di luar pintu
An-Noshr kota Damaskus. "
Sedang menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, Ibnu Katsir mengalami tuna
netra pada akhir hayatnya.

Karangan-karangannya
Berikut iniadalah sebagian darikitab-kitab karangan lbnu Katsir, yangdi
antaranya telah dicatat dengan sekama oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam
pendahuluan dari kitabnya, 'Umdatut-Tafsir (1134). dimana dia katakan,
"Saya tidak yakin bahwa saya telah dapat mencatat karangan-karangan
Ibnu Katsir seluruhnya sekarang, karena sebagian karangan-karangan
beliau telah hilang..." Dan di sini hanya akan kami sebutkan karangan-
karangan beliau yang kamiketahui saja:
1 . At-Tatslr, sebuah kitab Tolsir b i Ar-Riwayah yang terbaik, dimana lbnu

Katsir menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an pula, kemudian


dengan hadits-hadits mosyhur yang terdapat dalam kitab-kitab para
ahli hadits, disertai dengan sonodnya masing-masing.
2. Al-Bidayah wa An-Nihayoh, sebuah kitab sejarah yang sangat
berharga dan terkenal, dicetak di Mesir di percetakanAs-So'odoh tahun
1358 H. dalam 14 jilid besar. Dalam buku ini, Ibnu Katsir mencatat
kejadian-kejadian penting sejak perm ulaan diciptakannya bumi-langit
sampai dengan pertengahan tahun 768H,yakni lebih-kurang 6 tahun
sebelum wafatnya. Diantara kitab sejarah ini masih ada dua jilid yang
belum dicetak, yaitu bagian akhir yang dinyatakan berjudulAn-
Nihoyoh,l) dimana Ibnu Katsir menghimpun berita-berita yang

I Kitab ini telah dicetak setelah saya lakukan penelitian terhadapnya di Darul Hadits pada th.1980 M.

Biografi Singkat Pengarang nDr


diriwayatkan orang mengenai berbagai macam huru-hara, tanda-
tanda datangnya Hari Kiamat, peperangan-peperangan yang bakal
terjadi dan hal ihwalakhirat.
3. As-Slrah An-Nabawlyah (kelengkapan sejarah hidup Nabi
l' Shallallahu Alaihi wa Sallaml. Kitab ini belum pernah kami lihat, tetapi
telah disebutkan qleh Ibnu Katsir, di samping dia sebutkan pula As-
Siroh Al-Mukhtasharoh (ringkasan sejarah hidup Nabi Sho//allahu
Alaihi wa Sallam) ketika menafsirkan ayat 26 surat Al-Ahzab, tentang
sebuah catatan sejarah yang kamitulis tersendirisecara ringkas dan
sederhana.
4. As-Sirah (ringkasan sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi w a Sollam) .

Kitab ini telah dicetak di Mesir tahun 1538 H, dengan judul, Al-Fushul
fi lkhtishari Sirofir Rusu I.
Sayang, cetakan initidak lengkap, karena yang dicetak hanya
bagian perjalanan hidup Nabisaja, yang berasaldarimanuskrip (yang
ada diperpustakaan Arif Hikmat) di Madinah Al-Munawwarah. Jadi
kitab ini masih kurang.
5. Ikhtlshar'Ulum Al-Hadits, dimana lbnu Katsir meringkas kitab
Muqaddimah ibnu Shalah, yang berisi ilmu Musfh olah Al-Hadifs. Kitab
ini telah dicetak di Makkah dan di Mesir, dengan penelitian yang
dilakukan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir pada tahun 1370 H.
6. Jaml' Al-Nlasanld wa As-Sunan, kitab inidisebutkan oleh Syaikh
Muhammad Abdur RazzaqHamzah dengan judul, AI-Huda tuo As-
Sunan fi Ahadits Al-Masonid uo As-Sunon, dimana lbnu Katsir telah
m e ngh im pu n antara M usnad I m am Ahm ad, AI -B azzar, Ab u Ya' I a dan
Ibnu Abi Syaibah dengan Al-Kutub As-Sittoh menjadi satu. Tetapi
sayang, Ibnu Katsir tidak sempat menyelesaikannya, dan yang ada
hanya tujuh jilid saja. Semuanya terdapat di Darul Kutub Al-Mishriyah,
dengan jumlah kertas dariketujuh jilid kitab tersebut-dalam keadaan
sobek di sana sini- seluruhnya ada 2.280 lembar.
7. At:Takmllfl fuIa'rtfah Ats:Istqaath wa Adh-Dhu'afa'1 uta Al-
Ihlalahll,dimana lbnu Katsir menghimpun dua kitab karya dua orang
gurunya, N-Mizzi dan Adz-Dzahabimenjadisatu, yaitu, Tahdzib Al-
Kamal" dan Mizan AI-l'tidal, disamping ada tambahan-tambahan
mengenai A I- J arh wa At:fa' dil .
8. fuI usnadAsy -Syolk h aln, Abt B akr ut a U m ar, m us nad ini te rdapat
di Darul Kutub Al-Mishriyah pada no. 152lHadits/Timur.
9. Rlsalah Al-J lhad, dicetak di Mesir.
L0. Thabaqar Asy-Syqfl'Iyah,bersama dengan Ma naqib Asy-Syof i.

Huru-hara Hari Kiamat


I l . I khtt shor, yakn i ringkasan dari kitab A l M adkhal ila Kitab As-Su n o n"
-

karangan Al-Baihaqi.
12 . Ktab Al-kluqaddtmot, boleh jadi isinya tentang Musfho lah A!-Hadits .

13. Takhrtj Ah a dirc i Adill ati t Tanb ih, isinya m em bahas te ntan g /u ru'
dalam madzhab fuy-Syafi'i.
Takhrij Ahaditsi NI ukhtash ar Ibnil H aj ib, berisi te ntan g us u /li ki h.
1 4.
15. Syoroh Shohth Al-Bukhari, baru dimulai, belum selesai. Kitab ini
sering kalidia sebutkan dalam kitab-kitabnya yang lain.
16. Kitab Al-Ahkam, sebuah kitab besar yang belum sempat dia
selesaikan. Pembahasan dalam kitab ini baru sampaike bab Haji.tt

Upaya Yang Dilakukan Terhadap Kitab Ini


1. Kitab inisayaringkas dengan bersandarpada naskah kitabAn-Mhayah
t'i Al-Fitani wa Al-Malahim, sebuah manuskrip yang tersimpan di Darul
Kutub Al-Mishriyah, (no. 110 Tarikh), yakni fotokopian darinaskah
yang tersimpan di perpustakaan Waliyyudin di Al-Astanah, yaitu
naskah yang sebelumnya telah saya jadikan sandaran dalam
m e nerbitkan kitab ini sele ngka pny a (Al -B iday ah u.,o An-Niho y ah) di
perpustakaan Darul Hadits pada tahun 1980.M.
2. Dalam ringkasan ini, saya senantiasa meringkas sonad-sonod hadits,
dan seluruh hadits yang saya ringkas sonodnya itu sedapat mungkin
merupakan hadits shahih.

1 . Biografi Singkat dari Al-Hafizh Ibnu Katsir ini merujuk kepada :

|. Al-Bidayoh wo An-Nihayoh. yaitu sebuah kitab tarikh yang cukup besar, karangan Ibnu Katsir,
vol.14. Mesirth.i358 H.
2.TodzkirohAl-Hofizh,karanganAdz-Dzahabi, vol.1 hlm. 11. cetakanHaidarabad, th.1334H.
3.Ad-DorisfiTarikhAl-Modoris, karanganAn-Nu'aimi, vol.1. Damaskus, th.1367 H.
4. Ad-DurrAl-Kaminoh. karangan Al-Hafizh hnu Hajar, 1/1-374, vol. 1. Haidarabad. th.1378 H.
5. DzuyulTodzkirah Al-HaJizh, karangan Al-Husaini. hlm. 58. Mesir, th.1347 H
6. D zuy ul Todzkiroh Al -Hot'izh, karangan As-Suyuthi, Mesir,
th 1 347 H.
7 Az-Zahirah.karangan Ibnu Tughri. vol. 11. DarulKutub. th.1369 H.
. An-Nqium
8. Syadzarat Adz-Dzohob,karangan Ibnu'lmad. manuskip no. 1 1 12 Tarikh.
9 Ar-RoddAl-Walir. karangan lbnu Nashiruddin. cetakan Mesirth 1329H.
70 TariamohlbniKotsir,tulisanSyaikhAhmadSyakir,'lJmdatutTofsir.Ma'arif,th 1373H
!7.ToiomahlbniKotsir, tulisan Syaikh MuhammadAbdurRaziq Hamzah.A/-Bo'itsA/-Hohifs. Mesir
th. 1370 H
12. Adob Al-Lughoh, 3/193, cet Mesir
13. Al -Bodr At:f ho/i'. 1/1 53. cet. Mesir.
14. Al-A' Iam,karangan Al-Ustadz Khairuddin fu -Zirikli. Beirut 1/31 7-318.

15. Mu'jam Al-Muolli/in, karangan Al-Ustadz Ridha Kahalah. Dam askus21283-284.

Biografi Sin gkat Pen garan g ffi


3. Saya sengaja tidak menguraikan lebih lanjut isr kitab ini. Oleh karena
itu beberapa hadits yang jarh dan fo'dil-nya dibicarakan oleh
pengarang, tetap saya cantumkan.
4. Beberapa hadits yang menyangkut satu bab yang sama, saya ringkas
dengan mengandalkan salah satu periwayatan, atau paling banyak dua
periwayatan.
5. Saya lakukan takhrijterhadap ayat-ayatdan hadits-hadits yang terdapat
dalam kitab ini, begitu pula saya uraikan hal-halyang menyangkut arti
lughawi dari beberapa kata.
6. Saya buat indeks-indeks yang praktis sebagai berikut:
a. Indeks ayat-ayat Al-Qur'an, diatur menurut urutan surat-surat
dalam Mushhaf Asy-Syarif .

b. Indeks hadits-hadits, diatur menurut abjad Arab"


c. Daftar isikitab.
Kepada Allah Tabarako waTa'ala, saya senantiasa memohon
kiranya saya benar-benar telah mendapat taufik-Nya dalam
mengeluarkan pusaka lama yang berharga ini, dengan tingkat keshahihan
dan ketepatan yang setinggi-tingginya.
Dan hanya kepada Allah jua kita memohon segala petunjuk-Nya.

Kairo, 28 Rabi'ulAwal 1409 H.


8 Desember 1988 M

Muhaqqiq,

Muhammad Ahmad Abdul fuiz

dl Huru-hara Hari Kiamat


-

PENDAHULUAN

f")iF'Siiri*
Dengan menyebut nama AIIahYang Maha Pengasih Lagi Maha
Penyayang.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam-Nya
kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam,
serta segenap keluarganya dan para sahabatnya.
Waba'du,
Buku ini membahas tentang berbagai macam bencana dan
peperangan yang terjadi di akhir zaman, sebagaimana diberitakan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau memang telah
menyebutkan tentang tanda-tanda Kiamat dan peristiwa-peristiwa besar
yang bakalterjadi sebelum datangnya hariyang maha dahsyat itu, yang
semua itu wajib diimani. Karena berita tersebut berasaldariNabiyang
berkata benar dan wajib dipercayai segala beritanya, yang tidak berkata
karena dorongan hawa nafsunya, melainkan semata-mata menyampai-
kan wahyu yang diturunkan kepadanya.

Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Umat


Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam
1. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, sabda Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam,

eW.rn l'.r\i *p -iurALA d;';?i ,;^ ,7i

Pendahuluan
uilr
"Umatku ini qdalah umat yang dikasihi. Mer)eka takkan disikso di
'Siksonyo
akhirat. (hanya) di dunia, berupa bencana, gempa dan
pembunuhan."r)
Dalam Kitab Al Biday ah telah kam i jelaskan,2) bahwa Nabi S hol/o /-
-

lahu Alaihi wa Sallam telah menyampaikan berita-berita tentang peristiwa-


peristiwa yang tidak diketahui manusia zaman sekarang, yang terjadi di
masa silam. Juga kami terangkan dengan panjang lebar, berita tentang
bagaimana dimulainya penciptaan bumi-langit dan kisah-kisah para nabi
sebelumnya, serta peristiwa-peristiwa lainnya yang telah dialami umat
manusia sampai dengan masa hidup Rasulullah Shqllallahu Alaihi wa
So/lom. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah hidup beliau Shallallahu
Alaihi wa Sallam (Siroh Nabo wiyah) ,dengan segala peristiwa penting yang
beliau alami, dan juga tentang sifat-sifat luhur beliau dan bukti-bukti
kenabiannya (Dala'il An-Nubuwwah). Lalu diteruskan dengan berita-
berita yang telah beliau sampaikan mengenai peristiwa-peristiwa penting
yang belum diketahui orang, yang bakal terjadi sepeninggal beliau, yang
ternyata berita-berita tersebut benar-benar terjadi persis sebagaimana
yang beliau katakan, seperti halnya peristiwa-peristiwa yang nyata terjadi
sebelum masa kita sekarang ini.a) Kemudian kamitambahkan pula pada
bagian akhir dari ki tab "Dala'ilAn-Nubuuu wah" yangterdapat dalam Siroh
Nabawiyah tersebut sejumlah hadits, dimana pada setiap periodenya kami
sebutkan hadits-hadits tertentu yang beliau sampaikan waku itu, yakni
ketika kami menceritakan tentang beberapa kejadian dan wafatnya tokoh-
tokoh tertentu. Di samping itu kami terangkan juga pada setiap tahunnya
kejadian-kejadian yang dialami masing-masing khalifah, menteri dan
pejabat negara lainnya, fuqaha', orang-orang saleh, penyair, saudagar,
sastrawan, teolog dengan aliran pendapatnya masing-masing, dan para
cendekiawan lainnya.
Kalau hadits-hadits tersebut seluruhnya kami ulas lagi di sini, tentu
akan memakan banyak tempat dalam buku ini. Oleh karena itu cukup
kami tun.iukkan saja sekilas, kemudian kita segera kembalikepada topik
kita yang utama.
Dan kepada Allah kita memohon segala pertolongan-Nya.

I HR. Abu Daud dalam Sunonnya,no.4278.


2 Al-Bidayah. Sebagaimana telah dikatakan padapengantar, bahwa kitab ini adalah bagian akhir dari
kitab yang selengkapnya disebut AI-Bidoyoh v.to An-Nihoyoh.
-Penj.
3 Maksudnya, sebelum masa hidup pengarangsampaidengan dih.rlisnya karangan ini.-Penj.

, Huru-hara Hari Kiamat


KEJADIAN.KEJADIAN PENTI NE
YANE T]IBERITAHUKAN
sEBELUMNYA TILEH RASULULLAH
5AW

Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu akan


Memerintah Kaum Muslimin Sepeninggal Rasulullah
Shallallahu Alaihi ws Ssllsm
2 Antara lain, Nabi Shallallahu Alaihi Luo So//om pernah berkata kepada
seorang perempuan , "Pulanglah kamu!"
Perempuan itu berkata, "Katakanlah, bagaimana kalau tuan tidak
aku temukan lagi?" Seolah-olah ia dapat merasakan bahwa ajal Nabi
S hal I al I ah u AI ai hi w a S a! I am h am p r tib a . " Kal au kam u tidak m e nem ui aku
i

Iagi, maka datanglah kepada Abu Bakar, "t t jawab beliau.


Dan ternyata benar, bahwa yang memerintah kaum muslimin
sepeninggal beliau adalah Abu Bakar.
Begitu pula, sabda beliau ketika hendak menrrlis surat wasiat bahwa
Abu Bakar yang akan menggantikan kedudukan beliau sebagaikhalifah,
tetapitidak jadi, karena beliau tahu para sahabatnya takkan beq2aling dari

I llR Al-BukharidalanrSirohrhny.-rhlm 93.KitobAl Ahkunr5l,BobA/-lstiklrlo/.haditsno72'20 Juga


padahlnr 96 KitahAI Itjshorrrbj 4/KitobrloA-sSrinrroh.hlrl 24 KitobA|-AhkontAllotrTu'rolbiAd
Do/o'i/.haditsno73(r(l l{aditsinidirilv.ryalk.inpulaolehMuslinrpadano.2385.44.K'fobFodho'ilu.s
Shoirabcrh. ). . []oh I:a<lho ilu Abi Bokor Ash Shiddiq Juga diriwayatkarr oleh lbnu Sa ad dalam Ath '
7-lloboqat AI Krrbro, vol 2 l:ag.2 hlm 2t) .luga oleh Ahnrad dalam Musnodnya 4 82-83. Dan oleh
Abu [)aud Alh-l'h.ryalisi dalam Mu.srrodnya, hadits no 944

lic-jldian-ktlatlrln Pcntrng Yang Dibentakan


--r

Abu Bakar. Dan hal itu karena rnereka rnengakui keunggulan dan
keutamaan Abu Bakar sebagai orang yang pertama-tama masuk Islam.
Sabda beliau yang dimaksud ialah:

,E:. t:.i \! o'st'iJr, i,r jtt


'Allah dan orang-orong ntukmin ntenolak seloin Abu Bakar. "
Dan begitulah kenyataannya. Dan hadits ini terdapat pula dalam
kitab shohih.r)
4. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi waSallam.

*t k ci 6* c u-uu
' (Pofiihlah kamu sekalian) kepada dua oronnr"O.nf nggatku, Ab u
...

BakardanUmar.
Hadits riwayatAhmad, Ibnu Majah dan At:Tirmidzi. yang menurut-
nya hadits ini hoson. Sedang menurut IbnulYaman, hadits ini shahih. Dan
hadits ini telah diriwayatkan pula dari sanad Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan
Abu Darda'.
Masalah ini telah kam i bicarakan panj ang.lebar dala m Kitab Fadha' il
Ash-Shohihoin, yang intinya, bahwa apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam benar-benar terjadi, yakni Abu Bakar Ash-
Shiddiq m enjadi khalifah sepeninggal Rasulullah Shall all ahu Alaihi w a
Sallam, kemudian disusul Umar, persis sepertiyang diberitahukan
sebelumnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi w a Sallam zl

Kaum Muslimin Akan Menaklukkan Mesir


Mesir ditaklukkan pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab
Radhiyallahu Anhu oleh Amr bin Ash, tahun 20 H.

HR.MuslimdalamShohihnya, haditsno 2387.44.KitobFodho'ilusShchoboh.l.BobMinFodhoil


Abi BakrAsh-Shiddiq, lewat jalur Aisyah. Sedang lafahznya berbunyi.

it( j- te(, y)
f ui.rlrr',r y / ,l#i.itr 3i, Ju
"-:s|ai -ei ;ir;r5 'uu
*r.r

.J., uiyr ur||i:ir, ,'U:3'.iuf l;.t'-:


' Rasu/u/loh Sho llallahu Ataihiwo Sotlam bersobdokepodoku podowoktu sokit, 'Ponggilkonkepodoku

Abu Bokor don saudoromu, ogor aku biso tulis srrrot. Koreno sesurtgguhnyo oku khowatir akart odo
seseorong gang berambisi (menjadi khalifah),' Iolu odo yong loin lagi mengotokon, Aku lebih potut
(menjodi khalifoh) . ' fudohol Alloh dan orang-orang mukmin menolak seloin Abu Bakar."
HR. At:firmi&i dalam Sunonnya 2l29O danHudzaifah bin Yaman Dan diriwayatkan pula oleh lbnu
Majah dalam Sunonnya, I f27, dan Hudzaifah bin Yaman j uga

4 Huru-haraHari Kiamat
T-

[)alarn S hahih Muslim riwayat Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi


urrr b^<r//o n r be rsabda

J;e'Ei
3.rg

Jlj l; ki^l-, tr-o'2:rti brr;)r t*g '!'n- iz"ri


,t "
la. . ti
.9 t) *, fd
"Sesurrgguhnya
kamu akan menaklukkan suofu negeri yang ada
disebutkan di sana isfi/oh Qirath.l) Maka perlakukanlah penduduk-
nya dengan baik. Karena mereka berhak mendapat perlindungan
dan ada hubungan t'amili (dengan kita) "2)

Persia dan Romawi Akan Musnah dan Takkan


Muncul Kembali
6. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi waSallam yang diriwayatkan
secara otentik dari beliau dalam Shohih Al-Bukhari dan Shohih
Muslim,
t.r.
o-' .{ p+ >tt 'A AS litl o& 6'.6 W s'.6 eU; r:r
t t - t . . t,
.d, _'.r* J9 d,rt :JA o-p ---,e, ,Jll;
"Apabila Kaisar ' itti te:lah ntati. maka takkan ada kaisar lagi
sesudohnyo . Dan apabila Kisra ini telah nwti, juga takkan ada kisra
/ogi sesudahnya. Demi Allah yang menggenggam jiwaku,
sesungguh nya kamu sekalian benar-benar akan membelanjakan
gud an g- gu dan g kekay aan m er eka b er du a di j al an AII ah. "
s )

1 Qirath istilah untuk satuan berat emas dr Mesrr. santa denqan 4 6 dinar.-Fenj.
2 HR MuslinrdalanrShohihnya44.KitobFadhoilAsh-Shohobalt56.Bob Woshiu!,otrrrrNobi biAhft
Mi-shr. hadits no.2543 dengan tambahan.

b- g ,.-t I y} / o);ir -ii*, Ji., 'rP


" Moko. opobrlo kotrtr t sekcr/i,rr I trie/ilitrt ut lo < il ro rrror rq iclirki herke /o/r i c'ir rerrrpot -sei uu-s botu boto.
nuko kehnrlolt korl rrr (idri .s(lr ld
I iadits se ru pa dir(t ag'atkatt pr.r la olt,h Ahr n.rr i rliilant A l rsr r.rr iltua tlari ialu r s;rnacl g ang santa. 5 1 74
'[rellrrrdurtgart dal;unhadrtsirrr ,rtlaltrhterlt'rrr,rh,rrrrlrrrikal.rotlz tlziltnt:rolt.r.'angbcr.rrlrkehomatan
dan hak. SerJ;rrrg huburrgrn fanrrli adalah te rjerlahan clirrr 'ralrilr' . g,arrg rnaksudng'a hubungan
silaturahrm atatr huburrqan keturunan. k.\\olra Sitl I latar'. ilrtuttla Nahi Isntail/\ioihis Suloonr berasal
dari Mesir.
Kaisar gelar raja Rorlarvi clan Krsla qelar r,rln I)dr{i,1 - Edt.
3 IlR Al-tsukhali tlalarn,Shu/ri/rnttr Sii KrttrhAi Airrrrrrrrlor\rr.Ntdzrr..] [JobKoi[oKotrot Yorrrinutt
NobiSho//tr/k:lru 4/oi/ri rlo Soiicrrrr hatlrl. n() ()22() (lrh,rt / irr/rz1/ Ilcrn) l{adrts ini dirirlavatkan pula
olehMuslirn.!t'2 KitubAl littrrrrlirrl.strrrtus,socrlr 7ll,lh/\/ liln.lll/1.fi lrrrrrrirrKorrritnAlRohr -

Itcjacl ian . kelad ra n Pen trn g Yan g Diberitakan


Apa yang diisyaratkan oleh Nabi Sh allallahu Alaihi wa Sallambenar-
benar terjadi, persis seperti yang beliau kabarkan. Fada masa Abu Bakar,
Umar dan Utsman Ro dhiyallahu Anhum kekuasaan Kaisar waktu
-yang
itu bernama Hiraklius- tersingkir dari Syam dan seluruh jazirah.
Kekuasaannya kemudian terbatas di Romawisaja. Orang fuab memang
biasa menyebut kaisar kepada siapa saja yang menjadi penguasa Romawi
berikut Syam dan jazirah.
Hadits inimerupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi
penduduk Syam, bahwa kekuasaan Romawi tidak akan kembali ke negeri
itu buat selama-lamanya sampai Hari Kiamat.
Dan hadits inisebentar lagi akan kamisebutkan lagi, InsyaAIIah,
dengan sonod dan matan selengkapnya.
Adapun Kisra, sebagian besar kekuasaanya lepas pada masa Umar
bin Khatthab Rodhiyollahu Anhu, dan habis sama sekalipada masa
Utsman Ro dhiyallahu Anhu. Ada pula pendapat yang mengatakan pada
tahun 32H. Segala puji dan karunia milikAllah jua kiranya.
Halini telah dibahas secara rinci dalam KitabAl-Bidoyoh, termasuk
kisah kutukan Rasulullah Shollollahu Alaihi wa Sallam terhadap Kisra,
ketika mendengar bahwa raja itu merobek-robeksuratyang beliau kirim
kepadanya. Waktu itu Nabi berdoa agar kerajaannya terobek-robek dan
hancur lebur. Ternyata doa beliau menjadi kenyataan.

Umar bin Khatthab Akan Terbunuh


7. Dalam Shahih Al-Bukharidan Shohih Muslim, Hudzaifah mengisah-
kan, "Kami sedang duduk di dekat Umar Rodh iyallahu Anhu, tibatiba
dia berkata, 'siapakah di antara kamu sekalian yang hafalhadits
Rasulullah Shallallahu Alaihi w a Sallam m engenai f itnah?'
Saya jawab, 'Aku.'
Umar berkata, 'Ucapkan, sungguh, beranijuga kamu ini.'
Maka saya katakan, 'Rasulullah Shollallahu Alaihi wa Sallam
pernah menyebut fitnah yang dialami seorang lelaki dalam keluarganya,
hartanya, dirinya, anaknya dan tetangganya, itu semua bisa terhapus
dengan shalat, sedekah, amar makruf dan nahi munkar."
Umar berkata, 'Bukan ini yang aku maksudkan, tetapi yang aku
maksud fitnah yang bergejolak laksana gelombang laut.'

= hadits no1zl4. Dan juga diriwayatkan oleh tbnu Majah dalam Sunonnya,.36 , Kitob Al-Fiton,9 . Bob
MaYokunufiAl-Fiton,no.3g55.DanjugaolehAhmaddalamMusnodnya,5/401-405.Begitupula
oleh Abu Daud AthJhayalisi dalam Musnodnya, hadis no. 408.

Huru-hara Hari Kiamat


Maka saya berkata, 'Ya AmirulMukminin, sesungguhnya antara
anda dan fitnah itu ada pintu tertutup"'
t)mar berkata.'Celaka, pintu itu akan dibuka atau didobrak/'
'Bahkan didobrak,' jawabku" Maka Umar pun berkata, 'Kalau
begitu, pintu itu takkan bisa ditutup lagi buat selama-lamanya?'
'Benar,'kataku.
(Mendengar periwayatan Hudzaifah itu), maka kami bertanya
kepadanya, 'Sepertinya Umar tahu siapa yang dimaksud pintu itu?'
'Ya,' jawab Hudzaifah, 'Sesungguhnya aku telah menceritakan
kepadanya bukan hadits yang keliru."'
Perawi hadits ini (Syaqiq) berkata, "Namun kami takut menanyakan
kepada Hudzaifah siapa yang dimaksud pintu itu. Oleh karena itu kami
katakan hal itu kepada Masruq, supaya dia menanyakannya kepada
Hudzaifah, dan ternyata jawabnya, '(Pintu itu adalah)LJmar."'
Demikianlah, ternyata apa yang diisyaratkan oleh Nabi shallallahu
Alaihi wa Sallam itu benar-benar terjadi. Persis setelah terbunuhnya umar
pada tahun 23 H, te4adilah berbagai macam fitnah di tengah masyarakat,
dimana penyebab tersebarnya fitnah-fitnah itu adalah terbunuhnya
Umar.1)

l HR Al-BukharidalamShohihnya,92,KitobAI'Fitan,17,BobA!-FitnaiilLotiTomutuKomauiAl.Bahr.
hadits no.7096, dengan lafazh,

*-).i': ,*^i *e 1-'St L lu .:rj ,J # C' J';'[i; $ji jt; t \ # ,+ .* -- a


J'L--:i ,*'; ,)ii :Clj, -t'-ii, f ve J. J)
rsr)\'r\ir'^i'rs(r;,t-s, t^'&.;r*1 .!1;
JLi t;J; riU kJ; '-i
',. :,'-i, , tl r .' t. ,.
ni e'rl e'!41 ; i; ;1, ;,F
'.;
"). "y'At ?) f )
n:.';L\L{(
'";'i-)uij
.1;i J r.;i;.r^j v rir '* lu'p3.|F Ju e-.'r( -;lt';<i';
'..i. ,ii..'i... ,.'.!,: .;.' ttz.
t..,"1.: '''.it',.
./ul _, 4JL*i Jt L.6i 9;1"!! ,J q*; d-; ji _lJ.ry .l) J'c u1: .ri d; Lf j Ju ._,Ur
'* .Si -a, / Ju, l'[i sr'-, r:']i

"Ketiko kami dudukdi hodopan IJmar, tibo-tibo diobertonyo.'Siopokoh di ontoro komusekolion yong
halol sobda Nobi Shollollohu Alaihi wo Sollam tentong fitnoh'?' Hudzait'ah meniouab, 'Fitnuh yong
diolami Ieloki dalom keluarganyo, hortanyo, onoknya don tetonggango, akon terhapus deneon sholat,
sedekoh, omor mokrul dan nohi munkar.' umar berkata,'Bukan ini gong oku tanyakon kepodamu,
tetopi fitnah yong bergejolak seperti gelombang di laut.' Hudzit'oh berkoto, Ancla tidak bersaloh koreno
fitnah itu, yaAmirulMuloninin.Topi sesungguhnyo, antara anda danfitnoh itu adopintutertuhtp ' Umor
berkata, Apakohpintu itu didobrak atou dibuko?"'
' Bohkan didobrok,' j ow ab Hudzoilah.
Moko berkotalah Umar, 'Kolou begitu, pintu itu takkan biso ditutup lagi buat selonro lonrongo "' =

Kejadian-keiadian Penting Yang Diberitakan


Utsman bin Affan Akan Mengalami Cobaan Berat
8. Pernah pula Nab i Shall allahu Al aihi w a S allam m em beritakan bahwa
Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu termasuk penghuni surga,
dikarenakan bencana yang menimpanya. Ternyata berita tersebut
benar-benar terjadi. Utsman dikepung di rumahnya
-sebagaimana
yang telah dijelaskan pada kisahnya tersendiri- lalu dibunuh sebagai
syahid yang sabar dan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu waTa'ala
senantiasa meridhainya.
Berkenaan dengan kisah pembunuhan diri Utsman ini, kamitelah
menyebutkan hadits-hadits yang berisi peringatan dan pemberitahuan
sebelumnya tentang bakal terjadinya peristiwa ini. Dan semuanya ternyata
benar-benar terjadi persis seperti yang diisyaratkan Rasulullah Shallallahu
AlaihiwaSallam.
Begitu pula telah kami sebutkan hadits-hadits tentang bakal
terjadinya Perang Jamal (Unta) dan Shiffin, baik yang berkenaan dengan
jalannya kedua insiden tersebut maupun huru-hara dan berbagai macam
peristiwa yang terjadi waktu itu.
Dan kepada Allah kita memohon segala pertolongan-Nya.

Ammar bin Yasir Akan Terbunuh


Begitu juga Rasulullah S hallallahu Alaihi wa Sallom memberitakan tentang
bakal terbunuhnya'Ammar.
Adapun mengenai kaum Khawarij yang diperangi oleh Alibin Abi
Thalib Radhiyallahu Anhu, dan bahwa mereka merupakan kelompok
terkutuk, serta tentang bakal munculnya seseorang bernama Dzur
Rummah dari kalangan mereka, maka hadits-hadits yang diriwayatkan
orang mengenai itu banyak sekali, yang semua itu telah kami catat pada
kitab terdahulu. Walilloh AI - H amdu w a AI -M innoh. Dan khusus m engenai
terbunuhnya Ali, juga telah kami sebutkan haditsnya, lengkap dengan
sanod-sonod dan lafazhiafazhnya.

= 'Benar,'kotaku.
Kami bertanyo kepodo Hudzoifoh,'Apokah Umar tohu siapa pintu itu?"'
JowabHudzaifah,'Ya, sebagaimanodiotahubahwo sebelum esokpogiadomolam hon. Dan hal itu
karena oku mencentakan kep adanyo sebu ah hodits yong tidak keliru.'
Tetopi komi tokutbertonyo siapopintuitu. Mokakomi menyuruhMasruq bertonyokepadaHudzoiJoh.
Koto Masru q,' Siop a p intu itu?'
M oko j awob Hudzaif ah,' U mor. "'

Huru-hara Hari Kiamat


.-

Batas Kekhalifahan Sepeninggal Rasulullah Hanya


Sampai 3O Tahun, Sesudah ltu Berubah Menjadi
Sistem Kerajaan Absolut
9. Dalanr Kitab Al Bidovoh telah disebutkan sebuah hadits riwayatAhmad,
Abr-r Daud. An-Nasa'idan At-Tirmidzi, yang menurutnya hasan, dari
Safirrah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.
t t , t ; . t. )2. o.
Ku ;F i l* Ji)u ,t-,,r4 u>\+Jl
"Kekhalifaltan sepe,nirtggalku hanya sampai 30 tahun, sesudah itu
b e,r ub ah nt er I adi k er oj aan. "
l )

Masa 30 tahun ini mencakup masa khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq,


Umar Al-Faruq, Utsman fuy-Syahid dan Ali yang juga mati syahid. Setelah
tewasnya Ali. masih ada sisa waktu 6 bulan untuk genapnya sampai30
tahun, dimana khilafah dipegang oleh Hasan bin Ali sepeninggal
ayahnya. Dan setelah genap 30 tahun umur khilafah, maka Hasan pun
menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada
tahun 40 H, dimana kemudian umat sepakat sepenuhnya berbai'at
kepada Muawiyah bin AbiSufyan. Dan disebutlah tahun itu sebagai 'Amul
Jama'ah (tahun persatuan), sebagaimana yang telah kami terangkan
panjang lebar dalam kitab terdahulu.

Allah Subhanshu ws Ta'ala Akan Mendamaikan


Antara Dua Kelompok Besar Kaum Muslimin Yang
Bertikai, Lewat Al-Hasan
1 0. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu,bahwa
dia mendengar Rasulullah Sho//o//ahu Alaihi wa Sallam bersabda -
waktu itu Hasan bin Ali ada di sebelah beliau di atas mimbar-,
t

t) iirr rJl

1 HR Ahrnad dalarn MusrrodnVa \5'2'20-221J Dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud (4646-4647).
AtJirmidzidalarl .Sunonnya (2,r35), Ath:Thahawidalam MusgkilA/-Atsdr {4i313), Ibnu Hibban dalam
Shohihnya (1534-1535-MouoridAzh-Zhom'on). hnuAshimdalamAs-Sunnoh (114-2),Al-Hakim
dalam A/-Mustodrok (3-11-1145). Abu Ya'la Al-Mausili dalam Al-Moforid (3-15-2). Ath-Thabarani
dalamAi'Mu'lont AI-Kobir (1-8-1). Al-Baihaqidalam Dolo'ilAn-Nubuwwah vol.2, Abu Ya'la dalam
Al-Mafari<l(130-131). dan Al-Albanidalam Si/silah Al-AhaditsAsh,Shohihoh no. 460A1-Maktab Al-
Islami.
Kata-kata Ash/oqol Qaumu 'oloa Kodzoa, artinya orang-orang itu secara bulat menyetujui begini.
Maksudnya. setelah Hasan melatakan jabatan. maka bai'at sepenuhnya ditujukan kepada Muawiyah.

Kejadian-kejadianPentingYangDiberitakan... 9
I
";19-tl3'
I
"Cucuku ini adalah pemimpin. Dengan perantaroqn dia, Allah akan
mendam aikan antar a dua kelom pok besar kaum m uslimin "
Dan ternyata sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallain ini pun
benar-benar terjadi.

Ummu Haram binti Malhan Akan Gugur dalam


Suatu Pertempuran di Laut
11. Diriwayatkan dalam Shohih Al-Bukhari dan Shahih Mus/im, dari
Ummi Haram binti Malhan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi tuq
Sc,llam pernah menyatakan, bahwa peperangan yang akan dilakukan
oleh kaum muslimin di laut, di antaranya akan terjadidua kali, dan
Ummu Haram akan ikut bersama rombongan yang pertama. Dan
ternyata itu benar-benarterjadi pada tahun 27 H,'dibawah pimpinan
Muawiyah.
Waktu itu Muawiyah meminta izin kepada Utsman Radhiyallahu
Anhu untuk menyerbu Cyprus. Utsman mengizinkan. Maka berangkatlah
Muawiyah membawa balatentara kaum muslimin dalam suatu armada,
sehingga berhasil memasuki pulau itu dan menaklukkannya secara paksa.
Ummu Haram gugur dalam peperangan ini di laut. Waktu itu dia ada
bersama istri Muawiyah, Falhitah binti Qazhah.
Adapun peperangan yang kedua terjadi pada tahun 52 H, pada
masa pemerintahan Muawiyah. Waktu itu dia menyuruh anaknya, Yazid
untuk memimpin angkatan perang kaum muslimin menyerbu
Kostantinopel. Turut dalam angkatan perang itu beberapa pembesar
sahabat Nabi, seperti Abu Ayub Al-Anshari dan Khalid bin Yazid,
Radhiyallahu Anhumo. Dalam pertempuran ini Abu Ayub gugur, dan
sempat berwasiat kepada Yazid bin Muawiyah agar jasadnya dikubur di
bawah telapak-telapak kakipasukan berkuda, dan dibenamkan sedalam
mungkin ke amh sungaiyang mengalir ke pihak musuh. Dan wasiat itu
diaksanakan oleh Yazid

12. Sementara itu ada pula riwayat yang hanya disampaikan oleh Al-
Bukhari dari Ummu Haram', bahwa dia pernah mendengar Rasulullah
Shall allahu Alaihi uo Sollom bersabda,

2!o i.'- t."r,'- .o .?' to. lt t tct/


l-r dJ el
\ J
-> z\
\
.:JLi .* ,l -\i
IJ. J J,r.-Jl ci
. rJ Jr - .)rl
\2. J, j+ JJI

1() Huru-hara Hari Kiamat


--

.i ,j+ ',Jr ir_c


*- .t*r *-ji ,t .-6; Ui +tlr J-t
t
o.---Ut 4!-L, J )p.6r\

\r
, r 1t;
g_

"f]alolt'trltrtrl tilttitttttrrlktt lrtttttl


lrt,rfru]l(r 1(ln(l rrrelruel'brr ke ltrtrl.
po.sf i ( r rrcr.srrk sr lilrr/
(JnurntIluranr berlonLro 'Yo Rosrr/ Allah ,4nkah,tkutemrasuk di
ontaro ttrereku'?'
Nobi Sho//cr llahu Al uihi uro So//orr lr r reniorrrob Sesungguh ny a kamu
okan ada <1i anturo tnereka.'
Kato (Jntmu Hararn ptila. ke,r,dion Ncrbi shallallahu Alaihi wa
So//orrr rnelartiutkan sobtiony a.'Balatentara dari umatku yang
pertanru-toma tnenyerbu kctta Koi.sor. diatnpuni dosanya.' .
Aku bertanya, 'Apakah aku ada di ontara nrereko, yaRasul AIIah?'
Nobi Sha//o llalru Al aihi uro So//om nt e niaw ab,'Tidak. "' 1 )

Balatentara Kaum Muslimin Akan Sampai ke India


dan Sungai Sindus
13 Imam Ahmad meriwayatkan. Abu llurairah Radhiyallahu Anhu
berkata, Dan kekasihku yang benar perkataannya. Rasulullah
Shallallahu Alaihi ruo So//onr telah bercerita kepadaku seraya
bersabda.

o i J t. tt
l to- , "
a--:5.,:l t-rt .l!_j
''t' ) +:tr J &J {r)l
'F
I
.9- ) !)J-t}./
oJ-A

;;"f ;i ui. .:; ) ;^K f t' ui lf, Cl.i; -]|!,-t)


)At c €rLi i"rl;^!t

I llR Al-llukhanrl;rl,unKil(rl)A/ ./ih(r(ir,(r/1sSrrrr442 l.lohl\lu(JikrfiQito/irRrrnr.cet Al-Aminyyah.


th l.ll2ll llll Arr Nasai2., Kikrhl1/ ./ilrrrri 4l []oh(ilr,rzri,rrlllirvl.642Dandiriwayatkanpula
It;rtlil.itttolcltMu.littt 5'2 Kit,tl, lllilrrrr/r rlrrAsl,rtrlhAsSrrrrh l8 llohl,r'IoqrrnrrrsSo'otuHofto
Y?trtttirror l?rtitr/u hi (Johrrr l?rrirri lr.rrlit. rro I57 I)an olr'lr lbnLr Marah .l(r KitohA/ Fiton.36 Bob
At lirk hatlil.rto 4l)()() [)anolchAl'rrl).rrrtltialarn Kttol]Al t\lokrhirrr Sdhfi QitolAtlirk.2'427
l);rtt luqa oleh Ahnrad rlalanr A1 /vfirsrrorl. lradrts no 72tr2. tahqiq Ahnrad Svakir t)an oleh At-Tirmidzi.
.\4 KttrhAl l ilorr 40 BobMo,loolreitol AtTirk haditsno 22i5

Ke.;adian-kejadianPentingYangDiberitakan... 11
"Akan ada dari ttn'tat ini suofu pasukan
vang sampoi ke sungoi
Sindus dan negeri India. Andaikan aku mengalarrii peristiwa itu dan
mati syahid. itulah (yang aku harapkan). Dan kalau aku -lalu dia
ntenyebutkan kata-kata- pulang. ntaka akulah Abu Llurairch,
orang yang dibebaskan itu. Semoga Allah benar-benar
" I)
m embebaskan aku dari nerako.

14. Masih riwayat Imam Ahmad. Abu Hurairah berkata. "Rasulullah


Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah men janjikan kepada kami untuk
menyerbu India. Maka kalau aku matisyahid, maka aku terrnasuk
para syuhada yang terbaik. Dan kalau aku pular-rg, maka akulah Abu
Hurairah, orang yang dibebaskan itu."

Kaum Muslimin Akan Berperang Melawan Turki


1 5. Al-Bukhari m eriwayatkan dari Abu Hurair ah Radhiy all ahu Anhu sabda
dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

/rt.zr-r,
t ltrt _# *ilr i;., )
. t 1..
l/itiit t't. )';2J,
toA ,
-|,;-lt
t/i ao
'1l-u,6"*
t i.

i';j' &i'ruk u;!'ti lji o-';t';t;\i re


o ' ,.
i. .l
14. -^+6
' .
'r3,t"ii ,,|jrt - t. t

--;ryr ; s4 ,) f>-t, as.pJlt

c>t-J-yi g. j'rV i.l+;i'


ou

G f'tV ulL; c6is e. e


t i'.2,'.("
;) Jr{ ui ;, lt",---i
oi tr ,/ ..o.'o,'"r,,/
s\';'J\' tt': €l-i ,*;U,
. / to
.LJ: lli ,b

"Kiamat takkan terjadi sebelum kamu sekalian memerangi suatu


bangsa, yang sandal mereka (terbuat dari) rambut, dan sebelum
kamu memerangi bangsa Turki, yang bermata kecil, bermuka
merah, berhidung pesek, wajah mereka bagaikan perisai yang
ditempa. Dan kamu dapati sebaik-baik manusia ialah orang yang
(asalnya) paling membenci perkara (agama) ini, namun akhimya dia

1 . Makudnya, dibebaskan oleh Allah, tapi lafazh Jalalah pada " Atoqonii" mahdzu/, karena sudah pasti
diketahui.

t2 Huru-hara Hari Kiamat


osukiny a. D an m anusi a itu ser up a b ar an g tan h an g. O rang y an g
rr1 em r

terbaik di masa Jahiliyah odalah yang terbaik di rnoso Islam. Dan


pasti datang kepada seorang dari kamu sekalian suatu zarnan. di
rnana andaikan dia bisa melihat aku, tentu itu lebih dio sukoi
daripada memiliki (keluargo dan harta) seperti keluarga dan harto
y ang telah dimilikiny 0. "2)

Lafazh ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari sendiri sa1a.

16. Kemudian diriwayatkan pula dariAbu Hurair ah Radhiyallahu Anhu,


bahwa Nabi Sho//ollahu Alaihi wasallom bersabda.
. ot ao
,, JV'f ) t)f t;vi ,f .'l;t l.},"'t
-;,>t---;vt
[-,'-'LJ .8r 3u^jr'&i', ok .:2r'li e :r')t
t.i .
. FjJl
'Kiarnat takkan terio<li sebelun karnu sekalian rnetnerangi kaurn
FIur dan Karman dclri bonq.so Airrrn. yang berntuka merah dart
berhidung pesek. Woiuh nrereka bogaikan perisoi gang ditentpo.
san<lal mereka ( terbuat dari) ran'tbut. "
Maksudnya. bangsa Tr,rrki itu akarr diperanqi 1,'rara sahabat Nabi
Sholktllalru Alaihi trr.r So//ctrrt satrprai kalah clan tertangkap. sedang ish'i istri
dan anak-anak mereka rrrerrjadi tau'arran
Zhahir hadits ininrenurriukkarr. bah,,va serangan terhadap bangsa
Turki ini termasuk larrda-tarrda Krarrral .lika dikarakan bahwa tanda-tanda
itu terjadi tidak lama nrenjelang Kianrat. niaka boleh iadi peperangan
besar-besaran akan teriadi sekali lagi antara kaum Muslirnin dan bangsa
Turki. sehingga berakhir dengan keluarnya Ya'iul Ma'1u1. sepertiyang akan
kam i jelaskan nanti mengenai mereka.
Tapijika yang dimaksud bahwa tanda-tanda tersebut lebih luas lagi
pengertiannya, dalam arti tidak ha,rus dekat sekalidengan Hari Kiamat.
maka serangan terhadap bangsa Turki itu termasuk tanda-tanda
keseluruhan yang kapan saja bisa terjadi. meskipun jaraknya masih lama
dari Kiamat, hanya saja tentu harus yang teriadi setelah masa Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan agaknya pengertian yang kedua inilah
yang tampak lebih jelas, setelah memperhatikan berbagai hadits tentang
bab ini, sebagaimana yang akan anda lihat sebentar lagi. Insya Allahu

1 HR Al-Bukhari. 56 , Kitob AI-Jihod.9S - Bab eitol Ar,Jlrrk hatlrts tl(\ '2(t,1,j 2t|2t

I(ejadian-ke.1 adian Pen t rn g Ya n g Drtrerr ra kan 13


Ta'ala. Dimana akan kami sebutkan pula berrta-berrta tentang
terbunuhnya Al-Husain bin Ali di Karbala pada rriasa;rernerintaharr Yazid
bin Muawiyah. sebagaimana dibahas dalam kitab terdahulu, dan juga
berita-berita lainnya, sepertiberita tentang para khalifah Bani Umaiyah
dan anak-anak keturunan Abdul Mutthalib.

Akan Ada Beberapa Bocah Yang Memerintah Kaum


Muslimin, Dimana Terjadi Kerusakan dan Perusakan
17. Imam Ahmad meriwayatkan. Abu F{urairah Raclhiyullahu Anhu
berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah S/ro/h//ahu Alaihi wa
Sallam bersabda,

"Kehancuran umatku terletak di tangan anak-arnk kecil."l)


Mendengar sabda Nabiseperti itu, Marwan berkata. "Laknat Allah
atas mereka, anak-anak kecil itu!" Di waktu itu dia sama sekali belum
berkuasa, sehingga tidak ada seorang pun yang menyertai kami dalam
majlis.
LanjutAbu Hurairah, "DemiAllah. andaikan aku mau mencerita-
kan BaniFulan dan BaniFulan, tentu aku lakukan."
Kata perawihadits ini (Amr bin Yahya bin Sa'id): Pernah saya keluar
bersama ayahku, pergi menemui Bani Marwan setelah mereka berkuasa.
Ternyata merekalah yang membai'at anak-anak kecil mereka. Di antara
anak-anak yang dibai'at itu, bahkan ada yang masih ada dalam
gendongan. Maka aku berkata, "Boleh jadi orang-orang kalian inilah yang
pernah saya dengarAbu Hurairah menceritakannya kepada kami. bahwa
raja-raja itu yang satu mirip dengan yang lain?"
Hadits-hadits mengenai ini banyak sekalijumlahnya, dan semuanya
sudah kamitulis dalam KitabDala'ilAn-Nubuwwah. Dan hadits inipun
sudah ada dalam cerita tentang Si Pendusta dan Si Perusak (Al-Kadzdzab
wa Al-Mubirl dari Tsaqif. Si Pendusta yang dimaksud ialah Al-Mukhtar bin
Abi 'Ubaid, yang munculdi Kufah pada masa pemerintahan Abdullah bin
Zubair. Sedangkan si Perusak ialah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi,
pembunuh Abdullah bin Zubair, sepertiyang pernah diceritakan dalam
kitab terdahulu.

1 Hadits shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 92, Kitab Al-Fiton 3 - Bob Qoulun NobiSho//oilohu Aloihi
wo Sallam : H oloku U m m ah AIa Yodoi U ghailomoh, hadits no. 7058.

t4 Huru-hara Hari Kiamat


Setain itu, sudah dir.rraikan pula harlrts tentang bendero be.ndera
hitam yangdrbawa oleh BaniAbbas sadt merlgambilalih kekuasaan dari
tangan Bani Umayah pada tahun 302 H. tepatnya ketika kekuasaan
beralih dari Marwan bin Muhammad birr Marwan bin Hakam bin Abil Ash.
yang dikenaldengan Marwan Al-Himar atau Marwan Al-Ja'di. karena
berguru.kelrada Al-Ja'di bur Dirham Al-Mu' tazili. Dialah khalifah terakhir
Bani tjr-nayafr. Kerrruiiian beraiihial'r kekuasaan kepada As-Saffah. yang
ceritanya dikisahkari '.jaiam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad
bin Hambal dalam l4usnad-nya. Dialah Abul Abbas Abdullah bin
Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Mutthalib.
khalifah pertama dari BaniAbbas, sebagaimana diterangkan dalam kitab
terdahulu"

18. ijaiam Shrrhih Al-Bukhari, Abu l{urairah Radhiyallahu Anhu


rlreriwayatkan sabda Nabi Sho//o llahu Alaihi wa Sallam.

ti'!
,_r-; Eirl ; JS
-t',, t ...:- .:','.oio".
^il: ,=s'$L; J-t.i, LK,#yr
t . / .-
t-,-,,t t.- .
-r---4 iy:jG
, c
.r rL. t,
.,
L! trJU t;t ,Ui'. .tr<,i
2 .
,o.z
o. , :,
t
Lj,."U J 4p.; l*

dli '&
t'c
.r^G'r-r
";,.".o,.i i' "j*,u-;Il
otl.. .i,.o ioto- o, i"f ,o'o'
J;)r.r J;)r eFi:
"Bani lsrail dulu selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali wat'at
seorang nabi, maka diganti oleh nabi berikutnya. Dan sesungguhnga
sepeninggalku takkan ada nabi lagi. Yang ada hanyalah khalit'ah-
khalifah yang banyak" Para Sahabat bertanya. 'Kalau begitu, apo
yang engkau perintahkan kepada kami, ya Rasul Allah? Rasulullah
menjawab, 'Berbai' atlah kepada khalit'ah yang pertama. Ialu kepada
yang pertarna berikutnya. Berikan kepada mereka haknya. Karena
sesungguhn ya AIIah akan merr'inta pertanggunglawaban mereka
tentang apa yang mereka pimpin. "' t )

19. Dalam Shahih Muslirn, Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu


meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,
'. t, o.' '.
oy' ^*t-1
c,
!-,*.o54_ J?-ttF !
t.c,'. t... ti'..-
JL: i', \1.';'t'jtt Y
/ to . z J I J t
.'" tl
J:-J.+-!t 'J)*--ttl-r+rt*
o
-1 jJ;
t :.,
\P! e
tt
g^+

I Berasal dari hadits Syu'bah dari Furat Al-Qazaz. dari Abu Hazim. dari Abu Hurairah Rodhiyolloltu
Anhu

Kejadian-ke1adian Penting Yang Diberitakan. . . I 5


oir'i y t,. uy'..a;
"Tidak seorangnabi pun kecuali merytpunyai hawari (para pentbela) .

Mereka memberi petunjuk (kepada manusia)sesuoi petuniuk


nabinya dan melakukan tradisi-trodisi sesuo i sunnahnya. Kemudian
datanglah sepeninggal m ereka para pengganti y an g men gucopkan
kata- kata ang tidak mereka lakukan, dan melakukan perbuatan-
y
perb uatan yang tidak diperintahkan. " ) 1

Ada 12 Khalifah dari Quraisy Yang Akan Memerintah


Kaum Muslimin
20. Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bu khori dan Shoh ih M uslim dari Jabir
bin Sam urah, sabda Nabi Sho//o llahu Alaihi w a Sall am,

'rf-j U
t
'#'4t Fut'rKlttk
Akan ada dua belas khalif ah, semuanya dari Quroisq. "2t
"

Para khalifah yang diberitakan dalam kedua hadits diatas, bukanlah


12 khalifah yang diklaim sedemikain gigihnya oleh kaum Rawafidh secara

1. HR. AbiRafi' dariAbdullah bin Mas'ud.


2. Haditsshahih.diriwayatkanolehAl-Bukhari,93,KitabAI-Ahkom,haditsno7222-1223,danoleh
Muslim dalam Shohihnya, 23.Kitob Al-lmaroh,l - Bob An-Nos lobi'un liQuroisy woAl-Khilot'ohli
Quroisg. hadits no. 1821.
Dan diriwayatkan pula oleh A.bu Daud, AtrTirmidzi, dan Ath.Thayalisi dalam Musnodnya, hadits no.
767, danolehAhmaddalamMusnodnya. l/398,5/STdan91924.OlehAtfirmidzidiriwayatkanpada
no. 2227 dalamKitob Al-Fiton, Bob MoJo'ot'i Al-Khilofoh.Sedang oleh Abu Daud dalam KitobAs-
Sunnoh, Bob Fi Al-Khulofo' . no 4646-4647 dengan sanad hasan
Al-HafizhhnuHajarberkatadalamFothAl-Bori, "HaditsinidikeluarkanolehAshhobusSunon,dan
dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban."
Sedang menurut AtrTirmidzi, dalam soal ini ada diriwayatkan dari Umar dan Ali, bahwa keduanya
berkata, "Nobi Sho//oiloh u Alaihi wo Sallom tidok pernoh menjonjikon apo-opo dolam soal khilafah . "
Adapun lafazh hadits itu menurut riwayatAtJirmidzi dari Safinah, bunyinya,

-Khitof ahdikatonsonumatkuadatohsetomatigapu,"^#:i#r,
j,::i:rj'*H;
itu. "
Sa'id bin Jumhan mengatakan,
Kemudian Safinah berkata, "Peganglah khilafah Abu Bakar, khilafah Umar dan khilafah Utsman '
Kemudian dia berkata pula, "Peganglah khilafah Ali." Dan ternyata semua itu ada tiga puluh tahun
Sa'idberkata, Makasayakatakan kepadaSafinah, "Sesungguhnya BaniUmayah mengaku. khilafah
adapadamereka.'l Maka bantahnya, 'Jangan percaya kepada BaniZarqa' ih.r. Mereka hanyalah mja-
raja, tergolong raja-raja yang jahat."
Hadits di atas diriwayatkan pula oleh IbnulAtsirdalamJomi'A/-Ushul,4144 no. 2021

1,6 Huru-haraHari Kiamat


clusta dan mengada-ada. sebagai manusia-manusia yang rnokshum
(terpelihara daridosa). Karena kebanvakan mereka ternyata tidak ada
yang pernah memerintah umat inisama sekali, baik sebagai khalifah, atau
bahkan menjadipenguasa disuatu negara atau suatu wilayah sekalipun.
Di antara mereka hanya Alidan anaknya. Hasan bin Alisaja yang menjadi
khalifah. Semoga Allah senantiasa meridhai keduanva.

Yang Dimaksud 12 Khalifah Quraisy Bukanlah


Khalifah-Khalifah Yang Berturut-turut Memerintah
Langsung Sepeninggal Rasulullah
Dan yang dimaksud 12 khalifah Quraisy, bukan pula para khalifah yang
memerintah secara berturut-turut sepeninggal Rasulullah Sho//o//ohu
Alaihi r.uo So//om. sampaipertengahan Daulah BaniUmayyah. Karena
hadits riwayat Safinah yang berbunyi, "Khilat'ah sepeninggalku adalah
selama tigapuluh tahun, " tidak sesuai dengan panjangnya masa
kekuasaan mereka, meskipun Al-Baihaqimemilih tafsiran seperti itu.
Masalah iniselain terdapat dalam kitab Dolo'il An-Nubuwuuoh, juga
sudah pernah kita bahas dalam kitab ini, jadi di sini tidak perlu kita ulang
lagi. Alhamdulillah. Namun demikian, di antara para pemimpin yang 12
orang itu, kita dapatkan Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali serta
puteranya, Al-Hasan bin Ali. Termasuk juga Umar bin Abdul Aziz,
sebagaimana yang diyakini oleh sebagian besar ulama terkemuka dan
kebanyakan umat ini, Alhamdulillah. Dan ada pula di antaranya dari
kalangan Bani Abbas. Sedang sisanya akan bermunculan di masa
mendatang, sampaimunculnya seorang diantara mereka yang dikenal
sebagaiAl-Mahdi, yaitu tokoh yang diberitakan dalam berbagai hadits,
sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Dan kepada Allah kita
senantiasa memohon pertolongan-Nya, dan kepada-Nya pula kita
berserah diri.
Adapun penjelasan di atas, memang sudah sering dinyatakan bukan
hanya dariseorang saja, sebagaimana telah kami katakan tadi.

Benarkah Berita Yang Menyatakan Bahwa Tanda-


tanda Kiamat Mulai Muncul Pada Tahun 200 H, dan
Sebaik-baik Orang lslam Sesudah Thhun ltu Adalah
Yang Tidak Berkeluarga Ataupun Punya Anak?
Ternyata berita seperti itu tidak benar,

Ke3adian-kejadian Pentin g Yang Diberitakan t7


2 i. Meskipun Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abu eatadair, sabda
Rasulullah Shailallahu Aloihi wa Sallam.
o,

',*"q'-rl"-rr=f l

Tonda-tcnda (Kiamat) adalah setelah tahun duaraius.', r)

Bahkan kemudian Ibnu Majah meriwayatkan pula hadits rTarrg


se ruDa rJari dua jalur lainnya dari Anas, dari Nabi Sllr,llallahu Aluihi
rua
So//oni. letapi semua itu tidak ada yang shahih. Dan kalaupun shohih,
rnaka yang climaksud tentu adalah fitnah yang terjadi gara-gara
murncuinya pendapat yang mengatakan bahwa Al-eur'an itu makhlr_rk,
yakni fitnah yang nrcrigakibatkan bencana yang menirnpa Imam Ahmad
bin fJarniraldan teman-temannya daripara ulama ahli hadits terkernuiia,
sebagaimana yang pernah kamiterangkan dalam kitab terdahulu.

Sebaik-baik Masa Ialah Masa Hidup Rasulullah,


Kemudian Generasi Sesudahnya, Kemudian
Generasi sesudahnya Lagi, sesudah ltu Tersebarrah
Berbagai Macam Kerusakan
22. D alam Shahih AI-B ukhar.idan Shohih M uslimdari Imran bin Hushain,
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.
t .
'Sti
. .4 o. / t ',.1
. t. 1,. .1 t' /
*--Jt sp\ ) ilr-t JU- tv'-v-.,,.e).
-J,.1. .r_r.Jt Lo.' *\
Ljr/
t! t ",
)-*->
'
j3;:t..,t"'j- \ s ty-t-
. t.,"o1o)-,o.o.,it ,//,o.
tt', €;,r1 _; -+;X )i ;'t
,
r:J. &
,,/ t z t ,
l, t . t.i..' ',
'J,r'Jr # ,#"s t* \s jr*'s j3:r#"U- \t J )'t-U--)
"
"sebaik-laik umatku adalah mereka yang hidup pada mosa
hidupku, kemudian generasi sesudahnya."
-lmran berkata, Aku
tidak tahu, apakah Rasulullah shatlatlahu Alaihi wa sailam
menyebut sesudoh itu dua atau tiga generasi.' Kemudian,
sesungguhny a sepeninggal kamu sekalian akan ada suatu kaum yang
bersyahadat, tetapi tidak ingin mati syahid. Mereka berkhianat dan
tidak bisa dipercaya.' Mereka bernazar tetapi tidak memenuhinya,
dan m ereka nam p ak gem uk- gem uk. " 2)

Demikian menurut lafazh Al-Bukhari.

HR. Ibnu Majah dalam Sunonnya.2 - 1348. hadits no. 4057.


tlR Al-Bukhari dalamKitobAsy-Syohodot,Fadho'itAsh-shohaboh,Ar-RiqoqdanA/-Aimondengan:

18 Huru-hara Hari Kiamat


Tahun 500 H
23. Abu Daucl meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi lVaqqash, sabda Nabi
S hull all ahu AI aihi ut a Sal lam,

a ;! t 6 i
or kj; L:s ,-tl .e*:i" \ gl
r't, j
.^o*. 4V I'
13
tt.
r url 3.1;:
-*** _r
--o_-:-:
"sesungguhnya aku benar-benar berl-tarap
urnatku se/cnrof disisi
T\han-nya, .jangan sampai mereka ditangguhkon uilurnyd so))lpci
seten gah hari lagi. S eseorang bertanya kepadaso'od,' Berap a lama
setengah hari itu?' Dia jawab, 'Lima ratus tuhun.""')
Fladits ini diriwayatkan sendirian oleh Abu Daud. Sementara itu
Ahmad bin Hambal meriwayatkan pernyataan yang serupa ciariAbu
Tsa' labah Al-Khasyani.
Namun demikian, dengan adanya pembatasan waktu ini, berarti
sisa sel ;bihnya sudah habis, sekalipun umpamanya periwayatan hadits ini
secara mart'u'adalah benar. Tapi, Allah jualah yang lebih tahu.

Benarkah Rasulullah Menyatakan Umur Dunia Ini


Tinggal Seribu Tahun Lagi?
Itu tidak benar, bahkan beliau tidak pernah menentukan kapan terjadinya
Kiamat. Adapun berita yang disebarkan oleh banyak kalangan awam,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam takkan lebih dari seribu
tahun tinggal dalam kuburnya, itu tidak ada dasarnya. Tidak terdapat
dalam kitab-kitab hadits yang mu'tamod (bisa diandalkan), tidak pernah
kam i dengar sam a sekali dari kitab-kitab mobsu that (y ang tebal-tebal)
ataupun kitab-l'(itab mukhtashor (ringkasan). Bahkan tidak ada
periwayatan yang otentik satu hadits pun dari Rasulullah
S hallallahu Alaihi
wa sallam yang menyatakan, bahwa beliau memberi batasan waktu
kapan terjadinya HariKiamat. Beliau hanya menyebutkan sebagian dari
tanda-tandanya saja, seperti yang akan kami terangkan nanti, InsyaAllahu
Ta'ala.

lafazh ini. Adapun dalam Shohih Mus/im terdapat dalam Kitob


Fo dho'il Ash-Shahoboh, yaitu hadits
no 2I0,2II.2T4dan2l5.DandinwayatkanpulahaditsiniolehAt-Tirmidzi, IbnuMajahdanAhmad
dalam Musnadnya. 71 387 . 234 dan 477 .

HR Abu Daud dalam Sunonnya. Kitab Al-Malahim, Bab eiyam As-Sa'ah 2/439

Kejadian-kejadian Penting Yang Diberitakan. .. t9


I
t-

Berita Tentang Munculnya Api di Tanah Hijaz


Menyinari Leher-leher Unta di Bushra Syam (Syria)
24.lmam Al-Bukharimeriwayatkan, bahwa perawihadits ini (Sa'id bin
AI-Musayyab) berkata, Abu Flurairah Radhiyallahu Anhu
merrgabarkan kepadaku. bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
So//om bersabda.
o!
,o i '
i1-- ;l cp ' : " to . t. -*Ut t
'
,t-,.-Jt _.b;l'_a ;U a'F P ir- Y

6;; J\i
"Kiamattakkan terjadi sebelum munculnyo api dari'fanah n,,tt.
y ang m enyinari eher-l eher unta di Bushra. "
I )
I

Munculnya Api di Madinah Selama Satu Bulan Pada


Tahun 654 H
Syaikh Syihabuddin Abu Syamah. seorang pakar hadits <1an guru besar
sejarah pada zamannya menyebutkan, bahwa pada tahun 654 H, hari
Jum'at, 5 Jumadilakhir munculapidiwilayah Madinah. di suatu lembah
sepanjang 4 farsakh dan lebar 4 mil. Api itu melelehkan batu-batu karartg
bagaikan timah. dan akhirnya berubah meniadi seperti arang hitarn.
Cahaya api itu menerangipara musafir yang melakukan perialanan di
malam harisampaike Taima. Peristiwa itu berlangsung selama sebulan.
Berita itu masih tertanam dalarn benak semua penduduk Madinah
Mereka membuat syair-syair berkenaan dengan kejadian itu Syair-syair
itu sudah pernah kamisebutkan dalam kitab terdahulu.
Sementara itu Qodhi/-q udhatShadruddin Ali bin Qasim Al-Hanafi.
hakim agung di Damaskus. menceritakan kepada kami dari ayahnya.
Syaikh Shafiyudin, yang waktu itu menjadiguru besar madzhab Hanafi di
Bushra. bahwa salah seorang baduiyang tinggaldisekitar kota Bushra,
melapor kepadanya pada pagi hari dari malam itu. bahwa penduduk
melihat leher-leher unta nampak menyala disinariapiyang munculdari
Tanah Hijaz itu.

>I3*>k**

1. HR.Al-Uukhari()2.KitohAI Fiton.24,BabKhunilAn Nor. haditsno 7l l8 [)andiriwayatk;rnpula


oleh Muslim. 52.Kit6hAll:itonwoAsgrothAs.Sooh, 14 BohLo'foqunt As So r.rttt IlottoTokhruio
Norun Min Ardhi Al-Hiioz

Huru-hara Hart Ktamat


__

PEMEERITAHUAN RASULULLAH
TENTANE BERBAEAI PERI5TIWA
YANE TELAH DAN BAKAL
TERJADI KELAK

Peristiwa-peristiwa di Masa Lalu dan Yang Akan


Datang Sampai Hari Kiamat, Yang Telah Diberitahu-
kan Oleh Rasulullah
25. Al-Bukharimeriwayatkan dalam Kitab Bad'u Al-Khalqi dariShohih-
nya. bahwa perawi hadits ini berkata, Aku mendengar Umar bin
Khatthab berkata. "Rasulullah Shallallahu Alaihi tuo So/lom pernah
berdiri tegak di tengah kami, lalu memberitahukan tentang asal-mula
penciptaan alam semesta sampai dengan masuknya penghuni surga
ke tempat tinggal mereka masing-masing. dan masuknya penghuni
neraka ke tempat tinggal mereka masing-masing. Berita itu dihafal
oleh orang yang menghafalnya. dan dilupakan oleh orang yang
melupakannya."l)
Demikian hadits ini disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu' allaq
dengan shighat tamridh, dari Isa bin Musa Anjar, dariAbu Hamzah,
dariRuqaiyah. Dan Allah jualah yang lebih tahu.
26. Abu Daud meriwayatkan pula dalam Kitab AI-Fitan dalam Sunonnya,
riwayat Hudzaifah, "Rasulullah Shallqllohu Alaihi wa Ssllam pernah

I . Maksudnya, ada sebagian orang yang hafal cerita itu. dan ada pula yang lupa.-Penj

Pemberitahuan Rasulullah Tentang Berbagai... 2l


a

berdiri tegak di tengah kanri. lalu beliau trercerita tanpa ntelewatkart


satu pun peristiwa yang pernah terjadisampaisaat beliau berdiridi
tempatnya itu. sampaidengan teriadinya llari Kiamat, melainkan
beliau ceritakan semua. Cerita itu dihapal oleh orarrg yang merlg-
hapalnya. dan dilupakan oleh orang yang melupakannya. Tetapi
sahabat-sahabat saya inisemua mengenalcerita itu. Dan sesungguh-
nya. memang kadang-kadang teriadf suatu peristiwa, yang kemudian
aku menqingatnya. seperti halnya seseorarlg ingat wajah temannya,
sekalipun temannya itu telah pergi darinya, kemudian apabila dia
melihatnya, maka dia dapat mengenalnya "

Cerita-cerita lsra'iliyat Tentang Umur Dunia


Cerita-cerita Isra'iliyat yang menetapkan berapa umur yang telah dilewati
oleh dunia ini maupun sisanya. semuanya tidak berdasar. Demikian pula
tidak ada Vang mengetahuisudah berapa lama zaman yang telah lewat.
kecuali Allah Azza waJalla. Begitu juga catatan-catatan yang ada dalam
kitab-kitab Bani Israrldan para Ahli l(tab, yang membuat batasan berapa
ribu atau berapa ratus tahun umur dunia ini. Semuanya tidak berdasar,
bahkan tidak sedikit ulama yang menyatakan kekeliruan dan kebatilan
mereka dalam persoalan ini. Memang mereka pantas dituduh demikian.

27 .KarenaAllah To'olo pun berfirman.


A-e|;i * cl-;)-
t,
--.-rt.(- t. .?,
,j"4..K i'r+-:; j t.ttt, c-ii: ,*j: 'It ;k4j.:.lir Jl ,

Itr-rY:or.c,ul 'V'..\+* j\:;*. !t )


'+;r; Wj;
" (Orang-orang kalir) bertanyo kepa<lartu (Mtrhorn^od) tentang
H ar i Ki am at. kopankah ter i adin y o? S ioyt ak ah k am u ( sehin gga) dap at
n e n y eb utk an ( w aktu ) -ny a? Ke pad a Tu han - rn ul ah dikem b alikan
t

kesudohan (ketentuan waktu)'nya. Kamu hanyalah pemberi


peringatan bagi siapa yangtakutkepadanya (Hori Kisrnat) . Pada hari
n-tereka n'relihat Hari Kiarnat itu. mereka merasa seakan'akan tidak
tinggal (di dunio) meloinkon (sebentar saia) di utaktu sore atou pagi."
(An-Naziat: 42-46)
28 Dan firman Allah To'olo.

\ G'yq+ l^jI '! ,*t) .'ui .ruiJ i .; ef -tL"


22 Huru-hara Hari Kiamat
T-
I

, : | ,'.iz
.l-5 J.- q,L'^r -+;r-
I
-+*Lt lr:. uJ '
q*f _-.*=

f 'rr' -r -\ | : .*rL ', .^i -L"


" Mereka ntenanyokon keDadanttt terttanq l{tarnot, bilakah
te rj a d i n y a'? Kat o kar tl aLr.'S e.s u
gg u h n y a yt e n qetct h u a n f e nt an g
r r

Kiamat adu rii.sisi luhun-kir 'l-idak seorong pun fon!-J rlapat


rn enj e l ask ct n t Lt ok tu ke d at on garn ) e^ a s el a i n D i a K iu n t at it u a n't ctt b e r at
(huru haranya bagi n'takhluk) yang di langit dan di bwni. Kiarnat ittt
tidak akan dat<tngkeparlan'tu melainkan dengan tiba tiba ' Merc-ka
b er tan y a k e y.t acl an u s eqk a r t ak an k a m u b e n c r b e n ar rn e n get cthtt i -
-

ny a. Katakan lcl lr,'Ses tr r ryguLng a p e n getal t ua r t tentar t q Ll i rr r Kior n at


itu ada di sisi Allah. tetapi kebart\takan nrorrr.rslcr ticlak ntenqetahui."'
(Al-Araf : 187)
Ayat-ayat maupun haciits hadiis lainng'a tentang IJari Kiarnat masiir
banyak sekali. Yang pasti Kiamat itu sudah dekat.

29 Sebagaimana difirnrankan oleh Allah Io'olo.

\ ,Jrl ;.:-;'rai 3ti', Gt;i


"Telah dekat (datangnya) Kiarnat. dan telah terbelah bulan.
-*i" (Al-
Qamar: 1)
30. Adapun menurut suatu hadits shahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
So1/om bersabda.
t

_=qi q.p1**\1_. Ul i-i'?


"Aku diutus pada saat Hari Kiamat tinggal seperti dua (jari) ini."1,

Dekatnya Hari Kiamat


Menurut suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.

L HR Muslim .52.KitobAi f ,tun*oAtyrotlAs-So'oh, 2T. BabQurbAs-So'oh, haditsno.2950. Dan


drriwayatkan pula oie h Al-Bukhari,65. Kitob At-Tolsir,79, Bab Surat An Nozi'ot. Dan juga oleh Abu
DaudAthJhayalisidalamMusnodnyahaditsno. l980dan2089.DanolehAhmaddalamMusnodnya
2150 dan92,3r 123. dan 4t 309. Dan diriwayatkan pula oleh
hnu Majah. At-TirmidzidanAd-Darimi.
Hadits yangserupa dengan nwayatAl-Bukhariinidiriwayatkan pula olehAt:Tirmidzidalam Sunonnya.
-17 . Kitob Az-7,uhd.50. Bob MaJa'o annaAl-Mar'aMo'oMon Ahabtro. hadits no. 2385

PemberitahuanRasulullahTentangBerbagai... 23
lo

. =4*J J)15 J1

"Sesungguhrryo
t iht hotntrtir scrlo rrrcrrr/olru/trr rrkrr. "
Kiorrrcr
Ini menunjul<kan betapa suclah ciemikian clekatnya I lari Kianrat.
dibandingkan Lrmur cir:nia yang suciah lewat.

31. Allah Ta'ala berfiman.


t

I t : , t- ) tl :'. I y> ,i at^" -l *ol i*. --- ./" tjU_ -/ ,-i


"klaLt dekat kepaclarrrorrusio hari mengl'tiscrb sego/o
arnalan n'preka,
sedong ntereka berada dalotn kelolaian ragi berpalirrg (clari
podanya). " (Al-Anbiya': l)

32. Dan firman Allah To'alo pula.

lr,-i^l,l - ;;r5i-jJ )L, .li ';\ UI


"Tblah pasti dotangnya ketetapan Allah. maka janganlah kamrt
meminta disegerakan (datang)nvo. " (An-Nahl: l)

33. Juga firrnan Allah To'olo,


. ,-.1, i t.,. i: 7 -,, .., i-t le.
o-* l;-\' -__-*l1r k J)-r- I , ,,f-.ri-*,-
-_-rrf
Ir r.,.srr-r'l :.';;i rji :;L,- t \4-"
"Orang-orang yang tidak beriman kepada Hari Kiamat
meminta supaya hari itu segera didatangkan, sedang orang_
orang yang beriman merosa takut kepadanya, dan mereka
yakin bahwa Hari Kiamat itu adalah benar (akan terjadi)."
(Asy-Syura': 18)

Setiap Muslim Akan Dihimpun pada Hari Kiamat


Bersama Siapa Yang Dicintainya Semasa di Dunia
34. Diriwayatkan dalam hadits shahih,
"Bahwa seorang lelaki Badui bertanya kepada Rasulullah tentang
HariKiamat.

Huru-hara Hari Kiamat


I
I

-
Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Kiamat itu pasti terjadi, maka
persiapan apakah yang telah kamu lakukan untuk (menghadapi)-
nya?'
Laki-lakimenjawab, 'Demi Allah, ya RasulAllah, aku belum siap
menghadapinya, baik dengan melakukan banyak shalat maupun
amal lainnya, tetapi aku mencintai Allah Ta'aladan Rasul-Nya.'
Nabi Sho/lallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Kamu (akan
dihimpun) bersama orang yang kamu cintai."'1)
Maka, tidak ada yang lebih menggembirakan kaum muslimin seperti
halnya ketika mereka mendengar hadits ini.

Siapa Pun Yang Meninggal Dunia Berarti Mengalami


Kiamatnya
35. Dalam sebuah hadits, Rasulullah S hallallahu AI aihi w a S allam pernah
ditanya tentang Kiamat. Ketika itu beliau melihat seorang anak, lalu
bersabda,

Anak ini takkan mengalami pikun seb elum kamu masing-m asing
'

didatangi Kiam atm u. " 2 )


Maksudnya, "sebelum anak ini berumur lanjut, maka kamu sekalian
sudah mati", karena yang dimaksud Kiamat di sini ialah habisnya ajal dan
masuknya mereka ke alam akhirat. Sebab siapa pun yang meninggal, bisa
dihukumi telah masukke alam akhirat.

1. HR.MuslimdalamShohihnya,45,RtabAI-BirriuoAs-ShilohwaAl-Adab,5O.BobAl-Mar'uMo'aMon
Ahobbo, no.161 dan 164. Dan Al-Bukhari meriwayatkan pula hadits yang serupa dalam Shohihnya,
93. KitabAl-Ahkam,7O. BobAl-QadhawaAl-Fitiyyat'iAt:Thariq, no.7153. Adapun lafazhnya,

LJ i6 ; a(zt S-Lr oK Ju q o'r.''( y # {r Jr'., Jti Gt)t .l :ur ,l-', U ;a


; c uu lu i;'r, rtr ,r( ,#i, v, te \r;y*'; e -\ui 6 {t J:-'t
i*
.'c-Li
"Lokiloki itu berkato,'YoRosut Altoh, koponkoh (danngnyo) Kiomat?' MokojourobNobiS hollollohu
Alaihi wasollam,'Persiapanopokohynngtelohkomu lokukonuntuk(menghadapi)nya?' (Mendengor
pertonyoon itu) loki-loki itu pun diom, kemudion berkoto, 'Ya Rosut Attah, aku belum siop
menghodopinya, baikdenganbonyakberpuasa, shalatmaupunsedekah. Tetopi akumencintai Allah
don Rosul-Nyo.'Rosul bersbdo,'Kamu (okon dihimpun) bersamaorangyongkamucintai.",
2. HR.Muslim,52,KitabAl-FitanuoAsyrofhAs-so'ah,27,BobQurbAs-so'oh,haditsno.2952.Dan
diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Ahmad dalam Musnodnya 31192 dan2l3.

Pemberitahuan Rasulullah Tentang Berbagai.


Ada orang mengatakan, "Barangsiapa menrrrqqal maka telah
datang Kiamatnya". Dengan pengertian seperti tersebut di atas, perkataan
ini benar. Sementara itu ada pula sekelompok kaum ateis menqartikan
hadits tersebut di atas dengan arti lain yang tidak benar
Adapun Kiamat besar adalah saat berkumpulnya seluruh makhluk
daripermulaan dunia sampai akhir zaman di satu ternpat Kiamat besar
inilah yang hanya diketahuioleh Allah semata kapan waktunya.

Lima Kunci Alam Gaib, Yang Hanya Diketahui oleh


Allah Ta'ala
36. Dalam sebuah hadits.

ii" lt 'W !;-:;


" Ada Ii map er kar a y an g hany a diketahu i ol eh All sh. "
Kem udian Rasulullah Shatl alt ahu Alaihi waS allam m emb acakan,

!r
L,
' t .,
o3;t - _€)'a 6L.
- lt
,-r-"-

[rt:ou;i] ,$;,"o;- \- Ai 'ut,

"Ses u nggu hnya AII ah, hanya p ada D zat -N y a sajal ah pen getahuai
tentang Kiamat. Dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan
mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun
yang dapat mengetahui (dengan posti) apa yang akan
diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat
m e n getahui
di b um i m ona di a akan m of i. Ses u n gguh ny a AI I ah M aha
Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Luqman: 34)l)

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Tidak


Mengetahui Kapan Terjadinya Hari Kiamat
37. Ketika JibrilA/oihis So/oom datang dalam wujud seorang badui,
kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
tentang Islam, Iman dan Ihsan. Semua pertanyaan itu beliau jawab.

1. HR. Al-Bukhari dan Ahmad bin HanbaldariBarirah

Huru-hara Hari Kiamat


Namun ketika Jibrilbertanya tentang Kiamat, beliau mengatakan,
"Orang yang ditanya mengenai Kiamat tidak lebih tahu daripada yang
bertanya."
Mendapat jawaban seperti ifu, makaJibrilberkata, "Kalau begifu,
beritahukan kepadaku tanda-tandanya." Barulah beliau kemudian
menerangkan kepada Jibril tanda-tanda Kiamat,l) sebagaimana yang
akan dijelaskan nanti dengan sonod danmatsnnva, berikutberbagai hadits
lainnya yang sempa, lengkap dengan sonod masing-masing.

*.****

1. HR.Muslim,l,KtabAl-lman,l,BabAl-ImonMoHuoBayanuKhisho/ihi.Dandiriwayatkanpulaoleh
Al-Bukhari dalam Shohihnya,2,Kitob AlJmon,37,Bab Su'atuJibrilAn-NabiyyashottottahuAlaihi
wo S all om' ani Al J m ani w o Al J sl omi. Dan oleh Ahmad dalam Musno dny a 2 I 426, oleh hnu Majah
dalam Al-Muqaddimah dan Al-Fitan, oleh Abu Daud dalam Sunonnya, oleh At:Iirmi&i dalam Al-
Imon, dan oleh An-Nasa'i dalamAl-Imon,5.

Pemberitahuan Rasulullah Tentang Berbagai... 27


t-

EARIS BESAR HURU-HARA


YANE AKAN TERJADI MENJELANE
KIAMAT

Kebaikan dan Keburukan Silih-Berganti


38. Al-Bukhari meriwayatkan, bahwa perawi hadrts ini rnendenqar
Hudzaifah bin Yaman berkata, orang-orang bertanya kepada
Rasulullah s hallqll ahu Alaihi w a sallam tentang kebaikan, sedangkan
aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku khawatir
mengalaminya. Aku berkata, "Ya RasulAllah, sesunggunya kami
dahulu telah mengalamizaman Jahiliyah dan keburukan, lalu Allah
mendatangkan kepada kamikebaikan ini. Apakah setelah kebaikan
iniada keburukan?"
Rasulmenjawab, "Ya."
Aku bertanya, "Dan apakah setelah keburukan itu ada lagi
kebaikan?"
Rasul menjawab, "Ya, dan ada keburukannya."
Aku bertanya, "Apa keburukannya?"
Beliau menjawab, "Suatu kaum yang memberipetunjuk dengan
selain petunjukku. Di antara mereka ada yang dikenal, dan ada pula
yang tidak."
Aku bertanya, "Apakah setelah kebaikan itu masih ada lagi
keburukan?"
Rasulmenjawab, "Ya, yaitu para penyeru yang ada didipintu-pintu
Jahanam. Barangsiapa memenuhiseruan mereka menuju ke neraka
itu, maka mereka melemparkanya masuk ke dalamnya."

2a Huru-hara Hari Kiamat


Aku berkata, "Ya RasulAllah, terangkan mereka kepada kami!"
Rasul menerangkan, "Mereka mempunyai kulit seperti kita, dan
berbicara dengan bahasa kita."
Aku bertanya, 'Apa yang anda perintahkan kepadaku, andaikan
aku mengalami masa itu?"
Beliau menjawab, "Bergabunglah kamu dengan jamaah kaum
muslimin dan pemimpin mereka."
Aku bertanya, 'Jika mereka tidak mempunyai pemimpin ataupun
jamaah?"
Jawab Rasul, "Tinggalkan semua golongan, walaupun kamu harus
menggigit pangkal pohon, sehingga maut datang menjemputmu,
sedang kamu tetap seperti itu."

Islam Kembali Menjadi Asing Seperti Ketika Baru


Muncul
39. Diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih dari Abdullah bin Mas'ud
Radhiy al I ahu Anhu sabda Rasulullah Shallallahu Al aihi w a S all am,

tO . C

.,lit;lr ,r eqt Jv "i,;Jt c:


"Ses u nggu h ny a
lslam b er m ul a okonses uof u y an I asing,' dan
^ "rrp
akan kembali menjadi asing seperti semula. Maka berbahagialah
orang-orang yang asing. Rasul ditanya, 'Siapakah orang-orang yang
asing itu?' Beliau menjawab, 'Kabilah-kabilah yang jauh (terasing) .' "

* ****

Garis Besar Huru-hara Yang Akan Terjadi. 29


PERPEIAHAN UMAT

40. Ibnu Majah meriwayatkan dariAbu HurairahRadhiyallahu Anhu,


sabda Rasulullah Shall all ahu AI aihi w a S allam,

.a'S';p)r.'1
"Kaltm Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, sedang
umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan."l)

Huru-hara Penyebab Perpecahan Umat Yang Selamat


Hanyalah Orang Yang Bergabung dengan Jamaah
Auf bin Malik, sabda Rasulullah

1 Haditsinidiriwayatkanpulaolehfu-SakhawidalarnAl-MoqoshidAl Hosonoh.hlm 158-159 Dan juga


dirirvayatkan Al-Ajaluni dalam Kos9y'ul Khofo'. I 369-370. dimana dra himpun seluruh jalur' jalur
sanadnya yang berbeda-beda

3() Huru-hara Hari I(iamat


.,",carir.; p u +,'i;', L-'8 16, e u#',
"Kaum Yahudi telah terpecah menjadi tujun puluh satu
golongan. Satu golongan di antaranya masuksurgo, dan tujuh
puluh lainnya mosuk neraka. Kaum Nosroni telah terpecah
menjadi tujuh puluh dua golongan. Tujuh puluh satu di
antaranya mosuk neraka, dan hanya satu golongan yang masuk
surgo. Demi Allah Yang Menggenggom jiwaku, sesungguhnya
umatku benar-benar akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga
golongan. Satu golongan di antaranya masuksurgo, dan tujuh
puluh dua lainnya masuk neraka. Seseorang bertanya, 'Ya Rasul
Allah, siapakah yang masuk surgo itu, menurut anda?' Beliau
menjawab, Jamaah."'
Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah sendiri dengan
sanad Iaba'sabih.

Boleh Menyingkir dari Masyarakat Ketika


Menghebatnya Huru-hara dan Merajalelanya Hawa
Nafsu
Sebagaimana disabdakan Rasulullah Sho//o/lahu Alaihi wa Sallam dalam
hadits riwayat Hudzaifah Radhiyallahu Anhu tersebut di atas, dimana dia
bertanya kepada, "Kalau mereka tidak memiliki pemimpin ataupun
jamaah?"

42.Maka jawab beliau , "Mekatinggalkan semua golongan itu, sekalipun


kamu harus memggigit pangkal pohon, sehingga maut datang
menjemputmu, sedang kamu tetap seperti itu. "

43. Juga sebagaimana dinyatakan dalam hadits shahih yang lalu,


"lslam bermula merupakan sesuofu yang asing, dan akan kembali
menjadi asing seperti semula."
44. Dandiriwayatkan pula dalam sebuah hadits:

.iur hr J'A yi ;L *rlr lrt !


"Kiamat takkan dialami seseorong yangtetap mengucapkan, AIIah,
Allah."'
Maksudnya, jika huru-hara merajalela, maka waktu itu boleh
menyingkir dari masyarakat.

Perpecahan Umat 3t
45. Demikian pula disebutkan dalam sebuah hadits,

,€t'JS -'GiL-: t;l: q"', t1:1 at': Gt$ r*, U-i, t)l
t c o -z c / / .
.C';Jt ,}Jo 7'1:t-^tt G;;irb yi't qit
"Apabila kamu melihat kikir telah dipatuhi, hawa nat'su telah
dipeturutkan, dan setiap orang yang berpendapat mengagumi
penda12atnya sendiri, mako berpeganglah kamu pada pendirianm.u,
jangan pedulikan penilaian masyarakat umum."

46. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari meriwayatkan dari AbiSa'id,


sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi w a Sallam,
'-b;J" A
i,-i-l' ai" #t Jv'; rfr'uii+ti
P'o
"Takkan lama lagi waktunya, dimana sebaik-baik harta seorang
ry*.'A F'er;''
muslim adalah kambing yang digiring sampai ke puncak-puncak
gunung, dan tempat-tempat terpencil untuk menyelamatkan
agamany o dari huru-har a. "
Di waktu itu, yakni merajalelanya huru-hara. diperbolehkan
meminta mati. Padahalmati itu sendirisebenarnya tidak boleh diminta
tanpa alasan seperti itu, sebagaimana dinyatakan dalam hadits shahih
yang lain.

Larangan Menginginkan Mati


47. Menurut riwayatAhmad dari Abu HurairahRadhiyallahu Anhu, dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

.>J rir

"Janganlah sekali-kali seorang dari kamu sekalian menginginkan


mati. Hendaknya dia jangan berdoa meminta mati sebelum datang
waktunya. Dan sesungguhnya apabila orang itu telah mati, maka
terputus amalnya. Padahal umur seorangmukmin itu sesungguhnya
justru akan menambah kebaikan kepadany a. "1)

1. HR. Ahmad dalam Musnodnya, 21263-359, 3/1 00-104, dan 5/1 09-1 15

32 Huru-hara Hari Kiamat


Dicabutnya llmu dengan Meninggalnya para
Ulama
48. Diriwayatkan daram sebuah hadits
shahih riwayatAbdullah
-- -- --"J bin Amr,
sabda Rasulullah Shallailahu Alaihi
wa Sallami

*, :4'6r,qt u u fr. Gtjt #,'fr.v iur


y{i e- ;, uA,'.,*r e", if ' lg

^:,
e "t,fI ;
.'ht,ji*4-,*6,U
"sesunggtr hnya Ailah takkan mencabut irmu dari umat manusia
begitu saia, tetapi Dia mencabutnya.dengan
matinya para urama,
sehingsa manakala benar_benar rldoh
r;drk r;;';; {Joronn run
yangberilmu, maka
ytanusja mengangkat para iZii^ptn
bodoh' Para pemimpin itu ditanya,-mereka vors
memberi fatwa tanpa
ilmu. Dengan demikian mereko {es'at
^"nv"riit
dan oili
Akan Tetap Ada Sekelompok Orang yang
Berpegang
Pada Kebenaran SampuiD.tungnya
Kiamat
49. Dalam hadits yang lain dinyatakan,

'{*U'J%t"'*jt *uov
qti ;eu,l,j Y

i.'s e'r *ur';i;.U &


'Akantetap ada.segorongan
dari umratku yang menyatakan kebenar-
an. Mereka tidak peduli dengansiopa
pun yang menghinakan
mereka dan siapa pun yang menentang
mereka, sehingga datangnya
pertintah AIIah (Kiamat), sedang
meieka t"tap ----'n
siperii "itu. "
Sedangmenurut ShahihAt-Buihori, '

-,41.
"Sedang mereka tetap dalam
keadaan seperti itu.,,
e.j;
50' sementara itu dalam
hadits rain yang diriwayatkan oreh
:"lyt
Majah dari Anas bi n Marik Ro dhiv
i
Ibnu
t ahuAn h u, dia berkata,,,Maukah
kamu sekalian, aku ceritakun r,"puiu,'u
sebuah hadits yang pernah
aku dengar dari Rasurutah sno'lioitnnu
Alaihi ioilotto^, yang

Perpecahan Umat 33
I

takkan ada seorang pun yang menceritakannya kepadamu


sepeninggalku?"
"Aku mendengar dari beliau,

J),'.**r;;i' 'j&'r'pl, Gt;t L(;i c ol


e'-J-'ui

)+ts ,+ ;i'rt
"Sesungguh nya di antara tanda-tanda Han Kiamat ialah: dicabutnya
ilmu, merajalelanya kebodohan, tersebarnya perzinaan,
diminumnyo khamer, hilangnya kaum laki-laki, dan bertambahnya
kaum wanita, sehingga ada seorang lelaki menanggung lima puluh
wanite."
Hadits initelah diriwayatkan Al-Bukharidan Muslim dalam kitab
Shohih masing-masing, berasaldari Ghandar dengan lafazh yang sama.

Dicabutnya Ilmu dari Umat Manusia Pada Akhir


Zaman
51. Ibnu Majah meriwayatkan dariAbdullah, sabda Rasulullah Shallallahu
AlaihiwaSallam,

'
t ,. , o, I o to

"Men jetangKiamatakanoaoa"u'"#otr^:!^t,t-:l)3;,',*r:
Ialu diturunkqnlah kebodohan, dan terjadi banyak kerusuhan.
Adapun kerusuhan ial ah p emb unuhen. "
Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Bukharidan Muslim dari
Al-Amasy dengan lafazh yang sama.
Inisemua menunjukkan. bahwa suatu ketika nanti ilmu akan
dicabut dari umat manusia di akhir zaman, sehingga Al-Qur'an pun akan
lenyap dari mushaf-mushaf dan dari dalam hati manusia. Akhirnya
manusia tidak memiliki ilmu, yang ada hanyalah kakek-kakek dan nenek-
nenek yang sudah lanjut usia. Mereka mengeluh dan menyatakan bahwa
mereka hanya bisa mengucapkan, "La ilaha illallah". Padahal mereka
mengucapkannya hanya sekedar ingin mendekatkan diri kepada Allah

34 Huru-hara Hari Kiamat


Ta'ala. Namun demikian ucapan itu berguna bagi mereka, sekalipun
mereka tidak pernah melakukan amalsaleh dan tidak memiliki ilmu yang
bermanfaat, selain ucapan itu saja.
Kalau ada pendapat yang mengatakan, bahwa ucapan mereka itu
dapat menyelamatkan mereka dari neraka, boleh jadi makiudnya adalah,
bahwa kalimat tauhid itu mencegah mereka dari masuk neraka sama
sekali. Karena kewajiban mereka hanya sekedar mengucapkan kata-kata
itu, sebab mereka tidak lagi dibebanimelakukan amalan-amalan yang
seruannya tak pernah sampai kepada mereka. Dan Allah Ta'alaluala[
yang lebih tahu.
Tetapi mungkin juga yang dimaksud adarah, bahwa kalimat tauhid
itu menyelamatkan mereka dari neraka setelah terlebih dahulu
memasukinya. Dan dengan pengertian ini. boleh jadimereka itulah yang
dimaksud firman Allah Io'olo dalam sebuah hadits eudsi,

.
^
rirt

"
D e m i k e m u I i aan -Ku dan ke a gungan-Ku, ses ngg uhny a Ak u
u b en ar-
benar akan mengeluarkan dari neraka siapa pun yang padasuofu
hari selama hidupnya pernah mengucapkan, 'La ilaha illallah.",
Yakni. sebagaimana yang akan diterangkan nantipada Bab syafaat.
Dan mungkin juga yang dimaksud adalah kaum yang lain. wallahu
A'lam
Adapun yang dimaksud di sini ialah, bahwa irmu akan dicabut di
akhir zaman dan akan terjadibanyak kebodohan. selain itu, terkandung
pula dalam hadits ini pemberitahuan tentang bakal diturunkannyJ
kebodohan. Yakni bahwa orang-orang yang hidup dizaman itu akan
diilhami kebodohan. yang berarti ketidakpedulian Aiah tehadap mereka.
Na'udzu billahi min dzalik. Kemudian mereka akan tetap seperti itu,
bahkan semakin bodoh dan sesat. sampaidengan berakhirnya kehidupan
dunia, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits, dimana Nabi
shallallahu Alaihi wa sallam. yang selalu berkata benar dan dipercaya
perkataannya itu mengabarkan,

/',-," ;); ty;; vy i,r ht J'*. *i ;. *(tt ;; o


t,
-*Ul
Perpecahan Umat J.)
"Tidak akan terjodi Kiamat pada seorang pun yang mengucapkon,
Allah, AIIah,' dan tidak akan teriadi Kiamat kecuali atas manusio-
manusiagang jahat."

**** *

36 Huru-hara Hari Kiamat


-

KERUSUHAN.KERUsUHAN YANE
TERJADI PADA AKHIR ZAMAN.
YANE 5EBAEIAN TELAH TERJATTI
SEKARANEII

Isyarat Rasulullah Saw Bakal Terjadinya Berbagai


Macam Kerusuhan
54. Dalam Shoh'h Al-Bukhari, Shahih Muslim dan Sunon An-Noso'i,
dimana lafazh hadits ini menurut An-Nasa'i, dari Abu Hurairah
Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau
bersabda,

,e \ t-!1 ,"6r j'ri i* tq\i';- osr\i o)?\i';


.a
.'rLJt
"Kita adalah umat yang terakhir dan yangpertama pada Hari
Kiamat. Kita adalah umat yang pertama-tama masuk surga. "

55. Dalam Shohih Muslimdiriwayatkan dariAbu Hurair ahRadhiyallahu


Anhu, dari Nabi Shollallahu Aloihi wa Sallam,
B'c'
-r- l,',t
lr
.a:,,.Jr }+ o.o.'rti'
3-t:" ,y
' ' '
Jli-t yqt i9- ;:);lt
J J'tl,'yqti';'o or}\i';x
jr.ti t:1

L Makudnya saat ditulisnya buku ini oleh pengarang --Penj

Kerusuhan-kerusuhan Yang Terradr . j7


"Kitn adalah umat terakhir dan yang pertama pada Hari Kiamat, dan
um at y an g p er tama-tamo m osu k su r ga. .. . " dan seter usny a.

56. Dalam Shohih Bukhari dan Shohih Muslim dari Abu Hurairah
Radhiyallahu Anhu,Rasulullah S hallallahu A/oihi rlo So/lom bersabd4
a

l-xt
c',f: t:l,i ,!i , ue";t'h r*
06 ,y's;yllr 7r ;lt

l4r *i'c'oS ,t':jq' c',g':V,,!i n


t'
=(
'"J.
A e Y Nti-',6 ji, ui €i. ,1& f- i ,Se F:idt
'l,J.;'JJia.c.'

,tU'Ji {rr? o -.tr\i'ar)a ,i:'


'&tk oi 1'rl i Jti q? -,t;\i
"Barangsiapa membiayai sepasang suom i- isfri ( y ang beriuang) di
jalan AIIah dari hartanya, maka dia akan dipanggil dari berbagai
pintu surgo. Dan surga memang mempunyai banyak pintu.
Barangsiapa ralin shalat, dia dipang$l dan pintu shalat. Barangsiopo
rajin bersedekah, dia dipangEl dan pintu sedekah. Barangsiap rajin
berjihad, dia dipanggil dari pintu iihad. Dan barangsiapa raiin
berpuasa, dia dipanggtl dan pintu Rayyan. Abu Bakar berkata,'Demi
Allah, ya Rasul Allah, bagaimanapun seseorang mesti dipanggil dari
salah satu pintu. Tapi, adakah seseorang yang dipang$l dan semua
pintu-pintu itu, yaRcsul AIIah?'Nabi menjawab,'Ya, dan aku
berharap engkau termasuk di antara fl1ereka. "'1t

57. Dalam ShahihAl-Bukhari dan Shohih Muslim dari Sahalbin Sa'ad


Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

ol
'
iUl iu'Jr P.Q"uqt;.i-4i-{;,C
.tto'.t.1f,to.nii,'o.
.t'.P br 4L-4 e w,l I.r, fF'; t;r; or-425t
I . HR. Al-Bukhari, 516 Bob Monoqib Al-Muhojirin, dengan lafazh sedikit berbeda. Dan terdapat pula
hadib ini dalarn Sunan Atrfirmidzi229l-t92 dengan lafazh yang juga sedikit berbeda.

38 Huru-hara Hari Kiamat


--

'[)i surga ada delapur


1:irrtu. sof u di antaranyo disebut pirtu Raiyan
Pintu rtu tidak oda yang memosukfuryo kecuali orong-orang yang rajirt
be.rpuasa. Apabila rnereka sudah rnosuk, moka pintu ittt ditutup.
'Tidak
ada vang rnemasukinya selain rnereke."l)

Orang Fakir Masuk Surga Lebih Dulu Sebelum


Orang Kaya
58 lnranr Ahmad meriwayatkan dariAbu HurairahRadhiyallahu Anhu
sabda Rasulullah Shullallahu Alaihi wa Sallam.

F ai' "+*ir,r*j.-i
rot

.r--* tA-! ,';1 -u..-';rrtti


'lv Yv
Or<rtI,1 ctrortr1fokb </otr korrrrr rrrus/irnirr rntr.suksurgo setengah hari.
uoif tr /irrro rotrr.s fohurr sebe/u'r oranq-orongkaga dari ntereka."
ladits inr tlikehrarkan pula oleh At-Tirrniclzidan Ibnu Majah dari
f
Muharnnracl brrr Arlr At-Trrnridzi rnengatakan hadits ini hasan-shahih.
.lan nrempuny;ri ;alur-laltrrsanad lainnya yanq berasal dari Abu FJurairah
Rarlhiyallah r r Ar rlrr r

fi9 Sedarrgkatt clalarn Shohrlr A/ Bukharidan Shohih Muslin dari [Jsamah


birr Zaid. bahwa Rasulullah shallella|, Alaihr wa sallambersabda.

* LiJ:5r*i, kl-, J uG rjF ai'.ir *r.,_J" d


.rt-l' eL-r -r tV r:U ,till ,.--,U

"Aktt pernalt berdiri c7i pintttsurgo. tla, ternyata kebanyakon


ionn
memosukntya odalah ()rcrng oriltg rrriskirr Don aku telah berdiri di
pintu rrerako. dorr ternvata kebanyakcut uonq nrenrosukir-tya adalah
kaum utonita."

60 Dalam riwayat Muslirn dari lbnr.r Abbas Raclhivallalnt Anhu.

J-bt . . t *jr .zi


\)\-'
-r
r+Gi .si,r J 3ll {4 .irr -"y; ti
,,tJr
. lO

.,,.il, t*)ii '.Si 6,?s y;t


I llR Al-Uukh.rn. KirohA.sfi .Shiuonr

Kerusuhan-kerusuhanYangTer1adi... 39
"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memeriksa
keadaan neraka, dan ternyata beliau melihat kebanyakan
penghuniny a adalah kaum wanita. D an beliau telah memenksa pula
keadaan surga, dan ternyata beliau melihat kebanyakan
penghuniny a adalah orang-orang fakir. "

61. Sedang menurut riwayat Ahmad dari Anas Rodh iyallahu Anhu, dari
Nabi Shol/o llahu Alaihi wa Sallam,beliau bersabda,
ct...t/tlz
.yt:--Jt d ctJJ .^ti" ,* !6/f*J] |e- Y

" Kiamat takkan terladi sebelum manusia bermegah-megahan dalam


( memb angun) m asi id-masiid. "

{<*{<*{<

40 Huru-hara Hari Iiiamat


-IF

BERITA-BERITA TENTANE
AL.MAHDI

Yang dimaksud ialah Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman.


Dia
adalah salah seorang Khulat'a' Rasyidin dan imam yang mendapat
petu nj uk Al lah (Al
-A' im m ah Al - M ahdiy y in
), b uka n yan g d itunggu-tunggu
(Al-Muntazhar) sepertianggapan kaum Rawafidh, atau yang
ainurup[In
kemunculannya darisebuah bangunan bawah tanah diSariara. Karena
semua itu tidak benar, tidak ada kenyataannya dan tidak ada satu
ofsor
pun yang membicarakannya.
Adapun berita yang akan kami sebutkan di bawah ini, sesungguh-
nya telah dinyatakan dalam berbagai hadits yang diriwayatkan dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,bahwa Al-Munai itu akan
muncul
di akhir zaman. Saya yakin kemunculannya akan terjadi sebelum
turunnya Nabi Isa bin Maryam A/oihis salaam, sebagaimana yang
ditunj ukkan oleh berbagai hadits.

Beberapa Berita Tentang Munculnya Al-Mahdi di


Akhir Zaman
62.Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan, bahwa perawi hadits ini
berkata, "Saya pernah mendengarAli mengatakan, sabda Rasulullah
Al aihi w a S allam,
S hall all ahu

6'jX" d 4
z zi ,

i;- \! , e l'j
"pi ,>rL',
ot)r p3rr
t/
o'
I
.t13a- " -lt
C---\t 13 )1;

Berita-berita Tentang Al-Mahdi 41


"Kaloupun umur dunia ini tin.ggo/s atu hari lagr" namun AIIah tetap
okan membangkitkan seorang laki-laki dari kami, yang rnemenuhi
dunia dengan keadilan, sebagaimana teloh dipenuhi dengan
kezhaliman,"l)

63. Imam Ahmad berkata. meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu


AlaihiwaSallom.
t.!o

N e Ur'^Lti. ,"Jt J"l q t'+^tt


.6 a 3 o. ,

" At M ahdi dar i k am i, ahl u b ait. Alloh


- m em b uatny a sal e h dal am sat u
malom."2)

64. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Ishaq. dia berkata . Ali Radhiyallahu
Anhupernah berkata sambil mentandang kepada anaknya. Al-Hasan.
katanya.

,Frd-'c{fr:&tC,iUr--r &'- r.' ,t


..
,F e^&lr ' e&&rup
/ /.
,t !
t

-J:6r

.\'n uo'1\i tU-":fu


"sesunggu hnyo anakku ini pemimpin. sebagaimana dinyatokan
oleh Rosulutlah shollallahu Alaihi wa sallam. dan akan keluor dari
tulan g pun ggungny a seo r on g el aki y ang b er nam a seper ti n o m o No b i
I

kamu sekalian. Laki-laki itu menyerupoiNobi dalam okhlaknya.


sekalipun tidak menyerupoi beliau dalom rupanyo.
Sesudah itu, Ali menceritakan kisah bagaimana Al-Mahdi
memenuhi bumi ini dengan keadilan.

65. Abu Daud meriwayatkan perkataan UmmiSalamah Radhiyallahu


Anha.aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam
bersabda.

HR Al-Qurthubidalamkitabnya.TadzkirahAl-Qurihubi (mukhtashar). hlm l34.mengatakan.hadits


ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan maknanya. dan dikatakan oleh Al-
Tirmidzi hadits ini hasan shahih.
'' Alloh membuotnga saleh dolam sotu molom," maksudnya. Allah menerima taubatnya. memberinya
taufik. pemahaman dan bimbingan. meski sebelumnya tidak begitu. sebagaimana yang akan
diterangkanlagitafsirdariungkapaninimenurutpengarangsendiri.Yangmengagumkandisini ialah.
bahwa Al-Mahdi itu pada mulanya jauh dari taufik dan pemahaman yang mendalam. kemudian
datanglah kepadanya semua itu secara mendadak dalam satu malam. sehingga pagi harinya dia
sudah menjadiseorang da'iyangmenyeru kepada hidayahAllah dan dan menjadipenyelamat umat

42 Huru-hara Hari Kiamat


I

-
'&G l': c j";t ,,t sl<;i
'Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari anak-cucu Fatimah."

Pemberitahuan Rasulullah Tentang Berbagai Cobaan


dan Penderitaan Yang Akan Dialami Keluarganya
Yang Mulia

66" Ibnu Majah meriwayatkan dariAbdullah, dia berkata, Sekaliwaktu


kamiberada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi u.'o So/lom, tibatiba
berlinanglah air mata beliau dan pucat roman mukanya.
Abdullah berkata (melanjutkan riwayatnya): aku berkata, "Tidak
berkesudahan kami melihat di wajah anda sesuatu yang tidak kami
sukai."
J aw ab Rasulu llah S hal I all ahu Al aihi w a S all am,

i'fu ,J',pi ,:t'1Q,;lt ;;;'-li


J - \P".( .
t, - r:i ilr r're;t ;>J J,i ,tt
"# o;)t
. t ,- - o.,i, ,,- c
oo'- . , t. .t i -' .. c .' t'
q*
"FA ij GL- ,r
,1
t+,y:s t*--,i.t ,fr.
'..o I,,:'. t, otj -. l-,'-{ tr,i,.
ot-b'r o5r,,a:-t o*w "2*j:y| 'r4, i):U're-, oj-l
$'6i;
. , tlo .1 c,
.J J^i ,t ,Ft JL a*;:" ;;
J - 9r-'
,
' .
,
' L tlo t. t. l,o.'
f ):n- * rrtL u
t:;'it 4:+
"&'d,t !')',i 3a I'o 6 *,k &3

"Sesungguh nya kami adalah keluarga yang dipilih oleh Allah untuk
akhirat, sehingga datanglah suofu kaum dari arah timur. Mereka
membawa bendero-bendera hitam lalu meminta roti, tetapi
masyarakat tidak memberinya. Oleh karena itu, mereka
memerangi (masyarakat itu) sampai menong dan diberi apa yang
mereka minta. Nomun ternyata mereka tidak menerimanya,
sehingga mereka serahkan dunia ini kepada seorang lelaki dari
keluargaku, Ialu laki-laki itu memenuhinya dengan keadilan,
sebagaimana telah dipenuhi dengan kezhaliman. Maka,
barangsiapa di antara kamu mengalami zaman itu, hendaklah dia

Berita-berita Tentang Al-Mahdi 43


datang kepada kaum itu, walaupun harus merangkak di atas
saliu."tt
Pernyataan di atas memuat isyarat kepada Bani Abbas,
sebagaimana tersebut trdahulu dalam pembahasan tentang permulaan
berdirinya daulah mereka pada tahun I32 H. Selain itu, di sini juga
terdapat petunjuk bahwa munculnya Al-Mahdi adalah setelah runtuhnya
Daulah Bani Abbas. Dan Al-Mahdi termasuk Ahlul-bait dari keturunan
Fatimah binti Rasul S hallallahu Alaihi waSol/om, yakni dari anak-cucu Al-
Hasan atau Al-Husein, sebagaimana dinyatakan oleh nash hadits tersebut
di atas, yang diriwayatkan dariAlibin AbiThalib Radhiyallahu Anhu.
Wallahu A'lam.

67. Ibnu Majah dar'iTsauban, meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu


AlaihiwaSallam,

*t A'd. t'"i i4, ;r'4? ^:x o /t/ c/

P *'$tW 9/)tFrr"l,c,,Glr *; A
'J]l;o',;(, $p'Jt;.t'^L;f ! r-+ ft n ;; n
'd . t ,z ..
.6.7alr {l t,J' f,p
:9"i.tr ,b
f;
"Ada tiga orang yang saling berperong di sisi gudang kekayaan kamu
sekalian. Mereka semua adolah anak khalifah (yangkekuasaannya)
tidak beralih kepada satu pun dari mereko. Kemudian muncullah
bendera-bendera hitam dari aroh timur. Mereka memerangi komu
sekalian dalam suof u pertempuran yang tak bisa dilawan oleh
bangso mana pun. --Kemudian Rasulullah menyebut sesuatu yang
tidak saya hat'al- Lalu bersabda, Jika kamu sekalian melihat orong
itu. maka berbai'atlah kepadanya, meskipun horus rnerangkak di
otos so/iu. Karena dia adalah khalit'ah Allah yang mendapat petunj uk
(Al-Mahdil "zt
Hadits ini hanya diriwayatkan oleh lbnu Majah sendiri. tetapi
dengan sanad yang kuat dan shahih. Dan menurut zhahirnya. bahwa yang
dimaksud "gudang kekayaan" tersebut dalam hadits di atas ialah
simpanan yang ada dalam Ka'bah. yang sampaidengan akhirzaman akan
ada tiga orang anak khalifah yang tewas disana ketika hendak mengambil

l HR lbnu Majah. 2'366. hadits no 4082


2 l-lR lbnu Majah. 2 1367 hadits no 4084

44 Huru-hara Hari Kiamat


__

sirnpanan tersebut Barulah sesudah itu munculAl-Mahdi. Munculnya dari


negeri timur. bukan darisuatu bangunan bawah tanah di Samara, seperti
anggapan orang-orang awam dari kaum Rafidhah, bahwa Al-Mahdi itu
sudah ada di sana sekarang, sedang mereka menunggu-nunggu
kemunculannya di akhirzaman. Semua iniacialah sejenis igauan, bohong
besar dan godaan berat dari setan. Karena tidak ada dalilmaupun bukti
atas hal itu. baik dariAl-Qur'an, As-Sunnah maupun hasilpenyelidikan
gang benar dan masuk akal, ataupun istihson.

++++{'

Berita-berita Tentang Al- Mahdi 45


BEBERAPA CONTOH KERUSUHAN
YANE TELAH DAN AKAN 5ERIN6
TERJANI PADA AKHIR ZAMAN

Apabila Telah Banyak Kaum Perusak, Maka Semua


Akan Hancur, Sekalipun Masih Ada Beberapa Orang
Saleh

68. Berkata Al-Bukhari, dari Zainab bintiJahsi, bahwa dia berkata.


"Pernah Nabi Sho//allahu Alaihi wa Sallam bangun tidur dengan
roman muka merah, seraya bersabda,

/
t' c
!
Jti
"r"'v + A._ir-, il'
l).t,Hi4t '
,23 e)' -l'9l l,
(-- U ,.r!

'o$i'Eu;')l ,N.,Jtr-, to .t
Ji-crJ oJ^
. \,/
V (:J
- c>V,J L-
s ?.
9>1.

.
to
e*lijt 'k tit e'Jv'orAr*)t ti')
"TiadaTuhan melainkan Allah. Celaka bangso Arab, garo-gara
kerusuhon yangbenar-benor telah dekat! Pada hari initelqh bobol
sebagian dari dinding penyumbatYa' iuj -Ma' iuiseperti ini, 4emikian
kata beliau sambil menghitung 90 atau 1 00-. Seseorang bertanya,
Apakah kita akan binasa, podahal di antara kita masih ada orang-

Huru-hara Hari Kiamat


or an g sal eh?' J aw ab Ros u/S hol/ all ahu AI aihi w a S all am,', ya, apab i I a
telah b any ak keb usukan. "' I)

69 DariAbu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallailahu Alaihi wa


Sallam bersabda,
/o

o"o,#,,,',,i;,"70io"i,"*nl^'0,1,:,:;,:r::i::r:irtr,
Ma' juj, seperti ini," sambil menghitungg} dengan nada cemas.,,

70 Al-Bukharijuga meriwayatkan dari ummu Salamah, isteri Nabi


shallallahu Alaihi wa sallam berkata, "Pernah NabiSho//o llahu Ataihi
wa Sallam bangun tidur dengan terkejut seraya mengucapkan,

H tstFr ,y Srl 6c #t u ^tl:, ,S;i tic rtrrir;)


d #:G r ,i!1' e tg u'-, f,- et;*Ljt ''-tk 4;
i-r\i
"Mahasuci AIlah, gudang-gudang kekayaan apakah yang
diturunkan malam ini? Dan bencana-bencana apakah yangAltah
turunkan? siapakah yang bersedia membangunkan wanita-wanita
penghuni kamar supaya shalat? Berapa banyak wanita yang
b erp akai an di d uni a, tetap i tel anjan g di akhir at? " 2 )

lsyarat Rasulullah SAW Bakal Terjadinya Berbagai


Kerusuhan di Kalangan Masyarakat Islam
71. Kemudian Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Usamah bin
Zaid, diaberkata,

1 HR. Al-Bukhari, 92. Kitob Al-Fitan. 4 Bob QaulunNobishol/o//ahu Atoihi woSollam: Waitun li At-
Arob Min Sgorrin Qad Iqtorab . hadits no. 7059.
z HR. Al-Bukhari, 92.KitabAI-Fitan.6.LaYo'tiZamanunlllalLodziBo'dohu, haditsno 7069 Wanita-
wanita penghuni kamar, makudnya isteri-isteri Nabi shollo//ohu A loihi wa sallam.

Beberapa Contoh Kerusuhan Yang Telah... 47


"Nobi shallallahu Alaihi uto sollam pernoh rnik ke oto.s so/oh sofu
bangunan tinggi di kota Madinoh, Ialu bersabda, 'Tahrukah kamu
sekalian apa yang aku lihat?' Para sahabat meniawab, 'Tidak. ' Rosu/
bersabda, 'sesungguh nya aku benar-benar rnelihat huru-hara teriadi
di sela-sela rumah-rumqh kalian seperti tururrnya huian. "'

72 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhudari Nabi shallallahu Alaihi wa


Sallam bersabda.

"JG
J:il' Jb' ; J lr, j -'., U 6ti c'Al
"Waktu so/ing berdekatan, ilmu berkurang, kikir tak mau hilang,
huru-hara merajalela, dan banyak terjadi kerusuhan. para sahabat
bertanya, 'Ya Rasul Allah kerusuhan apakah itu?' Beliau menjawab,
" Pembunuhan, pembunuhan . " ) 1

Setlap Jaman Yang Lewat Lebih Baik Daripada


Sesudahnya
73. Al-Bukharimeriwayatkan dari Adi, dia berkata, pernah kamidatang
kepada Anas bin Malik, lalu kamimengadu kepadanya tentang apa
yang kami alami dari perbuatan Al-Hajjaj. Maka Anas berkata,
"Bersabarlah kalian, karena sesungguhnya tidak
ada satu jaman pun
yang dialami manusia kecualijaman berikutnya lebih buruk lagi
daripada sebelumnya. sehingga kamu menemui Tuhan-mu. Saya
mendengar ini dari Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam."2'

Isyarat Rasulullah SAW Bakal TerJadlnya Kerusuhan-


kerusuhan Hebat, Yang Harus Dlwaspadai dan
Dlhindarl
74. Dari Abu Hurairah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sabda
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

I IIRAI-[]ukhari.92.KitobAlFiton. l;.lJoh/,lntlntAl-l:it,trt ha<hlsno7(](rl Ilatlitsirrirlrntr..rv.rtk.rrr


pr.rla oleh Muslim. 2 305. dan Ahrnad no 7I ft6
,2
I lR. Al-Bukhari. 92. Kitob Al-Fiton. 6. Bob I.oYo ti /-orrtonrut illoll.odzil]o rlolrr Sr" ornrrr Mirrlrrr. haclils
no 7068

4E Huru-hara Hari Kiamat


'? t. I t-.-
.

_-,";*
Jo
k+.3uJt,. jt-iJr? t.- . t
;+ t W. rttiJt J# rrr*."
tl o
J a ' _. t .''fJl ,t'.; W r,*al o;'dt
o

at t-;;*i \rgJ

t,at
.q r.j-[.' lr\l 9l tJ, -\*J tJ
"Akan teria<Ji lnrtt hor<t. dnrrurrrr orong yorrg duduk lebih baik
doripada orang vang berditl. oratlg yong berdiri lebih baik daripada
orang gang berialan. dan orarryJ yong berialan lehih boik daripada
orutg yang berlari. Barangsiapa mendekatinya. ntaka huru-hara itu
okon rnenarikrtya lebih dekat. Maka dari itu. barangsiapa
mendapatkon di sono suatu benteng uftru tempot berlindunglainnya,
maka berlindunglah di situ."t'

Dicabutnya Amanat dari Hati Manusia


75. Al-Bukhari berkata. "Hudzaifah telah rnenyarnpaikan hadits kepada
l<ami. katanya: Rasulullah Shallallahu Alaihi too Sol/om telah
menyampaikan dua buah hadits kepada kami. salah satu di antaranya
telah aku alami. dan aku menunggu-nunggu yang lainnya. Pada
hadits yang pertama beliau bersabda.
l ! , ,t q tt '."a
i_;.rTr^Jr r,
'.tl
tr^y- i JG'; +* ts gU'; alt !r .ri
.f;' rt ,J: |

"Sesungguh nya amanat itu telah turun ke dalam lubuk hati manusia.
kemudian turun pula Al Qur'on. maka tahulah mereka dari AI-
Qur'on (apa yong diomonotkon). kemudion tahu pula dari As-
Sunnoh. "
Dan beliau sampaikan pula kepada kami hadits tentang dicabutnya
amanat, sabdanya.

+; iuli '*"t;'r1r 1*)t 1u.


a ..
.a , t -a

;\,P r_,r;r W
;;;.ir ,Ji ,P u';i r* e'*-tL t'r3t 76-'n 5';t
I llR Al-lJukhan.tt2.KitahAl f:itorr.9. IJobTokunuFitrrahrn al-Qo'idrtMithoKhoirunMinolQo'im.
hadits no 7()lll

Beberapa Contoh Kerusuhan Yang Telah... 49


tuoo/
-I9 .{;> ,>)
L>)J -.>r5
t

e.f iui dtli q"'iYi"tSJ->" oria-'rtlr'-)rJ'1


,,,t
,r-gi u, L;"i G ) '*ei u F"rt 'Jujs Qi >w , D\) *,.
..J

!y.,rL--- ) ,* ji A:,IGJ,_r Jir + JV * evs


"ro, '
o z t. o, . , ,, t
;t-f 3)-)l *l; ot; r1l*, rK _, 'J"t $,
-
jf ,,
..J!i
. t. . , t t .at t t -. . i3 tt.
/ /o
,'v!l i5
.r-iy;, t-ly; )!.(_- Lj \-r )t J.JLjl -4-;
, ).e o>,
VtS a--sW L>

"Seseorang tidur beberapa saat, maka dicabutlah antanat itu dari


dalam hatinya, sehingga meninggalkan bekasnya bagaikan bekas
go r es an. Ses udoh itu di a p un tidur I agi b eb er ap a s aat, ! al u am an at itu
dicabut lagi dari dalam hatinya, maka (kali ini) bekasnya seperti bekas
Iepuhan, yakni seperti halnyakamu menggelindingkan bara api pada
kakimu lalu melepuh, Ialu kamu lihat lepuhan itu membengkak,
p ad ahal d al am ny a ko so ng. ( H ud zaif ah b erkata) : Ki ni nt an usia sal n g i

berjual-beli, padahal tidak seorang pun yang rnenunaikan amanat,


sampai-sampai dikatakan, 'Sesungguhnya di Bani Fulan ada seorang
yang bisa dipercaya.' Sehingga dikatakanlah mengenai orang itu,
Alangkah hebatnya, alangkah eloknya, alangkah pirtarny a.' Padahal
dalam hatinya tidak ada iman seberat biji sawi pun. (Kata Hudzait'ah
pula) : Dan sesungguhnya aku pemah mengalami suatu masa, di mana
aku tidak peduli dengan siapa pun dari kamu sekalian aku berlual -beli.
Kalau dia muslim, maka keislamannya pasti mendorong dia datang
lagi kepadaku. Dan kalau dia orang Nosroni, pasti pembantu-
pembantunya mendorong dia datang pula kepadaku. Adapun
sekarang, aku tidak lagi berjual-beli dengan kamu sekalicn kecuali
dengansi Fu/on dan si Fulan. "

lsyarat Rasulullah Bakal Munculnya Huru-hara dari


Arah Timur
76.Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallampernah berdiri di sebelah mimbar sambil menghadap
ke timur, lalu bersabda,

i:tr j'j';u+t
.. t- . t . to' o
.udll oj :l
a

9ta
o! )t

50 Huru-hara Hari Kiamat


_7_

"Ketahurlah, se.sungguh nya hunt hara (akan timbul) dari sini. dari
tempat munculnva tanduk seton, kata be.liau: tanduk
matahari-- " -atau

Isyarat Rasulullah Bahwa Kerusuhan Akan Sering


Terjadi, Sehingga Orang Yang Masih Hidup Meng-
inginkan Mati
77. Al-Bukhari meriwayatkandariAbu Hurairah. dia berkata: Pernah saya
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.

.'{\E; o4 u i * ,f'}, }.o. ,V'5, ';. F tr:-l' ,


p O

"Tidak akan teriadi Kiamat sehingga seseorong melewati kuburan


orang lain. lalu dia berkata, 'Andaikan aku ntenggantikan
tempatnyo '

lsyarat Rasulullah Bakal Kembalinya Agama Berhala


kepada Beberapa Kabilah Arab Menjelang Kiamat
78. Al-Bukhari meriwayatkan dariAbu Hurairah. pernah saya mendengar
Rasulullah Shallallahu Alaih wa Sallam bersabda.

.^;iJt ,s5 & u"'yit:t -g( -p-rt -,- +(;t\f ,l


"Takkan t"rioai Kiamat ,"hrnn1o pantat para tuanifo Dous
zul Khalashah. " I'
bergoyang- goyang di sekeliling D

Dzul Khalashah adalah berhala kabilah Daus. yang rnereka sembah


pada masaJahiliyah.

Pemberitahuan Rasulullah Tentang Kekayaan


Melimpahruah Yang Akan Dihasilkan dari Bumi
Arab, dan Bahwa Kekayaan Ini Akan Menimbulkan
Perpecahan, Pertengkaran dan Peperangan
79. Menurut riwayat Al-BukharidariAbu Hurairah Rodhiyallahu Anhu.
Rasulullah Shallall ahu Alaih w a So //om bersabda.

I HR.Muslim8ll82.darijalurAbdurRazzaqdengansanadini,cet.Al-Astanah Dandiriwayatkanpula
oleh Al-Bukhari 13/66 dari AbulYaman. dan oleh Ahmad dalam Musnodnya no 7663 lbnul Atsir
mengatakan, "Yang dimkud disini ialah. bahwa Kiamat takkan terjadi sehingga kabilah Daus murtad
dari [slam. lalu para wanita mereka menari berputar-putarmengelilingi Dzul Khalashah sambil menari
menggoyang-goyangkan pantatmereka. seperti yang dulu mereka lakukan dijaman Jahiliyah

Beberapa Contoh Kerusuhan Yang Telah 51


6 z I to
].':f,-tu'r,;t ;,+rr--A)UP
ol c .

f ar-^J ol c.,l7iJl !+ y
.tt

,a
t
, o.. to
.\:_i 4,
"Tidak lama lagi lembah Et'rat akan membuka gudang kekayaart
berisi emas. Makabarangsiapa mengalami saat itu. janganlah dia
mengambilny a sedikit pun. "

80. Sedangkan riwayat Muslim dariAbu Hurairah Radhiyallahu Anhu.


bahwa Rasulullah Shallaltahu Ataihi wa Sallam bersabda.

it c * -tt'jJt';- ;; "*ur
urA ,J*, t-* i;-, )
e ,s #.'t,-lr i*1 lfu.', "-t,iV"F c ,W 4t
,li ,silr r:i itr{i
"Takkan terjadi Kiamat sebelum lembah Et'rat menyingkapkan
sebuah gunung emas yang menyebabkan peperangan di antara
sesama manusia yong memperebutkannya. Dari setiap 10Q orang
akan terbunuh 99. Dan setiap orang dari mereka berkcta,
' B arangkali akulah y ang akan selamat' . "

Isyarat Rasulullah Bakal Munculnya Banyak Dajjal


Sebelum Kiamat, dan Bahwa Kiamat Akan Terjadi
Tiba-tiba di Kala Manusia Mengabaikannya
81. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu,
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi w a Sallam,

'^Jk 4 '; rrtr y+t iq-,F ;-.- ui;r,if ,t


; -,; o r:k r iL;'4",h'r i+L 6#'r, t^t+t

.,'. tr,.
a. ' l.:-... t t a , a. t
r.o-, o , ,,, ?, o
t/.
t'S AtJ-a .-lyr" V J\Jl .:-: rt &'_.b4J Jt)l i\,
t-.

52 Huru-hara Hari Kiamat


' 'f ., u , J.
I r l:' :' tt. I -/' o oi. t,. 6.
oPtf) 4)
-' l>- .?_,'l
'i.
! +b * yt qrtJt JP 4-)g 4-? 8)

,tr} ?. "V'St "i ,_# r 9t-r' €, ,/ir


-fft* €,) U i *
t-I n'rtlr r^ir'r'.AL 6t; e,1 o: r*ct & e,
Jl Ji ;t '":.,1
lz
o /a
-rt,d
o I
,ic\U g" yl 3=:yl.t;irl;ri
'.t -n. t, t./

Fs (\',* tltll
. t.oi a
L+f d)>rl .p bJ 4eLJl j/". L^3 t,9
' t I '

b), -o'.At loll''lJt,yFs yu-L- ),r ctlki ), ri;


'.r'..

U F :'^*" * :+i. *
'9'1 *'ilr
,4.,ltu C";'a-);
. ,o I , , , t ..
; , jj ) 4tul !)JJ.-.
O.'
t'l'l
.t-S-...t+
'.
$ 4i
,-,c,.Jr Xiti L/ '.r.iJ . a.i
"Takkan teriadi Kiamat sehingga ada dua pasukan besar berperarry.
Pertempuran terjadi diantara keduanya demikiansengifnyo. padalnl
pengakuan rncsing-mosing somo. Dan (takkart teriadi Kianrct)
sebelum dibangkitkannya dajjal-dajjal pendusta, hampir ada 30 orang
jumlahnya, mosing-m osing mengoku dirinya uf uson AIIah. Don
(takkan teriadi Kiamat) sebelurn dicabutnya ilmu, banyak teriadi
gempa bumi, waktu berlalu cepat, huru-hara merajalela dan banyak
terjadi kerusuhan, yaitu pembunuhan. Dan (takkan terjadi Kiamat)
sebelum harta kalian melimpah-ruah, sehingga membuat pusing
pemilik hsrto, koreno kesulifon mencari siapa yong akan menerima
sedekahnya. Sompoi-so mpai dia menawarkannya, maka orong yang
ditawari berkata, Aku tidak membutuhkannya'. Dan (takkan terjadi
Kiamat) sebelum monusio berlomba membangun gedung-gedung
tinggi. Dan (takkan terjodi Kiamat) sebelum seseorang melewati
kuburan orong loin, lolu dio berkata, Andaikan aku menggantikan
tempatnya.' Dan (takkan terjadi Kiamat) sebelum matahari terbit dan
bar at. Apab ila m atahari tel ah terbit disoksikon mon usio, m aka mereka
semua beriman, tetapi pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman
seseorong bagi dirinya. yCIng sebelumnya tidak beriman. ataupun
berbuot boik selogi teloh berimon. Don ses ungguhnya Kiamat benar-
benar teriadi di kala dua orang lelaki sudah merentangkan kain di
antara keduanya. namun belum sempat beriual-beli ataupun
melipatnya. Don sesun gguhnya Kiamat benar-benar terjadi di kala
seorang lelaki pulang dengan metnbouro susu untanya, tetapi belum
sempot mencicipinyo. Don sesu ngguhnya Kiamat benar-benar terladi

Beberapa Contoh Kerusuhan Yang Telah 53


-

di kala seseorang sedang ntelepa kctlatrurya, n(llrrn lx:lurrt st'rrf)trf


rnengisi air ke dalamnyo.I)on sesungguhnyo Kiortrttt btrrur lterur
terjadi di kalo seseorong s udah ntengartgkut rrrokorrurr ke rrnilrilr tgtt.
tetapi belum sempat ntemakanrrya."
82. Dalam riwayat Muslim, Hudzaifah bin Yarnan berkata: "DenriAllah.
sesungguhr-rya akulah orang yang berrar-benar paling tahtr tetttarrg
setiap huru-hara yang terjadi antara masa hidulrku dan I lari Kiamat
Dan apa salahku kalau aku menceritakan sernua itu Rasr-rlullah
Shallollohu Alaihi wa Sallam tidak merahasiakan sesuatu purr, yang
tidak beliar-r diceritakan kepada sel;rin aku. Tetapi Rasulullah
Shallallahu Aloihi uo So//om menrang pernah bersabda tentang
berbagai huru-hara ketika beliau berbir:ara disuatu mailis. di mana
aku ikut bergabung."
;'Rasulullah
Hudzaifah mengatakan. Shcr//o//ahu Aloihi uta Sollom
bersabda seraya menjanjikan bakal terjadinya berbagai macam huru-hara,
diantaranya ada tiga huru-hara yang hampir tidak membiarkan apa pun
(kecuali dilandanya). Dan ada pula yang terjadi bagaikan angin di musim
panas, ada yang kecil, dan ada pula yang besar. "
Hudzaifah mengatakan pula, "Maka orang-orang di majlis itu pun
pergi semua selain aku."
Muslim meriwayatkan pula sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wo
So//om dari Nafir, dari Sahal, dari ayahnya, dari Abu Hurairah
RadhivallahuAnhu,

J')q;r q:-i i'lr',i;' ) v E't t7a',p oldt rfi


t o o )o !' . t tc c
o c lo l' o.8.. c/
,H fet fJl+ f-f' A fet
'/'
Lr.2!:1 \g.r:,,! ,"at oa:t1
"tt.. ' o.'o onrt' o.rr--' ..
'fl+ i4> Ll teS ,+.;l! e--
"lrak menahan dirham dan qot'iz-nya, Syam menahan mudyu dan
dinarnya, dan Mesir menahan irdab dan dinarnya.l) Dan komu
sekalian kemboli lagi seperti semula. Kamu sekalian kembali lagi
seperti semula. Kamu sekalian kembali lagi seperti semulQ."
Semua itu telah disaksikan daging dan darah Abu Hurairah
RadhiyallahuAnhu.

I. Qoliz adalahsatuan takamn di lrak, Mudyu adalah satuan takaran di Syam, dan lrdob adalah sahran
takaran di Mesir.

54 Huru-hara Hari Kiamat


---.=F

ll.), Serlarrtq rnenrrrulnwavat Inranr Ahnrad.l)erdwl h.rdits ini mengatakan,


lrerrrah saya rrrt,rrtlrrnqar Abu I lurairah Rtdliyallahu Anhu berkata
Saya pet'tr;rh tttctttIt'ttgar.R.rsulullah S/ruiiollahu Alaihi uro So//onr
bersatrcla.
t
rlJr !--* .,- JJr,:
y"e is;;i gf-ri ii i5 Uu.r!
4i' .-u;i :; kr+i ; .rtr e,r \|)JJr>r-rr
J JJ.J

",likukurtttt.sc'krriicrtt <liberitrtrirrr;xrrifrrrrg.
rrrokcr takkanlanalagiada
srlolu korlrt. yonq pergi di Pogi lnri tlalanr nurka Allalt. dan pergi di
tre har i clal ar n hr ru
sr h ara..sedor g fo ngo n m ereka m etnegan
r g cent eti
seperti ekor sapi "

lsyarat Rasulullah Bakal Terjadinya Kerusuhan-


kerusuhan Yang Membinasakan Akhlak, Sehingga
Orang Tidak Mempercayai Lagi Teman Dekatnya
84 Abu Daud meriwayatkan dari wabishah bin Ma'bad Al-Asadi. dari
Ibnu Mas'ud RodhiyallahuAnhu.dia berkata: pernah saya mendengar
RasLrlullah sho//cr/hhrr Alaihi rrrcr so//orn bersabda lbnu Mas'ud
-lalu dari
nrenyebut sebarlian haclits seperti yang diriwayatkan Abu
Bakrah cla. selarrjrrtrrya trersabda lrLrla. "serrun yangterbunuh
clalant htrtr hara itrr rrro.srrk rrcraka "
Dalar. haclits ilu wabishah nrerrgatakarr. saya bertanya. "Kapankah
itu teriadi. wahai lbnr-r Mas'r-rd ?"
Ibnu Mas'ucl nrenjawab. "ltulah jaman kerusuhan. dimana
seseorang lelakitidak merasa anran terhadap teman duduknya."
Saya bertanya. "Kalar,r begitu. apa yang anda perintahkan
kepadaku. iika aku mengalamiiaman itu?"
"Tahanlah lidah dan tanganmu." iawab lbnu Mas'u dRodhiyoilahu
Anhu menyarankan. "Dan iadilah salah seorang yang betah menetap
dalam rumah."
wabishah bercerita: Ketika utsman Radhiyallahu Anhuterbunuh,
maka terbanglah hatiku tinggi-tinggi. lalu aku memacu kendaraanku.
hingga sampailah aku di Damaskus. Disana aku menemui Huraim bin
Fatik Al-Asadi. Maka dia bersumpah: "DemiAllah, yang tiada Tuhan
melainkan Dia, sesungguhnya aku benar-benar telah mendengar berita itu
dari Rasulullah Shollol lahu Al aihi w a Sallam ."

Beberapa Contoh Kerusuhan Yang Telah t)


Isyarat Rasulullah Tentang Berbagai Kerusuhan,
Yang untuk Menghindarinya Harus Menyingkir dari
Masyarakat
85. Demikian. sebagaimana tersebut dalanr sebuah hadits yang
disampaikan kepada kita oleh Ibnu Mas'ud.
Abrr Daud n'reriwayatkan dari Muslim bin Abi Bakrah da. ayahnya.
dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihiurrr So//onr bersabda,

";J,.ldt
ro - t ,, i
s c;
'
w g+L3t
o
.t
t#!
"!tl=]r
.r,cr :t ";.r+t*i',. o;t.i' _f ";- k+ luiry ;uir
,.-rr

_-f i__l .-rs;* Jr, €';:u r^, 4' Ji, t ,F, Jw Ju


u i', . ' o
eti I Uts J: *.'J;J)t? il"Jts ,t') +U|JAJt
o.

"+,-;c{s
* Jtlrl.Ii ?g uk l,-r') 9'tL."Jttlt
7u-""t l\'#"|;r;1,'1rb-r l\Ci ri* :*.
.etAr
"Sesunggu hnya akan terjadi suotu huru-hara, dimana orang yang
berbaring lebih baik daripada orang yang duduk, orang yong duduk
Iebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri tebih baik
daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik
daripada orang yang berlari. Abu Bakrah berkata, 'Ya Rasul Allah,
apa yang anda perintahkan kepadaku?' Rasul menjawab,
'Barangsiapa memiliki unta, temuilah untanya. Barangsiapa
iki kam b in g, tem uil ah kam b in gny a. D an b ar an gs iapa m em il iki
m e m il
keb un, temuil ah keb u n n y a.' Ras ul b er sab da p ul a,' B ar angsiapa tidak
memiliki opa-apa, maka ambillah pedangnya, lalu pukullah batu
dengan mata pedangnya itu. kemudian selamatkan dirinya selagi
bisa."'
Hadits serupa diriwayatkan pula oleh Muslim dari Utsman As-
Sahham.

86. Sedangkan menurut riwayat Ahmad, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash
mengatakan ketika terjadi huru-hara yang menewaskan utsman bin

Huru-hara Hari Kiamat


_r_

Affan Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah shallaltahu Alaihi wa


Sallambersabda,

;:# r1dl fdt'u pWrysrgi&q:y


o.57-.-..
q#,Jo J-, ,.t! u?ji (*tr
u '" eatteAt
.t
.frT i/tt
"t
i",#.atiu'La
"Sesunggu hnya akan terjadi suatu huru-hara, dimana orang yang
duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri
Iebih baik daripada orang y ang berjalan. D an orang yang berj alan
Iebih baik daripada orang yang berlari. So'od berkata, 'Bagaimana
pendapat anda, kalau s*eorang masuk rumahku lalu mengulurkan
tangannya -maksudnya, hendak membunuhku....7' Rasul
menjawab,'Tirulah seperti (Habil) putra Adam."'

Nasihat Rasulullah Dalam Menghadapi Kerusuhan


Dalam me nghadapi kerusuhan, Rasulullah s hallallahu Alaihi
w a sallam
menasihatkan agar kita tabah menanggung penganiayaan dan
menghindarkan diri, jangan ikut bergabung melakukan kejahatan.

87. Demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Musa
Al-Asy' ari, Rasulullah S hall allahu Al aihi w a S allam bersabda,

ry-ga;l,P, F 4*ilr eu_,;-Lt


t4..,--r;*'st
";.t w +6t r;k gl;l ai,$, Gk €i) qi
tr-L;')'€-*.t)'Ki ,,fil: ,y ; W,.;al;;at 6;
*i J ,4',y: ot);qr,E#tifL.{rr:)i
.r,t;.ty'6{'&
"Sesunggu hnya akan terjadi bermacam-macam huru-hara
menjelang Hari Kiamat bagaikan potongan-potongan malam yang
gelap, dimana seseorang di pagi hari mukmin, lalu sore harinya
m enj adi kafir. D i s,ore har i m ukmin, Ialu paE hariny a m enj adi kaf ir.
Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang

Beberapa Contoh Kerusuhan Yang Telah ,/


berjalan lebih baik daripada yang berlan, Maka dari itu. putctl'tkorr
u, p oto n g - p oto ngl ah tal i -tal iny a, da n hu ft ar n I aLt
b us u r- b us u r m
pedang-pedangmu dengan batu. Lalu. kalou salah seorang dari
kamu sekalan dimasuki (rumahnya), maka tirulah yang terboik
diantara kedua putra Adam."

Isyarat Rasulullah Bakal Murtadnya Sebagian Kaum


Muslimin Kembali Kepada Agama Berhala
88. Menurut riwayat Imam Ahmad dari Tsaub an Radhiyallalnt Altrnt
sabda Rasulullah Shallallahu Aloihi u.'o So/lom

ss)

Jtc

eaKiii 1"

6rtJ,iq fu ,i La ru"ii

,y .y,6'fr
"rik'u;*
6.v Jry

58 Huru-hara Hari Kiamat


-
.+t )i
"Sesungguhnya Allah telah mengerutkan bumi di hadapanku,
sehingga aku dapat melihat negeri-negeri timur dan barat. Dan
sesunggtrhn ya kerajaan umatku akan mencapai bagian-baEan bumi
y ang dikerutkan itu. Don sesu nggu hny a aku telah diben dua gudang

kekayaan, yang merah dan yang putih (emas dan perak). Dan
sesungguhn ya aku telah memohon kepadaTuhan-ku, agar umatku
tidak dibinasakan dengan paceklik yang merata, dan agar mereka
tidak dikuosoi oleh musuh, selain diri mereka sendiri, yang
merampas kejayaan mereka. Don sesungguhnya Tuhan-ku Yang
Mahaperkoso logi Mahatinggi bert'irman,'Hai Muhammad,
sesungguhnya apabila Aku telah memufuskon suofu keputusan,
maka takkan bisa ditolak Sesunggu hnya Aku telah mengabulkan
permohonanmu bagi umatmu, yakni mereka takkan dibinasakan
dengan paceklik yang merata, dan takkan dikuosoi musuh selain diri
mereka sendiri, yang merampas kejayaan mereka, sekalipun mereka
dikepung dari segala penjuru bumi, Allah berfirman, oleh
-atau
orang-orang yang hnggal di segala penjuru bumi- kecuali sebagsan
mereka membinasakan sebagian lainnya, dan sebagian mereka
menawan sebagian lainnya.' Adapun yang aku khawatirkan
terhadap umatku, tak lain adalah para pemimpin yang
menyesatkan. Dan apabila pedang telah diletakkan di tengah
umatku, maka tnkkan diangkat lagl dari mereka sampai H an Kiamat.
Kiamat sampai adanya b eberapa kabilah dari
D an hdak akan terj adi
umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sampai
adanya beberapa kabilah dari umatku yang kembali menyembah
berhala. Don sesun gguhnya akan muncul di tengah umatku tiga
puluh orang pendusta, masing-masing mengaku dirinya nabi,
padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi
sesudahku. Nomun, akan senantiasa ada segolongan dari umatku
yang membela kebenaran. Mereka hdak peduli terhadap siary pun
yang melawan mereka, sampai datangnya perintah Allah'Azza wa
Jalla(Kiamat)."1)

l. HR.Muslim,52-KitabAl-FitanwoAsyrathAs-So'oh,5,BobHolakuHadzihilUmmotiBo'dhihimbi
Bo'dh, hadis.no.2889. Dan diriwayatkan pula hadib ini oleh Abu Daud no.4252, oleh Atfirmidzi
41499no.22l9,oleh hnu Majah no.2952, olehAhmaddalam Musndnya5?78dan284dari riwayat
Tsauban, dan juga oleh Ahmad dari riwayat Syaddad binAus,41723.

Beberapa Contoh Kerusuhan Yang Telah... 59


Huru-hara Tiada Habisnya
89. Menurut riwayat Abu Daud, bahwa perawi hadits ini berkata: Aku
telah mendengar Abdullah bin Umar berkata: Kami pernah duduk di
sisi Rasulullah Shc/iollahu Alaihi wa Sallam, beliau menerangkan
panjang-lebar tentang berbagai macam huru-hara, hingga akhirnya
menyebut fi tnah Ahlas (huru-hara tiada habisnya).
Seseorang bertanya, "Ya RasulAllah, apa itu Fitnah Ahlas?"
Nabi Sho//ollahu Alaihi wa Sallam menjawab, "lalah perampasan
l-rarta dan keluarga, lalu dibawa lari."
(Rasul melanjutkan keterangannya), "Kemudian timbullah sesudah
itu Fitnoh Sarra' (huru-hara kemewahan), yang tipuan ataupun
kerusakannya keluar dari bawah telapak kaki seseorang (yang mengaku)
dari ahli baitku. Dia mengaku dari keluargaku, padahal dia bukan
keluargaku. Wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa.
"Kemudian manusia mengandalkan seseorang, bagaikan pantat
bersandar pada tulang rusuk. Dan sesudah itu timbullah Fifnoh Duhaima'
(huru-hara sangat dahsyat), yang tidak membiarkan seorang pun dari
umat ini melainkan dilandanya. Sampai-sampai bila dikatakan huru-hara
itu telah usai, maka ia kembali lagi, dimana seseorang dipagi hariberiman,
lalu sore harinya menjadikafir. Akhirnya manusia terbagi ke dalam dua
kota besar: kota iman, dimana tidak ada kemunafikan, dan kota munafik,
dimana tidak ada keimanan. Apabila itu telah terjadi, maka tunggulah
Dajjalpada hari itu juga, atau esok harinya."
90. Dan menurut riwayat Abu Daud pula, dariAbdullah bin Amr bin Ash,
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

*r * c1t [',i;Lr', eV'ri'q;'ri ov;]'6."ry

Jv {t i-'r t:- L'-b|'r j6 ev( i'&': $k


t

'&?
ola .. o1 '. : tcrz - ,/.,
;1 o-Ms i):fJ ..
t7
r. z . ,
,t1ti1,:yp v
.
o
'P
"Bagaimana kamu ini (tenang-tenang saja), padahal jaman tidak
Iama lagi akan mengoyak umat manusia sekacau-kacaunyo,
sementara mereka benar-benar telah bercampur-aduk (dalam

60 Huru-hara Hari Kiamat


menyelenggarakan) ianji-janji mereka dan berselisih pendapat,
sehingga mereka menjadi seperti ini -sambil menjalin jari-jari beliau
sofu somo lain-. Para sahabat bertanya, 'Bagaimana seharusnya
sikap kami, ya Rasulullah?' Beliau menjawab, Ambiilah opo-opo
yang kamu kenal (baik), dan tinggalkan apa-apa yong tidak karnu
kenal. u ruslah ( baik- baik) uruson pribadimu, j angan pedurikan
penilaian masyarakat Lunum. "' ) 1

Isyarat Rasululiah Bakal Terjadinya Kerusuhan,


Dimana Lidah Lebih Tajam Daripada pedang
91. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dariAbdullah bin [Jmar
dimana perawinya, Abdur Raman yang mendengar langsung dari -
Ibnu Umar- mengaku: waktu itu saya sedang duduk bersamanya di
bawah naungan Ka'bah, ketika dia menyampaikan hadits ini kepada
orang banyak, dia berkata : Kami pernah menyertai Rasurullah
s hallall ahu Alaihi w a sall am dalam suatu perj alanan jau h, m aka kam i
singgah di suatu tempat. Tiba-tiba berserulah seorang penyeru yang
ditugaskan Rasulullah shallallahu Alaihi wa sailam, "Ash-shalatu
jami'ah!"
Ibnu Umar berkata: Maka aku pun tiba di hadapan Rasur ketika
beliau sedang berkhutbah di hadapan orang banyak seraya bersabda,
/
t.ic tt ,t, oa-3

L>-lg
a:,.1 , i-t ri {. u- or-f il ,* A k l';t tttt rli

1 . HR. Abu Daud. Kitob A!-Malohim, Bab Al_Antru wa An_Nohvu, 2143g

Beberapa Contoh Kerusuhan YangTelah... 6l


"Hai sekalian rnanusio, sesungguhnya tidak ada
sesuatu pun
sebelum aku, kecuali Allah pasti menuniuki hamba-hamba-Nya
mano diantaranya yang Dia ketahui merupakan kebaikan bagi
ntereka, dan Dia peringatkan mereka terhadap apa yang diketahui-
Nya merupakan keburukan bagi mereka. Dan ketahuilah.
sesungguhnya kesentausaan umat ini berada pada awalnya. Lalu
akhir dari umat ini akan ditimpa bencana dan huru-hara silih
berganti. Ketika suatu huru-hara datang. maka berkatalah si
mukmin, 'lnilah kebinasaan-ku.' Kemudian hurr-hara itu pun usai,
namun kemudian datanglagi, maka berkatalaLt si mukmin, ,lnilah.
inilah.' Kemudian datang pula huru-hara yang lain, maka dia
berkata, 'lnilah. inilah.' Kemudian hurr-hara itu pun usai. oleh
karena itu. barangsiopo ingin dikeluarkar-t dari neraka dan
dimasukkan ke dalam surgo. ntaka hendaklah dia berupaya
mengalami kematian dalarn keadaan beritnan kepada Allah dan hari
akhir. dan hendaklah dia berlaku terhadapsesomo n-tanusia seperti
yang dia inginkan oranglain berlaktt terhadapnya. Dan barangsiapa
berbai'at kepada seorong imam.rnaka hendaklah dia patuh
kepadanya, kalau bisa -dan suof u kari beliau mengatakan.
sebisanya-."'
Abdur Rahman berkata. seterah saya mendengar itu. saya
memasukkan kepalaku diantara kedua kakiku. dan saya katakan.
'Sesungguhnya anak pamanmu,
Muawiyah tetah menyuruh kita
supaya memakan harta orang lain secara batil, dan supaya kita
membunuh sesama kita, padahar Alrah subhanahu wa Ta'ala
benar-benar berfirm an.'Hai orang-orang yong beriman janganlah
kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan batil!. ' (An-Nisa,:
2e)
Abdur Rahman berkata: Maka Ibnu Umar menghimpun kedua
tangannya lalu meletakkannya pada keningnya, kemudian menunduk
sebentar, sesudah itu mengangkat kepalanya lalu berkata, ,Taatlah
kepadanya selagi dia memerintahkan ketaatan kepada Allah
subhanahu waTa'olo, dan jangan patuhidia bila menyuruh bermaksiat
kepada Allah.' Saya bertanya kepada lbnu umar, Apakah anda
mendengar ini dari Rasulullah shaltallahu Ataihi wa sallam?' Maka dia
jawab, 'Ya, ini telah didengar oleh kedua teringaku, dan dipahami
olel-
hatiku."'

62 Huru-hara Hari Kiamat


lsyarat Rasulullah Bakal Ditaklukkannya Kostanti-
nopel Sebelum Romar)
92.lmam Ahmad meriwayatkan: Abu Qatil menyampaikan hadits
kepadaku, katanya: Kamipernah berada di hadapan Abdullah bin
Umar, dan dia ditanya, manakah yang akan ditaklukkan diantara
kedua kota, Konstantinopel atau Roma?"
Ahmad berkata: Kata Abu Qatil, Abdullah meminta diambilkan
sebuah peti yang ada gelang-gelangnya, lalu dia keluarkan daripeti itu
sebuah kitab.
Lalu Abdullah berkata, ketika kami berada di sekeliling Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil menulis, tiba-tiba beliau ditanya,
"Kota manakah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel
ataukah Roma?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Kota Hiraqlius
akan ditaklukkan lebih dulu," maksudnya Konstantinopel."2)

*****

1. Yakni kota Roma. ibukota ltalisekarang, sebagaimana disebutkan dalam Mu jam Al-Buldon.
2. HR.AhmaddalamMusnodnya2lTT6.DandinwayatkanpulaolehAd-DarimidalamSunonnyal/1 16.
oleh Ibnu AbiSyaibah dalam Mushannot'n7a2l47 dan 153. oleh Abu AmrAd-DanidalamAs-Sunon
Al-Woridoh fi Al-Fiton,2/76, olehAl-Hakim dalamAl-Mustadrok,3l442 dan 4/508, oleh AbdulGhani
Al-Maqdisi dalamKitobAl-'.llmi2130-l,danmenurutdia hadilsini hasanul-isnad.Sedangmenurut
AI-Hakim, shahih. Begitupula menurutAdz-Dzahabi.

Beberapa Contoh Kerusuhan YangTelah. 63


BANYAKNYA TANDA.TANDA
KIAMAT

93. Imam Ahmad meriwayatkan dariAbdullah bin 'Amr, dia berkata: Aku
pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau
sedang berwudlu sambil menunduk. Kemudian beliau mengangkat
kepalanya dan memandang kepadaku, lalu bersabda, "Ada enam
perkarayang akan menimpakamu sekalian, wahai umat: Kematian
Nabim u Sh allallahu Alaihi w a Sallam."
Ibnu Umar berkata: (Mendengar itu) seakan-akan jantungku copot
dari tempatnya. Lalu Rasulullah S hallallahu Alaihi wa Sallom melanjutkan
sabdanya, "(ltu) yang pertama, lalu harta melimpah ruah ditengah kamu
sekalian, sampai-sampai adaseseorang lelaki diberi upah sepuluh ribu,
namun dia belum juga rela menerimanya."
"(ltu) yang kedua, lalu terjadilah huru-hara yang memasuki setiap
rumahmu."
"(ltu) yang ketiga, lalu kematian bagaikan buduk kambing."l)
"(ltu) yang keempat, lalu gencatan senjata antara kamu dan Bani
Ashfar (bangsa Eropa). Lalu mereka menghimpun kekuatan untuk
menyerang kamu selama sembilan bulan, seperti masa kehamilan wanita,
kemudian mereka merasa lebih baik berkhianat terhadap kamu sekalian. "
Sabda Rasulullah Shall allahu Alaihi w a S all am, " ( Itu ) yang kelim a.
Lalu ditaklukkannya suatu kota."

1. Buduk kambing, adalah terjemahan dari Qushash atau Qu'ash Al-Ghanam, yang keduanya
sebenarnya perubahan (salah ucap) dari kata 'Uqash, ialah penyakit kambing yang dapat
membunuhnya dengan cepat.-Feni.

64 Huru-hara Hari Kiamat


Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. "(ltu) yang
keenam."
Saya bertanya, "Ya Rasul Allah, kota manakah yang akan
ditaklukkan, Konstantinopel atau Roma?"
Beliau menjawab, "Konstantinopel." 1)

94. Al-Bukhari meriwayatkan dari Auf bin Malik RadhiyallahuAnhu, dia


berkata: Saya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi r.r.'o Sollom
ketika terjadiPerang Tabuk. Waktu itu beliau'berada dalam kemah
berwarna sawo matang. Beliau bersabda,

L,-f| i u4' 4 e i ;; yut €* a L,lr,,r


j--)r p;l"i' "*bqt'i ftpk'e,LU
i 2l')yt *F' i"q.,;1 y "q'? tb;s jq ,a-, ir,
''ir 'r'

&;V
o / z
u
t
jr** - - / o .

,r G':'eik"*';;
t , , ' o' t

"r\i vtJ tv- ", '*: '


o:.
,dl|it
r

;r \t' ,fr$
"Hitunglah enam peristiwa menielartg terjadinya Kiamat:
kematiqnku, kemudian ditak I ukkanny a B aitttl M aqdis. kemudian
yong ntenyergap kantu sekalian bagaikan bucluk kambing.
kemudion harta melintpah ruah. sehingga seseorong lelski cliberr
upah seratus dinor, narnun masih tetap iuga tidak rela meneritr nnga-
kemudian teriadi huru-hara yang tidak n rcrnbiarkan sof u n.unah pur t
dari bangsaArab kecrnli dinrosukin ya. kemudian gencatan senlotn
antara kamu sekalian dengan Bani Asht'ar (bangsa Eropta). Lalu
m ereka b erkhi ar"tat. M erek a datnn g kepad a rn u de n gan m e rn b aw a
delapan puluh bertdera. di bawah tiap-tiap bendera ada dua belas
ribu (tentara)."

Tanda-tanda Menjelang Kiamat Terjadi


95. Abu Daud meriwayatkan dariAbu Darda'Rodlriyo//crhuAnhri. bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi uta Sallonr bersabda.

I HRAhmaddalamMusnodnyano(1622.tahqiqAhmaclSyaku ll,rdrlrrrrrr(,r1l,rlrrt (l,rl,rnrkrtabMcrlmc'


Az Zswa'id,71327-322,d\manapengaranenva nrengalakan. h.rdrts rrr clr rrir rr,rtk,rrr ,,lt'h Ahrnad dan
Ath-Thabarani.tetapipadasanadnyaterhadapAbu,lanabAl-Kal,rhr rr,,,r,rrrrlrrrrrt/rrl/rs

Banyaknya Tanda. tandrr liramat 65


id y-yrG JL*lu a;ij' i'rg ;-*jt -tu-:.i
tx
,.J!

.rfilr j.ti /:>


t o . .:
.'p,,kJ ' /a

"Sesunggu hnya kemoh besar kaum mus/imin pada hori pertem-


puran sengit ada di Ghauthah, di sebelah kota yang bernama
"
D im asy qa (Dom oskus ), salah satu kota terb aik di Syo rn.

96. Menurut riwayat Imam Ahmad dariMu'adz bin Jabal Radhiyallahu


Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sollam bersabda,

d.t-"J ,,t ;tsry i11,]p'oi'1tahLlai ,Y-> :-ts( p-'St


'-
,la o t t
--
.6i'.& ir F r>.t
. t / t a.
u; lJi
'Ada enam peristiwa yangtermasuk pertanda Kiarrnt kematianku"
ditaklukkannya Baitul Maqdis. kematian yang menyergap
masyarakat bagaikon buduk kambing. huru-haro dengan bertcanrt
yangmemosuki rumah setiap muslim,laki laki diberi upah seribu
dinar, namun tidak rela menerimanya, dan pengkhianatan bartgsa
Romawi. Mereka menyerbu dengan membawa delapan puluh
"
bendera, di bawah tiop -tiap bendera ada dua belas ribu (tentara)

Ferintah Rasulullah Agar Bersegera Melakukan Amal-


amal Saleh Sebelum Terjadinya Enam Peristiwa
97. Menurut riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

a-"!n; Jf-jntA,,- a ,"Ar Lt" L. ,l*<tu t;.)''ti


" .0..1. .rr , t- . 1:, ,'i
.{tlr'fiS I )->t A.a;f ) uo'rti t;;)
" Cepat-cepatlah kamu sekalian melakukan amal -amal ( saleh)
sebelum datangnya enam peristiwa: terbitnya matahari dari barat,
datangnya Dajjal , munculnya asap, munculnya birtatong melata dari

66 Huru-hara Hari Kiamat


-t-

dalam bumi, kematian setiap komu sekalian, dan perkare urnurn


'

(HariKiamat)."
Qatadah berkata, "Apabila Rasul mengatakan'perkara umum',
maka yang dimaksud ialah perkara Kiamat."

Sepuluh Tanda Sebelum Datangnya Kiamat


98. Dalam riwayat Imam Ahmad lainnya, dariHudzaifah bin Asad, dia
berkata: Nabi Shollallahu Alaihi wa Sallam tiba-tiba muncul di
hadapan kami ketika kami sedang membincangkan Kiamat, beliau
bersabda,

'P a:j t & g


s),
.J jw
?-* J 6tr,Sw wtat f.).i t.;ltt o1
z)
-a
rr!|iJ
k: tt
t t-o t.

J|;j e* y ,.JJ;JI t_*', ^X:n; J*'nt iefur -ur


t...tt
t-A4,6 O_f L<r) CrvJC-r>Vpl
a
' tl.'t tl.' ..r. or .
ut d
.$,.'/l.i,i.c,'-o.
|\'1 .+alt irf.-rlrTfur-rlr ?fr,
"l,l;
eF
o . c . i.' .l,. tt? ,
Jt,"rtr'.tr
n
EcvH f
| ,o .o

"Apa yang kalian perbincangkan?" Kami menjawab, "Kami


memperbincangkan soal Kiamat. " Beliau bersabda, " Sesungguhnya
Kiamat takkan terjadi sebelum kamu melihat sepuluh tanda: asap,
D ajjal, binatang melata, terbitnya matalnri dari barat, turunnya N abi
'lsa bin Maryam, Ya' juj Ma' juj, tiga kali tanah tenggelam: tanah
tenggelam di timur, tonah tenggelam di barat dan tanah tenggelam
di jazirah Arab, Dan qkhir dari semua itu adalah api yang muncul dan
arah timur, menggiring manusia menuju tempat penghimpunan
mereka."

Pertempuran Sengit Melawan Bangsa Romawi, Yang


Berakhir dengan Jatuhnya Konstatinopel
Diwaktu itu muncullah Dajjal, lalu Nabi 'lsa bin Maryam turun dari langit
yang terdekat dengan bumi, di atas menara putih sebelah timur di kota
Damaskus saat shalat Subuh, sebagaimana yang akan diterangkan nanti
selengkapnya berdasarkan hadits-hadits shahih :

Banyaknya Tanda-tanda Kiamat 67


99. $enurut riwayat lmam Ahmad dari Dzu Makhnrar. Rasrllrillah
Shallallahu Alaihi r-uo So//om. beliau bersabda.

o .," o .7, o,' c ro(', Jo,' ., - o o,t t, t,'. t )


F.\t),l\)re,r^-:
-nrttltt
-,1 J:*: L:"1 t--.I^, ? j)\ ))AV;
'. t;,.:
. rt
,e ,j*-t t*
oi
9I
'-.: , i!
q: g*. jifio.tl e J-r*s
'. t.:.'
JrL-:
)*
1,n,F, A ; .*':={-;'--L,i'i i, -^J1r :'* r,'),
o t t,. t t t ? . -)-o ,
J;+L+ erluir uJl't ,tL,'rl; .tr.t +'aJ+ *+5t
, t 'o z. I

io' {p iv "S e tv *r- eE iv'€,;t


"Kamu sekalian akan berdamai dengan orong-orang Romaui
dengan perdamaian yang sentau.so, don kamu bersama mereka akan
mengalahkan musuh yang ada di belakang mereka, Ialu kamu
selamat dan mendapat harta rampasan perang. Kemudian karnu
singgoh di suatu padang rumput yong berbukit-bukit. Tiba-tiba
bangkitlah seorqng lelaki Romawi lalu mengangkat salib seraya
berkata,'Sa/ib lebih unggul.' Maka dihampirilah dia oleh seorang
Ielaki dari kaum m uslim in lalu dibunuhnya. Mulai saat ituloh orong.
orang Romaw i b erkhiqnat dan terj adilah peper angon-p eper angan
sengit. Mereka menghimpun kekuatan mengerong kamu sekalian,
lalu datanglah mereka kepodamu dengan delopan puluh bendera,
tiap-tiap bendero disertai sepuluh ribu (tentara)."

100. Menurut Imam Ahmad dari 'Asir bin Jabir, dia berkata;
"(Pada suatu ketika) angin merah bertiup kencang di Kufah. Maka
datanglah seorang lelakiyang tidak tahu adat mengatakan, 'Ketahuilah,
hai Abdullah bin Mas'ud, Kiamat telah datang!"'
Waktu itu Abdullah sedang bertelekan, lalu duduk seraya berkata:
"Sesungguhnya Kiamat takkan terjadi sehingga tidak ada lagi pembagian
warisan, dan tidak ada lagi harta rampasan perang yang diterima dengan
gembira."
Asir berkata: Sesudah itu lbnu Mas'ud berbicara dengan isyarat
tangannya, dia katakan, "Begini," sambilmenunjuk ke negeri Syam, lalu
berkata: "Musuh akan berhimpun untuk menyerang kaum muslimin, dan
kaum muslimin pun berhimpun untuk menyerang mereka."
Saya bertanya, "Bangsa Romawikah yanga anda maksud?"

68 Huru-hara Hari Kiamat


-_
Dia jawab, "Ya, dan pada pertempuran itu terjadilah kemurtadan
besar-besaran. "
Asir memberi penjelasan: Maksudnya, waktu itu kaum muslimin
akan bertekad bulat untuk mati, takkan mundur kecualimenang. Maka
mereka pun bertempur sampaiterhalang oleh malam. barulah mereka
berhenti, masing-masing tidak ada yang menang, dan tekad itu pun
dilupakan.
Kemudian kaum muslimin bertekad bulat lagi untuk mati. takkan
mundurkecuali menang. Maka merekapun bertempur, kemudian mereka
dan musuh pun berhenti. masing-masing tidak ada yang menang. dan
tekad itu pun dilupakan lagi.
Kemudian tekad untuk mati itu muncullagi. takkan mundurkecuali
menang. Lalu mereka pun bertempurpula sampaidihalangioleh malam,
barulah mereka dan musuh kembalike tempat masing-masing tanpa ada
yanq menang. dan tekad itu pun dilupakan pula.
Syahdan. manakala datang harikeempat, bangkitlah sisa-sisa kaum
muslimin yang masih ada. mereka menyerbu musuh. Namun Allah belum
memberi kemenangan kepada mereka, meskipun mereka sebenarnya
telah bertempur mati-matian jadi Asir mengatakan, 'Aku tak
-boleh
pernah mengalarni pertempuran seperti itu." Atau dia katakan, "Belum
diketahuipertempuran seperti itu."- sampai akhirnya ada suatu benda
terbang melintasi wilayah mereka. Belum lagibenda itu meninggalkan
mereka, tiba-tiba dia mati tersungkur. Maka disuruhlah orang-orang
pandai melakukan pemeriksaan. Mereka ada seratus orang. Namun
mereka tidak menemukannya, bahkan ikut tewas. Semua tidak tersisa
kecuali seorang lelaki. Maka harta rampasan apa yang patut dia
banggakan, atau warisan apa yang dapat dia bagi-bagikan.
Asir meneruskan penjelasannya: Ketika mereka dalam keadaan
seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar bencana yang lebih besar lagi.
Mereka mendengar teriakan, bahwa Dajjal telah membokong mereka.
Dikabarkan dia menyerbu anak-anak mereka. Oleh karena itu mereka pun
membuang apa saja yang ada di tangan mereka, lalu datang berkumpul.
Kemudian mereka mengirim sepuluh orang penunggang kuda sebagai
pasukan perintis.
Mereka seperti disabdakan Rasulullah Sha//o//ahu Alaihi wa Sallam,

,*J- f-- &.;'rr;() fujrji,c-i r'r+ai . ft' jt


,f'r\i ,4b .b'J)t'-p

Banyaknl'a Tanda-tanda I(ramat 69


"Sesungguhnya aku benar-benar tahu nanla-narna mereka dan
nam a b ap ak- b ap ak m er eka s er ta w ar na kuda - ku da r r rcr ek a. M er ek a
adalah para penunggang kuda terbaik gang ada di muka bumi pada
mesaitLt."

101. Dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda', Rasulullah Shallallahu
Alaihi w a Sallam bersabda,
j o to. '
JLd f-tl- ;w lruj
', ', - : t? .,?,?'., ''it
JI'+FL.a;at ?';J^*tAr ;t

"sesunggu hnyakemah besar kaum'musli'min di haripertemp'uran


s git ada di G ho uthah, di s eb el ah kota b er nam a D am askus,
en so Io h
satu kota terbaik di Sy am. " t )

Kiamat Thkkan Terjadi Sebelum Nabi Isa Membunuh


Dajjal, atau Sebelum Menangnya Kebaikan dengan
Segala Cahayanya atas Kebatilan dengan Segala
Kegelapannya
102. Muslim bin Hajjaj dariAbu Hurairah RadhiyallahuAnhu meriwayat-
kan, sabda Rasulullah S hall all ahu Al aihi w a S all am,

o oi, t to .j ..
o(
, -..r1,?
'-.i,
t 1,.', o- t, t,.i t
-<+l ?:_ft rrl+ Jl dLr)Li f s)\ J;-,.r-- artJl C_:- Y
t ol.' '
".i
jjr i t_*G rtq y"i.-o_,Yr Jri ,#
'J 9 :c "# o

) J;r :.i,irt*'#.A q ,J; .y.$ i: q. ,b rr1,


-;y U ,;*'e|trt!t(r!ir'&'F,t {L
'&, Nt+ "t:li:Jt'-tii #'.prt-r,i g
"--ul, ^t:,r
;LAt'i ;*{,"'j \e,;b,A- i u ;;^':' .,;i,: ri-'l
't--c

"-J'c--^it Jl Jtb":ilt', aG "t\ i)", g i, *


r,2 |

L HR Abu Daud. Kitob Al-Mdahht. Bab fi Al-Nla qit Minol Nlolohim.2t426

70 Huru hara Hari liiamat


c7 ,Ar tne 6,; ;yU tt;'H'S..lli *p.'Sjb
J.:',
j;--;i>tut *i t\uybr t :!fi Jq, or+.e 4
t t . 'rlt;i,
J e t2
?l-; t-;- ,-,ri {lr 69 g.fi ffi i:; ur ,k
",F:'&-
:*)rtt ^tL" ;p ',ts\ K;'*,r'.,lr e #l
za. . l.' oti
-d..j,t.>.)A))
.'.J qe/
*/
" Kiamat takkan terl adi sehingga bangsa Romaw i singgah di Al-A maq
atau di Dabiq. t) Lalu mereka diserbu oleh balatentara dari Madinah,
yang merupakan penduduk dunia yang terbaik waktu itu. Apabila
mereka telah berbaris rapi, maka berkatalah orang-orang Romawi:
'Biarkan kami berperatry melawan orang-orang yang telah
menowan orang-orangkami.' Jawab kaum muslimin, 'Demi Allah,
kami takkan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami.'
Maka kaum muslimin pun menyerbu mereka, Ialu ada sepertiganya
yang mundur. Mereka takkan diterima taubatnya oleh Allah selama-
lamanya. Ada sepertiga lagi yang terbunuh, mereka adalah para
syuhada' yang terbaik di sisi Allah. Sedang sepertiga lainnya
mendapat kemenangan. Mereka takkan mendapat bencana selama-
I am any a. M erekal ah y an g dap at m enakl ukkan Ko stanti n o p el.

Nomun ketika mereka membagi-bagi harta rampasan perang,


sementara pedang-pedang mereka digantungkan di pohon zaitun,
tiba-tiba setan berteriak kepada mereka, bahwa Dajjal telah
membokong, menyerang keluarga mereka. OIeh karena itu mereka
pun keluar, padahal itu semua tidak benar. Lalu tatkala mereka
memasuki negeri Syam, ternyata Dajjal telah keluar (pergi).
Syahdan, tatkala mereka bersiap-siap untuk berperang dan
m er apikan b ar s an, tib a - tib a d ikum an dan gkan q a m atus - s h al at.
i i

Maka turunlah Nobi '/so bin Maryam, lalu mengimami mereka.


Apabila musuh Allah itu melihaf Nobi Iso, maka dia meleleh seperti
lelehnya garam dalam air. Andaikan dia dibtarkan, tentu akan benar-
benar meleleh sampai mati. Akan tetapi Allah membunuh dia
dengan tanganNabi /so. Lolu No bi AIIah itu memperlihatkan kepada
kaum muslimin darah Dajjal pada tombak yang dipegangnya."

1 Al-Amaq dan Dabiq adalah nama dua tempat di Syria dekat kota Halab (Alepo)

Ban-vaknya Tanda-tanda Kiamat 71


La llaha lllallah dan Allohu Akbar Dlsertal Kemauan
Keras dan lman Yang Teguh Dapat Menghancurkan
Benteng-benteng dan Membuka Kota-hota
1 03. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah Ro dhiyallahu Anhu,
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi w a Sallam,

,,.tjv f, CW,-,.e':'St| Cq,r,e


".r-j#
. t t t z

#,' .!,
,. -'?i'
riJI J# tc. ..'to.
6|p- t.
;; ajrlJl
'
t* ! .-tE {t Jr, (_

tl--:
frrfj. l': St',ti,i {,j; vr- s$'6)y
,tt'r-5zf i
,'; iv'#;,e' .ulf'ut' A ff .i)fr.l,' vf .tf i
*i ,-xtlint ,tt y +ri' t)-i.'J ts, ,t e'lt'Js
'3it "t;r {r, !t a\a,itUA;;oit-*c$
tt',.
14-6- t\ -,tl,;t q*:'i
',..,..i,',
C::" r.JsJ ,.6;ti
,' .i.ot,,.c.1 ta.l lt,.1 ntit a'.t
& Cp
oh'j-'s ;,? .f o;'E {i i i*'rlr r\'J\- e.bl
"Sudahkoh kalian mendengar sebuah kota, yang sebelah
daripadanya ada di darat dan sebelah lainnya ada di laut?" Para
sahabat menjawab, "Sudah, yo Rosul AIIah." Rosul bersabda,
" Kiamat takkan terladi sebelum kota itu diserbu oleh tujuh puluh nbu

tentar a dari anak keturunan lshaq . Apabila mereka telah datang ke


kota itu, mereka singgah, tetapitidak berperangdengan sofu senjota
pun, dan tidak melemparkan satu anak panah pun. Mereka hanya
mengucapkan, Ina Ilaaha lllallaah dan Allaahu Akbar, maka jatuhlah
so/ah safu dari kedua belahan kota itu -Tiaur mengatakan, "Saya
tidak tahu kecuali bahwa Rosu/ bersabda, 'Belahan yang ada di
Iaut-."' Kemudian mereka mengucapkan untuk kedua kalinya,
" Laa llaaha I llallaah" dan' Allaahu Akb ar", maka jatuhlah belahan

yang lain dan kota ifu. Sesudoh itu mereka mengucapkan pula untuk
ketiga kalinya, "Laa ilaaha illallaah" dan'Allaahu Akbar", maka
terbukalah kota itu bagi mereka, sehingga mereka dapat memasuki-
nya, lalu mendapatkan harta rampasan perani,g. Tatkala mereka
tengah membagi-bagikan harta rampasan perang, tiba-tiba

72 Huru-hara Hari Kiamat


terdengarloh teriokon meminta tolong yang mengatakan,
"Sesunggu hnya Dajjal benar-benar telah muncul. " Oleh karena itu
mereka pun meninggalkan apa saja, lalu pulang.

Pulau'pulau, Romawi, Persia dan Kebatilan Dajjal


Pada hadits berikut, Rasulullah Shollollahu Alaihi wa Sallam
mengisyaratkan bahwa kaum muslimin akan menaklukkan beberapa
pulau di tengah lautan, beberapa negeri diRomawi dan seluruh Persia,
dan bahwa kebenaran kaum muslimin akan mengalahkan kebatilan
Dajjal.

104. Imam Muslim meriwayatkan, dari Nafi'bin 'Uyainah, bahwa


Rasulullah Shall all ahu Alaihi w a S all am bersabda,

rj;i i *t t#4',u"r6 i u|#+ ?-y'| 6tr osr


. .or.
t--

.^i:t'*:)i J€tr u:y ; rt,4:-!a lrlr


"Kamu sekalian akan menyerbu jazirah Arab, sampai ditaklukkan
Allah. Kemudian (kamu menyerbu) Persia sampai negeri itu
ditaklukkan Allah. Kemudian (kamu menyerbu pula) Romawi,
sampai negeri itu ditaklukkan AIIah. Kemudian kamu menyerbu
D ajjal, sampai ia ditaklukkan Allah. "

Beberapa Sifat Baik Bangsa Romawi


105. Demikian pula Muslim meriwayatkan: Al-Mustaurid Al-Qurasyi
berkata di hadapan Amr bin Ash, "Pernah saya mendengar
Rasulullah Shall allahu Alaihi w a S allam bersabda,

tl 6r $i irl),-r"*rA ig:
"Kiamat akan terjadi di kala orang-orang Romawi merupakan
b angsa y an g terbany ak. "
Amr kepada Al-Mustaurid berkata, "Berhati-hatilah tentang apa
yang akan kamu katakan itu!"
Al-Mustaurid menjawab, "Aku hanya mengatakan apa yang pernah
aku dengar dari Rasulullah Shollollahu Alaihi wa Sallam."

Banyaknya Tanda-tanda Kiamat 73


t-

Amr berkata, "Sungguh, jika apa yang kamu katakan itu benar,
maka memang pada bangsa Romawi itu benar-benar memiliki
empat sifat bangsa yang paling bUak ketika terjadi huru-hara, bangsa
yang paling cepat sadar setelah ditimpa musibah, bangsa yang
paling cepat menyerang kembali dalam peperangan setelah lari, dan
bangsa yang paling baik perlakuannya terhadap orang miskin, anak
yatim dan orang yang lemah. Adapun sifat baik dan indah yang
kelima ialah, mereka adalah bangsa yang paling tahan terhadap
kezhaliman raja-raja." 1/

Kiamat Terjadi Ketika Orang-orang Romawi


Merupakan Bangsa Terbanyak di Dunia
106. Selanjutrrya Imam Muslim meriwayatkan pula dariAl-Mustaurid Al-
Qurasyi yang berkata: Pernah saya mendengar Rasulullah
Shallallahu Alaihi waS allam bersabda,

.,./6t Fi i'r!(, a,tAr ,'g


"Kiamat akan terjadi di kala orang-orang Romawi merupakan
bangsaterbanyak." ,
Hadits initerdengar oleh Amr bin Ash Rodhiyallahu Anhu, dia
bertanya, "Hadits-hadits apakah ini, yang konon berasaldari kamu, dan
bahwa kamu menyampaikannya dari Rasulullah Sho/lollahu Alaihi wa
Sallam?"
.Jawab Al-Mustaurid, "Saya memang mengatakan apa yang telah
saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."
Mendengar penegasan Al-Mustaurid, maka Amr mengatakan,
"Kalau benar apayang kamu katakan itu, maka memang mereka adalah
bangsa yang paling bijak ketika terjadi huru-hara, bangsa yang paling
tabah ketika ditimpa musibah, dan bangsa yang paling baik sikapnya
terhadap orang-orang miskin dan orang-orang lemah di kalangan
mereka."

1. HR. Muslim, KitobAl-FitonwoAsyrothusAs-So'oh,IO.BabToqumusSo'otu roor-RumuAktsorunNos,


hlm.2898. Atsar ini diriwayatkan pula olehAhmad dalam Musnodnya,423O.

74 Huru-hara Hari Kiamat


- Berita inr menunjukkan. bahwa bangsa Romawipada akhirzaman
akan masuk Islam. Dan boleh jadi ditaklukkannya kota Kostantinopel
adalah di tangan sekelompok dari mereka, sebagaimana dinyatakan oleh
hadits tersebut di atas, bahwa kota itu akan diserbu oleh tujuh puluh ribu
tentara keturunan Ishaq. Karena orang-orang Romawi memang dari
keturunan Al-'lsh bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Jadi, mereka adalah
sepupu (anak-anak paman) dari Bani Israel, yakni anak-anak keturunan
Ya'kub bin Ishaq.
Dengan demikian bangsa Romawi di akhir zaman akan lebih baik
daripada Bani lsrael. Karena Daljalakan diikutioleh tujuh puluh ribu
tentara dari kaum Yahudi Ashfahan Mereka adalah para pendukung
Dajjal. Sedang sepupu mereka, yakni bangsa Romawi ternyata telah
mendapat pujian dalam hadits ini. Sehingga boleh jadi mereka masuk
Islam di tangan Al-Masih Isa bin Maryam. Namun Allah jualah yang lebih
tahu.

Kota Madinah Al-Munawwarah Terpelihara dari


Wabah Penyakit dan Gangguan Dajjal
107. Dalam Shohih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah
Radhiyallahu Anhu, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam .

i;l' \)ilbr q.*lit+Ji


"Kota Madinah takkan dimosuki wabah penyakit n)aupun Dajjal."

Wilayah Madinah Al-Munawwarah Akan Melebar I

Pada hadits berikut Rasulullah Sho/iollahu AIaihi Lr.'o So//oni


mengisyaratkan. bahwa suatu saatwilayah kota Madinah al-Munawwarah
akan melebar:

108. Menurut riwayat Muslim dariAbu Hurairah Radhiyallahu Anhu.


Rasu,lullah Shallallahu Alaihi Luo So//om bersabda.
' C.. o I t

eW.;i obl _suJr a$


"kmpot-tempat pemukintan akan sampai ke lhab --atau Yihab-. "r'
Zuhair berkata: "Pernah saya tanyakan kepada Suhail. sampai
seberapa melebarnya kota Madinah."

1. Ihabatau\thab adalahn.rmatempat dekatkotaMadinah

Banyaknya Tanda-tanda Kiamat /t


--

Maka, sekarang saya (pengarang) katakan, sekian dan sekian,


umpamanya. Pelebaran itu mungkin terjadi sebelum dibangunnya Baitul
Maqdis, dan mungkin juga beberapa tahun sesudahnya, kemudian hancur
sama sekali, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits yang akan kita
kemukakan nanti.

Pada Suatu Saat Nanti Penduduk Madinah Akan


Keluar dari Kota Madinah
Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi w a Sallam telah mengisyaratkan,
bahwa pada suafu saat nanti penduduk Madinah akan meninggalkan kota
Madinah.
1 09. Dalam Sh ahih M uslim diriwayatkan dari Abu Hurair ah Radhiy all ahu
Anhu, Nabi Shollo llahu Alaihi wa Sallam bersabda.
/o.t

G- q \ )l r_
t'- ' z)o'
*>
., ',
, ,r4l )ttl 4i't l),'-. LJI-tl
t

*Jt Ja,3t gi.)


j.o.t o ,,. ,' )o , .
-, r r c_J
7 ,>a) ,+J
I
)r.p
:, . - '-. 1 .:.
u* r; IJ? l)'Jl a*i u l)l'(J .:- k-. J
'a-zo'

W.r\j;"
Cgi':
"Mereka akan meninglalkan kota Madinah ketika kota itu dalam
keadaan sebaik-baiknya, hanya dipenuhi binatang-binatang liar -
yang beliau maksud, binatang-binatang buas dan burung-burung
liar-. Kemudian keluarlah dua orang gembalo dari Muzainoh
menuju Madinah, dengan menggiringkambing mereka berdua'
Nom u n ter ny ata kota itu tel ah sepi. Seh nggo m an akol q keduany a
i

sampai ke Tianiyatul Wada', mereka tersungkur pada waiahnya. "

**** *

76 Huru-hara Hari Kiamat


-

DAJJAL. YA'JUJ MA'JUJ


DAN PENDUSTA LAINNYA

Pengantar
Berikut ini adalah berita-berita tentang bakal munculnya para pendusta
dan dajjal-dajjal besar dan kecil, sebagai pendahuluan menjelang
munculnya Dajjal Pamungkas, yaitu Dajjal rerbesar. semoga Allah
memburukkan mereka semua, dan mengembalikan serta menempatkan
mereka dalam neraka Jahim. Juga berita-berita tentang ya'juj Ma'juj dan
lain-lain, yang akan munculmenjelang datangnya Hari Kiamat.

lsyarat Nabi Bakal Munculnya Para Pendusta yang


Mengaku Nabi Menjelang Kiamat
110. Menurut riwayat Muslim dari Jabir bin samurah, dia berkata: Saya
telah mendengar Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam bersabda,

.4t^t'y3t a*" 6 oy
"Sesunggu hnya menjelang datangnya Kiamat muncul para
pendusta."l)
Jabir mengatakan, "Maka; waspadalah terhadap mereka."

11 1. Imam Ahmad meriwayatkan pula dariJabir, bahwa dia mengatakan,


saya telah mendengar Rasulullah shaltallahu Alaihi wa salram
bersabda,

1 HR Muslim,52,KitobAl-fironno.l8

Dajjal, YaJuj MaJuj dan Pendusta Lainnya 77


eL-r:,Je
l,'

S yQt'+t(, g: errf y(St ci i ttt


I,o. -V
o tti,o(
.9 g+"l"st -f': Jf;"tt,'&', b +t:,'&, ;ti
"Sesungguhnya menjelang datangnya Kiamat akan muncul para
pendusta, antara lain seorang pendusta dariYamamah, pendusta
dar i S han' a, y aitu Al - Ab si, p endusta dar i H im y ar, dan D ajj al. D aj j al
inilah yang menimbulkan bencana terbesar. "
Jabir mengatakan, "Beberapa teman saya mengatakan, jumlah
mereka hampir tiga puluh orang. "
Hadits inidiriwayatkan sendirian oleh Ahmad .

112. Dalam Shohih Al-BukharidariAbu Hurairah Radhiyallahu Anhu,


Rasulullah Shall all ahu AI aihi w a S al I am bersabda,

;lk ;X u i-; jrt-,'q" ,r.-- e-c\Jl eF Y


-t.tt,
rJ/ t: ir^r o
!,.', t'tdtto.
.91 Jyt e't gs|-
" Kiamat takkan terjadi sebelum dibangkitkannya para dajjal, yakni
para pendusta (yang jumlahnya) hampir tiga puluh orang. Masing-
masing mengaku dirinya utusan Allah. . . . "1)
Dan seterusnya sampai selesainya hadits yang panjang ini.

113. Sedangkan dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi


Shallallahu Alaihi w a S allam bersabda,
" Kiam at takkan terj adi s eb el u m dib an gkitkanny a p ar a daj j al, y aitu
para pendusta (yang jumlahnya) mendekati tiga puluh orang.
Masing-masing mengaku diriny a utusan AIIah. "

114. Masih dalam ShahihMuslim dari Tsauban, Rasulullahshallallahu


AlaihiwaSallam,

. .i', .t4tro.,rll'. ,,".'- tt /,, ta


Ul; ,- 4t t'j- r+,5 .r1{1.l5 tJJSr.l d;l;
, rt, ,,'.
,'"--:Jl
'l
iLt

l. HR. Muslim. 52. Kitab AI-Fiton. 18, Bob LaToqumus So'otu Hofto Yarnurro no.157 Hadits ini
diriwayatkanpulaolehAl-Bukhan.92,KitobAl-Fitanno.7727(lihat:FofhAl-Bori) Danadapulahadits
serupa yang panjang. diriwayatkan oleh hnu Majah.

7a Huru-hara Hari Kiamat


-
"Dan sesungguhnya akan muncul di kalangan umatku tiga puluh
orang pendusfo, mosin g-masing mengaku dirinya nabi, padahal aku
adalah penutup para nabi, tidak adaloginobi ses udahku...."
Dan seterusnya sampai akhir hadits.

**:F:S*

Da.gal, Ya.luj Maju.1 dan Pendusta Lainn,l'a 7g


HADITs.HAIIITs MENEENAI
NAJJAL

Berita-berita Mengenai lbnu Shayyad


115. Imam Muslim meriwayatkan, bahwa Abdullah bin Umar bin
Khatthab pernah mengikuti perjalanan bersama Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu rombongan, untuk
mencari lbnu Shayyad. Akhirnya ketemu, waktu itu Ibnu Shayyad
kecilsedang bermain dengan anak-anak lainnya dibenteng Bani
Maghalah.l) Saat itu umurnya sudah hampir dewasa. Dia tidak
menyadari kedatangan Rasulullah Shollollohu Alaihi wa Sallam,
sehingga Nabi pun menepukpunggungnya. Beliau bersabda kepada
Ibnu Shayyad, "Maukah kamu bersaksibahwa aku adalah Rasul
Allah?"
Ibnu Shayyad berfikir sejenak, lalu berkata: "Aku bersaksibahwa
Anda adalah Rasul orang-orang ummi."2/ Selanjutnya dia bertanya
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maukah kamu bersaki
bahwa aku ini Rasul Allah?"
Rasulullah S hal l allahu Al aihi w a S all am m e nj awab, "Aku berim an
kepada Allah dan para Rasul-Nya." Kemudian Rasulullah Shallallahu
Alaihi w a Sallam bertanya kepadanya,'Apa yang kamu lihat? "

1 Terletak di sebelah kanan, bila seseorang berdiri di ujung lantai menghadap ke mesjid Rasulullah
Shollollahu Alaihi Luo Sollam.
2 hnu Syayyad itu dari kaum Yahudi. Dan dalam anggapan kaum Yahudi, bangsa-bangsa selain mereka
adalah kaum ummi, yaknikaum yangmasih primitip.-Penj.

8() Huru-hara Hari Kiamat


Jawab Ibnu Shayyad, "Aku didatangi orang yang benar dan orang
yang dusta." '

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya,


"Kamu kebingungan." Kemudian beliau berkata pula kepadanya,
"Sesunggunya aku menyembunyikan sesuatu terhadapmu. "
Ibnu Shayyad menerka, "ltu Ar-Rukhkh"l)
Maka sabda Raslullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Cih! Kamu
takkan lebih maju dari kedudukanmu sekarang ini."
Mendengar itu Umar bin Khatthab berkata, "Suruhlah aku, ya Rasul
Allah, untuk memenggal kepalanya." Namun jawab Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kalau dia Dajjal, maka kamu takkan
sanggup mengalahkannya. Dan kalau bukan, maka tidak ada baiknya
kamu membunuh dia."
Sementara itu Salim bin Abdullah berkata: Saya pernah mendengar
Abdullah bin Umarberkata: Sesudah peristiwa itu Rasulullah Shollollohu
Alaihi wa Sallam pergi lagibersama LJbay bin Ka'ab ke sebuah kebun
kurma di mana hnu Shayyad tinggal. Tatkala Rasulullah Sho llallahu Alaihi
wa Sallam memasuki kebun itu, pertama-tama beliau bersembunyi di balik
sebatang pohon kurma sambilberupaya agar dapat mendengar sesuatu
dari hnu Shayyad sebelum beliau ketahuan olehnya. Waktu itu Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam melihatnya sedang berbaring di atas kasur,
berselimut kain beludru, dari balikkain selimut itu terdengar dengkurnya.
llba{iba ibu lbnu Shayyad melihat Rasulullah ShallallahuAlaihi wa
Sallam sedang berlindung di balik batang-batang pohon kurma. Maka
kata wanita itu kepada anaknya: "HaiShafi, -nama asli Ibnu Shayyad-
ini ada Muhammad!"
Maka lbnu Shayyad pun melompat lari. Sehingga Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Andaikan dia dibiarkan oleh
ibunya, tentu dia akan berterus-terang."
Kata Salim, Abdullah bin Umar berkata: Maka berdirilah Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam di tengah para sahabatnya, lalu memuji Allah

1. Ar-Rukhkh. artinya: tumbuhan yang lembik, rapuh dan getas. Sedang menurut riwayat Muslim,
bahwa hnu ShaSnyad mengatakan Ad-Dukhkh,-yan_g makudnya sebuah ayatdalam suratAd-Dukhan,
yaitu firman Allah Ta' olo,

[r . :.rt-.iJr] C;n ,+i .)v..',\Ai * i;-;-*;\3


"Moka tungguloh hari ketiko langit membowo kobut yong nyon." (Ad-Dukhan: l0)
Tetapi yang benar, Ibnu Shayyad itu asal ngomong saja, yang tidak ada artinya, seperti halnya
kebiasaan para dukun. Dengan ucapannya ifu dia tidak bermaksud apa-apa, sehingga menimbulkan
teka-teki yang penuh tipuan.

Hadits-hadits Mengenai Dajjal 8l


-
dengan pujian-pujian yang patut dipanjatkan kepada-Nya. Kemudian
beliau bercerita tentang Dajjal, lalu bersabda,
t, / / -t)tt
- J
\\q
Jz'
t,o-t.2?o,tt/o- '
7 o o r-l-rl Id
4-..9Jl_Jt) 4.e c9
' of c -
o;Iil Il
o
ut vs
/
of ;*t eI
t - .6t ,

ii';
Azz ) t , ) t.
! , t'.t. . o./, t o ^/t
r! ifu;Fr.,
3 r o 3 tta t .o / -1.
,slS sfl dl JJA,U )aJ;) \P'
. ^t ^G' 1J

.) fL -,-=l "Ul
"Sesunggu hnya aku benar-benar memperingatkan kamu sekalian
terhadap Dojjal. Tidok ada seorang nabi pun kecuali telah benar-
benar mempe;ingatkan kaumnya mosing-mos ing (mengenai Dajjal) .

Sesungguhnyo NobiNuh pun telah memperingatkan kaumnya.


ktapi oku katakonkepadamu sekalian suatu perkataan mengenai
dia, yang tak pernah diucapkan oleh sec:rang nabi pun kepada
kaum ny a,' Ketahuil ah, b ahw a D ajj al itu picak. D an sesungguhny a
Allah itu tidak picak. "'

Peringatan dan Keterangan Rasulullah Mengenai


Dajjal dan Beberapa Sifatnya
116. Muslim meriwayatkan pula dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah
Shallallal:ru Alaihi w a S allam pernah m enceritakan tentang Dajj al di
tengah orang banyak, sabdabeliau,
f
;dt t j*l'
-' "'' '',pi \i'j*\ ,l ;a 'itr
u:*Jt {t o!',
' u', . d lzz
;:1

,-A:itlb V q j\t
"Sesunggu hny a AII ah tidak picak. Ketahuilah, sesungguhny a AI -
Masih Dajjal itu picak mata kanannya. Matonya seperti buah anggur
yongmengapung (di atas air)."
117. Dan menurut Imam Muslim pula, dariAnas, Rasulullah Shallallahu
Alaihi w a Sallam bersabda,

t-fl iy,-rtAt]p\i,al',,';i f oi ,i r"


a ,-.t2t<
/t / o,
g--5r ols
1.,-- c.o. / o/s lo7- oi
Ss * .1a. ."Jtu )fU e
'
. "oi

"Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah b"ror-b"no,


memperingatkan umatnya mengenai si Picak pendusta itu.

a2 Huru-hara Hari Kiamat


qf-- \

Ketahuilah,sesu ngguhn y a dia picak, sedangTUhan- mu benar- benar


tidak picak. Di antarakedua mata si picak itu tertulis, 'Kat'ir."'

118. Muslim mengatakan pula dariAnas bin Malik Radhiyallahu Anhu,


bahwa dia berkata: Rasulullah Sho/lollahu Alaihi u.ro So/lom
bersabda,

)!) ! ur;t ; ';s #G -& #t7r*'i*:,1'


eF'iA
2 t tt o

"Dajjal itu terhapus (sebelah) matanya, Di antara'n"Ouo matanya


tertulis'Kafir'." Kemudian beliau mengeiakan kepada kami kata-
kata kafir itu. (Dan beliau katakan), "Tllison kat'ir itu dapat dibaca
olehsetiap muslim."
119. Masih riwayat Muslim, dari Hudzaifah, dia berkata: Rasulullah
Shallall ahu Alaihi w a Sollam bersabda,

4-'';*nL";V; 4S o ).rc,' t
' , ..
l;Li ol7 ,:r{l'Al
e o.
,-r'LI!
'^-b)i::;b te az{J
tt'
C#itl .;Jt >f. ru JrLltsr ol5 4i Li
L

,+tk -*': +y d'ik i'i$ls ),e;'-,;t,


"Sesunggu hnya aku lebih tahu tentang apa yang akan dimiliki
Dajjal daripada dia sendiri. Dia akan memiliki dua buah sungoi
yang mengalir. Salah satunya tampak dalam pandangan mata
sebagai air yang putih. Sedang yang lain tampak dalam pandangan
mata sebagai api yangberkobar-kobar. Jika seorang dari kamu
sekalian m en gal ami, maka datan glah ke sungai yang nampakny a
api, Ialu pejamkan mata, sesudah itu tundukkan kepala, Ialu
minumlah. Karena itu sebenarnya air yang sejuk. Dan
sesungguh nya Dajjal itu terhapus (sebelah) matanya. Pada mata
yang terhapus ifu ada selaput tebal. Tertulis di antara kedua
matanya, 'Kafir' . Dan itu bisa dibaca oleh setiap mukmin, baik yang
pandoi menulis ataupun yang tidok. "

Hadits-hadits Mengenai Dajjal 83


-

Neraka Dajjal adalah Surga, dan Surganya adalah


Neraka
120. Menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

)?i tt L"tU'i"r; \t G"-+ ltLbt .p €';lti


t a'
a*)I)
,: t i. - tr ? .t t, '- :'. z.' 3, o to t
(> :l,,/ )gt ,l a;t Wt J* Jv ,rltt iAr J, ^*, ,d
r

u "'ol'"-'''i|'t;
.-g ay" t$t u ar
"'':
*
"Ketahuilah, aku sampaikan kepadamu sekalian sebuah 't5tt,,$t
berita
mengenai Dajjal, yang tak pernah disampaikan oleh seorang nabi
pun kepada kaumnyo. Sesungguhnya Daijal itu picak, dan
sesungguhn ya dia akan datang membawa semisal surga dan neraka.
Yang dia katak an s u rgo itu s eb enar ny a ner aka. Don sesu n gguhny a
aku memperingatkan kamu sekalian mengenai Dajjal, seperti halnya
yang dilakukon Nuh kepada kaumnya. "

Peringatan Rasulullah Agar Jangan Terpedaya


dengan Keajaiban-keajaiban Daiial
121. Imam Muslim meriwayatkan dariMuslim bin Munkadir, dia berkata:
Saya pernah melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan
menyebut nama Allah, bahwa lbnu Shayyad itulah Dajjal. Oleh
karena itu saya bertanya, 'Anda bersumpah dengan nama Allah?"
Dia jawab, "Sesungguhnya aku telah mendengar Umar bersumpah
atas hal itu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan ternyata
beliau tidak mengingkarinya.
Imam Muslim meriwayatkan pula dariNafi', bahwa Ibnu Umar
Radhiyallahu Anhumapernah bertemu dengan lbnu Shayyad di sebuah
jalan di Madinah. Saat bertemu, Umar mengatakan kata-kata yang
membuatnya marah. Tiba-tiba Ibnu Shayyad membusungkan tubuhnya
sampai memenuhijalan.
Menurut riwayat lain, Ibnu Shayyad bisa mendengus bagaikan
seekor keledai yang mendengus sekeras-kerasnya. Dan Ibnu Umar pernah
memukulnya sampai tongkatnya patah berkeping-keping, kemudian dia
menemui saudara perempuannya, yaitu Ummul Mukminin Hafshah.
Hafshah menegurnya, 'Apa maumu terhadap lbnu Shayyad? Tidakkah

a4 Huru -hara Hari Kiamat


-=-

kamu tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda,


dia justru akan munculkarena marah?"

Ibnu Shayyad Bukan Dajjal Terbesar


Ibnu Shayyad memang bukan DajjalTerbesar. Dia hanya salah seorang
dajjal besar yang banyak jumlahnya. Sebagian ulama mengatakan,
memang ada beberapa orang sahabat Nabi Sho/lollo hu Alaihi wa Sallam
yang mengira Ibnu Shayyad itu Dajjalterbesar, padahalbukan. Dia
hanyalah orang kecilsaja. Kenapa?

I22.Karena, telah diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih, bawa Ibnu


Shayyad pernah menemani Abu Sa'id disuatu tempat antara
Mekah dan Madinah. Waktu itu dia bersungut-sungut kepada Abu
Sa'id, karena orang-orang mengatakan mengenai dirinya, bahwa dia
adalah Dajjal. Maka katany.a kepada Abu Sa'id, "Bukankah
Rasulullah Shallallahu Alaihi wd Sallam pernah mengatakan, bahwa
Dajjal itu takkan bisa masuk ke Madinah, padahalsaya dilahirkan di
kota itu. Dan bahwa Dajjal itu tak punya anak, padahal saya punya
anak. Dan bahwa Dajjal itu kafir, padahalsaya benar-benar telah
masuklslam?"
"Namun demikian," kata hnu Shayyad pula, "saya memang orang
yang paling kenaldengan Dajjal, dan paling tahu dimana tempatnya. Dan
andaikan aku ditawari untukmenjadidia, bukannya aku takmau."1)

{< ** **

1. HR.Muslim no.2927

Hadits-hadits Mengenai Dajjal 85


HAI]ITS RIWAYAT FATIMAH BINTI
OAI5 MENEENAI DAJJAL

123. Imam Muslim berkata: Saya mendengar Hamdan bertanya kepada


Fatimah binti Qais, saudara perempuan Ad-Dhahhak bin Qais. Dia
termasuk wanita yang pertama-tama melakukan hijrah. Kata
Hamdan: "Sampaikanlah kepadaku sebuah hadits yang telah kamu
dengar langsung dari Rasulullah Sho/lallahu Alaihi wa Sallam.
dimana kam u tidak bersandar kepada seorang pun selain beliau. "
Fatimah menjawab. "Saya telah menikah dengan Al-Mughirah
diwaktu itu dia tergolong pemuda terbaik- tapi dia terkena musibah -
dalam jihad yang pertama-tama dilakukan bersama Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallam. Dan setelah dia meninggal, saya dipinang oleh
Abdurrahman bin Auf diantara sederetan para sahabat NabiMuhammad
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan akhirnya saya dipinang oleh Rasulullah
untuk bekas budaknya, Usamah. Padahalsaya telah mendengar sabda
Rasulullah Shallallahu Alaihi w a Sallam,' B arangsiapa mencintai aku,
maka hendakl ah dia m en cintai U sam ah.' O le h kare na itu tatkala Rasulullah
menyatakan pinangannya kepadaku, saya langsung mengatakan,
'Urusanku ada di tanganmu. Maka, nikahkanlah aku dengan siapa pun
yang engkau kehendaki'. "
Rasulbersabda, "Pindahlah kamu ke tempat Ummu Syarik."
"Tetapi," kata Fatimah melanjutkan riwayatnya, "Ummu Syarik
adalah seorang wanita Anshar yang kaya-raya, besar bantuan materinya
di jalan Allah, dan banyaktamu-tamuyang singgah dirumah dia. Namun
demikian saya katakan juga, Akan saya laksanakan. "'
Tetapi tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Jangan lakukan.
Sesungguhnya Ummu Syarik itu wanita yang banyak tamunya. Dan

86 Huru-hara Hari Kiamat


---

sesungguhnya aku tidak sukakalau-kalau kerudungmu jatuh dari dirimu,


atau kainmu tersingkap dari betismu lalu orang-orang tahu sebagian
tubuhmu, suatu hal yang tidak kamu inginkan. Tetapi, pindahlah kamu
kepada sepupumu, Abdullah bin 'Amr bin Ummi Maktum." Dia adalah
seorang lelaki dari Bani Fihr, yakni Fihr Quraisy, suatu kabilah dari mana
Fatimah berasal.
"Maka aku pun pindah kepadanya," kata Fatimah, "Dan tatkala
'iddoh-ku habis, terdengarlah olehku seorang penyeru, yqknipenyeru
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallamyang menyerukan: Ash-Shalaatu
Jaami'ah' . Maka aku pun keluar menuju masjid, lalu aku shalat bersama
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Waktu aku berada di shaf kaum
wanita yang terdekat dengan bagian belakang kaum lelaki.

Cerita Tamim Ad-Dari tentang Pengalamannya


Melihat Jassasah dan Dajjal
Setelah Rasuullah S hallallahu Alaihi wa Sallam menyelesaikan shalatnya,
duduklah beliau diatas mimbarseraya tertawa, lalu bersabda, "semuanya
harap tetap di tempat shalatnya masing-masing." Kemudian sabda beliau
pula: "Tahukah kamu sekalian, kenapa aku kumpulkan?"
Para sabahat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. "
Rasul bersabda, "Sesunggunya aku, demi Allah, tidaklah
mengumpulkan kamu sekalian karena suatu keinginan ataupun karena
rasa takut. Tetapi karena Tamim Ad-Dari dulunya adalah seorang Nasrani.
Lalu dia datang berbai'at dan masuk Islam. Ia menceritakan kepadaku
sebuah cerita yang cocok dengan apa yang pernah aku ceritakan
kepadamu sekalian mengenai si Picak Dajjal.
Tamim bercerita kepadaku, bahwa dia pernah berlayar di laut
dengan sebuah kapal laut bersama tiga puluh orang temannya dari
Lakhm dan Judzam. Selama satu bulan mereka dipermainkan ombak di
laut. Kemudian berlabuhlah mereka disebuah pulau ditengah laut, tempat
terbenamnya matahari.l)Mereka duduk didekat kapal, lalu masuk ke
pulau itu. Mereka disambut oleh sosok makhluk gimbal, berambut lebat.
Mereka tidak bisa melihat bagian depan makhluk itu dari belakang, karena
lebatnya rambut. Mereka menanyainya: "Celaka kamu, makhluk apa
kamu ini?"

1. Tempatterbenamnyamatahari,malsudnyatempatterbenamnyamenurutpandanganmata.Karena
terbenamnya matahari di suatu tempat tertentu menurutpandangan mata, hanyalah karena indera
kita yang tertipu, sebagaimanakitamaklum.

Hadits-hadits Mengenai Dajj al a7


Dia jawab, "Aku Jassasah. "
'Apa itu Jaasasah?" tanya mereka pula. (Tapi tidak dia jawab. Dia
malah menyarankan), katanya: "Hai orang-orang, pergilah kalian
menemui seorang lelaki yang ada di biara ini. Karena dia benar-benar
ingin mendengar berita dari kalian."
Tamim berkata: Setelah makhluk ifu menyebutkan tentang adanya
seorang lelaki, maka kami khawatir jangan-jangan dia setan perempuan.
Kata Tamim pula: Maka kami pun cepat-cepat pergi, sehingga
masuklah kami ke sebuah biara. Dan ternyata di sana ada seorang
manusia terbesar sepanjang yang pernah kami lihat. Tubuhnya besar
sekali dan tenaganya sangat kuat, tapi kedua tangannya dihimpun dengan
lehernya, ditekuk sampaike celah antara kedua lututdan mata kakinya,
diikat dengan besi. Kami bertanya, "Celaka kamu, makhluk apakah kamu
lnla
Dia jawab, "Sesunggunya kalian telah mendapat berita mengenai
diriku. Maka, beritahulah aku, siapakah kalian?"
Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang Arab. Kami telah
berlayar dalam sebuah kapallaut. Kami telah mengarungi laut ini ketika
bergelombang hebat. Selama satu bulan kam i dipermainkan oleh ombak,
dan akhirnya berlabuh di pulaumu ini. Kemudian kami duduk di dekat
kapal, lalu kami masuk pulau ini. Tiba-tiba kami bertemu dengan seekor
binatang gimbal berambut lebat. Kami tidak bisa melihat bagian depannya
dari belakang karena lebatnya rambut. Maka kami bertanya, 'Celaka
kamu, makhluk apa kamu ini?' Dia jawab, 'Aku Jassasah.' Dan dia katakan
pula: 'Temuilah laki-lakiyang ada dalam biara ini. Karena dia sangat
menginginkan berita dari kalian.' Maka kami pun segera menemui kamu,
dan pergi meninggalkannya, tetapikami merasa tidak aman, jangan-
jangan dia setan perempuan."
Tapi tiba-tiba laki-laki itu berkata: "Beritahu aku mengenai kebun
kurmadi Baisan."
Kami balik bertanya, "Mengenai apanya yang kamu tanyakan?"
"Aku tanyakan kepada kalian," katanya, "tentang pohon-pohon
kurmanya, apakah masih berbuah?"
Kami katakan kepadanya: "Ya. "
(Mendengar jawaban kami), maka dia katakan: "Adapun
sesungguhnya, tak lama lagikebun itu takkan berbuah."
, Lalu dia bertanya pula, "Beritahu aku mengenai danau
Thabariyah."
Kami balik bertanya, "Mengenai apanya yang kam u tanyakan?"

Huru-hara Hari Kiamat


'Apakah masih ada airnya?" katanya.
Jawab kami serempak, 'Airnya banyak."
Dia berkata, "Sesungguhnya tak lama lagi airnya akan habis."
Dan dia tanyakan pula, "Beritahu aku mengenai mata-air Zughar."
"Mengenaiapanya yang kamu tanyakan?" tanya kami pula.
'Apakah mata air itu masih ada airnya, dan apakah penduduk di
negeri itu masih bercocok tanam menggunakan air dari mata air itu?"
tanya dia pula.
Maka kamijawab: 'Airnya banyak, dan penduduk di situ masih
bercocok tanam menggunakan air itu."
Dia bertanya, "Beritahu aku mengenai Nabiorang-orang ummi,
apa yang dia lakukan?"
Rombongan menjawab, "Sesunggunya dia telah keluar dari
Makkah dan tinggaldi Yatsrib (Madinah)."
"Apakah dia diperangi orang-orang Arab?" tanyanya pula.
"B€nar," jawab kami.
"Bagaimana perlakuan dia terhadap mereka?" tanyanya pula.
Maka kamikabarkan kepadanya, bahwa dia telah dapat mengalahkan
orang-rang Arab sekitarnya yang terdekat, dan mereka kini mematuhinya.
Tamim berkata: Maka berkatalah makhluk itu kepada rombongan:
"Benarkah itu semua telah terjadi?"
"Benar," jawab kami.
Dia berkata: 'Adapun sesungguhnya, memang sebaiknya mereka
mematuhi dia. Dan sesungguhnya aku akan memberitahukan kepadamu
sekalian mengenai diriku. Sesungguhnya aku inilah Si picak, dan
sesungguhnya takkan lama lagiaku akan diizinkan keluar. Di kala itu,
maka aku pun keluar dan berjalan di muka bumi. Takkan ada satu kota
pun yang aku biarkan, kecuali aku singgahi selama empat puluh malam,
selain Mekah dan Thaibah (Madinah). Kedua kota itu terlarang bagiku.
Setiap kali aku hendak memasukisalah satu darikedua kota itu, aku
dihadang oleh seorang malaikat yang menggenggam sebilah pedang
terhunus. Dia menghalau aku dari kota itu. Dan sesungguhnya, pada
setiap lorong darikota itu ada malaikat-malaikatyang menjaganya.
Perawi hadits ini berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
bersabda seraya menghentakkan tongkatnya pada mimbar: "lnilah
Thaibah," beliau: Madinah- "Perhatikan, bukankah semua
-maksud
itu sudah pernah aku ceritakan kepadamu?"
Maka orang-orang pun menjawab, "Ya."

Hadits- hadits Mengenai Dajj al


Rasul bersabda, "Sesungguhnya aku tertarik dengan cerita dari
Tamim itu. Cerita itu benar-benar sesuai dengan yang pernah aku
ceritakan kepadamu mengenai Dajjalitu, dan mengenaiMadinah dan
Mekah. Ketahuilah, sesungguhnya apakah dia ada di lautSyam atau laut
Yaman? Tidak, bahkan (d,ia akan datang) dari arah timur," demikian sabda
beliau sambil menunjuk dengan tangannya ke timur.
Akhirnya Fatimah berkata, "Cerita ini dihapalorang dari Rasulullah
Shall allahu Al sihi w a S all am ."

Hadits Fatimah binti Qais Menurut Riwayat Muslim,


Ghailan dan Abu Daud
124. Menurut riwayat Muslim, Fatimah binti Qais berkata: Aku mendengar
Nabi Shollo llahu Alaihi wa Sallam berpidato di atas mimbar,
"Sesungguhnya anak-anak paman dariTamim Ad-Dari telah naik
kapal laut...."
Sedangkan menurut riwayat Ghailan bin Jarir dariAsy-Sya'bi, dari
Fatimah, dia bercerita :
"Bahwa Tamim Ad-Dari telah naik kapal laut, lalu kapal itu tersesat,
dan terdamparlah dia ke sebuah pulau. Maka diapun masukke pulau itu
untuk mencari air. Namun tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang
menyeret rambutnya...."
Dan seterusnya dia kisahkan cerita itu selengkapnya, di mana
selanjutnya dia katakan:
"Maka Tamim diajak keluar oleh Rasulullah Shollollahu Alaihi wa
Sallam mememui orang banyak supaya bercerita kepada mereka. Maka
beliau pun bersabda, "lnilah Thaibah, dan manusia itu adalah Dajjal."
125. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud, Fatimah binti Qais
menceritakan, pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihiwa
Sallam pernah mengakhirkan shalat 'lsya, kemudian keluar, lalu
bersabda,

dok 9'r;'arrtsr*tUJtt qy #{i


:" :i riu,, jL; \,^'p k ',r;u/ cf 6y, --J, ;G c {t,-
I t , '
-#t f , t;V'^*'tJ ,>Ar'e\J-i Ji L;;' a-t^*Jr Ui LjG
o-ti'-:
J, i)&r 'er\i-_t,u1Jt ; v4 :7 l>,'yi u"-S*r.: ?;
90 Huru-hara Hari l(iamat
. :: ." --,": I

; l-e J+ _+*!l : ? ?'t !t -:-r', U -t-r-lJl Ui


*r.-, l_/ - lJ --ji
t ' o ot t
.r4 ,-
o ,. .e o

_jti Jt_e o
,r-"lLi -li .;J.li o",o^tt. "i 5 *e$i -
L9 ,t-t,

"Sesungguhnya aku telah tertahan oleh sebuah cerita yang


pernah diceritakan kepadaku oleh Tamint Ad-Dari tentang
seorong lelaki di sebuah pulau di tengah laut. 'Tiba-tiba aku
bertemu dengan seorang perempuan yang menyeret rambutnya.'
MakaTamim bertanya, 'Makhluk apakah kamu'/' Perempuan ittt
menjautab, Aku Jossosah. Pergilah kantu ke gedung itu."'Aku pun
pergi ke gedung itu,' kata Tamim, "Dan ternyata ada seorang
Ielaki yang menyeret rambutnya. l-aki-laki itu diikat dengan
belenggu. Dia melompat-lompat antara langit dan bumi dalam
keadaan terbelenggu. Maka saya pun bertanya,'Siopo kamu?'
'Aku Dajjal,' katanya. Kemudian dia bertanya, 'Apa yang
dilakukan orang-orang Arab? Apakah Nabi mereka telah
muncul? 'Soyo jawab, 'Ya.' Dia bertanya, 'Apakah mereka
mematuhinya ataukah mendurhakainya? " Bahkan mereka
mematuhinga,' jawabku. Dia berkata, 'ltu lebih baik bagi
mereka."'

Ibnu Shayyad Seorang Yahudi dari Madinah


12 6. Ah m ad m eriwayatkan dari Jab i r b i n Abdu ll ah Radhiy al I ahu Anhu,
dia
berkata:
Bahwasanya ada seorang wanita Yahudi di Madinah melahirkan
seorang anak lelaki dalam keadaan, (sebelah) matanya terhapus dan
taringnya nampak (panjang). Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
khawatir kalau-kalau anak itu Dajjal. (Lalu beliau mencarinya), dan
didapatinya dia sedang mendengkur di balik selimut.
(Melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi luo So/lom ), ibu
anak itu memberitahu: "Hai Abdullah, ini ada Abul Qasim datang.
Keluarlah dari selimut, temui dia! "
'Ada apa dengan perempuan ini? Semoga Allah memeranginya," 1)
gerutu Rasul. "Kalau saja ibunya membiarkan, tentu anak itu akan
berbicara terus-terang." Namun demikian tak urung beliau menanyainya:
"Hai Ibnu Shayyad, apa yang kamu lihat?"

1 . Maksud beliau. "Brengsek benar dia!

Hadits-hadits Mengenai Dajjal 9l


-

Dia jawab, "Aku melihat kebenaran dan nielihat kebatilan Aku juga
melihat Arsy di atas air."
Rasul bertanya, 'Apakah kamu percaya bahwa aku RasulAllah?"
Dia malah balik bertanya, 'Apakah kamu juga percaya bahwa aku
RasulAllah?"
Rasul menyatakan, "Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasul-
Nyu." Kemudian beliau pergi meninggalkannya"
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallamdatang mencarinya lagi di
kebun korma mereka. Kaliinipun ibunya memberitahu: "HaiAbdullah,
ini ada Abul Qasim datang."
Oleh karena itu Rasulullah Sho//o//o hu Alaihi w a S allam pun berkata.
'Ada apa dengan perempuan ini? Semoga Allah memeranginya. Kalau
saja dia membiarkan, pastilah anak itu akan berterus-terang."
Jabir menerangkan: Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat
ingin mendengar sesuatu dari perkataannya, untuk menegaskan apakah
dia Dajjalatau bukan. Maka beliau menanyainya: "Hai Ibnu Shayyad. apa
yang kamu lihat?
Dia jawab, "Aku melihat kebenaran dan melihat kebatilan. Aku iuga
melihat Arsy diatas air."
'Apakah kamu percaya bahwa aku RasulAllah?" tanya Rasulpula.
tetapi dia malah balikbertanya, 'Apakah kamu juga percaya bahwa aku
adalah RasulAllah?"
Maka Rasulmenyatakan: "Aku beriman kepada Allah dan rasul-
rasul-Nya." Sesudah itu beliau menyelinap darinya, lalu pergi
meninggalkannya.
Kemudian beliau datang lagi untuk ketiga dan keempat kalinya
bersama Abu Bakar, Umar dan sejumlah para sahabat Muhajirin dan
Anshar, termasuk saya sendiri.
Jabir berkata: Waktu itu Rasulullah Sho//o//ahu Alaihi wa Sallam
berjalan cepat-cepat di depan kami. Agaknya beliau ingin sekali
mendengar sesuatu perkataan darinya. Tetapi ibu anak itu lebih dutu
melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berseru:
"Hai Abdullah, ini ada Abul Qasim datanq."
Maka Rasulullah Shallallahu Alai,hi wa Sallam pun berkata. "Ada
apa lagidengan perempuan ini? Semoga Allah memeranginya. Kalau saja
anak itu dia biarkan, niscaya dia akan berterus-terang." Namun demikian
beliau menanyainya juga: "Hai Ibnu Shayyad, apa yang kamu lihat?"
Dia jawab: "Aku melihat kebenaran dan melihat kebatilan. Aku juga
melihat Arsy di atas air."

92 Huru-hara Hari Kiamat


Rasul menanyainya pula: 'Apakah kamu percaya bahwa aku ini
Rasul Allah?" Tetapi dia malah balik bertanya, 'Apakah kamu juga
percaya bahwa aku ini RasulAllah?" Oleh karena itu beliau menyatakan:
"Aku beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya."
"Hai lbnu Shayyad," lanjut beliau, "sesungguhnya kami menyem-
bunyikan sesuatu terhadapmu. " Rasulbertanya, 'Apa itu?"
"Ad-Dukhkh, " jawab Ibnu Shayyad sekenanya.
Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa.Sallam, "Cih! cih!"
(Mendengar itu) Umar bin Khatthab berkata: "lzinkan aku
membunuhnya, ya Rasul Allah. "
Namun beliau mencegahnya seraya bersabda, "Kalau benar dia
Dajjal, maka bukan kamu yang membunuhnya. Yang akan membunuh-
nya adalah 'lsa bin Maryam. Dan kalau dia bukan Dajjal, maka kamu tidak
boleh membunuh seorang pun yang dilindungi perjanjian."
Jabir berkata : Sungguhpun begitu, Rasulullah ShallallahdAlaihiwa
Sallam senantiasa khawatir kalau-kalau anak itu adalah Dajjal.
Uraian dalam hadits ini sangat aneh (gharib).

Riwayat-riwayat Yang Tak Bisa Diterima Mengenai


Ibnu Shayyad
Ada beberapa riwayat rnengenailbnu Shayyad yang tidakbisa diterima,
karena tidak masuk akal, dan tidak mungkin berasal dari Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Untuk itu perlu diterangkan, bahwasannya memang banyaksekali
hadits mengenai Ibnu Shayyad. Tetapi diantaranya ada yang mengesan-
kan bahwa kita harus bersikap tawaqquf , jangan memastikan dulu apakah
diaT)ajjal atau bukan? Dan tentu Allah-lah yang lebih tahu.
Hadits-hadits seperti itu, barangkali disampaikan oleh Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam saat beliau belum mendapat wahyu yang
menjelaskan tentang sifat-sifat Dajjalmaupun yang memastikan siapa
dia. Tentang hal inisebenarnya telah disebutkan dalam hadits Tamim
Ad-Dari, yang sebenarnya merupakan penyelesaian masalah ini. Selain
itu berikut ini akan kami sebutkan pula beberapa hadits yang
menyatakan bahwa DajjalTerbesar bukanlah Ibnu Shayyad. Wallahu
Ta'alaA'lamuwaAhkam.
127. Al-Bukhari meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar
Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
bersabda.

Hadrts-hadits Mengenai Daljal 93


'i , t. t

,,i-3t J"* p:i _f*; lrlj +Klt - *\ !u Ui L.J


h:"
t. . rr !"- , . ,-zo , t
t or'. -..
t a. .. o. 'o,
.:-A-rr ,i",/ J.\ i.:
rJE t-r-r
o
J'd]3
i'-:
tV L\s jt* :i rV ttl'li.it
'^-.; ;;r
tir-o
',n\
Li L; F,r1!i -Ai
r;jr _"1"1r
t ti' J'II t'

J---'.1 \a; ^; rrJ .-;il JLiJr 1r; Itt-r t$ _;


.-,
t o a'
'.-6 ' "t
4V
*t r "c .F, q,pt) J6 p
,
"Ketika aku berdiri saat melakukan thawat' di Ka'bah, tiba-tiba ada
seorang laki-laki berkulit sawo matang, berambut lurus, seolah-olah
meneteskan atau mengalirkan air. Maka aku pun bertanya,'Siopa
ini?' D an dilaw ab,' (lni) putra Maryam.' Kernudian dia menoleh, dan
tiba-tiba ada seorang lelaki lainnya yang bertubuh besar, berkulit
merah. kepalanya botak dan buta sebelah rnatanya. Yang paling
mirip dengannya adalah lbnu Qathun dari kabilah Khuza'ah."l)

Riwayat An-Nuwwas bin Sam'an Mengenai Dajjal,


Yang Semakna dengan Riwayat Tamim atau Lebih
Luas Lagi
128. Sementara itu Muslim meriwayatkan dariAn-Nuwwas bin Sam'an
Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
pernah menceritakan soal Dajjalpada suatu pagi. Dalam bercerita itu
beliau meringankan dan memberatkan,2) sampai-sampai kami
mengira dia ada di rumpun pohon korma. Dan ketika kami
mendatangitempat itu. agaknya Rasulullah Sha[allahu Alsihi wo
Sallam mengertiapa maksud kami. Maka beliau bertanya, 'Ada apa
dengan kalian?"
Kamijawab, "Ya RasulAllah. engkau pernah bercerita tentang Dajjal
pada suatu pagi. Dalam bercerita itu engkau meringankan dan
memberatkan, sehingga kami mengira dia ada dirumpun pohon korma."
Maka beliau bersabda, "Selain Dajjal ada yang lebih aku
khawatirkan terhadap kamu sekalian. Karena kalaupun dia muncul, selagi

1 tlR Al-Bukhari 9i60 Kitob Al-Fiton, Bab Dzikru Dajiol. cet Al-'Utsmaniyah
2 Makudnya. kadang-kadang menganggapnya mudah dihadapi. dan kadang-kadang menganggapnya
berat dengan segala bencana yang ditimbulkanhya.-Penj.

94 Huru-hara Hari Kramat


aku masih atla di tengah kalian. maka aku rnasih bisa rnelarvrmrrv.r. Tetapi
kalau dia muncul. sedang aku sudah tidak ada lagr c1r lerrttah kalian. maka
setiap orang harus membela dirinya Namun Allah nrenjadr khalifahku
dalam melindungi setiap rnuslim. "
"Daijal adalah pemuda berambut sangat keriting Matanya
menonjolkeluar. Aku umpamakan dia sepertiAbdul 'L)zza bin Qathun.
Barangsiapa mengalaminya, maka bacalah permulaan surat Al-Kahfi "
"Dia akan keluar daridalam celah di perbatasan antara Syam dan
Irak. Lalu dia merusak ke kanan dan merusak ke kiri. I-{ai hamba-hamba
Allah, maka teguhkan hatimu!"
Kami bertanya, "Ya RasulAllah. berapa lamakah dia tinggaldi
bumi?"
Beliau menjawab, "Empat puluh hari. tapiyang sehari seperti
setahun. lalu seharisepertisebulan, lalu seharisepertisejum'at, lalu hari-
hari berikutnya seperti hari-hari biasa "
Kami bertanya. "Ya RasulAllah, pada hariyang sepertisetahun itu,
apakah kami cukup melakukan shalat seperti satu hari biasa?"
"Tidak." jawab beliau, "tetapibagilah hariitu dengan ukuran hari-
haribiasa "
Kamibertanya pula. "Ya Rasul Allah, seberapa cepatkah Dajjal
menjelajah seluruh bumi'1"
"Bagaikan hu jan diikuti angin. "r' Rasul menerangkan. "Dia datang
kepada suatu kaunr lalu menyeru mereka. dan mereka pun beriman
kepadanya dan rnemenuhi seruannya. Sesudah itu dia menyuruh langit
menurunkan huf an. maka turunlah hujan. Menyuruh bumi, maka
tumbuhlah tanaman Sehingga ternak mereka bisa pergi merumput
sepuas-puasnya. mengucurkan air susu sederas-derasnya. dan nampak
pinggangnya padat berisi. "
"Kemudian Daiial datang kepada suatu kaum dan menyeru mereka.
namun mereka menolaknya. Maka dia pun pergi meninggalkan mereka.
namun tiba-tiba mereka ditimpa kekeringan. sehingga iatuh miskin tidak
punya apa-apa.
"Dia melewati tanah kosong lalu berkata: 'Keluarkan simpanan-mu
Maka keluarlah kekayaan-kekayaan yang tersimpan didalanr tanah itu
mengikutinya. bagai kawanan lebah mengikuti ratunya "
"Kemudian Dajial memanggil seorang anak muda. [alu dihantam.
nya anak itu dengan pedang sampai terbelah meniadi dua bagian. tarak

I Maksudny;r set elral hutan badar


-PenJ

Hadrts-hadrts Mengenai Dalal 95


----

antara kedua bagian itu sejauh satu lemparan. Sesudah itu dipanggilnya
lagi, tiba-tiba anak muda itu datang ke hadapannya dengan wajah berseri-
seri sambiltertawa. "
"Dan ketika Dajjaldalam keadaan demikian, maka Allah mengutus
Al-Masih Isa bin Maryam. Dia turun di menara putih sebelah timur
Damaskus, mengenakan dua pakaian berwarna tanah merah, sambil
meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila
beliau menganggukkan kepalanya, maka (seolah-olah) meneteskan air,
dan apabila mengangkat kepala, maka (seolah-olah) berjatuhanlah
tetesan-tetesan itu bagaikan m anik-m anik m utiara. ) Tidak seorang kafir
1

pun yang mencium bau nafasnya kecualimati, padahalnafasnya dapat


tercium sejauh matanya memandang. "
"Kemudian beliau mencari Dajjal, dan akhirnya ketemu di pintu
kota Lud,2) lalu dibunuhnya. Kemudian beliau datang kepada kaum yang
dipelihara Allah dari Dajjal. Beliau mengusap wajah mereka dan
menceritakan derajat-derajat mereka dalam surga. "
Ketika dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Allah menurunkan
wahyu kepada Nabi Isa Alaihis Salaam, "Sesungguhnya Aku telah
memunculkan beberapa makhluk-Ku, tak seorang pun mampu
memerangi mereka. Maka dariitu, bawalah hamba-hamba-Ku berlindung
ke gunung."
Agaknya Allah membangkitkan kaum Ya'juj-Ma'iuj. Mereka turun
dengan cepat dari segala penjuru yang tinggi. Barisan mereka yang
terdepan melewati danau Thabariyah, lalu meminumnya. Dan ketika
kemudian barisan yang terakhir melewatinya, mereka berkata: "Di sini
dulu benar-benar pernah ada airnya. "
Lalu Nabi Allah Isa A/oihis Salaam dan para sahabatnya pun
dikepung, sehingga kepala lembu milik seorang dari mereka lebih
berharga daripada 100 dinar milik seorang dari kamu sekalian saat ini
Maka dari itu beliau dan para sahabatnya pun berdo'a kepada Allah. talu
Allah mengirim sejenis ulat ke leher Ya'juj-Ma'juj. Maka mereka sernua
tewas dalam sekejap. Kemudian beliau dan para sahabatnya turun ke
tanah (lereng gunung), maka didapatinya setiap jengkal tanah dipenuhi
bangkaiYa'juj-Ma'juj yang telah membusuk dan berbau anyir l-alu beliau
dan para sahabatnya berdo'a. Maka Allah mengirim sekawanan burung
seperti leher unta. Burung-burung itu melempar mereka entah kemana

1. Ungkapan ini hanyalah gambaran tentang betapa bersih dan indahnya waiah Nahi lsa A/trrhis Sc/oonr
2 Lud sebuah kota dekat Al-Quds (Baitul Maqdis)

Huru-hara Hari Kiamat


--

yang dikehendakiAllah. Sesudah itu Allah menurunkan hujan, yang tidak


membiarkan satu rumah pun, atau bahkan sehelai bulu unta pun. kecuali
diguyurnya. Allah membersihkan bumiinisampai licin seperti kaca.
Kemudian dikatakanlah kepada bumi: 'Tumbuhkan buah-
buahanmu dan kembalikan keberkahanmu ' Maka pada hari itu
sekelompok orang banyak cukup memakan sebijisaja buah delima dan
berteduh di bawah kulitnya. Demikian pula susu binatang dberi berkah.
Sehingga seekor unta perahan saja dapat mencukupi sekelompok orang
banyak. Dan seekor sapiperahan saja dapat mencukupi satu kabilah. Juga
seekor kambing perahan dapat mencukupisatu jamaah.
Namun tatkala mereka mengalamikeberkahan seperti itu, tiba-tiba
Allah Subhanahu waTa'ala mengirim angin berbau harum. Angin itu
menerpa bawah ketiak mereka.. Maka tercabutlah nyawa setiap orang
mukmin dan mtrslim. Dan tinggallah orang-orang yang jahat. Mereka
bersetubuh sesanlanya bagaikan keledai. Terhadap orang-orang seperti
itulah Kiamat terjacli "r'

Sebuah Contoh Peristiwa Aneh, Yang Konon


Diceritakan oleh Rasulullah
1 2() D ari Ab i tjnr a rl ah. Ras ulullah Shallallahu AI aihi waS all atn bersabda.

. : : t d t . ,
\ _c;Lj ,----;&J ? ,! "
_*ttt :;-,Jt _Jr gi _f aJU Jtt Y
4)Jt '/i-.o;L ;> +r;1 "e"p.w( U ff .*J6 t JtA

-ri-i\ -+ JLj e ,i, N\ J:-, \;-,;v l)--rt g':


,""r;^i, ** .)lsi)
"Akan tetap ada segolongan duri umatku yang dapat mengatasi dan
ntengalahknn rnusuh rnereka. Mereka tidak terganggu oleh siapa
pun yangticlak sependapat dengan tnereka. moupun susah-payah
yang tnereka alanti. sampai datangnya perintah Allah (Kiamat).
sedang ntereka tetap dalarn keadaan seperti itu. Para sahabat
bertanya. Yo Rcrsu/ Allalt, di rnanakah rnere.ka berada?' Beliau
nteniau,tab. 'Di BaitulMaqdis don di sekitar BaitulMaqdis."'

I I III Nlusirnr. no 2 1.j7 (l.l) ll)nrr Nl,rr,rh n,r 4()7lr

Hadits-haclits Men genai Dalal 97


r

Beberapa Hadits Yang Harus Ditakwil dari


Zhahirnya
130. Menurut riwayat Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu
mengisahkan: Pada suatu hari Rasulullah Sholiollahu Alaihi wa
Sallam bercerita kepada kami tentang Dajjal. Antara lain beliau
mengatakan,
o2.J

eJ Jt -4\ *w.-F*-..)i r,b 7"7'f: G(-


:/ "4
'; f .tr, *'i ll"r'r.6'H a"+^Jt J ,_J', lLJr
t,ro,'^.'ror' L
1i _,"ulr
o, t, t' ? t..'- .ait.olt1 t,'.a
-1.e. i,
Nt Jyt u;"rl g;-Ut JLIJI A:i'r&"i '^)
Jr"+ ,._rfl
o.
-F',y
r/J:i'^Li r'$ Isi",:l.i(ri Jrl"-rtr ,Sru \y &
, Ni, *=,"'e jrt:i *: i 'il:;1;iG t t j,tJ ryi e
' i/ "' -J ' .-, - l' - -J )

jJ't5.'i J€'"lt i-,u jerVi ; ;*,'ti a'oi *


,5L'&
"Dajjal datang, padahal dia dilarang melintasi batas kota Madinah.
Olehkarena itu diahanya sampai di wilayah yangtidak subur dekat
Madinah. Kala itu keluarlah seorong laki-laki terbaik -atau dari
golongan or ang- orang terb aik menghadapiny a-. Or ang itu berkata,
'Aku bersaksi, bahwakamulahDajjal yang pernah diceritakan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada kami dalam
haditsnya.' Dajjal berkata, 'Bagaimana jika aku bunuh orang ini,
kemudian aku hidupkan lagi, apakah kamu sekalian masih ragu-rdgu
juga mengenai kebenaranku?' 'Tidak,' jowab orang-orang. Rosul
b erkata ( m el anj utkan cer itan y a) : M aka D ajj al m em b unuh o r an g itu,

Ialu menghidupkannya kembali. Nomun setelah hidup kembali,


maka orong itu berkato,' D emi AIIah, sekar ang semakin ielaslah siapa
dir im u.' Ros u/ b er sab da,' D aj j al hendak m emb unuhny a agi, tetapi I

tidakbisa."'

131. Imam Muslim meriwayatkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri


Radhiyallahu Anhu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam,

98 Huru-hara Hari Kiamat


--t-

(-r-
;{;
.-tt.J.drr.tr
rl",-, 'li; v.tr t- -\yp i, j"i u ;i .J t_Jy+ Ju a -
(Llirrt';'ui
t.-
&,€w't,.)i A.p.-: j*,#
, r? a-
\+-,"\ t--: "
Jt, _."dt oi, t36 Jtl-rjt
a

Jl f .:r;fi JL; a,;:

+;.J€"-,st'j+'Ju d* 1ur
j;, 5; qitj*l' rri,6r
tt..'r-,tt)
| -/. t,_ ,to. lt, . to, , , ,^ I ., i.. . r,
O* JV \/? a;btl orta e* c)zi,) ttb j*-t 1-.:p,
.--'',-'* ,u.-rkj' c"*j' Ji i # JG e_. ,_/'i c )i
, 't,l oio o.!o.. .. t.
e* r, "tt, *t .F J:4"
G- y.r- _4 ;L;!! ;F
t-.0!.',,:,".: c
I,i', J* r Ju *.u aea .".1o!ri','-.t
C I Ji i ;;;b4sr _*
,
JG-iJr

#i
t,,
[. J*.i j";'p yf .+ .:,,,rr c J*" ,r. -"ii
' t
t a,
')., t, 2 , a - '
Jt-i.rJt ss*i ,; Jt: ,rj1 J /-! ++,,
'
_1^,; ) o,1
_,.LJr

et gg; x r-; i,..;"; ;t ^*,; v J,-)'o;'4. J

ii dt'u6r'-*,-a y efr &)sJj{ ,lb JrJ >i.*


,rtt p5; p +,i,i t Jw'^.>Jt e Ji ;lrlr.1 Jl . o t , t/
."trJl +t &;r(;
" D ajjal muncul, maka datanglah kepadany lelaki mukmin. o seor ang
Laki-laki itu dihodang posukon- pasukan berseniata, balatentara
Dajjal. Mereka bertanya. 'Mau kemana kamu? ' Aku hendak
menemui orang yangtetoh ntuncul ini,' iowab laki-loki itu. 'Tidakkoh
kamu beriman kepada tuhan kami?' tanya balatentara Daijal, dan
dijawab, 'Tihan kita tidaklahsomor. ' Mereka berkata, 'Bunuh dia!'
Tetapi sebagian mereka berkata kefada yang lain: 'Bukankah
tuhanmu melarang membunuh seseorang tanpa sepengetahuan
dia?' Rasul bersabda (melanjutkan ceritanya): "Mako pergiloh

H:rclits-haclits Mengenai Dajjal 99


I

mereka kepada Dajjal. Dan ketika orong rrtttkrrtr,


itu nterirtcttrtyct,
maka berkatalah dio, 'Hai orang_oro,g, inilah
Daiittl ya,g pentaLt
diceritakan oleh Rasururtah shirtartaiu Ataihi wa
Sailant.,,Ro.su/
bersabda, "Maka Daijalpun menyuruh supayo
orang rytukmin itu
d.ipukuli, katanya. 'Tangkop dan hajar dia!' Demikionirn
pu,nggunrl
dan perut orang itu rata dipukuri. Latu Daiiar
bertanga k"pudorryo.
'Tidak beriman jugakah kamu kepadaku?'
T'api orang-iitu ,,oton
mengatakan, 'Ksmulah sipicak pendusta itu.'
Selaniutrita oranyt ittt
disuruh menggergaji Maka digergajilah dia dari t","'ohi;p,oto,,yo
samp ai terpisoh kedu a kaki n y a. Kem u di an D
ajj a r b i nr o, i i an ta, a
ke d u o p oto n gan tub u h o r an g itu dan ",
b e r k ata,' E a, gu n I a h, r' ii b a. t i b a
orang itu bangun. Rasul bersabda, Kemudian Dai.ial
berkata, Apakajt
ka.u beriman kepadoku?' Maka jawab si
mukmii itu, .(Kini) sentokin
tqhulah aku siapa kamu.' Rasul bersabda, ,Kemudion
si ntukntir itu
blzrko.ta, 'Hai orang-orang, sesungguhnya
setelah yang aku ctlarni i,i,
Dajjal takkan mampu lagi berbuit kepida siapa pun
se,:erti ya^g dia
lakukon terhadop diriku.' Rasul bersibdo, ,,Moko
Doiiit
lagi orang itu untuk disemberih, tetapi anrara ^"r.nrrgku1,,
r"h", ,u,,,i ,,pui t
selangkonyo terhalang oreh rapisan tembaga, sehinggi ='nrtono
Dajjat ti(iak
bisa menyembelihnya. " Rosu/ bersabda, "Maka
Dojja! ,)emegong
kedua tangan dan kaki orang itu raru meremparnyu'
or.antg-ur'rig
meng.ira dia dilempar ke neroka, padahar dia dire,n?rar
ke"surga "
Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam menegaskorl. "orang
ir-rilah
syahid paling agung di sisi Allah.,,

**{<*>F

ltlo Huru^hara Hari Kiamat


HADITS.HANITS LAINNYA YANE
TERSEBAR MENEENAI DAJJAL

Menurut Riwayat Abu Bakar Ash-shiddiq


132. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amrbin Huraib, ketikaAbu Bakar
Ash-shiddiqRadhiyallahu Anhu sembuh dari suatu penyakit yang
dideritanya. Dia keluar menemui khalayak meminta maaf atai
sesuatu seraya berkata, "Kami hanya menginginkan kebaikan."
sesudah itu dia berkata, Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam
pernah bercerita kepada kami:

it*r 4;'ur; eiA g/r.,ro'.,i'u Cfr JvUt oi


.i,aLi,;i' '&i'rl?
"sesungguh nya Dajjal akan keluar di suof u negeri di seberah timur,
yang disebut Khurasan. Dia akan diikuti bangsa-bangsa berwajah
bagaikan perisai yang ditempa."l)

Menurut Riwayat Anas bin Malik


133. Imam Ahmad meriwayatkan pula dariAnas RodhiyollohuAnhu, Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

1 HR. Ahmad dalam Musnodnya. no.12 danAt:Tirmidzid alamAl-Fiton6l495, dan diakatakan. ',Hadits
ini tidak dikenal selain dariAbu Thiyah." Sementara ihr ada pula hadits-hadits dalam bab ini yang
diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Aisyah Rodhiyollahu Anhumo
Hadits inidikeluarkan pula oleh lbnu Majah dalamAt-Fiton217353 Juga terdapatdalam Sunon /bnu
Moioh dan Sunon Abu Daud. dari An-Nawwas bin Sam'an.
Perisai yang ditempa. maksudnya suara dentingan besi yang dipukul dengan besi yang lain

Hadrts-haditsLainnyaYangTersebar.. lOl
t
o!
t,/cl ' .
.F s Jv ; rf r.- .l .

"SesLrngguh nya Dai1al ihunata kirinva pic<tk. tertutu1-t selaput tebal.


Tbrtulis diantara kedrn ntatanya.' kafara' atau' kat'ir'."
i ladits inisanadnya santpai tiga dan sesuai syarat Sholilh Al-Bukhari
dan S/rohih Mrrs/irrr.

Menurut Riwayat Samurah bin Junadah bin Jundab,


dan riwayat Jabir
134 [mam Ahmad meriwayatkan: Aku diceritai Tsa'labah bin 'lbad Al-
Abdi. seorang lelaki dari Bashrah. dia berkata. Pada suatu hari
aku menyaksikan khutbah Samurah. Dalam khutbahnya itu dia
menyampaikan sebuah hadits mengenai shalat gerhana
matahari. bahwasanya setelah melakukan shalat tersebut,
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah. dimana
beliau katakan:

t . o i / . t. . - t t t - , /
,fJ, ,*-1';\ Urjf .:y15 a'F:- F u3l i* ) 4l;
., t a' .o . / t o. ..r'- t I, z t
o,
;J\t _#.s\:?rirs s'J)r =4t a-* -tt;iir oiJ,o,
,,-o,'t1, ti't,o, tiitto
? tl ;j t' j J)4 *9 C*,V u- Jti ;l ap
4iil a"\
'
, :.'-' ,'.'- o .' , .:, o o ,,, io'-o. o i t..t.' tll .
o r-\5 ) y .P j ) & *,y ev? 4'i-,l- d 4-,;t ) Aere J
t)*;.;-.-=rV' ))*'d;* -uC. I 'j*:_'Jtt')

\-d{ o?)\\ p'H- -:}-, Ju ri ';W 'it, . ;L.


ot 9' :r' :- t-1,'.o-.','oar,;.-'rt-,:.
f Fr U - '
.
.
I o . .
. '-,i, o, '.o t o -o
tl, t.. o t tl,' o-.?, ,
t/t,,
J I j *. _."Ii^)l +* ,2 J ,a j.^)l <ij_r _.'J.c^jl c-.f -t
' '' o t, '.,,",'..t1, r'-.iri t t
i t*t; \r);
c

b:.r-,Jt i.r+ ,r! u= ,)6: -dru ilr W"


'J\-: G Jv's q:* iU ,'S: L-qrQ ;vAr
;rS ki oc'
eWt:, Ctt "trri rij e',tt-r{ J,' ;:fr;it
,tt. a. t".,'
'-'-" ,l'.- '
" Ju iLu

lO2 Huru-hara Hari Kiamat


-n 'ft
. t..
. /7
a.}.*J
I ''
a
ok'b'J o*6s-
c/ .?i
o)r--.c-r
I
I

,. , t,
'V(;'rt dV JSt e)
"Demi Allah, Kiamat takkan terjadi sebelum munculnya tiga ysulult
orang (pendusta), dimana yang terakhir adqlah si Picok Daiial
Matanya yang kiri terhapus seperti mata Abu Yahya. Dan
bahwasannya kapan dia muncul -<tau beJiau katakan: kapan saja dia
muncul-moko sesungguhnya dia pasti akan mengaku dirinya
Allah. Barangsiapa beriman kepadanya, mempercayai dan
mengikutinya, maka amal saleh yang telah dilakukan tidak
bermanfaat baginya. Sedang barangsiapa mengingkari dan
mendustakonnya, maka dia takkan dihukum atas perbuatan apa pun
yang dilakukannya, AI-Hasan: atas perbuatan apa pun
yang telah dilakukannya -menurut
di masa lalu-. Ketahuilah sesungguhnya
Dajjal akan menjelajahi seluruh bumi slainTanah Haram dan Baitul
Maqdis. Don sesunggiu hnya orang-orang mukmin akan dikepung di
Baitul Maqdis dan digoncangkan dengan goncangan hebat.
Kemudian Allah membinosokon Dajja\ sampai reruntuhan dinding
dan batang pohon benar-benar akan memanggil, 'Hai orang
mukmin, inilah orang Yahudi.' D an dia berkata pula,' lnilah orang
kat'ir,' lalu dia katakon, 'Bunuh dia!' Tbtapi ini semua takkan terjadi
sebelum kamu melihqt berbagai masalah bertumpuk dalam dirimu.
kemudian kamu soling bertanya sesomo kamu,'ApakahNobimu
pernah menyebutkan kepadamu sesuofu di antara mosalah-masalah
ini?" Juga sebelum ada beberapa gunung yang bergeser dari
tempatnya."
Kemudian di lain waktu, Tsa'labah menyaksikan lagi khutbah
$amurah. Dalam khutbahnya itu tidak ada sepatah kata pun yang dia
dahulukan maupun dia akhirkan daritempatnya seperti khutbahnya yang
dulu.
Sementara itu Muslim meriwayatkan dariJabir Radhiyallahu Anhu,
dariNabi Shallallahu Alaihi r.uo Sollom bersabda,

Hr,# / ;t'p, * ulv,?i'u:utu lr;,t


J

"Akan tetap ada segolongan dari umatku yang,"rtr'::t


menyatakan keb enaran sampai turunny also bin M ar y am. "

Hadits-hadits Lainnva Yang Tcrs<.[r:r r I O3


-
lsyarat Rasulullah Bahwa Kaum Yahudi Akan Kalah
Total Melawan Kaum Muslimin
135. Isyarat inisudah pernah disinggung dalam sebuah hadits shahih yang
lalu beserta hadits mengenai lbnu Shayyad -yang sanadnya
dinisbatkan kepada lbnu Umar- yaitu bahwa Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

rj-i'l>t u-'7At i A'"i'# r w 4,'€-utr


.iiJd "Gl'r'u,fi.
" Komu sekolian akan diperan$oleh kaum Yohudi, tenpi kamu akon
dapat menguasai mereka, sompoi batu-batu akan berkata, "Hai
m uslim, ini ada Yahudi di belakangku, bunuh dia! "

1 36. Sedang menurut At-Tirm idzi dari hnu Uma r Radhiyallah u An h u, Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya mengenai Dajjal, jawab
beliau,

6k
" Ketahuilah, bahw a Tuhan- mu Yang M ahaperkasa dan Mahoagung
tidaklah picak. Sedang Dajial itu benor-benar cacat mata kanannya,
bagaikan buah anggur yang mengapung (di permukoan air) ."
At:Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan shahih.

Keadaan Manusia Saat Dajial Datang


137. Dalam sebuah hadits shahih mengenai shalatgerhana mataharidari
Asma binti Abu Bakar, diriwayatkan bahwa dia berkata,
Sesungguhnya Rasulullah Shallollahu Alaihi wa Sallam bersabda
dalam khutbahnya saat itu:

v J;tur
#r 1g,F'ri qi J;&t 6 Al'*r'rli f;
.i6'u;'qi 6r',1
'"
.Dansesungguh nya telah diwahyukan kepadaku, bahwa kamu
...
sekalian sebentor lagi akan mendapat cobaan, atau sebelum fitnah
siPicakDajjal...."

1O4 Huru-haraHariKiamat
"Saya tidak tahu cobaan apa yang beliau katakan itu," demikian
antara lain kata fuma' dalam haditsnya yang panjang.
138. sementara itu dalam shohih Muslim diriwayatkan dariUmmu
Syuraik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallambersabda,

Lj l-ii Jt-"=ir ui) flJ- ,r l,6.ut';, o"gt'a;l


Jlr;l ir.; r*i; -'j,;-f i, i"-',
"sesunggu hnya manusio okon lari dari Dajjal sehingga mereka
mengungsi ke puncak-puncak gunung. Aku bertanya, 'ya Rosu/
Allah, dimanakah orang-orang Arab pada waktu itu?' Beliau
menjawab,' Mereka tinggal sedikit. "'

Dajjal Tidak Bisa Memasuki kota Madinah, dan


Sebaik-baik Agamamu adalah Yang Paling Mudah
ibnul Adra', dia berkata, Rasulullah Sho/lollo hu Alaihi
139. Dari Mahjan
wa Sallam pernah memegang tanganku mendaki bukit Uhud dan
memandangi kota Madinah, seraya bersabda,

'o** G
fk'ri Lk 6 ? "F':
qni G:i- e i:i Gt
'^; 1Gt; r(t a$i u q|.k JL'"^+ ,l-J.r:t W.V
.,
'*3 ti1'r1^*Jt f-t' 6*- +1 $': jj tu,+ux
i
JG t; t, q:; # g,i b a,J. J* p_,h,
;J f.a ,t;i:;ti:;L ;l'; juW'+:-i I ui:,r
lr, ,/ n t- .o.
.or*l far ; \iQf
*:'p'o\Js e*'aiu
"Celaka! Sesungguh nya Madinah adalah kota kesayanganku. Aku
akan meninggalkannya dalam keadaan baik dalam keadaan
terbaik-. Lalu, Dajjal -atau
akan datang kepadanya, tapi di setiap
pintunya dia dapati ada seorang malaikat yang menghunus pedang,
sehingga dia tidak bisa memasukinyo. Mahjan berkata, Kemudian
turunlah beliau sambil memegang tanganku, lalu masuk mesjid.
Ternyata di sana ada seseorang sedang shalat. Beliau bertanya

Hadits-haditsLainnyaYangTersebar... 1O5
kepadaku: 'Siapakah ini?' (Pertanyaan beliau saya jawab sambil)
memuji kebaikan orang yang sedang shalat itu. Maka sabda beliau:
' Diamlah, j angan sampai dia mendengar, sehingga dia tidak binasa

kerenanya (pujian).' Mahjan berkata, Kemudian Rasulullah


Shallallahu Alaihi w a Sallam masuk ke kamar salah seorang isfinya,
dan sambil melepas tangannya dari tanganku beliau bersabda,
'Sesungguhnya sebaik-baik agamamu adalah yang termudah.
Sesungguh nya sebaik-baik agamamu adalah yang termudah."'

Riwayat Abu Hurairah Mengenai Kaum Yahudi


1 40. Ahmad meriwayatkan dari Abu Huarairah Ra dhiyall ahu An h u, sabda
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,
'J,.e
o,J^4-.J'Jrt'rfii
'-;lt or:ru^Jr ;; .i;t;ti"o t
,i'4t J;i .At':,^Ari;1 ,s,ratrt.F" e
of dd Jt a,*'v:*rl;ilr *'6-'rJ;U7Ht

.',,4reui$u;t
"Kiamat takkan terjadi sebelum kaum muslimin memerangi kaum
Yahudi. Mereka akan diperangi kaum muslimin, sampai ada seorang
Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka berkatalah batu
dan pohon itu: "Hai muslim, hai hamba Allah, ini adaYahudi di
belakangku. Kemarilah, bunuh dia," kecuali pohon Gharqad,l)
karena dia adalah pohon Yahudi. "

Kesaksian Rasulullah Mengenai Kebaikan Bani


Thmim
141. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah
Radhiy allahu Anhu, dia berkata, Aku selalu mencintai Bani Tamim,
karena tiga hal. Aku telah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi wa
Sallambersabda,
..i :.
tl!-1ot
.Jb$l gt sl ro
'*
I . Gharqad nama pohon tingginya antara sahr sampai tiga meter. Batang dan kulitnya berwama putih

106 Huru-hara Hari Kiamat


"Mereka adalah urnatku yang palingtangguh
dalam menghodapi
Daial :.

Ketika harta sedekah mereka datang, Rasulullah shallailahuAtaihi


utaSallctm bersabda.

ur'9i, ,>li3i 0,1-a

"Ini sedekahkaumku."
Dan, ada seorang wanita dari mereka yang menjadi tawanan
perang, tinggal bersama Aisyah, maka beliau menyarankan:

.J*-\l:',t6t1 t**f
" M er d ek ak an d i a, kar en a dia adal ah ketur unan I s m a, il.,'

Dajjal Menurut Riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah


142. Imam Muslim meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah Rodhiy allahu
Anhu, dia berkata, Tidak ada orang yang bertanya kepada Nabi
shallallahu Alaihi wa sallam mengenai Dajjal lebih banyak dariku.
Beliau bersabda,

1o iA *t t t j-'t 6. 'j'Jtt :)'H- y 'it e !'H v',


d; u 4t ,b r'Jii 'p ls ,r1:\i: it Ur ;
" Ap
an y a y an g rn e m b ahay akan k am u? D ia takkan m e m b ahay akan
kamu. Aku berkata, 'Ya Rasd Allah, sesunggu hnya orang-orang
m en gatakan, D aj j al itu m emb aw a m akanan dan s u ngoi-su ngoi.'
Namun Rasulullah shallallahu Alaihi wa sailam menegaskan,-'Dia
di sisi A/loh lebih enteng daripada (godaan lain yang serupa) itu."'

143. Al-Mughirah bin syu'bah Radhiyatlahu Anhu,dia berkata, "Tidak


ad a orang yang berta nya kepada Nabi shoilo llahu Al aihi w a sallam
mengenai Dajjal lebih banyak dari pertanyaanku:

#'b-4 \t* ^;3lo j; et'.j SG ury 6': Js


c; c )nt Y ,ii,
'kL;i;'Jtt
"Beliau berkata, Apa
pertanyaonmu tadi?'
I, A!-lrt[ughirah be-rkata,
o r an g- oran g m e n gatakan, b ahwa D aj al itu m e m b aw a b ergunun g-
'

gunung roti dan daging, dan juga sungoi berisi air., Beliau

Hadits-hadits Lainnva Yang Tcrsebar. lO7


menegaskon,'Di sisi AIIah dia lebih enteng daripada ( godaan lain
itu."'
yang serupa)
Berkata Syaikh Abu Ali Al-Jubba'i, ulama terkemuka kaum
Muktazilah: "Semua yang disebutkan tadi tidak mungkin benar-benar
terjadi. Sebab kalau benar-benar terjadi, tentu akan sulit dibedakan antara
keluarbiasaan tukang sihir dan keluarbiasaan Nabi."
Tetapipernyataan Al-Jubba'i itu dibantah oleh Al-Qadhi 'lyadh dan
ulama yang lainnya, "bahwa Dajjal itu mengaku dirinya tuhan, dengan
pengakuannya itu dia memang tidak sama dengan manusia biasa. Oleh
karena itu, tidak mustahilkalau dia dapat melakukan ha-halyang luar
biasa untuk membuktikan pengakuannya itu."
Selain Al-Jubba'i, banyak pula kelompok-kelompok seperti
Khawarij, Jahmiyah dan sebagian kaum Muktazilah, yang bahkan tidak
percaya sama sekali bakalmunculnya Dajjal. Mereka menolak hadits-
hadits mengenai Dajjaltanpa melakukan penyelidikan apa pun. Dengan
sikap seperti itu, mereka sebenarnya tidak bisa lagidigolongkan ulama.
Karena mereka menolak hadits-hadits shahih yang diriwayatkan secara
mutawatir tidak hanya dari satu jalur sanad saja- dari Rasulullah
-yakni
Shallallohu Alaihi wa Sallam. Adapun kalau di sini, kami hanya sebutkan
sebagian saja, tak lain karena dengan sebagian itu kamianggap sudah
cukup memadai. Dan kepada Allah jua kita memohon segala pertolongan-
Nya.
Dengan membaca hadits-hadits di atas, tampaknya dengan
kemunculan Dajj al, All ah Tb' alo hendak menguji hamba-hamba-Nya, yakni
dengan hal-halluar biasa yang dapat disaksikan dengan mata kepala pada
masa itu. Contohnya sebagaimana tersebut di atas, barangsiapa memenuhi
ajakan Dajjal, maka Dajjalakan menyuruh langit menurunkan hujan, dan
menyuruh bumi menumbuhkan tanaman, untuk dimakan ternak dan diri
mereka sendiri. Mereka pun kembali menjadigemuk. Sedang orang yang
menolak ajakannya, mereka ditimpa paceklik, kekeringan, tanahnya
menj adi tandus, dij angkiti berbagai penyakit, ternaknya mati, kekurangan
harta, jiwa dan buah-buahan. Begitu pula Dajjal diikuti oleh segala macam
l,.ekayaanyang tersimpan dalam tanah, bagaikan seekorratu lebah. Dan dia
juga membunuh seorang pemuda, lalu menghidupkannya kembali. Ini
semua bukan rekayasa, tetapi nyata. Dengan itu semua, Allah menguji
hamba-hamba-Nya pada masa itu. Dan dengan ujian itu banyak orang
yang tersesat, dan banyakpula yang tetap mendapat petunjuk. Mereka yang
ragu, menjadi kafir. Dan mereka yang beriman, semakin bertambah
imannya. Dengan pengertian seperti inilah, Al-Qadhi 'lyadldan para ularna
lainnya tersebutdi atas mengartikan hadits:

lOE Huru-hara Hari Kiamat


-- I

u;ult,&olii
"Dia di sisiAi/oh lebih enteng daripada (godaan lain yang serupa)
itu."
Makudnya, godaan Dajjalseperti itu masih lebih ringan dibanding-
kan seandainya dia membawa pula godaan-godaan lain yang bisa
menyesatkan hamba-hamba Allah yang beriman.
Karena bagaimanapun, Dajjal itu masih kelihatan kekurangannya,
kejahatan-kejahatannya dan kezalimannya, meskipun dia mempunyai
hal-halyang luarbiasa. Selain itu, di antara kedua matanya tertulis "kafir"
begitu jelas. Semua itu ditegaskan oleh Nabi Shollo llahu Alaihi wa Sallam
dalam berbagai haditsnya, dengan kata-kata : "Kat' Fa' Ro"'. Hadits-hadits
itu menunjukkan, bahwa tulisan itu adalah tulisan nyata yang bisa dilihat
dengan mata kepala, bukan tulisan maknawi (abstrak), sepertiyang
dikatakan sebagian orang.
Begitu pula ditegaskani

4u pt'#' slrit-rSr'#',
"Matanya yang satu cacot, menoniol dan kelihatan jelek."
Demikian agaknya arti dari sabda Rasulullah Shallallohu Alaihi wa
Sollom pada hadits yang lain,
t.t
.q.v+
"Matanya bogaikan buah anggur yang mengapung. "
Yakni, buah anggur yang mengapung pada permukaan air.
Bagi yang meriwayatkan hadits itu dengan kata-kata "thaat'iyah",
maka artinya, bahwa mata Dajjalyang tidak buta itu tidak bercahaya.
Sementara dalam hadits lain dinyatakan pula,

$"
" Matanya bagaikan dahak yang menempel pada dinding yang telah
dilepa."
Malsudnya, bentuknya jelek sekali.
Begitu pula disebutkan dalam sebuah hadits lain.
6 - t. . t.

.,j,Xt Gt "t|f .,^Jt '4t ui


" Moto konon Dajjol itu cacat, bogoikon batu penggilingan gandum. "

Hadits-haditsLainnyaYangTersebar.. l09
Dengan demikian, boleh jadi salah satu dari kedua riwayat tersebut
di atas tidak dihafal dengan baik (f idok mahfuzh) , atau bahwa cacatnya itu
terjadipada kedua matanya sekaligus, hanya saja kata-kata "al-'awar"
dalam hadits itu diartikan: kekurangan atau cacat.
Jawaban ini diperkuat sebuah hadits yang diriwayatkan Ath-
Thabarani, dimana dia menyatakan: Kamidiceritai Muhammad bin
Muhammad At-Tammar dan Abu Khalifah, keduanya berkata. Kami
diceritai Abul Walid: Kami diceritai Sammak, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas
Radh iy all ahu Anhu, Rasulullah Shall all ahu Al aihi w o S all anr be rsabda,

,,-;t'u"'fu d;r'# Ll, Jk'*ii; i; ig'*rr

" al itu ker iting, j el ek, hidun gny a bersuara. ( Ramb ut) k epalany a
D ajj
bogaikon dahan pohon. Mato kanannya terhapus, dan mata kirinya
seperti anggur yang mengapung. . ., "
Hadits serupa diriwayatkan pula oleh Sufyan At-Tsauri dari
Sammak. Tetapi dalam hadits sebelumnya dinyatakan,

U'r\".3'; rfk a?\i &j


"D an m otan y a y on g l ain sepe r ti b intang kej o r a. "
Dengan demikian, riwayat yang memuat kata-kata. ol-wohidah
(matanya yang satu), adalah keliru Tapi mungkin juga yang dimaksud,
bahwa mata yang satu buta sungguhan, dan mata yang lainnya hanya
cacat, dalam arti kelihatan menonjolkeluar. Dan tentu Allah jualah yang
lebih tahu.

* *{<* *

I lO Huru-hara Hari Kiamat

i
--

KENAPA trAJJAL TIDAK


DISEBUTKAN SECARA JELAS
TIALAM AL.QUR'AN?

Ada seseorang memper"tanyakan: Dajjal itu sangat durhaka, jahat,


menimbulkan bencana dimana-mana, bahkan mengaku dirinya tuhan,
dan juga pembohong besar. Semua rrabi mengingatkan agar berhati-hati
terhadapnya. ttapi, kenapa tidakdijelaskan dalam Al-Qur'an dan tidak
ada peringatan terhadapnya, bahkan namanya pun tidak disebut-sebut,
apalagi kedustaan dan kedurhakaannya?
Jawabannya banyak, antara lain:
Pertama, bahwa Dajjal itu sebenarnya telah diisyaratakan dalam:
144. Firman Allah To'olo.

[r o,r:;u!rl t.gi; (F t4i--t" e,U 31'F o, jJt;


"Pada hari datangnya beberapa ayart dari Tuhan-mu (tanda-tando
Kiamat) tidaklah bermanfa'at lagi iman seseorang bagi dirinya
sendiri, yang belum beriman sebelum itu, atau dio (belum)
mengusahakan kebaikan dalam masa imannyo. " (Al-An am : 1 58)
Ayat iniditafsirkan oleh hadits berikut:

1 45. Menurut riwayat Abu Isa At:Tirmidzi dari Abu Hurair ah Radhiyollahu
Anhu, Nabi Shollo II ahu AI aihi w a Sall am bersabda,
'ri '-t1 'o< p 6G"f t . ;:
1-3; e.J ?'r t'\.r)t
o

I(enapa Dajjal Tidak Drsebutkan Secara I ll


e.F c u,At l*
t tt t

WV) up. -a^{


al;ttJt,
, a

JEiJi
,

(;
"Ada tiga hal, yang apabila telah muncul (terlaii), maka iman
seseorang yang sebelumnyatidak beriman tidak bermant'aat bagi
dir iny a, atau dia tidak m en gerj akan keb aikan dal am m asa i m anr ry a:
D ajj al, D abb ah dan ter b itny a m atah ar i dar i b ar at. "
MenurutAtjTirmidzi, hadits ini hasan shahih
Kedua, bahwa Isa bin Maryam akan turun lagidari langit yang
terdekat ke bumi lalu membunuh Dajjal, sebagaimana dinyatakan dalam
hadits terdahulu. Sedang dalam Al-Qur'an diterangkan pada:

146. Firman Allah Ta'ala,

t ttz
ol-zt v1 lt '- t/. 'ti -, t
JS-s -*t--r.
. . .1
C.l d
'c4i tttt Gr.74A
6aAt I ^i\lr;j rr{i ""p & * u<; i;*;i
c

W;;33tttpiLq \t,*,r'Y,&
t'n1 t.... ..
4'-tj ,[-r
drll {7-1,
'=-_r/

'"e'i {1t-!i
tsiA ''lii'Frr \K ft; ki ,:,rei'ar v aJ .-t, J'J v . .- ,

- ov:er--Jr,l,:E) (r$" |e'"k "+;{ ii: *; .lu -y,


\

[t or

"Dan karena ucapan mereka.'sesungguh nya kami telah membunuh


AI-Masih Isa putra Maryam, Rosu/ AIIah,' padahal mereka tidak
membunuhnya dan tidak (pula) meny alib ny a, tetapi ( y ang m ereka
b unuh ial ah ) o r an g y an g diser up akan den gan I s a b agi ( p e n gl ih atan )
m ereka. S esun gguhny a or an g - o r an g y an g b er s el isi h p aham te ntang
(pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang
dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang
dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak
(pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tbtapi (yang
sebenarnya) , AIIah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah
AIIah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Tidak ada seorong pun dari
Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (lsa) sebelum
kematiannya. Dan di Hari Kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi
terhadap mereka. " (An-Nisa': 157 -159)

ll2 Huru-hara Hari Kiamat


\

Telah kamijelaskan dalam tafsir (Tolsi r lbnu Katsir, Edt.), bahwa


dham ir pada kata-kata: " Q abla m autihi" meruj uk kepada rsa. Maksudnya,
dia akan turun lagike bumi, dan orang-orang AhliKitab yang berselisih
pendapat mengenainya dengan sangat'antagonis, akan beriman
kepadanya. baik yang menganggapnya tuhan, yakni kaum Nasrani,
maupun yang mengucapkan dusta besar mengenai dia, -.bahwa
kelahirannya diragukan sebagai anak siapa-, yaitu kaum yahudi. Apabila
Nabi Isa telah turun kelak menjelang Hari Kiamat, maka menjadi nyatalah
kedustaan mereka masing-masing. Halini akan kita bahas lebih lanjut
nanti.
Dengan demikian, turunnya Al-Masih Isa merupakan isyarat bakal
munculnya Al-Masih Dajjal, pemimpin kesesatan itu, kebalikan dari Al-
Masih Pembawa petunjuk. Dalam tradisiArab, dengan menyebutkan
salah satu daridua halyang berlawanan, itu sudah cukup dimengerti,
tanpa harus menyebutkan lawannya, sebagaimana akan diterangkan
nanti pada babnya tersendiri.
Ketiga, bahwa tidak disebutkannya nama Dajjalsecara jelas dalam
Al-Qur'an, adalah sebagi penghinaan terhadapnya, sebagai manusia yang
mengaku dirinya tuhan. Dan hal itu tidak menafikan keagungan Allah,
kebesaran dan kejayaan-Nya maupun kemahasucian-Nya dari segala
kekurangan. Karena nama Dajjal itu bagiAllah terlalu hina untuk disebut.
terlalu kecil dan tidak berarti untuk diceritakan ataupun diperingatkan
tentang pengakuannya. Tokoh para utusan-Nya atas izin-Nya, telah
membantu menjelaskan kepada umat mereka masing-masing tentang
Dajjal. dan telah mengingatkan betapa menyesatkan pengakuunnyi
maupun perbuatan-perbuatannya yang luar biasa, yang sebenarnya
takkan berumur lama. Jadicukuplah dengan pemberitahuan daripara
nabi.
Bahwa untuk menyebutkan nama Dajjaldalam Kitab suciAl-eur'an
itu terlalu hina bagikeagungan Allah. adalah dinyatakan secara mutawatir
oleh junjungan anak-cucu Adam. imam orang-orang yang bertakwa.
Muhamma d shallallahu Alaihi wa sallam. Hal itu cukupiah menjadi tugas
setiap Nabiyang mulia.
Kalau anda katakan. bahwa dalam Al-Qur'an disebutkan nama
Firaun. Dia pun dengan penuh dusta dan mengada-ada telah mengaku
seperti pengakuan Dajjal. Bukankah diceritakan dalam Al-eur'an bahwa:

147. Fir'aun berkata,

[r t:.:,t-o;r,Jr] ,.E; ;rEji C; Vi JVt

I(enapa Da.y.lal T'idak Disebutkan Secara ll3


' Akul ah tuhanm u y an g ter tin ggi. " (An-N a zi" at : 2 4)
148. Dankatanyapula,

[r,r:,-alr] G,Jy yt,i €J J^lt t;'>\Ai LeU


' "Haiparapembesar kaumku, akutidakmengetahui adanyatuhan
bagimuselainoku, " (Al-Qashash: 38) I

Kalau anda berkata seperti itu, maka jawabnya, bahwa soalFir'aun


itu sudah berlalu, dan kedustaannya sangat nyata bagisetiap mukmin
yang berakal. Sedangkan soalDajjal itu belum terjadi. Oleh karena itu,
Allah tidak menyebutkan namanya dalam Al-Qur'an, sebagai penghinaan
terhadapnya dan menjadi ujian bagiyang lain. Karena kedustaan yang
akan dilakukannya sebenarnya terlalu mudah diketahui, sehingga tidak
perlu diingatkan. Memang, terkadang sesuatu, karena terlalu jelas, tidak
perlu diterangkan lagi. Demikianlah, seperti yang dilakukan Nabi
Shallallahu Alaihi r.uo Sollom ketika sakit menjelang wafatnya. Waktu itu
beliau berniat hendak menulis surat agar Abu Bakarlah yang menjadi
khalifah sepeninggal beliau. Tetapi kemudian tidak jadi beliau lakukan,
bahkan beliau katakan: "Allah dan kaum mukminin akan menolak selain
Abu Bakar."
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak jadi menetapkan siapa
khalifahnya, karena sudah jelas keutamaan Abu Bakar di mata para
sahabatnya. Beliau tahu persis bahwa mereka takkan berpaling kepada
orang lain sepeninggalbeliau. Dan kenyataannya begitulah yang terjadi.
Oleh karena itu hadits tersebut dicantumkan dalam "Dala'il An-
Nubuururoh " sebagaimana telah kami jelaskan tidak hanya sekali di
berbagaitempat dalam kitab ini.
Pembicaraan kita kali ini pun sama, yaitu bahwa keberadaan Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam itu sendiri sebenarnya sudah cukup,
sehingga tidak perlu menetapkan siapa penggantinya untuk memimpin
umat. Karena masalahnya sudah jelas dan gamblang. Begitu terangnya,
sehingga tidak perlu ditambah lagi dengan menerangkan apa sudah
mantap dihatisemua orang. Demikian pula halnya Dajjal. Dia amat jelas
celanya, terang sekalikekurangannya untuk mengaku dirinya fuhan. Maka
Allah To'olo tidak perlu menyebutkan namanya dan menentukan siapa
dia. Karena Dia tahu, bahwa hamba-hamba-Nya yang mukmin tidak akan
goyah dengan ulah manusia manapunyang semacam itu. Bahkan iman
mereka akan semakin bertambah dan semakin berserah diri kepada Allah
dan Rasul-Nya, dan semakin mempercayaikebenaran dan gigih menolak
kebatilan. Itulah sebabnya kenapa pemuda yang dibunuh oleh Dajjal lalu

114 Huru-hara Hari Kiamat


-=-

dihidupkan kembali itu malah berkata, "Demi Allah, aku kini semakin tahu
siapa kamu sebenarnya. Kamulah si Pendusta yang pernah diceritakan
oleh Rasulullah Sho//o/lahuAlaihi u.ro Sol/om itu."
Dalam hal ini agaknya Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan Al-Faqih
mengambilzhahir dari hadits shahih riwayat Muslim ini, lalu dia sampaikan
cerita yang berasaldarisebagian ulama, bahwa pemuda itu adalah Al-
Khidlir. Dan cerita ini agaknya disampaikan pula oleh Al-Qadhi 'lyadl dari
Ma'mardalam Jomi'nya.
Mengenaikisah Al-Khadir ini, kami telah sampaikan apa kata orang-
orang tentang perjalanan hidupnya. Dan telah kamibuktikan bahwa dia
telah wafat, dengan dalil-dalilyang semuanya telah kami kemukakan di
sana. Barangsiapa ingin mengetahui lebih lanjut, silakan baca kisahnya
dengan seksama dalam QoshoshA/-Anbiya'(kisah para Nabi) darikitab
kami. Wallahu Tb' alo A'lom u bis-S haw ab.

*****

Kenapa Dajjal Tidak Disebutkan Secara tl5


KIAT-KIAT BERLINBUNE DARI
EANEEUAN OAJJAL

Memohon Perlindungan dengan lkhlas Kepada Allah

149. Berlindung darigangguan Dajjalantara lain dilakukan, dengan


memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta' ala setulus-tulusnya
agar dilindungi dari fitnahnya. Hal ini diajarkan dalam hadits-
hadits shahih yang diriwayatkan tidak hanya dari satu jalur sanad
saja, bahwa Rasulullah Sho/lollohu Alaihi wa Sallam senantiasa
meminta perlindungan dari fitnah Dajjaldalam shalatnya, dan
bahwa beliau menyuruh umatnya melakukan halyang sama,
yaitu agar berdoa,

C-:.ir 9,t': At * cj'#."tb s2:,)!'; ty';I;


.J61r #t*r'c;?s|
"Ya Allah, sesungguhnya kami berlindungkepoda-Mu dori odzob
Jahanam, dari fitnah kubur, dari litnah kehidupan dan kemahan, dan
dari t'itnah si Picak D ajj al. "

Menghapal 10 Ayat Terakhir dari Surat Al-Kahfi


Secara Rutin
150. Imam Al-Hafidh Abu Abdillah Adz-Dzahabiberkata, Memohon
perlindungan (isti'adzah)dari Dajjal adalah suatu hal yang
diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi wa

116 Huru-hara Hari Kiamat


-.--

Sollom. Antara lain seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari
Ab u Darda', Nabi Shallallahu Alaihi w a S allam bersabda,

11'H'r.;
- 4. c z t
it-rt f.Q,y
o',zor, --
;;Slt ./

?6'* + ;
.Jt1tur
"Barangsiapa menghapal sepuluh ayat dari surat Al-Kaht'i, maka dia
akan terpelihara dari t'itnah Dajjal . "

Tinggal di Makkah atau Madinah


15 1 . Di antara orang-orang yang akan terpelihara dari fitnah Dajjal ialah
mereka yang tinggal di Madinah dan Makkah. Menurut riwayat Al-
Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda,

.i*:,1' 7't'o tlat &U't kX Y' t q;;i,]'


D i mulut- mulut jalan koto Madinah ada molaikat-malaikai, (*hinga)
"

kota ini takkan dimasuki wabah penyakit maupun DajjaL "rt


1 52. Al-Bukhari meriwayatkan pula, bahwa perawi hadits ini menyatakan :

Aku diceritai Abu Bakar Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu


Alaihi us Sollom. beliau bersabda.

* etli i:- )i}g Jr;ilr t't t'., X-*.sr Jj.:{ Y tt


.r(t -rti K :

"Madinah takksn dimosuki rasa takut terhadop si PicakDajjal.


(Karena) pada waktu itu kota ini memiliki tuiuh pintu. mosing-mosing
dij aga duo or an g m al aikat. "

Lafazh demikian menurLrt tlisyam Ad-[)ustuwai dari Qatadah Sedang dalanr riwayat Hamman dari
Qatadah berbunyi.

,iAri;.!r(r*A *W:
"Borongsiopornerrqhopol-seprrlrhoyoldorioruolsrrrolAl'Kohli \angketrqadanSyubahdariQatadah
berbunyi.
.'-i -,
.>1\)l -"'
c12- St y
"Dori okhi,,uro,t Al Kohli " F-ill.
HR Al-Bukhan 4/82. Muslim I,389 dari Malik. Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad no 7233. dan hnu
Katsirdalam Jomi' Al.Mosonid 7 19

l(iat-kita Berlindung darr Gangguan Dajjal l17


153. Demikian pula menurut / rt-Tirmidzi dari Anas, Rasulullah Shollollohu
AI aihi w a S all om bersabda,

L;JL'f"'{ qJ ;';:" rt".y,)r Lj t;itr ,L


ii.r^ir , (J. -

.i, ,c u, io:l' r, i;u'


"Dajjal akan datangke Madinah ini, tetapi dia dapati kota ini diiaga
para malaikat. OIeh kareno itu
--lnsgo AIIah-- kota ini takkan
dimasuki wabah penyakit maupun Dajjal."

154. Bahkan dalam sebuah hadits shahih lainnya dinyatakan.


t.
.a*y-lr iix air,"Jr 7't k J'-I I if;
"Bahwa Dajjal itu tidak dapat memasuki Makkah dan Madinah.
karena dihalangi para malaikat."
Hal itu tak lain karena kemuliaan kedua kota tersebut. Keduanya
adalah Tanah Haram yang aman dari gangguan Dajjal Dia hanya bisa
datang di wilayah yang tidak subur dekat Madinah Di kala itu,
bergoncanglah kota Madinah tiga kali berupa benar-benar
gempa atau hanya kegemparan masyarakat-barangkali
saja, ada dua pendapat-
Maka keluarlah dari dalam kota siapa pun yang berhati munafik. laki-laki
maupun perempuan. Sehingga kota Madinah pada waktu itu bersih dari
segala kotoran, berubah menjadi kota yang harum semerbak di mana-
mana, sebagaimana diterangkan dalam hadits terdahulu. Dan Allah jualah
yang lebih tahu.

***{<:k

f lE Huru-hara Hari Kiamat


--

RINEKASAN PERJALANAN
HIDUP DAIJAL

Dajjalitu keturunan manusia juga. Dia sengaja diciptakan Allah untuk


menguji manusia yang hidup di akhirzaman. Gara-gara Dajjal itu banyak
manusia yang disesatkan Allah, dan banyak pula yang diberi-Nya
petunjuk. Tetapi tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang
fasik.l)

155. Sementara itu Al-Hafizh Ahmad bin Ali Al-Abar dalam Tarikhnya
meriwayatkan dari Mujalid, dari As-sya'bi, bahwa dia berkata,
"Nama panggilan (kunyah)Dajjal adalah Abu yusuf. Sedang
menurut riwayat um ar bin Khatthab, Abu Daud, Jabir bin Abdullah
dan para sahabat lainnya, dan juga yang lain-lain
-sebagaimana
telah diterangkan dulu- bahwa nama panggilannya adalah Ibnu
Shayyad.
156. Adapun menurut riwayat Imam Ahmad dariAbdurrahman bin Abu
Bakrah, dari ayahnya, Rasulullah shal/o llahu Ataihi wa sailam
bersabda,

(s( ri ;'t, ,4 I;" v uc 'tt-r>':


J*tur t:rj,sx_
.& rn-,1'r',*iu u li;r,;;?f ;u
"Kedua orang tua Dajjal menunggu selama tiga puiuh tahun tidak
mempunyai anak. Dan setelah tiga puluh tahun, barulah mereka

1. Lihat: QS Al-Baqarah: 26

Ringkasan Perjalanan Hidup Dajjal llg


dikaruniai anak lelaki yang matanya picak sebelah, banyak
mencelakakan don songof sedikit mant'aatnya. Kedua matanya
terpej am, tetapi hatinya tidak tidur. "
Kemudian Abu Bakrah menerangkan tentang kedua orang tua
Dajjalseraya katanya:
"Ayahnya seorang lqlakiyang tinggi kurus, berhidung panjang
seperti paruh burung. Sedang ibunya adalah seorang perempuan dengan
payudara yang sangat besar.
Suatu ketika kamimendengar ada seorang bayiYahudi lahir di
Madinah. Maka aku dan Zubair bin Awwam pergi menemui kedua orang
tua bayi itu. Ternyata kedua suami-istri itu sifat-sifatnya persis sepertiyang
diterangkan Rasulullah S hallallahu Alaihi wa Sallam. Sedang anak mereka
tiduran ditanah di bawah terik matahari, mendengkur dalam selimut.
Kami bertanya kepada kedua orangtua itu, maka mereka mengaku: "Kami
telah menunggu selama tiga puluh tahun tidak mempunyai anak.
Kemudian kami mendapatkan anak lelaki yang matanya picak sebelah,
bdnyak mencelakakan dan sangat sedikit manfaatnya."
Ketika kami keluar, kami melewati anak itu. Dia berkata, 'Aku tahu
apa yang kalian bicarakan."
"Kamu tadi mendengar?" tanya kami, dan dia jawab: "Ya, kedua
mataku terpejam, tetapi hatiku tidak tidur. "
Dan ternyata anak itu adalah Ibnu Shayyad.
Memang, hnu Shayyad adalah seorang Yahudi, tinggaldi Madinah.
Dia dipanggilAbdullah, dan juga dipanggil Shafi. Panggilan keduanya
banyak diriwayatkan orang. Dan barangkali nama aslinya adalah Shafi,
kemudian setelah masuk Islam dia dipanggil Abdullah. Karena anaknya
memang bernama 'lmarah bin Abdullah, tergolong ulama tabi'in
terkemuka. Bahkan Imam Malik dan lainnya mengambilperiwayatan
darinya.
Sebagaimana telah kami terangkan di atas, bahwa yang benar,
DajjalTerbesar itu bukan lbnu Shayyad. Ibnu Shayyad hanyalah salah
seorang diantara sekian banyak dajjal-dajjal..Dia bahkan kemudian
bertaubatdan menyatakan masuk Islam. Dan Allah sajalah yang lebih tahu
lubuk hati dan sanubarinya.
Adapun DajjalTerbesar adalah tokoh yang diceritakan dalam hadits
Fatimah binti Qais tersebut di atas, yarrg diriwayatkan dari Rasulullah
Shallallahu Alaihi uo Sollom, dari Tamim Ad-Dari, yang memuat kisah
Jassasah.

l2O Huru-hara Hari Kiamat


Dajjal Terbesar inilah yang kelak diizinkan keluar dari penjaranya di
akhirzaman, setelah kaum Muslimin berhasilmenaklukkan sebuah kota
kerajaan Romawiyang bernama Konstantinopel. Dia akan keluar dari
daerah Isfahan, yakni darisuatu perkampungan di sana yang disebut
Yahudiyah. Waktu itu diadibantu oleh 70.000 balatentaraYahudiyang
tinggaldi kota itu. Mereka bersenjata lengkap dan mengenakan pakaian
kebesaran berupa jubah hijau. Juga dibantu pula 70.000 balatentara
Tartar dan beberapa orang dari Khurasan.
Pertama-tama, Dajjal akan tampil sebagai seorang maharaja,
kemudian mengaku sebagai nabi, selanjutnya mengaku sebagai tuhan.
Namun demikian dia diikuti orang-orang bodoh, rakyat jelata dan kaum
awam yang tidak tahu apa-apa. Sedang orang-orang yang mendapat
hidayah dariAllah, yaitu hamba-hamba-Nya yang saleh dan para pejuang
yang bertah,va akan menolaknya.
Selanjutnya Dajjal memasuki negara demi negara, benteng demi
benteng, daerah demi daerah, perkampungan demi perkampungan.
Tidak tersisa satu negara pun melainkan dia jelajahi semua dengan kuda
dan kakinya, kecuali Makkah dan Madinah.
Dia tinggaldi muka bumiselama 40 hari. Sehariseperti setahun.
sehari seperti sebulan, sehari seperti sejum'at, dan selanjutnyan seperti
hari-haribiasa. Jadi totalnya, sama dengan setahun lebih dua setengah
bulan. Selama itu Allah Ta'ala mengadakan hal-halluar biasa ditangan
Dajjal, untuk menyesatkan beberapa orang yang Dia kehendaki. Tetapi
orang-orang yang beriman akan tetap teguh dalam keimanannya. bahkan
bertambah meningkat iman dan hidayah mereka.
Pada saat jaya-jayanya Al-Masih Dajjal, yakniAl-Masih pembawa
kesesatan, turunnya Nabi lsa bin Maryam, yaitu Al-Masih pembawa
petunjuk. Beliau turun dimenara sebelah timur dikota Damaskus.
Kedatanganya disambut kaum mukminin dan orang-orang yang
bertakr,va. Mereka berhimpun di sekeliling beliau, lalu dibawanya mereka
berjalan mencari Dajjal. Wahu itu Dajjaldalam perjalanan menuju Baitul
Maqdis. Ia bertemu rombongan Nabi Isa disebuah jalan di perbukitan
bernama Afiq. Dajjal lari menghindari Nabi Isa, tetapi dapat beliau kejar
dan terperangkap dipintu sebuah kota bernama Lud. Nabi lsa berhasil
membunuhnya dengan tombak beliau saat manusia durhaka itu hendak
memasuki kota. Waktu itu beliau berkata kepadanya: "Untuk
membunuhmu cukuplah aku memukulmu sekalisaja. yang tidak akan
meleset."
Memang, saat Dajjalberhadapan dengan Nabi Isa. langsung
meleieh sepertigaram dalam air. Maka Nabi Isa cepat-cepat membunuh-

Ringkasan Perjalanan Hidup Dajjal l2l


nya dengan tombak di pintu kota Lud itu Di sanalah Daiial rnenejnrur
ajalnya. Semoga dia mendapat kutukan Allah.
Demikianlah riwayat hidup Dajjal, sebagaimana ditunjukkan oleh
hadits-hadits shahih bukan darisatu jalursanad saja, sepertiyang telah dan
akan dikemukakan nanti.

157. Begitulah sebagaimana diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari


Majma' bin Jariyah, dia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

i €y J,
t.
-l
ha
z

=1Jr:'tur
"Putro Maryam itu akan membunuhDajjal di pintukotaLud."

*** **

122 Huru-hara Hari Kiamat


CIRI.CIRI DAJJAL

Dalam hadits-hadits terdahulu dikatakan, bahwa Dajjal itu pendek.


Sedang dalam hadits lain dikatakan dia tinggi.
Tapi ada pula riwayat yang mengatakan, bahwa jarak antara kedua
telinga darikeledainya saja 40 hasta, sebagaimana telah diterangkan
dalam hadits Jabir. Dan dalam hadits lain diriwayatkan jaraknya 70 depa,
tapi ini tentu tidak benar. Sedang periwayatan yang pertama masih perlu
ditelitilagi.

1 58. Imam Ahm ad meriwayatkan dari Abu Hurair ah Radhiy allahu Anhu
sabda Ras ulullah Shal I all ahu Al aihi w a S all am,

lz z ,z t I z
t o 1' '
I
I in' Lli I'i*:
J
Li- :( sl;.vs
e,l

z.a\tr Ji f,'rli iV l:>,Ur 4 Yi', ry, t;\i


*-jrr j-',, u" Js ai L9 ';'p'fkli'' e./tk'
:,jg'jrt i'tV 'irr .;i) jr; # gA ,F
"Aku keluar menemui kamu sekalian, sedang aku telah mendapat
keterangan yang jelas mengenai Lailatul Qadar don si Picak
pembawa kesesatan itu. D ia tampak diapit oleh dua orang (malaikat)
di halaman mesjid. Maka aku pisahkan keduanya iauh-iauh supaya

Ciri-ciri Dajjal 123


jangan berhimpun lagi, Ialu aku lupakan (hiarkan) , Aclapun Lairatur
Qadar, carilah ia di sepuluh malam terakhir yang ganjil. Sedong si
Picak pembawa kesesatan itu, dia picak sebalah matanya. keningnya
luas, lehernya lebar, agak bongkok, seperti Qathan bin Abdut '(Jzza.
(Mendengar itu) Qathan bertanya, 'Ya Rasul AIIah, apakah kerniripon
dia (denganku) membahayakan aku?' 'Tidak,' jawabRosu/. ,Kamu
orang muslim, sedang dia orang kat'ir. "'
159. Menurut riwayat dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu, bahwa
dia pernah bercerita tentang Dajjal: "Dajjalitu shafibin shayyad. Dia
akan munculdari kampung Yahudiyah di Isfahan, mengendarai
seekor keledai terputus ekornya. Antara kedua telinga binatang itu
40 hasta, dan antara telapak kaki dan telapak kaki lainnya sejauh
perjalanan empat hari. Dajjalmenggapai langit dengan tangannya.
Di depannya ada gunung asap, dan di belakangnya ada gunung
yang lain. Diantara kedua matanya tertulis 'kafir'. Dia mengaku:
Akulah tuhanmu yang tertinggi.' Pengikutnya adalah orang-orang
yang bersikap riya dan anak-anak haram."
Ahar ini diriwayatkan oleh Abu iAmr Ad-Dani dalam r<tab Ad-Dajjal,
tetapi sanadnya tidak shahih.

*ak*X*

124 Huru-hara Hari Kiamat


--.-
I

TURUNNYA RA5ULULLAH I5A BIN


MARYAM DARI LANEIT YANE
TERDEKAT KE BUMI DI AKHIR
ZAMAN

I 60 Allah Ta' alaberfirman.


" ..Dan karena ucapan ntereka, 'Sesuaggu hnya kami telah
mernbunuh Al-Masih lsa putra Maryam, Rosu/ Allah,,, padahal
rnere.ka tidak rnembunuhtlya dan tidak (puta) menyalibnya, tetapi
(yang rnereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan lsa bagi
(penglihatan) mereka, sesungguh nys orang-orang yang berserisih
paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-
raguan tentang yang dibunuh itu, Mereka tidak mempunyai
keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti
persangkaan belaka. Mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka
bunuh itu adalah [sa. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah
mengangkat Isa kepado-Nyo. Dan adalah Altah Mahaperkasa lagi
Mahabijaksono. " (An-Nisa' : 157-158)

161. Ibnu Jarir dalam Tat'sirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas


Radhiyallahu Anhu. mengenai tafsir firman Allah To'o/o.

Ir o q,ru.,trl ,tr,$ti
-y,"eH
"Dan tidak seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan
;;i; ori
beriman
kepadanya (lsa) sebelum kematiannyo, " (An-Nisa': 159)
Ibnu Abbas mengatakan, bahwa yang dimaksud, sebelum matinya
Nabi Isa bin Maryam. Dinisbatkannya tafsiran ini kepada Ibnu Abbas

Turunnva Rasulullah Isa bin Manam dari... l2S


adalah shahih. Demikian pula tafsiran yang disebutkan oleh Al-Aufi dari
IbnuAbbas.

Apakah Nabi Isa Sudah Meninggal, ataukah


Diangkat Hidup-hidup ke Langit?
162. Abu Malik mengatakan, bahwa firman Allah Subhanahu wa
Ta'ala, "Dan tidak seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan
beriman kepadanya (lsa) sebelum kematiannyo. " (An-Nisa':
159), itu terlaksananya besok ketika Nabi Isa bin Maryam turun
darilangit. Beliau sekarang hidup disisiAllah To'olo. Kelak jika
beliau sudah turun, maka semua Ahli Kitab beriman kepada
beliau. Demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Ath-
Thabari.

163. Sedang menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dariAbu Malik, bahwa-
sanya ada seseorang bertanya kepada Al-Hasan tentang firman Allah
Subhanahu wa Ta' ala, " D an tidak searang pun dan Ahli Kitab, kecuali
akan b eri m an k ep adan y a ( I s a) s eb elum kem atiannyo. " (An-Nisa' :
159).
Maka jawab Al-Hasan: "Yang dimaksud sebelum kematian Isa.
Yakn i, bahwa Allah telah m engangkat Nab i Isa A /oih is S alaam ke hadirat-
Nya, kemudian Dia akan membangkitkannya kembali kelak menjelang
Hari Kiamat pada suatu posisi, dimana orang baik maupun orang jahat
sem uanya beriman kepadanya. "
Demikian pula kata Qatadah bin Da'amah, Abdurrghman bin Zaid
bin Aslam dan banyak ulama lainnya. Berita itu diriwayatkan secara
otentik dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dariAbu Hurairah
Radhiyallahu Anhu akan diterangkan lagi nanti- secara
-sebagaimana
periwayatan
mauqul, bahkan dalam lainnya secara mart'u'. Dan tentu
Allah To'olo jualah yang lebih tahu.
Kedua periwayatan di atas maksudnya, bahwa Nabi Isa bin
Maryam Aloihis So/lom itu sekarang masih hidup di langit. Jadi, tidak
sepertipengakuan Ahli Kitab bahwa mereka telah menyalibnya. Tetapi
Allah Subhonoh u wa Ta'olo telah mengangkatnya ke hadirat-Nya,
kemudian kelak akan menurunkannya kembali dari langit menjelang
Hari Kiamat, sebagaimana telah ditunjukkan oleh hadits-hadits
mutawatir mengenai Dajjal, baik yang telah disebutkan di atas maupun
berikut nanti.

126 Huru-hara Hari Kiamat

l
l
-.'
-,- tl

DankepadaAllah-lahkitasenantiasamemohonpertolongan-Nya,I
dan hanya r."p"Ju Nva jua kita bertawakat.
Tiada daya dan.kekuatan I

metainkan d;;;;;;ri"tongan Allah vu.,g


Mun.perkasa, Mahabijalsana, l

I il#",*nlju. Mahaagung.TiadaTuhJnselainDia,PemilikArsyyang l

agung.
I
I

x****

Turunnya Rasulullah Isa bin Maryam dari"' 127


HADITs-HADITS TAMBAHAN
MENEENAI DAJJAL DAN NABI I5A

164. Imam Muslim meriwayatkan. bahwa pera\vr haciits ini (Nu'rrran)


berkata, Aku pernah mendengar (keterangan) AbclLrllah bin Anrr.
ketika dia didatangiseorang lelaki lalu berkata. "Haclrts apa rni. y.rrrg
kamu ceritakan? Kamu mengatakan. bahw.r Kiarrrerl akan terladi
pada begini-begini."
Maka Abdullah berkata, "Subhono//oh " atau "I.a ilahal//o//o/r " atau
kalimat lain yang serupa. "Sebenarnya aku telah bertekad ticlal< akarr
menceritakan apa-apa (tentang nrasalah ini) ke1;ada siapa lrun buat
selamalamanya. Aku hanya mengatakan. bahwa kanru sekalian sebentar
lagi akan melihat perkara yang lebih besar, yang menyedihkan clatr lrasti
terjadi."
Kemudian dia menyebutkan sabda Rasuh-rllah Slallallahu Alaihi u,a
Sallam,
"Dajjalakan munculditengah umatku. Dia akan tinggalselan.ra 40
hari, atau 40 bulan. atau 40 tahun. Lalu Allah mengutus Nabi Isa bin
Maryam. Dia seperti 'Urwah bin Mas'ud. Dia akan mencari Dajjaldan
membinasakannya. Sesudah itu manusia hidup (sejahtera) selama tujuh
tahun, tidak ada permusuhan antara dua orang Kenrudian Allah
mengirim angin sejuk dari arah Syam. Maka tidak ada seorang pun di
muka bumi, yang dalam hartinya terdapat kebaikan atau iman, nieskipun
hanya seberat zarrah, melainkan nyawanya tercabut oleh angin itu.
Sampai sekalipun seorang dari kamu sekalian masuk ke pet'ut gunLing,
maka angin itu akan masuk dan mencabut nyawanya "
Abdullah berkata, aku mendengar keterangan itu dari Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam. dimana beliau kemudian nieneruskan

128 Huru-hara Hari l{iameit

!
I
- tinggallah orang-oraliq Jahat saja (yarrg rnelakukan kelahatan begrtrr
ringannya) seringan burung (terbang) dan setenang binatang buas
(memangsa korbannya). Mereka tidak mengenal perkara ma'ruf dar-r tidak
mengingkari perkara mungkar. Maka datanglah setan menghampiri
mereka lalu berkata, "Tidakkah kalian menuruti perintahku'?"
Mereka berkata, 'Apa yang kamu perintahkan?"
Setan pun menyuruh mereka menyembah berhala. Namun
demikian rizkimereka tetap melimpah dan penghidupan mereka baik.
Tetapi, kemudian ditiuplah sangkakala. Maka tidak seorang pun
yang tidak menundukkan sisi lehernya lalu mendongakkannya (terkejut) " .

Rasul bersabda. "Dan yang pertama-tama mendengar suara


sangkakala itu adalah seseorang yang sedang melepa kolam buat
untanya."
Rasulbersabda, "Maka orang itu pun mati, dan matipula orang-
orang yang lain. Kemudian Allah mengirim kata beliau: Allah
-atau
menurunkan- hujan seperti kabut tebal atau naungsn ragu-
Maka tumbuhlah jasad-jasad manusia karenanya. -\q'6an
Lalu ditiuplah
sangkakala sekali lagi, maka mereka tiba-tiba bangkit menunggu.
Kemudian dikatakanlah : "Hai sekalian man usia. kemarilah menuj u
Tuhan-mu."
(Sedang kepada para malaikat diperintahkan),

[r t:.:,ut-,..]rl l:-!,i, OJ)."* *r,**)


"Dan tahanlah mereka (ntanusia di tempat pemberhentianj . kor.no
sesungguhn ya mereka ak.an ditanyo. " (Ash-Shaffat: 24 )
Kemudian dikatakan pula, "Keluarkan dari neraka."
Ditanyakan, "Dari berapa?"
Dijawab, "Dari setiap 1000, (keluarkanlah) 999. "
Rasul bersabda, "ltulah hari yang menjadikan anak-anak beruban,
dan hari disingkapkannya betis."

Beberapa Keajaiban Menjelang Kiamat


1 65. Im am Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurair ah Radhiy allahu Anhu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

Hadits-haditsTambahanMengenai... 129
--

t'
.-=- k5; ,.et\l aF l i ts 'lu^)t Jr;1,r.--.:t: _1,5-
. .!' . ,!, ..i
tsA I U
:
_jJl Jr g\ )-:."_4 >t ..r[-,Jt{ uAt _J" ,

L^';i t, i, i;\ri u+t ) s


"PtlrctAlilrtrrtr)) akc;.tlru'tur.sebogui;rerrrirrrpirr
1tut11l'tilukt/orrlrskirrr
q'urtg cli/i/ [) ta akorr ntenrat uhkcrrr .srr/ib. rrre,rrrbunrr/r
bcrbi.
r rrerrger r bu l ikun ke dan ruian, n
r
e ni adikw t pe dang se h aqur xthit. dan
r

rrrerribrrcrrrg rarttbut palsu clarisi<rpn pun vang berantbtil palsrt (Di


u'aktu itu) langit rrir'rrrirrnkut rizkittva, burrri nrenqelu'rkan
berkahrryat sehinggcr tumk kecirbisrr b.rrno irt dengarr ttlar tonpa
ntendapat bahaya darirtvr, kantbitg cio' serigu la berkelraran
bersanto tonpo odo boho-vcr. singcr dan Iernbtt berkeliarun bersanta
tanpa ada bahayu."
Hadits ini hanya diriwayatkan .teh Ahnrad ser-rdiri, tapr sanardnya
jayid, qawiy dan sho/ih

Menjelang Kiamat lbadah sedikit dan Harta Banyak


166. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hur.rirah Radhiyattaltu Arthu.
sab<la Rasulullah Shallaltahu Alaihi ruo Scr//onr.

q+
"Demi Allah yang menggenggam jiwaku. tidak lama lagi Isa putra
Maryam akan turun kepadamu sebagai hakim yang adit. Dia akan
mematahkan salib, membunuhbabi dan membatarkan upeti. Dan
(waktu itu) harta melimpah ruah, sehingga tidak ada seirang pun
yang mau menerima (zakat)-nya, dan sehingga satu kali sujud
(nilainya) Iebih baik daripada dunia seisinya.,,
Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Bacalah kalau kamu mau,
t,
/t'"t"11 o'
"
d+-_\.1drL;ll
J ?o"c4io-.-ot'ro-
\ J--.) --.J LJi-L; y,"e'A vl u ot',
=t-{.i' -Fi

130 Huru-hara Hari Kiarnat


It o f :or-"!r]
,E<.
lisll
'lg")
l:J'oe;"#
"Dan tidak seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman
kepadanya (lsa) sebelum kematiannya. Dan pada Hari Kiamat lsa
akan menjadi soksi terhadap mereka." (ArrNisa' : 1 59)
167. Sedang Ahmad dan Muslim meriwayatkan dariAbu Hurairah
Radhiyallahu Anhu,bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
bersabda,
'J
a;3t j'€rrb';fr:G'silu;€; J ,;+"J{\i
t:; '- c i.:
tingal di Rauha' . Lolu dori
"Sesunggu hnyo lsa putra Maryam akan
sono dio akan berangkat menunaikan haji atau umroh atau
keduanyasekaligus."

Para Nabi Bersaudara Seayah, Putra darl lbu-ibu


Terhormat
168. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyaltahu Anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
'e'&6\'&;; u.r,Siri1 ,;i -'5
"Bagaimana kamu, apbila lsa bin Maryam telah turun kepadamu,
sedang imam kamu tetap dari kalangan kamu? "
Kemudian Al-Bukhari mengatakan, hadib ini ada mufobi'nya, yaitu
'UqailAl-Auza'i.
169. Sedang menurut riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah
Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
bersabda,

/' lt jti tl +6 e.:'t,r'&6i oh i?t'E t'


'1!-
ii-'Ji e q1,s J'ill6 .i'; i';.-*,
)q;,4t u"Q6 ii5, Jt ci; :'ld-'' :;iu ;f, i

',ft-,
-.)At'6:"5 A n'oyic'ruLi', ok orr*
"F
Hadits-haditsTambahanMengenai... 131
e'Jt'-:^:tr ey:")i J'c6t ii':'i:rJt'&', t-.Hr
i*irr 'c4t y,vi ,t ut ttp.]irt)i !f (tf Mty.u;
'--',6t"i')ig 1;!i €i ,F e'r\i ,-F gy':
^r\i
';":h: !:.#\a or ,','atr Jt', c *(ll .at
It
'
t rr,At * &', j; e L'wj'-k
"Seluruh para nabi bersaudara seayah. Ibu mereka memang
berbeda-beda, tetapi agama mereka sama. Dan sesungguhn ya aku
adalah orang yang terdekat dengan Isa putra Maryam, karena tidak
ada seorang nabi pun antara aku dan dia. Dan sesungguh nya dia
akan turun lagi. Apabila kamu melihatnya, maka kenalilah dia. D ia
adalah seorang lelaki berperawakan sedang, Berkulit putih
kemerahan. Dia mengenokan dua baju berwarna tanah merah.
Kepalanya seolah-olah meneteskan air, meskipun tidak basah. Dia
okan menghancurkan salib berkeping-keping, m embunuh b abi,
membatalkan upeti don menyeru monusio mosuk Islom . Pada masa
(turunnya) nanti, Allah membinosokon semua ogoma selain
Islam. Dan pada masa (turunnya Alloh membinasokon si Picok
Dajjal) terjadilah keamanan di seluruh bumi, sompoi singo
berkelioran bersama unta, harimau bersamo sopi, dan serigala
bersama kambing, dan anak kecil bermain dengan ular. Isa akan
hidup selama empat puluh tahun, kemudian beliau wafot dan
dtshalatt oleh kaum muslimin."

Nabi Muhammad Famili Terdekat Nabi lsa Pr,rtra


Maryam
1 70. Al-Bulfi ari m eriwayatkan dari Abu Hurairah Ro dhiy allahu An
h u, dia
berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
bersabda,

q't d o\)G"'/rii$\it€, /lr/6t ,iti 6


U C
'Aku adalah t'amili terdekat dengan (lsa) putra Maryam. Para nabi
semuanya bersaudara seayah. Tidak ada seorang nabi pun antara
akudandia."

132 Huru-hara Hari Kiamat


171. Al-Bukhari meriwayatkan pula dari Abu Hurairah Radhiyallahu
Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

,ri;I'q!i ;'r\i') qbr 6 {i n,


t ' o tt ' c, ctt.at'
'9ts ftl)s ,r g<,k;lf .r)t-c
Aku adal ah f am il i y an g terd ek at d en gan I sa putr a M ar y am di dunia
'

dan akhirat. Para nabi adalah bersaudara seayah. Ibu mereka


berbeda-beda, tetapi agama mereka sema."
1 72. Masih dari Abu Hurairah Ro dhiyallahu Anhu, Al-Bukhari meriwayat-
kan sabda Rasulullah shallallahu Alaihi wa sailam, dan seterusnya
dan seterusnya
Semua ini m erupakah riwayat-riwayat melalui berbagai jalur sanad
yang banyak, sehingga menjadi seperti hadits mutawatir yang diriwayat-
kan dari Abu Hurair ah Radhiyallahu Anhu.

sifat Nabi lsa Putra Maryam dan sifat umat Akhir


Zaman
1 73. Dalam shahih Al -Bukharidan shohih Muslimterdapat riwayat dari
Abu Hurai rah Radhiyallahu Anhu dim ana Rasulullah shallallahu
Alaihi w a Sall am bersabda,

o.": o aJ 'o., urr -


,-.,j ,L.,..,...
J"* sr +hU J!;rrli ^il, Ju
. , ,
-f ;:_4J,:.
o !,:,:
Ari Q
Ir ..ir.t-.::- . t.,,,, o ,l{-'lr,r,
Jr -,-,('1r,::-jV;rr*
a:* u:-*:.=|S JCI :t'iK ,i), F,
.iri' e./G:, c; uJ,y-;i Ay;
" Pada
m al am aku diisr a' kan, aku bertem u N ab i M usa. B aiklah aku
jelaskan cirinya. Tbrnyato dia adalah seorang relaki jangkung
maksudnya tinggi-, (rombut) kepalanya berombak, seperti orang
-
dari syanu' ah. Rasul bersobda,'Dan aku bertemu pura dengan Nabi
Isa. Baiklah aku jelaskan cirinya.' Laru beriau katakan, Aku lihat dia
(bekulit) kemerahan, seolah-olah dia baru keruor dari'dimes'
malcsudny a kamar mandi. "'
-

Hadits-haditsTambahanMengenai... f33
--

L7 4. D an m enurut riwayat Al-Bukhari dari hnu um ar Ra dhiyalI ahu Anhu,


Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
t z i c, t.o
_-Lt-9 _^>lg
11

k tlu gt"y's ,r-rs t#,t.1'


'>-tt
.LTt
9S
J;) t1('- i,

r, iltt I .. "6
o. t ,
f'v ei ((, ,it*st
'2. '

"Aku melihof Nabi Musa, Nobi /so don Nobi lbrahim. Adapun Isa
( b erkulit) kemer ahan, ( b erambut)
keriting dan berdado Ld.ong.
Adapun M usa ( berkulit) saw o matang, berper aw akan tinggi -besir,
ber ambut lurus seperti orang Zuth. "

175. sedang menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar
Radhiy allahu Anhu, b ahwa dia berkata, " pada suatu hari Rasulullah .

sh al I all ahu AI aihi w a s allam m e nceritakan tentang si picak Dajj al di


tengah orang banyak, beliau bersabda,

t:t-?;Jr F'r+r J€'tr'e-4,Lr yf 'r?\; ut;:1


t.= U. . c z c zz-t z;z I / n
I ,

3:T,i-l, tili ft;Jt G*Kt -rrf il=Ur q!t)i)'\",V + ^+


-'*t )eLt f('a c;v Gk
, , ''
tt
J tJ)-' )-b J 9t4 t1,">t
t ,Y
tt2'tlo, ,.
a-l I ,bL- S-;Jl
a,
)->',
t t
C---1,
63
'cJ, w^ rjv" i* , & *,
# ;ur1(, ; *" -:Jr ft'rli 'i b,
r'.* iil'1
t jei b ;'db
t . / 6t' d

e.1t Jh"
. '

,f'.,'*ig,,- i';r" & e|


.i,lir' b;j'
"sesungguhnya Allah itu tidak picak. Ketahuirah, bahwasi picolc
Dajjal itu cacat mata kanannya. Matanya bagaikan anggur yang
mengapung (di atas air). Allah memperlihatkan kepdaku dalam
mimpi di sisi Ka'bah seorang lelaki berkulit souro matang dengon
warna paling indah yang wrnah dillhat pada kullt stap pun.bb
biarkan ujung rambutnya terurai antara kedua jun-daknya.
Rambutnya bercmfuk, kepalanya (wlahotah) mer.tetakan ab. bia

134 Huru-hara Hari Kiamat


letakkan kedua tangonnya di pundak dua orang lelaki sambil
b er thaw af m engel il in gi Ka' b ah. M aka aku b ertanyo,'Siopo ko h ini?'

M er eko m e nj aw ab, Al - M asih P utr a M ar y am.' D an di b el akan gny a


aku melihat seorong lelaki berambut pendek-keriting, cacat mata
kanannya, sangat mirip dengan lbnu Qathan. Dia meletakkan kedua
tanganny o di pundak seorang lelaki sambil berthaw af mengel ilingi
Ka'bah. Mako aku berkata, 'Siapakah ini?' Mereka menjawab, 'Si
PicakDojjal."'
Hadits ini ada mutabi'nya diriwayatkan oleh 'Ubaidillah dari
Nafi'.

176. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan pula dariSalim, dari ayahnya,


dia berkata, Tidak, demi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam tidak mengatakan Nabi Isa itu berkulit merah, tetapibeliau
mengatakan:
.o,'r.t.r.r,'ro.t--
,'....1't : *t- f-Nl Ja- e:l lF'rr;v...,JJu
Fl Jl lru l$ ;r 'ai "Y i i-'si,u *i', W" #,
z 'c, t ,. l.'.

+':'>Li rilr iZ'-*;'*( ,tr', t>r; lrli 4i


! 'o;.
I , , , '

-?(rjgir' rr; rju $ u'J ^4tL + ^+ ;,k *,"jt


.p ;t Qa 1., utlr
"Ketika aku tidur, aku (bermimpi melakukan) thawaf di sekeliling
Ka'bah. Tiba-tiba aku melihat seorang berkulit sawo matang,
berambut lurus, berjalan pelan diapit dua orang lelaki. Kepalanya
(seolah-olah) meneteskan air. Maka aku bertanya, 'siapakah ini?'
Mereka menjawab , 'lnilah Al-Masih Putra Maryam.' Lalu aku pergi
sombil menoleh. Tiba-tiba aku melihat seorang berkulit merah,
berperaw akan tinggi-b esar, berambut keriting, mata kananny a cacat,
matanya bagaikan anggur yang mengapung (di atas air). Aku
bertanya, 'Siapakah ini?' Mereka menjawab, 'Dajjal.' Orang yang
paling mirip dengannya adalah Ibnu Qathan. "
Kala Az-Zuhri, "lbnu Qathan adalah seorang lelakidari kabilah
Khuza'ah, meninggal pada masa Jahiliyah."
Dalam riwayat An-Nawwas bin Sam'an, Rasulullah Shollollohu
Alaihi w a Sallam bersabda,

Hadits-haditsTambahanMengenai... 135
_
-___

&z .ot.
a./ cz tc - . e.
ta . ,
!=l) V\) E)))y
j,,
,-c. ;rri)r + JF
,.- t tc . o. t2 o'21. , o / :.
.JL;
-
4i z '-\-'.:,{
J.
iJ ' ljl r
J tJ 51,. b.i>l
t/--u It
/o/ t I '" , ,. ,t,
f"
a--rr) ..-,t" Yl ,F- t: l"tg
I .o.
'!.: ,b 2:, ,.>>-
$ / ljtu ' '

"No b i Iso o ko n iur un di m enar o putih seb eloh tim ur kota Do m os k us,
mengenakan dua baju berwarna tanah merah, meletakkan kedua
telapak tangannya poda sayap dua orang malaikaL Apabila dia
menundukkan kepala, maka (seolah-olah) meneteskan air, dan
ap ab il a m e n ga n gkat ke p al a, m aka ( s eo I ah - o ah ) b e rj atuhanl ah
I

tetesan-tete.son itu bagai manik-manik mutiara. Dan tidak seorong


kat'ir pun yang mencium bau nat'asnya melainkan mati. Padahal
nat'asnya dapat dirasakan sejauh matanya memandang."
Inilah hadits yang paling masyhur tentang tempat turunnya Isa Al-
Masih, yaitu di atas menara putih timur kota Damaskus. Namun demikian,
pernah juga saya membaca di sebuah kitab, bahwa Nabi Isa as akan turun
di menara putih sebelah timur Mesjid Jamikota Damaskus. Barangkali
riwayat inilah yang dihapal dengan baik (maht'uzh/. Sedang riwayat yang
mengertakan, "bahu)a beliau turun di olos menara putih timur kota
Damaskus," ifu merupakan ungkapan yang telah berubah, yakni ungkapan
yang oleh perawinya diucapkan menurut apa yang dia pahami. Karena
kenyataannya di Damaskus tidak ada menara yang disebut"Al-lt4anarah
Asy-Sgorqiyoh " (Menara Timur) selain menara yang terletak sebelah timur
Mesjid Jami Umawi. Dan agaknya pengertian inilah lebih pas dan cocok,
karena ketika turunnya Nabi Isa itu iqamat telah dikumandangkan. Maka
seseorang mempersilakan beliau: "Wahaiimam kaum muslimin, wahai Ruh
Allah, majulah." Lalu jawab beliau: "Majulah kamu, karena iqamat ini
dikum andangkan untukmu. " Dan dalam riwayat lain dikatakan : "Sebagian
kainu adalah pemimpin atas sebagian yang lain."
Semoga Allah benar-benar memuliakan umat ini. Sekarang ini
bangunan menara tersebut telah direnovasi pada tahun 74t H,
mengunakan batu-batu putih. Pembangunannya dilaksanakan atas biaya
orang-orang Nasrani, yang telah membakar menara sebelumnya di
tempat itu. Barangkali inipun salah satu buktikenabian Muhammad
Shallallahu Alaihi wa Sallam yang tampak dengan mata kepala, dimana
Allah menakdirkan pembangunan menara ini atas biaya kaum Nasrani

136 Huru-hara Hari Kiamat


sampai dengan turunnya Nabi Isa bin Maryam kelak. Lalu beliau akan
membunuh babi, mematahkan salib, tidak menerima upeti darimereka.
Tetapi barangsiapa yang masuk Islam, maka diterima Islamnya.
Dan kalau
tidak, maka dibunuh. Begitupun hukum yang akan beliau putuskan
terhadap orang-orang kafir di belahan bumi yang lain pada waktu
itu.
Demikianlah diantara pemberitahuan mengenai apa yang akan dilakukan
Isa Al-Masih dan syariat yang akan diterapkannyu, yuitu
bahwa yang akan
beliau laksanakan tak lain adalah syariat Islam yang suci ini.
sementara itu, menurut beberapa hadits
-sebagaimana tersebut
pada kitab terdahulu- bahwa beliau akan turun diBaitulMaqdis.
Dan
menurut riwayat lainnya, di Yordan. Dan riwayat lainnya lagi mengatakan,
ditengah laskar kaum muslimin. Inisemua ada pada sebagian riwayat
Muslim, sebagaimana tersebut pada kitab terdahulu. Dan tentu Allah
jualah yang lebih tahu.
Begitu pula tersebut hadits shahih, bahwa ya'juj Ma'juj akan m uncul
pada masa turunnya NabilsaA/oihis so/oom, dimana Allah
membinasa-
kan mereka atas berkah doa beliau dalam satu malam, sebagaimana
telah
dan akan diterangkan lebih lanjut nanti. Dan disebutkan-pula, bahwa
beliau sempat menunaikan haji selam a menetap di bum i setelah
fu runnya
kembali.

* *>F **

Hadits-haditsTambahanMengenai... 1137
YA'JUJ MA'JUJ

Munculnya Ya'juj Ma'juj akan terjadi pada masa turunnya kembali Nabi
Isa bin Maryam ke bumi, yakni setelah beliau berhasil membunuh Dajjal.
Setelah munculnya Ya'juj MaJuj, Allah membinasakan mereka semuanya
dalam satu malam atas berkah doa Nabi Isa A/oihis Salaam.

177 .krlaitan dengan ini, Allah Subhanahu waTa'ala berfirmanm.

Ic r:,qi!r] l.?..
"Hingga, apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma' juj , don mereka
turun dengan cep at dar i s el uruh temp at y an g ti n ggi. " (Al -Anb iya' :
e6)
1 78. Dalam kisah Dzulqarnain AllahTa' alaberfirman,

Yt' $:', ;y .:,{1 i8i .;-; e;


('",
F @ L; &i 4
. t t. it -.,-.-ri
wi;ts ,/a-. j..-.
ljJ 6Pt-:-
tz-i2 '.i,"t* {
CFU ol clYr4r I
'var'

i W qts ii '1;,; p nt':i 6 61,t-,.;) eiv;


tt.1 t'.
Fd)y ,;''?; J
ztl. . l-r. . , +,.
-t) ,lYto -t t'--9L9
....-
,:o7;tit,S 6ru:C r5l F*-Fr
134 Huru-haraHariKiamat
--

q ir:fu. oi ri 6 rH *'u,r a;v JG tit3


'J+
Yi
U rsyt a.J ;'a;"*, r.li J6 6r cru d i;,t^'--..i
3
&2, r'e f: ',fi;6 e; Je) og: ;ts
z +
-t - t /./
) r4Jr>- i
. v,,t '
u
Gb i+;+j ,pt ,'-e*,
,/-' nt.n..'.. 1 - . ,

*t C a* y;
[rr-lv:u"*3r]
"Kemudian dia (Dzulqamain) menempuh suafu jalan (yang lain tagi).
Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia
mendapati di depan kedua bukit itu suaht kaum yang hampir tidak
mengerti pembicaraan. Mereka berkata, 'Hai Dzulqarnain,
sesungguhnyaYa'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat
kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuofu
pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara
kami dan mereka?' Dzulqamain berkata,'Kemampuan yang telah
diberikan kepadaku oleh ruhan-ku adalah lebih baii, maka bantulah
aku dengan kekuatan ( manusia dan alat- alat), agar aku membuatkan
dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan
besi.' HingEa apabila br*;i itu telah sama rata dengan kedua (puncak)
gunung itu, maka berkatalah Dzulqamain,'Tiuplah (api itu).' Hingga
apabila besi ifu sud ah menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata,
'Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku tuangkan ke atas
besi panas itu.' Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka
tidak bisa (pula) melubanginya. Dzulqamain berkata, 'lni (dinding)
adalah rahmat dariTuhan-ku, maka apabira sudah datang janji
Tuhawku, Dia akan menjadikannya hancur luluh. D an janji Tuhan-ku
itu adalah benar.' Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk
antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup logi sangsalc ara, raru
Kami kumpulkan mereka semuanyo. " (Al-K ahft: 92-991
Dalam tafsir kami (Tafsir lbnu Katsir), telah kami ceritakan kisah
Dzulqarnain dan bagaimana cara dia membangun dinding dari besi dan
tembaga antara dua gunung, sehingga keduanya menjadisebuah tanggul
yangkokoh.
Dzulqarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhan-ku.
Diharapkan dinding ini dapatmenghalangi kaum teroris yang melakukan
kerusakan di muka bumi ifu daribangsa-bangsa lainnya. Tetapi, apabila

YaJuj MaJuj 139


-

janji Tuhan-ku telah tiba, yakni saat yang telah Dia tentukan bagi
kehancuran dinding ini, maka akan Dia hancurkan dinding ini hingga rata
dengan tanah. Dan janjiTuhan-ku adalah benar, yaknipastiterjadi."
"Kemudian," Allah berfirman, "Kami biarkan mereka di hari itu
bercampur aduk antara satu dengan yang lain." Maksudnya, pada saat
hancurnya dinding tersebut, kaum Ya'juj Ma'juj itu keluar dari dalam
tempat pengurungannya menyerbu bangsa-bangsa sekelilingnya. Mereka
berjalan dengan cepat dari segala penjuru seolah-oleh meluncur dari
tempat yang tinggi.
Dan dekat sesudah itu terdengarlah tiupan sangkakala yang
m engej utkan (No/khof u I Faza' ), sebagaimana disebutkan dalam ayat lain :

179. Yaitu firman Allah To'olo,

3|*" -,:t-,F ; et Livi LiU 4 t5t,


lP
[rv-rr:,u!r] (Az-a-t" e'if 'pi'-Gii q';tt: f.e>;
.>

" Hingga, apabila dibukakan (tembok) Ya' juj dan Ma' juj, dan mereka
turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah
dekatlah kedatangan janji yang benar (hari kebangkitan), rnaka tiba-
tibaterbelalaklahmata orang-orangyangkat'ir. . . " (Al-Anbiya': 96-
97)
Dalam hadits-hadits tentang munculnya Dajjaldan turunnya Nabi
Isa Aloihis So/oom di atas, telah kami ceritakan sepintas tentang Ya'juj
Ma'juj ini, yaknidalam hadits riwayatAn-Nawwas bin Sam'an maupun
lainnya.

lsyarat Rasulullah tentang Adanya Ancaman Yang


Mendekati Bangsa Arab
180. Dalam Shohih Al-Bukhari dan Shoh ih Muslim ada sebuah hadits
riw ay at Zainab binti Jahsy :

i; .rr ya) fF b;ii,t i v+'rt W ir'5"-', oi


!

14(D Huru-haraHari Kiamat


\

- "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur di sisinyo,


kemudian beliau bangun dengan muka memerah seraya bersabda,
'La ilaha illallah, celaka bangsa Arab, gara-gora ancaman buruk yang
benar-benqr telah dekat. Poda hari ini dibuka dindingYa' juj Ma' juj
seperti ini,' demikian sabda beliau sambil membuat tanda lingkaran
antara kedua jarinya. Dan dalam riwayat lain: sambil membuat tujuh
puluh atau sembilan pulul, ikatan. Zainab bertanya,'Ya Rasul Allah,
apakah kita akan binasa, padahal masih ada di antara kita orang-
orang saleh?' 'Ya,' jawab beliau, 'Apabila kejahatan telah
merajalela."'

Keluarnya Ya'iuj Ma'juj


1 81. Diriwayatkan dalam Shahih AIB ukhari dan S hoh i h Muslim dari Abu
Hurairah Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Shallallahu A(aihi wa
Sallam bersabda,
'C*t'r3'r
.y ,y C;Y', c;U f',jujor'i;tU
"Pada hari ini dibuka sebagian dari dindingYa' juj Ma' seperti ini,"
sambil membuat sembilan puluh ikatan.

182. Menurut riwayat Imam Ahmad dariAbu Hurairah Radhiyallahu


Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

t -

i;,r "ul
'o
oi-, l.:tf tit L
JJ C (J dl
'ori j (re ;: J'ji-u trr>')t 're ,sr$'J\5 r.^irlr L&
o.i n, .t
3, t-., ?- ott3t. 3. .t,/',.
-:,4
dl l)JI :-c f ill rlrly a-6J-u c.-+ l5! ,.r.-- Ot5 t J-ils 4*Jl

ii ,J*at LtA o'r'j- rr'ru- ttl & ti.* ,/gt Jr"#


J J;t J r:3,,*-',
' LJ 'J
Ur it'iL \:r&'i r:Fi \ jp>")'& qr,
,/Jt -J ;ti'*':f ),1',;;'e )tW'r^', #l:
OyF t,@ e.4; _*Ul ,p: ot.^ll dqri:J
r\ as *', :u, Jt, 'eu
';uli
r"-a, j rt.
e"p
YaJuj MaJuj 141
------

',< ;wi att


lE"*Ae Ltr cjj .ulr ..;ai u"/o's.r'r\i
w'&w
"sesunggu hnyaYa' juj Ma' juj setiap hari berusaha keras melubangi
dinding itu, sehingga apabila mereka rnelihat cahaya matahari,
berkatalah pemimpin mereka, 'Pulanglah, besok kalian akan
(teruskan) melubangi lagi.' M aka ( esok harinya) nt ereka pun kernbali
(melubangi) dinding itu lebih giat lagi. Sehinggo, monakala telah
sampai saatnya Allah hendak membangkitkan mereka kepada
manusia, maka (terus) melubangi. Seh inggo apabila mereka m elihat
cahay a m otahari, berkotalah pemimpin m ereka,' Pergilah, besok
kalian akan (teruskan) melubanE laE, Insya' allah,' -biso juga kiranyo
dio mengucapkan kata pujian itu-. (Namun ketika) mereka kemboli
hendak (melubangi)nya, ternyata dndingitu sudah seperti keodaan
semula saot merekatinggalkan (kemarin). Topi merekateruskon jugo
pelubangon, dan (akhirnya) berhasillah rnereka keluar menyerbu
orang-orong. Lalu mereko meminum habis air (yang ada). Sementara
sebagian orang ada yang bersembunyi dalam benteng-benteng
mereka. OIeh karena ituYa' juj Ma' juj melet nparkan anak-anok ponall
rnereka ke langit. (Akhirnya) Allah mengirim ulat-ulat ke tengkulc
mereka. Dengan ulat-ulat itulah Allah menbinusokan mereka."
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sollam bersabda.

':;-3 -e'r(\i uis, ol ,*. F ,* rSit:

ry.6ir.r-rLj
Demi Allah yong menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya
"

binatong-binatang di bumi benar-benar menjadi kenyang dan


berterima kosih, kareno (dapat memakan) daging dan daralt
mereka."
183. Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri
Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
"(Kelak bila dinding) Ya'juj Ma'juj dibuka, maka mereka pun
keluarlah, sebagaimana difirmankah Allah Ta' ala:'Mereka berjalan cepat
dari segala tempat yang tinggi.'1) Maka manusia lari ketakutan,

1. QS.Al-Anbiya':96

142 Huru-hara Hari Kiamat


.-rr,-

menghindari mereka ke kota-kota dan benteng-benteng sambil


menggiring ternak.
Sementara itu Ya'juj-Majuj menjelajah dan meminum air di mana-
ana, sehingga ketika seseorang dari mereka melewatisungaiyang tadi
dim inum, dia berkata, "Di sini tadi ada airnya. "
Dan akhirnya ketika semua orangsudah mengungsi ke kota-kota
dan benteng-benteng, maka berkatalah seorang dari mereka:
"Penduduk bumi ini sudah habis kita binasakan. Sekarang tinggal
penduduk langit."
Rasulullah Shallallahu Alaihi w a Sallam melanj utkan ceritanya:
Sesudah itu seorang dari mereka menggoyang-goyangkan tombaknya,
kemudian dia lemparkan ke angkasa, maka tombak itu kembali lagi
kepada mereka berlumuran darah, sebagai kecohan dan tipuan (terhadap
mereka).
Ketika mereka dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa
Ta'ala mengirim suatu penyakit kepada mereka bagaikan ulat belalang
yang menyerang ke dalam leher mereka. Pagi harinya, mereka sudah pada
mati. Karena tidak terdengar lagi gerakan mereka, maka kaum muslimin
berkata, "Tidakkah seseorang berani mengorbankan dirinya untuk melihat
apayang dilakukan musuh ini?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallom bersabda: Maka
seseorang tampil merelakan dirinya" Dia yakin dirinya akan terbunuh,
tetapi dia turun juga. Ternyata dia dapati mereka sudah pada mati,
tindih-menidih satu sama lain. Maka orang itu pun berseru: "Hai semua
kaum muslimin, ketahuilah kabar gembira. Sesunguhnya Allah telah
membela kamu sekalian terhadap musuhmu!" Mereka pun keluar dari
kota-kota dan benteng-benteng mereka. Dan mereka melepaskan
kembali ternak mereka hendak digembalakan, tetapi tidak ada tempat
buat menggembala. Semuanya penuh dengan bangkaiYa'juj Ma'juj.
Sedang binatang-binatang itu sendiri bersyukur sekali memakan
daging mereka, sama sekali tidak mau memakan tumbuhan yang
mereka dapatkan."
Perlu saya katakan di sini:Ya'juj Ma'juj adalah dua golongan dari
bangsa Turki, keturunan Nabi Adam A Isih is Soloom juga.

184. Demikianlah, sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadits shahih,


bahwa pada Hari Kiamat kelak Aliah Subhonohu wa Ta'ala
berfirman, "HaiAdam!"

YaJuj MaJuj 143


"Labbaika wa sa'daika. " (aku penr_rhi panggilan-Mu
denqan senang
hati),.iawab Adam.
Lalu Allah memerintahkan dengan suatu seruan. "Masukkan ahli
nerakal"
Maka terdengarlah suatu pertanyaan. "Berapa?"
Allah meriawab. "Darisetiap seribu orang. masukkan sembilan
ratus sembilan puluh sembilan orang ke neraka. dan masukkan seorang
ke dalam surga.
Pada saat itulah anak kecil menjadiberuban dan setiap wanita hamil
melahirkarr kandungannya. Namun kemudian terdegar seruan:
"Bergembiralah. karena diantara Ya'juj Ma'juj ada yang menjadi
tebusan
bagimu." Menu'ut riwayat lain dikatakan: "Diantara kamu sekalian ada
dua umat. dimar.rapun mereka berada pastiberkembang biak begitu pesat.
Itulah Ya'juj Ma' jui."
Selain itu ada cerita. konon Ya'jujMa'ju.i itu berasaldarisitiHawa
Alaihas So/oonr. sedang menurut sebagian lainnya. mereka berasal dari
Adam Alaihis salaam. tanpa siti Hawa. ceritanya. hal itu dikarenakan
pada suatu ketil<a Nabi Adam Alaihis Salaam bermimpi keluar mani, lalu
maninya itu bercampur dengan tanah Dan dari mani itu Allah
menciptakan Ya'juj Ma'juj. Cerita ini tentu saia tidak ada dalilnya, dan
datang dari orang yang tidak wajib diterima perkataannya. Dan Allah tentu
lebih tahu.
Yang benar. Ya'juj Majuj itu keturunan Nabi Nuh A/oihis Salaam.
Mereka adalah anak-cucu Yafits bin Nuh, nenek-moyang bangsa Turki.
Dulu mereka hidup di muka bumi seperti layaknya manusia biasa, namun
selalu membuat keonaran. oleh karena itu kemudian mereka dikurung
oleh Dzulqarnain di balik dinding penghalang yang dibuatnya, sampai
Allah mengizinkan mereka keluar dari sana kelak untuk menyerbu bangsa-
bangsa sekitarnya. Diantara cerita tentang mereka ialah seperti yang
disebutkan dalam hadits-hadits.

Ya'iuj Ma'juj Manusia Biasa


Ya'juj Majuj adalah manusia biasa sepertilayaknya manusia yang lain.
Mereka mirip orang-orang yang sebangsa dengan mereka, yaitu bangsa
Turki, dengan mata cekung, berhidung pesek, berambut pirang, sekalipun
bentuk dan warna kulit mereka bervariasi.
Kalau ada orang yang beranggapan, bahwa Ya'juj Ma'juj itu
diantaranya ada yang badannya tinggi sepertipohon korma, ada pula
yang sangat pendek seperti orang cebol, dan ada lagi bertelinga lebar,

144 Huru-hara Hari Kiamat


-J- \

telinga yang sebelah bisa untuk berselimut, dan yang sebelah lagi sebagai
tikar, itu semua adalah mengada-ada tanpa didasarkan pada ilmu. Dan
orang yang berkata begitu pasti tidak punya dalil, sekalipun ada
dinyatakan dalam sebuah hadits, bahwa ada diantara Ya'juj Ma'juj yang
tidak mati-mati sebelum melihat anak-cucunya berjumlah seribu orang.
Namun Allah jualah yang lebih tahu benar-tidaknya hadits itu.

*****

Ya'juj MaJuj 145


a

KA'BAH trIHANCURKAN

Pada suatu saat nanti Ka'bah akan dirobohkan oleh seorang manusia
terkutuk bernam a Dzussuwaiqatain.

185. Demikianlah, sebagaimana kami riwayatkan dari Ka'ab Al-Ahbar


dalam Tafsir kami ketika membahas tentang firman Allah ro'alo,
" S ehingga, apabila telah dibukakan ( pintu) ya' juj
dan Ma, juj . . . .', t )
Bahwa munculnya Dzussuwaiqatain bermula pada masa furunnya
Nabi Isa A /oih is Saloo m, yaitu setelah dibinasakan nya ya'j uj Ma'j uj.
Ketika itu Nabi IsaA/aihis salaam mengirim pasukannya untuk
memerangi balatentara Dzussuwaiqatain. Mereka berkekuatan antara 700
sampai 800 orang. Namun ketika mereka berjalan, Allah mengirimkan
angin sejuk dari arah negeri Yaman. Angin itu mencabut nyawa setiap
orang yang beriman. Dan sisanya tinggal manusia-manusia jahat. Mereka
bersetubuh bebas seperti binatang.
Ka'ab Al-Ahbar mengatakan, pada saat itu Kiamat sudah dekat. Dan
kini saya ingatkan pula, bahwa di atas telah disebutkan dalam sebuah
hadits shahih, bahwa Nabi Isa menunaikan haji setelah beliau turun ke
bumi.

Sesudah Munculnya Ya'juj Ma'juj Masih Ada Orang


Yang Menunaikan Haji dan Umrah
186. Imam Ahmad meriwayatkan dariAbu sa'id Al-Khudri Rodhiy allahu
Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sall ambersabda,

1. QS.Al-Anbiya':96.

146 Huru-hara Hari Kiamat


"Sesunggu hnya di Baitullah ini akan tetap ada orang yang berhaji
dan b er um r ah setel ah m un cul ny a Ya' j uj M a'j uj. "

Menjelang Kiamat Tidak Ada Lagi Orang Yang


Berhaji
187. Ada diriwayatkan dari Qatadah Radhiyallahu Anhu,bahwasanya:

.-;jr '"d;t .- u3t;'tttt


"Kiamat takkan terjadi sehingga tidak ada lagi orang yang berhaji di
Baitullahini."
Saya katakan: Tidak ada pertentangan antara kedua periwayatan
diatas. Karena Ka'bah tetap dikunjungi oleh orang yang berhaji maupun
berum rah setelah m uncul dan binasanya Ya' j uj Ma'j uj, yakni setelah kaum
muslimin tenteram kembali dan memperoleh rizkiyang melimpah pada
masa Al-Masih Isa bin Maryam Aloihis Soloom.
Sesudah itu barulah Allah mengirim angin sejuk yang mencabut
nyawa setiap mukmin. Nabi IsaAloihis Soloom termasukyang meninggal
di waktu itu. lalu dishalati kaum muslimin dan dikubur dekat pusara
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan sesudah itu
terjadilah perobohan Ka'bah oleh Dzussuwaiqatain, meskipun mulai
munculnya pada masa Nabi IsaAloihis Sollom, sebagaimana dikatakan
oleh Ka'abAl-Ahbar.

Perobohan Ka'bah oleh Dzussuwaiqatain


188. Imam Ahmad meriwayatkan dariAbdullah bin Amr Radhiyallahu
Anhu, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah S hallallahu Alaihi wa
Sollom bersabda,

slr';-.;rrA- tfu-ra*,Jr'c #:/r ri a)gt -,'e


g+;At -, ;^ L*l'{bf 4t'*:f jK, w;6 c
{*':
"Ka'bah ini akan dirobohkan oleh Dzussuwaiqatain dari Habasyah.
D ia mer ampas p erhiasenny a, dan m el ep as kis r.uoh n yo . Aku seakon-

Ka'bah Dihancurkan 147


akan melihatnya, orangnya kecil botak dengan tulang-tulang
persendian bengkok, sedang menghantam Ka'bah dengan sekop
dankapaknya."
Isnad hadits ini jayyiddanqawiyl)

1 89. Dan Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin'Amr juga, dari Nabi
S hal I all ahu Al aihi w a S al I am, ba hwa b e liau bersabda,

ri rt ,,-:Kr * eru"i rV { i; v a^*rli';t

"Biarkan orang-orang Habasyah selagi mereka membiarkan (tidak


menggonggu) kamu. Sesungguhnyo tidak akan ada orcing yang
(berani) membongkar barang-barang simpanan dalam Ka' bah selain
D zussuw aiqatain dari H ab asy ah. "

190. Dan Imam Ahmad meriwayatkan pula, bahwa Ibnu Abbas menga-
barkan kepada perawi hadits ini, bahwa Rasulullah Sh allqllahu Alaihi
waSallam bersabda,

at .ai ,!k
"Seakqn-akan aku melihatnya, orangnya hitam, dengan congkaknya
dia m er ob o hkanny a -m aksu dny a Ka' b ah- b atu dem i b atu. "

191. Dan menurut riwayat Imam Ahmad pula dari Abu Hurairah
Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
bersabda,

tti' tl -
,J Fs
Jz
rl / .,O

d,Il^l
t

;+ I
'h'r66,..1';ur
i;+
l. HR. Ahmad dalam Musnodnya no.7053. Dan disebutkan pula hadits ini oleh Al-Haitsami dalam
Mojmo' Az-Zawa'id31298, dan dia katakan, bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-
ThabaranidalamAl-Kabir, sedang pada sanadnya terdapat Ibnu Ishaq, seorang tsiqat tetapi sering
melakukan fodlis.
Dia telah mengeluarkan pula yang semakna dengan hadits ini dan lebih ringkas, dari Abu Hurairah
3/368.hda sanad hadib ini tendapat pula Muhammad bin Salamah bin Abdullah Al-Bahili Al-Harrani,
seorang bekas budak yang tsiqat, tergolong sebelas perawi hadits kenamaan, wafat tahun 11 H,
menurutberitayangsah, demikianMojma' Az-Zowa'id. (Uhatjuga: ToqnbAt:fahdzib,21L16 no.265)
Dzussuwaiqatain adalah namagelar---cntah siapanama aslinya-yangberarti sipernilik duabetis
yangkecil. KarenaAs-Suwaiqah, menuruthnulAbirdalam kitabnyaAn-NihayahliGhoribAl-Hadib,
adaiah toshghir dari kata "as-Saaq" (betis), dengan tambahan huruf To sebagai isim mu'onnots.
Betisnya dikatakan kecil, karena pada umumnya betis orang Habasyah memang kecil-kecil.

l4a Huru-haraHariKiamat
"Malarn don siong takkan berhenti bergulir sebelum ada seorang
Ielaki dori kalangan koum budak menjadi raja, dia bernama
Jahjah."

Suasana Kota Makkah dan Madtnah Mentelang


Kiamat
Adapun kota Madinah, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits shahih
terdahulu, bahwa Dajjal tidak dapat memasukinya, maupun memasuki
kota Makkah. Disetiap mulut jalan di Madinah ada malaikat-malaikat
yang menjaganya agar tidak dimasuki Dajjal.

192. Dalam Shohih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah


Radhiy all ahu Anhu, bahwa Rasululla h S hallal I ahu AI aihi w a S all am
bersabda,

.C"rlrtalt l, it;-l' g,-j' ralI ! r.i-r^Jt t o'

"Madinah tidak dapat dimosukiD ajjal maupun wabah penyakit."


Diatas telah dijelaskarn, bahwa Dajjalhanya bisa tinggaldi luar kota,
lalu terjadilah goncangan hebat tiga kali, yang mengakibatkan kaum
munafik maupun orang-orang fasik, laki-laki dan perempuan, semuanya
keluar dari dalam kota, dan tinggallah orang-orang mukmin dan muslim,
laki-laki dan perempuan. Dan hari itu disebut "Yaumul Khalash" (hari
pembersihan).

193. Demikian, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Rasulullah


Shall all ahu Alaihi luo Sol/om,

,-+ (_'F-: t++


-*'*
"sesunggu hnya kota ini adalahThaibah (harum)i. Dia sendiri yang
Wl

akan membuang kotorannya lalu sem erbaklah keharumanny a. "

194. Allah Ta' alaberfirman,


'4,i,' Utii -r++i). a>:i+ii'#i.,: :.+ti
[r r :,;rr] @) 3i,7 +ji'4t u$i:
"Wanita-wanita yangtidak baik adalah uituk laki-laki yangtidak
baik, dan laki-laki yangtidak baik adalah untuk wanita-wanita yang
tidak baik (pula). Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki

Ka'bah Dihancurkan 149


----

yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang
baik (pula). Merekaitubersih." (An-Nur: 26)
Maksudnya, kota Madinah akan tetap ramaipada saat Dajjal
beroperasi, dan ramai pada masa datangnya Rasulullah, Isa bin Maryam
Aloihis Salaam, sampaibeliau wafat dan dikubur disana. Sesudah itu
semua, barulah penduduk Madinah akan keluar meninggalkan kota itu.

{<****

15O Huru-hara Hari Kiamat


.-

KELUARNYA BINATANE MELATA


YAN6 BISA BERBIEARA DARI
DALAM TANAH

1 95. Allah Ta' alaberfirman.

"Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, maka Kami


keluarkan sejenis binatang melata dari dalam bumi. yang akan
mengatakan kepada rnereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu
tidak yakin kepada ayat- ay at Kam i. " (An-Naml : 82)
Pada tafsir kami (Tolsir lbnu Katsir), telah kamibicarakan hal-hal
yang ada kaitannya dengan ayat yang mulia ini, sekaligus kami sebutkan
pula hadits-hadits secukupnya yang berkenaan dengannya. Dan kalau kita
ringkas saja maksudnya disini, tentu itu lebih baik dan cukup memadai:
Menurut Ibnu Abbas, Hasan dan Qatadah, binatang itu memang
benar-benar berbicara kepada manusia. Pendapat ini didukung oleh Ibnu
Jarir, bahwa binatang itu memang berbicara kepada mereka, yakni
mengatakan: "Sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-
ayatKami."
Agaknya Ibnu Jarir menceritakan pula tafsiran yang sama dariAtha'
dan Ali. Tapi, benarkah keduanya mengatakan seperti itu, masih perlu
penelitian.
Sementara itu ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa kata-kata
"tukallimuhum" (binatang itu berbicara kepada manusia), maksudnya,

Keluarnya Binatang Melata Yang Bisa ... l5l


--

binatang itu membeberkan identitas mereka, yakni menulis pada dahi


orang l<afir 'kot'ir', dan pada dahi orang mukmin: 'mukmin' .

Dan ada pula riwayat dari lbnu Abbas, bahwa maksudnya, binatang
itu berbicara kepada manusia dan juga membeberkan identitas mereka
masing-masing. Tafsiran yang terakhir ini mencakup dua pendapat
tersebut diatas. Dan tentu saja merupakan tafsiran yang kuat dan baik.
karena memuat kedua-duanya. Tapi, Allah jualah yang lebih tahu.

Sepuluh Tanda Menjelang Kiamat, Termasuk


Binatang Melata
196. Di atas telah disebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad,
Muslim dan para penyusun kitab-kitab Sunon, dariAbu Syarihah
Hu&aifah b in Usaid, bahwa Rasulul lah Shall allahu AI aihi w a S all am
bersabda,

l+t- -4 ---L!t , )L -6'r,--c- i;; -f q-cLJr ,.*,; t


o'' .-"'. ",r-l t1...'. tl-.orr..;;,.. t..
'P. d a)r i arV: arU Ziri 4?uJr . oL*-rJt.
+.)dU "u3 J j;^tl.i l_;"".i -, # {*'r'J|tl(, 1"1
o.?. t o ' o

:a'. :.'
,i ,^tjjr 6r;t,, ,)_v
/,; ,..
v'vt .'H tf I q'/t ;'l-fo !i*':
, ju'+ "# J*, rr;,{ ",j;'4'rr\,p.: r
"Kiamat takkan terjadi sebelum kamu melihat iepuluh tanda:
terbitnya matahari dari barat, asap, binatang melata, munculnya
'Ya'jujMa'juj, turunnya Nobilso bin Maryam, Dajjal, tiga kali
gempa, sekali di barat, sekali di timur dan sekali lagi di jazirah Arab,
api yang keluar dari sebuah jurang di Aden, yang menggiring
manusia mengumpulkan manusia_ . Apiiu menginap
-dtou
bersama mereka di malam hari, dan tetap menyala saat mereka
tidur disiong hari."
1 97. Dan menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah Ro dhiyallahu Anhu,
bahwa Nab i S hall all ahu AI aihi w a S all am bersabda,

f-J't f'.,(ti a-1.s'1 j*'lr $;,:*,tL'rr,,;


ot-?t;)
'A?',
€+i fi;st;l A'-JJ, ,rr-o*dl
152 Huru-hara Hari Kiamat
-a-

"Cepat- cepol beramal sebelurn teriadinrla e nen r perkara: terbrtr-tyo


matahari dari baraL munculnya Daijul, asap, binatang melata dari
dalam bumi, uruson umum (Kiarnat) dan ketnatian setiap orang dari
kamusekalian."
198. Imam Muslirn meriwayatkan puladariAbdutlah bin Amr. bahwa dia
berkata, Aku hapal dari Rasulullah Sho//o/lahu Alaihi wa Sallam
sebuah hadits yang belum aku lupakan: Aku mendengar Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

tt, t ,, '
L_,UJI () f ) W r. "r ,*^-:Jr !r* w ir .,r.!i ,-.i ;t

!;z'.? t"i!
"Sesunggu hnya pertanda (Kiarnat) yang pertama muncul ialah
terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang melata
mendatangi manusia pada waktu Dhuha. Manapun dari keduanya
yang lebih dulu terjadi, maka yang lainnya tidak lama lagi akan
terjadipula."
Maksudnya, bahwa keduanya adalah yang pertama-tama teriadi
diantara pertanda-pertanda Kiamat yang dianggap sangat luar biasa.
karena tidak biasa dialami manusia, meskipun datangnya Dajjal. turunnya
Nabi IsaA/oihis So/oom dari langit, dan juga keluarnya Ya'juj Ma'juj telah
terjadi sebelum itu. Karena ketiga-tiganya dianggap termasuk perkara
lumrah yang biasa dialami manusia, lain halnya munculnya binatang
melata dengan kelakuan yang aneh, yakni pandai berbicara dengan
manusia dan menandai siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Ini
memang luarbiasa.
Kalau binatang melata ini merupakan pertanda luar biasa pertama
yang terjadi dibumi, maka terbitnya matahari daribarat adalah kejadian
luar biasa, yang merupakan pertanda pertama yanE terjadi di langit.

{. {€ * rf rl.

KeluarnyaBinatangMelataYangBisa... 153
-

MATAHARI TERBIT DARI BARAT

Taubat Tidak Diterima Setelah Terbitnya Matahari


dari Barat
1 99. Allah Tb' alab erfirm an,

,r; Gy.ii o3t Gy.'r1 is.:lri:itl3 of !! 6:E b


-l rla"ttt:'e;-\ qt?v,,,*, eF i;qt?\; -t

(r,lpai *ir-W1i.*')i'F6,3v f: I

[, o,r,tw!r],,!:i,'U'+::',
"Yang mereka tunggu-tunggu tidak lain hanyalah kedotangan para i

malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa) , atau datangnya


Tuhan-mu atau datangnya sebagian tanda-tandaTuhan-mu. Pada ,

hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhan-mu tidaklah


bermanfa'at lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri, yang belum
beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan
dalam moso imannya. Kotakanlah, 'Tunggulah olehmu,
sesu ngg,u h ny a Kami pun menunggu ( pula) . "' (Al-An' am : I 5 8)
200. Al-Bukhari meriwayatkan, bahwa perawi hadits ini berkata, Kami I

diceritai oleh Abu Hurairah RadhiyallahuAnhu sabda Rasulullah


S hall all ahu AI aihi w a S al I am,

';1 ,r"6tt71',tiy,Ar; o2,"Ar'U rp'uUrif I


154 Huru-haraHariKiamat
I (;t o
t 'o, '

'P ,'61'i"
, t ,
tfuGt
, ,
!
^ir- ;4-
!-
-Ctj; ti,G ,f
"Kiamattakkan terjadi sebelum matahari terbit dari boraL Apabila
manusia telah melihatnya (terbit dari barat). maka berimanloh
seluruh pendudukbumi. Tbtapi pada saat itu tidakbermanfaatlagi
iman seseorang bagi dirinya, yang sebelumnya tidak beriman. "

Al-Bukharimeriwayatkan pula dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu


sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi uo Sollom,

| '^it}iL W; a ,r3t U F ^stlr ,;


$V rl

.Wtl*'C;t"t ',8,tl,'u,: ri;i t rtl


",tlt
"Kiamattakkanterjadi sebelum matahari terbit dari barat. Apabila
matahari telah terbit dan monusio melihotnya, moko berimanlah
mereka smua, ltulah saot imon sese orang tidak bermanfaat laE bogi
diriny a. " Sesudoh itu bel iau m e mb aca ay at di otos. "

Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah


Radhiy allahu Anhu sabda Ras ulullah Shall allahu AI aihi waS all am,

')l'J-5c'J\k lwrltu; A.j;i Lx r:1

Jij oefur, At- a u-Ar Llb (* Vul Cl--s


, ,-. t t . - t tt

ta'
.f t\r
kejadian yang apabila telah terjodi, maka iman seseorang
" Ada tiga
hdak berguna lagi bagi dinnya, yang sebelumnya tidak beriman, atau
(belum) melakukan kebaikan dalam masa imannya, yaitu: terbitnya
matohon dari barat, munculnya osap dan binatong melata dari dalam
bumi."
203. Hadtis dariAbu Syarihah Hudzaifah bin Usaid RadhiyallahuAnhu,
Rasulullah Shollolloh u Alaihi ura Sollom bersabda,
"Kiamat folckon terjadi sebelum kamu melihat sepuluh tanda:
terbitnya mdnhan dan barat, osap, binatang melata, keluamya Ya'j uj
Ma' juj, furunnyo Nobi Iso bin Maryam, Dajjal, hgs kali gemry, sekali
di barat, selcoli di timur don s ekali la$ di joziroh Arab, keluarnya opi
dori suotu jurang di Aden yang menggiring monusio
-atou
mengumpullcon monusia-. Api itu men$nap bersama mereka di

Matahari Terbit dari Barat 155


_______

mc!:m hari, dantetap menyala menunggui tidur mereka disiong


heri."
204. Dan m enurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah Radhiy altahu Anhu,
Rasulullah bersabda,
"Cepat-cepatlah kamu beramal sebelum terjadinya enam
perkara." Lalu beliau sebutkan, antara lain terbitnya matahari dari
barat, Dajjal. asap dan binatangmelata, sebagaimanatersebut di
ofos. " (Nomor 197"-Edt.).

205. Dalam shohih Al-Bukhari dan shohih Muslim dari Abu Dzar
Radhiyallahu Anhu, Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam pernah
bersabda kepadaku,

4 ut ju
) Lii',-,'sri1 l*itr ./, L;J ;i urri
'

H tr' )t Q Ja-'oi U r- JtllJ,_r'-et'.)J'rX


o' '

,p d'.;I';S,:il#ril *'e-l c^"


tz',
-J.\'r; +
rlw.et,*:. "*\i
"Tahukah kamu kemana perginya matahari ini apabila telah
terb enam? " "Ti dak, " j aw abku. Rosu / b er sabda, "ses unggu hny a dia
pergi bersujud di bawah Arsy, kemudian meminta izin (untuk tidak
terbit lagi). Oleh karena itu tidak lama lagi akan dikatakan
ke p adany a,' Ke mb al il ah d ar i m an a kam u d atang' . M aka p ad a s aat
itulah iman seseorang tidak bermant'aat bagi dirinya, yang
sebelumnya tidak beriman, atau (belum) melakukan kebaikan
selamamasaimannya."
206-Dantelah diriwayatkan pula oleh Muslim dalam shohihnya, dan juga
Abu Daud serta Ibnu Majah dariAbdullah bin Amq dia berkata, Aku
hafaldari Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam sabda beliau,
"Sesunggu hnya pertanda yang pertama-tama muncul (menjelang
Kiamat) ialah terbitnya matahari dan barat dan munculnya binatang
melata menemui manusia pada waktu Dhuha. Mana saja dari
keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang
lainnya pun segera terjadi."
Di atas telah kami terangkan, bahwa yang dimaksud pertanda disini
ialah pertanda yang tidak lumrah, yang berlawanan dengan kebiasaan

156 Huru-hara Hari Kiamat


yang selama ini dialami manusia, yakni binatang melata yang bisa
berbicara dengan manusia lalu menandai inisi kafir dan ini si mukmin, dan
juga terbiinya matahari dari barat. Pada hadits ini terbitnya mataharidari
baratdinyatakan sebelum keluarnya binatang melata. Itu mungkin saja
terjadi dan barangkali lebih tepat. Dan Allah-lah yang lebih tahu.

Hijrah Tidak Diterima Jika Sudah Diserang Musuh


207. Imam Ahmad meriwayatkan dari lbnu Sa'di Radhiyollahu Anhu,
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

Jtd'rAr ir,,c i ;At'L.;i t


" Hijrah tidak berguna selagi musuh memerangi (kita) . "

208. Dan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-
Tirmidzi{an dia nyatakan hadits inishahih-, An-Nasa'idan Ibnu
Majah dari Shafwan bin Assal, dia berkata, Aku mendengar
Rasul ullah S hal I all ahu Alaihi w a S al lam bersabda,
t a'4.
t.. a t' t t '. to.trcz e.?, t.-,r,,..:1,",
,A ^
LelJ5 dJ'{Jl Jl Ot p'e;S \"JiJl Jt l-,lr ar AJJ| et!
t. ,'.'". -il .
.a:t o**Nl itJri .f",-r'.ot'.' dl.r )y
"Sesungguh nya AIIah membuka pintu taubat di arah barat, Iebarnya
tujuh puluh atau empat puluh hasta. Pintu itu takkan ditutup
sebelum matahari terbit ( dari sana) . "
Hadits-hadits mutawatir tersebut di atas disamping ayat Al-Qur'an,
adalah merupakan dalil, bahwa orang yang baru beriman atau bertaubat
setelah matahari terbit daribarat, maka iman dan taubatnya tidak
diterima. Karena -dan Allah tentu lebih tahu- terbitnya matahari dari
barat itu termasuk pertanda Kiamat terbesar yang menunjukkan betapa
sudah sangat dekatnya hari yang maha dahsyat itu, sehingga kejadian itu
diperlakukan seolah-olah Kiamat sudah benar-benar terjadi.
Perhatikanlah firman-firman Allah To'ola berikut ini,

209. Allah Ta' al ab erfirm an,

ey ti ixt'Gy.."ri isJai Aiu d,i


"yl 'u'E'b
"E

Matahari Terbit dari Barat 157


t

[ro,r:pu!r] @ f 6J.Jt;1$
"Yang mereka tunggu-tunggu tidak lain hanyalah kedatangan
malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa) , atau kedatangan
Tuhan-mu atau datangnya sebagian tanda-tanda Tuhan-mu. Pada
hari datangnya tanda-tanda Tuhan-mu tidaklah bermanfa'at lagi
iman seseorang bagi dirinya, yang belum beriman sebelum itu, atau
dia (belum) mengusahakankebaikan dalam masaimannyo. " (Al-
An'am: 158)
210. DanAllah To'olo berfirman,

-*.kqu"tu),131-s .Xtt ld.,I; vv \;u 111'


rl
u!t'.
ei ;3"st l'2i, t:,: #,. W- bi * b
6*
@)
lt
'9+,JdtU ,J:J
I

"Maka tatkola mereka melihat adzab Kami, mereka berkata, 'Kami


beriman hanya kepada AIIah semata, dan kami kafir kepada
sembahan-sembahan yang telah kami persekutukon dengan Allah.'
Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka, tatkola mereko telah
melihot silcs a Kami. ltulah sunnoh Allah yong telah berlaku terhadap
hamba-hambo-Nyo. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir."
(Ghaflr: t4-E5)
211. Dan Allah To'olo berfirman,

@) 3r'}-*! p, 'e,^*Y oi^'rli it,i:F,b


[rr:;;1t]
"Mereka tidak menunggu selain datangnya Hari Kiamat kepada
mereka dengan tiba-hbo, sedang mereka tidak menyadarinyo. " (Fu.-
Zukhruf: 66)
2I2.Sementara itu Al-Baihaqi menceritakan dari Al-Hakim, bahwa dia
mengatakan, "Sesungguhnya pertanda Kiamat yang pertama-
tama muncul adalah Dajjal, kemudian turunnya Nabi IsaAloihis
Soloom, kemudian bedahnya dinding Ya'juj Ma'juj, kemudian
keluarnya binatang melata, barulah kemudian matahari terbit dari
barat."

158 Huru-hara Hari Kiamat


Al-Hakim berkata, "Karena apabila mataharitelah terbit dari barat,
maka siapa pun akan beriman. Jadi, kalau dikatakan Nabi Isa itu turunnya
setelah terbitnya matahari dari barat, berarti mereka yang beriman setelah
terbitnya matahari tidak bisa disebut kafir. "
Pendapat Al-Hakim ini perlu diteliti lebih lanjut, karena iman
penduduk bumi pada saat itu sebenarnya sudah tidak berguna lagi bagi
mereka, dan begitu pula iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman.
Oleh karena itu orang yang baru beriman atau bertaubat saat itu, maka
iman dan taubatnya tidak diterima, kecualijika sudah beriman atau
bertaubat sebelum itu.

2 berfirman dalam kisah turunnya


13. Begitu pula, karena Allah Ta' alatelah
Nabi IsaAloihis Soloom di akhir jaman:
,b
'aiiJl rurt -+ir-. L! -a, -.;.')<' nl. t
!1I eai U
Lii
?.7 ',\',,
U. v.-

[r oc',L"Jr] (@J ti € i "&'Jr(+


"Tidak ada seorang pun dari Ahti Kitab, kecuafi akan beriman
kepadanya (lsa) sebelum kematiannya. Dan di Hari Kiamat nanti Isa,
akan meniadi soksi terhadap mereka. " (An-Nisa': 159)
Maksudnya, sebelum Nabi Isa Aloihis Soloom meninggal dunia
setelah turunnya kelak, maka otomatis semua Ahli Kitab akan beriman,
karena mau bagaimana lagikalau tidak beriman. Artinya, ketika itu
barulah mereka menyadari benar-benar bahwa Isa itu ternyata memang
hamba dan Rasulullah. Orang Nasrani mengakui kedustaan dirinya ketika
beranggapan bahwa dalam diri Isa ada sifat ketuhanan disamping
kenabian. Sedang orang Yahudi megakui bahwa beliau adalah seorang
Nabi dan Rasul dariAllah, bukan anak zina, seperti yang dituduhkan
orang-orang durhaka dari kalangan mereka. Terkutuklah mereka dengan
laknatdan murkaAllah.

*****

Matahari Terbit dari Barat 159


--

MUNCULNYA ASAP

21 4. Allah Ta' al a b erf irm an,

t'.:^:,-
dlli -*.
(> 6 e; d,Ll! 'JAi G:v t; .^Li"-)t3
a , -,"- ,-
r+J ;r (e ,'t#t+t ut ,-,riJi
t
t-u^dt \3 @)"4.\ 3ti
i r?'G'J;t e;w J: u?iti
? tt,/-. t,2 o 3.-
rlvj s-12 t| tj

ii ::-e>;'a;y -Kt,'l4 et:ai \qts Ut ,,1- ?r,?-1'A1J

" Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata' Yang
meliputi m anusia. I nilah adzab yang pedih. (M ereka berdo' a),'Ya
Tuhan kam i, I eny apkanlah dar i kami adzab if u. Ses u ngg uhny a kami
b er i m an.' B agaim an akah m er eka dap at m en er i m a p er in gatan'
padohal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi
penjelasan, kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata,
Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain), Iagi pula
,

seorang yang gila.' sesungguh nya (kalau) Kami akan melenyapkan


s i ksoa n itu agak s edi k f, ses u ngg uhny a kam u akan kemb al i in
i
( gkar ) .

(ln}atlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman


yang keras. Sesunggu hnya Kami adalah Pemberi balasan' " (Ad'
Dukhan:10-16)
Tafsir ayat-ayat di atas telah kamibahas ketika menafsirkan surah
Ad-Dukhan (Tafsir lbnu Katsir). Jadi, disini tidak perlu kita bahas lagi.

16() Huru-hara Hari Kiamat


Al-Bukhari menukildari Ibnu Mas'ud Rodhiyallahu Anhu, bahwa dia
menafsirkan ayat-ayat di atas dengan peristiwa yang dialami orang-orang
Quraisy, ketika mereka mengalami kelaparan yang disebabkan kemarau
panjang, akibat doa Rasulullah Sho/lollahu Alaihi wa Sallam terhadap
mereka. Ketika itu ada seorang dari mereka melihat seakan-akan ada
gumpalan asap di langit, saking laparnya.
Gfsiran ini sangat gharib (aneh), dan tidak ada seorang pun yang
menukil tafsir seperti itu dari sahabat manapun selain Al-Bukhari.
Sementara sebagian ulama muta'akhirin pun ada yang berusaha
membantahnya !

215. Yakni membantahnya dengan keterangan yang terdapat dalam


hadits riwayat Abu Syarihah Hudzaifah bin Usaid, Rasulullah
Shallallahu Alaihi w a Sallam bersabda,
:eut
;g o
''Sesungguh nya Kiam at takan terjadi sebelum kamu melihat sepuluh
tanda."
Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan,
antara lain Dajjal, asap dan binatang melata.

216. Begitu juga berdasarkan hadits


riwayatAbu Hurairah Radhiyallohu
Anhu. bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi u.ro So//om bersabda,

.v ,s*\'- 'rrrq
"C ep at - cep atl ah k am u b er am al seb el um terj adin y a en am p erkar a. "
Dan selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
menyebutkan ketiga hal tersebut di atas.
Dua hadts tersebut diatas dalam ShahihMus/im diriwayatkan secara
mart'u'. Sedangkan hadits mart'u itu mestidiutamakan daripada hadits
mouquf manapun.
Lain dari itu. menurut zhahirnya Al-Qur'an sendiri menegaskan
bakaladanya asap yang turun dari langit kelak, yang menutup manusia.
Dan dengan adanya penegasan seperti ini, maka kata asap harus diartikan
secara hakiki dan dengan arti umum, tidak seperti tafsiran yang
diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa asap itu sekedar khayalan di mata
orang Quraisy waktu itu, dikarenakan kelaparan.
Adapun penegasan Al-Qur'an yang dimaksud, antara lain:

217. Firman Allah To'olo,

MunculnyaAsap 16l
[r .:.,u-rJr] C-, ql 9wt:-rJ.Ji jF y"ilt
f

"Maka tunggulah hari ketika langit membawa osap yong ny<tta."


(Ad-Dukhan: l0) -
Maksudnya, asap yang jelas dan faktual, bukan sekedar.khayalan
akibat kelaparan.

218. Dan firman Allah To'olo,

Ir r:,rt-.rjr] :.i), Oyf U' .-f ;ii t- -r^it tii


"(Merelca berdo'a), 'YaTuhan kami, Ienyapkanlah dari kami adzab
ifu. Seslingguhnya kami berimon. "' (Ad-Dukhan: 12)
Maksudnya, manusia yang hidup dizaman turunnya asap itu berdoa
dengan doa tersebut, memohon agar adzab yang dahsyat itu disingkirkan
dari mereka. Mereka menyatakan beriman dan merasa cemas akan
terjadinya peristiwa-peristiwa dahsyat berikutnya yang belum mereka
ketahui, yang telah dijanjikan kepada mereka bakalterjadi di Hari Kiamat.
Mereka bercloa seperti itu. karena di waktu itu masih mungkin
dihilangkann!'a adzab, dan masih mungkin diterimanya taubat. Dan Allah
jualah yang lebih tahu.

2i9. Al-Bukl-rari meriwayatkan dari MasruqRadhiyallahu Anhu, dia


berkata. Suatu saat di Kindah ada seorang lelaki bercerita, "Pada
Hari Kiarrat nanti akan datang asap masuk ke telinga dan mata
orang-orang munafik. Dan menimpa pula terhadap orang mukmin
seperti orang yang terkena flu." Tentu saja kami terperanjat. Lalu
kamidatar-rg kepada Ibnu Mas'ud.
Kata Masruq: Waktu itu Ibnu Mas'ud sedang bertelekan.
(Mendengar itu), dia marah lalu duduk seraya berkata, "Hai orang-
orang. barangsiapa mengetahui sesuatu (hadits), maka katakan sesuatu
itu. Dan barangsiapa tidak tahu. maka katakanlah,'Wallahu A'lam'
(Allah-lah yang lebih tahu). Karena termasuk ilmu ialah mengatakan
'Wallahu A'lam ' untuk hal-hal yang tidak diketahui. Karena
sesungguhnya Allah Subhanahu waTa'ala telah berfirman kepada Nabi-
Nya Sho//ollahu Alaihi wa Sallam.

[rr :,,] :1-2;3SAi ; ei u') ;i b p; Xtlf U'Jr


" Katakanlah ( hai M uham marl), Aku tiiak meminta upah sedikit pun
kepadamu atqs da'wahku, dan aku bukonlah termasuk orong-orong
yang mengada-ada."' (Shad: 86)

162 Huru-hara Hari l(iamat


-,--

Memang, dulu orang-orang Quraisy bersikap ogah-ogahan untuk


menerima Islam. Oleh karena itu Rasulullah Shol/o/lahuAlaihi wa Sallam
mendoakan mereka, "Ya Allah, tolonglah aku atas mereka dengan tujuh
tahun paceklik seperti yang terjadi pada masa Nabi Yusuf. "
Karena doa Rasulullah Sho//cr/lahu Alaihi wa Sallam itulah, maka
mereka ditimpa paceklik selanra satu tahun, dimana mereka mengalami
kebinasaan. Mereka memakan bangkai dan tulang-tulang, sanrpai ada
seseorang yang seolah-olah melihat asap antara dirinya dan tanah. Oleh
karena itu Abu Sufyan datang nrenemui NabiSho/lallahu Alaihi wa
Sallam, lalu berkata, "Ya Muhammad, kamu datang menyuruh
silaturahim, tetapi kaummu sendiri dibiarkan binasa. Maka, berdoalah
kamu kepada Allah (untuk menghilangkan adzab). "
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun membacakan
ayatberikut ini,

220. Yaitu firman Allah To'olo,


b
liri .r-L1JT i; n'' '- t' gL;J.,,
'ti' ;Ai
-- c#
" t::) ry & -r3ii3 Gy
@, S# tt, ,-,r:rti & ,-i:zi t i:.) t@ 11 +ti,
[lr-r.:rrt-*Jl]
"Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Yang
meliputi monusio. Inilah adzab yang pedih. (Mereka berdo'a), 'Ya
Tuhan kami, I eny apkanl ah dari kam i adzab if u. Ses u ngg uhny a kam i
beriman."' (Ad-Dukhan: 10-12)
Akan tetapi, dapatkah kami menghilangkan dari kalian adzab
akhirat apabila telah datang?"
Atas doa Rasulullah ShallallahuAlaihi wa Sallam itu mereka benar-
benar telah diselamatkan dari adzab dunia, tapi kemudian mereka balik
lagi menjadikafir.
221. Sikap mereka seperti itulah yang diingatkan oleh Allah To'alo dalam
firman-Nya:
.. ,ni.a | , -. .-.
I r r :.rrr.rlr] aq3;5ii j*; U4
"4.l..h-Jl

"(lngatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan


hantaman yang keras." (Ad-Dukhan: 16)
Hari yang dimaksud disini ialah saat terjadinya perang Badar, tapi
hantaman itupastimasih akan menimpa lagi.

MunculnyaAsap 163
----F

222.Dalam kaitarlnya dengan asap tadi, baiklah disini kita simak firman
Allah To'olo,
'AIif Laam Miim. klah dikalahkan bangsaRomawi, di negeri yang
terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. " (Ar-
Rum: 1-3)
Kekalahan bangsa Romawi dan kemenangan mereka sesudah itu,
telah lewat. Dan dalam kaitannya dengan peristiwa tersebut, ringkasnya
ada empat peristiwa yang konon kini telah lewat. Rupanya berita tentang
telah lewatnya empat peristiwa itu juga diriwayatkan oleh Al-Bukharidan
Muslim dariAl-Amasy. Juga Mansur meriwayatkan berita yang serupa.
Dan memang, dalam suatu riwayat ada dinyatakan,
t. t . to t . t

ir;"l(ri'ri)t, ro'n;, ;nt &''rt


"Sesunggiuh nya telah lewat (pembelahan) bulan, (munaflnya) reap,
(kemenangan kembali) bongso Romawi, dan adzab yang menimpa
(kaum Quroisy: perang Badar) . "
Bahkan Al-Bukhari telah menyampaikan berita tersebut dari
berbagai jalur sanad dengan lafaz yang bermacam-macam.
Perkataan orang yang bercerita tersebut di atas, bahwa munculnya
asap itu terjadi menjelang Hari Kiamat, memang tidak sampai berpredikat
jayyid. Oleh karena itu, segera disanggah oleh hnu Mas'ud. Tetapibahwa
menjelang HariKiamat akan munculasap, adalah benaq disamping akan
terjadi pula pertanda-pertanda lainnya, seperti munculnya binatang
melata, Dajjaldan Ya'juj Ma'juj, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai
hadits, baik dari Abu Syarihah, Abu Hurairah maupun para sahabat
lainnya, bahkan juga sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam
hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sendiri.
Adapun apiyang akan munculsebelum Hari Kiamat, itu telah
dinyatakan dalam hadits shahih, bahwa api itu akan keluar dari sebuah
jurang diAden. Ia akan menggiring manusia ke tempat penghimpunan
mereka, menginap bersama mereka di malam hari, dan tetap menyala
terus menungguitidur mereka di siang hariserta melahap siapa pun yang
tercecer dari mereka.

rtf t'lt

161 Huru-hara Hari Kiamet


PERTANDA.PERTANDA LAI NNYA
YANE TERJADI MENJELANE
KIAMAT

Telah diterangkan dalam hadits-hadits terdahulu sekian banyak tanda-


tanda Kiamat. Sekarang akan kita terangkan pertanda-pertanda lainnya
yang belum disebutkan, di antaranya yang merupakan syarat-syarat
datangnya Kiamat, dan hal-hal yang menunjukkan betapa sudah
dekatnya hariyang maha dahsyat itu. Dan kepada Allah jua kita memohon
segala pertolongan-Nya.

Perlombaan Pembangunan Gedung-gedung.


223.Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-BukharidariAbu
Hurairah Radhiyallahu Anhu,dari Nabi S hallallahu Alaihi waSo//om,
"Kiamat tidak akan terjadi sebelum manusia berlomba-lomba
meninggikan gedung-gedung. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada
duo golongan besar berperanghebat, padahal keyakinan keduanya
sama. Kiamat tidak akan terjadi sebelum dicabutnya ilmu, banyak
gempa, waktu (terasa)soling berdekatan, banyak huru-hara dan
banyak pembunuhan. Kiamat tidak akan terladi sebelum munculnga
dajjal-dajjal pendusta hampir tiga puluh orang banyaknya, mosing-
mosing mengaku dirinya utuson Allah. Kiamattidak akan terjadi
sebelum ada seorang lelaki melewati kuburan orang lain lalu
berkata, 'Alangkah baiknya andoikan aku menempati tempatmu.'
Kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Apabila
ia telah terbit dan diketahui orang banyak, maka mereka pun
benman semuanya. Tapi waktu itu iman seseorang tidak berguna laE

Pertanda-pertandaLainnyaYang... 165
-

dir i ny a, y an g se b el um n y o ti d ak b e r i m an, atau ( b el um ) b e.r b u at


b a gi

baik dalam mosa imannya. Kiamot tidok akan teriadi sebelunr harto
m elimpah ruah di tengoh kamu, sampoi pemilik harta kebingungan,
karena tidak ada orong yang mau menerima (sedekah) nyo. "

224. Jugatelah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu


Hr-rrairah. Abu Buraidah, Abi Bakrah dan lainnya Rodhiyallahu
'Anhum.

-;!i ;-ir J.'|,'-c\r !'trr r;r;: ,- uU, r*'l


. rtr i;"J u',A!r l';j' '#;', ok
,

" ak akan terj adi sebel u m k am u m e m er ongi bongsa Tur ki,


K i om ot ti d
berwojoh lebar don berhidung pesek. Wajoh mereka bagaikan perisai
yong ditempa. Mereka bersandalkln rQmbut."

Menipisnya llmu dan Merajalelanya Kebodohan


225 . Dalam Shahih Al-Bukhari dan shohih Muslim diriwayatkan dari Anas
Radhiyollahu Anhu, sabda Rasulullah shallallahu Alaihi wa Sollam,
'u
J'1t ;-k'r ;**ir k, ete'j"'oi 'lrar !,t:tf rt,
t-k ;i, '."3r
kr'Jti')t ,yt );o, -,'-3'k't
.+(-)t'rtjti?tr',;-A.
"sesunggu hnyo di ontara syarot-syoratteriadinyaKiamat ioloh jika
ilmu telah dicabut, kebodohan nterojolelo, perzinaan tersebar luos,
khomer diminum, kaum lelaki hilong (berkurang), tinggol koum
wanita saja, sehingga lima puluh wanita menjadi tanggungon seorang
Ieloki."

Murtadnya Sebagian Bangsa Arab


226. Al-Bukhari meriwayatkan dariAbu Hurairah Radhiyallahu Anhu,
sabda Rasulullah S hall allahu Al aihi waS allam,
t ... t . t t
i
ar
t*AAr q: ,P e t) -6i -,)A
el*r o- ;J;J.,J,I
lr-
t.
; ., t . t,
,#c;' G os*- \;s' at ,-fP +v iAAt tst
166 Huru-hara Hari Kiamat
" Kian rut tidak akan terj adi sebelum pontat perempuon-Wrempuan

D aus ber go yang- go y ong ( menari) di sekeliling D zul Khalashah,


berhala kabilah Dous yang dulu mereka sembah di zamon
iahiliyah."
Dalam Shoh,h Muslim terdapat riwayat dariAisyah Radhiyallahu
Anho, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah Shollallahu Alaihi wa
Sallam bersabda,

.,sAf: .,ytr 'rli ,;L'.t/;rtJlr iirr i


"Malam don siong tidak akan sirno sebelum Latta dan 'Uzza
disembohkemboli."
(Mendengar itu), maka aku berkata, "Ya RasulAllah, sesungguhnya
aku benar-benar mengira, ketika Allah menurunkan ayat,
,', l . -,..i .ii .,
.-,rl I
a, aa

Jli' '; 4bl, 3lr ai:::4! 't) 9-,1 .J.,-11


-
dlt .*
[r:.,-rr] ,*r-";]5i;f jt -f
"Dia-lah yang telah mengutus Rosu/-Nyo dengan membawa
petunjuk dan agama yangbenar, agar Dia memenangkannya di atas
segalaagama, meskipun orang-orangmusyrik tidok suko. " (Ash-
Shaf: 9)
"Saya kira itu sudah sempurna."
Beliau bersabda, "Sesungguhnya itu akan terjadi atas kehendak
Allah. Kemudian Allah mengirim angin sejuk, yang menyebabkan
kematian siapa pun yang terdapat iman dalam hatinya, meskipun hanya
seberat zarrah. Dan tinggallah orang-orang yang tidak memiliki kebaikan.
Mereka kembali lagikepada agama nenek-moyang mereka."

228. Al-Bukhari meriwayatkan pula dariAbu Hurairah Rodhiyallahu


Anhu, bahwa pada suatu hari Rasulullah Shollollahu Alaihi wa
Sollom keluar menemuiorang banyak. Tiba-tiba datanglah seorang
Badui bertanya tentang iman, dan seterusnya, hingga akhirnya
orang itu bertanya: "Ya Rasulullah, kapankah datangnya Hari
Kiamat?"
Beliau menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada
yang bertanya. Tetapi akan aku ceritakan kepadamu syarat-syaratnya,
yaitu: apabila budakwanita telah melahirkan tuannya sendiri, dan apabila
orang-orang (yang asalnya) tanpa alas kaki, telanjang, miskin, penggem-
bala kambing telah menjadi pemimpin rakyat. Itulah sebagian dari syarat-

Pertanda-pertandaLainnyaYang... 167
syarat datangnya Kiamat di antara lima syarat lainnya, yang hanya
diketahuioleh Allah."
Kemudian beliau membaca aYat,

vt)wj'$ -t v ..ks :3i'J"is *ai'C ,;+';'i'ur,


: t
. .l . t lt -.
.>,i _,rtl ;! -a-t-'
,a'
'li'ut,

"sesunggu l-rnya Allah. hanyapodo sisi-Nyo sojo/oh pengetohuan


tentong Kiamot. Dan D ia-lah Yang menurunkan huian, mengetahui
apo yang ado dalam rahim. Dan tiado seorong pun yong dopat
mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusohakannya besok'
Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dio
akan mati. Sesungguh nya Allah Maha Mengetahui lagi Moha
Mengenal." (Luqman: 34)
Kemudian lelaki itu pun pergi. Beliau bersabda, "Suruh dia
kembali." Tetapi para sahabat tidak melihat apa-apa. Beliau
menerangkan, "Orang tadi adalah Jibril. Dia datang untuk mengajari
manusia perkara agama mereka." (HR. Al-Bukharidan Muslim dalam
Ash-Shohihoin).
Pe rkataan be I ia u,' Ap ab il a b u dak w onito tel ah m el ohir kan tu anny a
sendiri", maksudnya, bahwa di akhir jaman budak-budak wanita akan
mendapat penghormatan besar, sehingga seorang budak wanita bisa
menjadi isteri seorang pembesar, bukan wanita-wanita merdeka. Oleh
karena itu beliau menggabungkan pernyataannya itu dengan "Donkamu
melihat orang-orang (yang asalnya) tanpa alas koki, telanjong, miskin
b er I om b a- | o mb a kem e gahan d al am gedun g- gedun g tin ggi. Makudnya,
"

mereka menjadi pemimpin rakyat. Harta mereka banyak dan wibawa


mereka meluas. Tetapi mereka tidak memiliki perangai maupun keinginan
selain bermegahan dalam gedung-gedung tinggi.

Menumpuknya Harta Pada Orang Yang Tidak


Berakhlak Luhur dan Tidak That Beragama.
229 . Begitulah, sebagaim ana tersebut dalam hadits terdahulu,

f J, E,l'n ru6t tLitfr &'-eu,if 't

16a lluru-haraHiariKiamat
"Kiamat tidak akan terjadi sebelum orang yang puling banyak
mengumpulkan harta jusfru si rendah budi onok s i rendah budi,"

Dlserahkannya Segala Urusan Kepada Yang Bukan


Ahlinya
230. Tersebutdalam sebuah hadits.

.Lulr ,bu {.ti


" Apabilo segalauruson teloh diserahkan kepado oiong yang bukal
ahl inyo, mako tunggulah dotangnyo Kiamat. "
231. Dalam hadits lain dinyatakan.

etl',, N",f ;';; ;*LU: ,f o


" Kiamat tidok okan terjodi sebelum tiap-tiap kablah dipimpin oleh
orang-orang yang hina di antara mereke. "
Kalau ada yang menafsirkan orang-orang hina tersebut dengan
banyaknya tawanan, dikarenakan sering terjadinya penaklukan, dulu
pada angkatan pertama dari umat ini mereka memang banyak sekali
jumlahnya. Tapi itu tentu bukan merupakan pertanda Kiamat, yang saat
terjadinya di akhir zaman. Tapi, Allah Subhanahu waTa'ala jualah yang
lebih tahu.

Hilangnya Amanat
232. Dalam Shohih Al-Bukhori terdapat riwayat dariAbu Hurairah
RadhiyallahuAnhu,
,.
ttt\i -;a t;r Jta .i, # Ar J'r'., JL $tlf of
ti.;LJ'
l)l Jt-i wa\ u ;lG'si 'uy ltt j
a
-, Jv lAr; pu u.

.aortr ;av *i'p';\it;


"Bahwasannya seorang Badui bertanyo kepada Rasulullah
Shallallohu Alaihi wa Sallom,' Kopankah teryodinya Kiamat?' Rasul
menjawab, Apabila amanat telah disia-siolcon, maka tunggulah
terjadinya Kiamat.' Badui itu bertanya pula, 'Ya Rasul AIIah,
b agaimanakah disio-s iakannya amanat itu?' Rasul menjaw ab,

Pertanda-pertanda Lainnya Yang. .. 169


'Apabila segalo u/ us(rn teloh diserahktnt kepade orong yong bukan
ahl iny a, maka tunggul aL t t e rj adiny a Kiam at. "'
I
I

233. Sedang menurut Imam Airniad dariAnas bin Malik Ra,lhiyallahu


Anhu,yang meriwayatkan hadits ini secara mart'u''.
" K iarn at ti dak akan terj ad i seb el urn clicab tin y a il n t n. rn e r ai al el an y a

kebodohan, berkurangtga laki -laki dan meningkatn y-a iumlah


wanita. sehingga seorang lelaki meniadi penanggung lilna puluh
wanita."
Di atas, disebutkan penguat hadtis inidari hadits shahih.

Hilangnya Berkah dari Waktu


234. Imam Ahm ad m eriwayatka n dari Ab r.r Hu ra ir ah Radhi y al I a h u An hu
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi r.i.,a So//onr.
. t. z t . . ,, , t - t t t -
J;;-r ;At{ ofs ;r-.lJr +;6 C; GU\ e* )
u-Jr
,

*Jk i'-,-;, ;,k, ilrs ;,J.ir uk'r'{:Ak 'aAt


u-Ar j(;k ':eu)\';tk':
"Kiamat tidak akan terjadi sebelum waktu (t'erasa)so/ing berdekatan.
Satu tahun seperti satu bulan. Satu pekan seperti satu hari. Satu hari
seperti satu jam. Satu jam seperti lantanya membakar daun
korma."1)
Sahl beranggapan bahwa isnad hadits ini sesuai syarat Muslirn.

235. Masih menurut riwayat Imam Ahmad dariAbu Hurairah Radhi


yallahu Anhu, Rasulullah Sho//o//oh u Alaihi Luo Sol/om bersabda,
'-lr" t'-!., t '.. ..t,
.rStj 'Jl rs.J &i -> U-tJl J'iU
"Duniatidak akanlenyap sebelum iadimiliki si rendohbudi anaksr
rendahbudi."
Sanad hadits ini jagyid dan qar.uiy.

l. Kinoyoh dari hilangnya berkah dari waktu, sehingga pemanfaatan waktu dan hasil usaha yang
diperoleh pada waktu itu sangat sedikit jika dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya ketika belum
dicabutberkahnya.

l7O Huru-hara Hari Kiamat


Lancarnya Bicara Orang-orang Hina
236. Im am Ahm ad m eriwayatkan dari Abu Hurair ah Radhiy all ahu Anhu,
dia berkata, sabda Rasulullah Shall allahu AI aihi w a S allam,

t+..e J14) 6:t at t+c -,K"uf* or,-, 9a2tt Se


V-2'J \t;-') j3.Li,)t W ,ri'::o\i WL:ir.7iKir
'.'
!,.
.+a+-slt
t,,

"Menjelang terjadinya Kiamat akan ada tahun-tahun yang penuh


tipuan, orang yang jujur didustakan, pendusta dibenarkan, orang
yang terpercaya dianggap berkhianat, pengkhianat dipercaya, dan
orang kecil lagi hina pandai berbicara. "
Menurut Syuraih, ungkapan yang terakhir berbunyi, ,,Wa yanzhuru
t'iihar Ruwaibidhah" (orang kecil lagi hina pandai berfikir).
Isnad hadits ini jayyid, sekalipun para perawi yang lain tidak
mengeluarkan hadits ini dari jalursanad ini.

237 . lm am Ahm ad m eriwayatkan dari Abu Hurair ah Radhiy all ahu Anhu,
bahwa Nabi Sho//o llahu Alaihi w a S allam bersabda,

6;-'JfJ J--1,'un', ,rAt iG', s j-',:i *t;r bt;,i :b,


6r'si 6, a,.ti *'ol 4:rr d J's_t6 t_'i,itJtit";r
"Sesunggu hnya di antara syarat-syarat terjadinya Kiamat ialah,
apabila kamu melihat orang-orang (yang asalnya) penggembala
kambing menjadi pemimpin umat, dan kamu melihat orang-orang
( y an g as al ny a) tanp a o /os ka ki, tel
anjan g dan kel ap ar an b er I o mb a-
lomba membangun gedung-gedung, dan bila budak wanita
m elahirkan tuann y a sendiri. "

Sanad hadits ini jayyid, tapi para perawi yang lain tidak
mengeluarkannya dari jalur sanad ini.

Kebodohan Manusia tentang Syariat Agama


238. Imam Ahmad meriwayatkan dariAbdullah bin Amr Radhiyallahu
Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi w a Sallambersabda

w Gi? uo'r(!i ,yf 'n ^th-it "ul


LU ;;'orUirtt t
Pertanda-pertandaLainnyaYang... 17l
-

(f*';: |fj .t'1 .1


v
t, .
s-r J}; ! a;t'*;
" Kiamat tidak okan terjadi sebelum Allah mencabut syariot-Nya dari
penduduk bumi, maka tinggallah orong- orong bodoh yang oda di
sano. Mereka tidok mengenal perkara makruf don tidok mengingkari
perkaramunkor."

Kuburan Dijadikan Masjid


239. Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud
Radhiyallohu Anhu, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah
S hal I all ahu Alaihi waS allam bersabda,

)';: (r= -tQt ,-t ot,


a.tt?,t'ct
,l-?i -oct "*Jt 6 ti;rtJr -,6r
',
'r-*\;
,..o" ,!'. i "- .:'
,-:r* irr*- t"lts
"Sesungguhnya kepandoian bicara itu punya daya tarik. Don
sejahat-jaltat manusia adalah mereka yang masih hidup pada suttt
terjadinyo Kiamat, don mereko yang meniadikan kuburan mereko
sebagaimasjid."
Sanad hadits ini shohih, tapi para pelawi yang lain tidak
mengeluarkannya dari jalur sanad ini.

Merajalelanya Kedurhakaan Manusia


240. Imam Ahmad meriwayatkan pula dari l\bdullah bin Mas'ud
Rodhiyallohu Anhu, Rasulullah Shallallahu Aloihi wa Sallatn
bersabda,

.,/a, {; & !! ai,fur ,p,


"Kiamat hanya akan dialami orang-orang iahat."1l

Hilangnya Kemanusiaan Manusia


Telah disebutkan dalam hadits terdahulu, bahwa:

1. r-r.ro Asyroth As-So'ch, hadits no.13 L Dan diriwayatkan pula <.rleh Abu
HR. Muslim 52 Kitob At-Fitan
Daud,At:Tirmidzi, IbnuMajahdanAbuDaudAt-ThayalisidalamMusnodnyahaditsno.3ll.439 Dan
juga olehAhmad dalam Musnodnya 31268. cet Al-Halabi.

172 Huru-hara Hari Kiamat


al-

JC,1I,M fr
, orL- +Ul
"Kaum lelaki bekurang jumlahnya, wanita bertambah banyak,
s elaki m enan ggun g hm a p ul uh w anita.
om p ai seo r ang I D an b ahw a
ntereka bersetubuh di jalan-jalan seperti binatang. "

Lenyapnya Tauhid
247. lmam Ahmad meriwayatkan dari Anas Radhiyallahu Anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
t 04.
it il d!\ ue")i *p Jtr;! F
^
GtAt ;;o
"Kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka
bumi tidak terdengar
Iagi uca1:,an, 'La lloha lllallah' ."

242. Sedanq menurut riwayat Muslim.

.ir' i,'
"Kiarnat tidak akan teriadi sehingga
-rr!i ;-'Ju,-) F aL*tr ;pO
di muka bumi tidak terdengar
lagi ucal>an, 'Allah, Allah'."

243 Irnam Ahmad meriwayatkan dari Anas Radhiyailahu Anhu,


liasulullzrh Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.

.i' i,' -rr\,i e'J6-\, :t &t)r ;r, t


"Kiamat tidak akan dialami oleh sfa[a pun yang mengucapkan,
'Allah, Allah'."

Terhentinya Amar Makruf-Nahi Mungkar


Ada dua pendapat dalam mengartikan sabda Rasulullah shallallahu
Alaihi wa sallam tersebut di atas: "...sehinggo di muka bumi tidak
terdengar lagi ucapan, Allah, Allah'."
Pertama, bahwa maksudnya, tidak ada lagi orang yang
mengingkari kemungkaran, dalam arti tidak mencegah temannya berbuat
kemungkaran, sekalipun dia melihatnya. Makna inibeliau ungkapkan
dengan: "Sehingga tidak ada lagi yang mengucapkon Alloh, Allah,"

Pertanda-pertandaLainnyaYang... 173
-
sebagaimana diungkapkan dalam hadits sebelumya riwayat t\trcltrllah bin
Amr:
"Maka tinggallah orang-orang bodoh yang ada di s.rna. Mereka
tidak mengenal perkara makruf dan tidak mengingkari perkara munkar."
Kedua, bahwa makudnya, sehingga dimuka br-rmi tirlak ada lagi
yang mengingat Allah dan tidak ada yang mengenal nanra-Nya, yaitu
ketika jaman sudah sedemikian rusaknya, kekafiran, kefasikan dan
maksiat merajalela di mana-mana, sebagaimana disebutkan dalarn hadits
yang lain:
"Kiamat tidak okon terjadi sehingga di muka bumi tidak terdengor
Iogi ucapan,' La llaha lllallah' . "

Seiahat-jahat Manusia adalah Mereka Yang Masih


Hidup Saat Teriadinya Kiamat
Demikianlah, sebagaimana tersebut dalam hadits lain,

r h' lt if I it* f s ."i)t'.^{ ;",i i"; ,$Jr +-:tr ;!


6-:'),rtr\id 1, 'f ) !';F j;j *-r;.s;!i :ut
t
k* ,:)- )'.e;.J<t
l.
.,e\)\
i. 'o'
i*W') -e\i)\ ,(r" t4:il
,4!'

"sesunggu hnya seorang tua rento akan berkota, 'Aku ntasih sempot
melihat adanya orang-orang yang mengucapkan, La llctho lllallah.'
Kemudian keadaan semakin ruwet, dan semakin bertarnboh-tambah
juga, hingga okhirnya dzikir kepada AIIah ditinggalkan orang di muka
bumi, Ialu dilupakan sama sekali, bahkan tidak dikenal. Merekalah
itulah sejahat-jahat manusia, dan atas merekalah Kiomat terjadi."
Dan juga, sebagaimana tersebut dalam hadits,
" Kiamat hany a akan dial am i or an g- o r an g i ahat' "
' Dan menurut lafazh lainnYa:
J'oiot't.i,.ttt-ot.o.l' t | '
.rL-l t': aorJt fiS )i ,-it ,"t!t'tt-,:':
"Dan sejahat-iahat manusia adalah mereka yons hidup pada
s aat terj adiny a Kiam at. "
^orii

*****

174 Huru-haraHariKiamat
7t-

DEKATNYA KIAMAT

244. Muslim meriwayatkan dalam Shohihnya, dariAnas bin Malik


Radhiyallohu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
bersabda,
o...'- r..a ,.' .'4 t ' ,
.Jik5 iel*JlJ Ul s+
'Aku dan Kiamat dibangkitkan seperti kedua (jari) ini"tt
Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Muslim sendiri.

Dekatnya Kiamat Menurut Riwayat Sahal bin Sa'ad


dan Abu Hurairah
245. Menurut riwayat Muslim, perawi hadits ini menyatakan, bahwa dia
mendengar Sahl Radhiyallahu Anhu berkata, Aku pernah melihat
Nabi Sho//ollahu Alaihi wa Sallam memberi isyarat dengan kedua
jarinyayang di sebelah ibu jari, yaitutelunjukdan jari tengah, seraya
bersabda,

.$k ",bt ;r6'r4


'Aku dan Kiamat dibangkitkan seperti ini."
Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Muslim sendiri.

246. Se dan g m e n urut riwayat Al-Bukhari dari Ab u Hurairah Ro dhiy allahu


Anh u, Nab i S ho //o II ahu AI aihi w a S all am bersabda,

1. Maksudnya. hampirbersamaan waktunya.-Penj.

Dekatnya Kiamat ^1,7


5
'Aku dan Kiamat dibangkitkan seperti kedua (jori) ini."

Dekatnya Hari Kiamat Dibanding Masa Lalu


247 . Menurut riwayat Al-Bukhari dari lbnu Umar Radhiyallahu Anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi w a S allam bersabda,

,-:y,4, ttu ;.u iiri "1


* t,ri G'&i -\
... LsttAl,r{r',F : ;G 6tj F)t + p
"Ses un u, ( b agi) kamu dfb aniing kete ntuan
ggu hn y a kete ntuan u^
umur (untuk) umat-umatterdahulu sebelum kamu, adaloh seperti
jarak waktu antara shalat Ashar don terbenomnya matahari. Dan
perumpamaan antorakamu dengan umatYahudi don Nasroni
adalah..., " dan seterusnya dalam hadits yang panjang.

Terjadinya Kiamat Benar-benar Telah Dekat


248. Musli m eriwayatkan dalam Shoh ih nya, dari Aisyah Radhiyallohu
m
Anhu, dia berkata, Orang-orang Badui itu kalau datang kepada
Rasu lullah Shall allahu Al aihi w a S all am, m ereka bertanya tenta n g
Kiamat. Beliau melihat kepada salah seorang yang termuda di antara
mereka, lalu bersabda.

'€eL'€.* us 7'!lt k riil'*i ;v'o!


"J ika orang ini berumur panjang, belum la$ dia pikun, moko Kiamat
kantu sekalian pun terjadi. "
Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Muslinr sendiri.. .

249.Dan menurut riwayat Muslim pula dariAnas Rodhiyallohu Anhu,


bahrva seseorang bertanya kepada Rasulullah Shollallahu Alaihi wa
So//om, "Kapankah Kiamat terjadi?"
Di waktu itu di sisi beliau ada seorang anak lelakiAnshar bernama
Muhammad. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

.aotAti,o ; ilt a{ri-\'ri ;;; i>r.r'


'H-'ol.
"Jika anak laki-laki iniberumur panjang, barangkalibelum IaE dio
'*i
pikun, maka Kiamat pun telah terj adi. "
Hadits ini pun hanya,iiriwayatkan oleh Muslim sendiri dari jalur
sanad ini.

176 Huru-hara Hari Kiamat


.a--

250 Juga, Muslirn meriwayatkan dan Anas hrn MahkRtrr/h iyallohtt Arlttt
bahwa seorang laki-lakibertanya kepada Nabishol/o llaLnt Alaihi uta
sallam, "Kapan terjadinya Kiamat?" Nabi sho// allahu Aiaihi uta
so//om diam. Kemudian beliau rnelihat seorang anak lelaki dari IJzd
Syanu'ah yang ada di hadapannya, maka sabdanya,
",lika anak lelaki ini berumur paniang, belurn
lagi dia sampai pikun.
m aka Kiam at pu n ter i adil ah. "
Anas berkata, 'Anak lelaki itu u'urnya sebaya denga.ku saat itu."
Hadits ini pun hanya diriwayatkan oleh Muslim sendiridari jarlur
sanad ini.

25 1 . MLrslim nreriwayatkan,
Anas Radhiyallahu Anhuberkata. Seor;rnq
anak lelakiAl-Mughirah bin syu'bah lewat---dia sebaya dengank,
maka bersabdalah Nabi Shaltallahu Alaihi wa Sollant,
--
"Jika anak ini berumur panjang, belum lagi dia sampai pikun.
moko
Kiam at pun terj adilah. "
Riwayat-riwayat tersebut di atas semuanya menunlukkan betapa
seringnya soal kapan datangnya Kiamat ini ditanyakan, dan selalu
jawaban seperti itu. Namun demikian, yang dimaksud bukan ber,arti
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menentukan waktunya Kiamat
Kubra itu sampai anak tersebut pikun. Tetapi. bahwa umur yang
ditetapkan untuk generasi mereka, secara umum takkan sampai den5ran
masa pikunrrya anak itu. Adapun soal kapankah datangn yaKiamatKubra,
tetap sepertiyang telah dinyatakan dalam hadits terdahulu:

;:r t-; {u
"Kam u sekal i an b ertan y a kepad ak u tentang Kiam of . ses un gguhny a
pengetahuan mengenoi Kiamat hanya dia di sisiAr/oh. Dan ctku
bersumpah demi Allah, tidak adadi
mukabumiini seseorongyeng
diberi kesempatan bernat'as pada hari ini, kemudian akai
m engalam i serof us tahun lagi. "
Pernyataan ini dikuatkan lagi dengan hadits riwayat Aisyah:

)€ecWUv
"Tblah datang kepadamu Kiamatmu. "
Maksudnya, barangsiapa meninggal dunia, berarti dia sudah bisa
disebut mengalami Kiamat. Karena alam Barzakh (kubur) itu hampir sama

Dekatnya Kiamat 1.77


r ---

suasananyadengan suasana Hari Kiamat, tetapi masih memuatsuasana


dunia. Hanyasaja ialebih miripdengan alam akhirat.
Kemudian manakala waktu yang ditetapkan untuk dunia ini telah
habis, maka Allah memerintahkan agar Kiamat diadakan. Pada saat itulah
Allah To'olo mengumpulkan seluruh umat manusia dari sejak generasi
yang paling pertama sampaiyang terakhir. Mereka semua dikumpulkan
unfuk memenuhi janji pada hari yang telah ditentukan, sebagaimana yang
akan diterangkan lebih lanjut nanti, berdasarkan Al-Qur'an maupun As-
Sunnah. Dan kepada Allah kita memohon segala pertolongan.

Dekatnya Kiamat Menurut Nash Al-Qur'an


Bagaimanapun Kiamat itu benar-benar telah dekat, dan pasti datang
tanpa diragukan. Datangnya secara tiba-tiba, tetapi entah kapan
datangnya, tidak ada yang mengetahui wal<tunya selain Allah.

252. Nlah Ta' al a berf irm an,

lr''r;!'l t1l,ur** c it tl+ dw.-,:.;;r


"Tblah dekat kepada manusia han menghtsob sego/o o^olon mereka,
sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling
(daripadanyol. " (Al-Anbiya': 1)

253. Allah Ta'alaberfirman,


L

[r :;pJr] t.;);jo]a--:); ,C ,ti ;i Ut


"klah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu
memintaagar disegerakan (datang)nyo. " (An-Nahl: 1)
254. DanAllah To'olo berfirman,

* oAi At
L o L

iLri c: $i + W a,"t *si


' a' '
t i:'.t.n.

[rr:.,r;,!r] Gt ef if. atAi'";S


"Manusia bertanya kepadamu tentang hari kebangkitan.
Katakanlah,'Sesunggu hnya pengetahuan tentang hari kebangkitan
itu hany a di s isi A//o h .' D an tahukah kam u, ( hai M uham m ad), b oleh
j adi hari keb angkitan itu sudah dekat w aktu ny a. "' (Al'Ahzab : 6 3 )

255. DanAllah To'olo berfirman,

178 Huru-hara Hari Kiamat


"Seseorong teloh nteminta didatangkan adzab yang bakal terjadi,
untuk orong- orang kafir. (Adzab itu) yang tidak se or ang pun dapat
menolaknga. (la datang) dari AIIah, Yang mempunyai tempat-tempat
naik. Malaikat-malaikat dan J ibril naik (menghadap) kepada TUhan
dslarn sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun. Maka
bersabarlah kamu dengan kesabaron yang baik. Sesunggr-rhnya
m er e k ksoon itu j auh ( m ustahil ) . S e d an gk an Kam i
a m e m an dang s i

memandangnya dekat (pasti terjadi) . Pada hari ketika langit menjadi


seperti luluhan perak. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu
( y an g b e r ter b an gan . D an tidak qda seo r on g p un tem an akr ab y ang
)

menanyakan temanny a. Padahal mereka saling melihat. Orang kat'ir


menginginkan andaikan dia dapat menebus (dirinya) dari adzab hari
itu dengan anak-onaknyo. " (Al-Ma'arij: 1-I 1)

256. Allah Ta' alaberf irm an.


"Tblah dekat (datangnya) soof ifu, dan bulan pun telah terbelah."
(Al-Qamar:1)
257 . Allah Ta' al a berfirm an.
"Dan (ingatlah) akan hari yang (di waktu itu) Allah mengumpulkan
mereka. (Di hari itu terasa) seakan-akan mereka tidak pernah tinggal
(di dunia). kecuali sescrot sojo df siong hari. Di waktu itu merekasoling
berkenalan Sesunggu h nya rugilah orong-arang yong mendustakan
pertemuan mereka dengan Allah. sedang mereka tidak mendapat
petunjuk. " (Yunus:45)

258. Allah Ta' alaberfirman.


" AI lah - I ah y on g m e nu r unkon kitab den gan ( m e m b atu a ) keb e nar an,
dan (menurunkan) neraca (keadilan) . Dan tahukah kamu, boleh jadi
Hari Kiamat itu (sudah) dekat? Orang-orang yarlg tidak beriman
kepada Hari Kiamat nteminta supaya hari itu segera didatangkan,
sedang orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan
mereko yakin bahwa Kiamat itu adalah benar (akan terjadi).
Ketahuilah, bahwa sesungguh nya orang- orang yang membat^rtah
terhadap ter j adiny a K am at itu b enar - b e nar dal am
i k es es atan y an g
jauh." (Asy-Syura: I 7- 18)
259. Allah Ta' alaberfirman,
" . . . (Yaitu) di hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala. Dan Kami

akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa


dengan muka yang biru (buram). Mereka berbisik-bisik di antara
mereka, 'Kami tidak tinggal (di dunia) melainkan hanya sepuluh

Dekatnya Kiamat 179


--

(hari).' Kami lebih mengetahur al.)a yurtg rrtereka kcttakurt, ketrka


'Kut n u
berkata orang yang paling lurus ialannya ch artara rnereka,
tidaktinggal (di dunid, melainkun hanya sehari soio "' (Thaha:
102-r04)
260. Allah Ta' alaberfirman,
' AII ah b er tany a,' B er ap a tahu nk ah am an y a ka r n u ti n ggal di b w t i?'
I r

M ereka m eni aw ab,' Kam i tinggal di b um i) sehar i atau seten gah I nr i,


(

maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung.' Allah


berfirman, 'Kamutidaktinggal (di bumi) melainkan sebentar saia,
kalau kamu sungguh-sungguh mengetahui. "' (Al-Mukminun:
lL2-Lr4)
26 1. Allah Ta' alaberfirman,
"Mereka menanya,kan kepadamu tentang Kiamat, 'Bilakah
te rj adin y a?' Katakanl ah,'S es u n g gu h n y a p e n getahu an t ent an g
Kiamat itu ada di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yong da1:at
menjelaskan w aktu kedatanganny a selain Dio. Kiamat itu amat berat
( h ur u - har any a b agi m akhl uk) y a n g di an git dan di b u m i. Ki am at itu
I

tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.' Mereka


bertanya kepadamu seakan-akan l^:amu benar-bertar
m e n getahu inya. Katakanl ah,' S e s u n gguhny ct p en get ah u an te nto n g
H ari Kiamat itu adalahdi sisi A //o h.' tetap i keb ony akan m o n usio tirjr:k
mengetohui. " (Al-Araf: 187)

262 . A\lah Ta' ala berf irm an,


" ( g kat' ir ) b er tany a kep adam u ( M uhammad) tentang I r;,ri
O r an g- or an
kebangkitan, kapankah terjadinya? Siapakah kamu (sehingga) dopat
' menyebutkan (woktunya)? KepadoTuhan'mulah dikembalikon
kesudahanny a (ketentuan w aktunyol. " (An-Nazi'at : 42'4 4\

263 . D anAllah To'olo berfirman,


"sesunggu hnyo Hari Kiamat itu akon datarg. Aku merohasiakan
(waktunya) agar supaya tiap-tiap diri dibolas otos apa yang dio
usohakan. Maka sekali-kali ianganlah kamu dipalingkan
doripadanya oleh orang yang tidok berimon kepadanya, dan oleh
orang yang mengikuti howa nat'sunya, yangmenyebabkan kamu
binoso. " (Thaha: 15-16)

264. DanAllah To'olo berfirman,


"Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang
mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak

18() Huru-hara Hari Kiamat


rnenge.tohui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya
pengetohuan mereka tentang akhirat tidak sampai (ke sana),
malahon merekt ragu-rogu tentong akhirat itu, lebih-lebih lagi
mereka buta daripadanya" " (An-N aml: 65 -66)

265. Allah Ta'alu berfirman,


"Sesungguhnya AIIah. hanya podo sisi-Nya sajalah pengetahuan
tentang f lari KiamaL Dan Dia-lohYang menurunkan hujan, dan
m en getah ui ap a y an g ada dal am r ahint. D an ti ada s eor an g p un y an g
dapat ntengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya
b es ok . [) <t n tiada se o r on g p un y an g dap at m engetahui di b um i m ana

dia akan nrofi. Sesun gguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Menger"tol. " (Luqman: 34)

--dalam uj ud seorang Bad ui- bertanya


266 . Oleh kar,: ra itu. ketika J ibril
r

kepada Flasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Kiamat,


beliau n-'enjawab:
'&u
.-lifur ,f t4iL )'r*Jt v
"Orong yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya."
Maksudrrya. mengenai kapan datangnya Kiamat, baikyang ditanya
maupun yang bertanya sama-sama tidak tahu Labih jelas lagi, kalau Alif,
/onr pada kata o/-rnos'u/ dan os-so'i/ itu berarti 'ohd, yang merujuk
kepada Rasul r.riaupun kepada Jibril, maka masing-masing dari keduanya
mengaku tidak lebih tahu daripada yang lain. Dan ka\auAIit'Jam itu berarti
jinis. itu secarar lot'zhiyahberarti mengaku sama-sama tidak tahu. Dan Allah
Yang MahasucilagiMahatinggi itulah yang lebih tahu.

Pertanda-pertanda Kiamat Dalam Al-Qur'an


Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

.hr vt '#tx \ r^J U L

" Ada lima perkara gang hanya diketahui Allah. "


Kemudian beliau membaca,

f rr:.rua] :;!i;
^-et)i'* ,i+ Ai 'ot,

"sesunggu hnya AIIah, hanyapodo sisi-Ny a sajalah pengetahuan


tentang lnri Kiamaf. . .. " (Luqman: 34)

Dekatnva Kiamat 181


(

-
267 . Allah Ta' alaberfirrn an,
"Dan mereka menanyakan kepadamu, 'Benarkah (adzab yang
dij aniikan) itu?' Katakanlah,'Ya, demi Tlhan-ku, sesu ngguhnya
adzab itu adalah benar, dan kamu sekali-kali tidak bisa luput
(danpadanya) .' " (Yunus: 53)

268. Allah Ta' alaberfirman,


' "Dan orang-orang kafir berkata, 'Hari kebangkitan itu tidak akan
datang kepada kami.' Katakanlah,' Pasti datang, demi Tuhan-ku y ang
mengetahui yang ghaib. sesungguhnya Kiamat itu pasti datang
kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi daripada-Nya seberat
zarrah pun, baik y ang ada dilangit maupun yang ada di bumi, dan
tidak (iersembunyi pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih
besar, melainkan tersebut dalam Kitab yang nyata (Lauh Maht'uzh).'
Supaya AIIah memberi balasan kepada orang-orang yang b eriman
dan mengerlakan amal yang saleh. Mereka itu adalah orang-orang
yang mendapot ampunan dan rizki yang mulia. Dan orang-orang
yaiS berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami, dengan
anggapan mereka dapat melemahkan ( menggagalkan adzab Kami),
mereka itu memperoleh adzab, yaitu (ienis) adzab yang pedih'"
(Saba' :3-5)
269 . Nlah Ta' al ab erfirm an,
,,orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali
tidak akan dibangkitkan. Katakanl ah,'Tidak dem ikian, demi Tuhan-
ku. Kamu benar-benar akan dibangkitkan, kemudian akan
dibentahukan kepadamu apa yang telah kamu keriakan.' D an yang
demikian itu adalah mudah bagi AIIah." (At{aghabun: 7)
Pada ketiga ayat tersebut di atas, Allah menyuruh Rasul-Nya
shallatlahu e6ini wa sallam bersumpah atas osmo Allah terhadap
manusia, dengan sumpah sedemikian tegasnya, yang tiada taranya pada
ayat lain- Tetapi yang semakna dengannya, banyak kita temui pada ayat-
ayatlain, sePerti:
270. Firman Allah Ta' ala,

iJLrti: *z;.;K,t;.! lqli :'1t yu,i#rt


11
'#.::3.:> 3y"J-'- ! ,.6i ';-l :#t w
"ii ,i;rJ)g
rjte, wg\;s ,+1il:r .-.vJ . .

la2 Huru-hara Hari Kiamat


.. to
It -r,^,:..P'l -..
.
rt(J rf
t'
,oJ J *ilj ol
i
^ttlTitt ,,'.!
t-
ter
"Mereka bersumpah dengan asma Allah dengan sumpahnya yang
sungguh-su ngguh, 'AIIah tidak akan membangkitkon orang yang
mati.' (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitkan-
nya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi
kebanyakan manusia tiada mengetahui. Agar Allah menjelaskan
kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan ogar orong-
orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah para
pendusta. Sesungguh nya perkataan Kami terhadap sesuatu, apabila
Kami menghendakinga, Kami hanya mengotakan kepadonye,' Kun
(j adilah) l,' m aka j adilah ia. " (An-Nahl : 38-40)

27 7 . Allah Ta' al a berfirm an.


"Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi adalah lebih besar
daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia
tiada beriman. Dan tidaklah soma orang yang buta dengon orang
yang melihat, dan tidak ( sama pula) orang-orang yang beriman serta
mengerjakan amal saleh, dengan orang-orang yang durhoka. Sedikif
sekoli kamu mengambil pelajaran. Sesungguh nya Hari Kiamat pasti
datang, tiada keraguan mengenainya, akan tetapi kebanyakan
monusio tidak berimon. " (Ghafir: 57-59)

27 2. Allah'la' al a berf irm an,


" Apakah katnu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah

teloh membangunnga. Dio meninggikan bangunannya lalu


m e n y e m p u r nakan n y a. d an D ia m e nj adikan m al am ny a gelap gulita,
dan menjadikon siongn ya terang benderang. Dan bumi sesudah itu
dihamparkan-Nyo. Dia n rcmancarkan daripadanya mata aimya, dan
( m e n u m b uhkan
) tu m b u h - tum b uhanny a. D an gunu ng- gunun g
dipancangkon-Nyo dengan kokoh, (semua itu) untuk kesenanganmu
dan untuk binatang-binatang ternakmu." (An-Nazi'at: 27-33)

273. Allah'la' ala berfirm an,


" Kami akan mengumpulkan mereka pada Hari Kiamat ( dengan
D an
diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak.
kmpat kediaman mereka adalah neraka J ahannam . Tiap-tiap kali
nyala api Jahannam itu akan padam, maka Kami tambah lagi
ngalanya bagi mereka. Itulah boloson bogi mereka, karena
sesungguhnya mereka kat'ir kepada ayat-ayat Kami, dan (karena
mereka) berkata,' Apakah bila kami telah menj adi tul ang belulang

Dekatnya Kiamat 1a3


-
dan benda-benda yang hancur, benor-benarkah karni akan
dibangkitkan kembali menjadi makhluk baru?" (Al-lsra' :97 -98)

27 4 . Allah Ta' al a berf irm an,


"Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasonya Allah yang
menciptakan longit dan bumi itu kuaso (pula) menciptakan yong
serupa dengan mereko, dan telah menetapkan woktu yong tertentu
b a gi m ereka, y on g tidak ado ker aguan
genainy a? M aka. o r on g -
m en
orong zalim itu tidak menghendaki kecuoli kekat'iran. " (Al-lsra':
ee)
275. Allah Ta' aloberfirman.
"Don Tidakkah Tuhan yong menciptakon longit don bumi itu
berkuosa menciptakan kembali jasad-josad mereks yang sudah
hancur? B enar. D ia b erk uasa. D an D i a -l oh Yan g M aha Pe ncipta I ogi
Maha Mengetahui. Sesungguhnyo perintoh-Nya, apobilo Dia
menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, J adilah!' Maka
tery ad il oh ia. M aha M ahasuci (AI ah ), y ang di tongon -N y o kekuosaon
I

atos segalo sesuofu, dan kepada-Nyo-lah kamu dikembolikon."


(Yasin: Ef-E3)
27 6. Allah Tb' al a berfirm an,
"Dan apokah m ereka tidok m emperhatikan b ahw a sesungguhny a
Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dio tidak meraso
payah karena menciptakonnya, itu kuasa menghidupkon orong-
orang mati? Yo, (bahkan) sesungguhnyaDiaMahakuasa atas segalo
sesuotu. " (Al-Ahqaf: 33)

27 7 . Allah Ta' ola berf irm an,


"D an di antar a tqn do - tand a keku as a on -Nyo i al ah, b erd i r i n y a I an git
dan bumi dengan iradat-Nya. Kemudian opabila Dia memanggil
kamu sekaliponggil (supoyakeluar) dari dalam bumi, makaseketika
itu (juga)kamukeluar (darikubur), " (Ar-Rum: 25)

27 8. Nlah Ta' al a berfirm an,


"Dan Dia-lah yang menciptakan (manusia) dari permulaan,
kemudian mengulangi (menghidupkan)nya kembali. Dan
anny a k em b al i, itu ad al ah I eb ih mudah b agi -N y a. D an
m e n ghi dupk
bogi-Nyolo h sifatYang Mahatinggi di langit dan di bumi, dan Dia-lah
Yang Mahaperkasa lagt M ahabij aksana. " (Ar-Rum: 2 7 )

27 9 . Nlah Ta' al a b erfirm an,

1E4 Huru-hara Hari Kiamat


-r-

"Dan dia (manusia) membuar perumpanwan bagi Karni. Dan dia


Iupa kepoda kejadiannya. Dia berkata,'siopokoh yang dopat
menghidupkan tulang belulang yang hancur telah luluh?,
Kat akanl ah,' I a ak an d i hid upkan ol eh ru ho n y an g ter ah rn e n c i p ta -
kan ny a p ada k al i y an g p er tama. D an D io M ah a M e n getahui tentang
segala makhluk."' (Yasln: 78-79)

280. Allah Ta' ala berfirm an,


"Dan sebagian dori tonda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah, bahwa
k am u m el ih at b u m i itu k er in g tandu s. M ak a ap ab il a Kam i tur u nkan

air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguh nya (Tuhan)


Yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan orang yang
mof i. Sesu ngguhnya Dia Mahakuoso atas segala sesuatu.,'
(Fushshllat:39)
281. Allah To' alaberfirman,
" H ai m anusi a, j ika kam u d al am keraguan tentang keban gkitan ( dari
kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan
kamu dari tanoh, kemudian dari setetes moni, kemudian dari
segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna
kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan
kepadamu dan Kami tetapkan dalam rahim, opa yang Kami
kehendaki sampoi waktu yang sudah ditentukan. Kemudian Kami
keluorkan kamu sebagoi bayi, kemudian ( dengan berangsur-angsttr)
kamu sampai pada kedewosaan. Dan di antara kamu ada yang
diwat'otkan, dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkon
umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu
pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini
kering. Kemudian apabilaKami turunkan air di atasnya, hiduplah
bumi itu dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam
tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu, karena
sesungguhny a Allah, Dia-lah Yang Haq, don sesungg uhny a D ia-lah
Yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Attah
Mahakuasa ofos sego/o s esuatu. Dan sesungguhnya Hari Kiamat itu
pastilah datang, tak ada keraguan mengenainya, dan bahwasanya
Allah membangkitkan semuo orang yag ada dalam kubur." (Al-
Hajj: 5-7)
282. NIah Taral a berf irrh an,
"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakon manusia dari saripati
(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani

Dekatnya Kiamat 185


-

(yang disimpan) dolanr tempat yang kokoh (rahvn) ' Kemudiarr orr
moni itu Kami iadikan segumpal darah, lolu segumpal darah itu Korrn
jadikan segumpal daging, dan segumpal dagingitu Kami iodikan
tulang belulong, Ialu tulang belulang itu Kami bungkus dengan
daging. Kemudian Kami jodikan dio makhluk yong (berbentuk) Iain.
M aka, M ohosuci Atlah, Pencipto Yong Paling B aik' Kemudian,
sesudoh if u, sesungg uhny a kamu sekolion benar-benar akan mati'
Kemudian, sesungguh nyakamu sekalian akon dibangkitkon (dari
kuburmu) di Hori Kiamat. Dan sesun gguhnya Ksmi telah
menciptakan di ofos kamu tujuh iolan (tuiuh langt) . Dan Komi tidak'
lah lengah terhodap ciptaan ( Kami) . " (Al'Mukmlnun : 12'17 |
Dengan kekuasaan-Nya untuk menghidupkan tanah yang tandus,
Allah To'olo membuktikan bahwa Dia-pun kuasa untuk menghidupkan
kembali jasad-jasad yang telah hancur-luluh menjadi debu dan tulang
belulang.
Demikian pula dengan kekuasaan-Nya memulai penciptaan, Dia
membuktikan kekuasaan-Nya untuk mengulangi penciptaan tersebut'
Perhatikanlah firman-f irm an-Nya berikut ini :

283. Allah Ta' alaberfirman,


"Dan Dto-lah yang menciptakan (manusia) dari permuloan,
kemudian mengulongi (menghidupkan)nya kembali. Dan
menghidupkannyo kembali itu adoloh lebih mudoh bagi-N yo. Dan
bogi-Nyolo h sif atYong MahoTinggi di langit dan d] bumi. Don Dia'
Ioi Yang Mahaperkosa lagi M ahabijoksono. " (Ar'Rum : 27 )
284. Allah Subhonahu wa Ta' alaberfirman,
"Katokonloh, 'Berjalanloh di (muka) bumi, maka perhatikanlah
bagoim ana Altah menciptakan ( manusia) dar i per mulaanny a,
kemudian Allah meniodikannyo sekali logi. sesun gguhnya AIIah
Mahokuasaotos segolo sesuotu. "' (Al'Anhrbut: 20)

2E5. Allah Ta' alaberfirman,


"Don (AllohJah) Yang menurunkan alr dari langlt menurut kadar
(yang diperlukan), Ialu Kami hidupkan dengan air rtu negeri yang
mati. seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur)."
(Az-Zuhhruf: ll)
286. Allah Ta' olabertirman,
"Dan Allah, Dia-lah yang mengirimkan angin,lalu angln itu
menggerakkan awan, maka Kami halau awan itu ke suofu negeri

1E6 Huru-hara Hari Kiamat

_l
=t-

yang mati, lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan
itu. Demikianlahkebangkitan ifu. " (Fathir: 9)

287. Allah Ta' alaberfirman,


"Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia
diciptakan? Dia diciptakan dori air yangterpancar, yangkeluar dari
antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.
sesungguh nya Allah benar-benar kuasa untuk mengembaliiannya
(hidup sesudah mati) . Pada hari ditampakkan segala rahasia,
sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan^oio
tidak
( pula) seorang penolong. D emi langt yang
mengandung hujan, dan
bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sesungguh nya Al_
Qur'an itu benar-benar lirman yang memisohkon antara yang hak
dan yang batil, dan sekali-kali bukanlah dia sendau-girou.
sesungguh nya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat
dengan sebenar-benarnya. D an Akupun m embuat rencana ( puta)
dengan sebenar-benarnya. Karena itu, beri tangguhrah orang-orang
kat'ir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentor.t (ntn-
Thariq: 5-17)
288. Allah Ta' alaberfirman,
"Dan Dia-lah yang meniupkan angin sebagai pembawo berita
gem b ir a seb el u m ke datangan r ahmat -N y a ( h uj an) . H in gga ap ab
il a
ongin itu telah membawa awan mendung, maka Kami halau ke suaht
daerah yongtandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka
Kami keluarkan dengan sebab angin itu pelbagai macam buah-
buahan. seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang
telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.,' (Al_
Araf:57)
289. selanjutnya, perhatikanlah firman Allah ro'olo ketika menceritakan
perkataan orang-orang kafir, bahwa mereka mengatakan,
"Apakah setelah kami mati, dan setelah menjadi tanah (kam.i akan
kembali lagi)? Itu adalah suatu pengembalian yangtidak mungkin.
sesungguh nya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh
bumi dari (tubuh-tubuh) m ereka, don poda sis i Kami-pun ada kitab
yang memelihara (mencatat)." (Qaf: 3-4)

290. Sementara itu Allah To'olo berfirman,


Maka terangkanlah kepadaku tentang nutt'ah yang kamu pancarkan.
Kamukah y ang menciptakannya, atau Kami-kah yang menciptakan-

Dekatnya Kiamat 187


-

nya? Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan Kami


sekali-kali tidak dapat dikalahkan, untuk menggantikan kamu
dengan orong-orang yang seperti kamu (di dunia) dan menciptakan
kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yangtidak kamu ketahui.
Don sesun gguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang
pertama, rnaka mengapakah kamu tidak mengambil pelaiaran
( untuk mempercay ai penciptaan y ang kedua) ? " (Al'Waqi' ah : 58'

62)
291. Allah Ta' olaberfirman,
"Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian
tubuh mereka. Dan apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-
sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa
dengan mereka." (Al'lnsan: 28)

292 . Allah Ta' al a berf irm an,


" sekali-kali tidak! Sesungguh nya Kami ciptakan mereka dari apa
yang mereka ketahui (air mani). Maka Aku bersumpah dengan
Tuhan Yang ,engatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya
matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya Kami benar-benar
Mahakuasa, untuk mengganti (mereka) dengan kaum yanglebih
baik dari mereka, dan Kami sekqli-kali tidok dapat dikalahkan " (Al'
Ma'arii:39-41)
293. Allah Ta' alaberfirman,
"Dan mereka berkata, 'Apakah bilo kami telah meniadi tulang-
belulang dan benda-benda yang hancur, benar-benarkah kami okon
dibangkitkan kemb ali m eni odi makhluk y an g b aru?' Katakanloh,
Jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau suofu makhluk dari
makhluk yangtidok mungkin (hidup) menurut pikiranmu.' Maka
mereka akan bertanya, 'Siapa yang akan menghidupkan kami
kemboli?' Katakanlah,'Yang telah menciptakan kamu pada kali yang
pertama.' Lalu mereka akan menggeleng- gelengkan kepala mereka
kepadamu, dan berkata, 'Kapan itu (akan teriadi)?' Katakanlah,
'Mudah-mudahan saat kebangkitan itu dekat,' yaitu poda hari Dia
memanggil kamu, Ialu komu mematuhi-Nyo sambil memuii-Nya,
dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam (di dalam kubur)
kecualisebentar sajo. " (Al-lsra'z 49'52)

294. Allah Ta' alaberfirman,


"(Orang-orang kafir) berkata, 'Apakah kami benar-benar
dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah (akan

148 Huru-hara Hari Kiamat


dibangkitkan juga) opabila kami telah menjadi tulang belulang yang
hancur lumot?' Mereka berkata (pula), 'Kalau demikian, itu adalah
suotu pengembalian yang merugikan.' Sesungguhnya
pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka
dengan serto merta mereko hidup kembali di permukoon bumi."
(An-Nazi'at: 10-14)
Allah To'olo menyebutkan tentang kekuasaan-Nva mengh idupkan
kembali orang-orang yang telah matidi lima tempal dalam surat Al-
Baqarah, yaitu: Pertoma, dalam kisah Bani Israil. ketika mereka disuruh
saling membunuh sesamanya, gara-gara mereka menyembah patung
anak sapi:

295. Allah Ta' alaberfirman,


t t
.1 -.' ..'
[or:;lr] Q;t6'f.-;A'; *r?--s I 31
(P
"Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudoh kamu mati, supoya
kamu bersyukur. " (Al-Baqarah: 56)

296. Kcdua, dalam kisah sapi betina,

'}at; ia): api':rji;; t),k'q-/;,,;ii 6rJ


[vr:;;-rr] rjg p2l;;; €-
" Lolu Komi ber firm on,' htkullah mayat itu den gon sebagian anggota
sapi betina itu!' Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-
orang yang telah nati, dan memperlihatkon kepadamu tanda-tando
kekuosoon-Nyo ogor komu mengerti. " (Al-Baqarah: 73)

297 . Ketlga. dalam kisah sapi betina juga,

J6:ti ,*:t;i ii :g ':,t i;;'r{i Jt.; ?f (


'*i €cri & "p t,

F in 'ri 3t-X+i?i;;ni'&
ts
j.J tL
t

Irtr:;;.rtj ,.fr; at|hi.l o6i'&1


'Apakah kom u tidok memperhofikon orong-otong yang keluar dari
kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu
(jumlahnya) korena takut mati? Maka Allah berfirman kepada
mereka,' Motiloh kamu,' kemudian Allah menghidupkan mereka
kembali. Sesungguhnya Allah mempunyoi korunio terhadap

Dekatnya Kiamat lEg

,1
-

manusia, tetapi kebanyakan manusia tidok bersyukur. " (Al'


Baqarah:243)
298. Keempot, dalam kisah 'Uzair atau lainnya, dimana Allah To'olo
berfirman,

,*1 *4s',*yr *";.,srtla't\


,ssVt?
? Ju?c e * &V "fr uiv t4Y'rL. li :ij'sl+
;.
ol

jGuU4.! J6,tt,A'tlLfr4 JG c+
!t4 A\ Y6 -z:=i fJ s)?t Et;i, U\ As
d CFr+- rryi J\ r4ii ,fw. Lr ,tt;+1,
t
72.

t,tF UL'rfi'of &tJU, a-;::153\A .j.t3


^
[tor:;;t] @']y
"At au, ap ak ah ( kam u ti dak m emp erhatikon) o r an g y an g m el alui
s uotu negeri, y ang (tembokny a) telah roboh menutupi atapnya.
Orang itu berkata, 'Bagoimanakah Allah menghidupkan
kembali negeri ini setelah roboh?' Maka Allah mematikan orang
itu s el cr m a s e rot us tahun, kem u di an m en ghi dupkan ny a k e mb al i.
A|tah bertanya, 'Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?' la
menjawab, 'Saya telah tinggol di sini sehari atau setengah hari.'
Allah bert'irman, 'Sebenarnya kamu telah tinggol di sini serofus
tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu
yang belum lagi berobah. Dan lihatlah kepada keledaimu (yang
telah meniadi tulang belulang). Kami akan meniadikan komu
tanda kekuasaan Kami bagi manusio. Don lihatlah kepada
tulang belulang keledai itu, bogaimana Kami menyusunnyo
ke m b al i, ke m u di an Kam i m e nutup ny a kemb al i den gan da ging.'
Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah
menghidupkan yang telah mati) diapun berkata, 'Soyo yakin,
bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuofu' " (Al'Baqarah:
2sgl
299.Danyang kellmo, firman Allah To'olo,

19O Huru-hara Hari Kiamat


,r; ?ri Ji, tli
":r-;;' t-9-
:,t
'/
u1 -a:)t ]Lr :ty
,,*t * lr1l -I

\fuJjL "1-9
I

"
Dan ( tu ryatlah) ketika lbrahim berkato.'Ya Tihanku. perlihatkanlah
kepa<kku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yong
nati.' Allah berf irman.' Belum yakinkah ksmu?' Ibrahim meniawab.
'Aku lelah nteyakininya. akan tetapi agar hatiku mantap (dengan
imonkrt).' Allah berfirman. '(Kolou begitu), umbillah empat ekor
burung lalu cincanglah semuanya oleltmu. Kemudian, Ietakkanlah
tiap-tiap seekor daripadanyo di otos tiap-tiap bukit. Sesudclh ifu
panggillah rnereka. niscaya mereka akan datang kepada kamu
dengart segera. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahaperkaso /ogi
Mahabiiaksrrno. "' (Al-Baqarah: 260)
Dan clalam kisah Ashabul Kahfi, Allah To'olo menceritakan pula
bagaimana I)ia membangkitkan nrereka dari tidur mereka selama 300
tahun menrrrut tahun Syamsiyah. atau 309 tahun menurut tahun
Qamariyah
300. Dalam kisah itu antara lain Allah Ta'ala berfirman.
. i?- t...
\ "^.LAi "uit V ":
.Jl r; r 1 rl l-*-l;-J
t
W t:;!'i LU,'JL'y
-

Iv r:-"a.irJ (V)14,\:r
"Dan demikian (pulo) Kan'ti mempertemukan (manusio) dengan
mereka (Ashabul Kaht'i), agar manusia itu mengetahui, bahwa janji
AIIah itu benar, dan bahwa kedatangan Hori Kiamot tidak ado
keraguan mengenaingo. " (Al-Kahfi: 2l)

{<****

Dek:rtnr':r l(ramat l9l


-

HARI KIAMAT

Musnahnya Dunia Berganti Akhirat


\ ang pertama-tama dialami penghuni dunia setelah terjadinya berbagai
macam pertancla Kiamat tersebut diatas. adalah tiupan sangkakala yang
menge jutkan (l,lat'khatul Faza').
Syahdan. setelah Allah To'ala memerintahkarr Israfil meniup
sangkakala itu clengan tiupan yang mengejutkan. maka tidak ada seorang
pun melainkan mendongakkan batang lehernya lalu nremalingkannya
untuk menden5larkan keiadian yang maha dahsyat ini I-iupan itu benar-
benar membuatseluruh manusia terkejut dan ketakutan. sehingga mereka
tidak mempedulikan lagi urusan dunia yang tengah rnereka hadapi.
Semuanya mereka tinggalkan untuk memikirkan tiupan tersebut.

301. Tentang bagaimana terjadinya peristiwa besar ini Allah To'olo n-rengi-
sahkan dalam Al-Qur'an.

-; !l ,4'$ ui:.,):':'li J -, LF )Pi J *iii


t. -1; tr
-6.\'\+ ,'r' ,i
6ry k=J Jr:+J \ ,Sf ) .,V.. a;'t'r;i "J;: Ai ;-V
L. "# ,Lt',',;-
:tO
:k .;:i .e:li |r.-r-;Ji
'J Q ' a ; "; :
^i
[,r,r-,rv:..prl l€); 3;;fr
"Dan (ingatlah) hari (ketiko) ditiup sangkakala, maka terkejutlah
segala makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuoli
siapa yang dikehendaki Allah. Dan mereka semua datang
menghodap-Nya dengan merendahkan diri. Dan kamu lihat gunung-

192 Huru-hara Hari Kiamat


gunung itu, kamu songko mereka tetap di tempatnya, padahal
mereka berjalan bagaikan jalannya awan. (Be1itulah) perbuatan
Allah, yang membuat tiap-tiapsesuofu dengan kokoh. sesungg'uh-
nya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (An Naml :
87-88)
302. Dan Allah Ta'ala berfirman,

[r o:r"] G)iot; n a Yay,s;;+ilrylr N$


"Tidak ada yang mereka tunggu-fungu melainkan fiu terlakan wja,
y ang tidak ada saat berselang padanya. " (Shad : l 5)
303. Dan Allah Ta' alaberfirman,

,1, C"D 'y ?; iF 3:t: ,$)


,3ttri A *'iF
[r . -a,:j"rtr] @
f=, F UFi
" Apabila ditiup sangkakala, m aka w aktu itu adalah saat ( datuTpnya)
hori yong su lit bosd orang-orang kafir, Iag pula tidak mudah, " (Al-
Muddattrtr: &10)
304. Dan Allah To'olo berfirman,
a,
.t.1. -3..-
ttt lrl-ult =#tt dt tFl ,)&?iilti ti
tvr:rr,ilrl 61, l+Ji'eAi
"D an ditan gan -Nyo lo h segolo kekuosaon di kata sangkakala ditiup.
Dia mengetahui yang ghaib dan yang tampak. Dan Dia-lahyang
Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui. " (Al-Arf am: 23)
Beberapa waktu sesudah itu, kemudian Allah ro'alo memerintahkan
Israfil meniup lagi sangkakalanya. Kali ini adalah tiupan yang m€matikan
(No/khofus Sha'iq), maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit
maupun di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah.
Kem udian Allah Ta' ala menyuruh Israfil meniup sangkakalanya
untuk ketiga kalinya, yaitu tiupan yang membangkitkan kembaliseluruh
makhluk (Nofkhaiul Ba'ots) ,maka bangkit seluruh penguni kubur untuk
menghadap Tuhan semesta alam.

305. Allah To'olo berfinnan,

€ !*':V a ct'}Ai tt;',#)AiA


HariKiamat 193
-
'u:E
?qt'tg -t?i y.e v'ii;u
. .- 4/
+3rlt2 rr?'rr
'YJJ

,::^iiii 'e\ i;;v,s *rdi et t4i tA ,et'tt


tt
t1 Zi;i ,,tr; osllb) ! pJ ;r.Jt, p{-!{ 'Oa:)
.-'.: t,-. t,

'^7:'15
./

[v. -'r,r:7Jr] 1fi ot!['i- L,&t;t+


"Don ditiuplah sangkakalo, maka matilah siapa pun yong ada di
Iongit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah.
Kemudian ditiup sangkokala itu sekoli logi, mako tiba-tiba mereka
berdiri menunggu (putusannyo masing-masing). Dan terong
benderonglah bumi (podang Mahsyar) dengan cahaya (keodilan)
Tuhan-nya, dan diberikanlah buku (perhitungon amal mosing-
masing) , dan didatangkanlah paro nabi don soksi-s aksi, dan diberi
keputusan di antara mereka dengan odil, sedang mereka tidak
dirugikon. J uga disempurnakan bagi tiap-tiap jiw a ( balasan otas) apa
yang teloh dikerjakannya, dan Dio lebih mengetahui apa yang
m ereka kerj okan. " (Az-Zumar : 6t-7 0)

306. Dan Allah To'olo berfirman,


"Dan mereka berkato, 'Bilakah (teriadinya) ianii ini (hari
kebangkitan), jika kamu adalah orang-orang yang benar?' Mereka
tidok menunggu melainkan satu teriakan saia, yang akan
membinosakan mereka ketika mereka sedang bertengkar' Lalu
mereka tiada kuasa membuat suofu ttrosiot pun, dan tidak (pula)
dapat kembali kepoda keluarganya. D an ditiuplah sangkalalo, maka
tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuiu)
kepadaTuhan mereko. Mereka berkata, Aduh celakolah komi!
Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami
(kubur)?' lnilah yang dijonjikan (Tuhon) YangMahapemurah, dan
benarlahRosul-rosul (N va). Tiodalah teriakan itu melainkan sekali
teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepado
Kami. Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit
pun, dan kamu tidak dibolasi kecuali atas apa yangtelah kamu
keryakan." (Yasin: 48-54)
307. Dan Allah Ta' alaberfirman,
"sesunggu hnya pengembalian itu hanyalah dengansof u ko/i tiupan
saja, maka dengan serta mertamereka hidup kembali di permukaan
bumi." (An-Nazi'at: 13-14)

194 Huru-hara Hari Kiamat


--

308. Dan Allah To'ola berfirman,

[o.:,.;rr] (:7) A\d*iyJ ,lr,u;iut


"Dan perintah Kami hanyalah satu perkotoan bagaikon kejapan
meta." (Al-Qamar: 50)

309. Dan Allah To'olo berfirman,


"...Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu Kami kumpulkan mereka
itusemuanyo. " (Al-Kahfi: 99)

310. Dan Allah To'olo berfirman,


"Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi
dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka
pada han itu teryadilah Kamat. Dan terbelahlah langit, karena pada
hari itu langit menjadi lemah. Sedang malaikat-malaikat berada di
penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat
menjunjung Arsy Tuhan-mu di ofos (kepala) mereka. Pada hari itu
kamu dihadapkan (kepadaTuhan-mu). Tiada sesuofu pun dari
keadaanmu y ang tersembunyi (ba1i AIIah). " (Al-Haqqah : I 3- 1 8)

311. Dan firman Allah To'olo,


"...(Yaitu) hari (yangpada waktu itu) ditiup sangkakala, Ialukamu
datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka
terdapatl ah b eberapa pintu. D an dij al ankanlah gunung- gunung,
maka m enj adi f atam organal ah m ereka. " (An-Naba' : I 8-2 0)

312. Dan firman Allah To'olo,

[r . r :.t ] @) s)3 y;.'ofti'F:'r-hi A'#. iil


"(Yaitu) di hori (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala. Dan Kami
akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa
dengan muka yang biru (buram)." (Thaha: I 02)

!f **{c*

Hari Kiamat 195


-I
I

EAMEARAN SELURUH
AIAU SEBAEIAN PERISTIWA
YAN6 TERJATII BI HARI KIAMAT

Hadis Lengkap tentang Sangkakala


3 1 3. Al-Hafizh Abu Ya' la Al-Mushili dalam Musnodnya, m eriwayatkan dari
Abu Hurairah Rodhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah
Shallallahu Ataik; ws Sallam pernah bercerita kepada kami ketika
beliau berada ditengah para sahabatnya. sabdanya,
"Sesungguhnya Allah Ta'ala, seusai menciptakan langit dan bumi,
maka Dia menciptakan sangkakala. lalu Dia berikan kepada Israfil.
(Setelah menerima benda itu), Israfilmeletakkannya ke mulutnya sambil
menatap terus ke Arsy, menunggu kapan diperintahkan untuk meniup.
Aku bertanya, kata Abu Hurairah, 'Ya RasulAllah, apa itu sangsa-
kala?'
Rasul menjawab,'Tanduk.'
Abu Hurairah bertanya pula, 'Bagaimana tanduk itu?'
Rasul menjawab, 'Besar.' Lalu beliau terangkan, 'DemiAllah yang
mengutus aku dengan membawa kebenaran, sesungguhnya besar
lingkarannya adalah seluas langit dan bumi. Sangkakala itu akan ditiup
tiga kali. Yang pertama tiupan mengejutkan (No/khotul Faza'). Kedua
tiupan mematikan (No/khofus Sho'iqi. Dan yang ketiga tiupan
membangkitkan (No/khatul Qiyam), untuk menghadap kepada Tuhan
semesta alam.'
Allah To'olo menyuruh Israfilmeniup tiupan yang pertama seraya
firman-Nya,'Tiuplah tiupan yang mengejutkan.'

196 Huru-hara Hari Kiamat

.L
(Setelah ditiup), terkejutlah segenap penghuni langit dan bumi,
kecuali mereka yang dikehendakiAllah. Ketika itu Allah Ta'alamenyuruh
lsrafil memperpanjang tiupannya tanpa henti. Itulah yang difirmankan
Allah To'ola,
"Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu selain satu teriakan sola.
tanpa ada saat berselang padanya." (Shad: I 5)
Maka gunung-gunung pun berjalan bagai awan, lalu menjadi
fatamorgana. Bumi bergoyang hebat menggoyangkan penghuninya bagai
perahu di laut lepas, dihempas ombak kian-kemari. Penghuninya
terombang-ambing bagai lampu yang digantung di ?{rsy. Hati siapa pun
menjadigemetar karenanya. Itulah yang difirmankan Allah Ta'ala,

i+ti i;-4F rgii;',r7i t1-;3 ,: ,-+tt)i;;f i;


[a;r:-rrr.;ttrJ g61

"fuda hari ketikatiupan (pertama) menggoncangkan alam. Tiupan


itu diikuti tiupan (kedua). Hah manusia waktu itu wngat talcuf. " (An'
Nazl'at:6-8)
Bumi bergoyang hebat, menggoyangkan penghuninya. Wanita-
wanita yang menyusui tidak peduli (terhadap anak yang disusuinya),
wanita-wanita hamil menggugurkan kandungannya. Anak-anak kecil
beruban. Manusia behamburan, lariketakutan ke sana kemari karena
sangat terkejut, sedang para malaikat menghadang mereka lalu
menghantam muka-muka mereka. Maka mereka pun berbalik lagi, lari
terbirit-birit. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melindungi mereka dari
adzab Allah, meskipun yang seorang memanggilyang lain meminta
tolong.
Ketika manusia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba bumi terbelah
menjadi dua, (masing-masing bergeser) darisatu arah ke arah yang lain.
Lalu mereka melihat suatu kejadian amat dahsyat, yang tak pernah
mereka melihat halyang serupa sebelumnya. Kejadian ini membuat
mereka sangat menderita dan sengsara. Dan hanya Allah saja yang tahu
betapa penderitaan dan kesengsaraan mereka saat itu. Yaitu, ketika
mereka melihat ke langit, ternyata langit telah berubah menjadi seperti
cairan logam, kemudian terbelah. Maka berhamburanlah bintang-bintang
yang ada di sana, sedang matahari dan bulan tidak lagi bercahaya.
Rasul u llah S hal I al I ahu Al aihi w a S al lam bersabda,

.'J.t,l i't:ti \ o\;\)i


Gambaran Se\.rrutr atau Sebagian Peristiwa.. . 197
-

" g sudah m otiso m o se ko Ii tidak tahu p er i stiw a itu. "


O r an g- or on g y an
Abu Hurairah bertanya, "siapakah yang dikecualikan oleh Allah
dalam firman-Nya,
tl i ,7,
v 1t, u.r$ 4u) o": li C; f*
[,rV:,.,pt]
"Maka terkejutlah segala yang ada di langit dan yang ado di bumi,
kecuali mereko yang dikehendaki Allah. " (An-Naml : 87 )
Rasulmenjawab, "Mereka adalah para syuhada. Keterkejutan itu
akan sampai kepada siapa pun yang hidup. Dan para syuhada itu hidup
di sisiAllah dan mendapat rizki. Namun Allah memelihara mereka dan
memberi keamanan dari keterkejutan pada hari'itu. Karena keterkejutan
itu adalah adzab Allah yang diperuntukkan kepada makhluk-makhluk-
Nya yang jahat. " Dan itulah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa
Ta'ala,

C;s:'+; L? *ai ii') Ut.'p:rl'fr ;6i ql1


.*,1 -;*}'"P'bri tg't; ii-
5,P'gt {2)l
' l,l
W
"f"r
,'11*'t*t J'F*1 j;; -j6t odi G;i r4;
B /)
Iv- r :grr] J,J-5 alt
" Hai manusia, bertakwalah kamu kepada TUhon-mu. Sesungguhnyo
goncangan Hari Kiamat adalah suatu keiadian yang sangat dahsyat.
Pada han (ketika) kamu melihat goncongan itu, lalailah semua wanito
yang menyusui dori anak yang disusuinyo, dan gugurlah kandungan
semua w anita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan
mabuk. Padahal mereka sebenarnyatidak mabuk, akan tetopi adzab
Allah itu sangatlah keras. " (Al'Haii : 1'2)
Demikianlah mereka terus-menerus didera adzab selama waktu
yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup
sangkakalanya dengan tiupan yang mematikan. Maka penghunilangit
dan bumi pun matisemuanya, kecuali mereka yang dikehendakiAllah.
Syahdan, apabila mereka semua telah mati, maka datanglah
malaikat maut ('lzrail) menghadap kepada Allah Yang Mahakuasa, lalu
melapor, "Ya Tuhan-ku, penghuni langit dan bumi semuanya telah mati,
kecuali mereka yang Engkau kehendaki. "

198 Huru-hara Hari Kiamat

I
Allah bertanya Dia tentu lebih tahu siapa-siapa yang masih
-dan
hidup-, "Siapakah yang masih hidup?"
"Ya Tirhan-ku," sembah'lzrai[, "yang masih hidup adalah Engkau,
YangMahahidup dan tidakakan mati. Dan jugapara malaikatpembawa
'fusy-Mu, Jibril, Mikaildan saya sendiri."
Allah berfirman, "Matilah Jibrildan Mikail." Terus Allah menjadikan
Arsy pandai berbicara, dia berkata, "Ya Tuhan-ku, benarkah Jibrildan
Mikailitu mati?"
"Diam kam u! " kata Tuhan. "sesungguhnya Aku telah menetapkan
kematian atas siapa pun yang ada dibawah Arsy-Ku. oleh karena itu
keduanya pun mati pula."
Kemudian malaikat maut datang lagi menghadap Allah dan berkata,
"Ya Tuhan-ku, Jibrildan Mikailsudah mati, tinggalsaya saja dan para
malaikat pembawa Arsy-Mu yang belum."
Maka Allah pun berfirman, "Matilah para malaikat pembawa'Arsy-
Ku." Dan mereka pun mati. Dan selanjutnya Allah menyuruh 'fusy supaya
mencabut sangkakala dari tangan Israfil, biarlah dia yang pegang.
Kemudian malaikat maut datang lagi kepada Tuhan dan berkata,
"Ya Tuhan-ku, para malaikat pembawa Arsy-Mu telah mati. "
Allah bertanya -dan Dia tentu lebih tahu siapa-siapa yang masih
hidup- : "Siapa lagi yang masih hidup?"
"Ya Tuhan-ku," jawab 'lzrail, "yang masih hidup adalah Engkau
Yang Mahahidup dan tidak akan mati, dan saya sendiri."
Maka Allah pun berfirman, "Kamu adalah salah seorang makhluk-
Ku juga. Aku menciptakan kamu untuk apa yang kamu lihat. Maka,
matilah kamu! " Maka m alaikat maut pun mati juga.
Manakala sudah tidak ada lagi yang hidup, kecuali Allah yang Maha
Esa, Maha Mengalahkan lagi Mahatunggal, Mahasendiri, Tempat
bergantung segala makhluk, Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan,
dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Dia-lah yang
Mahaakhir dan juga Mahaawal. Maka Allah pun menggulung langit dan
bumi bagaikan menggulung lembaran-lembaran kertas. Sesudah itu
digelar lagi, lalu dilipat-Nya tiga kali, terus berfirman tiga kali, "Akulah Yang
Mahakuasa." Kemudian berteriak sekeras-kerasnya tiga kali, "Milik
siapakah kerajaan pada hari ini?"
Tentu saja tidak ada jawaban dari siapa pun. Maka Dia-pun
berfiiman kepada Diri-Nya sendiri, "MilikAllah Yang Maha Ba dan Maha
Mengalahkan."

Gambaran Seluruh atau Sebagian Peristiwa.. . 199


Kemudian Allah menggantibumi dan langit ini dengan bentukyang
berbeda. Yakni, Dia membentangkan lagibumi ini, Dia ratakan dan gelar
seperti kulit yang disamak. Kamu akan lihat tidak ada lagi di sana tempat
yang rendah dan tempatyang tinggi.
(Setelah semuanya siap). maka Allah membentak seluruh makhluk-
Nya satu kali bentakan. Tiba-tiba mereka sudah berada pada posisi
masing-masing seperti sedia kala. Yang dulu ada dalam perut bumi, kini
pun ada disana. Dan yang dulu ada di permukaan bumi, kini pun ada di
permukaan bumi. LaluAllah menurunkan kepadamu airdaribawah Arsy
Kemudian menyuruh langit menurunkan hujan. maka hujan pun tu:tin
selama 40 hari, sehingga air menggenangi mereka setinggi 12 hasta
Sesudah ilu Allah menyuruh jasad-jasad srrpaya tumbuh. M.rkar
tumbuhlah mereka bagai tumbuhnya sayLrran.
Sehingga, manakala iasad-jasad itu telah spnrp\rrna lrertunrbuhan-
nya dan menjadiseperti sedia kala, maka Allah pLrn herf irman. "F{iduplah
Jibrildan Mikail." Dan keduanya pun hidup.
Kemr-rdian Allah menyuruh ambilkan roh roh maka roh-roh pun
didatangkan. Roh kaum muslim ir\ nampak berkilau.rn cahaya. sedangl<an
roh yang lain-lain gelap. Lalu digenggam-Nya roh-roh itu semua.
kemudian dilemparkan ke dalam sangkakala Selanjutnya Allah
menyuruh Israfil meniup tiupan kebangkitan (Ncr/khofril Ba' uts) Makei
keluarlah roh-roh tadibagaikan lebah memenuhi ruang antara lar-rqit clan
bumi.
Maka berfirmanlah Allah Ta'ala. "Derni Kemuliaan-Ku dar-r
"
Keagungan-Ku, kembalilah setiap roh ke dalam jasadnya masinq-masirrq
Maka masuklah semua roh ke dalam tanah menuju jasadnya masing-
masing. Roh-roh itu masuk melalui batang hidung lalu merambat ke
sekujur tubuh, bagaikan racun merambat ke dalam tubuh orang yang
terkena sengatan binatang berbisa.
"Kemudian bumi rekah mengeluarkan kamu sekalian," demikian
sabda Rasulullah Shallallahu Aloihi wa Sallam, "dan aku adalah orang
yang pertama-tama dikeluarkan oleh bumi. Dan begitu keluar daridalam
bumi, maka kamu cepat-cepat berjalan menuju Tuhan-mu,

[a,, -;,J ;'1;;']'ir,'r,;'t'.Si J rLTt tsi ; t|uyh13


"Mereka datang dengan cepat menuju penyeru itu. Orang-orang
kat'ir berkata, 'lni adalah hari yang berat. "' (Al-Qamar: 8)
Kamu datang ke hadirat Tuhan-mu tanpa alas kaki, telanjang dan
tidak berkhitan. Kemudian kamu semua berdiri di satu tempat selama 70

Huru-hara Hari Kiamat


tahun, tanpa dipedulikan dan tanpa ada pengadilan. Di waktu itu kamu
semua menangis sampai kering air matamu, lalu keluarlah darah dari
matamu (sebagai gantinya), sementara keringat mengucur terus hingga
membanjiri tubuhmu sampai ke mulut, atau sampai ke dagu. Maka
gaduhlah teriakan di antara sesama kamu. Kamu berkata, "Siapakah yang
dapat memberi syafaat (mendoakan) kita kepada Tuhan, agar Dia segera
mengadili kita?"
Yang lain menjawab, "Siapa lagi yang lebih patut selain bapak kamu
sekalian, Adam? Dia telah diciptakan Allah dengan tangan-Nya, Dia
tiupkan roh ciptaan-Nya ke dalam dirinya, dan berkata-kata berhadapan
langsung dengannya."
Maka datanglah mereka kepada Adam dan meminta syafaat
kepadanya. Tetapi ternyata Adam menolak seraya katanya, 'Aku tidak
patutmelakukan itu."
Kemudian mereka datang kepada nabi-nabi yang lain satu-persatu.
Namun setiap nabi yang mereka datangi, semuanya menolak permintaan
mereka.
Rasulullah S hall all ahu Al aihi w a S all am bersabda, " Dan akh irnya
kamu sekalian datang kepadaku. Maka aku pun pergi, dan sampailah aku
ke'AI-Fahsh", lalu aku menjatuhkan diri bersujud."
Abu Hurairah ra bertanya, 'Apa itu Al-Fahsh?"
"Suatu tempat di depan Arsy," Rasulmenerangkan. "Sehingga
Allah mengirim kepadaku seorang malaikat. Malaikat itu memegang
lenganku lalu membangkitkan aku (dari sujud).
Tuhan befirman kepadaku, "Ya Muhammad!"
Aku jawab, "Labbaika, ya Tuhan-ku. "
'Apa urusanmu?" tanya Tuhan, dan Dia tentu lebih tahu,
Aku berkata, "Ya Tuhan-ku, Engkau telah menjanjikan syafaat
kepadaku. Maka, terimalah syafaatkuuntuk makhluk-makhluk-Mu. Aku
mohon adililah mereka. "
Maka Tuhan berfirman, "Aku terima syafaatmu, Aku akan datang
kepadamu sekalian, dan akan Aku adili kamu."
Rasul Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesudah itu aku pun
mengundurkan diri lalu berdiri bersama manusia-manusia yang lain. Dan
ketika kita tengah berdiri, tibatila terdengarlah suara gemumh dari langit.
Dan ternyata itu adalah suara penghuni langit yang terendah. Mereka
turun sebanyak penghuni bumi, yaitu jin dan manusia. Dan ketika mereka
telah mendekati bumi, maka terang-benderanglah bumi karena cahaya
mereka.

Gambaran Seluruh atau Sebagian Peristiwa.. . 2O1


-

Mereka segera berbaris. Dan kita pun bertanya kepada mereka,


'Adakah Tuhan diantara kalian?"
"Tidak," jawab mereka. "tapi Dia pastidatang."
Kemudian turun lagi rombongan-rombongan malaikat yang lain
sebanyak itu pula. Dan akhirnya Ttrhan Yang Mahakuasa, Mahasucidan
Mahatinggipun turun dalam liputan awan dan para malaikat. Pada waktu
itu Arsy-Nya dipikuloleh delapan orang malaikat -sedang saat ini hanya
dipikul oleh empat orang malaikat-. Telapak kaki mereka ada di batas
bumi yang paling bawah. Bumi dan langit ada di pangkuan nrereka.
Sedang Arsy ada di atas pundak mereka. Terdenqar dari mereka
dengr-rngan tasbih. yaitu ucapan:

'Jt;-,,
o'r!'j), e[j' otl-, o"j,#(s a'yJr 6; it;)
e;i
t
,r.) r+t \'t j;2\Ar i' ,.,i r.i, ot;- L";! .ri' F
"Mahosuci Tuhon Pemilik sego/o keperkosoan don kernuliaan.
Mahasuci Tuhan Pemilik segala kekuasaan dan keraiaan. M alnsuci
Tihsn, Yang Mohahidup dan tokkan pernoh ntati. Mahasuci I uhon.
Yan g m e m atikon s el u r uh m ak hl uk -Ny o. s edo n g D i a t akk an p e r n ah
meti."
Lalu Allah Ta'ala meletakkan Kursi-Nya di mana saja yang Dia
kehendaki di bumi-Nya. Kemudiar-r berteriaklah Dia sekeras-kerasnya
seraya berfirman, "Haisekalian jin dan manusia. sesungquhnya Akr-r telah
diam saja terhadap kamu sekalian sejak saat Aku menciptakan kamu
sampai hari ini. (Selama itu) Aku mendengar perkataanmu dan rnelihat
perbuatan-perbuatanmu. Maka. dengarlah Aku sekarang. Inilah semua
perbuatan-perbuatan kamu dan catatan-catatan amalmu, dibacakan
kepadamu. Barangsiapa mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Dan
barangsiapa mendapatkan yang lain, jangan mencela selain dirinya
sendiri."
Selanj utnya Allah To'olo m enyu ruh neraka Jahannam m enj ul urkan (

lehernya), maka keluarlah lehernya, menjulur tinggi-tinggi berwarna


gelap. lalu Allah Ta' alaberfirm an,
"Berpisahlah kamu sekalian pada hari ini (dori orang-orang
mukmin), hai para penjahat! Bukankah Aku telah memerintahkan
kepadamu, hai Bani Adam, supay a kamu tidak menyembqh setan?
Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Dan
hendaklah kamu meyembah-Ku. lnilah jalan yang /urus.
Sesungguh nya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar dari

Huru-hara Hari Kiamat


---

kamu sekalian. Maka apakah kamu tidak bert'ikir'/ Inilah Jahannarn.


yang dahulu pernah diancamkan terhadapmu. Masuklah ke
dalamnya pado huri ini, disebabkan kantu dahulu telah
m en gin gkar in y a. " (Yasin : 59 -6 4)
Demikianlah, kemudian Allah Ta' ala memisahkar-r kelompok-
kelompok manusia, dan nremanggil mereka semua. Mereka dipanggil
untuk melihat buku catatan antalmasing-masing, sedang nrereka berlutut
ketakutan Allah To'olo menrberitakan.

,'..,.2
v 6;zt F -s;j
f ra,:.Jurf ,.V; jrl; i3
"Dan (pado hori itu) konru lihat ticrp tiap untat berlutut. Tiap-tiop
umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya Podo hari itu
komu diberi boloson atas apa yong teloh ksmu keriakan. " (Al-
Jatsiyah:28)
Kemudian Allah To'olo mengadili semua makhluk selain jin dan
manusia, yakni memberikeputusan diantara sesama binatang. sehingga
binatang yang tidak bertanduk benar-benar membalas perlakuan binatang
bertanduk. Dan manakala Allah Ta'ala telah usaidaripengadilan tersebut.
dan tidak ada lagi satu pun binatang yang menuntut binatang lainnya.
maka Allah berfirman. 'Jadilah debu kamu semua!" Maka ketika itu.
orang kafir berkata, "Alangkah baiknya andaikan aku merrf adidebu saja
(seperti mereka)."
Sesudah itu Allah Ta'alo mengadili hamba-hamba-Nya (manusia
dan jin). Dan pengadilan yang pertama-tama diadakan adalah dalam soal
pembunuhan. Maka datanglah setiap orang yang membunuh dijalan
Allah Allah menyuruh siterbunuh datang dengan membawa kepalanya,
sementara urat-urat lehernya masih mengalirkan darah. Orang itu berkata,
"Ya Tuhan-ku, mengapa orang ini membunuhku?"
Allah bertanya (kepada si pembunuh) -meski sebenarnya Dia lebih
tahu apa jawabannya-, "Mengapa kamu bunuh dia?"
Pembunuh itu menjawab, 'Aku membunuhnya. agar kemenangan
tetap menjadi milik-Mu. "
"Benar kamu," kata Allah. Kemudian Allah pun men jadikan wajah
pembunuh itu bercahaya bagaikan cahaya langit. dan para malaikat
segera membawanya ke surga.
Kemudian datang pula semua orang yang melakukan pembunuhan
bukan dijalan Allah. Allah menyuruh korbannya datang membawa

Gambirran Seluruh atau Sebagian Peristrwa 2()3


-
kepalanya, sedang urat-urat lehernya masih mengalirkan darah. Korban
pembunuhan itu berkata, "Ya Tuhan-ku, mengapa dia membunuhku?"
Allah bertanya (kepada sipembunuh) -meskisebenarnya Dia lebih
tahu apa jawabannya-, "Mengapa kamu bunuh dia?"
Maka penrbunuh itu berkata, "Aku membunuhnya, supaya nyata
akulah yang menang. '
(Mendengar itu) Allah mengutuknya. "Celaka kamu!"
Demikianlah. sehingga tidak ada seorang pun yang mati terbunuh
melainkar-r melakukan pembalasan terhadap pembunuhnya, dan tidak
ada satu pun penganiayaan kecuali mendapat balasannya. Dan
selanjutnya terserah kepada kehendak Allah, apakah si penganiaya itu
akan diadzab atau dikasihi.
sesudah itu Allah mengadili seluruh makhluk-Nya mengenai kasus-
kasus yang lain, sehingga tidak ada satu pun penganiayaan yang
dilakukan seseorang melainkan Allah membalasnya buat si teraniaya.
Bahkan, orang yang mencampur susu dengan air sekalipun, akan dipaksa
oleh-Nya memurnikan susu itudari air.
Dan manakala Allah Ta'ala telah menyelesaikan itu semua, maka
dikumandangkanlah suatu seruan yang bisa didengar oleh seluruh
makhluk. Seruan itu mengatakan: "Hendaklah setiap penganut agama
mengikuti tuhan mereka masing-masing, atau apa pun yang dulu mereka
sembah selain Allah."
Maka, tidak seorang pun yang dulu telah menyembah sesuatu selain
Allah, melainkan ditampilkan di hadapannya sesembahannya itu. Pada
hari itu ada seorang malaikat yang diujudkan seperti Uzait, dan ada lagi
seperti 'lsa. Yang satu diikuti oleh kaum Yahudi, dan yang lain diikuti oleh
orang-orang Nasrani. Kemudian sesembahan-sesembahan ifu menggiring
-"r&u semua ke neraka. Dan inilah kiranya yang difirmankan Allah
Ta'ala,
'u+ ui+.3H:-u:';i Y z4t; ;\* 3sj
[r r:"U!r]

Andaikan berhal a-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk


'
neraka. Dan semuanya akan kekal di dalamnyo. " (Al-Anbiya':
ee)
Dan manakala semuanya sudah pergi selain orang-orang mukmin
-term asuk kaum m unaf ik- maka datanglah Allah
Su bhon ahu w a Ta' ala
dalam ujud yang dikehendaki-Nya seraya berfirman, "Hai manusia,

20'4 Huru-hara Hari Kiamat


..-F-

orang-orang telah pergi, maka ikutilah tuhan-fuhan kamu, atau apa pun
yang dulu kamu sembah."
Mereka berkata, "DemiAllah, kami tidak mempunyai Tuhan selain
Allah, dan kamitidakpernah menyembah selain Dia."
Lalu Allah Ta'ala pergi meninggalkan mereka selama wakfu yang
dikehendaki-Nya. Kemudian datang lagi seraya berfirman, "Hai manusia,
orang-orang telah pergi, maka ikutilah tuhan-tuhan kamu, atau apa pun
yang dulu kamu sembah."
Namun mereka tetap berkata, "DemiAllah, kami tidak mempunyai
Tuhan selain Allah, dan kamitidakpernah menyembah selain Dia."
Maka Allah Ta'alapun menyingkapkan betis-Nya, dan nampaklah
oleh mereka sesuatu dari keagungan-Nyu, yang dengan demikian mereka
mengenali bahwa itu adalah Tuhan. Maka mereka pun bersujud dengan
menyungkurkan wajah mereka. sedangkan orang munafikbersujud pada
tengkuknya, karena Allah menjadikan tulang punggung mereka seperti
tanduksapi.
Kemudian Allah mengizinkan mereka mengangkat kepala. Dan
ternyata Allah ro'olo telah memasang sebuah jalan (shirofh/ terbentang
antara dua pinggir neraka Jahannam . Besamya seutas rambut
-atau seikat
rambut-, tajam bagaipedang. Di atasnya ada besi-besi pengait dan
penyambar serta tumbuhan berduri bagai durui-duri pohon Sa'dan. Dan
dibawahnya ada jembatan licin menggelincirkan. Mereka melewatinya,
ada yang sekejap mata, ada yang secepat kilat, ada yang seperti hembusan
angin, ada yang sekencang kuda berlari, atau sekencang unta, atau
sekencang orang berlari. Di antara mereka ada yang selamat sentausa, ada
yang selamat dengan babak-belur, dan ada pula yang wajahnya
terhempas-hempas dalam neraka Jahannam.
Syahdan, manakala penghunisurga telah sampai di depan pintu
surga, mereka berkata, "Siapakah yang dapat memberi syafaat
(mendoakan) kita kepada Tuhan, agar Dia mengizinkan kita masuk
surga?'
Dan yang lain berkata, "Siapa lagiyang lebih patut melakukan itu
selain bapak kamu sekalian, Adam? Sesungguhnya dia telah diciptakan
Allah dengan tangan-Nya. Bahkan Allah telah meniupkan ke dalam
dirinya roh ciptaan-Nya, dan berbicara berhadapan langsung dengan-
nya."
Maka datanglah mereka kepada Adam untuk meminta syafaat.
Namun ternyata Adam menyebut suatu dosa (yang pernah dilakukan-
nya), lalu berkata, "Aku tidak patut melakukan itu. Tapi, pergilah kalian

Gambaran Seluruh atau Sebagian Peristiwa... 2O5


--

kepada Nuh. Karena dia adalah RasulAllah yang pertama kepada


makhluk-Nya."
Kemudian mereka datang kepada Nuh dan meminta syafaat
kepadanya. Tetapi Nuh pun menyebut sesuatu (dosa), lalu berkata, "Aku
tidak patut menolong kalian. Tapi, pergilah kalian kepada Musa. "
Kemudian mereka meminta syafaat kepada Musa, namun Musa
pun menyebut suatu dosa (yang pernah dilakukannya), lalu berkata, "Aku
tidak patut melakukan itu. Tapi, pergilah kalian kepada Roh (ciptaan)
Allah,lsabin Maryam."
Mereka pun pergi meminta syafaat kepada 'lsa, dan dia pun berkata
pula: 'Aku tidak patut melakukan itu. Tapi, pergilah kalian kepada
Muhammad Shaltaltahu Alaihi wa Sallam."
Rasulullah S hallallahu Al aihi w a S all am bersabda, "Maka m e reka
pun datang kepadaku. Memang, aku mempunyaitiga syafaat disisi Tuhan-
ku, yang telah dijanjikan kepadaku."
"Maka pergilah aku ke surga, lalu aku pegang gelang-gelang
pintunya seraya meminta dibukakan. Maka dibukakanlah pintu surga
untukku. Dan aku mendapatpenghormatan dan ucapan selamatdatang."
"Setelah aku masuk surga dan melihat Tuhan-ku Azza waJalla,
maka aku pun merebahkan diri bersujud. Lalu Allah mengizinkan aku
memujidan menyanjung-Nya dengan suatu pujian dan sanjungan yang
tak pernah Dia izinkan kepada siapa pun di antara makhluk-Nya. Sesudah
itu Allah berfirman kepadaku, 'Angkatlah kepalamu, haiMuhammad,
ajukan syafaahmu, niscaya syafaatmu diterima. Mintalah, niscaya kamu
diberi."
Dan tatkala aku mengangkat kepala, Allah bertanya -meski
sebenarnya Dia lebih tahu-, 'Ada urusan apa denganmu?"
Aku menjawab, "Ya Tuhan-ku, Engkau telah menjanjikan syafaat
kepadaku, maka terimalah syafaatku untuk para penguni surga. Izinkanlah
mereka masuk ke surga."
Maka Allah berfirman, "Aku terima syafaatmu, dan Aku izinkan
mereka memasuki surga. "
Dalam kaitan iniRasulullah Sho//o//ahu Alaihi wa Sallam pernah
bersabda,

t7.r.t
o
.''.65 t--,._1
c ,'oi
t-.6*l1rt {,itfi e, €tuj
Huru-hara Hari Kiamat

t
-7

"Demi Allah yang mengutus aku dengan membawa kebenaran.


Kamu sekolion di dunia ini tidaklah lebih mengenali istri dan tempat
tinggalmu, dibanding ahli surga ketika mengenali istri dan tempat
tinggal m er eka masing- masi ng. "
Demikianlah, setiap lelaki yang masuk surga menemui 72 bidadari
yang diciptakan langsung oleh Allah, ditambah dua orang wanita dariBani
Adam, yang masing-masing mempunyai keunggulan atas siapa pun yang
dikehendaki Allah, berkat ibadah mereka kepada Allah ketika didunia.
Laki-laki itu masuk menghampirisalah seorang dari kedua wanita itu
dalam sebuah kamar yang terbuat dari permata yoqut, di atas tempat tidur
dari emas bertatahkan mutiara. Tempat tidur itu ada 70 tingkat, ada yang
terbuat dari sutra tipis dan ada pula dari sutra tebal. Ketika laki-laki itu
meletakkan tangannya di antara kedua pundak istrinya itu, tampaklah
olehnya lewat dadanya kulit dan dagingnya yang ada dibalikpakaiannya.
Dia benar-benar bisa melihat daging betisnya seperti seorang dari kamu
sekalian melihat kawat dalam utaian permata yaqut. Hati laki-laki itu
menjadicermin bagi istrinya, begitupun hati istrinya menjadi cermin
baginya.
Ketika laki-laki itu berada di sisi istrinya, dimana tidak bosan-
bosannya dia memandang kepadanya, dan istrinya pun tidak bosan-
bosannya memandang kepadanya, tiba-tiba terdengarlah suatu seruan:
"Sesungguhnya Kami tahu bahwa kamu tidak bosan-bosannya
memandangi istrimu, dan ishimu pun tidak bosan-bosannya memandangi
kamu. Hanya saja, kamu masih punya ishi-istri yang lain."
Maka laki-laki itu pun keluar untuk mendatangi istri-istrinya yang lain
satu-persatu. Setiap datang kepada seorang, disambut dengan ucapan,
"DemiAllah, dalam surga ini tidak ada yang lebih tampan darimu, dan
dalam surga ini tidak ada yang lebih aku cintai selain engkau."
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila semua
penghuni neraka telah masuk, maka masuklah kesana makhluk-makhluk
Tuhan-mu lainnya, yang celaka dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka.
Diantara mereka ada yang terbakar api hanya sampai ke telapak kakinya
saja, tidak lebih. Ada yang sampai ke lambungnya. Dan ada pula yang
sampai ke sekujur tubuhnya, kecuali wajahnya, karena Allah telah
mengharamkan api membakar rupa orang itu."
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Maka aku
berkata, "Ya Tuhan-ku, terimalah syafaatku terhadap umatku yang masuk
neraka. " Dan Allah Azz a w a J allapun berfirman, " Keluarkan orang-orang
yang kamu kenal." Maka keluarlah mereka, sehingga tidak ada seorang
pun yang tertinggal.

Gambaran Seluruh atau Sebagian Peristiwa... 2()7


-

Kemudian Allah mengizinkan lagi kepadaku untuk mengajukan


syafaat, sehingga tidak ada seorang nabi atau seorang syahid pun
melainkan dapat pula memberi syafaat (untuk orang lain). Allah
berfirman, "Keluarkan olehmu siapa saja yang kamu dapati iman dalam
hatinya, walau hanya seberat satu dinar sekalipun." Maka mereka pun
keluar, sampaitidak ada yang tertinggal.
Kemudian Allah menerima pula syafaat dariyang lain-lain seraya
firman-Nya: "Keluarkan olehmu orang yang kamu dapati iman dalam
hatinya seberat dua-pertiga dinar." Kemudian berfirman, "Dan sepertiga
dinar. " Kemudian berfirman, "Satu qirat. " Kemudian berfirman, "Sebutir biji
sawi." Maka masing-masing mereka pun keluar, sehingga tidak ada yang
tersisa. Akhirnya tidak tersisa lagi dalam neraka orang yang pernah
melakukan kebaikan apa pun karena Allah, dan tidak ada seorang pun yang
patut memberi syafaat melainkan diterima syafaatnya. Bahkan sampai hlis
sempat menjulur-julurkan dirinya, ketika melihat betapa besar rahmat Allah
Ta' ala, dengan harapan akan dapat pula memperoleh syafaat.
Kemudian Allah To'olo berfirman, "Kini tinggallah Aku, sedang Aku
adalah Yang Maha Pengasih di antara mereka yang pengasih." Maka
dimasukkan-Nya tangan-Nya ke dalam Jahannam, lalu Dia keluarkan dari
neraka itu sekian banyak orang, yang tidak diketahui entah berapa
jumlahnya selain oleh Allah sendiri. Mereka bagai biji-bijian. Allah
kemudian menaburkan mereka ke sungai yang disebut "NohrA/-
H ayaw an" (sungai kehidupan ). Di sana m ereka tumbuh bagaikan biji-biji
yang tumbuh di antara sampah-sampah yang terbawa arus sungai. Yang
terkena sinar matahari berwarna hijau, dan yang tertutup bayangan
berwarna kuning. Mereka terus tumbuh, sehingga menjadiseperti mutiara.
Pada leher mereka tertulis: "Mantan Penghuni Jahannam Yang
Dibebaskan Allah Yang Maharahm anAzzawalalla" . Mereka dikenaloleh
penghunisurga lainnya dengan adanya tulisan itu. Mereka dulunya sama
sekali tidak pernah beramal kebaikan karena Allah. Namun demikian
mereka tinggal dalam surga."
Sampai disini. hadis tersebut di atas tercantum dalam tek asli kitab
Abu Bakar Al-Arabi dariAbu Ya'la Al-Mushili. Hadis ini cukup masyhur,
diriwayatkan oleh sejumlah ulama terkemuka dalam kitab-kitab mereka,
s eperti Ibn u Jarir dalam Tat'si rny a, At-Thabrani dalam M uthaw w al atny a,

Al-Hafizh Al-Baihaqi dalam kitabnya, Al-Ba'tsu uo An-Nusyur, dan Al-


Hafizh Abu Musa Al-Madinidalam Muthawwalofnya juga, dariberbagai
jalur sanad yang berasal dari Isma'ilbin Rafi', tukang cerita dari Madinah.
Dan dikarenakan adanya tokoh inilah, maka hadis inidiperbincangkan
keshahihannya, karena dalam susunan katanya memang terdapat

2O8 Huru-hara Hari I(iamat


-
nukoraht' dan ikhtilaf/ Namun demikian, seluruh jalur-jalur sanadnya
telah saya.lelaskan dalam bab tersendiri.
Saya katakan: Sekarang marilah kita bahas soal inipasaldemi pasal.
Dan kepada Allah kita mohon segala pertolongan-Nya:

Tiupan-tiupan Sangkakala; Yang Tersisa dari Tubuh


Manusia Setelah Matinya Hanyalah Tulang Ekornya
Tiupan sangkakala akan terjaditiga kali, yaitu: tiupan mengejutkan
(Nafkhatul Foza'), tiupan mematikan (Nat'khatus Sha'iq)dan tiupan
membangkitkan (No/kh atul Ba'ats) . sebagaimana telah diterangkan dalam
Hadis Sangkakala tersebut di atas.

314. Secara lebih rinciMuslim meriwayatkan dalam Shohihnya, dariAbu


Hurairah sabda Ras u lu I lah S hall all ahu Alaihi w a Sallam.

t ./a ,4o. - t- ? -,c. t -,, jv'o;'.,i


ut
-t
Ju v.y J-+,v..t\ oJ--P t v
il"i';i'Jv L ri.',i t ju'.li'Jv (b orl'ri t7s
:- --J. '1flr.'T-tK
F)' '4
t
9'' t) - / v lU rur
t
t
.# /..
-t
t
: :.rJ''*Lt'*'s t+6 W ot, J.J- \t?e
.y'\i';-"+lJ,
"Jarak antara dua tiupan adalah empat puluh.t' Orang-orang
bertanya, " Hai Abu H urairah, empat puluh hari? " Abu Hurairah
m e nj aw ab. "Aku tidak tahu. " M ereka b er ta ny a p ul a, " E m p at p uluh
bulan? " D ia j awab, " Aku tidak tehu. " " Empat puluh tahun? " tanya
mereka pula, yang dia j aw ab :' Aku tidak tahu. Kemudian turunlah
air dari langit , lalu mereka (penghuni kubur) tumbuh seperti
tumbuhnya sayuran. " Rasul bersabda, "Tidak satu pun anggota
tubuh manusia kecuali hancur, selain satu tulangsaja, yaitu tulang
ekor. Dan dari tulang itulah penciptaan (tubuh manusia)disusun
kembali pada Hari Kiamat. "

*****
1 Nokoroh periwayatan dha'if yang berbeda dengan periwayatan lain yang tsigot.-Penj
2 lkhtilof hal-hal yang diperselisihkan.-Penj.

Gambaran Seluruh atau Sebagian Peristiwa... 2(J9


-

KENEERIAN-KENEERIAN
DI HARI KIAMAT

Terjadi berbagai peristiwa dahsyat dan mengerikan pada saat terjadinya


Kiamat, antara lain bumi bergoyang hebat, menggoucangkan dan
mengombang-ambingkan penghuninya ke sana kemari'

315. Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala,

;. ;it'.'.) Q ,i: -.ryt ,l.,; S'; irt,


' n: t
)v3 :i!);, erfu1 ,.)"n
[r,lllqrge u_-:;Yt
" Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya (yang dahsyat) ,
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang
dikandung)nya, dan monusio bertanya, 'Mengapa bumi (jadi
begini) ? "' (Al-Zalzalah : 1'3)

316. Dan Allah To'olo berfirman,

'<i'ry 'd|:3r,H.t Ir;t -'"uJt W-li o ,3- , '. - . ti .

";taot-Ai
ih.rl: 'P'gt *;ti-\X'e)"JL'J;i t-e-i; i;
+t-w ""*t r'F- e W u'S:, ;ui ,s;i ,att
[r-r:urr] er"4& :ii
"Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan-mu. Sesungguhnyo
guncangan Hari Kiamat itu adalah suatu kejodian yong songa t besar

2lO Huru-hara Hari Kiamat


(dahsyat). (ln1atlah) pada han (ketika) kamu melihat guncangan itu,
maka semua wanita yang menyusui tidak peduli lagl dengan anak
yang disusu inya, dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil,
dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka
sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi adzab Allah itu sangatlah
dahsyat." (Al-Hajj: 1-2)

317. Dan Allah To'olo berfirman,


"Apabila terjadi Hari Kiamat, terjadinya Kiamat itu tidak dapat
didustakan ( disangkal) . (Kejadian itu) merendahkan ( satu golongan)
dan meninggkan ( golongan yang lain) . Apabila bumi digoncangkan
sedahsyat- dasyatnya, dan gunung- gunung diluluhlantahkan, maka
jadilah ia debu yang beterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan. "
(Al-Waqi'ah: 1-7)
Oleh karena tiupan ini, yakni tiupan yang mengejutkan (Nafkhatul
Faza'), merupakan permulaan darirangkaian seluruh kejadian Kiamat,
maka tepat sekalibila tiupan ini disebut sebagai Hari Kiamat.
3 18. Dem ikian, sebagaimana dinyatakan dalam Shahih Al-Bukhori, dari
Abu Hurair ah Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi w a
Sollom bersabda,

\'s f.t7- ->v t4; ,;U'; lv')t'* Tj'itUr'JF,


'^*">\' *A.A ,trSr,-t:a3t;s'1
,'ut".Jr
/ . , .-' ' ^otb JF, g1_b

I
JF', p. F"]cA";'W i'rar^ JF,
,i*" x e2 a'al,'€Li g', i',
I
I

"Dan Kiamat benar-benar terjadi di kala dua orang lelaki baru saja
merentangkan selembar kain antara keduanya, dan belum lagi
semp at b erjual -b eli ataupun m elipat kain itu. D an Kiamat benar-
benar terjadi, di kala seseorang baru saja pulang dengan susu ydng
diperahnya, dan belum lagi sempat mencicipinya. Dan Kiamat
benar-benar terjadi, di kala seseorang baru saja melepa kolamnya,
dan b elum lagi sempat mengisiny a dengan air. D an Kiamat b enar-
benar terjadi, di kolo ses eorang baru sojo mengangkat makanannya
ke mulut, dan belum lagi sempat memakannya. "1l

i. HR. Al-Bukhrai 9/59 dalam sebuah hadis panjang

Kengerian-kengerian di Hari Kiamat 211


-
Hal-hal tersebut di atas maksudnya tentu kejadian-kejadian yang
tej adi sebe lum ditiupkannya tiupan yang m engej utkan (N at'khatul Faza' ),
tetapi sudah disebut sebagai As-So'oh (Kiamat), karena memang
merupakan permulaan dari rangkaian kejadian-kejadian berikutnya yang
terjadi di hari yang maha dahsyat itu. Sementara itu telah kita terangkan
pula di atas, yakni ketika kita membahas soalsifat-sifat manusaia yang
hidup di akhirlaman, bahwa mereka adalah sejahat-jahat manusia, dan
atas merekalah Kiamat menimPa.
Dalam hadis sangkakala diatas, Ibnu Rafi' menyebutkan, bahwa
terbelahnya langit terjadi antara dua tiupan, yaitu Nat'khatul Fazq' dan
No/khof us Sho'iq. Saat itu bintang-bintangnya berhamburan, matahari
dan bulan tidak bersinar. Tapi, menurut zhahirnya -dan tentu Allah jualah
yang lebih tahu- tampaknya semua itu terjadisesudahNo/khofus Sho'iq.

319. Perhatikanlah firman Allah To'olo,


b
3
-r-- J 4jj
t
o t.,.
lS )l:
t ' -
t>'*")\
i,"
u4$ * ?"'$ l':3 iF.

G) )6$ @: t@l
[o'-tA:.*ar7r1 te)')t1i r+;t [*t 9t'F;]"t;
" (Yaitu) p a d a har i ( ketik a) b um i di ganti d e n gan b u m i y an g I ain, dan
(demikian pula) Iangit. Dan mereka semuanya (berkumpul di
padang Mohsyar) menghadap ke hadirat AIIah yang Maha Esa lagi
Mahaperkaso. Don kamu akan melihat orang-orong yang berdosa
pada hari itu diikat bergandengan dengan belenggu. Pakaian mereka
adalah dari pelangkin (ter), dan muka mereka tertutup api'"
(lbrahim:48-50)
320. Dan firman Allah To'olo,
'Apabila langit terbelah, dan patuh kepada Tuhan-nya, dan sudah
seme stiny a l angit itu p atuh. " (An-l nsyiqaq : 1 -2 )

321. Dan firman Allah To'olo,


" Make, apabila mata terbelalak (ketakutan), dan apabila bulan telah
hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada han
itu manusia berkata, 'Ke mana tempat lan?' Sekali-kali tidak! Tidak
ada tempat berlindung! Hanya kepada Tuhan-mu sajalah pada han
itu tempot kembali. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa
gang telah dikeriakannya dan apa yang dilalaikannya' Bahkan

212 Huru-hara Hari Kiarhat


manusia itu menjadisoksi atas dirinya sendiri, meskipun dia
mengemukakan berbagoi o/oson. " (Al-Qiyamah: 7 -15)'
Nanti akan diterangkan lebih lanjut, bahwa semua itu akan terjadi
sesudah terjadinya No/khofus Sho'iq. Adapun bergoncangnya bumiyang
mengakibatkan ia terbelah, dan manusia berlari-larike sana kemari ke
segala penjuru, pantasnya memang sesudah Nat'khatul Faza', sebelum
No/khofus Sho'iq.

322.Firman Allah Ta'ala ketika menceritakan seorang mukmin dari


keluarga Fir'aun. bahwa dia berkata,
"Hai kaumku, sesunggu hnya aku khawqtir terhadapmu okon sikso
di hari (terjadinya) panggil-memanggil, (yaitu) hari (ketika) kamu
(lari) berpaling ke belakang, padahal tidak ada bagimu seorong pun
yang dopat menyelamatkan kamu dari (adzab) Allah. " (Al-
Mukmin:33)
323. DanAllah To'olo berfirman,
"Hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus
(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak
akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka, nikmat
Tihan-mu yangmanakoh yangkamu dustakan? Kepadamu (jin dan
manusia) akan dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu
tidak dapat menyelamatkan diri (daripadanya) . Maka, nikmatTihan-
m u y an g m an akah y an g kam u dustakan? " (Ar-Rahman : 3 3-3 6 )

324.Dan dalam hadis terdahulu, yang berasaldari Musnad Ahmad,


Shahih M us/im dan Sunan Al -Arb a' ah, dari Abu Syari hah Hudzaifah
bin Usaid Radhiy all ahu Anhu, ada Rasulullah S h ollo I ahu AI aihi w a
I

Sallam bersabda,

.gr.r-i 'r:";r* Jk" F {t*:,iF'l


"B Kiamat tidak akan terj adi sebelum kamu
ahw a sesungguh ny a
melihat sepuluh pertanda," dan seterusnya sampai dengan kata-
kata,

.;L:lr A'u6t ,JrX JG ji u ,6 C,-,U; ;i:


"Dan yang terakhv iatah api darf sebuah jurangdi Aden,
yang menggiring mantsia^unouinyo
menuju Mal-syar (tempd perkumpulan) . "
Api yang dimaksud ialah api yangakan menggiring manusiayang
masih hidup di akhir jaman. Api itu menggiring mereka dari berbagai

Kengerian-keneerian di Hari Kiamat 213


-

penjuru bumi menuju ke negeriSyam, sebagai tempat pengumpulan


mereka kelak.

Cara Menghalau Manusia Akhir Jaman Menuju


Tempat Penghimpunan Mereka di Syam
325. Dalam Shahih AI -B ukhari dan s ho h ih M usl im d iriwayatkan dari Abu
Hurairah Radhiyallahu Anhu,sabda Rasulullah shallallahu Alaihi wa
Sallam,

H,;. j r$;',w(,';*(, At -b ufi &'o8r'$J.


' ,, ,'
',4 .: t iul+ "r.s;'JJi'Sit'6ft"p;-') y,-Y''. Jli',
. .' ' o i .. o t ..
.l+.-rl q e
"Manusia okan dikumpulkan dengan tiga cara: ada yang (berialan)
dengan penuh semongot, ada y ang merosa takut, dan ada pulo yong
dengan cara dua orang bergantian menaiki seekor unta, atau tiga
orang bergantian menaiki seekor unta, atau bahkan sepuluh or ang
bergantion menaiki seekor unta. Dan selebihnya dihalau dengan opL
Api itu menunggui soat mereka tidur di siong hori maupun soof
merekamenginap di malam hari."

326. Sedang menurut riwayat Ahmad, Abdullah bin Salam pernah


bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wo Sallom tentang
awal pertanda Kiamat. Jawab beliau,
ur(

7lt dariiy:Pt rt',t"t1t'P


" Api yong menggiring mon usio timur menuju ke barat. .. '"
Hadis ini terdapat dalam kitab Ash-Shohih.

Penghimpunan Manusia Dalam Tlga Golongan


327 . lm am Ahm ad m eriwayatkan dari Abu Hurair ah Radhi y al I ahu Annu,
sabda Rasulullah Shallollahu Alaihi uo Sollom,

ck') btra'+ ':tLi "^A:


c
'.tlAl
to

lr-
t

t
'-tY
,-Eo-X" t )n, iJr-,, rj J't tiPr s

214 Huru-harnt Hari l(iamat


'fr#"'Ji;G"r>v'r-st\rei
tt
&'e"Jf g, if i;'-le*.',
. I, .. -t .
.!',rs q b Js err, tir- r#!
. tt.
tt t
Ovt e-F)
"Pada Hari Kiamat manttsia dikumpulkan dalam tiga golongan. Sofu
golongan berjolon koki. sotu golongan berkendaraan, dan satu
golongan lagi berjalan dengan wajah mereka. Para sahqbat bertanya,
'Ya Rasul Allah, bagaimana caro mereka berjalan dengan wajahnya?'
Rasul menjauob, 'Sesun gguhnya Allah yangtelah membuat rnereka
bisa berjalan dengan kakinya. kuasa pula membuat mereka berjalan
dengon wajohnyo. Adapun mereko, sesungguhnya dengan
wajahnya, mereka berupaya menghindari setiap gundukan tanah
dan duri."'

328. Masih riwayat Imam Ahmad dari Abduiiah bin Umar, bahwa dia
pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
bersabda,

v 14r;I ;e A cdt )s.4b o-r'


ixi'b'o* et
..ti, t o.o
,- ;I rrii.,.,
\-J\'J'
r'r.,1 ?,
J';:^;"i;.b,i ,rt^iti Wi ,t'- y! _",;!l e &
t t 9 . t. . t cl /

,FJ: rru rjl & b, t;q rjl "r4t 4 grL)t1;ir4Jr


o

t / o
' t/ -
'.j).'?") jt

"Akan ada hijrah setelah hijrah. Manusia akan menuju ke tempat


hijr ah N ab i lbr ahim Alaihis So/oom. W aktu itu y ang m osih hidup di
m uka b um i tinggal or an g - o r an g y ang j ahat s aj a. M ereka te r u sir dar i
negeri mereka masing-masing, dihalau oleh api bersama dengan
monyet-monyet dan babi-babi. Monyet-monyet dan babi-babi itu
menginap bersama mereka di malam hari, dan tidur bersama
m ereka di sian g hari. S iopo saj a y an g tertinggal, dim akan api. "

Hadis di atas menunjukkan, bahwa yang dimaksud penghimpunan


disini ialah dihimpunnya seluruh makhluk yang masih hidup di akhir
dunia. Mereka akan dihimpun di tempat pengumpulan di negeriSyam
(Syria). Mereka terbagi menjadi tiga golongan:
Segolongan dikumpulkan dalam keadaan masih bisa makan.
berpakaian dan berkendaraan.

Kengerian-kengerian di Hari Kiamat 2ts


-

Segolongan lainnya terkadang berjalan, dan terkadang naik


kendaraan. Mereka bergantian menaiki seekor unta, sebagaimana
dinyatakan dalam hadits Al-Bukhari dan Muslim tersebut di atas. Ada yang
dua orang bergantian menaiki seekor unta, ada yang tiga orang, bahkan
sepuluh orang bergantian di atas seekor unta. Maksudnya, mereka
bergantian, karena sedikitnya kendaraan, sebagaimana diterangkan lebih
rinci lagidalam hadis lainnya.
Sedang selebihnya dihalau oleh apiyang keluar dari sebuah jurang
diAden. Api itu menghalau manusia daribelakang dan mengepung
mereka darisegala penjuru, menggring mereka semua menuju ke tempat
penghimpunan. Barangsiapa tertinggal, maka dilahapnya.
Inisemua menunjukkan, bahwa penghimpuan yang dimakud ialah
penghimpunan yang terjadipada akhir dunia. Karena masih ada yang
namanya makan, minum, berkendaraan, adayang lancardan adayang
tidak, bahkan yang tertinggal dilahap api segala.
Kalau dikatakan bahwa penghimpunan kali ini terjadi setelah tiupan
sangkakala kebangkitan, maka takkan ada kematian, kendaraan, makan,
minum maupun berpakaian di arena penghimpunan itu. Tetapi sungguh
mengherankan, kenapa Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baihaqi, setelah
meriwayatkan berbagai hadis mengenaiini malah berkesimpulan, bahwa
kendaraan-kendaraan kali ini adalah kendaraan-kendaraan yang dinaiki
pada Hari Kiamat. Dia menyatakan, kesimpulannya itulah yang benar.
Sedang pendapatkami, dia anggap lemah. Itu mengherankan, sekalipun
untuk kesimpulannya itu dia beralasan dengan firman Allah To'olo,

329. Yangbunyinya,

Jt,qQi r-ri
,t -a
@ t'-;: (-)-GoJl -Jr :",ai'jr
) ls.v-, .# ?v)

[,rr -,r,o'f'.r] @ l1:'&-


"(lngatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang
bertakwa kepadaTuhanYang Maha Pemurah sebagai perutusan
yang terhormat, dan Kami akan menghalau orang-orang yang
durhaka ke neraka J ahannam dalam keadaan dahaga. " (Maryam:
85-86)

Tidak Beralas Kaki, Telanjang dan Tidak Dikhitan


Bagaimana mungkin Al-Baihaqi menafsirkan ayat di atas dengan hadis
riwayat lbnu Umar berikut ini, padahal dalam hadis ini ada pernyataan:

216 Huru-hara Hari Kiamat


t';;t H ,P/x't r
/
"b "bVt& "t,
"Sesungguhnya mereka. diantaranya ada yang dua (bergantian)
menaiki seekor unta, ada yang tiga orang menaiki seekor unta,
bahkan ada sepuluh orang menaiki seekor unta?"
Bahkan kemudian dijelaskan, bahwa itu dikarenakan sedikitnya
kendaraan? Ter.rtu saja ini tidak sesuai Tapi, Allah jualah yang lebih tahu.
Adapun kendaraan yang dimaksud oleh Al-Baihaqi, tentu
kendaraan-kendaraan jemputan dari surga, yang dinaiki orang-orang
mukmin dariarena penghimpunan (Mahsyorl menuju ke surga, bukan
kendaraan kali ini. sebagaimana yang akan kami terangkan lebih lanjut
pacia babnya nanti.
Dan meniang ada juga haclis lain mengenaipenghimpunan, yang
drriwayatkan lewat jalur sanad yang lain, berasal dari sejumlah sahabat.
antara lain Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud, Aisyah dan lain-lain, yang
menyatakan.

.\";;r;;* A, ;1'Otrg; ,KI


"sesunggu ltnya kamu sekalian akan dihi'mpun t hadirat Allai
"
dalam keadaan tanpa o/os koki, telanjang dan tidak berkhitan."

330 Demikian pula dinyatakan clalam Al-Quran.

[' . t,,u!,1 .!:.\;i-e t',j:i ,L'r;


"sebogoim ana Kami te,lol',
* :li ti- k
pe,tciptaon yang pertama.
^e-ulai"
b egitulah Kam i akan m en gul an giny a. (A l-Anb iya' : I 04)

Tetapipenghimpunan yang dimaksud dalam hadis dan ayat ini,


bukanlah penghimpunan yang tersebut sebelurnnya. Penghimpunan kali
ini adalah penghimpunan yang terjadi di Hari Kiamat. setelah ditiupnya
sangkakala kebangkita n (N at'khatul B a' ats) . dini ana m anusia bangk it dari
kubur masing-masing dalam keaclaan tanpa alas kaki. telanjang dan tidak
berkhitan. Begitu juga, sebagaimana tersebul pada ayat sebelumnya,
bahwa orang-orang kafir akan dihalau ke neraka Jahananm dalam
keadaan dahaga.

331. Dan juga sepertiyang difirmankan Allah Subh anahu waTa'alapada


ayat lain,
q al
-t 't' t.t ' tt//t. t/" - | |
f-d-'Jv ";4) '*\J '---.9 gft

Kengerian-kengerran dr Harr Ktamat 217


-

[r v:,r-yr] @) (* 4'>: 4 (L'r#


,,Dan
Kami akan mengumpulkan mereka pada Hari Kiamat ( diseret)
atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. kmpat
kediaman mereka adalah neraka J ahannam. Tiap -tiap kali ny ala api
Jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka
nyalanya." (Al-Isra' : 97)
Yang inipun maksudnya, menerangkan keadaan mereka ketika
disuruh campakkan ke dalam neraka dari arena penghimpunan
(M al:rjy ar),sebagaim ana yang akan kam ij elaskan nanti pada tempatnya,
lnsya'allahu Ta'ala. Kepada Allah semata, kita berpegang teguh dan
berserah diri.
sementara itu telah disebutkan dalam hadis tentang tiupan
sangkakala (Shur) di atas, bahwa mayat-mayat dalam kubur tidak
merasakan sedikit pun tentang ap.a yang terjadi, akibat tiupan yang
mengejutkan (Nafkhatul Faza').Yang merasakan kejadian itu hanyalah
para syuhada. Mereka memang orang-orang yang dikecualikan Allah.
Karena mereka tetap hidup di sisi Allah dan senantiasa mendapat rizki.
Mereka merasakan tiupan itu, tetapi tidak terkejut karenanya. Begitu pula
mereka tidak mati gara-gara tiupan berikutnya, yaitu tiupan yang
mematikan (Nofkhafus Sha' iq) .
Dalam hal ini, para ahli tafsir memang berselisih pendapat tentang
siapa-siapa yang dikecualikan dari kematian. Ada banyak pendapat,
antara lain seperti tadi, yaitu para syuhada. Pendapat lain mengatakan,
mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat maut ('lzrail). Dan yang
lain mengatakan, termasuk juga para malaikat pembawa'AtsV (Hamalahtl
Arsy) .Dan yang lain lagi mengatakan masih ada lagi lainnya. Tapi, Allah
jualah yang lebih tahu.
sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang sangkakala di atas,
bahwa rentang waktu antara tiupan yang mengejutkan dan tiupan yang
mematikan (antara Nafkhatul Faza'dan No/khofus sho'iq/ dirasakan
sangat lama oleh penghunidunia yang masih hidup. Mereka selama itu
menyaksikan kejadian-kejadian mengerikan dan peristiwa-peristiwa
dahsyat, yang menyebabkan makhlukyang masih tersisa mati semua, baik
penghuni langit maupun penghuni bumi seperti manusia, jin dan malaikat,
kecualiyang dikehendakiAllah. Ada yang mengatakan, mereka yang
dikecualikan adalah para malaikat pembawa 'Arasy, Jibril, Mikail dan
Israfil. Pendapat lain mengatakan, mereka adalah para syuhada. Dan
pendapatyang lain lagi mengatakan, masih ada lagi selain rirereka.

2la Huru-hara Hari Kiamat


Akan halnya tiupan yang mematikan dan tiupan kebangkitan
kembali (No/khof us Sho'iq dan No/kh atul Ba'ats), Allah Ta'ala
berfirman,

"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa pun yang di langit


dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki AIIah. Kemudian
ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri
m e nu n ggu ( p utus ann y a m asing- m asing) . " (Az-Zumar : 6 8 )

333. Dan Allah To'olo berfirman pula,


"Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi
dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
Maka pada hari itu terjadilah Kiamat, dan terbelahloh langit.
Karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat
berodo di penjuru-penjuru langit. Dan padahari itu delapan orang
malaikat menjunjung Arsy Tuhan-mu di atas (kepala) mereka. Pada
hari itu kamu dihadapkan (kepadaTuhan-mu), tiada sesuatu pun
dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi AIlahJ. " (Al-Haqqah:
r3-r8)
Begitu pula diterangkan dalam hadis tentang sangkakala di atas,
bahwa Allah Subhanahu waTa'ala berfirman kepada Israfil : "Tiuplah
tiupan yang mematikanl "
Maka Israfil pun meniup sangkakalanya dan matilah seluruh
makhluk yang hidup di langit dan di bumi, kecuali mereka yang
dikehendaki Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Tb'alaberfirman
kepada Malaikat-maut ('lzrail) -sekalipun Allah sebenarnya lebih tahu
siapa-siapa yang masih hidup- : "Siapakah yang masih hidup?"
Izrail menjawab, "Engkaulah Yang Mahahidup dan takkan pernah
mati. Dan juga para malaikat pembawa 'Arsy-Mu, Jibril dan Mikail."
Maka Allah menyuruh 'lzrailmencabut nyawa Jibrildan Mikail.
Kemudian menyuruhnya puia mencabut nyawa para malaikat pembawa
Arsy. Sesudah itu menyuruh dia sendirisupaya mati. Dengan demikian
'lzrail adalah makhluk yang mati paling akhir.

334. Demikian pula disebutkan dalam sebuah hadits shahih:

Kengerian-kengerian di Hari Kiamat 21,9


-

it . .t t. ',fi r-'t
o'y \'si'r.& ,at ,yi Uid""i .,t1t',
,
: +-l; n:-r:.Jl

.t> y !y
" Pada Hari Kiamat nanti kematian didatangkan dalam wujud seekor
domba berwarna hitam -putih. Domba itu disembelih diantara surga
dan neraka, lalu dipermaklumkon,' Wohai skalian penghuni neroka,
kekallah kalian ( dalam neraka) tanpa mengalami kematian! Wahai
sekalian penghuni surgo, kekalloh kalian (dalam surga) tanpo
m e n gal ami kem atian. . .. "' Hadis in i m asih akan disempurnakan lagi
nanti.
Saat itu 'lzrailbinasa, dan sejak itu tidak akan ada lagi malaikat maut
yang lainnya buat selama-lam anya . Wallahu Al lam.
Kalau benar pernyataan di atas berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi
wa Sallam, maka zhahir hadits itu menyatakan, bahwa 'lzrail takkan hidup
lagi sejak saat itu buat selama-lamanya. Tal$/il ini terlalu jauh, sekalipun
hadits itu shahih umpamanya. Dan Allah jualah yang lebih tahu mana
yangbenar.

Langit Digulung
Di atas sudah diterangkan dalam hadits Nabi Shollo llahu Alaihi
w d Sallam
mengenai sangkakala, bahwa apabila sudah tidak ada lagiyang hidup
selain Allah Yang Mahasatu, Maha Mengalahkan, Maka Esa, Mahatunggal
dan Tempat bergantung, Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan
tidak ada satu pun yang menyamai-Nya, Dialah Yang Mahaakhir dan juga
Mahadahulu, maka Allah menggulung langit dan bumi bagaikan
menggulung lembaran-lembara kertas. Kemudian menghamparkannya
kembali, kemudian melipatnya tiga kali seraya berfirman, "Akulah Yang
Mahakuasa," tiga kali, kemudian berseru: "Milik siapakah seluruh kerajaan
pada hari ini?" tiga kali. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab-
Nya. Kemudian Dia berfirman, menjawab kepada Diri-Nya sendiri, "Milik
Allah Yang Maha Esa lagiMaha Mengalahkan."

335. Dalam hal iniAllah To'aloberfirman,


"D an mereka hdak mengagungkan AIIah dengan pengagungan yang
semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada
Hari Kiamat, dan langit digulung dengan tangan konon-Nyo.
Mahasuci Dia dan Mahatinggl dan apa yang mereka persekuhtkan. "
(Az-Zumar:67)

Huru-hara Hari Kiamat


336. Dan Allah To'olo berfirman,
(Yaitu) pada hari Kami menggulung langit sebagai menggulung
"

I b ar an - I em b ar an ker tas. S eb agaim ana Kam i tel ah m emul ai


em
penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah
janji yang pasti Kami tepati. Sesungguhnya Kami-lah yang akan
melaksanakannya." (An-Anbiya' : I 04)

337. Dan Allah To'olo berfirman,


" Dialah Yang Aw al danYang Akhia Yang Zhahir dan Yang Batin. Dan
D ia M aha M engetahui sego/o sesuotu. " (Al-Hadid : 3 )
338. Dan Allah To'olo berfirman,
" (D ialah) Yang Mahatingg derajaf-Nyo, Yang mempunyai Arsy, Yang
mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya kepado siopo
yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambo-Nyo, supaya dia
memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (Hari Kiamat),
( y aitu
) hari ( ketika) m ereka keluar ( dari kubur) . Tidak ada sesuatu
p un d i antar a hal - ihw al m ereka y ang tersemb uny i b agi AII ah. ( Lal u
AIIah berfirman): "Kepunyaan siopokoh s eluruh kerajaan pada hari
ini? " Kepunyaan AIIah Yang Maha Eso logi Maha Mengalahkan.
Pada hari ini tiolt-tiop jiwa diberi bqloson otas apo yang teloh
diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini.
Sesun ggu h ny a Alloh amat cepat hisabny a. " (Al-Mukmin : I 5- I 7 )

339. Dalam Shahih Al -B ukhan dan S hoh i h M uslim d iriwayatkan dari Ab u


Hurairah Radhiy all ahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallall ahu Alaihi
waSallam bersabcla,

ni e t 6 JA i* .>r'r:J-,t g,b)':',r',,(!i rtt',,a"


,"
:o'j$-.-jr;.i w' jrtzsr ;f s-rvi !*
Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan
"

konon-Nyo, lalu berfirman,'Aku-lah Raj a, Aku-lah Yang M ahokuoso.


Manakah raja-raja di bumi? Manakah para penguasa? Manakah
m anusia- mon usio som bong? "

340. Dan diriwayatkan pula dalam ShahihAl-Bukhoridan Shohih Muslim


dari hnu Umar Rodh iyallahu Anhumo, bahwa Rasulullah Shallallahu
Alaihi w a Sallam bersabda,
o.
.,:rtir sf i;. n 4:*, l)l .-.t,
, t
.*".11 -bJ)
J(J,.
aiil r)l

Kengerian-kengerian di Hari Kiamat 221


"sesunggu hnya Allah menggenggam langit dengan tangan kanan-
Nya, kemudian berfirman, Akulah Raja. "'

341. Sedang dalam Musnad lmam Ahmad dan Shohih Muslim,


diriwayatkan dari hnu Um ar Ro dhiyallahu An h u, bahwa pada suatu
hari Rasulullah S hollol lahu Alaihi w a S allam m embaca ayat berikut
inidiatas mimbar,
"D an mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengggungsn yang
semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada
Hari Kiamat, dan langit digulung dengan tangan konon-Nyo.
Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan."
(Az-Zumar:671
Demikianlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi uro Sollom sambil
menggerakkan tangan beliau, yaknimendorongnya ke depan dan ke
belakang seraya katanya, 'Allah memuji Diri-Nya (seraya berfirman),
'Akulah Yang Mahakuasa, Akulah Yang patut menyombongkan diri, Aku-
lah Raja, AkulahYang Mahamulia, AkulahYang Maha Pemurah."
(Begitu kerasnya gerakan tangan) Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam, sampai mimbar berguncang keras, dan kami pun berkata,
"Mimbar pasti roboh bersama beliau. "
Lafazh hadits ini menurut Ahmad.
Sementara itu, kamitelah menyebutkan pula beberapa hadits
lainnya yang berkaitan dengan masalah iniketika menafsirkan ayat ini
dalam kitab tafsir kami, lengkap dengan berbagai sanad dan lafazhnya,
sehingga tak perlu kita perpanjang lagi di sini. Alhom dulillah.

Bumi Berganti
Dalam hadits tentang sangkakala di atas, Rasulullah Shollollahu Alaihi wa
Sallam menyatakan, bahwa Allah kelak akan mengganti bumi ini dengan
bumi yang lain, lalu menghamparkan dan membentangkannya bagaikan
membentangkan kulit yang telah disamak.

342. Allah Ta'ala menggambarkan keadaan bumidi waktu itu dalam


firman-Nya,
"Tidak ada sedikit pun kamu lihat padany a tempat y ang rendah dan
\1angtinggi. " (Thaha: 107)
Kemudian Allah To'olo menghentak seluruh makhluk dengan satu
hentakan, maka tiba-tiba mereka berada dalam bumiyang sudah berganti
itu.

Huru-hara Hari.Kiamat
Demikianlah, sebagaimana Dia firmankan pada ayat lain,
" (Yaitu) pada han (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain, dan

F (demikian pula) langit. Dan mereka semuanya (berkumpul di


padang Mahsyar) menghodap ke hadirat AllahYang Maho Eso logi
Mahaperkaso. " (lbrahlm: 4t)

344. Sementara itu dalam Shohih Muslim diriwayatkan dariAisyah


Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
pernah ditanya, "Dimanakah manusia berada ketika bumi dan langit
diganti?"
Beliau menjawab, "Dalam kegelapan dibawah jembatan."
Tapi, ada kemungkinan yang dimaksud penggantian bumipada
ayat di atas, bukan penggantian yang dimaksud dalam hadits ini. Karena
yang dimaksud penggantian pada ayat diatas adalah, bahwa gunung-
gunung dan bangunan-bangunan besar lainya dimuka bumimengalami
pergeseran hebat selama waktu antara dua tiupan: tiupan kematian dan
tiupan kebangkitan (No/khofus Sho'iq dan Ndkhatul Ba' ats). Yakni, bahwa
gunung-gunung itu berjalan dan bumi berguncang hebat, dan semuanya
berubah menjadi satu hamparan, tidak ada lekukan-lekukan tanah, tidak
ada bukit-bukit dan tidak ada lembah-lembah.

345. Allah Ta' alaberfirman,


"D an mereka bertanya kepadamu tentang gunung- gunung. M oka
katakanl ah,'Tuhan- ku akan m enghancurkannV a ( di H ari Kiamat)
sehancur- han cur ny a, m aka D ia akan m enj adik an ( b e kas) gun un g -
gunung itu datar somo sekoli, tidak ado sedikit pun kamu lihat
padany a tempat y an g r e ndah m aupun y ong tingg1, "' (Thaha : I O5-
r07)
346. Dan Allah Ta' ala berfirm an,
"Dan dij alankanlah gunung- gunung, maka m enj adi t'atamorgonalah
io. (An-Naba': 2O)
"

347. Dan Allah To'olo berfirman,


"Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-
hamburkan " (Al-Qari'ah: 5)

348. Dan Allah To'olo berfirman,


" an diangkatlah b umi dan gunung- gunun g, alu
D I dib enturkan
keduanya sekali bentur. " (Al-Haqqah: 1 4)

349. Dan Allah To'olo berfirman,

Kengerian-kengerian di Hari Kiamat


,:d * e'-t iiru;]$ s'|: idi';/ ?YJ

\zc#+A tL+t * \,*fs


a t tz

'a
':=', t.;!;l :iL
l-,
t.
tElt
'!-:,
l*'i A
. J
'r'IJ -a'
0,-, J:ti Kr:"b
It rr- t v: -".a33t]

"Dan (ingatlah) akon hari (yang ketika itu) Kami peryalankan Wnung
gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan Kami
kumpulkan seluruh manusia tonpo Kamif inggolkon s eorang pun dan
mereka. Dan mereka okan dibawake hadapanTihan-mu dengan
berbarls. sesungguh nya komu datang kepada Kami, sebagaimana
Kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Tetapi kamu
malah mengatakan, bahwa Kami sekali-kali tidak akan menetapkan
bogikamuwaktu (memenuhi) perjanjian " (Al'Kahftz 47'481

Jacad-faead Tumbuh
Dalam hadib tentang sangkakala, Rasulullah ShallollohuAlaihi uo Sollom
juga menceritakan, "Allah Ta'alakemudian menurunkan air dari bawah
'Arsy. Maka hujan pun turun selama empat puluh hari, sehingga air berada
pada ketinggian dua belas hasta di atas kamu. Kemudian Allah menyuruh
jasad-jasad tumbuh. Maka jasad-jasad itu pun tumbuhlah bagaikan
Thorofs its, t) yaitu mentim un kecil atau sayuran lainnya. "

350. Begitu pula, telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam
Ahmad dan Muslim dari Abdutlah bin Umar Rodh iyallahu Anhuma,
Rasulullah Shallallahu Alaihi tuo Sallom bersabda,

i'r'.r,-g t'r', Q Jbl !t *;f '^::;;->t ,h, ,r *d


!*!1 :t*
rtr Gi | ; 12? Li,F','E-:-'J;
'rtzi'+'$|bt ,i'Sut frs rp",i:t Ji-'ri il' b';-
Gt uiAd'',:X;e e $r; 6;l H &d f.Y'
l. thoro6lbkatajamakdariTharbub,ialahtumbuhanlccilpanjang,tumbuhpcdahmanlvlcslr.Dan
oleh pengiarang ditafultan scbagai mentimun kecil.

221 Huru-hara Hari,Kiamat


- '3:, ;t tr!* uur
" Ker nudian lsrat'il meniup sangkakala. Maka tidak seorang pun yang
mendengar melainkan menundukkan batang Iehernya lalu
mendongakkannya. Adapun yang pertama-tama mendengar adalah
seseorong yang tengah melepa kolarnnya, maka dia pun mati. Tidak
seorang pun yang mendengar melainkan mati. Kemudian Allah
mengirimkan hujan bagaikan kobut tebal atau naungan, maka
tumbuhlah jasad seluruh makhluk. Kemudian Israt'il meniupkan lagi
sangkakalanya, maka mereka pun bangkit menunggu. Kemudion
dise r ul ah,' H ai m anusia, kem ar il ah m enghadap Tuh an - m u! "'

35 1. Seda ng Al-Bukhari m eriwayatkan dari Abu Hurair ah Radhiy all ahu


Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. bahwa beliau
bersabda,
"Jarak antara dua tiupan adalah empat puluh." Orang-orang
bertanya, "Hai Abu Huraiah, empat puluh hari?" Dia jawab,
" Entoh. " 1) "
Emp at pul uh b ulan? " tany a m ereka p ula, dan dia j aw ab,
" Entahlah. " " EmpatpLtluh tahun? " tanya m ereka sekali lagi, tapi dia

tetap menjawab, "Entah. Dan apa pun daritubuh manusia okon


hancur kecuali tulang ekornya. Dari tulang ekor itulah tubuhnya
okon disusunkembali."

352. Dan Muslim juga meriwayatkan seperti di atas, dan menambahkan:


Sete lah Abu l-lurair ah Radhiy all ahu Anhu, menj awab entahlah untuk
ketiga kalinya, maka dia berkata, "Kemudian turunlah hujan dari
langit. maka mereka pun tumbuhlah bagaikan tumbuhnya sayuran.
Dan tidak ada sesuatu pun dari tubuh manusia yang tidak hancur.
kecualisatu tulang saja, yaitu tulang ekor. Daritulang inilah tubuhnya
akan disusun kembali pada HariKiamat."

*:l<** rl<

1. Maksudnya, Abu Hurairah tidak mau mengatakan sesuafu tanpa ilrnu

Kengerian-kengerian di Hari Kiamat 225


TIUPAN KEBANEKITAN

353. Allah Ta' alaberfirman,


"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa pun yang ada di
Iangit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah,
Kemudisn ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka
b erdir i menunggu ( putus anny a masing- masing) . D an ter ang-
benderanglah bumi ( padang Mahsyar) dengan cahaya (keadilan)
Tuhan-nya., Dan dibenkanlah buku (perhitungan perbuatanmcsing-
mosing/ dan didatangkanlah para nabi don solcsi-solcsi, lolu dibert
keputusan di antara mereka dengan adil, sedang merekatidak
dirugkan. Dan disempurnakan bagi tiap-ttap jiwa (balasan atas) apa
yang telah dikerjakannya, dan Dia lebih mengetahui apo yang
mereka kerjakan. " (Az-Zumar: 68-70)

354. Dan Allah Tb' alaberfirman,

Ak :LAi a' *, @ q,A t;w Ai,t )


l. z, I
,4)t - rL)
(-
z.z

\J'

[r . -,',r,r.Jr] Gis
(.t- ek !r:;i,-,';),j @, (.,;l
"(Yaitu) hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala, lalu kamu
datang berkelompok-kelompok, dan dibukalah langit, maka
terdapotlah beberapa pintu. D an dijalankanlah gunung- gunung,
maka menj adi t'atamorganalah ia. " (An-Naba' : 1 8-20)

355. Dan Allah Ta'slo berfirman,

t;; *r,*il ot,i#t 1F,arbffi €r'i.i;


[ov:'rrY{ @

Huru-hara Hari Kiamat


" Aaitu) pada hari Allah memanggil kamu, Ialu kamu mematuhi-Nya
sambil memuji-Nyo, dan kamu mengra, bahwa kamu tidak berdiam
( di dalam kub ur
) kecuali seb entar saja. " (Al-lsra. : 52 )
356. Dan Allah To'olo berfirman,
"Sesungguh nya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan
saja, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan
bumi." (An-Nazi'at: 13- 14)
357. Dan Allah To'olo berfirman,
"Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan
segera dari kuburnya (menuju) kepadaTuhan mereka. Mereka
berkata, 'Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan
kami dari tempat tidur kami (kubur)? " lnilah yang dijanjikan (Tuhan)
Yan g M aha Pe m ur ah, dan b en arlah rosu/-rosu t (N y a) . Tidak ad,al ah
teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua
dikumpulkan kepada Kami. M aka, pada han itu sqeorang tidak akan
diruEkan sedikit pun, dan kamu tidak dibalas kecuali atas apa yang
telah kamu kerl akan." (Yasin : 5 1 -54)
Adapun dalam hadits tentang sangkakala di atas disebutkan, setelah
tiupan yang mematikan (No/kofus sha'iq), maka bangkitlah seluruh
makhluk. Sementara itu Allah Yang Mahahidup dan tak pernah mati tetap
kekalabadi. Dia memang telah ada sebelum adanya apa-apa, dan adalah
DiaYang Mahaakhirsetelah berakhirnya segala yang ada.
Lalu, digantilah langit dan bumi pada rentang waktu antara dua
tiupan. Kemudian Allah ro'olo menyuruh turunkan hujan. Dan dariair
hujan itulah jasad-jasad makhluk terbentuk kembali, tersusun dalam kubur
mereka seperti sediakala ketika masih hidup didunia, tapibelum lagi
bernyawa.
sesudah itu Allah ra'ala berfirman, ".Fiiduplah para malaikat
pembawa Arsy." Maka mereka pun hidup kembali.
Dan disuruh-Nya Israfil mengambilsangkakala. Maka dia letakkan
benda itu di mulutnya.
Kemudian Allah berfirman, "Hiduplah Jibrildan Mikail." Maka
mereka berdua pun hidup kembali.
Dan selanj utnya Allah ra' alam enyuruh mengambil roh-roh, maka
roh-roh pun didatangkan. Roh kaum mukminin tampak berkilauan
cahaya, sedang roh-roh yang lain nampak gelap. Roh-roh itu semua
kemudian digenggam-Nya lalu dimasukkan ke dalam sangkakala.
Kemudian Allah ro'ala menyuruh Israfilmeniup sangkakahny" d"ngun

Tiupan Kebangkitan t27


_-

tiupan kebangkitan. Israilpun meniupnya, dan keluarlah roh-roh bagaikan


lebah memenuhi ruang antara langitdan bumi.
Allah Ta'ala berfirman, "Demi kemuliaan dan kebesaran-Ku,
kembalilah semua roh ke jasad yang pernah ditempatinya didunia." Maka
roh-roh mendatangijasad masing-masing dan masuk lewat pangkal
hidung, lalu merambat ke seluruh tubuh sepertimerambatnya racun ke
sekujur tubuh orang yang digigit binatang berbisa.
"sesudah itu bumi pun merekah bagimu," demikian sabda
Rasulullah Shaltallahu Alaihi wa Sallam, "dan aku adalah orang yang
pertama-tama bangkit dari rekahan bumi itu. "
Selanjutnya kamu sekalian cepat-cepat keluar menuju kepada
Tuhan-mu, dan bergegas memenuhi panggilan malaikat penyeru,
sementara orang-orang kafir berkata, "lnilah hariyang berat." Semuanya
tanpa alas kaki, telanjang dan tidakberkhitan.

358. Allah Ta' alaberfirman,


" (Yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-

akan mereka pergi dengan segerakepada berhala-berhala (sewaktu


di dunia), dalam keadaan mereka menekurkan pandangannyo
(serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan
kepada mereka. " (Al-Ma'a rii: 43'44)

359. Dan Allah To'alo berfirman,


" D an dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru ( malaikat) menyeru

dari tempat yang dekat. (Yaitu) pada hari mereka mendengar


teriakan dengan sebenar-benarnya. ltulah hari keluar (dari kubur).
Sesungguh nya Kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya
kepada Kami-lah tempat kembali (semua makhluk)' Aaitu) pada han
bumi terb elah- b elah m enampakkan mereka (lalu mereka keluar)
dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah
bagi Kami." (Qaf: 4l-441
360. Dan Allah To'olo berfirman,
"Maka berpalinglah kamu dari mereka. (lngatlah) hari (ketika)
s eor an g p eny er u ( m al aikat) m eny er u kepada ses uaf u y an
g tidak
menyenangkan (hari pembalason)' Som bil menundukkan
pandangan-pandangan mereka, mereka keluar dari kuburan,
seakan-akan mereka belalang yang beterbangan. Mereka datang
dengan cepat kepada Wny eru itu. Sedang orang-orang kafir berkatn,
'Ini adalah hari yangberat."' (Al-Qamar: 6'8)

Huru-hara Hari Kiamat


361. Dan Allah Ts'oloberfirman,
"D ari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu, dan kepadanya
Kami akan mengembalikankomu, dan donpdanyapulaKami akan
mengeluarkan kamu pada kali yang lain. " (Thaha : 55)

362. Dan Allah Ta' ala berfirm an,


"Di bumi itu kamu hidup, dan di di bumi itu kamu mati, dan dari
bumiitu (pula) kamuakandibongkitkan." (Al-Araf : 25)
363. Dan Allah To'oloberfirman,
" D an Allah menumbuhkon kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya,

kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah, dan akan


mengeluarkan kamu (daripadanya pada Hari Kiamat) dengan
sebenar-benarnya." (Nuh: 17- I 8)

364. Dan Allah Ta' alaberfirman,


"(Yaitu) hari (yangpada waktu itu) ditiup sangkakala,lalu kamu
datang berkelompok-kelompok. " (An-Naba' : I 8)

Bangkit dari Kubur


Hari Kiamat, atau Iebih tegasnya tiupan sangkakala untuk membangkitkan
jasad-jasad yang telah terkubur, terjadipada hari Jum'at. Dalam hal ini
banyaklah hadits-hadits yang diriwayatkan, antara lain:
365. Imam Malik bin Anasmeriwayatkan dari Abu Hurairah Ro dhiyallahu
Anhu,sabda Rasulullah S hallallahu Alaihi waSollom,

L yj cti ,# *-i.e;J.;t ,;'-gt 9",L i;- ;


,'^f
t.tt
'o-+':'tt
i; tt 6': GtlJt (p p.s et r'l--t r-j Ct.
a-J-c
.
. -z
a-s
.-.J
c

; trt'.,^3,'Jk,h'# f ,r r;,j*,,,it ;;- :^;;


'#':'&J'rL tit";:- .l'vt; Qj,r\it'i' lt *Lt
.l,t;itazr !l q, drt Jl:;- p
" Sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jum'at. Pada
han itu Adam diciptakan, pada hari itu dia diturunkan, pada hari itu
dia diterima taubatnya, pada hari itu dia meninggal, dan pada hari
itu pula teryadinya Kiamat. Dan tidak seekor pun bigatang melata

Tiupan Kebangkitan
di bumi melainkan terlelap pada hari Jum'at, seiak mulainya waktu
Subuh sampai terbit matahari, karena takut kepoda Hari Kiamat,
selainmonusio dan jin. Danpada hariJum'atitu adasuotu sqat, di
mana tidak seo r an g pun hamb a AII ah y an g m usl im, y ang keb etul an
melakukan shalat dan meminta sesuatu kepada Allah saat itu,
1)
m elainkan AIIah pasti m emb eriny a. "

Jasad Para Nabi Tidak Hancur oleh Thnah


366. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dariAus bin Aus Ats-
Ts aqaf i Radhiy al ahu Anhu,s abda Rasulullah S hall all ahu AI aihi w a
I

Sallam,

l-J ;D,:p
* j;'u'u,2r p's a*;lr
t

i', at; Nr'Jy; r:" tjw e'+ri;


t.,tt
dl ur-1)l *c r?,tr:"i n!)r,l! Ju 4 s: * - "l
,Ztll

W rtr or rt* :q:\i''t;i'Sr't:


"sebaik-baik harimu adalah hari Jum'at. Pada hari itu Allah
menciptakan Adam, pada hari itu pula dia dicabut nyawanya. Pada
hari itu sangkakala ditiup (tiupan yang mengejutkan), dan pada hari
itu pula (ditiup tiupan yang) mematikan' Maka perbanyaklah
membaca shalawatkepadaku pada hari Jum'at, karena shalawat
kamu sekalian diperlihatkan kepadaku. Para sahabatbertanya, 'Ya
Rasul Alllah, bagaimana mungkin shalawat kami diperlihatkan, jika
engkau telah hancur?' Rasul meniawab, 'Sesungguhnya AIIah
mengharamkan bumi memakan jasad para nabi Shallawatul lahi
Alaihim."'2\

1 . Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam Sunonnya 1/634 no.1046 (lihat:Mo'olimAs-Sunon).
Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan dia katakan hadis ini shahih. Sebagian dari
hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari pada Bcb so'at Al-Jum'oh, dari riwayat Al-Araj, dari Abu
HurairahRodhiyallahuAnhu.sedangMuslimmengeluarkannyapadapasall BobFodhlAl-Jum'ah,
juga dari riwayat Al-Araj.
2. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud 1/635 (lihat: Mo'olim As-Sunon). Dan juga dikeluarkan
oleh hnu Majah 1/345, dan An-Nasa'i.

23O Huru-hara Hari Kiamat


Bumi Rekah Pertama Kali Bagi Nabi Muhammad
367. Muslimbin Hajjaj meriwayatkan, bahwa perawi hadis iniberkata,
Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu telah menceritakan kepadaku
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

* J"), ,at,*ta:tiV J'ti y,qti7 ,'i {, * Yi

k,j'rt
F
Aku adalah pemimpin anak-cucu Adam di Hari Kiamat, orang yang
"
pertama-tama dikeluarkan dari rekahan bumi, orang yang pertama_
tama memberi syafaat, dan orang pertama-tama yang diterima
syat'aatnya."

Dan dalam sebuah hadits lain dalam shohih Musrim Rasulullah


Shall allahu Alaihi w a Sallam bersabda,
oa'
g,:i )-i ,4q' wA
'9
;; L'$ uo"rti iL'J:t:t'; iri tli
.)p,*qiiiit;p
t.
avi
'Aku adalah orang yang pertama-tama direkahkan bumi. Tiba-tiba
aku melihatNobi Muso berpegangan pada kaki Arsy. Aku tidak tahu,
apakah dia memang sudah siumon sebelum aku, ataukah itu
merupakan balasan bagnya atos pingsannya ( dulu pada peristtwa di)
bukitThur itu."
i Dalam hadits ini disebutkan tentang apa yang akan dialamiNabi
Musa saat rekahnya bumidi hari kebangkitan. Tapi, kata-kata tersebut
I
kemungkinan berasal dari seseorang perawi, dikarenakan teringat olehnya
I suatu hadis lain lalu dia selipkan ke dalam hadits ini. sebab, keraguin
I
I VangdinyatakanolehRasulullahSho//o/lahuAlaihiwasallamdisinitidak
j.tur apa maksudnya, terutama sabda beliau, "Ataukah itu merupakan
I
I boloson baginya atas pingsannya (dulu pada peristiwa di) bukitThur."

I Sekali lagi: fidak Beralas Kaki, Telanjang dan Tidak


! Dikhit.tt
I
369. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah Rod hiyallahu Anho, bahwa
|
RusulullahShallallahuAlaihiwasallambersabda,
I "Pada Hari Kiamat kelak manusia akan dibangkitkan dalam
|
I keadaan tanpa alas kaki, telanjang, dan tidakberkhitan.:

I
I
tiupan Kebangkitan 231
I
I

l.
-

Perawi hadits ini berkata, Maka Aisyah bertanya, "Ya RasulAllah,


bagaimana halnya dengan aurat?"
Beliau menjawab (dengan membacakan ayat),

[rv:,-+J ::=4) q-.-i tY {, g *ii "p


"Setiap orang dari mereko pada hari itu mempunyai urusan yang
cukup menyibukkannya. " (Abasa: 37)

Nabi lbrahim Khalilullah Yang Pertama-tama Diberi


Pakaian
370. hnam Ahmad meriwayatkan, bahwa perawi hadits iniberkata. Aku
mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wo
So//om pernah berdiri di hadapan kami, memberi nasihat seraya
bersabda.

rt-Jt 4I, .-,!l;l -*S"- _, J,,t! \"f n; iU- _*,6r ",A


'
, o , t. .

Ir.t',Ul,J r:I;: .(o-r"+'rI- Jfi Ui-r, l.j) i; j


"Manusia akan dikumpulkon di hadirat Allah dalom keadaan tanpa
alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan, (sebagaimana dit'irmankan
Allah Ta'ala) , 'Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan yang
pertama, begitulah Kami akan mengulanginyo. "' (An-Anbiya':
104)
Dan ketahuilah, sesungguhnya orang yang pertama-tana diberi
pakaian adalah Ibrahim. Dan sesungguhnya akan ada beberapa orang
dari umatku yang hidup, mereka diselewengkan ke arah kiri. Maka aku
katakan (pada Hari Kiamat),'(Mereka adalah) sahabat-sahabatku'.
Namun aku dibantah, 'Sesungguhnya kamu tidak tahu bid'ah-bid'ah yang
mereka perbuat sepeninggalmu'. Oleh karena itu aku pun berkata seperti
perkataan hamba yang saleh (lsa bin Maryam),

ti Jrs s:'#.r ,* V4 J\ Y t'r-e:- ;"); JE)


r-#y r-6-{j- cl ':E,: 4 :s
a'.. t- ',
.r 2,., -t "J{ J'crli .
fu)t'-+;i
I r r,r,:;-r:urf
,:b j-Ji 4r-)
. ',t
lly,, -l:L-e
.

232 Huru-hara Hari Kiamat


'Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selagi aku ada di
tengah mereka. Maka setelah Engkau wat'atkan aku, Engkau-lah
yong mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Meyaksikan
ofos segolo sesuofu. Jika engkau menyiksa mereka, maka
sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu juga. Dan jika
Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau-lah Yang
Mahaperkaso /ogi Mahabijaksana. "' (Al-Maidah: 1 1 7- I 18)
Maka dikatakan (kepadaku), "Mereka selalu berbalik ke belakang
(murtad) sejakkamu berpisah dengan mereka."

*****

Tiupan Kebangkitan 233


-

EAMBARAN AL.QUR'AN AL-KARIM


TENTANE SEBAEIAN
KEDAHSYATAN HARI KIAMAT

37 1. Allah Ta' alaberfirman,


tt-
a+lr
.'. 'r.. t.',.'--'
- t.-'.. '. n' t, -"'.. :- -i
r.i): c.:^j
,r--j\. -,
". .t i
*iy &-* 4t ;f ,FS k;+;t
I -',.
$c JL-it1
[r,^,-r o:drrrl €,1v4 ;e S'tp;i y;
"Maka pada hari itu terladilah Kiamat, dan terbelahlah langit, karena
pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di
penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu ada delapan orang
m al aikat m enj unj u ngAr sy TAh an - m u di atas ( kep al a) m ereka. Pada
hari itu kamu dihadapkan (kepadaTihan-mu) , tiada sesuatu pun dori
hal -ihw almu y an g tersembuny i (ba1i Allah). " (Al -Haqqah : I 5- I 8)

37 2. D anAllah To'olo berfirman,


_ ..1.
?--P JW -t itJ | :t-1
' t/' :='
,'l.t.'*J
vJ - 2L)
\J-
a;11
\r--t) ,\-)'L-
L) ,r--:rlt J

'-)*Ai a6t
,8.. t, -.'..
[t t-t r:.r] l) lt*J
(i rr
'\=J-' J-, I
ti-Ie

234 Huru-hara Hari Kramat


"Dan <lengarkanlah (seruan) y:ada hari dimana seorang penyeru
(malaikat) menyeru dari tempat yang dekat. (Yaitu) pada hari
mereko rnendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari
keluar (dari kuburl. Sesungguhnya Kami menghidupkan dan
mematikan, dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua
rnakhluk). (Yaitu) pada hari bumi terbelah-belah menampakkan
ntereka (lalu mereka keluar) dengan cepat. Yang demikian itu adalah
p en gur n p ulan y an g mudah b agi Kami. " (Qaf : 4t - 4 4\

373 Dan Allah To'o/o berfirman,


" Kar e n a ses un ggu hn yo podo
Kami ada b elenggu- b elenggu y ang
s is i

berat, neraka yang bernyala-nyala, makanan yang menyumbat di


kerongkongan dan adzab yang pedih. Pada hari bumi dan gunung-
gunung berguncang, dan menj adilah gunung-gunung itu tumpukan
pasir y ang bete.rbangan. " (Al-Muzammil : l2-L4\

374. Sampai dengan firman Allah To'olo,


"Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu, jika
kamu tetap kat'ir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban.
Langit(pun) menjadi pecah-belah pada hari itu, karena (kehendak)
Allah. Adalah janji-Nyo ifu pastiterlaksona. " (Al-Muzammil: 17-
18)
375. Dan Allah To'olo berfirman,
L

t#
.t -r- t,-,-..
oP)4. )wii GV *t,lr};l 0'K
,t
t'.#
tt. .' . -.,
lvL
It o:r-
".f
t..]*;r ,ri.6, irtf ;2
"Dan (ingatlah) akan hari dimana Allah mengumpulkan mereka.
(Mereka merasa di hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah
berdiam (di dunia) melainkan sesoof sojo disiong hari. Di waktu itu
mereka saling berkenalon. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang
mendustakan pertemuan mereka dengan AIIah, sedang mereka
tidak mendapat petunjuk. " (Yunus: 45)

376. Dan Allah To'olo berfirman,


"Dan (ingatlah) akan hari, dimana Kami menjalankan guning-
gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan Kami
kumpulkan seluruh manusia tanpa Kami tinggalkan seorang pun dan
mer eka. D an m ereko akan dib aw a ke hadapan Tuhan- mu dengan
berbaris. Sesungguh nya kamu datang kepada Kami, dalam keadaan

Gambaran Al-Qur'an Al-Karim Tentang... 235


seperti ketikaKami menciptakan kamu pada kali yang pertama.
Tetapi kamu malohan mengatakan, bahwa Kami sekali-kali tidak
akan menetapkan bagi komu waktu (memenuhi) perianjian. Dan
diletakkanlah kitab, Ialu kamu akan melihat orang-orang yang
bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan
mereka berkata, 'Aduhai celaka kami, kitob apakah ini yang tidok
m enin ggolkon y an g ke c il don ti d ak ( p ul a) y an g b es ar, m el ainkan ia
mencatat semuango. Dan mereka dapati apa yangtelah mereka
keryakan ada (tertulis) . DanT\han'mu tidak menganiaya seorang jua
pLtn." (Al-Kahfi: 47 -49)

37 7 . DanAllah To'olo berfirman,


"D an mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagunEan yang
semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamon-Nya pada
Hari Kiamat, dan langit digulung dengan tongan konon-Nyo.
Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan.
D an ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa pun yang oda di lon$t
dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki AIIah. Kemudian
ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri
menunggu ( putusannyo masing mosing/. Dan terang-benderanglah
bumi (padang Mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhan-nya,
d ib er ik anl ah b uku ( p e rhitu n gan p er b u atan m as in g- m as in g), dan
didatangkanlah para nabi dan soksi-soksi, Ialu diberi keputuson di
antara mereka dengon adil, sedang merekatidak dirugikan- Dan
disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan atas) apa yang telah
dikerjokannya, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka
kerj akan. " (Az-Zumar : 67 -7 O\

378. Dan Allah To'olo berfirman,


"Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasob di
antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya.
Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka
itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Dan
barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-
orang yang merugkan dirinya sendin, mereka kekal di dalam neraka
J ahannam." (Al-Mukminun: f 0 1- 103)
379. Dan Allah To'olo berfirman,
"Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Dan gunung-
gunung menjadi seperti bulu (yang beterbangan). Dan tidak ado
seorang pun teman akrab yang menanyakan temannya, sedang

236 Tanda-tanda Kiamat


mereka 'sd/ing merihat. orang
kafir irrgin urtdarktt^ rlia rrolnt
menebus (dirinya) dari adzob
hari itu;":";r;";:rak ,n<tkrryo.
saudaranya, kyum
t'amilinyo yang melindunginyo (didurriu).
orang-orang di atas bumi sertt^thiyo. cjon
x",nuii,oriI,o 1rn"ugh*op
kan) tebusa,n ita
dapat menyeratmatkonnyo.
Sesungguh nya nerako itu
i"iotrioti tidak crapat.
adalah ap'i vr"n [";;eiolak, yang
mengeluposlccn kulit kepala, yang
rnemanggil orarrg yang
m e m b el
aka n g,i a n b e r p a i'n g dar
(harto bendo) lalu! i a {a n n
I

menjimpinnyo ,, (Al-Ma,arij : "


) r; r;;'; n gu m p u k an
1
I

E- I E)
380. Dan Allah To'olo berfirman,
"Dan apabira datang
syora yang n'temekakkan (tiupan
yang kedua), pada hqri ketikar,Jnt,sio sangkarara
rari dari sau,Jionyo, dari ibu
dan bapaknva, dari istri dart onoi-.orokr*r,.
pada hari itu dari mereka i*',riilng
mempunyai urusan yang cukup
Banyak muka pada hari'itu berseri-seri.
menyibukkannyo.
tertowa dangernbira ria.don
banyak (pura) muka pada hari
it, i"rn,tup debu. chn1itutup rogi
kegelapan. Mereka tlvtwt oreh
" itulaht vtorttna
rtr tg-ofaflg yortg kalir
(Abasa: 33-4rj lagi durhoka,"

381. Dan Allah Ta,o/o berfirman.


"Maka apabira marapetaka
u,rg s.rrgo t besor (f1ori Kiontat) terah
datang. pada hari (ketika),r,,,,,i,rio
teri,gat aka, apa ya,g telah
dikerj ak an n y a, d o n d ip e r I i h at k tu t n e r a k
dJ n go n i t or' k p ad a s etiap
a
orang yong melihat "
oreng vang melantpaui "
batas, dan lebih
m e n su t am ak an ke h,Adapun
d u p a n <l t, s. n, o k or"r
tempot tinggar(,nya). Dan acraltttrr
i
ti
r,;;;;;;;"
n er akal a h
orang-orong yang takut kepada
kebesaran Tuhan-nya. ,Ion ,,,",ruuhan
,Jiri dori keinginar.t hqwa
nat's u ny o. rn oka ses nggu
tr h rr ycr s.u r ga l ah mp fin oi' f rira ) .
t ( O rong _
oran s k af i r ) b e r t a n y a k e p a, r a
tu
-te
i "r
M, ;-;;';"oi)" i'J n, u, s h o r i
k e b an gki ta n, k ap
a n k a h te r i artn rua? S.i
a2ak a h t r i,,t gga )
;,",r,i
rn e n v e b utk an ( w aktu cl op at
n v a ) ? Ke p o,J s Tu
n "'
fo'i"iii
kesudahannyo (ketent;o"
ha
b u k a,
peringatan basi s1.7oo
*"i;;;yo)
halryolah rler.rberi Kornu ",,
r i

vangtoktt kepadanya h;,ri;";;;l'kitan1


hari mereka melih.ot saat eada
X"Ao,,g,ilnn itu. mereko (rtrerasa)seokon.
akan tidok pernoh tinggal (di
riuntia)ntelainkan f r"i"rr"r.soio/ di
uaktu sore atau pagi hii.,. (A"-fVuri,at:
34-46)
382 Dan Allah Io'olo berfirman.
'Jongan (
berbuatdemikian). Apabila bumi
diguncangkan bertrrt rt.
turut' dan datanglah Tuhan-ntti.
dii,irnE para ntalaikat berboris
baris

( iirmltirrir n ..\I errr'irn Al- Ir,ar.rm


Ienta ng '2.t7
_-

Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu
manusia barulah ingat, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu
baginya. Dia mengatakan, Alangkah baiknya kiranya aku dahulu
mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini.' Maka pada hari itu
tiada seorang pun dapat menyiksa seperti sikso-Nyo, dan tiada
s g dapat m engikat seperti ikofo n-Nyo. H ai i iw a y an g
eo r on g pu n y an
tenang, kemb alil ah kep ada Tuhan- mu dengan hati y ang puos /ogi
diridhai-N ya. Maka, masuklah ke dalam iama' ah hamba-hamba-Ku,
don masuklah ke dalam surga-Ku. " (Al-Fair: 21-30)

383. Dan Allah To'olo berfirman,


" S udah datangkah kepadamu b erita (tentan g) H ari Pemb al asan?

Bonyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi
kepayahan, memasuki api yang sangot panas (neraka), diberi
minum dengan air dari sunrber yang sangat panas. Mereka tiada
memperoleh makanan selain dari pohon yantgberduri, yangtidak
menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar' Banyak muka
pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya, berada
dalamsurgo yang tinggi, tidak komu dengar di dalamnya perkataan
yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di
dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikon, dan gelas-gelas yang
terletak (di dekatnya), dan bantal-bantal sqndaran yangtersusun,
dan perm adani-perm adani y ang terhampar. M aka, apakah mereka
tidak memperhatikan unta, bagaimona dia diciptakan?" (Al'
Ghasyiyah: l-17)
384. Dan Allah To'olo berfirman,
" Apabila terjadi Han Kiamat, maka teriadinya Kiamat itu tidak dapat
didustakan (disangkat). (Kejadian itu) merendahkan ( satu golongan)
dan meninggikan ( golongan yang loin) . Apabila bumi diguncangkan
sedahsyat-dasyatnya, dan gunung-gunung dihancur-luluhkan
sehancur-hencurnya, maka ia meniadi debu yang beterbangan, don
kamu menjadi tiga golongan, yaitu: Golongan kanan. Alangkah
mulianya golongon kanan itu. Dan golongan kiri' Alangkah
sengsaranya golongan kiri itu. Dan golongan orang-orang yang
paling dahulu beriman. Mereka itulah orang yang didekatkan
(kepada AIIah). Berada dalam surgo-surga kenikmafon. " (Al'
Waqi'ah: l-l2l
Kemudian Allah To'olo menyebutkan balasan bagi masing-masing
dari ketiga golongan tersebut saat mereka menghadap ke hadirat Ilahi,

234 Huru-hara Hari Kiamat


-

sebal;aimana kami lerangkan c'lalanr tafsir kami, ketika menafsirkan akhir


suralyang mulia ini.

385. Dan Allah To'olo berfirman,


. t t . -i .. i , - , t ,r..
-o.A--.^,1 [l:i 'i'i
--4) ",,? Ul,(ni tt (.H#O.P
lrli dt,'orq :.!,: "|;2,'t; #V JFA
r
"\'t;:i,
[r- ;rr] r,:i, "* T-* ,i-'u'*<i JrX-
:

"Maka berpalinglah kamu dari mereka. (lngatlah) hari (ketika)


seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuofu yang tidak
nenyenongkan (Llari PentbalasonJ. Som bil menundukkan
pandangan mereka, mereka keluar dari kuburan. seakan-akan
rnereka belalang yang beterbongan. Mereka datang dengan cepat
k ep ad a p e n y e r u itu. S e dang o r an g- o r ang kaf ir b er koto,' I nil ah h or i

yang berat. "' (Al-Qamar: 6-8)

386. Dan Allah To'olo berfirman,


" (Yaiht) pada
hari ( ketika) bum i diganti dengan bumi y an g I ai r-t, dan
(demikian pulo) Iangit. Dan mereka semuanyo (di padangMahsyar)
berkumpul menghadap ke hadirat Allah Yang Maha Escr logi
Mahaperkasa. Dan kamu akan melihat orang-orang yangberdosa
pada hari itu diikat bersamo dengon belenggu. Pakaian mereka
adalah dari pelangkin (ter), dan muka mereka ditutup oleh api
neraka, agar Allah memberi pembalasan kepadatiap-tiap orang atas
ap a y an g dio uso ho ko n. Ses u n ggu h ny a AII ah M ahacepat h iso b -Nyo.
( Al -
Q ur' an ) ini adal ah p e n j el asan y ang sempurna b ag m an usia, dan
supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalahTuhanYang
Moha Eso, don agar orang-orang yang berakal mengambil
pelajaran. " (lbrahim : 48-52)

387. Dan Allah To'olo berfirman,


"(Dia-lah) Yang Mahatinggi derajat-N.ya, Yang mempunyai 'Arsy,
Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya kepada
siapa pun yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambo-Nyo,
supaya dia mempenngatkan ( manusia) tentang hari pertemuan (Hari
Kiamat), ( y aitu) hari (ketika) m ereka keluar ( dari kubur), tiada suatu
pun dari hal-ihwal mereka yangtersembunyi bagi Allah. (Lalu AIIah
berfirman),'Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?'
Kepunyaan AllahYang Maho Eso lagi Maha Mengalahkan. Pada hari

GambaranAl-Qur'anAl-KarimTentang... 239
-
ini tiap - tiap j iw a dib er i b ol asar t at as a pa y an g dn t sahuk o r n y a f d uk
i

ada yong dirugikon pado hari inr. Sesungguhnga Alloh atrwl cepal
hisabnya. " (Al-Ivlukmln : I 5' I 7 )

388. Dan Allah To'olo berfirman.


" B er il ah mereka per in gatan te ntang ha r i y an g dekat ( H ar i Kiam at)

(Yaitu) ketika hoti (menyesok/ somp oi di kerongkongan dengan


menahan kesedihan. Orang-orong yong zholim tidak ntempunyai
teman setio seorong pun dan tidak (pula) mempunyoi seorang
pemberi syat'oot yang diterima syofaotnyo. Allah mengetohui
( pandongan) matu yong khianat don apa yang disembuny ikon oleh
hoti. Dan AIIoh menghukum dengan keodilon, Dan sembohon-
sembahon yang mereko sembah selain Allah itu tidok dopot
menghukum dengansuotu opa pun. Sesungguh nya Allah, Dia-lah
Yang M aho M endengar lagi M aho M elihat. " (Al'Muhm I n : I E'20)

389. Dan Allah To'olo berfirman.


"Ses u n ggu hn y o Tihon' m u hany ol ah AII oh, y an g tidok oda tuh an
(yong berhak disemboh) selain Dia' Pengefohuon-Nya meliputi
segala sesuofu. Demikianlah Kami kisohkon kepadamu
(Muhammad) sebagion kisoh umat yang teloh lalu, don
sesungguh nnyateloh Kami berikan kepadomu dori sisiKomisuotu
peringatan ( AI -Qur' an) . B arangsiapa yong berpaling daripada Al -
Qur'on. mokasesungguh nyo dio akon memikul doso yangbesor di
Hari Kiamot. mereka kekal di dalam keodaan itu. Don amat burukloh
doso ifu sebagai beban atas mereko di Hari Kiomat. (Yaitu) di hori
(yang poda wat:tu itu) ditiup songkokola, don Kami akon
mengumpulkan pada hari itu orang-orong yongberdosa dengon
muka yang biru buram. Mereko berbisik-bisik sesomo mereka:
"Komu tidak tinggal (di dunia) melainkan honya sepuluh (hari) ' Kami
Iebih mengetahui apo yong mereka katokan, ketika orang yang
paling lurus jalonnya diontaro mereka berkots, 'Kamu tidak tinggal
( di dunia) melainkan hanya sehari.' Don mereka bertanya kepodomu

tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, 'Tuhon'ku okon


m e nghancurkanny a ( di H a r i Ki am at) se hancur - han cur n y a. ol u D io I

akan menjadikan (bekas) gunung-gunungitu datar samo sekoli, tidak


odo sedikit pun komu lihot podanya tempat yang rendah maupun
y ang tin ggi. fuda har i itu m o n usio m engikuti ( m enui u kep ada suar o)
penyeru dengon tidak berbelok-belok. Don merendahloh semuQ
s uo ro kepado Yang M aha Pem ur ah. M aka, kam u tidok m e nden
gar
kecuali bisikon soja. Pada hari itu tidak berguna syat'aat, kecuali

Huru-hara Hari Kiamat

L
I
-
( syafaat) orong yang telah diberi izin oleh Allah Yang Maha Pemurah,
sedangDiatelah meridhoi perkataannya. Dia rnengetahui apa yang
ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka,
sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya. Dan
tunduklah semua muka (dengan berendah diri) di hadapanYang
Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan
sesungguhnya telah rnerugilah orang yang telah melakuksn
kezhaliman. " (Thaha: 98-111)

390. Dan Allah To'olo berfirman,


i tt - 7- ; _, .-... ,, 1 t-.,i o-t.
t'.,ri .
! -p j \Fi\ t*\;
2..
Cr-, .f! ,.rt -5..-rr2 U Jn I W\:-r
r.E:
'"rl,.Jli
e 'u'
;6rv fu !; ':^L !, y'?
Ir o t:;lr]
"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah)
sebagion dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum
datang hari dimana tidak ado lagi jual-beli, tidak ada lagi
persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaaL Dan orang-
or an g kaf ir itul ah or ong- or on g y an g zhalim. " (Al-Baqarah : 2 5 4 )

391. Dan Allah To'alo berfirman.


t.P
-.-. i.t t ij
13
U '5
L.z "---i
t) *jj all
'-g
Q erJ "j \' .

[rrr:;;Jr] @;t otlY." ! Si ,:;.4


" dirimu dari ( adzab y ang terj adi p ada) hari dimana
D an p elihar alah
kamu senlua sekalian dikembalikan kepada AIIah. Kemudion
mosing-mos ing diri diberi balasan yang sempurna atas apa yang telah
dikerjakannya, dedang mereka sedikit pun tidak dianiaya." (Al-
Baqarah:281l,
392. D anAllah To'olo berfirm an,
"Pada hari dimana ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka
yang hitam muram. Adopun orang-orang yang hitam muram
mukanga, mc,ka (kepada mereka dikatakan), 'Kenapa kamu kat'ir
sesudch kamu b eriman? Karena itu, rasakanlah adzab diseb abkan
kekat'iranmu itu.' Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya,
maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga) , mereka kekal di
dalamnya." (Ali Imran: 106-107)

Gambaran Al-Qur'an Al-Karim Tentang 241


--

393. Dan Allah Ta' alaberfirman,


"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta"
rampasan perang). Barangsiapa berkhianat (dalam uruson
rampasan perang itu), maka pada Hari Kiamst dia akan datang
membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudiantiap-tiap diri
akan diberi pembalason ofos apa yang dia kerjakan dengan
(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (Ali Imran:
161)
394. Dan Allah To'olo berfirman,
"(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan padatiap-tiap
umat seorang soksi atas mereka dari kalangan mereka sendiri, dan
Kami datangkan kamu (M uhammmad) menj adi soksi atas selur uh
umat manusio. Don Kami turunkan kepadamu AI-Kitab (Al-Qur' an)
untuk menjelaskan segala sesuofu dan petunjuk serta rahmat bagi
orang- orang y ang berserah diri. " (An-Nahl : 89)

395. Dan Allah To'olo berfirman,


"Dan (ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan dari tiap-tiap
umat seorang soksi (rasul) , kemudian tidak diizinkan kepada orang-
orang yang kafir (untuk membela diri), dan tidak (pula) mereka
dibolehkan meminta maaf . Dan apabila orang-orang zhalim telah
menyaksikan adzab, maka tidaklah diringankan adzab bag mereka,
dan tidak pula mereka dibei tangguh. Dan apabila orang-orang yang
mempersekutukan (AIIah) melihat sekutu-sekutu mereka, mereka
beikata, 'YaTuhan kami, mereka inilah sekufu-sekutu kami, yang
dahulu kami semb ah selain dan Engkau.' Lalu skutu- sekutu mer.gka
mengatakan kepada mereka, 'Sesungguh nya kamu benar-benar
orang yang dusta.' D an sekutu-sekufu itu menyatakan ketundukan-
nya kepada AIIah, dan pada hari itu hilonglah dari orang-orang
musyrik itu apa yang selalu mereka ada-adakan. Orang-orang yong
kat'ir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan
kepada merekasiksoon di atas siksoon, disebabkan mereka selalu
b erbuat kerusakan. " (An-Nahl : 84-88)

396. Dan Allah To'olo berfirman,


"AIIah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia.
Sesungguh nya Dia akan mengumpulkan kamu di Hari Kiamat, yang
tidak ada keraguan tentang (terjadi)-nya. Dan siapakah yang lebih
b en ar p erk ataan ( ny a) darip ada AII ah? " (An-Ni sa' : 87 )

397 . DanAllah To'olo berfirman,

242 Huru-hara Hari Kiamat


-
"Maka demi Pemelihara langit dan bumi, sesungguh nya yang
dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi), seperti perkataan
yang kamu ucapkan. " (Adlz-D zariyat: 23)

398. Dan Allah To'olo berfirman,


" (lngatlah) , hari diwaldu AIIah mengumpulkan para Rasul, Ialu Allah

bertanya (kepada mereka), 'Apa jawaban kaummu terhadap


( seruon) -mu?' Para Rasul menjawab, Tidak ada pengetalutan kami

(tentang itu) , sesungguhnya Engkau-lah Yang Maha Mengetahui


perkara yang ghaib. "' (Al-Ma' idah: 109)

399. Dan Allah To'olo berfirman,


"Makasesungguh nya Kami akan menanyai umat-umat yang telah
diufus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnyaKami akan
menanyai (pula) rosu/-rosu/ (Kami). Maka,sesungguhn ya akan Kami
kabarkan kepada mereka (apa-apa yangtelah mereka perbuat),
sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka) , dan Kami sekali-kali
tidak j auh ( dari mereka) . Timb angan pada hari itu ialah kebenaran
( ke adil an ) . M aka, b ar an gsi ap a b er at ti m b angan keb aikanny a,

mereka itulah orang-orang yangberuntung. Dan barangsiapa yang


ringan timbangan kebaikannya, itulah orang-orang yang meruEkan
dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat
Kami." (Al-Araf:6-9)
400. Dan Allah To'olo berfirman,
"Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan
dihadapkan (dimukanya). Begitu (juga) kejahatan yang telah
dikerjakannya. Dia ingin andaikan antara dia dengan hari itu ada
mosa yang jauh. Dan AIIah memperingatkan kamu terhadap Diri
(s i kso/ -Nyo . D an AII ah M aha Pe ny ay ang terhadap hamb a - hamb a -
Nyo." (Ali lmran: 30)
40 1. Dan Allah Ta' al a berfirm an,
"Sehingga apabila orang-orong yang berpaling itu datang kepada
Kami (di Hari Kamat), dia berkata (kepada setan), Aduhai, andaikan
(jarak) antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat.'
Maka setan itu adalah sejahat-jahat teman (yang menyertai
manusia) . (Harapanmu itu) sekali-kali tidak akan memberi manf aat
kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya (dirimu
sendiri). Sesungguhnyakamu bersekutu dalam adzab itu." (Az-
Zukhruf:38-89)

Gambaran Al-Qur'an Al-Karrm Tentang... 243


=.-l

402. Dan Allah To'olo berfirman,


" (lngatlah) suatu hari dimana Kami mengumpulkan mereka

semuanya, kemudian Kami berkata kepada orong-orang yang


m empersekutukan (Tuhan),'Tbtaplah kamu dan sekutu-sekutumu di
tempatmu (masing-masing)!' Lalu Kami pisahkan mereka, dan
berkatalah sekutu-sekutu mereka,' Kamu sekali-kali tidak pernoh
menyembah kami. Dan cukuplah AIIah menjadi saksi antara kami
dan kam u, b ahw a kam i tidok tahu m enahu tentang p eny emb ahan
kamu (kepada kami) .' Di tempat itu (padangMahsyar) , tiap-tiap diri
merasakan pembalasan atas apa yangtelah dikerjakonnya dahulu,
dan mereka dikembalikan kepoda Alloh Pelindung mereka yang
sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-
adakan." (Yunus: 2E - 30)
403. Dan Allah To'qlo berfirman,
"Pada hari itu diberitakan kepado monusio apo yang telah
dikerjakonnya dan opa yong dilalaikonnya. Bahkan manusia itu
menjadi solcsi afos dirinya sendiri, meskipun dia mengemukokan
alason-alasannya. Janganlah kamu gerakkon lidahmu untuk
(membaca) AI-Qur' an karena hendak cepot-cepat (menguasai) nya.
Sesunggu h nya atos tanggungan Kamil ah mengump ulkannya ( di
dalam dadamu) dan (membuotmu pandai) membacanya. Apabila
Kami telah selesai membocakonnya, maka ikutilah bacaannya itu. "
(Al-Qiyamah: l3-lE)
404. Dan Allah To'olo berfirman,
"Dan tiap-tiap manusia telah Kami tetopkan amal perbuatannyo
( sebagaimana tetopnya kalung) poda lehemya. D an Kami keluarkan

bagtnya poda Hari Kiomat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.


'Bacalah kitabmu, cukuploh dirimu sendiri pada waktu ini sebagai
penghitung terhadapmu. "' (Al-lsra' : 1 3- 1 4)
405. Dan Allah Subhon ahu waTa'qla berfirman,
"Dan berikanlah peringatan kepada monusia terhadap hari dimona
mereka didatangi adzab. Maka berkataloh orang-orang yang zholim:
'YaTUhan kami, beri tangguhlah kami (kembalikan kami ke dunio)
walaupun dalam woktu yangsedikit, niscayakami akan mematuhi
seruanEngkau, dan akan mengikuti rasul-rasul.' (lkpada mereka
dikatakan), 'Bukankah kamu telah bersumpoh dohulu (di dunia),
b ahwa sekali -koli kamu tidak aka n b i noso. D an kam u tel oh tinggol di
tempt-tempat kediaman orang- orong yang menganiay a diri nte.r eko
sendiri? "' (lbrahim: 44-451

Huru-hara Hari l(iamat


.7

406. Dan Allah To'olo berfirman,


" D an (ingatlah) hari (ketika) langit pecah-belah mengeluarkart kabut.

dan diturunkanlah para malaikat bergelombang- gelombang.


Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan TUhan Yang
Maha Pemurah. Dan adalah (hari itu), hari yang penuh kesukaran
bagi orang-orang yang kat'ir. Dan (ingatlah) hari (ketika) orang yang
zhalim itu menggiEt dua tangannya, seraya berkata, Aduhai, kiranya
(dulu) aku mengambil ialan ( yang lurus) bersama Rasul. Kecelakaan
besarlah bagiku, kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si Fulan
sebagai teman akrab (ku). Sesungguh nya dia telah menyesatkan aku
dan AI-Qur' an, ketika AI-Qur' an itu datang kepadaku.' Dan setan itu
tidak akan menolong manusia. " (Al-Furqan: 25-29\

407. Dan Allah Ta' ala berfirman,


"Dan (ingatlah) hari dimana Allah menghimpun mereka (orang-
orang musyrik) beserta apa gangmereka sembah selain Allah,lalu
Allah berkata (kepada yang disembah), 'Apakah kamu yang
menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirikah yang
sesof dari jalan (yang benar)? Mereka (yang disembah itu)
menjawab, Mahasuci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil
selain Engkau menjadi pelindung. Akan tetapi Engkau telah
memberi mereka dan bapak-bapak merekakenikmatan hidup,
sampai mereka lupa mengngat (Engkau), dan mereka adalah kaum
yang binasa. Dengan demikian, sesungguh nya mereka (yang
disembah itu) telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu
katakan. OIeh karena itu, kamu tidak akan dapat menolak ( adzab),
dan tidak akan dapat menolong (dinmu). Dan barangsiapa di antara
kamu yang berbuat zhalim, niscaya Kami rasakan kepadanya adzab
yang besar." (Al-Furqan: 17- 19)

408. Dan Allah To'olo berfirman,


"lni adalah hori, dimana merekotidak dapat berbicara, dan tidak
diizinkan kepada mereka meminta moaf , sehingga mereka
(takkan) mendapat maaf . Kecelakaan yang besarlah poda hori itu
bagi orang-orong yang mendusfokon (hari kebangkitan). Ini
adalah hari keputusan. (Pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu
dan orang-orang yangterdahulu. Jika kamu mempunyai tipu-
daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku. " (Al-
Mursalat:35-39)
409. Dan Allah To'olo berfirman,

Gambaran Al-Qur'an Al-l{arim Tentang... 245


" an (ingatlah) hari dimana Allah menyeru mereka seraya berkata,
D
"Dimanakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan itu?
B e r kata I ah o r an g - o r an g y an g tel ah tetap Lukunt o n otos m er eka,' Ya
Tu hon kan t i, m er eka inil ah or on g- or ang y an g tel ah kom i sesatkan itu.
Kam i tel ah m eny esatkan m er eka, seb agai rn an a kam i ( sendir i) sesot.
Kami merryatakan berlepas diri (dari nereka) kepada Engkau'
Mereka sekali-kali tidak menyembah kami"' Dikatakan (kepado
n"tereka). 'Seruloh olehntu sekutu-sekutumu itu.' Lalu mereka
m e n y er u n y a. ter m em p erkenankon
ny ata s ekutu - sekutu itu tidok
(seruan) rnereka. Dan (ketika) mereka melihat ctdzab, (mereka
berangan-artgan) andaikan dohulu mereka rnenerima petunjuk. Dan
(ingattoh) hari dimana Allah menyeru nereka, seraya berkata.
'Apakah iawabanmu kepada para Rasul?' Maka gelaploh bagi
mereka segala rnacam o/oson poda hari itu. korena itu mereka tidak
so/ing tanya'rnenanyo. " (Al-Qashash: 62-66)

410. Dan Allah To'olo berfirman,


"lni adalah hari dimana mereka tidak dapat berbicara, dan tidok
.Jiizinkan nt ereka meminta n'raat', sehingga mereka (tidak) mendapat
maaf . Kecelakoon yang besorlah pada hari itu bagi orang-orang yang
mendustakan (agama). " (Al-Mursalat: 35-37)
Tidak dapat berbicara. maksud tidak dapat menyampaikan alasan
apa pun yang berguna bagi nlereka.

411. Dan Allah To'olo berfirman,


',
,--
:,.i ), *{* r--s C Vt yt g1 3t.;!aQ
'u'i- L-K Y frL ,-FS
it '.' I t-
).t-
(.>

Ir t-rr:et^j!l] (,lD

"Kemudian tidok ada lagi fitnah (yang dapat dilakukan oleh) mereko
selain mengatakan, 'Demi AIIah, Tuhan kami, kami bukan orang
musyrik.' Lihatlah, bagaimana mereka berdusta terhadap diri
mereka sendiri, dan hilanglah dari mereka sembahan-sembahan
yang dahulu mereka ada-adakan " (Al-An am:23'241

4I2.Dem\kran pula Allah To'olo berfirman,


" (lngatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan AIIah, Ialu
mereka bersumpah kepada-Nya, (bohwa mereka bukon orang
musynk) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka

246 Huru-hara Hari Kiamat


mengangko bohwa nrereko berada podu surttu (kebenur on)
Ketahuilah, bahwa sesungguh nyo ner ekalah oran.q-or or)!J
pendusta. " (Al-Mujadilah: 18)
Kenapakah mereka tidak berubah juga sikapnya? Denrikian talsir an
ayat di atas, sebagaimana pernyataan Ibnu Abbas ketika menlawab
mengenaisikap mereka kelak riwayat Al-Bukharidari Ibnu
Abbas- kepada seseorang yang-dalam
menanyakan hal itu kepadanya
413. Dan demikian pulaAllah Ta'alaberfirman,
""Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain
b er b a ntah - b antahan. Par o p e ngikut b erkat a ( k ep ad a p et n im p i n -

pemimpin mereko): 'Sesungguh nya kamulah yang datong kepada


kami dari kanan.' Para pemimpin menjawab,'Sebenarnya kamulah
yang tidak beriman. Don sekali-koli komi tidok berkuasa
terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. Mako
pastilah putusan (adzab) Tuhan kita menimpa atas kita. Dan
sesungguhn ya kami pun akan merasakannya juga. Kami memang
telah menyesatkan kamu, (tapi) sesungguhnya kami punsesofjugo.'
Maka, sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-somo dalam
' adzab.Sesungguhnya, demikianlahKami berbuatterhadap orang-
orang jahaf. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan
kepada mereka, 'Laa llaaha lllallah' (Tiada Tuhan yang berhak
disembah melainkan Allah), mereka menyombongkan diri, dan
mereka berkata, 'Sungguhkah kami horus meninggalkan
sesembahan- sesembahan kami demi ( menur uti) seorang peny air
gilo?' Sebenornya dia (Muhammad) telah datang membawa
kebenaran dan membenarkan Rosu/-rosu/ (sebelumnyo). " (Ash-
Shaffat:27-371
414. Dan Allah To'olo berfirman,
"Den merekaberkata, 'Bilakah (terjadinya) janji ini (Hari Kiamat),
jika kamu adalah orang-orang yang benar?' Mereka tidak menunggu
melainkan satu teriakan Sojo yang akan membinasakan mereka
ketika mereka sedangbertengkar. Lalu mereka tiada kuasa membuat
suofu u.rosiof pun, dan tidak (pula) dapat kembali kepada
keluargonya. D an ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar
dengan segera dari kuburnya (menuju) kepadaTuhan mereka.
Mereka berkata, 'Aduh celakalah komi! Siopokoh yang
membangkitkan kami dari tempat tidur (kubur) kami?' Inilah yang
dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-
rasul(Nya) . Tidak adalah teriakan itu selain sekalitenakan saja, maka

Gambaran Al-Qur'an Al-Karim Tentang 247


tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami. Maka pado han
itu seseorang hdak akan diruEkan sedikit pun, dan kamu tidak diberi
balasan kecuali atas apa yang telah kamu kerjakan. " (Yasin: 48-54)
l
415. Dan Allah To'olo berfirman,
I
i{v -, tr
, ti -. a- /- !-7.. .z
-r-Ul f.rLe (i._tjl -)Pra- J-r
/t
u.l
t/ a--
arul t
'.
f_F (rs
irl Jli 3)';-)"^:4t A4 6Jg)i \J;;
't-
I
/ f=":'
'\--'r

,-,(rti c ,t]tl3 tt\ ,s\i)t


t.
9 ti .
ljabl 1:F
u-#
. l'nl

"Dan pada hari terjadinya Kiamat, di hari itu mereka (manusia)


bergolong-golongan. Adapun orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal ssleh, maka mereka di dalam taman (surga)
bergembira. Adapun orang-orang yang kat'ir dan mendustakan ayat-
ayatKami (AI-Qur'an) serta (mendustakan) menemui hari akhirat,
maka mereka tetap berada di dalam siksoon (neraka). " (Ar-Rum:
14-r6)
416. Dan Allah To'olo berfirman,
" OIeh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus

(lslam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak
(kedatangannya) . Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barangsiapo
yang kat'ir, maka dia sendirilah yang menanggung (akibat)
kekafirannya itu. Dan barangsiapa yang beramal saleh, maka untuk
diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang
menyenangkan). " (Ar-Rum: 43-44)

477 . DanAllah To'olo berfirman,


" Danpada hari terj adiny a Kiam at, bersumpahlah oron g- orang y ang
berdosa, (bahwa) mereka tidak tinggal (dolam kubur) melainkan
sesoot (saja). Seperti itulah mereka selalu dipalingkan (dari
kebenaran) . Sedang orang-orangyang diberi ilmu pengetahuan dan
keimanan berkata (kepada orang-orang yang kafir) , ' Sesungguhnya
kamu teloh tinggal (dalom kubur) menurut ketetapon AIIah, sampai
hari kebangkitan. Maka, inilah hari kebangkitan itu. Akan tetapi
kamu selalu tidak meyakini(nya).' Maka, pada hari itu tidak
bermanfaat (lagi) bagi orang-orong yang zhalim permintaan maal

Huru-hara Hari Kiamat


-
mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi. "
(Ar-Rum:55-57)
418. Dan Allah To'olo berfirman,

i;t4 ?Qt. {pi lr"-, ?4 X:X ;;:


^(JJ;.-r

eU;! I cJ [-9

Itr-t.:L] @)i;"ta* ii,ili


"Dan (ingatlah) hari dimana Allah mengumpulkan mereka
setnuonya, kemudian AIIah berfirman kepada para malaikat,
'Apakah mereko ini dahulu menyembah kamu?' Malaikat-malaikat
itu n t e ni aw ab.' M ahasu ci En gkau. En gkaulah Kekasih kam i, b ukan
m e r e k a. B ahk an m er eka tel ah m eny e mb ah j in. Keb an y akan m er eka
berhttan kepada iin itu.' Maka pada hari ini sebagian kamu tidak
berktrcsa (untuk memberikan) kemonfaatan don tidak pula
kentadharatan kepada sebagian gang lain. Dan Kami katakan
kepacla orang-orang yang zhalim . 'Rasakanlah olehmu adzab neraka
yang clahulunyo kamu dustakan if u. "' (Saba' : 4O-42l'

419. Dan Allah To'ola berfirman.


"Hai rnanusia, bertakwalah kepadaTuhan-mu, dan takutlah okan
suatu hari dimana seorang bapak tidak dapat menolong anaknya,
dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikit pun.
Ses u n ggu h n y o j an i i AII ah adal ah b en ar. M aka, j an ganl ah s ekali - k al i
kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu
(syaitan) mentperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah."
(Luqman:33)
420 . D anAllah Io'olo berfirm an,
"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
pelajaran bagi orang-orang yangtakut kepada adzab akhirat. Hari
Kiomat itu hari dimana semua manusia dikumpulkan untuk
(ntenghodopi)nya. Dan hari itu odalah hori yang disaksikan (oleh
sego/o makhluk). Dan kami takkan mengundurkannga melainkon

Gambaran Al-Qu r'an Ai-Karim Tentang 249


sampai w al&r y ang tertentu. D i kala datnng han itu, tidak ada seorang
pun yang berbicara, melainkan atas izin-Nya. Maka, di antara
mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-
orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, dimana
mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan (merintih).
M er ek a kekal di dal amn y a sel am a ada lanEt dan b um i, kecuali jika
Tihan- mu m enghen daki ( y ang lo i n) . Ses u ngguhny a Tuhan- mu
Maha Melaksanakan terhadap apa yang Dia dikehendaki. Adapun
orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga.
Mereka kekal di dalamnya selama ada lanEt dan bumi, kecuali jika
Tuhan-mu menghendaki (yang lain), sebagai karunia yang tiada
putus-putusnya. " (Hud: 103- 108)

421. Dan Allah To'olo berfirman,


"Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suofu waktu yang
ditetapkan, yaitu hari ditiupnya sangkakala, lalu kamu datang
berkelompok-kelompok. D an dibukalah langit, maka terdapatlah
beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi
fatamorganalah ia. Sesunggn rh nya neraka J ahannam itu (padanya)
ada tempat pengintai. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang
yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad
Iamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak
(pula mendapat) minuman, selain air yang mendidih dan nanoh,
sebagai pembalasan yang sehmpol. Sesunggu hya mereka dulu tidak
takut kepada hisab, dan mendusfokon ayat-ayat Kami dengan
sesungg.rh- sungguhnya. Dan segalo sesuafu su dah Kami catat dalam
suatu kitab. Karena itu, rasakanlah. Lalu, kami sekali-kali tidak akan
menambah kepada kamu selain adzab. Sesungguh nya orang-orang
yang bertakwa mendapat kemenangan, (yaitu) kebun-kebun dan
buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas
yang p enuh (b erisi minuman) . D isana mereka tidak mendengar
perkataan yong sio-sio dan tidak (pula perkataan) dusta. Sebagai
balasan dari TUhan-mu, dan pemberian yang cukup banyak. (Yaitu)
Tuhon yang memelihara langit dan bumi dan apa-apa yang ada di
antara keduanya;Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat
berbicara dengan Dia. Pada han, kehka ruh dan para malaikat berdin
bershat'-shat', mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang diberi
izin olehT|hanYangMaha Pemurah; dan dia mengucapkan kata
yang benar. ltulah hari yang pasti terjadi. Maka, barangsiapa yang
menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tihan-
nya. Sesun gguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai

25O Huru-hara Hari Kiamat


orang kolirl sikso yang dekat, pada hari manusia melihat apo yong
telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata,
"Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah." (An-
Naba' : 17-4O)
422. DanAllah To'olo berfirm an.
"Dengen menyebut naftte Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Peny ay ang. Apabil a matahari digulung, dan apabila bintang-bintang
berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila
unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak dipedulikan), dan apabila
binatang-binatang lior dikumpulkan, dan apobila lautan dipanaskan,
dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh), apabila bayi
perempuon yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah
dia dibunuh, dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia)
dibuka, dan apabilalangit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim
dinyalokan, don apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan
m en getahui ap a y ang tel ah dikerj akanny a. " (AtlTakw ir : 1 - I 4 )

423. Dan Allah To'olo berfirman,


"Dengan menyebut nomo AllahYongMahaPengasih lagi Maho
Penyayang. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang
jatuh berserakan, dan apabila lautan diluapkon, dan apabila
kub ur an- kubur an dibongkar, maka tiap -tiap jiwa akan m engetahui
apa yangtelah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Hai manusia,
apokah yang telah memperdayakan kamu (sehingga berbuat
durhaka) terhadap Tuhan-muYang Maha Pemurah. Yangteloh
menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan
menjadikan (susunon tubuh)mu seimbang. Dalam bentuk apa pun
yang dkehendak-Nya, Dia menyusun fubuhmu? Bukan hanya
durhaka saja, bahkan kamu mendustakan Hari Pembalasan.
Padahal sesungguhnya bagi kamu odo (malaikat-moloikat) yong
mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (disisi Allah), dan yang
m e nc atat ( p ekerj aan - p ek erj aanm u itu) . M ereka m e n getahu i ap a
yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak
berbakti, benar-benar berada dalam surgo yang penuh
kenikmatan, Don sesun gguhnya orang-orang yang durhaka, benar-
benar berada dalam neraka. Mereka mosuk ke dalamnya pada Hari
Pembalasan. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka
itu. Tahukah kamu apakah Hari Pembalasan itu? Sekali lagi,
tahukah kamu apakah Hari Pemboloson itu? (Yaitu) hari (ketika)
seseorong tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain.

Gambaran Al-Qur'an Al-Karim Tentang... 251


Dan segola uruson poda hari itu dalam kekuasaan Alloh. " (Al-
lnfithar: 1-19)
424. D an Nlah To'olo berfirm an,
' Ap ab il a I an git terb el ah, dan p otuh kep ada Tuhan -ny a, do n s udo h
se'mestinya langit itu patuh. Apabila bumi diratakan, dan
memuntohkan apa yong oda di dolamnya dan meniadi kosong, sedo
-
patuh kepadaTuhon-nya, dan sudah semestinyo bumi itu patuh.
(fuda *oktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatonnyo) . Hoi
monusio, sesungguh nya kamu telah bekeria sungguh-sungguh
menuiu Tuhan- mu, m aka pasti komu akan menem u -Nyo' Adopun i

orang yong diberikan kitabnyo dari sebelah konannyo, maka dio


okaidiperikso dengan pemeriksoon yong mudoh, dan dia okon
kemboii kepada kaumnya (yang somo-somo beriman) dengan
gembira. Adapun orong yang diberikan kitabnya dori belakang,
mako dio akan berteriak, 'celakalah aku.' Dan dia akan mosuk ke
dalom api yong menyala-ngola (neraka). sesunggu hnya dia dohulu
(di dunia) bergembira di kolangan kaumnya (yang sama-sama kat'ir).
Sesungguh nyo dia dulu yakin, bahwa dia sekali-koli tidok okan
l<emUili ( kepada Tuhan-ny a) . ( B ukon demikion), y ong benar,
sesungguhnya Tuhan-nya selalu melihotnya' " (Al-lnsyiqaq: 1' I 5)

425.lmam Ahmad meriwayatkan, bahwa perawi hadits ini telah


mendengar Ibnu umar berkata, Rasulullah shollallohu Alaihi wa
Sallambersabda,

I Btl';trt *
i"
qf., ^fk i,r;1t i;.
-
A'Pi'oi i;
' ,
j*;it t;l'r e'J.;r
"ul-lr
sY'1 e
'r11)t
,,Borongsiapa ingin menyaksikan Hari Kiamat jelas-ielas seperti
melihal dengan mata kepalq mako bacalah surat, 'Idzas Syomsu
Kuwwirat, wa ldzas Somao'unfatharat', dan 'Wa ldzas
Somoo ' unsyaqqat.' Dan saya kira beliau juga mengatakan,
'Don
surotHud."'

rt{€**{<

2!t2 Hum-haraHariKiamat
EAMBARAN AI.OUR'AN AL.KARIM
DAN HANITS-HAfIITS RASUL sAW
TENTANE KENEERIAN.KENEERIAN
BAN PERISTIWA-PERISTIWA
DAHSYAT DI HARI KIAMAT

426 . Allah Ta' al a berf irm an,


t 3.. t t, t. .i
- t tt. '. t3i '^l,
.r"t'J I *- fF- li-; f+; f.d. :C Jy# f*-t elril iJi,- Yl

[r- r :d^ii.tltJ
@'*-.ls:i :;7
"Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan
dibangkitkan pada suofu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika)
monusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam." (Al.
Muthaffifin:4-6)
427 .Dalam sebuah hadits shahih diterangkan, bahwa manusia di hari itu
berdiri, tenggelam dalam keringat masing-masing sampai ke
pertengahan telinga mereka. Dan dalam hadits yang lain dinyatakan,
kondisi mereka berbeda-beda tergantung am alnya, sebagaim ana
diterangkan di atas. Sedang dalam hadits mengenai syafaat seperti
yang akan diterangkan nanti, dinyatakan:

,F'*U' e',e'r'K iqti';-'qt u';i:r*er o1

.Jctri #}'-/;u;+
Gambaran Al-Qur'an Al-Karim dan Hadits-hadits. .. 253
di Hari Kiamat
428. Diriwayatkan dalanr sebuah hadits shahih dari Abi Hurairah
Radhiy illah u A nh, .b a h wa Rasulullah Shall all ahu
AI aihi .uo Sa llom
bersabda,
,
|"
tototao.

'i' .') J:tJr rL.)r +t9' )! J| ! t;" * ,,e'frt'dtr-"e


e.trL: ,:>*'r1 ;*t;lt e'& fritr"r't ^nt;;ti.t^, a

----4i .,l; il---\'o-b) |F' r', *6'n't^*r;Zt dJr

"rt:r4',j:r2: "b' 'isr uwi


e GvL:v r', ;ti* )G't
it+'gs t;'^i;- e I
,,AdatujuhgolonganmanusiamendapatngunganAllahpadahari,
riwayat lain:
dimana tidak adaTaungan selainnoungon-Ny a -dalam
pemuda yang
selain naungan Arsy-Nyo- yaitu: pemimpin yang adil'
yong
tumbuh dalam keadaansenonfioso taat kepada Allah, orang
hatinyatertambatdimesjid,orangyangdiajak(berkencan)oleh
seorang wanita berkedudukan dan cantik, namun
dia berkata,
'Sesunlgu hnya aku takutkepada Allah,' dua orang yang saling
berpisah karena
menciitii karena AIIah, keduanya berkumpul dan
Allah,danorongyangbersediakahdenganmerahasiakannya'
yang disedekahkan
sehingga tangan"kirtnyi ttdot mengetahui apa
olehtangankanannYa'"

Kabar Gembira bagi Kaum Mukminin


42g.Diriwayatkan dari Ibnu IJmar Radhiyatlahu Anhu, Rasulullah
Shallallahu Alaihi r.uo Sollom bersabda,

Mustim dalam Shohihnya, KitobAl-


l. HR. Al-Bukhari g/11 , At-l'irmidzi, Bob Tolsir S urdA!-Muthoffifn,
dalam Musnof,nyaT 1203 2/418 dengan san*d shahih'
Jonnah, Bob Silot Al-Qiyamah, dan Ahmad '

254 Huru-hara Hari Kiamat


,r--

z
ei:::|;'t't eij ,,tr:,:;'ti'r yt tit y ,yi *;
t t 2 . tt , '
u''--'A't'rn"'r'i, f -,rlt3'*,q ir vt ) Jr! oss
^rt
.opt &;;i.r- /r I;ir
"Orang yang senonfios a mengucapkan,'Laa llaaha lllallaah' takkan
mengalami kesepian dalam kuburnya maupun pada Hart
Penghimpunan (Yaumul Mahsyar). S. polcon-olco n aku telah berada
bersama mereka saat mengibaskan debu dari waj ah mereka *r ay a
b erkata,' S egal a puji b agi Allah, y ang telah menghilangkan
kesedihandarikami."'
Aku katakan : Hadits ini diperkuat Al-Qur' an Al-'Azhim .

430. Yaitu firman Allah Ta' ala,

,rq.
tg/
'u'1r;-' *J,ri't i*i tt tt
Jt t# <',1:J-'
6ii e; 6" ^ lii Ajfifrt Xtyi et frA l..t': ttrt-'

'S+-ui *s ';:,Ui -trL i; re, 3:'*i'J.L

['' .t-r .r:'u!t] @


" Bahwaxnya orang-orang yang telah mendapdkan ketenpn yang
baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka, merekatidak
mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam
menikmah apa yang diingni oleh mereka. Mereka hdak disusohlcon
oleh kedahsyatan yangbesar (pada Hari Kiamat), dan mereka
disambut oteh para malaikat. (Malaikd berkda),' Inilah hanmu yang
telah dijanjikan kepadamu.' (Yattu) pada hari Kami menggulung
langlt *prti mengulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana
Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan
mengulanglnya. ltulah janji yang posh Kami tepati. Sesungguhnyo
Kami-lah yang akan melalcsnakannp." (Al-fuiblya' : I 0 l- 104)

GambaranAl-Qur'anAl-KarimdanHadits-hadits... 255
Telah kami terangkan dalam tafsir kami, bahwa ketika orang kafir
bangkit dari kubur, maka tangannya langsung dibimbing oleh setannya.
Setan itu menemaninya terus dan tidak meninggalkannya, sampai
keduanya dilemparkan bersama-sama ke dalam neraka. Dan Allah To'olo
berfirman,
"Dan datanglah tiap-tiap diri, disertai seorang penggiring dan
seorang penyaksi. " (Q af: 2 7)
Maksudnya, seorang malaikatyang menggiringnya ke Mahsyar, dan
malaikat lain yang memberi kesaksian atas amal-perbuatannya. Ini berlaku
bagi siapa saja, orang yang baik maupun jahat. Masing-masing menurut
kadaramalnya.
"Ses u ngguh ny a kam u dul u m el al aikan hal ini, ( hai manus ia) . M aka,
(kini) Kami singkapkan darimu tutup (yang menutupi) matemu,
sehingga penglihotanmu han ini omat tajam. Dan yang menyertai dio
b erkata,' I nil ah y ang ada padaku tel ah siap. "' (Qaf : 22 -23)
Maksudnya, "yang aku bawa ini adalah orang yang ditugaskan
kepadaku untuk menemaninya." Maka berfirmanlah Allah Ta' alakepada
si penggiring dan si penyaksi,
"Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka, semua orang yang
songot ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan
kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah
sesembahan yang lain beserta Allah. Maka, lemparkanlah dia ke
dalam siksoon yang sangat pedih. Yang menyertai berkata (pula) , 'Ya
Tlhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang beroda
dalam kesesatan yang jauh.' Allah berfirman, Janganlah Kamu
bertengkor di hadapan-Ku, padahal sesungguhnyaAku dahulu telah
memberikan ancoman kepadamu. Keputusandi sisi-Ku tidak dapat
diubah, dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku.'
(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada
Jahannam, Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih
adakah tambahan? "' (Qaf: 24-3Ol

Perbandingan Jumtah Umat Muhammad Dengan


l,Jmat-umat Lainnya
431. Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah Shallallahu
Aloihi wa Sallam dalam sebagian perjalanannya bersama para
sahabat. Tiba-tiba beliau membaca dua ayat berikut ini dengan
keras,

256 Huru-hara Hari Kiamat


"Hai manusia, bertakwalah kepada'lufnn- nru. Sesun gguhnya
keguncangan Hari Kiamat itu adalah suofu kejadian yong songot
besar (dahsyat). (lngatlah) pada hari (ketika) komu melihat
keguncangan itu, semua wanita yang menyusui tldak pedull dengan
anak yang disusuinyo, dan gugurlah segala kandungan wanlta yang
homil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal
mereka sebenarnya.tidak mabuk, akon tetapl adzab Allah ttu
sangatlah keras. " (Al.Haij : l-2)
Tatkala para sahabat mendengar bacaan itu, mereka mempcrcepat
hendaraan masing-mqsing. Mereka tahu pastiada yang ingin Rasul
katakan. Malam harinya, ketika mereka telah berada disekeliling beliau,
beliau bersabda, "Tahukah kamu sekalian, hari apakah itu? Haridimana
Adam dipanggil. la dipanggilTuhan-nya, "Ya Adam, kirimkan delegasi
neraka!"
Adam bertanya, "Apa itu delegasi neraka?"
Allah menerangkan, "Dari setiap seribu orang, kirimkan sembilan
ratus sembilan puluh sembilan ke neraka, dan satu orang ke surga."
(Mendengar itu), para sahabat merasa kecut hatinya dan tidak ada
yang tertawa, walau hanya menampakkan safu gigi, Melihat keadaan para
sahabat demikian, beliau bersabda, "Ketahuilah dan bergembiralah, demi
Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya kamu sekalian
disertaidua umat. Bangsa manapun akan digabung dengan mereka, pasti
berjumlah banyak. Itulah Ya'juj Ma'juj, ditambah dengan orang-orang
celaka, baik dari keturunan Adam maupun keturunan Iblis. "
Perawi hadits iniberkata, Maka para sahabat pun merasa lega.
Kemudian Rasulullah Shallollahu Alaihi wo Sallam bersabda pula,
"Ketahuilah dan bergembiralah, demi Allah yang menggenggam jiwa
Muhammad. Di tengah umat-umat yang lain, kamu sekalian hanyalah
bagaikan setitik noda di lambung onta, atau setitikwarna hitam di kaki
binatang kendaraan. " l)

Suacana Langlt dan Bunrl


bangkitdari kubur masing-masing, mereka dapati
Apabila manusia telah
bumisudah berubah, tidak seperti bumisaat mereka tinggalkan dulu.
Gunung-gunungnya telah hancur, bukit-bukitnya telah hilang.
l{eadaannya semua ludah bcrubah sama sekali. Sungai-sungainya tidak

l. HR. Atjltmtd.t 212@, B& ?ryJ/rSurcAl.lldt

GemberenAl-Qur'enAl-I(erimdanHadits-hadits... 257
mengalir lagi, pohon-pohonnya telah tumbang, lautnya menjadi panas
membara. Jurang-jurang yang rendah dan tebing-tebing yang tinggi
menjadi rata, kota-kota dan desadesa hancur binasa. Agaknya bumitelah
mengalami gempa yang hebat dan mengeluarkan segala isinya. Maka
berkatalah manusia di waktu itu, "Apa yang telah terjadi dengan bumi ini?"
Demikian pula halnya langit dan seluruh penjurunya. Semuanya
telah terpecah-belah, dan seluruh penjuru-penjurunya telah rontok,
sementara para malaikat berjaga-jaga di segala penjurunya dengan mata
melotot. Matahari dan bulan redup, atau bahkan tidak bercahaya sama
sekali. Keduanya dikumpulkan disatu tempat. Setelah itu keduanya
digulung, lalu dilemparkan begitu saja +ebagaimana diterangkan dalam
hadits yang akan kamisebutkan nantimengenai neraka-bagaikan dua
ekor sapi yang disembelih.

432. Allah Ta' aloberfirman dalam Kitab-Nya yang mulia,

*"ji Y. itT]3 L';lii ,;ifi ,* ti'fi d+ tr7..4 ...


l'*
It rr:r*.rt11 @t$i
" (Yaitu) pada hori (ketika) bumi diganti dengan bumi yanglain, dan
( dent ikian pula) langit, dan mereka semuanq fterkumpul di padang
Mahsyor) menghadap ke hodirat Allah yang Maho Eso logi
NI ahaperkaso. " (lbrahim: 48)

4.1.1 Dan Allah Io'olo berfirman,

,\r; qV A g(lti i;;t Ugs iTSi *',';i r'i6t


[r,r-rv:;rJ'] 1@, oq;6;, tK]i
"Maka apabila langit telah terbelah, dan menjadi merah mawat
bagaikon (kilapan) minyak. Maka, nikmat Tuhan-mu yang manakah
yang kamu dustakan? " (Ar-Rahman: 37-38)

4i!4. Dan Allah To'alo berfirman,


" M aka pada hon itu terl adilah Kiamat, dan terbelahlah langtt, karena
pada hari itu langlt menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di
penjuru-penjuru langit. Pado hari itu, delapan orang malaikat
menjunjung Arsy TUhan-mu di atas (kerrc,la) mereka. Pada hari itu
kamu dihadapkan (kepadaTuhan-mu). Idolc odo s esuatu pun dan
keadaanmu yang tersembunyi (ba1d Ailah).. " (Al-Haqqah: I 5-18)

Huru-hara Hari Kiamat


435 Dan Allah h'olo berfirman,
"
Apabila ntatahari digulung, dan apabila bintang-bintang
berjatuhan. " (At-Takwir: l-2)
'lo'oio
436. Dan Allah berfirman.
"Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh
be.rserakan " (Al-lnfithar: 1-2)
437. Dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan dari Abu Hazim, dari
Sahl b in Sa' ad. Nabi S hollo llahu Alaihi w a S allam bersabda.
'"i
fr
t,
. -A)
At/ YF
t,
9IP ;at .f )l "vqt
i';-'r6t
t/
;tu-
o t

i-Y '{- w
"Manusia dikumpulkan padaHari Kismot di tanah putih mengkilop
agai ke p ngon s u n gs u m, tidak ada tanda ap o pun p adany a y ang bisa
b i

dikenali seseorang. " 1 )

Muhamad bin Qais dan Sa'id bin Jubair mengatakan, bahwa bumi
berubah menjadi rotiputih. Orang mukmin bisa memakannya daribawah
telapak kakinya.
Sedang menurut Al-Amasy, dari Khaitsamah, dari Ibnu Mas'ud
Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Pada H.rri Kiamat nanti, bumi
seluruhnya berupa api. Surga aCa di belakarngnya. memperlihatkan para
bidadari dan piala-pialanya. Sedang manusia dibanjiri keringatnya sampai
ke mulut seolah-olah terkekang olehnya, sementara mereka belum
dihisab-hisab juga."

438. Imam Ahmad meriwayatkan dariAisyah Radhiyallahu Anho, dia


berkata, 'Aku adalah orang yang pertama-tama menanyakan
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang maksud
ayat,
" (Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain, dan

(demikian pula) langit, danmereka sernuanyamenghadap ke hadirat


AII ah y an g M aha Es a I agi M ahap erkasa. " ( I brah i m : 48)
Aisyah berkata: Aku bertanya, "Di manakah manusia pada waktu
itu, ya RasulAllah?"
Rasul menjawab, "Di atas Shirath (jembatan)."2)

I HR Al-Bukhari 8l09danMuslim.KitabSifatAl-Mufafiqin B.rhlbtida Al-Khalqi Lafazhhaditsirri


berdasarkan riwayat Imarn Muslirn
2 HR Ahmad dalam Musnodnya 6 35 6 i:14

(lambaran Al-Qur'an Al-l(arrm dan Hadrts-hadrts 259


439. Sedang menurut riwayat Muslim dari Tsauban, ada seorang pendeta
Yahudi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang
ayat di atas. Beliau menjawab,

Pjr u'1, ^:'ihr 3


"D alam kegelapan, di baw ah j emb atan. "

Berapa Lamakah Berlangsungnya Hari Kiamat?


440. Allah Ta' alaberfirman,

+ 6; 3p ;';:':ri l li ,itrt) eIt?JLi ..-.


[tv:srr] @ 3;^* q *',-bJV $.)
"D anmereka memintakepadamu agaradzab diseg"rakor, padahal
AIIoh sekali-kali tidak akan menyalahi ianji-Nyo, Sesungguhnyo
sehari di sisi Tuhon -mu adalah seperti seribu tahun dari tahun-tahun
yang kamu hitung." (Al-Haii : 47)
Sebagian ahlitafsir mengatakan, bahwa hari yang sepanjang itu.
maksudnya ialah Hari Kiamat.

441. Dan Allah To'ola berfirman pula,

vi3@) i;tt,l
c--- ,'A
vr.- i.t-4.:-(tj
J-{, 4t:
.'}E"}.-^;li,-,,1'{-,"J'pJL
/ i ,

ok jF ,J 9t, A16 i4ti LF '@s etai G)


,,.-.2 -n.oG . '1;. -. ,t..
L))t- -ti., -^-
t-,i
--i., l-;;
J. -..
r'ti)l
'\-ap
a;-
.
.-iJ I in---+ :ollJ-it-r
't-4-'l(.+)
[v- r :6,tJt] @ ql L;t t&) \'4
"Seseorang telah meminta didatangkannya adzab yang bakal terjadi,
untuk orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
(Yaitu adzab) dari Allah, Yang memiliki tempat-tempat naik.
Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada-N ya dalam
sehan yang kadarnya lima puluh nbu tahun. Maka bersabarlah kamu
dengan kesabar an yang baik. Sesungguh nya mereka memandang
siksoon itu jauh (mustahil). Sedangkan Kami memandangnya dekat
(pasti terjadil. " (Al-Ma'arii : 1-7)

2r,t.l Huru-hara Hari Kiamat


Dalam tafsir kami ('tufsir lbnu Katsir), telah kami sebutkan
perbedaan pendapat di antara para ulama salaf dan khalaf tentang ayat
ini. Laits bin Abi Sulaim dan ulama lainnya umpamanya, telah
meriwayatkan dariMujahid, dari Ibnu Abbas tentang hariyang ukurannya
selama 50.000 tahun tersebut, dia berkata, "ltu adalah ukuran jarak antara
Arsy dan bumi ketujuh".

442. Adapun mengenaifirman Allah To'olo,

[o:;.r*Jrl ,^!;; U't; q"aJ -rJi ,;)(.\-i: uk :i- C


"Dalam satu hari yang kadar (lama)-nya adalah seribu tahun
menurut perhitunganmu. " (As-Saidah: 5)
Maka m enurut Ib n u Abbas Radhiy allahu Anhu, m aksudnya ialah,
lamanya waktu yang ditempuh bagi turunnya perintah dari langit ke bumi,
dan naik lagi dari bumi ke langit. Karena jarak langit dan bumi adalah
selama perjalanan 500 tahun.
Pendapat initelah diriwayatkan pula oleh lbnu Abi Hatim dan Ibnu
Jarir dariMujahid, dan diikuti pula oleh Al-Farra'.
Demikian pula pendapat Abu Abdillah Al-Hulaimi, sebagaimana
dikutip Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baihaqi dalam kitabnya, A l-Ba'tsu wa An-
Nusyur. Berkata Al-Hulaimi, "Malaikat menempuh jarak tersebut dalam
temposetengah hari. Karena, kalau itu merupakan ukuran jarakyangbisa
ditempuh, maka takkan ada seorang pun yang bisa menempuhnya kecuali
dalam jangka 50.000 tahun." Oleh karena itu Al-Hulaimimenegaskan,
"Tidak mungkin ini merupakan ukuran Hari Kiamat." Untuk memperkuat
pendapatnya itu, Al-Hulaimi beralasan dengan:

443. Firman Allah To'olo,


"(Yaitu adzab) dari Allah, Yang memiliki tempat-tempat noik. " (Al-
Ma'arij:3)
Makudnya, memiliki ketinggian dan keagungan.
444. D emlkian, sebagaim ana Allah To'olo menfirm ankan pula :

" (D i al ah) Yang M ah ati n ggi der aj at -N y a, Yang m em p uny ai Ar sy. "
(Al-Mukmin: 15)
445. Kemudian Allah Ta'ala menafsirkan kemahatinggian-Nya dengan
firman-Nyayang lain,
" Para malaikat dan J ibril naik menghadap kepada-N ya dalam jarak,

yang kadarnya lima puluh ribu tahun." (Al-Ma'arij : 4)

()ambaran Al-Qur'an Al-Karim dan Hadits-hadits... 261


Disinikata "Yaum" diartikan "masafah" (.iarak). .Jadi maksudnya,
para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah, dengan
menempuh jarakyang jauhnya bisa ditenrpuh selama waktu perjalanan
50.000 tahun.
Berdasarkan pendapat ini. berartiyang dimaksud "Yaum" ialah
jarak tempat. demikian pendapat yang pertama.
Sementara itu ada pula pendapat kedua yang mengatakan. bahwa
yang dimaksud ialah umur dunia.
Pendapat ketiga mengatakan. yang dimaksud adalah waktu
pemisah antara dunia dan l{ari Kiamat. sebagaimana diriwayatkan oleh
ibnu Abi Hatim dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzhi. Pendapat ini gharib
(aneh) .

Dan pendapat keempat ntengatakan, bahwa yang dimakud adaiah


Hari Kiamat. demikian menurut riwayat lainnya oleh Ibnu Abi Hatim juga,
dimana dia menyatakan, "Kami mendengar dariAhmad bin Sinan Al-
Wasithi: dari Abdurrahman bin Mahdi. dari Israil, dariSammak, dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengenaihariyang kadarnya 50.000 tahun.
Ibnu Abbas mengatakan. 'ltu adalah Hari Kiamat.' Sanad periwayatan ini
shahih.
Pendapat yang terakhir ini telah diriwayatkan pula oleh AtsjTsauri
darisammak, dari lkrimah. dariperkataan lbnu Abbas. Dan agaknya.
merupakan pendapat Al-Hasan, Adh-Dhahhak dan Ibnu Zaid'

446. Ibnu Abid Dunya berkata,"Kamimendengar dari Muhammad bin


Idris: dariAl-Hasan bin Rafi': dariDhamrah, dariSyau&ab, dariZaid
Ar-Rusyd, dia berkata, "Pada Hari l(amat manusia berdiri selama
seribu tahun, sedang pengadilan diantara mereka dilaksanakan
dalam ukuran waktu sepuluh ribu tahun."

M7 .Dandiriwayatkan dari lbnu Abbas, bahwa dia berkata, "Hari Kiamat


itu dijadikan Allah bagi orang-orang kafir terasa selama lima puluh
ribu tahun."

448.. Dan berkata Al-Kalabidalam Tafsir-nya, darilbnu Abbas, bahwa dia


berkata, "Andaikan penghitungan amal manusia (hisab) itu
dilakukan oleh selain Allah, niscaya tidak akan selesai dalam waktu
lima puluh ribu tahun,"
'

449. Sedang Al-Baihaqi mengatakan, bahwa Al-Hasan berkata,


"Dapatkah kamu bayangkan suatu hari, dimana manusia berdiri
selama limapuluh ribu tahun tanpa makan sesuap dan tanpa
minuman seteguk, sehingga leher mereka terpotong-potong karena

262 Huru-hara Hari Kiamat


kehausan, dan perut mereka terbakar karena kelaparan. Sesudah itu
mereka dibawa ke neraka, dimana mereka kemudian diberi minum
dari sumber air panas, yang benar-benar sangat panas dan benar-
benar matang?"
Ini semua memang telah diriwayatkan dalam berbagai hadits.
WallahuA'lam.

Sebagian Adzab Yang Disediakan bagi Mereka Yang


Enggan Berzakat
450. Ahmad meriwayatkan dariAbu Hurairah Radhiyallahu Anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

/ttt

eW .U"e\je J= lt i;* +;i ! F \-w :, v


t . ,i, .i.-. t. 'toi' tto.' ,t.., uo .'-r, .o.
+ 4Ur f\>.r ? 't*S FS W ! ,-1" p*{- /U
. . , o. t, o t /
i ):L; q * 3f 3,-; o jr- o'V e _F:
' "g i; € .r,
.iU' Jl
1 .t'
J11
.':
1Ar.Jl t;i
't* s ,rtl
, ,'",9.
i;
"Tidak seorang pun pemilik harta yang tidak menunaikan
kewajibannya, melainkan dia diberi lempengan besi yang
dipanaskan dalam neraka Jahanam, maka dengan lempengon
dibakarlah dahi orang itu, pinggangnya dan punggungnya, sampai
Allah memberi keputusan di antara hamba-hambo-Nyo dalam
sehori yoAg kadornya lima puluh ribu tahun menurut hitunganm u.
Barulah kemudian diperlihatkan pada orang itu jalannya, ke surga
atau ke neraka."
Berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan
lanjutan hadits mengenai orang yang enggan mengeluarkan zakat
kambing dan unta:

o\', t-r7i'*; cK tg.vnrr:M j'; Ln.A &'8


'+ i',,+ lk i;. C ::+ n rt,'e j; vt rl *
.)6t A.(l:'f)t ;L4V ", i or'*,tr-{-,Ji
Gambaran A1-Qur'an Al-Karim dan Hadits-hadits... 263
"Bahwa untuk binatang-binatang itu disediakan tanah lapang yang
Iuas, dimana kambing atau unta itu menginjak orang itu dengon
sepatu dan kuku-kukunya, dan menghunjamkan tanduknya
kepadanya. Setiap kali binatang yang terakhir telah berlalu, maka
binatang yang pertama mengulangi siksoon nya kembali
terhadapnya, sampai AIIah memberi keputuson di antara hambo-
hamba-Nya dalam sehari yang ukuranya lima puluh ribu tahun
menurut hitungmu. Barulah orang itu kemudian melihat ialannya ke
surga atau ke neraka."r)

451. Sedang menurut riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i
dariAbu Hurairah Ro dhiyallahu Anhu, dia berkata, Saya mendengar
Nabi S hol/o II ohu Al aihi r.r.ro So //o m bersabda,

cW "l* I ,-!i il 'ug'j


t' . -?' ' .'a. , rt1,r, t'
J)|, U ut; (,[" )r WU
'o ' t
o ,' c , '
(7- WYGftt^f .,
' -la,'?,:
G.u
," ,.
Ju W*stiL)us {t "'

?\i,; A'"bi""i ,7t #L ,.SL'dtt c i? Yql

it-t r'i G6!ri l)L'.':.tel ut;f t'irc 6tw

l. HR. Ahmad dalam Musnodnya no. 7553, Abu Daud Ath-Thayalisi no 2440, Muslim secara lengkap
danpanjang, T2TO,2Tl,AbuDauddalamsunonnya2l4S,49 (LihatAunu/Mo'bud),[bnuMajahno
2788, An-Nasa'i no. 118, At-Tirmidzi meriwayatkan penggalan dari hadits ini 3/5-6 no. 5769, Malik
dalamAl-Muuoftha'444-445,Al-Bukhari5/35,6148 49,446,8/559dan13/238(lihatFothAI-Bon\
dari Malik, IbnulAbirdalam Jom i' Al-lJshut no.2658, dimana dia menisbatkan hadits inikepada Al-
Bukhari. Muslim, Malik, Abu Dauddan An-Nasa'i. Dan diriwayatkanpulaoleh Al-Mundziri dalamAt-
Targhib wo At:farhib | 1266-267 .

264 Huru-hara Hari Kiamat


"Borangsropo mempLmgai unta, sedong dia tidak menunaikan
keutajibannya.' dalam keadaan sulit ataupun mudah, maka unta itu
akan dat an g p ad a H ar i Kiam at dal am keadaan ses u b u r- s u b ur ny a,
iumlahnyo banyak. gemuk-gemuk dan bentuk yong menyenang-
kan. Lal u dise diakanl ah untuk b inatang- b inatang itu tanah lapang
yang luas, maka unta-unta itu pun mengw'tjak-injak orang itu dengan
sepatu-sepatunya. Apabila unta yang terakhir telah berlalu, maka
yang unta yang pertarna ntengulang lagisiksoonnyo terhadap orang
itu dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun, scrmpoi
diadakannya pengadilan di antara monusio, barulah orang itu
melil'tat ialannya (ntenuju kemana) . Jika orang itu mempunyai sapi,
se<lang dia tidak ntenunaikan kewajibannya, dalam keadaan sulit
ata u p u n m u d ah. m aka sap i itu akan datang p ada H ar i Kiam at dal am
keadaan.sesubur-su burnya dan tubuh sebesar-besornye, segemuk-
gemuknya dan sangat menyenangkan, jumlahnya sangat banyak,
tersebar dimano-mana. Lalu disediakanlah unfuk sopi-s api itu tanah
lapang yang luas. Maka sopi-sopi yangberkuku menginjak,injak
orong itu dengan kukunya, dan yangbertanduk menghunjomnyo
dengan tanduknya. Apabila sapi yangterakhir telah berlalu, maka
sapi yang pertama ke,mbali lagi menghajarnya dalam sehari yang
kadantya lirrta puluh ribu tahun, sampai diadakannya pengadilan di
antara rrionusio. barttlah orong itu melihat jalannya (menuju
4 .'
kemana)."
Al-Baihaqi mengatakan. "Hadits ini tidak memuat kemungkinan
lain. selain menetapkan ukuran hari itu dengan 50.000 tahun hitungan
kamu "
Dan tentu. Allah jualah yang lebih tahu.

*<>k***

Gambaran Al-Qur'an Al-Karim dan Hadits-hadits... 265


_-,1
l

KEDUtrUKAN TERPUJI TMAOAMAN


MAHMUDANI YANE KHUsUs
OIBERII(411 KEPADA NABI
MUHAMMAB sAW

Di Hari Kiamat kelak, NabiMuhammad Shollallahu Alaihi wa Sallom


secara khusus akan diberikedudukan terpuji (Maqaman Mahmudan) yang
tidak diberikan kepada nabi-nabi lainnya. Antara lain berupa syafaat
terbesar (fu y-Syafaat Al-'Uzhma), yang beliau aj ukan kepada Allah Ta' ala
bagi umat manusia yang telah sekian lama berdiri menunggu pengadilan
Ailah di Mahsyar, agar Allah segera datang untuk mengadili dan memberi
keputusan tentang nasib mereka masing-masing, dan agar kaum
mukminin segera terlepas dari segala penderitaan di hari itu menuju ke
tempat yag terbaik.

452.Dalam hal iniAllah To'olo menjanjikan kepada beliau dalam firman-


Nya,
" D an p ada s eb agi an mal am, m aka shal at tahaj udl ah kam u, s eb agai

suofu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan-mu


m en gan gkat kamu ke temp at y an g ter puj i. " (Al- I sra' : 7 9 )

453. Sementara itu Al-Bukhari meriwayatkan dariJabir bin Abdillah


Radhiy all ahu Anhu,sabda Rasulullah S hallall ahu AI aihi w a S all am,

n
e^'e,al utlr 6;c"tll oP qt f+!l elrJl Cla
ztl, .. ' at1,".1. t,o 2,6
,-,:i
aa
'r
. t. - '. ,o-.' '7. '?.' ':" .i .a, t
jJl lr_p-..-. t-.ti 4ji-lj il="bJl) \* jl l-t*>.r gl

Huru-haraHari Kiamat
,r--

y.t i; ey* lJL5 ET's


"Barangsiapa mengucapkan ketika mendengar adzan, 'Ya Allah,
Pemilik seruan yang sempurna dan shalat yang akan didirikan ini,
berikanlah kepada N abi Muhammad wasilah dan keutamaan. dan
angkatloh dia ke tempat terpuji yang teloh Engkau .ianjikan
kepadonya', mako orang itu akan mendapat syat'aatku pada Hari
Kiamat.

454. Dalam Shohih Al-Bukhari dan Shoh ih Muslim dan lainnya,


diriwayatkan dari Jabir dan lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
So/lom bersabda.
o ,.:. o!,,'o ..o.
,# o-f - ?elU t
oP.jli, ,.jt.iitiotoj ,
J--t J4_b,t d L-^-- t+jl "l
', ,'-'"i '
,r" .,tir ) ,1 - , o , , oa 'J,"d;J
+-S;rt eltt:'.A J*,
o

t-iU \-,i*5t3.,*t.-r-,)t
.
J rc!
#
bzl,
,r: .o, .oi't
+-t ,F l:-Lair J''^;L"J.,J;;>;'
.a:c uar Jt'.;rLe ,r"; j\'.; ,], orr', u,ru,
" Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorong pun
diantara para nabi sebelumku: Aku diberi pertolongan berupa rasa
takut (di hati musuh) dalam jarak perjalanan satu bulan; Dihalalkan
bagiku harta rampasan perang, padahal itu tidak dihalalkan bagi
siopo pun s ebelumku; Bumi bagiku dtladikan tempat sujud dan suci,
sehingga di manapun seseorong dari umatku mengalami waktu
shalat, maka shalatlah; Aku diberi syat'aat. Dan setiap nabi hanya
diutus kepoda kaumnya saja, sedang aku diufus kepada seluruh umat
monusio. "1)
rnyataan Nabi S ho llo Il ahu Al aihi w a Sall am, "Aku diberi syaf aat",
Pe
maksudnya ialah syafaat yang diminta oleh umat manusia kelak di Hari
Kiamat kepada Nabi Adam Aloihis Soloom, namun ternyata dia
mengatakan, "Aku tidak patut memberikan itu. Maka pbrgilah kalian
kepada Nuh. " Dan Nabi Nuh pun berkata sama dan menyarankan umat
manusia memintanya kepada kepada Nabi Ibrahim A/oihis Soloom. Dan

1 HR Al-Bukhan151369-3T0dalamKitobTogommum,BabToyommum.JugadalamKirobAl-Jihod,
Bob QaulinNabi Shollollahu AlaihiwoSallam, "UhillotLokumulGhana'im". Dan diriwayatkan pula
oleh Inram Muslim dalam Kitab Al-Mosajid, hadits no. 521, An-Nasa'i 11210-ZLl dalam KirobAl-
Ghushl, BabAt:fogammum biAsh-Sho'iddan oleh lbnulAtsirdalam Jam'i AI-Ushu|81529,91632.

Kedudukan Terpujt (Maqaman Mahmudan)Yang... 267


Nabi lbrahirn m6rr.'ye,,',,r,lir;ii !uiin!/d i;tarlintarrya kepada NabiMusa
A/oihis Solcarrr. fli;trii.in,i.,i i:{i-ir;.r it ienpararikan memintanya kepada Nabi
IsaA/aihis S alaam. Dan l,iabi lsa rnenyarankan memintanya kepada Nabi
Muham mada Shol/ollo h t Aloihi r.uo So//orr. Maka beliau berkata. "Akulah
pemilik syafaat itu, akulah pemilik syafaat itu."
Tentarrg hal ini, akan Citerangkan lagisecara panjang-lebar dalam
hadits-hadits mengenai syafaat rrntuk mengeluarkan para ahli maksiat dari
dalam neraka. Selain itu, kamitelah sebutkan jalur-jalur sanad hadits ini
dari sejumlah sahabat, l<etii<a kanii menafsirkan ayat inidalanr kitab tafsir
kami. Dengan demikian di sini tidak perlLr lagi disebutkan.

Nabi l{uhammad Pemimrpin Seluruh Anak Cucu


Adam pada Hari Kiamat
455. Dalam S hoh i h M uslim, dirirvayatkan dari Abi Hurairah Radhiy allohu
Anhu, Rasulullah Shollallal,::itAlaihi uro So//om bersabda,
" Aku adalah pemimpin ctnctk-cucu Adam pado Hari Kiamat, orang
y an g p ertam a - tam a dikel u arkan dar i r ek ahan b umi, y an g p ert am a-

tama memberi syat'oat. don yong pertama-tama diterima


syafaatnya."
4l>6. Dan diriwayatkan pula oleh Muslim dari Ubaiy bin Ka'ab
Radhiyallahu Anhu, dalam hadits tentang dibacaya Al-Qur'an atas
tuj uh h uruf , Ras ul ullah S h al I all ahu Al aihi w a S allam bersabda,

AJ"; 7"1+!\ar o"-ril) 6\)' "*t "4sr uy\ "ssr "6))r


, lo '-, , rit- r?, i

"Maka okuberdoa, '\'a AIIah,arnT:ttnlahl|"f;ofl,#, *-,


aku menunda permohonanku yang ketigo sampoisuof u hari nanti,
dimana semua makhluk berharap kepadaku, termosuk No bi lbrahim
sekalipun."'

Nabi Muhannmad Pernimpin Seluruh Para Nabi di


Hari Kiamat
457. Ahmad meriwayatkan dari At-Thufail bin Ubaiy bin Ka'ab, dari
ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda,
'fr*uA'eG':'r4#'rlJr irt * y't 7';-lr< ts1

264 Hurrr-hara Hari Kiamat


"Apabila Hari Kiamat telahtiba" n nI:q ohu vvrcriacli pernftnpin para
nabi. juru bicara rrtereka,lart Devr.tltl'. s\'crlorf. jni ,l.r'-rkcln sctmbong." I)

458. Dar-r menurut riivayat Itrianr A.l''rrrar.l 1rr-rla ,larillnrlras Rcrdhiyallahu


Anhu,bahr"va Rasulullalr Shql!olktlt.L,'\/r.rilii uto.{iallctnt hersabda.
"HariKiamatakanterasasorrgr"rf;-,,:njrr-lglragirrriurusicl. Olehkarena
itu sebogian rnereka berkata kepu,Jt..uirn,.-; /r.rirr, 'lt'[urilalt kita pergi
menemui Adam, nenelt-rnoyang tnultJsit, suy;,ayn dia ntemberi
-l\lutn kitu, agar Dia
syat'aat (memohorkan) urtuk kito tr,.er:ctrla
mernberi keputusan kepada ltita..' N!.rka La;lr rrylah rrtereka kepada
Adam laluberkata,'Mrshonlah urrlu/,, lr.txrik eL,,stJrt"lt.tlwr rnusupoyo
D ia m emb er i k ept.ttusan kepadu kcur i. .ic: ur gL r \'-lcr n,'Ii ungguh, oku
r

tak sanggup ntenolong kalian, tapt ysergrlah l',nliarr ltepada i\uh,


p ent im p in p ar a nsb i itu.' NI aka m ere ku y: urr pergi r n enem ui I"l uh, I al u
berkata. 'IJcri Nuh, mohonlah u.rttuk har ni hepcdct'luh'tn-rnu, supayo
Dia memberi keputusan kepcd,-t kc;rni.' Ternyato lVLrh pun
menjowab. 'Surrgguh, aku tidal; sang:gL!t.) nrr:nolong ltalian. tapi
dat a n gl ah k ul i an k ep ada l b r uh I{ hal i! u l l cr h it u.' lW er e ka
i m, i'/<.r b i dcr n
pun pergi merrcmti lbrohurt, l,:,lr.t bark,tta,. ! I :i
lbrd rirn. nv>tnrilah
untuk kanti kepada Tuhan mu. sulj(ryc IL iri r r p: rber i keputusun
- v

kepada korrr i. ' Tbrnyata jawah [brcthitrt pun. '5jrut.r.Lguh, aku tidak
sanggup ntenolong kolian. tapi datctnglnh lcrilian L:epada tvlusa,
Kalimullah gang telah dipilih oleh !\lvn urrtrl: rile.nyernpaikan risalat-
r isal at dan f ir m an"- f ir m an -l\'l v a.' lle rn u,'i i,: rt rn ere l; e p un p e r gi
menemui Mu.sc. lalu berkata. 'l-!,:i t\'lusu. rtrshryish untuk kan"ti
ke p a d a Tu h an - r rn e r l Ll e t i
rt p utu s ct n lc e.y: a d a kam i.'
u, s lrpa y o D i a L; e-

Dan ternyata iau.taban dia pun. 'Sunggr"rlr. oku ticink sanggup


menolongkalian. tapi datanglo.n ko!;',''' l't;7"'i1,1'' J:"t 11ilt rttrt l{alintat
Allah itu.' N[aka tnere.krt pun perqr v11,-'i1.-;7vtt.ri ,511. lillt r. Lter!<ata, 'Hai
/so, rrrohonlah untukkarnikepado'JLirnrr !r.!ri. sL!ij,-i!!r-'L\iornernberi
keputusan kepacla kanti.' Do.n l:crtr'1tt"to iur.r,rtL>r.ut tlic,. pLtn sa'rna,
'Sung.gulr, aku tidal< sat51gt q-: rtenolortsl:r.tii;st t, tapt dcttruryiah kalian
kepada Mtthanvnad..Sesirrr-qgu/rv1tt't ,'1" ,.t,-i,rl'-'lt ;.:t':rtr.ttr,tp p' tr,tl{ab;
dan telah diampurti dr;srt'cf,,.rs,-tttlr'l lrr.If rll ,i,t:',-t rr111'1puI ys;1n
belakangan.''lsorrrcrrgotd ortpnrta "''''tl ti:!,,r:!rir;/ii;rr, Jioluu sttalu

1 HR hnuMajah2, 14iil.lianAtl-i'miiizi2'282 l(ii.,:tb,\l lvlcr;t,srltl: f; ti,t:,:lllitrtl\L,biShulktllolnt/\ioihi


Llo.Scr/lonr

I{c-drrdukan Ter'pr-rji l.fi/lo.qonttn i\4o]trruui,c-,r'tl Yang.. :265


=-

barang dimasukkan ke dalam suofu bejana tertutuys, daysatkah


seseorang mengambil barang yang ada dalarn bejana itu sebelunt
membuka tutupnya?' 'Tidak,' jawab mereka. Isa berkata,
'Sesu n ggu h ny a M uhammad adal ah p enutup paro No b i ^' Rasululloh
Shallallahu Alaihi wa Sallam melo njutkan sabdany o,' Maka mereko
pun datang menemui aku lalu berkato, 'HaiMuhammad, mohonlah
untuk kami kepadaTUhan-mu, supaya Dia memberi keputusan
kepada kam|' 'Ya,' kataku, lalu aku pergi ke pintu surga. Gelang-
gelang pintunya aku pegang seraya meminta dibukakan. Maka
terden garl ah p er tany aan,' Si ap a kam u?' Aku j aw ab,' M uham m ad.'
Maka pintu surga pun dibuka dan aku bersujud memuji Tuhanku
dengan pujian yang tidak pernah dipanjatkan oleh siapa pun
semisalnya, baik sebelum maupun sesudahnya. Maka Alloh
b er f ir m an, An gkatl ah kep al am u ! Katsk anl ah, n i scay a ( p erk ataan)

kamu didengar. Mintalah, niscaya kamu diberi. Sampaikan


syafaatmu, niscaya syafatmu diterima!' Aku berkata, '(Jmatku,
umatku.' Maka AIIah berfirman,'Keluarkan ( dari neroko) siapa pun
yang dolam hatinya ada keimanan, walou hanya seberat zarrah
sekalipun. ' Sobda Ras ulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam , "Maka
aku pun mengeluarkan mereka, kemudian merebahkan diriku
bersujud,"'r)

459. Sedang menurut riwayatAl-Bukhari, bahwa perawi hadits ini berkata,


aku mendengar lbnu Umar mengatakan, "Sesungguhnya manusia
pada Hari Kiamat akan bergegas, setiap umat mengikuti nabinya
seraya berkata. 'Hai Fulan, berilah syafaatl Hai Frrlan, berilah
syafaatl' Hingga berakhirlah permintaan syafaat itu kepada Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan itulah hari dimana Allah
mengangkat beliau ke tempat yang terpuji (maqaman mahmudon)."

**** t<

1. HR. Ahmad 3/248. dan Al-Bukhari 8/116

27O Huru-hara Hari Kiamat


TELAEA NABI MUHAMMAD sAW

Berikut ini adalah berbagai hadits masyhur mengenai telaga Nabi


Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, yang diriwayatkan lewat
berbagaijalur sanad yang rno'fsur, yang saling mendukung satu sama lain,
meskipun para ahli bid'ah yang keras kepala mengingkari adanya telaga
tersebut. Agaknya merekalah yang paling pantas terhalang daritelaga itu,
sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, "Barangsiapa tidak
mempercayai suatu kernuliaan (karamah), maka dia tidak akan
memperolehnya."
Andaikan orang yang mengingkari adanya telaga Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam itu mengetahui hadits-hadits yang akan kami
kemukakan berikut ini, niscaya mereka tidak akan menyatakan
keingkarannya itu.

Nabi
Para Sahabat Yang Mempercayai adanya Telaga
Muhammad Pada Hari Kiamat, dan Meriwayatkan
Hadits-hadits Mengenainya
Ada sejumlah para sahabat Rasulullah ShallallahuAlaihi uo So//om yang
telah meriwayatkan hadits-hadits mengenai telaga beliau kelak di Hari
Kiamat, antara lain: Ubaiy bin Ka'ab, Jabir bin Samurah, Jabir bin
Abdullah, Jundub bin Abdullah Al-Bajli, Zaid bin Arqam, Salman Al-Farisi,
Haritsah bin Wahab, Hudzaifah bin Usaid, Hudzaifah bin Al-Yaman,
Samurah bin Jundub bin Sa'ad, Abdullah bin Zaid bin fuhim, Abdullah
bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin 'fuh, Abdullah bin
Mas'ud, Utbah bin Abd As-Sulami, Uqbah bin Amir Al-Jahmi, An-
Nuwwas bin Sam'an, Abu Umamah Al-Bahili, Abu Bazah Al-fulami, Abu
Bakrah, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah Ad-

Telaga Nabi Muhammad Saw. 271


Dausi. Asrna bintiAbu Bakar. Aisyah dan Un'rmu Salarrrah--senroga Allah
Tu'ala senantiasa nreridhai nrereka semua. dan rr-ielrrnpahkarr berkah-
berkah mereka kepadakita- dan juga istri Hanrzah. paman Rasulullah
Shallallahu Alaihi Luo So//orn dari BaniNa.ijar.
Sekarang. perhatikanlah riwayat-riwayat nrereka:

RiwayatAnas bin Malik


460. Dalam Shohih Al-Bukhari diriwayatkan. bahwa perarvi hadits ini
berkata. Aku diceritai oleh Ar.ras bin Malik dhiyallahu Anlrur. bahwa Ro
Rasulullah Shollallahu Alaili r"uo S.r//orn bersabda.
/t

.:-: + rl, ,* :a ,\'L: di -o l^t O-e"-'- -,:rt J!


. "
t
,:
..1-^Jt , n'., >-tK -t;U)i
'Sesunggu ltnya ukuran telagaktt oaolut',se/ucrs orroro Ai'loh clon
Shon'o di Yantan. don sesungguhnya kendi'kerdinya sebanyak
"'
b intang- bintan g di an
I
9i1.
i

Iliwayat lainnya dari Anas bin Malik


-161 Dan Al-Bukhari meriwayatl<an pula dariAnas bin MalikEcrcll'iyallahu
Anhtt.dariNabi Shallallalu Alaili u'o So//onr bersabda.
o / J t /
t , tto
\,o>*r-r.-\
I t;1 ,. t, "
uL: s- _r':rJt .j?l-.-^-i ;t,"u
o. "!
;-)t "t.)
tl
-j!1 \i;*J v ,:,,i l** Gw:,i J;i
'Akon ditolak seiumloh orangdari sahabat-sahabatku (dari telagaku
kelak), sehingga ketika aku melihat mereka. mereka nrclambai-
Iarnbaikan tangan kepadaku, maka aku pun berkata. 'Kalian
sah sb at - sahab atku?' Tb tap i ke m udian ada te gur an.'Ses u nggu hnyo
kamu tidak tahu bid'ah-bid'ah yong telah mereka adakan
sepeninggalmu."'

Riwayat Jabir bin Samurah


462. Muslim meriwayatkan clari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash
Radhiyallah Anhu, dia berkata. Aku pernah menulis surat kepada

1 IJR. Muslirn 2'210 Kitab Al Fadha'il. Bob lsbot Houdh An-Nobi Shollollohrt Aloihi u:o Soi/om. dan Al-
Bukhari 811 20

272 Huru-hara Hari l(iamat


Jabir bin Sanrurah lewat anakku, Nafi'. "Beritahukan kepadakr.r
sesuatu yang rrernah kamu dengar dari Rasulullah shallallaLru Alaihi
waSallam"
Amir berkata. Maka Jabir menulis surat kepadaku: Aku pernah
mendengar beliau bersabda,

. , . i, ',. '
...o"fr j-c b'At vi
'Akulah yang menunggu (kedatangan kamu sekalian)
di telaga."
Riwayat Jundub bin Abdullah Al-Bajli
463. Al-Bukhari meriwayatkan pula, bahwa perawi hadits ini berkata, Aku
mendengar Jundub berkata, Aku mendengar Rasulullah shallailahu
Alaihi wa Sallam bersabda.
' c / tt

"b'-r4t
Js'SS;6
'Aku menunggu (kedatangan) kamu sekalian di telaga."
Riwayat Jariyah bin Wahab Al-Khuza'i
464. Al-Bukhari meriwayatkan pula, bahwa perawi hadits ini berkata, Aku
mendengar Jariyah b,in Wahab berkata, Aku mendengar Nabi
shallallahu Alaihi wa,sallam bersabda dan menyebutkan bahwa
telaga beliau itu:
' ..o, '
.ct* J {*st; \s
"Se/uos antara Madinah dan Shan' a. "
Ibnu Abi Adi menambahkan darisyu'bah, dariMa'bad bin Kharid,
dariJariyah bin Wahab. bahwa dia mendengar Nabi Shqllallahu Alaihi wa
Sallam.lalu dia katakan:
ll o z
ub j-
"klaga beliau adalah se/uos antarashon'o dan Madinah.',
Maka berkatalah Al-Mustaurid kepada Jariyah: "Tidakkah anda
mendengar beliau mengatakan: "Alaa wa innii" (Dan ketahuilah.
sesungguhnya aku. ... )?
'Tidak.' jawab Jariyah. MakaAl-Mustaurid pun mengarakan, 'Kami
lihatdalam hadits itu ada kata-kata.
t o t,
..5t-fl. J+ +Yt
Telaga Nabi Muhammad Saw. 273
-
"C aw an- caw anny a bagaikan bintang-bintang. "

Riwayat Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi


465. Dan Al-Bukharimeriwayatkan pula dariSahlbin Sa'ad As-Sa'idi
Radhiy all ahu Anhu,sabd a Nab i S ho llo llahu AI aihi w a S al am, I

\ j 1-.r!,:
| .o1..ri'
1A I u- .. o.'
y)
,
q.,-
i,
'
&';
, . i ."
.. ti.
e|il: .-Jt
t.
rs.r
r,
o.

c
,.
.'J!
t
.t4. o/ rti o' .t ol c t ., ,, t,a
lt.
.gi-*f sr:t -12.1 f q-f P-) ftf'
r.-
('9 I L>Je rJ)J.J lJ.ll

"Sesungguhnya aku menunggu (kedatangan) kamu sekalian di


telaga. Barangsiapa melewati, dia pasti minum. Dan barangsiapa
minum, maka diatidak akan dahaga selamanyo. Sesungguhnya
akan ada beberapa kaum yang ditolak (dari telaga itu), aku kenal
mereka, dan mereka pun kenol aku. Kemudian terhalanglah antaro
akudanmereka."
Abu Hazim (perawi hadits ini) berkata, An-Nu'man bin Abi 'lyasy
mendengar (hadits)-ku ini, maka dia bertanya, "Begitukah yang kamu
dengar dari Sahl?" Dan aku jawab, "Ya, bahkan aku menyaksikan Abu
Sa'id Al-Khudri menyatakan, "Sesungguhnya kami mendengarnya
begitu," lalu dia menambahkan,
Maka aku (Rasul) berkata, "Mereka darigolonganku."
Namun aku dibantah, "Sesungguhnya kamu tidak tahu bid'ah-
bid'ah yang telah mereka adakan sepeninggalmu."
Maka aku pun berkata, "Enyahlah, enyahlah, orang yang telah
merubah (agama) sepeninggalku."
Ibnu'lyasy menerangkan, "Suhqon" artinya: bu'dan (menjauhlah).
Kata-kata "Sahiiq" artinya: ba'iid (jauh). Dan 'Ashoqahu" artinya:
ab' adahu (menjauhkan dia).
Hanya Al-Bukhari sendiriyang meriwayatkan hadits ini lewatjalur
sanad ini. Dan Allah jualah yang lebih tahu.

RiwayatAbdullah bin Zaid bin Ashim Al-Madani


466. Dan dalam Shahih Al-Bukharidan Shohih Muslim ada diriwayatkan
dari Sahl Radhiyallahu Anhu, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallam membagi ghanimah (harta rampasan perang)
Hunain, beliau memberi beberapa orang tokoh Quraisy dan kabilah-
kabilah Arab lainnya, sehingga ada sebagian sahabat Anshar yang
marah. Maka beliau pun berpidato, dimana antara lain beliau
katakan:

274 Huru-hara Hari Kiamat


7

t o . 2 t.
'ue"r)t J zl
J\. -Lc- J , -' "jL (j,;-- 1r--cV 61l' ,5*
"-" J QJ
o ,,- t.
|
t c -..9
i'rk"'&t
"Sesunggu hnya kamu sekalian sepeninggalku akan melihat sikap
atsarah (mementingkan diri sendiri), maka bersabarlah kamu,
santpai ketemu denganku di telaga."

467 . Dan Al-Bukhari meriwayatkan pula pada Bab Al-Haudh dalam


Shohihnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Al-Kautsar, maksudnya
ialah kebaikan yang banyak, yang diberikan Allah kepada Rasulullah
S hall all ahu Al aihi w a Sallam ."
TetapiAbu Bisyr mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Sa'id
bin Jabir: "Sesungguhnya ada sebagian orang yang beranggapan bahwa
Al-Kautsar itu sebuah sungai dalam surga?" Maka Sa'id malah
menegaskan, "DariAl-Kautsar ke telaga ada dua pancuran terbuat dari
emas dan perak."

Riwayat Abdullah bin Umar


468. Dan Al-Bukharinreriwayatkan pula dari Ibnu Umar Radhiyallahu
Anhu. Nab i S hollo II ahu Al aihi w a S all am bersabda,
' t".i' ' ' t t
.a.tt\s ru.";; \S W"; tsUi Jl
,

"Ses ggu hnya t)i depan m u ada tel agase/uos antaraJ arba'', dan
u rr

Adzruh."
Riwayat Abdullah bin Amrbin Ash
469. Al-Brrkhari meriwayatkan pula, Abdullah bin Amr bin Ash
Rodhiy ollahu Anhu meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu
AlaihiwaSallam,

i'*l'b-rs:.)t d:h;i jv -p *,; ,.f';


e j . - . ? . tt ,
:J-*Jr ,

"Tblagaku seluasperjalanan satubulan. Airnyalebih putih dari susu,


baunya lebih harum dari minyak kesturi, cawan-cawannyasebanyak
bintang-bintang di langit. Barangsiapa meminum dari telaga itu,
maka dia tidak akan dahaga selamanya. "

1. Jorba'namasuatutempatdiwilayah AmmandiBalqa' negeriSyam,dekatpegununganSurah


di sebelah Tanah Hejaz. (Mu'jam AlBuldanl.

Telaga NabiMuhammad Saw. 275


Riwayat Abdullah bin Mas'ud
470. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas' ud Radhiyallahu
Anhu,sabda N ab i S hal I all ahu Al aihi u.'o So //o m,
'Aku menunggu (kedatangan) kamu sekalian di telaga."

47r. Al-Bukhari berkata, dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu,


dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallc,m, beliau bersabda,
"Aku menunggu (kedatangan) kamu sekalian di telaga, Dan
sesungguh nya akan didatangkan beberapa orang dari kamu,
ke m u di an iku, m ak a ak u b erk ata,' Ya Tuhon-
m er ek a terhal an g d ar
ku, mereka adalah sohabat-sahabatku.' Maka dijawab, 'Sesungguh-
nya kamu tidak tohu bid'ah-bid'ah yang telah mereka adakan
sepeninggalmu."'

Riwayat Uqbah bin Amir Al-Juhanni (Kekhawatiran


Rasulullah tentang Umatnya Yang Berlomba dalam Soal
Keduniaan)

472 Al-Bukhari meriwayatkan dari Uqbah bin Amir Al-Juhanni


Radhiyallahu Anhu,bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallom
pada suatu hari muncul lalu mendoakan para syuhada' lJhud seperti
halnya ketika beliau berdoa pada shalat mayit, kemudian pergi. lalu
naik mimbar dan bersabda,

t ' ,-
I q-rL!

"sesunggu hnyo aku menunggu (kedatangan) kamu sekalion di


telaga. Aku akan menjadisoksi ofos kamu' Don sesungguhnya aku
sekorang ini, demi Allah, benar-benar melihat telagaku. Dan
sesungguhn ya aku telah diberi kunci-kunci gudang kekayaan ---atau
kunci-kunci bumi-. Dan sesungguhnya aku, demi Allah, tidak
khawatir kamu akan musyrik sepeninggalku, teta\si aku khawatir
kamu berlomba-lomba dalam soal keduniaan."

27 6 Huru-hara Hari Kiamat


7

Riwayat Abu Dzar Al-Ghifari


473. Muslim bin Hajjaj meriwayatkan dalam Shahihnya,dariAbu DzarAl-
Ghifari Radhiyallahu Anhu,dia berkata, Pernah aku bertanya, "Ya
RasulAllah, berapakah cawan-cawan di telaga?" Maka beliau
menjawab,

"Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya cawan-


cawan telaga itu lebih banyak daripada bilangan bintang-bintang di
Iangit pada malam gelap - gulita, bukan malam terang-bulan. Cawan-
cau)an itu sama dengan cawan-cawan di surga. Ke dalam telaga itu
mengalir dua pancuran dari surga. Barangsiapa meminum dari
telaga itu, maka dia tidak akan dahaga. Lebarnya sama dengan
panjangnya, yaitu antara Amman dan Ailah. Airnya lebih putih dari
susu, don lebih manis dari madu. "
Baik lafazh maupun matan hadits ini menurut Muslim.

Riwayat Abu Hurairah Ad-Dusi


474. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Ad-Dausi Radhiyallahu
Anhu,sabda Ras ululla h S hal I al I ahu Al aihi w a S all am,

e ; (
{ a2
.'^LJt ,r(t',1 +-r, 5-es
'Antara rumahku dan mimbart u oaor"Auah n^an di antara taman-
taman surgo. Dan mimbarku berada di atas telagaku."

Riwayat-riwayat Lainnya dari Abu Hurairah


475. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu,
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,
o cz/ o- o Jrl' ' {t
,. o lll..
#),#,J Ft6r e-P rt :-
l5l 0
-/,1
ti1 gs 6i E

Telaga Nabi Muhammad Saw. 277

I
'#\J, r+ij' 6'r'J ^isl S1 J,se ';i'd;'"r"ir;
" t 4.

' zl ,'.'? t .oi 1.',.c. t.o


rirr(J L
J'
. t ti..
r#f 0.,t $l i 6'j4nl a4;L:l .,Ie .1-t*, l1-t;rl
Az ot , t t - ' .
'JG "' t t- t t. t, -. 6 o. ' o/ c t,
+nt s
I
c-r.l fr,a Jt'r.t tr ) r#, ,J F t Cf
\li
f*-.'!'t ublu. rrk"rr
&iJ"'&:a 6 t
/, ,F ,bt\"rii 6tx.,r''i
"Ketika aku tengah berdiri, tiba-tiba muncullah serombongan orang.
Sehingga, manakala aku mengenal mereka, maka muncullah
seseorang (malaikat) menghalangi aku dari mereka. Orang itu
b e rkata kep ada m ereka,' Kemar il ah!' Aku b ertany Q,' Ke mana?' D ia
j aw a{ Ke ner aka, dem i AIIah.' Aku b ertny a p ula,' Kenap a m ereka?'

D ia jaw ab,'Mereka telah berbalik ke belakang (murtad) sepeninggal


kamu.' Keritudian, tiba-tiba muncul pula serombongan yanglain.
Sehingga, manakala aku mengena! mereka, maka muncullah
seseorang (malaikat) menghalangi aku dari mereka. Orang itu
berkota kepada mereka, 'Kemarilah!' Aku bertanya, Ke mana?' Dta
jawab, 'Ke neraka, demi Allah.' Aku bertanya pula, 'Kenapa
mereka?' Dia jawab , 'Mereka telah berbalik ke belakang (murtad)
sepeninggal kamu.' Aku tidak melihat orang itu meleposkon mereka
kecuali (beberapa orang saja) seperti unta yang tertinggal tidak
terurus."
Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari sendiri'

476. Sedang menurut riwayat Muslim dariAbu Hurairah Radhiyallahu


Anhu, Nab i S h o //o II ahu AI aihi waS all am b e rsabda,
o ) o t / . t t / Jf '

"sesunggu hnya akan ada beberapo orang yang aku tolak dari
telagaku, sebagaimana ditolaknya unta yang asing."

477 .Danmenurut riwayat Muslim pula dariAbu HurairahRadhiyallahu


Anhu,bahwa Rasulullah S hallallahu Alaihi w a Sallam bersabda,
t*i'A ,^''u "il-i'c Ei
,-L(,J, frt e...r 6ri
(i ,
,,f'; dl
'u'J r-,,)
r$t t:rL"a'Fi 6:/t'F
ta
tt I t
..4
els

274 Huru-hara Hari Kiamat


r-ur i
/t
*J, u-
'rlu *"F ,f ,1l;l\'
"rI ,tr )t k rs U
t':
o.:'t,i ,o, ..! ,.a
o j: I

-n f*, J\, gy- V-*l


--1
.rn'jt ;l ic . ,a . , a'
;''J:..-,. l-p "P
:,

"sesungguh nya telagaku lebih jauh (luas)


dari jarak antara Ailah dan
Aden. (Air) nya lebih putih dari salju, Iebih manis dari madu dicampur
susu. couro n-caLuonnya lebih banyak dari bilangan bintang-bintang
di langit. Don sesun gguhnya aku benar-benar akan mencegah
beberapa o rang,lariny a, sebagaimana seseorang m encegah onta
orang lain dari telaganya. Para sahabat bertanya, 'ya Rasul AIIah,
apakah engkau m engenali kami pada hari itu?' B eliau menj aw ab,
'Ya, ada tanda padamu yang tidak dimiliki umat yang lain.
Kamu
akan datang kepadaku dengat r wajah dan anggota tubuh bxcahaya
karena bekas utudhu."'

478. Dan Al-Bukharimeriwayatkan pula dariAbu Hurairah Radhiyailahu


Anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah w udl u bersabda,

'Akan datang ke|,adaku pada Hari Kiamat serombongan sahabat-


shabatku, namun mereka kemudian dibuat ketakutan mendekati
telaga. oleh karena itu aku berkata, 'yaTuhan-ku, mereka adalah
s ahab at - s ahab atk u.' M aka Tuhan m e nj aw ab,,sesunggu
h ny a kam u
tidak tahu bid'ah-bid'ah yang telah mereka adakan sepeninggal
kamu. sesunguh nya mereka terah berbarik ke berakiig
(murtad)."'
Al-Bukhari m engatakan, bawa m e nurut syu' aib dari Az-Zuhri : Abu
Hurairah menceritakan dari Nabi sho//allahu Alaihi wa sallam, "Fa
yuifaluuna" (maka mereka dibuat ketakutan). sedang menurut Uq ail, "Fa
yujlauna" (maka mereka dijauhkan).
sedang sanadnya menurut Az-ZubairidariAbu Hurairah ialah: Dari
Muhammad bin Ali, dariAbdullah bin Abi Rafi', dariAbu Hurairah
Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi w a Sallam .

Telaga Nabi Muhammad Saw. 279


-

Tapi, semua ini adalah periwayatan secara rnu'alluq Dan saya


sendiri tidak mengenalseorang pun menyebut hadits di atas clengan isnad
seperti ini dari Abu Hurairah. kecuali bahwa Al-Bukhariberkata sesudah
itu: Kamidiceritaioleh Ahmad bin Shalih. kamidiceritai oleh lbnu Wahab,
aku diberitahu oleh Yunus dari Ibnu syihab. dari Al-Musaiyyab. bahwa dia
menceritakan daripara sahabat Nabi shallallahuAlaihi r-r.,o sc//om. Maka
Allah berfirman.

prcr
.6']'<iJt
"sesunggu hnya kamu tidak tahu bid'ah-bid'ah yang te:lah mereka
adakan sepe ni n ggal k am u, Ses u n ggu h n y a m er eka te aL t b er b al ik ke
I

belakang (murad).
Sementara itu Ibnu Abid Dunia berkata, Aku telah diceritai oleh
Ya'qub bin 'Ljbaid dan lainnya. dariSulaiman bin Harb, dari Hammad bin
zaid, dariKultsum, imam mesjid Bani Qusyaiq dari Al-Fadhal bin Isa, dari
Muhammad bin Al-Munkadir, dari Abu Hurairah RadhiyallahuAnhu, dia
berkata, 'Aku merasa seolah-oleh kembali bersama-sama kamu sekalian
dari telaga itu setelah datang kepadanya, dimana seseorarlg bertemu
temannya lalu bertanya. Apakah kamu sudah minum?' Mak;r dia jawab.
'Ya.' Dan seseorang lainnya bertemu temannya yang lain ialu berkata.
Aduh, hausnya!"'
Riwayat Asma' binti Abi Bakar Ash-Shiddiq
47 9 . Al-Bukharieriwayatkan dari Asm a' b i nti Ab i Bakar Radhiy all ah u
m
Anha,sabda Nabi Shol/o llahu Alaihi w a Sallam,

d"J sli '', o tzo t


r , !.. c t
o
o-
&|=p 'i'J',A\ F .r"rJ' -& ;l
.' '. i, ' ' ' '1."( t'

tJ;t--.-;,'1;",F^iv+'*i tt & -ru-'JiG c,r


t

;ruli ")c ,sr'-*", \r i t.. !'Jt, JJi


'oi 1, '. t o. t '
" ',.

"sesunggu hnya aku (akan menunggu) di telaga, sehingga oku biso


m el ihat siapa - s ap a y an g datang kep adaku dari kam u s ekal ian. D an
i

akan ada beberapa orang yang diusir dariku. maka aku berkata, 'Ya
Tuhan-ku, mereka dari golonganku, mereka dari umatku.' Maka
dibantah, Apakah kamu tahu apa yang telah mereka perbuat

Huru-hara Hari Kiamat


t7

sepeninggolmu? Demi Allah, mereka selalu berbalik ke belakang


(murtad)."'
Ibnu Abi Malikah selalu berdoa,
"Ya Allah, kamiberlindung kepada-Mu dariberbalik ke belakang
(murtad ) atau terkena bencana mengenai agama kami. "
Hadits di atas diriwayatkan pula oleh Muslim dariAbu Daud bin
Umar, dari Nafi', dari Ibnu Abi Malikah, dari Asma' dengan lafazh yang
serupa.

480. Dan Muslim meriwayatkan pula dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abi
Mulaikah, dia mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata,
Aku mendengar Rasulullah Sho//o/lahu Alaihi wa Sallam bersabda
selagi berada di tengah para sahabatnya,
"Sesungguh nya aku akan ada di telaga. menunggu siapa-siapa vang
akan datangkepadaku di antarakamu sekalian. Maka, demi Allah,
akan ada beberapa orang terhalang dariku, sehingga benar-benar
akan aku katakan, 'YaTUhan-ku, mereka dari golonganku, mereka
dari umatku.' Tuhan menjawab,'Sesunggir.rh nya kamu tidak tahu apa
yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka selalu berbalik
ke belakang ( murtod) . "'
Hadits inihanya diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Dan Allah Ta'ala
jualah yang memberi taufik ke arah yang benar.

Riwayat Ummu Salamah, Ummul Mukminin


481. Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah, istriNabi Shallallahu
Aloihi wa Sallam, dia berkata, Aku pernah mendengar orang-orang
menyebut-nyebut soaltelaga. Waktu itu aku belum mendengarnya
dari Rasulullah ShollollahuAlaihi uro Sollom. Maka pada suatu hari,
ketika seorang wanita sedang menyisir rambutku, aku mendengar
Rasulullah S hall all ahu Alaihi w a S allam bersabda.
"Hai manusial"
Maka aku berkata kepadawanita (penyisirku itu), 'Tunggulah aku.'
Wanita itu berkata, 'Beliau memanggilkaum lelaki, bukan wanita.'
Aku berkata, 'Sungguh, aku ini termasuk manusia juga.'
Rasulullah Shollollahu Alaihi uo Sollom bersabda, 'Sesunnguhnya
aku mendahului (kedatangan) kamu sekalian di telaga. Aku menunggu
siapa-siapa yang datang kepadaku diantara karnu. Jangan sampai ada
seorang pun dari kamu sekalian yang datang lalu diusir dariku seperti
diusirnya unta yang tersesat. Sehingga aku berkata, 'Kenapa orang ini?'

Telaga Nabi Muhammad Saw. 281


I
I
I
I

Maka dijawab, 'sesungguhnya kamu tidak tahu bid'ah-bid'ah yang telah


mereka adakan sepeninggalkamu.' Lalu aku pun berkata, Enyahlah!"'

Meluruskan Pendapat Para Ulama tentang Kapan


Telaga Didatangi
Al-Allamah Abu Abdillah Al-Qurthubi dalarri kitab Todzkirahnya
mengatakan. bahwa adanya Houdh (telaga)sebelum Mizan (timbangan)
itu diperselisihkan:
Menurut AbulHasan Al-Qabisi, "Yang benar, telaga itu sebelum
Mizan."
Pernyataan Al-Qabisi itu ditanggapi oleh Al-Qurthubi, "bahwa
menurut logika, seharusnya memang demikian. Karena manusia ketika
bangun dari kubur, mereka dalam keadaan kehausan, sebagaimana
diterangkan di atas. Oleh karena itu pantaslah kalau telaga didahulukan
sebelum Mizan dan Shirath."
Sementara itu Abu Hamid Al-Ghazalidalam kitabnya, llmuKasyt'il
Akhirah mengatakan, para pengarang kitab darisebagian ulama salaf
meriwayatkan, "Bahwa telaga itu akan didatangi setelah melewati Shirat."
Ini tentu merupakan kekeliruan dari si pengucap. Dan oleh
karenanya Al-Qurthubi mengatakan, "Yang benar adalah sepertiyang
dikatakan Al-Qabisi di atas." Dan selanjutnya dia sebutkan hadits tentang
ditolaknya orang-orang yang murtad untuk mendekati telaga. Kemudian
dia katakan, "Hadits ini disamping shahih, juga merupakan dalilyang
tegas, bahwa telaga itu ada di Mauqif sebelum manusia melintasi Shirath.
Karena, siapa pun yang melintasiShirath, pasti selamat," sebagaimana
yang akan kita terangkan lebih lanjut nanti.
Aku katakbn: Keterangan ini sudah pernah kami jelaskan.
Alhamdulillah.

Perbedaan Periwayatan tentang Luas Telaga dalam


Pernyataan Rasulullah
Dalam menerangkan ukuran telaga, panjang maupun lebarnya,
pernyataan Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam memang berbeda-
beda. Hal itu dikarenakan orang yang beliau ajak bicara berbeda-beda.
Agaknya beliau mengukur telaga itu dengan membandingkanya dengan
tempat-tempat yang diketahui oleh masing-masing orang.
Al-Qurthubi berkata, 'Ada sementara orang yang mengira, bahwa
diterangkannya ukuran telaga, yang terkadang dinyatakan luasnya antara

282 Huru-hara Hari Kiamat


Jarba dan Adzruh, terkadang antara Ka'bah sampai tempat ini. dan

I
terkadang dengan ukuran yang lain. Orang menyangka itu merupakan
suatu keraguan (idhthirobl. Padahal, tidakdemikian. Karena yang terjadi
adalah, bahwa Nabi Sho/lollahu Alaihi wa Sallam bercerita kepada para
sahabatnya tentang telaga berkali-kali. Para setiap kalinya beliau
menerangkannya dengan tempat-tempat yang diketahui oleh masing-
masing orang. Bahkan dalam sebuah hadits shahih diterangkan, bahwa
beliau mendefinisikannya dengan sebuian kali sebulan."
Kata Al-Qurthubipula, "Tidakkah terdetik dalam hatimu, bahwa
ketika menerangkan itu beliau masih berada dibumi ini? Padahalyang
diterangkan ada di bumi sudah berganti kelak, yaitu sebuah bumi
berwarna putih bagai perak, tidak dikotori dengan pertumpahan darah,
dan tidak terjadipenganiayaan terhadap seorang pun. Bumiyang suci,
karena hendak dipijak oleh Allah Yang Mahaagung untuk melakukan
pengadilan."
"Dalam sebuah hadits diterangkan," lanjutAl-Qurthubi, "bahwa di
setiap sisi telaga itu ada seorang dariempat Khulafa' Rasyidin. Pada sudut
pertama ada Abu Bakar, pada sudut kedua Umar. pada sudut ketiga
Utsm an, dan pada sud ut keempat Al i *Radhiy allahu An