Anda di halaman 1dari 24

PRAKATA

Alhamdulilllah, Terima kasih kepada rakan-rakan guru dan team sumberpendidikan kerana menyediakan RPT 2020
untuk kegunaan guru-guru di Malaysia.
Muaturun Percuma…
**DILARANG UNTUK MENGAMBIL SEBARANG BENTUK DAN JENIS KEUNTUNGAN DARIPADA PIHAK KAMI DAN
WEB INI SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG.**
RANCANGAN TAHUNAN
MATEMATIK
TAHUN 3

Bidang pembelajaran: Nombor dan operasi


Tajuk: 1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 10 000
Objektif: Membolehkan murid:
 Mengetahui dan mengaplikasi nombor bulat hingga 10 000.
 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menyelesaikan masalah berkaitan nombor bulat hingga 10 000.
 Membuat penaakulan, membuat perkaitan, membuat perwakilan, berkomunikasi dan menggunakan teknologi sewaktu mempelajari
nombor bulat hingga 10 000.
Minggu Standard Standard Pembelajaran Catatan Standard prestasi
Kandungan TP Tafsiran
MINGGU 1.1 Nilai nombor. Murid boleh: Nota: Sebutan nombor secara 1 Menyatakan sebarang
1.1.1 Menamakan nombor hingga 10 betul. 4 513 disebut sebagai nombor hingga 10 000..
1 000: ‘empat ribu lima ratus tiga
1 Januari (i) Membaca sebarang nombor belas’ bukan ‘empat lima satu
yang diberi dalam perkataan. tiga’. Cadangan aktiviti:
–5
(ii) Menyebut sebarang Gunakan perwakilan objek,
Januari
nombor yang diberi dalam gambar, garis nombor dan
2020 abakus 4:1.
bentuk angka.

2
(iii) Memadan angka dengan
namanya dalam perkataan.

1.1.2 Menentukan nilai nombor


hingga 10 000:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor
yang diberi. (ii) Memadankan
kumpulan objek dengan nombor.
(iii) Membandingkan nilai dua
nombor.
(iv) Menyusun kumpulan objek
mengikut tertib menaik dan tertib
menurun
1.2 Menulis 1.2.1 Menulis nombor dalam angka Cadangan aktiviti: Boleh 2 Menjelaskan nilai
nombor. dan perkataan. dedahkan dengan pelbagai nombor hingga 10 000.
variasi bentuk nombor. 1
MINGGU 1.3 Rangkaian 1.3.1 Membilang satu-satu hingga Cadangan aktiviti: Gunakan 3  Menentukan nilai
nombor. sepuluh-sepuluh, seratus-seratus dan pelbagai objek, gambar, garis nombor dan
2 seribu-seribu secara tertib menaik nombor dan abakus 4:1. menyusun nombor
6 Januari dan menurun. mengikut tertib.
 Menganggar dan
– 12 1.3.2 Melengkapkan sebarang membundar sebarang
rangkaian nombor secara tertib nombor.
Januari menaik dan menurun.  Melengkapkan rangkaian
2020 dan pola nombor.
1.4 Nilai tempat. 1.4.1 Menyatakan nilai tempat dan Cadangan aktiviti: Gunakan 4 Menyelesaikan masalah
nilai digit bagi sebarang nombor. pelbagai perwakilan dan harian rutin melibatkan
abakus 4:1 bagi mewakilkan nombor hingga 10 000.
1.4.2 Mencerakin sebarang nombor nilai tempat dan nilai digit.
mengikut nilai tempat dan nilai digit.
1.5 Menganggar. 1.5.1 Memberi anggaran kuantiti yang Nota: Anggaran perlu 5 Menyelesaikan masalah
munasabah dengan menggunakan dibuktikan dengan harian rutin melibatkan
perkataan ‘lebih kurang’, ‘kurang menentukan kuantiti sebenar. nombor hingga 10 000
daripada’ dan ‘lebih daripada’ dengan pelbagai strategi.
berdasarkan set rujukan.

3
MINGGU 1.6 1.6.1 Membundarkan nombor bulat Cadangan aktiviti: Boleh 6 Menyelesaikan masalah
Membundarkan hingga ribu terdekat. gunakan garis nombor. harian bukan rutin
3 nombor. melibatkan nombor
13 hingga 10 000 secara
kreatif dan inovatif
Januari – 1.7 Pola nombor. 1.7.1 Mengenal pasti pola bagi siri Nota: Siri nombor boleh
nombor yang diberi secara tertib melibatkan sehingga enam
19 menaik dan menurun satu-satu nombor.
Januari hingga sepuluh-sepuluh, seratus-
seratus dan seribu-seribu.
2020
1.7.2 Melengkapkan pelbagai pola
nombor yang diberi secara tertib
menaik dan menurun satu-satu
hingga sepuluh-sepuluh, seratus-
seratus dan seribu-seribu.
1.8 Penyelesaian 1.8.1 Menyelesaikan masalah Cadangan aktiviti: Gunakan
masalah melibatkan nombor bulat hingga 10 langkah-langkah
000 dalam situasi harian. penyelesaian masalah seperti
berikut:
 Memahami masalah.
 Merancang strategi
penyelesaian.
 Melaksanakan strategi.
 Menyemak jawapan.

Gunakan pelbagai strategi


penyelesaian masalah seperti
mengenal pasti pola,
membuat jadual dan bekerja
ke belakang. Gunakan
pelbagai strategi PdP seperti
pendekatan STEM dan
pembelajaran masteri.

4
Bidang pembelajaran: Nombor dan operasi
Tajuk: 2.0 Operasi Asas
Objektif: Membolehkan murid:
 Mengetahui dan mengaplikasi konsep dan prosedur kemahiran bagi operasi asas
 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menyelesaikan masalah berkaitan operasi asas.
 Menggunakan laras bahasa matematik yang betul sewaktu melakukan proses operasi asas.
 Membuat penaakulan, membuat perkaitan, membuat perwakilan, berkomunikasi dan menggunakan teknologi bagi mempelajari operasi
asas.

Minggu Standard Standard Pembelajaran Catatan Standard prestasi


Kandungan TP Tafsiran
MINGGU 2.1 Tambah Murid boleh: 2.1.1 Menyelesaikan Cadangan aktiviti: 1 Membaca ayat
dalam ayat matematik tambah melibatkan Gunakan objek, gambar, garis matematik yang
4 lingkungan 10 dua nombor hasil tambah dalam nombor, abakus 4:1 dan melibatkan operasi asas
20 000. lingkungan 10 000. pengiraan secara mental dan operasi bergabung
untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.
Januari –
2.1.2 Menyelesaikan ayat matematik tambah.
26
tambah melibatkan tiga nombor, hasil
Januari tambah dalam lingkungan 10 000.
2020 2.2 Tolak dalam 2.2.1 Menyelesaikan ayat matematik Cadangan aktiviti: Gunakan 2 Menerangkan prosedur
lingkungan 10 tolak melibatkan dua nombor dalam objek, gambar, garis nombor, bagi operasi asas dan
000. lingkungan 10 000. abakus 4:1 dan pengiraan operasi bergabung
secara mental untuk tambah dan tolak..
2.2.2 Menyelesaikan ayat matematik mewakilkan pengiraan tolak.
tolak melibatkan dua nombor dari
satu nombor dalam lingkungan 10
000.

5
MINGGU 2.3 Darab dalam 2.3.1 Menyelesaikan ayat matematik Cadangan aktiviti: Gunakan 3 Menentukan kewajaran
lingkungan 10 darab bagi sebarang nombor hingga objek, gambar, garis nombor, jawapan dan
5 000. empat digit dengan nombor satu abakus 4:1 dan pengiraan menyelesaikan ayat
27 digit, 10, 100 dan 1000, dan hasil secara mental untuk matematik yang
darabnya hingga 10 000. mewakilkan pengiraan darab. melibatkan operasi asas
Januari – dan operasi bergabung
tambah dan tolak.
2 2.4 Bahagi dalam 2.4.1 Menyelesaikan ayat matematik Cadangan aktiviti: 4 Menyelesaikan masalah
Februari lingkungan 10 bahagi bagi sebarang nombor dalam Gunakan objek, gambar, garis harian rutin melibatkan
000 lingkungan 10 000 dengan nombor nombor, abakus 4:1 dan operasi asas dan operasi
2020 satu digit, 10, 100 dan 1000. pengiraan secara mental bergabung tambah dan
untuk mewakilkan pengiraan tolak.
bahagi.
MINGGU 2.5 Operasi 2.5.1 Menyelesaikan ayat matematik Nota: 5 Menyelesaikan masalah
bergabung operasi bergabung tambah dan tolak Mulakan operasi bergabung harian rutin melibatkan
5 tambah dan dalam lingkungan 10 000. tambah dan tolak tanpa operasi asas dan operasi
27 tolak. mengumpul semula bergabung tambah dan
tolak dengan pelbagai
Januari – strategi.
2.6 Penggunaan 2.6.1 Mengenal pasti anu yang Nota: 6 Menyelesaikan masalah
2 anu. melibatkan operasi asas dalam ayat Hanya satu operasi dalam harian bukan rutin
Februari matematik. 2.6.2 Mewakilkan situasi satu ayat matematik. melibatkan operasi asas
harian melibatkan operasi asas dan dan operasi bergabung
2020 satu anu kepada ayat matematik. tambah dan tolak secara
kreatif dan inovatif
MINGGU 2.7 Penyelesaian 2.7.1 Mereka cerita berdasarkan ayat Cadangan aktiviti: Gunakan
masalah matematik melibatkan dua nombor langkah-langkah
7 bagi operasi asas dalam lingkungan 10 penyelesaian masalah seperti
10 000. berikut:
Februari Memahami masalah.
2.7.2 Mereka cerita berdasarkan ayat  Merancang strategi
– 16
matematik melibatkan operasi penyelesaian.
Februari bergabung tambah dan tolak dalam  Melaksanakan strategi.
2020 lingkungan 10 000.  Menyemak jawapan.

6
2.7.3 Menyelesaikan masalah operasi Gunakan pelbagai strategi
asas dan operasi bergabung tambah penyelesaian masalah seperti
dan tolak dalam lingkungan 10 000 melukis gambar rajah,
melibatkan situasi harian. mengenal pasti pola dan
mencuba kes lebih mudah.

Gunakan pelbagai strategi


PdP seperti pembelajaran
kontekstual dan
pembelajaran masteri.

Bidang pembelajaran: Nombor dan operasi


Tajuk: 3.0 Pecahan, Perpuluhan dan Peratus
Objektif: Membolehkan murid:
 Mengaitkan pecahan, perpuluhan dan peratus dalam kehidupan harian.
 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menyelesaikan masalah berkaitan pecahan, perpuluhan dan peratus.
 Membuat penaakulan, membuat perkaitan, membuat perwakilan, membuat penerokaan, berkomunikasi dan menggunakan teknologi
dalam memahami konsep pecahan, perpuluhan dan peratus.

Minggu Standard Standard Pembelajaran Catatan Standard prestasi
Kandungan TP Tafsiran
MINGGU 3.1 Pecahan. Murid boleh: Cadangan aktiviti: Gunakan 1 Menyatakan pecahan
bahan konkrit, gambar rajah wajar, pecahan tak wajar,
8 3.1.1 Mengenal pasti pecahan wajar dan perisian. nombor bercampur,
17 sebagai sebahagian daripada satu perpuluhan dan peratus.
kumpulan.
Februari
– 23
3.1.2 Menyatakan pecahan setara
Februari bagi pecahan wajar yang penyebutnya
2020 hingga 10.

3.1.3 Menukar pecahan wajar kepada


bentuk termudah, penyebutnya

7
hingga 10.

3.1.4 Menyatakan pecahan Nota: Pecahan perseratus


perseratus. bermaksud pecahan yang
penyebutnya 100.
3.1.5 Menambah dua pecahan wajar
melibatkan:
(i) penyebut yang sama,
(ii) penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan
10,
(iii) penyebutnya 3 dengan 6 dan 9,
(iv) penyebutnya 5 dengan 10,
(v) penyebutnya 4 dengan 8, dan hasil
tambahnya melibatkan pecahan
wajar.

3.1.6 Menolak dua pecahan wajar


melibatkan:
(i) penyebut yang sama,
(ii) penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan
10,
(iii) penyebutnya 3 dengan 6 dan 9,
(iv) penyebutnya 5 dengan 10,
(v) penyebutnya 4 dengan 8.
Cadangan aktiviti: Gunakan
3.1.7 Mengenal pasti pecahan tak bahan konkrit, gambar rajah
wajar dan nombor bercampur dan perisian.
melibatkan penyebutnya hingga 10.
3.2 Perpuluhan. 3.2.1 Menyatakan sifar perpuluhan Cadangan aktiviti: Gunakan 2 Menerangkan pecahan
sifar satu hingga sifar perpuluhan gambar rajah, garis nombor wajar, pecahan tak wajar,
sembilan sembilan dalam angka dan dan perisian. nombor bercampur,
perkataan. perpuluhan dan peratus.

3.2.2 Mewakilkan perpuluhan dengan


petak seratus dan sebaliknya.

8
3.2.3 Membanding nilai dua
perpuluhan melibatkan hingga dua
tempat perpuluhan berpandukan
petak seratus dan garis nombor.

3.2.4 Menambah dua perpuluhan


melibatkan hingga dua tempat
perpuluhan, hasil tambahnya
sehingga sifar perpuluhan sembilan
sembilan.

3.2.5 Menolak dua perpuluhan


melibatkan hingga dua tempat
perpuluhan, dalam lingkungan sifar
perpuluhan sembilan sembilan.
MINGGU 3.3 Peratus. 3.3.1 Menama dan menyebut Nota: Perkenalkan simbol 3 3 Membandingkan nilai
peratus. peratus ‘%’. dua perpuluhan.
9 Menambah dan menolak
24 3.3.2 Mengenal simbol peratus. pecahan wajar.
Februari Menambah dan menolak
3.3.3 Mewakilkan peratus dalam perpuluhan.
– 1 Mac
petak seratus dan sebaliknya. 3.3.4 Menentukan kewajaran
2020 Menulis satu peratus hingga seratus jawapan bagi operasi
peratus. tambah dan tolak
melibatkan pecahan dan
nombor perpuluhan..
3.4 Perkaitan 3.4.1 Mewakilkan pecahan perseratus Nota: Perpuluhan melibatkan 4 Menyelesaikan masalah
antara pecahan, dengan perpuluhan dan sebaliknya. 0.01 hingga 0.99. rutin melibatkan
perpuluhan dan pecahan, perpuluhan dan
peratus. 3.4.2 Mewakilkan pecahan perseratus peratus
dengan peratus dan sebaliknya.

3.4.3 Mewakilkan peratus dengan


perpuluhan dan sebaliknya. Cadangan aktiviti: Gunakan

9
bahan konkrit, gambar rajah,
dan perisian.
MINGGU 3.5 Penyelesaian 3.5.1 Mereka cerita berdasarkan ayat Cadangan aktiviti: Gunakan 5 Menyelesaikan masalah
masalah matematik melibatkan pecahan, langkah-langkah rutin melibatkan
10 perpuluhan dan peratus. penyelesaian masalah seperti pecahan, perpuluhan dan
2 Mac – 8 berikut: Memahami peratus dengan pelbagai
3.5.2 Menyelesaikan masalah masalah. strategi
Mac 2020
pecahan, perpuluhan dan peratus.  Merancang strategi
penyelesaian
 Melaksanakan strategi.
 Menyemak jawapan
. Gunakan pelbagai strategi
penyelesaian masalah seperti
melukis gambar rajah, dan
membuat jadual atau senarai
secara bersistem. Gunakan
pelbagai strategi PdP seperti
simulasi, pendekatan STEM
dan pembelajaran
berasaskan masalah.
6 Menyelesaikan masalah
bukan rutin melibatkan
pecahan, perpuluhan dan
peratus secara kreatif dan
inovatif.

Bidang pembelajaran: Nombor dan operasi


Tajuk: 4.0 Wang
Objektif: Membolehkan murid:
 Menghubungkaitkan penggunaan wang dalam kehidupan harian.
 Mengaplikasi pendidikan kewangan dalam kehidupan harian.
 Membuat penaakulan dan membuat penerokaan dalam kehidupan harian bagi memberi manfaat demi masa depan.
 Berkomunikasi, membuat perkaitan dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kewangan.
 Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan.

10
Minggu Standard Standard Pembelajaran Catatan Standard prestasi
Kandungan TP Tafsiran
MINGGU 4.1 Tambah Murid boleh: Cadangan aktiviti: Gunakan 1  Mengenal mata
wang.. 4.1.1 Menyelesaikan ayat matematik objek, gambar, garis nombor, wang negara
11 tambah melibatkan dua nilai wang abakus 4:1, perisian dan ASEAN.
9 Mac- 15 dan hasil tambahnya hingga RM10 pengiraan secara mental  Menyatakan nilai
000. untuk mewakilkan pengiraan wang RM1
Mac 2020
tambah wang. Gunakan dengan nilai mata
4.1.2 Menyelesaikan ayat matematik strategi PdP simulasi. wang negara lain.
tambah melibatkan tiga nilai wang
dan hasil tambahnya hingga RM10
000
4.2 Tolak wang. 4.2.1 Menyelesaikan ayat matematik Cadangan aktiviti: Gunakan 2 Menjelaskan simpanan
tolak melibatkan dua nilai wang objek, gambar, garis nombor, dan pelaburan dalam
dalam lingkungan RM10 000. abakus 4:1, perisian dan memenuhi keperluan dan
pengiraan secara mental kehendak masa depan.
4.2.2 Menyelesaikan ayat matematik untuk mewakilkan pengiraan
tolak melibatkan dua nilai wang dari tolak wang. Gunakan strategi
satu nilai wang dalam lingkungan PdP simulasi.
RM10 000.
MINGGU 4.3 Operasi 4.3.1 Menyelesaikan ayat matematik Cadangan aktiviti: Gunakan 3 Menentukan kewajaran
bergabung operasi bergabung tambah dan tolak objek, gambar, garis nombor, jawapan dan
13 tambah dan tolak dalam lingkungan RM10 000. abakus 4:1, perisian dan menyelesaikan ayat
23 Mac – wang. pengiraan secara mental matematik operasi asas
untuk mewakilkan pengiraan dan operasi bergabung
29 Mac
operasi bergabung tambah melibatkan wang.
2020
dan tolak wang. Gunakan
strategi PdP simulasi.
4.4 Darab wang. 4.4.1 Menyelesaikan ayat matematik . Cadangan aktiviti: Gunakan 4 Menyelesaikan masalah
darab melibatkan nilai wang dengan objek, gambar, garis nombor, harian rutin melibatkan
nombor satu digit, 10, 100 dan 1000 abakus 4:1, perisian dan wang.
dan hasil darabnya hingga RM10 000 pengiraan secara mental
untuk mewakilkan pengiraan
darab wang. Gunakan strategi

11
PdP simulasi.
MINGGU 4.5 Bahagi wang. 4.5.1 Menyelesaikan ayat matematik Cadangan aktiviti: Gunakan 5 Menyelesaikan masalah
bahagi melibatkan nilai wang dalam objek, gambar, garis nombor, harian rutin melibatkan
14 lingkungan RM10 000 dengan abakus 4:1, perisian dan wang dengan pelbagai
30 Mac – nombor satu digit, 10, 100 dan 1000. pengiraan secara mental strategi.
untuk mewakilkan pengiraan
5 April
bahagi wang. Gunakan
2020
strategi PdP simulasi
4.6 Mata wang 4.6.1 Mengenal mata wang negara Nota: Boleh perkenalkan 6 Menyelesaikan masalah
asing.. ASEAN. mata wang negara lain harian bukan rutin
melibatkan wang secara
4.6.2 Menyatakan nilai wang RM1 kreatif dan inovatif.
dengan nilai mata wang semasa
negara lain.
MINGGU 4.7 Simpanan 4.7.1 Menjelaskan keperluan dan Nota: Keperluan ialah suatu
dan pelaburan. kehendak sebagai asas kepada yang mesti dimiliki untuk
15 memerlukan. simpanan dan perbelanjaan. meneruskan kehidupan.
6 April – Kehendak ialah barangan,
4.7.2 Menjelaskan keperluan aktiviti atau perkhidmatan
12 April menyimpan dan melabur. yang diingini untuk
meningkatkan kualiti dan
2020 keseronokan hidup.
Pelaburan ialah aset yang
dimiliki bagi tujuan
menghasilkan atau menjana
pendapatan atau keuntungan
modal kepada pemiliknya.
Boleh perkenalkan istilah
derma sebagai bantuan
berbentuk wang dan benda
kepada orang atau pihak yang
MINGGU 4.8 Penyelesaian 4.8.1 Mereka cerita berdasarkan ayat Cadangan aktiviti: Gunakan
masalah. matematik tambah, tolak, darab dan langkah-langkah
16 kontekstual dan bahagi melibatkan wang. penyelesaian masalah seperti
pembelajaran berikut: Memahami

12
13 April – berasaskan 4.8.2 Menyelesaikan masalah wang masalah. Merancang
projek. dalam lingkungan RM10 000 strategi penyelesaian.
19 April melibatkan operasi asas dan operasi Melaksanakan strategi.
2020 bergabung tambah dan tolak dalam Menyemak jawapan.
situasi harian. Gunakan pelbagai strategi
penyelesaian masalah seperti
mencuba kes lebih mudah
dan cuba jaya. Gunakan
pelbagai strategi PdP seperti
simulasi, pembelajaran
masteri, pembelajaran

Bidang pembelajaran: Sukatan dan Geometri


Tajuk: 5.0 Masa dan Waktu
Objektif: Membolehkan murid:
 Menggunakan masa dan waktu dengan efektif dalam kehidupan harian.
 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menyelesaikan masalah berkaitan masa dan waktu.
 Membuat penaakulan, membuat perkaitan, membuat perwakilan dan menggunakan teknologi dalam memahami konsep masa dan
waktu.
 Berkomunikasi, menjana idea dan menyampaikan sesuatu situasi berkaitan masa dan waktu secara jelas.

Minggu Standard Standard Pembelajaran Catatan Standard prestasi


Kandungan TP Tafsiran
5.1 Waktu dalam Murid boleh: Nota: Jadual waktu seperti 1 Membaca waktu
jam dan minit. 5.1.1 Membaca dan mendapatkan jadual waktu kelas, jadual sebelum, semasa dan
maklumat daripada jadual waktu waktu perjalanan, waktu selepas sesuatu aktiviti
sesuatu aktiviti. siaran televisyen dan serta membaca kalendar.
sebagainya.
5.1.2 Membaca dan merekod waktu
sebelum, semasa dan selepas sesuatu Cadangan aktiviti: Gunakan
aktiviti maklumat atau situasi aktiviti
harian murid.
MINGGU 5.2 Perkaitan 5.2.1 Menyatakan perkaitan minggu Cadangan aktiviti: 2 Menerangkan maklumat
dalam masa. dengan hari, tahun dengan bulan, Boleh gunakan kalendar daripada jadual waktu
17

13
20 April – dan minit dengan saat. Masihi untuk menyatakan sesuatu aktiviti.
26 April perkaitan antara minggu
2020 5.2.2 Menukar unit masa melibatkan dengan hari, dan tahun
jam dengan minit, dan minit dengan dengan bulan. Boleh gunakan
saat jam digital.
5.3 Kalendar. 5.3.1 Membaca dan mendapatkan Nota: Boleh gunakan 3 Merekodkan aktiviti,
maklumat daripada kalendar Masihi. kalendar lain yang sesuai. mendapatkan maklumat
daripada jadual dan
kalendar, dan
menyelesaikan ayat
matematik melibatkan
masa.
MINGGU 5.4 Tambah 5.4.1 Menyelesaikan ayat matematik Cadangan aktiviti: Gunakan 4 Menyelesaikan masalah
masa. tambah hingga tiga nilai masa: pelbagai objek, gambar, garis harian rutin melibatkan
18 (i) jam dengan jam, nombor dan abakus 4:1. masa dan waktu.
27 April – (ii) minit dengan minit,
(iii) saat dengan saat,
3 Mei
(iv) jam dan minit dengan jam dan
2020
minit,
(v) minit dan saat dengan minit dan
saat.
5.5 Tolak masa. 5.5.1 Menyelesaikan ayat matematik Cadangan aktiviti: Gunakan 5 Menyelesaikan masalah
tolak hingga tiga nilai masa: pelbagai objek, gambar, garis harian rutin melibatkan
(i) jam dengan jam, nombor dan abakus 4:1. masa dan waktu dengan
(ii) minit dengan minit, pelbagai strategi.
(iii) saat dengan saat,
(iv) jam dan minit dengan jam dan
minit,
(v) minit dan saat dengan minit dan
saat.
MINGGU 5.6 Operasi 5.6.1 Menyelesaikan ayat matematik Cadangan aktiviti: Gunakan 6 Menyelesaikan masalah
bergabung operasi bergabung tambah dan tolak pelbagai objek, gambar, garis harian bukan rutin
19 tambah dan tolak nilai masa: nombor dan abakus 4:1. melibatkan masa dan
4 Mei – masa. (i) jam dengan jam, waktu secara kreatif dan
(ii) minit dengan minit, inovatif.

14
10 Mei (iii) saat dengan saat,
2020 (iv) jam dan minit dengan jam dan
minit,
(v) minit dan saat dengan minit dan
saat.
5.7 Darab masa. 5.7.1 Menyelesaikan ayat matematik Cadangan aktiviti: Gunakan
darab melibatkan masa: (i) jam, pelbagai objek, gambar, garis
(ii) minit, nombor dan abakus 4:1.
(iii) saat,
(iv) jam dan minit,
(v) minit dan saat, dengan nombor
satu digit.
MINGGU 5.8 Bahagi masa. 5.8.1 Menyelesaikan ayat matematik Cadangan aktiviti: Gunakan
bahagi melibatkan masa: pelbagai objek, gambar, garis
24 (i) jam, nombor dan abakus 4:1.
8 Jun – (ii) minit,
(iii) saat,
14 Jun
(iv) jam dan minit,
2020
(v) minit dan saat, dengan nombor
satu digit.
MINGGU 5.9 Penyelesaian 5.9.1 Mereka cerita berdasarkan ayat Cadangan aktiviti: Gunakan
masalah. matematik operasi asas melibatkan langkah-langkah
25 masa. penyelesaian masalah seperti
15 Jun – berikut:
21 Jun 5.9.2 Menyelesaikan masalah Memahami masalah.
berkaitan masa dan waktu dalam  Merancang strategi
2020
situasi harian. penyelesaian.
 Melaksanakan strategi.
 Menyemak jawapan.
Gunakan pelbagai strategi
penyelesaian masalah seperti
mencuba kes lebih mudah,
melukis gambar rajah, dan
bekerja ke belakang.
Gunakan pelbagai strategi

15
PdP seperti simulasi, dan
pendekatan modular.

Bidang pembelajaran: Sukatan dan Geometri


Tajuk: 6.0 Ukuran dan Sukatan
Objektif: Membolehkan murid:
 Menggunakan pelbagai bahan konkrit untuk membina kefahaman konsep dan mengaplikasi ilmu matematik dalam kehidupan harian.
 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menyelesaikan masalah berkaitan ukuran dan sukatan.
 Membuat penaakulan, membuat perkaitan, membuat perwakilan, membuat penerokaan, berkomunikasi dan menggunakan teknologi
dalam memahami konsep ukuran dan sukatan.

Minggu Standard Standard Pembelajaran Catatan Standard prestasi
Kandungan TP Tafsiran
MINGGU 6.1 Panjang. Murid boleh: Cadangan aktiviti: Gunakan 1 Menyatakan perkaitan
objek sebenar dan perisian unit sentimeter dengan
26 6.1.1 Menukar unit ukuran panjang bagi penukaran unit meter, gram dengan
22 Jun – melibatkan meter dan sentimeter. melibatkan meter dan kilogram, mililiter dengan
sentimeter. Gunakan pelbagai liter.
28 Jun
6.1.2 Menyelesaikan ayat matematik strategi pengiraan bagi
2020
tambah hingga tiga ukuran panjang menyelesaikan ayat
melibatkan meter dan sentimeter. matematik.

6.1.3 Menyelesaikan ayat matematik


tolak ukuran panjang hingga dua nilai
dari satu nilai melibatkan meter dan
sentimeter.

6.1.4 Menyelesaikan ayat matematik


darab melibatkan ukuran panjang
dengan nombor satu digit berkaitan
meter dan sentimeter.

6.1.5 Menyelesaikan ayat matematik


bahagi melibatkan ukuran panjang

16
dengan nombor satu digit berkaitan
meter dan sentimeter.
MINGGU 6.2 Jisim. 6.2.1 Menukar unit ukuran jisim Cadangan aktiviti: Gunakan 2 Menerangkan unit bagi
melibatkan kilogram dan gram. objek sebenar dan perisian panjang, jisim dan isi
27 bagi penukaran unit padu cecair dalam
29 Jun – 6.2.2 Menyelesaikan ayat matematik melibatkan kilogram dan sesuatu ukuran dan
tambah hingga tiga ukuran jisim gram. sukatan
5 Julai
melibatkan kilogram dan gram.
2020
6.2.3 Menyelesaikan ayat matematik Gunakan pelbagai strategi
tolak ukuran jisim hingga dua nilai pengiraan bagi
dari satu nilai melibatkan kilogram menyelesaikan ayat
dan gram. matematik.

6.2.4 Menyelesaikan ayat matematik


darab melibatkan ukuran jisim
dengan nombor satu digit berkaitan
kilogram dan gram.

6.2.5 Menyelesaikan ayat matematik


bahagi melibatkan ukuran jisim
dengan nombor satu digit berkaitan
kilogram dan gram.
MINGGU 6.3 Isi padu 6.3.1 Menukar unit isi padu cecair Cadangan aktiviti: Gunakan 3 Menyelesaikan ayat
cecair. melibatkan liter dan mililiter. objek sebenar dan perisian matematik melibatkan
28 bagi penukaran unit ukuran dan sukatan
6 Julai – 6.3.2 Menyelesaikan ayat matematik melibatkan liter dan mililiter.
tambah hingga tiga isi padu cecair Gunakan pelbagai strategi
12 Julai
melibatkan liter dan mililiter. pengiraan bagi
2020
menyelesaikan ayat
6.3.3 Menyelesaikan ayat matematik matematik.
tolak isi padu cecair hingga dua nilai
dari satu nilai melibatkan liter dan
mililiter.

6.3.4 Menyelesaikan ayat matematik

17
darab melibatkan isi padu cecair
dengan nombor satu digit berkaitan
liter dan mililiter.

6.3.5 Menyelesaikan ayat matematik


bahagi melibatkan isi padu cecair
dengan nombor satu digit berkaitan
liter dan mililiter.
MINGGU 6.4 Penyelesaian 6.4.1 Mereka cerita berdasarkan ayat Cadangan aktiviti: Gunakan 4 Menyelesaikan masalah
masalah. matematik melibatkan ukuran dan langkah-langkah harian rutin melibatkan
29 sukatan. penyelesaian masalah seperti ukuran dan sukatan.
13 Julai – berikut:
6.4.2 Menyelesaikan masalah .Memahami masalah
19 Julai
berkaitan ukuran dan sukatan dalam . Merancang strategi
2020
situasi harian penyelesaian.
 Melaksanakan strategi.
 Menyemak jawapan

 Gunakan pelbagai strategi


penyelesaian masalah seperti
menaakul secara mantik, dan
mengenal pasti pola.

Gunakan pelbagai strategi


PdP seperti simulasi,
pendekatan STEM dan
pendekatan modular.
MINGGU 5 Menyelesaikan masalah
harian rutin melibatkan
30 ukuran dan sukatan
20 Julai – dengan pelbagai strategi.
26 Julai
2020
6 Menyelesaikan masalah

18
harian bukan rutin
melibatkan ukuran secara
kreatif dan inovatif.
Bidang pembelajaran: Sukatan dan Geometri
Tajuk: 7.0 Ruang
Objektif: Membolehkan murid:
 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menyelesaikan masalah berkaitan ruang.
 Menghargai dan menghayati keindahan matematik dengan pelbagai bentuk yang terhasil dari prisma dan bukan prisma.
 Membuat penaakulan, membuat perkaitan, membuat perwakilan, berkomunikasi dan menggunakan teknologi dalam menyelesaikan
masalah berkaitan ruang.
Minggu Standard Standard Pembelajaran Catatan Standard prestasi
Kandungan TP Tafsiran
MINGGU 7.1 Prisma. Murid boleh: Nota: Nama bagi sesuatu 1 Menyatakan bentuk-
7.1.1 Mengenal prisma segi empat prisma berdasarkan bentuk bentuk prisma, poligon
32 sama, prisma segi empat tepat dan tapaknya. Kubus adalah sekata dan paksi simetri.
3 Ogos – prisma segi tiga. prisma segi empat sama, dan
kuboid adalah prisma segi
9 Ogos
7.1.2 Mencirikan prisma dan empat tepat.
2020
melabelkan prisma segi empat sama,
prisma segi empat tepat dan prisma
segi tiga berdasarkan permukaan,
tapak, bucu dan tepi.
7.2 Prisma dan 7.2.1 Membandingkan prisma dan Nota: Gunakan model untuk 2 Menerangkan ciri-ciri
bukan prisma. bukan prisma berdasarkan membuat perbandingan. prisma dan poligon
permukaan, tapak, bucu dan tepi. sekata.
7.3 Poligon 7.3.1 Mengenal pasti bentuk poligon Nota: Corak boleh dibentuk 3  Membandingkan
sekata. sekata bagi pentagon, heksagon, berdasarkan gabungan prisma dan bukan prisma.
heptagon dan oktagon. poligon sekata yang sama  Melukis paksi simetri
atau berbeza. pada bentuk dua
7.3.2 Menghasilkan corak berasaskan dimensi.
bentuk poligon sekata.  Menghasilkan corak
berasaskan bentuk
poligon sekata.
MINGGU 7.4 Paksi simetri. 7.4.1 Mengenal pasti dan melukis Nota: Paksi simetri ialah garis 4 Menyelesaikan masalah

19
33 paksi simetri. lurus yang membahagikan rutin melibatkan ruang.
sesuatu bentuk atau rajah
10 Ogos – kepada dua bahagian yang
16 Ogos sama saiz dan bentuk.

2020
MINGGU 7.5 Penyelesaian 7.5.1 Menyelesaikan masalah Catatan aktiviti: Gunakan 5 Menyelesaikan masalah
masalah. melibatkan prisma dan paksi simetri pelbagai strategi rutin melibatkan ruang
34 bentuk dua dimensi. penyelesaian masalah seperti dengan pelbagai strategi.
17 Ogos – menggunakan gambar rajah,
model dan objek sebenar.
23 Ogos
2020
6 Menyelesaikan masalah
bukan rutin melibatkan
ruang secara kreatif dan
inovatif
.
Bidang pembelajaran: Perkaitan dan Algebra
Tajuk: 8.0 Koordinat
Objektif: Membolehkan murid:
 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menyelesaikan masalah berkaitan koordinat.
 Menghargai dan menghayati keindahan matematik.
 Membuat penaakulan, membuat perkaitan, membuat perwakilan, berkomunikasi dan menggunakan teknologi bagi menyelesaikan
situasi yang dihadapi dalam koordinat
Minggu Standard Standard Pembelajaran Catatan Standard prestasi
Kandungan TP Tafsiran
MINGGU 8.1 Koordinat Murid boleh: Nota: Perbendaharaan kata 1 Menyatakan
pada sukuan 8.1.1 Mengenal pasti kedudukan berkaitan kedudukan seperti perbendaharaan kata
35 pertama objek berdasarkan titik rujukan ‘ke kanan’, ‘ke atas’, ‘ke timur’ berkaitan kedudukan.
24 Ogos – dengan menggunakan dan ‘ke utara’.
perbendaharaan kata yang sesuai.
30 Ogos Cadangan aktiviti:
8.1.2 Menamakan objek berdasarkan Gunakan strategi PdP

20
2020 kedudukan pada paksi mengufuk dan simulasi bagi menamakan
paksi mencancang. objek dan menentukan
kedudukan objek.
8.1.3 Menentukan kedudukan objek
pada paksi mengufuk dan paksi
mencancang.
MINGGU 8.2 Penyelesaian 8.2.1 Menyelesaikan masalah Cadangan aktiviti: Gunakan 2 Menamakan objek
masalah melibatkan koordinat. pelbagai strategi berdasarkan kedudukan
36 penyelesaian masalah seperti objek pada paksi
31 Ogos – menggunakan analogi dan mengufuk dan paksi
melukis gambar rajah. mencancang.
6 Gunakan pelbagai strategi
PdP seperti simulasi dan
Septemb pembelajaran kontekstual.
er 2020
MINGGU 3 Menentukan kedudukan
objek pada paksi
37 mengufuk dan paksi
7 mencancang. dan
inovatif.
Septemb
er – 13
Septemb
er 2020
MINGGU 4 Menyelesaikan masalah
rutin melibatkan
38 koordinat
14
Septemb
er - 20

21
Septemb
er 2020
MINGGU 5 Menyelesaikan masalah
rutin melibatkan
39 koordinat dengan
21 pelbagai strategi.

Septemb
er – 27
Septemb
er 2020
6 Menyelesaikan masalah
bukan rutin melibatkan
koordinat secara kreatif

Bidang pembelajaran: Statistik dan Kebarangkalian


Tajuk: 9.0 Pengurusan data
Objektif: Membolehkan murid:
 Berkemahiran memperolehi maklumat daripada carta pai yang diberi.
 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menyelesaikan masalah berkaitan pengurusan data.
 Membuat keputusan dan mengeluarkan idea bagi menjelaskan situasi yang dihadapi dalam kehidupan harian.
 Membuat penaakulan, membuat perkaitan, membuat perwakilan, berkomunikasi dan menggunakan teknologi dalam memahami konsep
dan aplikasi dalam pengurusan data.
Minggu Standard Standard Pembelajaran Catatan Standard prestasi
Kandungan TP Tafsiran
MINGGU 9.1 Mengumpul, Murid boleh: Cadangan aktiviti: Gunakan 1 Membaca maklumat dari
mengelas dan pelbagai cara bagi menyusun piktograf, carta palang
40 menyusun data. 9.1.1 Mengumpul, mengelas dan data. dan carta pai
28 menyusun data berdasarkan situasi
harian.
Septemb

22
er – 4
Oktober
2020
MINGGU 9.2 Carta pai. 9.2.1 Membaca dan mendapatkan Cadangan aktiviti: Gunakan 2 Menjelaskan maklumat
maklumat dari carta pai. perbendaharaan kata yang dari piktograf, carta
41 mudah bagi menjelaskan palang dan carta pai
5 tajuk dan petunjuk pada
carta pai
Oktober
– 11
Oktober
2020
MINGGU 9.3 Perkaitan 9.3.1 Membuat perkaitan antara Cadangan aktiviti: Kenal pasti 3 Menentukan kewajaran
antara piktograf, piktograf, carta palang dan carta pai perkaitan antara perwakilan jawapan bagi maklumat
42 carta palang dan bagi mewakili suatu maklumat. data dan kesesuaiannya bagi yang diberi pada
12 carta pai. mewakili suatu maklumat. piktograf, carta palang
dan carta pai.
Oktober
– 18
Oktober
2020
MINGGU 9.4 Penyelesaian 9.4.1 Menyelesaikan masalah Cadangan aktiviti: Gunakan 4 Menyelesaikan masalah
masalah. melibatkan pengurusan data dalam langkah-langkah harian rutin melibatkan
43 situasi harian. penyelesaian masalah seperti piktograf, carta palang
19 berikut: dan carta pai.
 Memahami masalah.
Oktober  Merancang strategi
penyelesaian.
– 25
 Melaksanakan strategi.
 Menyemak jawapan.

23
Oktober
Gunakan pelbagai strategi
2020 penyelesaian masalah seperti
membuat jadual/carta atau
senarai secara bersistem dan
melukis gambar rajah.

Gunakan pelbagai strategi


PdP seperti pendekatan
STEM dan pembelajaran
berasaskan projek
5 Menyelesaikan masalah
harian rutin melibatkan
piktograf, carta palang
dan carta pai dengan
pelbagai strategi
6 Menyelesaikan masalah
harian bukan rutin
melibatkan piktograf,
carta palang dan carta pai
secara kreatif dan
inovatif.

24