Anda di halaman 1dari 2

‫هروو الننورر‬

Dialah Pelita Cahaya

‫ضوياَؤ ره ر‬
‫ن َ ض‬
‫ريِ و‬
‫حاَ َئ ض ض‬
‫دىِ َال و‬
‫و َالننورر َويِهَ ض‬
‫هر و‬

‫واؤ ره ر‬
‫ن َل ض و‬
‫سضلي و‬
‫مر و‬ ‫ر َظ ض ن‬
‫ل َال ر‬ ‫حشَ ض‬
‫ووضفىِ َال و‬

Dialah Nabi ‫ َﷺ‬Pelita Cahaya yang memberi petunjuk orang-orang yang bimbang di Padang
Mahsyar Panjinya sebagai pemberi naungan...

‫ة‬
‫م ة‬
‫حكِ و‬
‫جررضد َ ض‬
‫م و‬
‫ن َالوغيب َال ة‬
‫م و‬ ‫ت ول و ر‬
‫قىِ َ ض‬

‫ماَؤ ره ر‬
‫س و‬
‫ن َ و‬
‫قي و‬ ‫ب ضوهَاَ َوامط وورتَ َضفىِ َال و‬
‫خاَفض ض‬

Sampailah kepadanya hikmah tanpa perantara apapun dengan hikmah itu hujanlah langit
(dengan Rahmat) di segala penjuru barat dan timur...

‫ف‬ ‫ه َل و و‬
‫طاَئ ض ف‬ ‫من ر‬
‫ق َ ض‬
‫ح ق‬ ‫د َواه ض‬
‫ل َال و‬ ‫مشَرهَو ر‬
‫وو و‬
‫شَأَ َوو و‬
‫شأَوره ر‬ ‫د َووال ر‬
‫مج و‬ ‫خب قرر َا و ر‬
‫ن َال و‬ ‫تر و‬

Para saksi dari para Ahli Ma`rifah yang dalam kebenaran, menyaksikan dari Beliau ‫ َﷺ‬kasih
sayang dan kelembutan-kelembutan, dikhabarkan sungguh apa yang terjadi adalah dengan
keinginanmu (‫)ﷺ‬.

‫د َاجت ضل و‬
‫مشَهَو ض‬
‫من َ و‬
‫ن َ ض‬ ‫فوضلله َ و‬
‫ماَضللوعي ض‬

‫ب َاجت ضل وؤ ره ر‬
‫جاَ ض‬
‫ح و‬ ‫يِ وعضزز َع وولىِ َواه ض‬
‫ل َال ض‬

Padaku penglihatan apa-apa yang kusaksikan sangatlah berpijar luhur, menundukkan para
pemilik kemuliaan yang masih tertutup penglihatannya dari pandangan keluhuran ini.

‫ح و‬
َ‫شَا‬ ‫مسَكِ ون ر ر‬
‫ه َال و‬ ‫ا وويِاَوناَزض ة‬
‫حاَع وقنىِ َوو و‬

‫داؤ ره ر‬
‫حىِ َن ض و‬
‫وا ض‬ ‫ل َك ر ر‬
‫ل َالن ر و‬ ‫م و‬‫من َ و‬ ‫او ض‬
‫جب َ و‬
Wahai yang jauh dariku dan tempatnya di lubuk hati yang terdalam, jawablah wahai Saudaraku
seruan (Sang Nabi ‫ )ﷺ‬yang memenuhi segala penjuru.

ِ‫ض َضفى‬ ‫ه َالوهَوىِ َضفي و‬


‫ك َووام ض‬ ‫من َت ووول ر ر‬ ‫او ض‬
‫جب َ و‬

‫شَاَؤ ره ر‬
‫ىِ َالوهَوىِ َوويِ و و‬
‫ماَويِهَوو و‬ ‫فر و‬
‫ؤاضدىِ َ و‬

Jawablah wahai yang diriku adalah terbenam dalam rindu padamu ‫ َﷺ‬dan mengalir pada
sanubariku apa-apa yang dirindukan sanubari ini dan yang ia (diriku) dambakan.
ِ‫دى‬
‫سي ق ض‬
‫ة َ و‬ ‫فووياَورقبىِ َ و‬
‫شقرفضنىِ َب ضررؤ َيِ و ض‬

‫داؤ ره ر‬ ‫ب َالكِ وضثير َ و‬


‫ص و‬ ‫قل ض‬
‫دىِ َال و‬
‫ص و‬ ‫ووواج ض‬
‫ل َ و‬
Ya ALLAH, Muliakanlah aku dengan memandang Tuanku (Sayyidina Muhammad) dan
Bersihkanlah hati yang penuh dengan kekeruhan ini.

‫ن َالل ق و‬
َ‫قا‬ ‫م و‬
‫م َ ض‬ ‫ووب ورلغَّ َع ول ضزياَ َ و‬
‫مي وررو ر‬

‫قاَؤ ره ر‬ ‫ل َوقصَ ض‬
‫دىِ َل ض و‬ ‫ج ر‬
‫د َ ر‬
‫عب د‬
‫ف َ و‬
‫ضباَشور ض‬

Dan Sampaikanlah pada diriku (al-Habib `Ali al-Habsyi) pada puncak harapan untuk berjumpa
dengan semulia-mulia hamba,dan perjumpaan dengannya adalah segala tujuanku...

َ‫صَوبا‬
‫ت َال ر‬
‫ماَهوب ر ض‬ ‫صل و ر‬
‫ة َالله َ و‬ ‫ع وولي ض‬
‫ه َ و‬

‫داؤ ره ر‬
‫ح و‬
‫ب َ ض‬ ‫حاَضدىِ َفو و‬
‫طاَ و‬ ‫ماَواطَور و‬
‫ب َال و‬ ‫وو و‬

Atasnya Curahan Sholawat selama angin berhembus sebanyak asyik merdunya Qasidah pujian
yang memadukan cinta padamu (‫)ﷺ‬, maka semakin indahlah yang menyatukan hati dalam cinta
padanya