Anda di halaman 1dari 9

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UNIT PELAKSANA TEKNIS
SMA NEGRI 1 KABUPATEN TANGERANG
JL. Raya Serang Km 23,5 Ds. Talagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang – Website : www.sman1kabtangerang.sch.id

PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Mata Pelajaran : PAI Kelas / Program : XI/IIS

Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020 Waktu : 07.30 – 09.00

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada
huruf a, b, c, d, atau e !

1. Muhammad Ali Pasya adalah salah satu tokoh pembaruan islam, beliau dilahirkan pada
tahun.....
a. 1845
b. 1846
c. 1765
d. 1848
e. 1849
1. Diantara upaya pembaharuan yang dilakukan Muhammad Ali Pasya adalah.....
a. Irigasi
b. Ekonomi dan militer
c. Pertanian
d. Agraria
e. Transportasi
2. Jamaluddin al-Afghani meninggal pada tahun.....
a. 1877 M
b. 1789 M
c. 1897 M
d. 1889 M
e. 1778 M
3. Jamaluddin al-Afghani berkeinginan agar sistem pemerintahan yang ideal adalah
seperti.....
a. Demokrasi
b. Otokrasi
c. Khilafah
d. Monarki
e. Monokrasi
4. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal.....
a. 9 November 1877
b. 9 November 1878
c. 10 Desember 1877
d. 11 November 1877
e. 8 Januari 1879
5. Salah seorang tokoh pembaharuan islam yang mengajarkan tentang filsafat kepada
Muhammad Abduh adalah.....
a. Ibnu Shina
b. Ibnu Bathuthah
c. Ibnu Rusdy
d. Jamaluddin al-Afghani
e. Rasyid Ridha
6. Seorang ulama besar dan guru dalam ilmu kesusasteraan Persia dan Arab yang pertama
kali menepa pelajaran agama ke dalam jiwa Muhammad Iqbal adalah....
a. Mir Husen
b. Mir Hasan
c. Jamaluddin al-Afghani
d. Abdullah bin Abdul Wahab
e. Muhammad Abduh
7. Bersama Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh menerbitkan sebuah surat kabar
yang bernama....
a. Al-Urwatul Wutsqa
b. Al-Manar
c. An-Nur
d. Al-Jihad
e. Asy-Syiyasah
8. Muhammad Abduh diangkat menjadi Mufti atau hakim agama pada tahun.....
a. 1889
b. 1899
c. 1898
d. 1890
e. 1897
9. Pembaharuan lain yang dilakukan Muhammad Abduh adalah dengan mendirikan
organisasi bernama al-Jami’at al-Khairiyyahbal-Islamiyyah pada tahun 1892. Organisasi
tersebut bertujuan untuk.....
a. Menyantuni fakir miskin dan anak yang tidak mampu
b. Mengurusi masalah wakaf
c. Masalah politik
d. Menangani masalah pendidikan
e. Mengurus masalah budaya
10. Tokoh pembaruan islam pada awal abad ke-20 setelah Sayid Ahmad Khan adalah.....
a. Muhammad Ali
b. Muhammad Iqbal
c. Muhammad Ali Pasha
d. Jamaluddin al-Afghani
e. Rasyid Rida
11. Pelopor pembaruan dalam ajaran islam di Arab dan berpengaruh luas adalah.....
a. Wahabiyah
b. Qadariyah
c. Jabariyah
d. Muktazilah
e. Syiah
12. Salah satu tokoh pembaruan islam di Mesir ialah.....
a. Kemal at-Tarruk
b. Muhammad Iqbal
c. Muhammad Ali Pasha
d. Jamaluddin al-Afghani
e. Rasyid Rida
13. Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh pembaruan islam yang berasal dari.....
a. Mesir
b. Arab
c. Pakistan
d. India
e. Afganistan
14. Muhammad Rasyid Rida adalah salah satu tokoh pembaruan islam yang berasal dari....
a. Mesir
b. Arab
c. Pakistan
d. India
e. Afganistan
15. Muhammad Iqbal adalah salah satu tokoh pembaruan islam yang berasal dari....
a. Mesir
b. Arab
c. Pakistan
d. India
e. Afganistan
16. Di bawah ini yang bukan termasuk tokoh-tokoh pembaruan dunia islam ialah....
a. Muhammad Ali
b. Sultan Mahmud I
c. Jamaluddin al-Afghani

d. Muhammad Abduh
e. Muhammad Rasyid Rida
17. Kitab tafsir yang telah ditulis oleh Muhammad Abduh yaitu.....
a. Al-Urwatul Wusqa
b. Al-Manar
c. Ar-Risalah
d. Fi Zilalil Qur’an
e. Al-Bayan
18. Pemikiran pembaruan islam yang dilakukan oleh Jamaluddin al-Afghani adalah dalam
bidang.....
a. Sosial Ekonomi
b. Politik Kenegaraan
c. Ekonomi Islam
d. Kebudayaan Islam
e. Modernisasi Pendidikan
19. Gerakan modernisasi islam yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab
difokuskan dalam bidang.....
a. Akidah
b. Khilafah
c. Jinazah
d. Politik
e. Ekonomi
20. Seorang pemikir pembaruan islam bernama Rifaah Badawi Rafi’at-Tahtawi menulis kitab
“al-Qaulus Sadid fi al-Ijtihad wa at-Taqlid” yang isinya tentang.....
a. Larangan keras untuk berijtihad dan bertaqlid
b. Petunjuk tentang syarat-syarat ijtihad dan taqlid
c. Pendapat yang benar tentang ijtihad dan taqlid
d. Kebebasan untuk ijtihad dan larangan taqlid
e. Kebolehan berijtihad dan kebolehan bertaqlid
21. Ide Jamaluddin al-Afghani yang banyak memengaruhi para murid dan pengikutnya, ide
tersebut tentang.....
a. Sosialisme
b. Daulat Islamiah
c. Pan-Islamisme
d. Hukum Islam
e. Ekonomisme

22. Upaya untuk bangkit dari keterpurukan yang dialami oleh umat islam dilakukan dengan
usaha, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah.....
a. Ijtihad
b. Tajdid
c. Taqlid
d. Jihad
e. Jadid
23. Istilah Tajdid dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai.....
a. Tambahan
b. Pembaruan
c. Kecerdasan
d. Perbaikan
e. Pengetahuan
24. Dibawah ini adalah faktor pendorong pembaruan islam di Indonesia, kecuali......
a. Campur aduknya akidah dan kemusyrikan
b. Sikap tak acuh kaum intelektual terhadap islam
c. Meningkatnya misi kristenisasi di Indonesia
d. Kurang berfungsinya lembaga pendidikan islam secara maksimal
e. Rakyat Indonesia tersebar di Nsantara
25. Yang melatar belakangi bangkitnya umat islam pada abad ke-18 adalah.....
a. Tidak adanya misi islam
b. Benturan antara kekuatan Barat dan kekuatan Islam
c. Kekuatan islam yang semakin meningkat
d. Kekuatan Eropa sudah mulai melemah
e. Lemahnya umat islam dalam beribadah
26. Gerakan Wahabi dipelopori oleh salah satu tokoh pembaruan islam yang bernama.....
a. Al-Tahtawi
b. Rasyid Rida
c. Syah Waliyullah
d. Muhammad Ali Pasya
e. Jamaluddin al-Afghani
27. “kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat, raja harus bermusyawarah
dengan ulama dan intelektual” Gagasan ini dimunculkan oleh.....
a. Al-Tahtawi
b. Rasyid Rida
c. Syah Waliyullah
d. Muhammad Ali Pasha
e. Jamaluddin al-Afghani
28. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran islam. Hal ini
dikemukakan oleh.....
a. Al-Tahtawi
b. Rasyid Rida
c. Syah Waliyullah
d. Muhammad Ali Pasha
e. Jamaluddin al-Afghani
29. Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan bertujuan
mengembalikan ajaran islam sesuai Al-Qur’an dan Hadis. Kini organisasi ini lebih
banayk berkiprah di bidang......
a. Sosial dan pendidikan
b. Politik praksis
c. Ekonomi dan politik
d. Pembaruan pendidikan
e. Penegakan hukum dan keadilan
30. Berikut ini yang tidak termasuk pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembaruan islam
adalah.....
a. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan islam dan pintu ijtihad
tetap terbuka
b. Umat islam perlu mengembangkan sikap dinamisme. Dalam syiarnya, ia
mendorong umat islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam
c. Umat islam tidak harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat
d. Kemunduran umat islam disebabkan oleh kebekuan dan kejumudan dalam
berpikir
31. Berikut ini yang bukan termasuk pemikiran Sayyid Ahmad Khan tentang pembaruan
islam adalah.....
a. Kemunduran umat islam disebabkan tidak mengikuti perkembangan zaman
dengan cara menguasai sains dan teknologi
b. Sumber ajaran islam hanyalah al-Qur’an dan hadis
c. Ia menentang taqlid dan perlu adanya ijtihad sehingga umat islam dapat
berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern
d. Ia berpendapat satu-satunya cara untuk mengubah pola pikir umat islam dari
keterbelakangan pendidikan
e. Ia berpendirian bahwa manusia tidak bebas berkehendak dan berbuat sesuai
dengan sunatullah yang tidak berubah
32. Rasyid Rida menerbitkan majalah yang termasyhur yang bernama.....
a. Al-Urwah Al-Wusta
b. Al-Manar
c. Al-Wataniah Al-Islamiah
d. Al-Ahram
e. Al Jazeera
33. Diantara penyebab yang membawa kepada kelemahan dan kemunduran umat islam
menurut pemikiran Syah Waliyullah adalah sebagai berikut, kecuali.....
a. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan islam dari sistem kekhalifahan
menjadi sistem kerajaan
b. Sistem demokrasi yang ada dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki
absolut
c. Perpecahan dikalangan umat islam yang disebabkan oleh berbagai pertentangan
aliran dalam islam
d. Adat istiadat dan ajaran bukan islam masuk ke dalam keyakinan umat islam
e. Penerjemahan al-Qur’an ke dalam bahasa Persia
34. Syaikh Darwis adalah nama sosol yang membangkitkan gairah belajar seorang
modernisasi islam yaitu.....
a. Muhammad Iqbal
b. Muhammad bin Abdul Wahhab
c. Muhammad Abduh
d. Jamaluddin al-Afghani
e. Muhammad Ali Pasha
35. Dalam bahasa Arab, seorang penggerak pembaruan islam dikenal dengan istilah.....
a. Mujtahid
b. Mujahid
c. Muta’aliq
d. Mujaddid
e. Hakim
36. Muzakirat al-Imam Muhammad Abduh adalah sebuah buku perjalanan Muhammad
Abduh yang ditulis oleh muridnya yang bernama.....
a. Muhammad Iqbal
b. Muhammad Ali Pasha
c. Muhammad Rasyid Rida
d. Hasan Al-Banna
e. Mustafa Kemal At-Turk
37. Dibawah ini yang termasuk dalam salah satu pemikiran Muhammad Iqbal adalah.....
a. Bentuk negara republik
b. Demokrasi
c. Purifikasi
d. Dinamisme
e. Reformasi pendidikan
38. Berikut ini para intelektual Barat yang dikenal telah menerjemahkan ilmu-ilmu
keislaman, kecuali.....
a. Gerad Cremona
b. Avendeath
c. Abolar Bath
d. Al-Fragenius
e. Archdeacon Dominico Gundisalvi
39. Kemajuan bangsa Barat disebabkan mempelajari karya-karya cendikiawan muslim
khususnya di Andalusia. Seorang sarjana islam ahli kedokteran berjulukan Ibnu Zuhr di
Barat dikenal dengan sebutan.....
a. Al-Fragenius
b. Avendeath
c. Avenzoar
d. Avenroes
e. Avicena
40. Siapakah tokoh pembaruan islam yang menerbitkan surat kabar bernama Tasvir-Efkar
yang banyak berpengaruh dalam kebangkitan intelektual di kerajaan Ustmani.....
a. Ibrahim Sinasi
b. Muhammad Rasyid Rida
c. Muhammad Abduh
d. Hasan Al-Banna
e. Mustafa Kemal At-Turk
41. Sultan Mahmud II adalah salah satu tokoh pembaruan islam yang berasal dari.....
a. India
b. Arab
c. Turki Ustmani
d. Mesir
e. Pakistan
42. Dibawah ini yang bukan termasuk tokoh islam di Indonesia yang sepaham dengan misi
pembaruan islam seperti dimajalah Al-Urwar Al-Wusqa dan Al-Manar yang terbit di
Mesir, majalah Al-Imam yang terbit di Singapura, majalah Al-Munir yang terbit di
Minangkabau, dan di Yogyakarta denagn nama Suara Muhammadiyah, ialah.....
a. Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin
b. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)
c. Muhammad Abduh
d. K.H. Ahmad Dahlan
e. K.H. Hasyim Asy’ari
43. Rifa’ah Baidawi Rafi’ Al-Tahtawi lahir pada tahun.....
a. 1801
b. 1802
c. 1803
d. 1873
e. 1875
44. Muhammad Rasyid Rida salah satu tokoh pembaruan islam lahir di......
a. Yunani
b. Afganistan
c. Pakistan
d. Al-Qalamun, Lebanon
e. Turki Ustmani
45. Yang termasuk tokoh pembaruan islam pada masa modern adalah....
a. Imam Syafi’i
b. Ibnu Sina
c. Muhammad Abduh
d. Ibnu Rusyd
e. Imam Ahmad
46. Di paris, Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh menerbitkan majalah yang
berjudul.....
a. Al-Urwah Al-Wusqa
b. Al-Khilafah
c. Risalah at-Tauhid
d. Al-Manar
e. Tahzib al-Akhlaq
47. Salah satu filsuf islam yang keilmuannya diakui bangsa Barat adalah....
a. Umar Khayyan
b. Hafiz
c. Ibnu Sina
d. Ibrahim Mustafarrika
e. Humbaraci Pasya
48. Tokoh pembaruan islam yang berasal dari India adalah.....
a. Jamaluddin al-Afghani
b. Muhammad Abduh
c. Sayyid Ahmad Khan
d. Muhammad Rasyid Rida
e. Toha Husein
49. Di kehidupan sekarang dan yang akan datang, sejarah pembaruan islam harus dijadikan
sebagai.....
a. Kenangan masa lalu
b. Pengetahuan yang harus diingat
c. Sumber inspirasi untuk hal positif
d. Hal yang harus dilupakan
e. Dasar pemerintahan negara

B. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar !

1. Apa yang anda ketahui tentang perkembangan islam pada masa modern,
kemukakanlah !
2. Mengapa bangsa Eropa menjajah negara-negara islam atau negara berpenduduk
mayoritas islam ?
3. Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Khan untuk memajukan
umat islam di India di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi !
4. Bagaimana latar belakang pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab dalam
pembaruan di bidang Tauhid ?
5. Apa yang dimaksud dengan taqlid ?
Soal-Soal Tentang Pembaruan Islam
Kelompok 4

Disusun oleh :

Aditya Bagus Hermanto

Alex Sandro Hutasoit

Esi za

Harris Prasetya Wibowo

Mughni Albar

Muhamad Wahyudi

Owen Royani

Rizky Purnama

Septyana Cahyadi

TAHUN AJARAN 2019/2020