Anda di halaman 1dari 5

Serapan Dana Desa Ngantos 98%

Bantul, www.jogjatv.tv – Kasilipun Desa Panggungharjo,Sewon,Bantul ing


babagan pengelolaan dana desa kangge karaharjan masyarakat,nampi kawigatosan
saking Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,dinten Jemuah (20/1)
siyang Mentri Desa nindakaken sidak dhateng Panggungharjo,kangge ningali
langsung cak-cakaning dana desa lan sistem pertanggungjawaban.

Awit ngleresi tanggal kalihdasa, rawuhipun Menteri Desa Pembangunan Daerah


Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dipun pangayubagya dening
Bregodo Wiro Tamtomo lan Langensari. Saben tanggal 20 staf Kelurahan Desa
Panggungharjo, tansah ngangge busana adat, kangge mengeti Keistimewaan
Yogyakarta. Elokipun malih, Menteri Desa ugi kepareng tumut upacara bendera
dhateng plataran kalurahan ingkang dipun gelar kanthi satataning Adat Budaya
Jawa.

Eko Putro Sandjojo, nelakaken sengaja boten suka cecala anggenipun badhe
dhateng punika awit badhe ningali kanthi langsung cak-cakaning dana desa ing
Kabupaten Bantul, mliginipun dhateng Panggungharjo. Bab punika awit ing
Kabupaten Bantul, serapan dana desa taun 2016 kapengker ngantos 98 persen.
Bab punika dados pawartos ingkang ngremenaken tumrap kementrian awit kanthi
serapan kados makaten pramila dados titikan bilih pambangunan daerah saged
mindhak. Sinaosa makaten, saben lampah pambangunan, desa dipun kedah
tanggel jawab ingkang salajengipun dipun biwarakaken dhateng masyarakat
lumantar baliho utawi surat terbuka
Regi Lombok Taksih Awis

Klaten, www.jogjatv.tv – Regi lombok ing Tlatah Klaten,Jawa Tengah , ngantos


samangke taksih awis. Regi lombok rawit abrit dereng mandhap, kepara lon-
lonan mindhak malih. Miturut para bakul lombok ing Peken Klaten Kota, regi
lombok samangke mindhak mbaka sekedhik. Sabotenipun saben dinten reginipun
mindhak pitung ewu rupiyah lan samangke reginipun dados Rp.105.000,00
saben kilo. Kawontenan kasebat njalari panyadening lombok kirang laris awit para
konsumen nyuda anggenipun tumbas lombok.

Sinaosa regi lombok rawit abrit samangke mindhak malih nanging regi lombok
abrit ageng taksih popog, Rp.40.000,00 saben kilo. Makaten ugi regi lombok
rawit ijem, ngantos samangke reginipun popog Rp.55.000,00 saben klilo. Para
bakul mboten saged ndugi regi lombok badhe mindhak utawi mandhap.
Piodalan Pura Widya Dharma Wedomartani

Sleman, www.jogjatv.tv – Atusan Umat Hindu ing Sleman lan sakiwa


tengenipun, malem Kemis (25/1), nindakaken Upacara Pager Wesi ing Pura
Widya Darma Wedomartani,Nglempak,Sleman. Upacara kasebat inggih
rerangken upacara piodalan pura kangge nyuceni papan ibadah amrih Umat
Hindu tansah pinaringan pepadang.

Wiwit sonten, Umat Hindu ing Sleman lan sakiwa tengenipun, dhateng Pura
Widya Dharma. Para umat bekta sesaji asil wulu wetu lan maneka dhedhaharan
minangka wujud bakti dhateng Ida Sang Hyang Widi Wasa. Upacara piodalan
pura dipunpuput dening Ratu Begawan Manuaba, mengku ancas kangge nyuceni
wewangunan pura. Bimas Hindu DIY, Ida Bagus Wika mratelakaken, upacara
piodalan Pura Widya Darma dipun tindakaken ngleresi Riyadi Pager Wesi
minangka panyuwunan supados umat tansah pinaringan pepadhang lan
ngindakaken bakti dhateng Ida Sang Yang Widi Wasa.

Uparaca piodalan ing Pura Widya Dharma kawiwitan Upacara Mecaru, kangge
njagi larasing jagat alit, inggih punika manungsa lan jagad agung inggih alam
jagat raya. Kalajengaken medak tirta, medak betara lan kekidungan konjuk Sang
Hyang Widi Wasa. Lampahing upacara binarung Gendhing Ganjur lan Tari
Rejang Dewa kangge mapag tumedhakipun Ida Betara sarta Tari Topeng
Sidakarya. Salajengipun Umat Hindu nindakaken upacara puja bakti. Ing
pungkasaning upacara umat nampi bija lan tirta suci, lambang karaharjan sarta
sucining lair lan batos. Upacara kados makaten dipun tindakaken saben taun
ngleresi hadeging Pura Widya Dharma sarta Riyadi Pager Wesi. Ing ndalunipun
Umat Hindu nindakaken Upacara Siwa Ratri, kanthi nindakaken jagra utawi
wungon sedalu natas. Puja bakti dipun tindakaken ing Malem Siwa inggih punika
malem pangleburing dosa.
Kecelakaan Pelajar SMA

Nduwe pangangkah nyalip truk gandeng ndamel Ramdani umur pitulas (17) taun
murid SMAN 3 Kutha Kediri, Jawi Timur nglintu kecelakaan.

Korban ketlindes truk gandengan ing radin ngajeng emplasemen Pabrik Gulo
Pesantren Baru, dinten Rebu 20 Januari 2016 wingi.

Informasi ingkang dipunklempakaken mastanikaken, kala punika korban ingkang


nitih montor mlayu santer saking arah kilen nuju wetan.

RIkala dumugi wonten TKP penere ing ngajeng emplasemen bingkar wrat tebu
Pabrik Gulo Pesantren korban ingkang nitih Honda Vario kanthi plat nomer AG
2815 BT warga cemeng badhe nyalip truk gandeng.

Nanging amargi kondisi radin cupet uga kahanan lalu lintas ingkang padet, korban
nyenggol gandengan truk.

Pawingkingipun, korban dhawah datheng arah kiwa mlebet ing kolong gandengan
truk. Badan korban lajeng ketlindes roda gandengan truk ngantos tilar ing
panggen.

Kecelakaan punika sempat ndamel kahanan lalulintas wonten jalan raya Pesantren
macet.
Kahanan lalu lintas enggal lancar saksampune korban uga truk gandeng ingkang
kacelakan disingkirake dening panjejibahan.

Kasus kecelakaan ingkang nimpa pelajar niki taksih dipuntumindakake


penyelidikan Unit Laka Polres Kediri kutha. Panjejibahan sampun numindakake
olah TKP mawi nggambar kronologi kecelakaan ing aspal.