Anda di halaman 1dari 56

Pendidikan Seni Visual

Tahun 3
Pendidikan Seni Visual
Tahun 3
Bahagian Pembangunan Kurikulum
2019
Terbitan 2019

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN
Rukun Negara.................................................................................................................................. v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan....................................................................................................... vii
Kata Pengantar................................................................................................................................ ix
Pendahuluan.................................................................................................................................... 1
Matlamat.......................................................................................................................................... 2
Objektif Umum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah................................................................ 2
Objektif Pendidikan Seni Visual Tahun 3......................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah.............................................................................. 3
Fokus............................................................................................................................................... 4
Kemahiran Abad Ke-21.................................................................................................................... 6
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi........................................................................................................ 8
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran........................................................................................... 9
Elemen Merentas Kurikulum............................................................................................................ 11
Pentaksiran Bilik Darjah................................................................................................................... 14
Organisasi Kandungan.................................................................................................................... 18
Modul Bahasa Seni Visual........................................................................................................ 19
Modul Kemahiran Seni Visual................................................................................................... 22
Modul Kreativiti dan Inovasi Seni Visual................................................................................... 27
Modul Apresiasi Seni Visual..................................................................................................... 33
Projek Seni Visual .................................................................................................................... 35
Glosari............................................................................................................................................. 38
Panel Penggubal............................................................................................................................. 40
Penghargaan................................................................................................................................... 41
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang


termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97.]

vii
PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
Prestasi. supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
dalam abad ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat Kebangsaan.
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
Dr. MOHAMED BIN ABU BAKAR
Pengarah
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan

ix
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

PENDAHULUAN

DSKP KSSR (semakan 2017) Pendidikan Seni Visual ialah Kementerian Pendidikan Malaysia juga berhasrat untuk
dokumen yang memuatkan kandungan kurikulum mata mempersiapkan murid bagi menghadapi cabaran abad ke-21.
pelajaran ini sebagai rujukan kepada guru untuk mengajar. DSKP ini menggariskan profil murid yang ingin dibentuk untuk
Matlamat dan objektif mata pelajaran ini dinyatakan dengan mempersiapkan mereka mengharungi cabaran pada masa kini
jelas sebagai garis panduan kepada guru tentang perkara yang dan pada masa depan.
perlu dicapai dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP).
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan secara
Bagi menterjemahkan matlamat dan objektif tersebut, eksplisit dalam Standard Pembelajaran. Guru diharapkan dapat
kandungan DSKP diorganisasikan menerusi tiga lajur iaitu menterjemahkan kemahiran tersebut semasa menjalankan PdP.
Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Perenggan tentang perkara ini terdapat dalam DSKP dan boleh
Standard Prestasi (SPi). SK menyatakan secara spesifik tentang dijadikan rujukan guru untuk mendapatkan kefahaman berkaitan
perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam pengaplikasian KBAT dalam PdP.
suatu tempoh persekolahan. SP menggariskan penetapan
kriteria pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi PdP mata pelajaran Pendidikan Seni Visual menggalakkan
setiap SK, manakala SPi merupakan suatu set kriteria umum murid untuk berfikir, berimaginasi dan membuat interpretasi.
yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid Kaedah pengajaran mata pelajaran ini haruslah dipelbagaikan
kuasai. untuk membantu murid memahami dan menguasai sesuatu
konsep dan kemahiran. Guru boleh merujuk cadangan Strategi
Kurikulum untuk semua mata pelajaran digubal berlandaskan Pengajaran dan Pembelajaran dalam DSKP ini untuk
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Guru boleh mendapatkan idea bagi menentukan strategi yang sesuai
merujuk perenggan ini untuk memahami tentang insan yang digunakan semasa menyampaikan kandungan DSKP kepada
ingin dilahirkan sebagaimana yang digambarkan dalam murid. Selain itu, guru juga digalakkan untuk menerapkan
kerangka tersebut. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) semasa menjalankan PdP.

1
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

MATLAMAT OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

KSSR Pendidikan Seni Visual sekolah rendah bermatlamat


KSSR Pendidikan Seni Visual Tahun 3 bertujuan untuk
untuk melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran
membolehkan murid mencapai objektif berikut:
dalam bidang kesenian dalam membentuk insan yang harmonis,
1. Mengetahui dan memahami bahasa seni.
kritis, kreatif dan inovatif, mengamalkan nilai murni, menghargai
2. Mengaplikasi bahasa seni visual dalam pengkaryaan.
estetik seni dari pelbagai budaya, dan mensyukuri keindahan
3. Mengaplikasi kemahiran asas dalam pengkaryaan.
alam ciptaan Tuhan.
4. Mengamalkan budaya penyelidikan dalam proses
penghasilan karya seni visual.
OBJEKTIF UMUM PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH
5. Meningkatkan daya kordinasi yang baik semasa
RENDAH
pengkaryaan seni visual.
KSSR Pendidikan Seni Visual bertujuan untuk membolehkan 6. Membudayakan penghasilan karya seni visual secara
murid mencapai objektif berikut: teratur, cermat dan selamat.
1. Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni 11. Menghasilkan karya seni visual yang kreatif dan inovatif.
menerusi aktiviti seni visual. 12. Menghasilkan kraf mudah yang beridentitikan budaya
2. Menghasilkan karya seni visual secara kreatif dan inovasi kebangsaan.
dengan menggunakan pelbagai sumber dan teknologi. 13. Menggunakan sumber keindahan alam ciptaan Tuhan
3. Mengapresiasi nilai estetik dari pelbagai karya seni visual. dalam pengkaryaan.
4. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesenian dalam 14. Membuat ulasan terhadap karya sendiri dan rakan.
menjayakan pameran seni visual. 15. Membuat pameran seni visual berskala kecil.
5. Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti seni visual. 16. Mengamal nilai-nilai murni dalam aktiviti seni visual.

2
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Kurikulum Standard Sekolah Rendah dibina berasaskan enam Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut serta inovatif sebagaimana yang digambarkan seperti Rajah 1.
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama KSSR Pendidikan Seni Visual digubal berdasarkan enam tunjang
lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kerangka KSSR.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

FOKUS Modul Bahasa Seni Visual


Murid didedahkan dengan pengetahuan dan kefahaman asas
KSSR Pendidikan Seni Visual memberi fokus kepada pembinaan
seni visual sebagai panduan kepada mereka untuk berkarya.
insan berliterasi seni menerusi aktiviti pengkaryaan, pengurusan
Bahasa seni visual merupakan asas kepada pengetahuan seni
dan pembudayaan seni. Bagi mencapai hasrat ini, KSSR
visual bagi membolehkan murid mengaplikasikannya apabila
Pendidikan Seni Visual digubal dengan berasaskan empat modul
menjalankan aktiviti amali dan penghayatan seni.
kurikulum seperti di Rajah 2.

Modul Kemahiran Seni Visual


Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual dalam aktiviti amali seperti menggambar, mencorak,
membuat binaan dan menghasilkan kraf. Melalui modul ini, murid
didedahkan kepada pelbagai media, teknik, proses dan sumber
menerusi penerokaan serta pengalaman dalam pelbagai aktiviti
untuk membina kemahiran seni visual.

Modul Kreativiti dan Inovasi Seni Visual


Murid mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran untuk menjana
serta menzahirkan idea kreatif dalam menghasilkan karya seni
visual yang inovatif. Melalui modul ini, murid dapat menggunakan
pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari pembelajaran
bahasa seni visual dan kemahiran seni visual untuk berkarya.
Rajah 2: Model KSSR Pendidikan Seni Visual

4
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

Modul Apresiasi Seni Visual


Murid menghayati dan menghargai nilai estetik karya sendiri, Projek seni visual dijalankan pada hujung penggal pertama dan
rakan, tempatan dan luar negara. Aktiviti apresiasi boleh kedua. Contoh pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran
dijalankan secara lisan dan penulisan. Melalui modul ini, murid Pendidikan Seni Visual bagi penggal pertama adalah seperti
memberi fokus kepada aktiviti pemerhatian secara aktif dalam Jadual 1. Proses pengajaran dan pembelajaran ini akan
seterusnya memberi respon terhadap karya tersebut secara kritis. berulang pada penggal kedua dengan menggunakan tema
Murid dapat membuat perkaitan antara seni yang dipelajari yang lain.
dengan disiplin ilmu yang lain. Pada akhir pembelajaran, murid
dapat menghargai dan mensyukuri keindahan alam ciptaan
Tuhan.

PROJEK SENI VISUAL


Projek seni visual merupakan aktiviti yang dijalankan setelah
murid melalui satu proses pembelajaran yang merangkumi disiplin
seni visual dalam bentuk persembahan karya. Antara projek seni
visual yang boleh dijalankan oleh murid ialah gallery walk, sudut
seni visual dan pameran mini. Projek ini merupakan aktiviti yang
dirancang berdasarkan sesuatu tema. Berlandaskan tema ini,
murid akan menjayakan projek seni visual. Murid akan bersama-
sama rakan dan guru menjana idea bagi melaksanakan aktiviti
yang dirancang. Projek seni visual yang dicadangkan adalah
berskala kecil iaitu yang dijayakan dalam bilik darjah. Projek ini
akan dijalankan sebanyak dua kali setahun.

5
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

Jadual 1: Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran KEMAHIRAN ABAD KE- 21


Pendidikan Seni Visual

TEMA : SENI DISEKELILING KU Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang
(Contoh PdP Penggal Pertama) mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya
Minggu: Aktiviti (1 jam)
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
Minggu 1 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri

Minggu 2 yang dinyatakan dalam profil murid seperti Jadual 2, supaya


berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard
Minggu 3
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam KSSR
Minggu 4
Pendidikan Seni Visual juga turut menyumbang kepada
Minggu 5 pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid.
Pengajaran dan Pembelajaran
Minggu 6
Seni Visual
Minggu 7 Jadual 2: Profil Murid
Minggu 8 PROFIL MURID PENERANGAN
Minggu 9 Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan
mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran
Minggu 10 dengan kebijaksanaan, keyakinan,
Minggu 11 toleransi, dan empati.

Minggu 12 Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan


Perancangan Projek Seni Visual Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin
Minggu 13 dan kreatif secara lisan dan bertulis,
menggunakan pelbagai media dan
Minggu 14 teknologi.
Persediaan Projek Seni Visual
Minggu 15
Minggu 16 Projek Seni Visual

6
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
inovatif; mampu untuk menangani masalah adil dan menghormati maruah individu,
yang kompleks dan membuat keputusan yang kumpulan dan komuniti. Mereka
beretika. Mereka berfikir tentang pembelajaran bertanggungjawab atas tindakan, akibat
dan diri mereka sebagai murid. Mereka tindakan serta keputusan mereka.
menjana soalan dan bersifat terbuka kepada
perspektif, nilai dan tradisi individu dan
masyarakat lain. Mereka berkeyakinan dan Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
kreatif dalam menangani bidang pembelajaran membentuk pemahaman yang luas dan
yang baharu. seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka pengetahuan
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan dengan cekap dan berkesan dalam konteks
Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. Mereka isu tempatan dan global. Mereka memahami
menggalas tanggungjawab bersama serta isu-isu etika atau undang-undang berkaitan
menghormati dan menghargai sumbangan maklumat yang diperoleh.
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Mereka memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini menjadikan Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
mereka pemimpin dan ahli pasukan yang lebih Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
baik. perasaan orang lain. Mereka komited untuk
berkhidmat kepada masyarakat dan
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu memastikan kelestarian alam sekitar.
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan idea
baru. Mereka mempelajari kemahiran yang Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
diperlukan untuk menjalankan inkuiri dan sokongan dan rasa hormat terhadap negara.
penyelidikan, serta menunjukkan sifat berdikari
dalam pembelajaran. Mereka menikmati
pengalaman pembelajaran sepanjang hayat
secara berterusan.

7
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
Jadual 3.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
Jadual 3: Tahap Pemikiran Dalam KBAT sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
TAHAP
PENERANGAN
PEMIKIRAN bukti yang munasabah.
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran,
dan nilai dalam situasi berlainan untuk Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
melaksanakan sesuatu perkara.
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
kecil untuk memahami dengan lebih
mendalam serta hubung kait antara tidak mengikut kelaziman.
bahagian berkenaan.
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
justifikasi.
Mencipta Menghasilkan idea, produk atau kaedah Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur
yang kreatif dan inovatif.
dan berfokus untuk menyelesaikan masalah.

8
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti Secara amnya, proses PdP Pendidikan Seni Visual adalah
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian berlandaskan kepada aktiviti amali yang dilakukan secara
masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat hands-on seperti dalam bidang menggambar, membuat corak
berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan dan rekaan, membentuk dan membuat binaan serta mengenal
aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir. kraf tradisional. Terdapat pelbagai pendekatan yang boleh
digunakan dalam merangka PdP bagi mencapai standard
pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan tersebut merupakan
strategi guru bagi mencapai objektif pengajaran yang dirancang.
Antara pendekatan yang boleh digunakan dalam Pendidikan
Seni Visual adalah seperti berikut:

Pembelajaran Berasaskan Inkuiri


Suatu pendekatan yang akan menjadikan murid berdikari dalam
menimba ilmu. Pertanyaan dan pencarian jawapan terhadap
perkara yang dipelajari merupakan aspek utama dalam
pendekatan ini. Dalam konteks Pendidikan Kesenian murid akan
menimbulkan pelbagai soalan contohnya, semasa mempelajari
modul apresiasi seni. Antaranya seperti, “Apakah media yang
digunakan dalam karya seni ini?,” “Mengapa karya seni ini
mempunyai perkaitan dengan seni budaya tempatan?,” dan
sebagainya.

9
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

Guru membimbing murid untuk mencari jawapan kepada Pendekatan Bertema


soalan-soalan mereka menerusi pelbagai sumber seperti internet Dalam pendekatan ini guru boleh merangka PdP dengan
dan kajian lalu di perpustakaan. Murid akan kembali ke kelas menggunakan pelbagai tema bagi membantu murid menguasai
dengan maklumat yang diperolehi untuk dikongsikan. ilmu dengan membuat perkaitan secara kontekstual terhadap
tema yang digunakan. Contoh tema yang boleh digunakan ialah,
Pembelajaran Berasaskan Masalah Seni di Sekelilingku dan Seni Menceritakan Sesuatu.
Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah boleh dijalankan
bagi menambah kefahaman murid tentang apa yang dipelajari Pendekatan Antara Disiplin
dalam Pendidikan Kesenian. Guru berperanan sebagai fasilitator Pendekatan ini membolehkan guru merangka PdP dengan
kepada murid untuk membentuk suatu permasalahan atau isu. menggabungkan PdP Pendidikan Seni Visual dengan disiplin
Seterusnya, guru memberikan tugasan kepada murid untuk ilmu yang lain. Sebagai contoh guru boleh mengajar nyanyian
mereka menyelesaikan permasalahan atau isu tersebut. Guru yang mempunyai lirik mengenai kecintaan alam sekitar dan
juga membimbing murid dari aspek perkembangan pengetahuan menterjemahkannya secara visual. Dengan ini murid akan
dan kemahiran sosial dan akhir sekali mentaksir apa yang telah mendapat ilmu dan kemahiran seni muzik dan seni visual.
dipelajari murid menerusi pengalaman pembelajaran tersebut.
Contoh persoalan atau isu ialah, “Adakah cat minyak dan cat air Terdapat banyak pendekatan yang boleh digunakan oleh guru
boleh digunakan dalam satu pengkaryaan?” atau “Bagaimanakah sebagai strategi dalam menyampaikan ilmu kepada murid.
warna memainkan peranan dalam mewujudkan suasana dalam Pendekatan yang disebutkan di atas merupakan contoh
pengkaryaan?” pendekatan yang boleh digunakan dalam Pendidikan Seni
Visual. Perkara penting yang perlu dilakukan oleh guru ialah,
memilih pendekatan yang sesuai mengikut tajuk yang ingin diajar
bagi memastikan keberkesanannya terhadap pembelajaran
murid.

10
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3. Nilai Murni


 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah
supaya murid sedar akan kepentingan dan
yang diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam
mengamalkannya.
standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa
kehidupan harian.
hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:

1. Bahasa 4. Sains dan Teknologi

 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu  Menambahkan minat terhadap Sains dan Teknologi dapat

dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. meningkatkan literasi Sains serta Teknologi dalam

 Semasa pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata kalangan murid.

pelajaran, aspek sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu

dan laras bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap
murid menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan. dan berkesan.
 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam pengajaran
2. Kelestarian Alam Sekitar dan pembelajaran merangkumi empat perkara iaitu:
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
jiwa murid perlu dipupuk melalui pengajaran dan konsep yang berkaitan dengan Sains dan Teknologi);
pembelajaran semua mata pelajaran. ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam manipulatif tertentu);
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
alam. keselamatan); dan
iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.

11
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

5. Patriotisme 7. Keusahawanan
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang budaya dalam kalangan murid.
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam pengajaran dan
sebagai rakyat Malaysia. pembelajaran melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap
seperti rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
6. Kreativiti dan Inovasi membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk memacu
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk idea ke pasaran.
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
idea yang ada.  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah (TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk yang dipelajari.
memastikan pembangunan modal insan yang mampu  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
menghadapi cabaran abad ke - 21. menjadi kreatif malah menjadikan pengajaran dan
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan serta
PdP. meningkatkan kualiti pembelajaran.
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan
lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

12
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

9. Kelestarian Global
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari, seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompoun.
Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
di peringkat tempatan, Negara dan global. penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
dalam mata pelajaran yang berkaitan. berkesan dan bermakna.

10. Pendidikan Kewangan


 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
menguruskan hal ehwal kewangan secara
bertanggungjawab.

13
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan  Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, yang dipelajari.
dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini  Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
berlaku berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap pembelajaran.
penguasaan murid.  Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi.
PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.  Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses pengukuhan.
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. Tahap Penguasaan Umum
Guru perlulah merancang, membina item atau instrumen
pentaksiran, mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor Tahap penguasaan merupakan satu bentuk pernyataan
tahap penguasaan yang diajar berdasarkan DSKP. pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran
murid. Terdapat enam tahap penguasaan yang menunjukkan
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu aras penguasaan yang disusun secara hierarki. Tahap
meningkatkan keupayaan dan penguasaan murid, guru penguasaan ini mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan
haruslah melaksanakan pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. Jadual 4 menunjukkan
berikut: pernyataan tahap penguasaan umum.
 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti
pemerhatian, lisan dan penulisan.
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh
dilaksanakan oleh guru dan murid.

14
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

Jadual 4: Penyataan Tahap Penguasaan Umum


Guru boleh mencatat perkembangan murid di dalam buku rekod
Tahap Tafsiran
mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual atau
Murid tahu perkara asas atau boleh
1 melakukan kemahiran asas atau lain-lain yang sesuai. Perekodan tahap penguasaan dibuat ke
(Tahu) memberi respons terhadap perkara yang dalam templat pelaporan yang disediakan setelah PdP bagi
asas
setiap bidang, tema, kemahiran atau kelompok Standard
Murid menunjukkan kefahaman dengan Kandungan dan Standard Pembelajaran selesai dilaksanakan.
2
menjelaskan sesuatu perkara yang
(Tahu dan faham)
dipelajari dalam bentuk komunikasi
Standard Prestasi KSSR Pendidikan Seni Visual
3 Murid menggunakan pengetahuan untuk
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada
boleh buat) suatu situasi Standard Prestasi (SPi) KSSR Pendidikan Seni Visual
diwujudkan sebagai rujukan untuk guru mentaksir tahap
4 Murid menggunakan pengetahuan dan penguasaan murid dalam mata pelajaran ini. Standard Prestasi
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran
boleh buat dengan dengan beradab iaitu mengikut prosedur ini mengandungi 6 Tahap Penguasaan yang merangkumi domain
beradab) atau secara analitik dan sistematik kognitif, psikomotor dan afektif. Tahap Penguasaan ini disusun

Murid menggunakan pengetahuan dan secara hierarki bermula pada Tahap Penguasaan 1 yang
5
melaksanakan sesuatu kemahiran pada menunjukkan penguasaan terendah sehingga penguasaan
(Tahu, faham dan
situasi baharu dengan mengikut
boleh buat dengan tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6.
prosedur atau secara sistematik serta
beradab terpuji)
tekal dan bersikap positif

Murid berupaya menggunakan


6 pengetahuan dan kemahiran sedia ada
(Tahu, faham dan untuk digunakan pada situasi baharu
boleh buat dengan secara sistematik, bersikap positif,
beradab mithali) kreatif dan inovatif dalam penghasilan
idea baharu serta boleh dicontohi

15
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

Tahap Penguasaan Keseluruhan Jadual 5: Tahap Penguasaan Keseluruhan


Pendidikan Seni Visual
TAHAP
Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap mata pelajaran TAFSIRAN
PENGUASAAN
perlu ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan
Mengetahui pengetahuan asas dan
Keseluruhan ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran 1
kemahiran asas seni visual.
dan nilai. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif dan holistik
dengan melihat semua aspek semasa proses pembelajaran. Memahami pengetahuan asas dan
2
kemahiran asas seni visual.
Guru hendaklah menggunakan pertimbangan profesional dalam
semua proses pentaksiran, khususnya dalam menentukan Mengaplikasikan pengetahuan dan
3 kemahiran kesenian dalam aktivtiti
tahap penguasaan keseluruhan. Pertimbangan profesional
penerokaan dan amali seni visual.
boleh dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman
Menganalisis karya menggunakan
guru, interaksi guru bersama murid, serta perbincangan 4
pengetahuan dan kemahiran seni visual.
bersama-sama rakan sejawat.
Menilai karya menggunakan pengetahuan
5
dan kemahiran seni visual.
Tahap Penguasaan Keseluruhan KSSR Pendidikan Seni Visual.
digunakan untuk melaporkan pencapaian murid berdasarkan Menjana idea kreatif dalam pengkaryaan
6
rubrik yang dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk seni visual yang inovatif.

mentaksir prestasi murid seperti dalam Jadual 5.

16
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

Penilaian Projek Seni Visual Jadual 6: Panduan Penilaian Projek Seni Visual

KRITERIA
Panduan Penilaian Projek Seni Visual telah disediakan sebagai ASPEK YANG
instrumen kepada guru untuk menentukan pencapaian murid DINILAI CEMERLANG BAIK MEMUASKAN
dalam aktiviti ini. Murid akan dinilai dari aspek penglibatan,
Semua ahli Sebahagian Sebilangan
kreativiti dan amalan nilai murni. Kriteria pencapaian kepada memainkan ahli kecil ahli
setiap aspek ini dinyatakan sebagai cemerlang, baik dan peranan memainkan memainkan
dengan peranan peranan
memuaskan seperti Jadual 6. cemerlang dengan dengan
PELIBATAN
sebelum, cemerlang cemerlang
semasa dan sebelum, sebelum,
selepas projek semasa dan semasa dan
seni visual. selepas projek selepas projek
seni visual. seni visual.
Menggunakan Menggunakan Menggunakan
imaginasi imaginasi imaginasi
yang tinggi yang terhad yang
dan dan minimum dan
KREATIVITI
menterjemah- menterjemah- menterjemah-
kan idea kan idea kan idea
secara kreatif dalam projek dalam projek
dalam projek seni visual. seni visual.
seni visual.

Semua ahli Semua ahli Semua ahli


mempamer- mempamer- mempamer-
kan amalan kan amalan kan amalan
nilai murni nilai murni nilai murni
AMALAN yang yang baik yang
NILAI MURNI cemerlang untuk memuaskan
untuk menjayakan untuk
menjayakan projek seni menjayakan
projek seni visual. projek seni
visual. visual.
17
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

ORGANISASI KANDUNGAN

KSSR Pendidikan Seni Visual diorganisasikan berasaskan modul Jadual 8: Tafsiran Standard Kandungan, Standard Pembelajaran
dan Standard Prestasi
kurikulum dengan peratus pemberatan seperti Jadual 7.
STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
Jadual 7: Pemberatan Kandungan Kurikulum
Pendidikan Seni Visual
Pernyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria
PERATUS spesifik tentang kriteria atau indikator umum yang
MODUL
PEMBERATAN perkara yang kualiti pembelajaran menunjukkan
murid patut dan pencapaian tahap-tahap
Bahasa Seni Visual 10%
ketahui dan boleh yang boleh diukur prestasi yang
Kemahiran Seni Visual 40% lakukan dalam bagi setiap standard perlu murid
suatu tempoh kandungan. pamerkan
Kreativiti dan Inovasi Seni Visual 40% persekolahan sebagai tanda
Apresiasi Seni Visual 10% merangkumi bahawa sesuatu
aspek perkara itu telah
pengetahuan, dikuasai murid.
Pelaksanaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual adalah
kemahiran dan
mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa sekarang. nilai.
Peruntukkan masa minimum bagi mata pelajaran ini ialah 32 jam
setahun.
Dalam organisasi kandungan, terdapat lajur Catatan. Lajur ini
Guru boleh menggabungkan kandungan antara modul ketika mengandungi cadangan aktiviti dan nota. Guru boleh
melaksanakan aktiviti PdP. Setiap modul pula mempunyai tiga melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang
lajur utama iaitu Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai
dan Standard Prestasi seperti Jadual 8. Standard Pembelajaran.

18
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

1.0 MODUL BAHASA SENI VISUAL

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1 Bahasa Seni Visual


Murid boleh: Cadangan Aktiviti:

1.1.1 Mengenal pasti dan menghubungkait  Bersoal jawab tentang bahasa seni
penggunaan garisan, ruang, kepelbagaian serta visual pada tapak tangan sendiri.
ritma dan pergerakan melalui karya lukisan dalam
Bidang Menggambar.  Membuat penelitian tentang bahasa
seni visual pada sekeliling.
1.1.2 Mengenal pasti dan menyatakan penggunaan
bentuk, ruang, imbangan dan kesatuan melalui  Menyenaraikan bahasa seni visual da-
karya montaj dalam Bidang Menggambar. ripada pemerhatian.

1.1.3 Menghuraikan dan menghubungkaitkan Contoh:


penggunaan jalinan, warna, kontra dan a) Unsur seni garisan pada tapak
kepelbagaian melalui karya kolaj dalam Bidang tangan sendiri.
Menggambar. b) Unsur seni garisan pada alam seki-
tar seperti daun, ranting kayu, dan
1.1.4 Mengecam dan menjelaskan penggunaan batu-batan.
garisan, rupa, kepelbagaian serta harmoni. c) Unsur seni garisan dengan
melalui karya gurisan dalam Bidang menghubungkaitkan disiplin ilmu
Menggambar. lain melalui penulisan abjad.

19
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1.5 Mengenal pasti dan mengkelaskan penggunaan  Pencarian objek di persekitaran yang
rupa, jalinan, kontra dan kepelbagaian melalui mempunyai perkaitan dengan bahasa
karya capan dalam Bidang Membuat Corak dan seni visual.
Rekaan.
 Sumbang saran berkaitan bahasa seni
1.1.6 Menyatakan dan menjelaskan penggunaan visual berdasarkan objek yang dipilih.
jalinan, warna, harmoni dan kontra melalui karya
renjisan dan percikan dalam Bidang Membuat
Corak dan Rekaan.

1.1.7 Menghuraikan dan membezakan penggunaan


bentuk, warna, kepelbagaian serta ritma dan
pergerakan melalui karya mobail dalam Bidang
Membentuk dan Membuat Binaan.

1.1.8 Menunjukkan dan menjelaskan penggunaan


bentuk, jalinan, imbangan dan penegasan
melalui karya boneka dalam Bidang
Membentuk dan Membuat Binaan.

20
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1.9 Menyenaraikan dan menghubungkait Nota:


penggunaan garisan, jalinan, kontra dan  Bahasa Seni Visual
harmoni melalui karya anyaman dalam a) unsur seni
Mengenal Kraf Tradisional.  garisan
 rupa
1.1.10 Mengecam dan menjelaskan penggunaan  bentuk
jalinan, bentuk, imbangan dan kepelbagaian  warna
melalui karya alat pertahanan diri dalam  jalinan
Bidang Mengenal Kraf  ruang
Tradisional.
b) prinsip rekaan
 imbangan
 ritma dan pergerakan
 kesatuan
 kontra
 penegasan
 harmoni
 kepelbagaian

21
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

2.0 MODUL KEMAHIRAN SENI VISUAL

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1 Kemahiran Seni Visual Murid boleh: Cadangan Aktiviti:

 Guru menunjuk cara dan


2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual
membimbing murid dalam Bidang
melalui penerokaan media, teknik dan proses
Menggambar melalui:
dalam penghasilan karya Bidang Menggambar a) contoh karya
menggunakan: b) tayangan video
(i) teknik garisan silang pangkah dalam c) carta/ peta alir
 Murid meneroka pelbagai media,
penghasilan karya lukisan.
teknik dan proses bagi penghasilan
(ii) teknik guntingan dan tampalan dalam
lukisan, montaj, kolaj dan gurisan
penghasilan karya montaj. dengan:
(iii) teknik tampalan dalam penghasilan karya a) mengimaginasi sesuatu objek
kolaj. mengikut bentuk, ruang dan
komposisi yang sebenar.
(iv) teknik gurisan dalam penghasilan karya
b) memilih dan memanipulasi
gurisan.
media untuk menghasilkan
gubahan seni.
c) mengolah, mengubah suai dan
menggunakan media dan teknik
dalam menghasilkan karya.
Nota:
 Murid dan guru perlu memastikan
keselamatan dan penjagaan alat dan
bahan semasa aktiviti berkarya.

22
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual Cadangan Aktiviti:


melalui penerokaan media, teknik dan proses
 Guru menunjuk cara dan
dalam penghasilan karya Bidang Membuat Corak
membimbing murid dalam Bidang
dan Rekaan menggunakan: Membuat Corak dan Rekaan melalui:
(i) teknik capan dalam merancang penghasilan a) contoh karya
reka corak bagi rekaan produk berfungsi. b) tayangan video
c) carta/ peta alir
(ii) teknik renjisan dan percikan dalam merancang
 Murid meneroka pelbagai media,
penghasilan reka corak bagi rekaan produk
teknik dan proses bagi penghasilan
berfungsi. capan serta renjisan dan percikan
dengan:
a) menghasilkan corak
menggunakan motif bentuk
geometri, bentuk alam semula
jadi, bentuk tulisan dan bentuk
angka dan huruf.
b) memilih dan memanipulasi media
untuk menghasilkan gubahan
seni.
c) menyusun motif mengikut grid
untuk menghasilkan corak.
d) merancang produk berfungsi
seperti tabung syiling, bingkai
gambar dan topeng.
Nota:
 Murid dan guru perlu memastikan
keselamatan dan penjagaan alat dan
bahan semasa aktiviti berkarya.
23
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual Cadangan Aktiviti:


melalui penerokaan media, teknik dan proses
 Guru menunjuk cara dan
dalam penghasilan karya Bidang Membentuk dan
membimbing murid dalam Bidang
Membuat Binaan menggunakan:
Membentuk dan Membuat Binaan
(i) teknik ikatan dan teknik asemblaj dalam melalui:
merancang karya mobail. a) contoh karya
(ii) teknik potongan dan teknik asemblaj dalam b) tayangan video
c) carta/ peta alir
merancang karya boneka.
 Murid meneroka pelbagai media,
teknik dan proses bagi penghasilan
mobail dan boneka dengan:
a) mengetahui konsep, struktur dan
imbangan dalam karya.
b) lakaran awal idea karya yang
akan dihasilkan.
c) memilih media yang sesuai untuk
digunakan bagi menghasilkan
sesuatu karya.
d) kemahiran mengikat, memotong
dan mencantum.

Nota:
 Murid dan guru perlu memastikan
keselamatan dan penjagaan alat dan
bahan semasa aktiviti berkarya.

24
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Cadangan Aktiviti:
2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual
 Guru menunjuk cara dan
melalui penerokaan media, teknik dan proses
membimbing murid dalam Bidang
dalam penghasilan karya Bidang Mengenal Kraf Mengenal Kraf Tradisional melalui:
Tradisional menggunakan: a) contoh karya
(i) teknik anyaman dalam merancang b) tayangan video
c) carta/ peta alir
penghasilan produk berfungsi.
 Murid meneroka pelbagai media,
(ii) teknik binaan dalam penghasilan model alat
teknik dan proses bagi penghasilan
pertahanan diri. anyaman dan model alat pertahanan
diri dengan:
a) mengetahui media, teknik dan
proses.
b) mengenali kelarai anyaman dan
motif tradisional alat pertahanan
diri.
c) memilih media gantian yang
sesuai bagi menghasilkan sesuatu
gubahan.
d) menggunakan media gantian
dengan menekankan konsep dan
motif tradisonal dalam
menghasilkan karya.
Nota:
 Murid dan guru perlu memastikan
keselamatan dan penjagaan alat dan
bahan semasa aktiviti berkarya.
25
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

PENTAKSIRAN MODUL BAHASA SENI VISUAL DAN KEMAHIRAN SENI VISUAL


Pentaksiran Modul Bahasa Seni Visual dan Modul Kemahiran Seni Visual adalah berpandukan kepada standard prestasi berikut:

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Mengenal bahasa seni visual pada karya.

2 Menerangkan penggunaan bahasa seni visual yang terdapat pada karya.

3 Mengaplikasi kemahiran dan pengetahuan bahasa seni dalam aktiviti penerokaan.

4 Menganalisis karya seni menggunakan pengetahuan dan kemahiran seni dalam aktiviti penerokaan.

5 Menentukan penggunaan bahasa seni visual, media, teknik dan proses yang sesuai dalam aktiviti penerokaan.

6 Menjana idea kreatif dalam aktiviti penerokaan.

26
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

3.0 MODUL KREATIVITI DAN INOVASI SENI VISUAL

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


3.1 Penghasilan karya kreatif

3.1.1 Menghasilkan karya kreatif dalam Bidang Murid menghasilkan karya yang kreatif
dan inovatif dengan:
Menggambar berdasarkan:
(i) penentuan tema dan tajuk.  menentukan tema dan tajuk bagi
karya bidang menggambar yang akan
(ii) penjanaan idea. dihasilkan.
(iii) pelaksanaan proses.
 menjana idea melalui penggunaan
(iv) kemasan akhir.
media, proses dan teknik yang sesuai
dalam menghasilkan karya bidang
menggambar.

 melaksana proses penghasilan karya


melalui:
a) penentuan media dan teknik.
b) penekanan bahasa seni visual
dalam penghasilan karya.
c) pemilihan hal benda.
d) pengolahan hal benda.

 membuat kemasan pada karya bagi


tujuan pemeliharaan dan peragaan
menggunakan bahan seperti pemati
warna (fixative) yang sesuai,
meletakkan kertas lutsinar dan
membuat bingkai.

27
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.1.2 Menghasilkan corak rekaan kreatif dalam Bidang Cadangan Aktiviti:


Membuat Corak dan Rekaan berdasarkan:
Murid menghasilkan corak rekaan yang
(i) penentuan tema dan tajuk.
kreatif dan inovatif dengan:
(ii) penjanaan idea.
(iii) pelaksanaan proses.  menentukan tema dan tajuk bagi
corak yang akan dihasilkan.
(iv) kemasan akhir.
 menjana idea melalui penggunaan
media dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan corak dan rekaan.

 pelaksanaan proses penghasilan


corak melalui:
a) penentuan media dan teknik.
b) penekanan bahasa seni visual
dalam penghasilan karya.
c) pemilihan motif.
d) pengolahan motif.
e) penentuan susunan reka corak
seperti batu bata, cerminan dan
orgee.

 membuat kemasan pada hasil karya


mengikut kesesuaian seperti
menyembur pemati warna (fixative).

28
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi Cadangan Aktiviti:


secara kreatif dan inovatif dalam Bidang Membuat
Murid menghasilkan produk rekaan yang
Corak dan Rekaan berdasarkan: kreatif dan inovatif dengan:
(i) penentuan tema dan tajuk.
 menentukan tema dan tajuk bagi
(ii) penjanaan idea.
produk rekaan yang akan dihasilkan.
(iii) pelaksanaan proses.
 menjana idea melalui lakaran awal
(iv) kemasan akhir.
dan mengetahui keperluan produk
rekaan dihasilkan.

 pelaksanaan proses penghasilan


produk rekaan melalui:
a) memilih idea rekaan terbaik
melalui lakaran awal.
b) mencipta produk rekaan yang
kreatif dan inovatif.
c) penekanan bahasa seni visual
dalam penghasilan produk
rekaan.
d) menguji dan menilai keselamatan
produk yang dihasilkan.

 membuat kemasan pada produk bagi


tujuan pemeliharaan dan peragaan
menggunakan bahan seperti
membuat tapak produk dan
meletakkan produk dalam bekas
lutsinar.

29
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Cadangan Aktiviti:
3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam Bidang
Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan:
Murid menghasilkan produk rekaan yang
(i) penentuan tema dan tajuk. kreatif dan inovatif dengan:
(ii) penjanaan idea.  memilih tema dan tajuk serta membuat
lakaran awal rekaan yang akan
(iii) pelaksanaan proses. dihasilkan.
(iv) kemasan akhir.
 menjana idea melalui penggunaan
media, proses dan teknik yang sesuai
dalam menghasilkan produk rekaan.
 mengetahui tujuan rekaan dihasilkan
dan sasaran penggunanya:
a) orang dewasa atau kanak-kanak
b) lelaki atau perempuan.
c) jumlah penggunanya.
 pelaksanaan proses penghasilan
produk rekaan melalui:
a) memilih idea rekaan terbaik
melalui lakaran awal.
b) penekanan bahasa seni visual
dalam penghasilan produk rekaan.
c) mencipta rekaan yang kreatif dan
inovatif.
d) menguji dan menilai keselamatan
produk yang dihasilkan.
 membuat kemasan pada produk
rekaan bagi tujuan pemeliharaan dan
peragaan menggunakan bahan
seperti syelek, cat alas dan varnis.

30
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.1.5 Menghasilkan kraf kreatif dalam Bidang Cadangan Aktiviti:


Mengenal Kraf Tradisional berdasarkan:
Murid menghasilkan kraf yang kreatif dan
(i) penentuan tema dan tajuk. inovatif dengan:
(ii) penjanaan idea.
 menentukan tema dan tajuk bagi kraf
(iii) pelaksanaan proses. yang akan dihasilkan.
(iv) kemasan akhir.  menjana idea melalui penggunaan
media, teknik dan proses penghasilan
secara tradisional atau gantian
seperti:
a) bahan semula jadi dalam
menghasilkan kraf.
b) bahan gantian sebagai imitasi/
peniruan dalam menghasilkan
kraf.

 pelaksanaan proses penghasilan kraf


melalui:
a) pemilihan media dan teknik yang
sesuai.
b) penekanan bahasa seni visual
dalam penghasilan kraf.
c) penekanan pada corak dan motif
tradisional serta identiti budaya
Malaysia.

 membuat kemasan pada kraf bagi


tujuan pemeliharaan dan peragaan
menggunakan bahan seperti syelek,
varnis, minyak kayu dan kertas
lutsinar

31
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

PENTAKSIRAN MODUL KREATIVITI DAN INOVASI SENI VISUAL

Pentaksiran Modul Kreativiti dan Inovasi Seni Visual adalah berpandukan kepada standard prestasi berikut:

STANDARD PRESTASI SENI VISUAL

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Mengenal pasti idea dalam aktiviti penghasilan karya.

2 Memahami idea dalam aktiviti penghasilan karya.

3 Mengaplikasikan idea dalam aktiviti penghasilan karya.

4 Menganalisis idea dalam aktiviti penghasilan karya.

5 Menilai idea kreatif dan inovatif dalam aktiviti penghasilan karya.

6 Menzahirkan idea kreatif dan inovatif dalam aktiviti penghasilan karya.

32
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

4.0 MODUL APRESIASI SENI VISUAL

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


4.1 Penghayatan karya Seni Visual
 Guru membimbing murid dalam
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. membuat apresiasi

 Murid membuat ulasan terhadap


4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan karya sendiri dan rakan dengan
berpandukan bahasa seni visual, teknik dan bimbingan guru dengan:
proses serta menghubungkaitkan seni dengan diri a) mempamerkan karya yang
dihasilkan.
sendiri, alam sekitar dan disiplin ilmu yang lain.
b) menceritakan karya sendiri
secara lisan.
c) menceritakan penggunaan
bahasa seni visual dalam
pengkaryaan.
d) menceritakan penggunaan
teknik dan proses penghasilan
karya.
e) menceritakan kegunaan karya
dalam persembahan.
f) mengaitkan tokoh/ pandai
tukang/ adi guru dengan karya
yang dihasilkan.

33
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

PENTAKSIRAN MODUL APRESIASI SENI VISUAL


Pentaksiran Modul Apresiasi Seni Visual adalah berpandukan kepada standard prestasi berikut:

STANDARD PRESTASI SENI VISUAL

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Menerangkan hasil karya sendiri.

2 Menjelaskan hasil karya sendiri dan rakan.

3 Menghuraikan hasil karya dengan menggunakan bahasa seni visual.

4 Menganalisis hasil karya dengan bahasa seni visual dan teknik serta proses.

5 Menilai karya dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran seni visual.

Membuat ulasan terhadap penggunaan bahasa seni visual, media, teknik dan proses pada karya yang dipamerkan
6
serta menghubungkaitkan seni dengan diri sendiri, alam sekitar dan disiplin ilmu yang lain.

34
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

5.0 PROJEK SENI VISUAL

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

5.1 Persembahan hasil karya Murid boleh: Cadangan Aktiviti:

 Sebelum pameran seni diadakan


3.3.1 Merancang persediaan pameran seni visual dalam
guru dan murid merancang dengan
kumpulan dengan:
membincangkan secara
(i) menentukan lokasi pameran.
berkumpulan:
(ii) mengumpul dan memilih karya. a) lokasi pameran
(iii) membuat kapsyen. b) karya untuk dipamerkan
(iv) melabel kapsyen. c) kapsyen
(v) menyusun atur karya. d) susun atur karya

3.3.2 Menjalankan proses persediaan pameran seni  Murid menjalankan proses pameran
visual berdasarkan perancangan. seni yang telah dirancang dengan:
a) menentukan lokasi pameran yang
sesuai.
b) mengumpul dan memilih karya
yang terbaik untuk dipamerkan.
c) membuat kapsyen dan melabelkan
karya yang akan dipamerkan.
d) menyusun atur karya bagi
pameran seni mengikut
perancangan.

35
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Murid boleh: Cadangan Aktiviti:

3.3.3 Menceritakan karya sendiri dan memberi  Semasa pameran seni berlangsung

pandangan karya rakan semasa pameran. murid:


a) bercerita tentang karya sendiri
3.3.4 Memastikan karya dan alat pameran selamat dan b) memberi pandangan tentang karya
terpelihara semasa pameran dijalankan. rakan.
c) memastikan karya dan alatan
selamat dan terpelihara.

3.3.5 Menyusun bahan dan alatan pameran seni serta  Selepas pameran seni dijalankan

memastikan ruang pameran bersih selepas murid:


pameran dilaksanakan. a) menyimpan bahan dan alatan
ditempat penyimpanan setelah
selesai pameran.
b) membersihkan ruang pameran.

Nota:
Pameran seni visual berskala kecil.

36
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

PANDUAN PENILAIAN PROJEK SENI VISUAL

KRITERIA
ASPEK YANG
DINILAI
CEMERLANG BAIK MEMUASKAN

Semua ahli memainkan peranan


Sebahagian ahli memainkan peranan Sebilangan kecil ahli memainkan
dengan cemerlang sebelum,
PELIBATAN dengan cemerlang sebelum, semasa peranan dengan cemerlang sebelum,
semasa dan selepas projek seni
dan selepas projek seni visual. semasa dan selepas projek seni visual.
visual.

Menggunakan imaginasi yang


Menggunakan imaginasi yang terhad Menggunakan imaginasi yang minimum
tinggi dan menterjemahkan idea
KREATIVITI dan menterjemahkan idea dalam dan menterjemahkan idea dalam projek
secara kreatif dalam projek seni
projek seni visual. seni visual.
visual.

Semua ahli mempamerkan


Semua ahli mempamerkan amalan Semua ahli mempamerkan amalan nilai
AMALAN amalan nilai murni yang
nilai murni yang baik untuk murni yang memuaskan untuk
NILAI MURNI cemerlang untuk menjayakan
menjayakan projek seni visual. menjayakan projek seni visual.
projek seni visual.

37
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3

GLOSARI SENI VISUAL


PERKATAAN PENERANGAN

Alat Pertahanan Diri Alat pertahanan diri ialah senjata yang digunakan untuk mempertahankan diri sendiri daripada
serangan musuh, binatang liar dan sebagainya seperti keris, pisau dan perisai,

Alatan Alat yang digunakan untuk membantu menghasilkan sesebuah karya. Kebiasaannya alat yang
digunakan ‘tidak luak’.

Anyaman Proses menyilang bilah-bilah, helaian-helaian secara atas bawah berselang-seli untuk menimbulkan
corak atau bentuk yang dikehendaki dengan menggunakan bahan yang sesuai.

Bahan Bahan digunakan untuk menghasilkan sesebuah karya dan ianya ada pada hasil akhir karya.

Bahasa Seni Visual Unsur seni dan prinsip rekaan dalam pengkaryaan.

Boneka Objek yang dibina menyerupai manusia atau haiwan yang digunakan sebagai alat permainan dan
persembahan.

Capan Proses penerapan imej yang serupa dengan menggunakan bahan berjalinan sebagai alat mengecap.

Gurisan Merupakan karya yang dihasilkan menggunakan sesuatu objek atau alat yang tajam untuk mengguris
keluar sesuatu bahan yang lembut di sesuatu permukaan.

Kemasan Pemeliharaan, melindungi dan peragaan menggunakan sesuatu bahan supaya karya / produk
kelihatan rapi.

38
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3

PERKATAAN PENERANGAN

Kolaj Menghasilkan karya teknik tampalan media secara bertindih.

Lukisan Penghasilan imej 2D menggunakan media kering.

Mobail Arca yang digantung dan boleh bergerak

Montaj Proses memotong dan menampal gambar mengikut komposisi secara tindanan untuk menghasilkan
karya mengikut tema.

Renjisan dan Percikan Renjisan dan percikan adalah cara menghasilkan corak dengan merenjis atau memercikkan warna
pada permukaan dengan menggunakan alat-alat.

Nota:
Setiap perkataan yang diberikan penerangan maksudnya dalam glosari ini adalah tertakluk kepada konteks penggunaan perkataan
tersebut dalam dokumen ini sahaja.

39
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

PANEL PENGGUBAL

1. Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

2. Mohd Shazlan bin Shahudin Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

3. Mohamed Adillas bin Ahmad Fesol Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

4. Ruszidah binti Limat Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

5. Latifah binti Ideris Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

6. Mohd Nor Nizam bin Ramli Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

40
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

PENGHARGAAN

Penasihat
Dr. Mohamed bin Abu Bakar Pengarah

Datin Dr. Ng Soo Boon Timbalan Pengarah (STEM)

Penasihat Editorial
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani Ketua Sektor

Haji Naza Idris bin Saadon Ketua Sektor

Mahyudin bin Ahmad Ketua Sektor

Dr. Rusilawati binti Othman Ketua Sektor

Mohd Faudzan bin Hamzah Ketua Sektor

Fazlinah binti Said Ketua Sektor

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Ketua Sektor

Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus Ketua Sektor

Paizah binti Zakaria Ketua Sektor

Hajah Norashikin binti Hashim Ketua Sektor

41
KSSR PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi


Saripah Faridah Binti Syed Khalid
Nur Fadia Binti Mohamed Radzuan
Mohamad Zaiful bin Zainal Abidin

Pereka Grafik
Siti Zulikha Binti Zelkepli

42
44