Anda di halaman 1dari 11

ISI KANDUNGAN

1. ISI KANDUNGAN 1

2. PENGHARGAAN 2

3. PENGENALAN 3

4. PENULISAN AKADEMIK 4-8

5. BIBLIOGRAFI 9
PENGHARGAAN

Salam sejahtera

Bersyukur kepada tuhan kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan kerja
kursus saya yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk “Pengenalan Pedagogi Sains Abad
Ke-21.

Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu saya
sepanjang saya menyiapkan kerja kursus saya ini. Pertama sekali kepada pensyarah saya,
Cik Hajah Norhayati bt Sidek kerana beliau telah banyak memberikan bimbingan dan semangat
kepada semua pelajar serta memberikan tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya menyiapkan
kerja kursus ini.

Seterusnya, terima kasih juga kepada ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan
dorongan kepada saya sepanjang kerja kursus ini disiapkan. Terima kasih yang tidak terhingga
juga saya ucapkan kerana memberikan saya bantuan dari segi kewangan.Tidak lupa juga
kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan
kerja kursus masing-masing. Bantuan kalian dari segi informasi terkini mengenai kerja kursus
amat saya hargai. Budi kalian yang sanggup meluangkan masa untuk memberikan saya
maklumat tidak akan saya lupakan.

Akhir sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya secara langsung atau
tidak langsung dalam menyiapkan kerja kursus Pengenalan Pedagogi Sains Abad Ke-21

Terima kasih.
PENGENALAN

Kementerian Pendidikan Malaysia bertekad meningkatkan kualiti kemenjadian murid selaras


dengan aspirasi meletakkan sistem pendidikan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas di
dunia. Sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendekatan pendidikan tertumpu
kepada pembangunan murid secara holistik yang menekankan pembangunan intelek, rohani,
emosi, dan fizikal, seiring dengan penghayatan identiti nasional yang kukuh. Kurikulum dan
pentaksiran mesti selaras dengan tanda aras antarabangsa bagi memastikan murid di negara
ini memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya pada abad ke-21
dan seterusnya, seiring dengan semangat pembelajaran sepanjang hayat. Pelaksanaan
pengajaran berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard
Sekolah Menengah (KSSM) merupakan penanda aras keberkesanan pendidikan abad ke-21
seperti dihasratkan Kementerian Pendidikan Malaysia mulai tahun 2014, iaitu selaras dengan
transformasi pendidikan negara dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025).
PENULISAN ESEI

Penulisan esei sebanyak 1000 perkataan tentang refleksi kendiri dengan mengambil kira
kemahiran memperolehi dan menguruskan maklumat relevan daripada pelbagai sumber
aplikasi kemahiran saintifik, pemikiran kritis dan kreatif, penyelesaian masalah secara
alternatif serta perkongsian pengalaman dalam semua aktiviti untuk membudayakan
pedagogi Sains abad ke 21.

Kurikulum yang direka bentuk menuntut kita untuk membuat pilihan tentang elemen
penting pada masa kini bagi membantu murid untuk masa depan mereka. Semua pihak perlu
memainkan peranan dalam memastikan keberhasilan dan kemenjadian murid berlaku secara
aktif agar tercapai 6 aspirasi abad ke-21 iaitu berpengetahuan, mempunyai kemahiran berfikir,
kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, memiliki etika dan kerohanian serta mempunyai
identiti nasional yang diperlukan oleh murid untuk bersaing di peringkat global. Keberkesanan
pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 berkait rapat dengan kefahaman guru terhadap ciri-ciri
pembelajaran abad ke-21, reka bentuk bilik dan kesediaan guru sebagai orang yang akan
memimpin proses pembelajaran. Saya telah mendapati sekolah Kebangsaan Convent Kota,
Sekolah Berprestasi Tinggi Kohort 1 telah membudayakan pengajaran dan pembelajaran abad
ke 21 dengan efisen.

Rajah 1 : bilik darjah abad ke -21

Hasil daripada pemerhatian saya semasa pengalaman berasaskan sekolah, sekolah ini
telah mewujudkan persekitaran bilik darjah abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran
Sains. Merujuk rajah 1, kita dapat melihat susunan meja dalam bilik darjah yang dapat
mewujudkan komunikasi dan kolobarasi antara murid-murid. Kolaboratif melibatkan
perkongsian maklumat kemahiran dan idea untuk kemajuan bersama. Pada mendapati setiap
aktiviti – aktiviti Sains yang diberikan kepada para murid melibatkan kolabarasi supaya murid
dapat saling berkongsi pendapat dan idea. Hasil daripada perbincangan dengan Pn Fairus,
Penyeleras LADAP SK Convent Kota, beliau telah berkongsi pendapatnya bahawa ciri yang
penting dalam pembelajaran abad ke 21 adalah penglibatkan murid dalam proses pengajaran
dan pembelajaran dan bukannya perhiasan bilik darjah yang mendorong pembelajaran abad ke
21. Murid haruslah belajar melalui pelbagai aktiviti, kaedah pembelajaran, berdasarkan
kecenderungan dan minat yang bersesuaian dengan murid itu sendiri. Murid aktif belajar dan
guru sebagai pembimbing pembelajaran. Ada segelintir sekolah yang mewujudkan persekitaran
pembelajaran abad ke 21 dengan menyediakan parking lots, sudut pembelajaran, carta
ganjaran dan lain-lain tetapi proses pengajaran dan pembelajaran tidak menjurus ke
pembelajaran abad ke-21. Pada pendapat saya, apabilia dikatakan pembelajaran abad ke-21,
guru guru harus memahami ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 dan berkait rapat dengan
kesediakan guru terhadap pebelajaran abad ke-21.

Rajah 2 : ciri-ciri pembelajaran abad ke-21

Berdasarkan rajah 2, pembelejaran abad ke-21 merangkumi 4C iaitu Communication


(komunikasi), Collaboration (kolabaratif), Creative thinking (kreatif) dan Critical Thinking
(pemikiran kritis). Sekolah ini telah membudayakan pembelajaran abad ke-21 dalam
pengajaran dan pembelajaran Sains. Tetapi masih terdapat kekurungan dari segi pelaksaanaan
bilik darjah abad ke-21. Contohnya, semasa aktiviti kumpulan dalam sesi pembelajaran terdapat
beberapa murid yang pasif atau dipanggil penumpang. Ini akan menjejaskan pembelajaran
murid tersebut. Guru sepatutnya membahagikan murid kepada kumpulan kecil supaya dapat
memastikan semua murid terlibat dalam aktiviti. Selain itu, aktiviti hands on dan minds on harus
diperbanyak untuk membuat penilaian kendiri terhadap pemahaman murid-murid. Seterusnya,
terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh para guru untuk membudayakan bilik darjah
abad ke-21. Cabaran utama adalah bagaimana guru-guru menggunakan pelbagai sumber
sokongan teknologi serta maklumat bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang
efektif dan berkualiti serta relevan dengan perkembangan semasa. Pada pemerhatian saya,
penggunaan teknologi semasa aktiviti pembelajaran dan pengajaran Sains kurang kerana para
guru lebih menggunakan buku teks. Pada pendapat saya, guru-guru perlu mengintegrasikan
penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi seperti Pirate pad, Kahoot, Aurasma,dan
Splash top. Perisian tersebut akan mewujudkan pembelajaran maya dan murid-murid dapat
belajar di mana mana jua.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 -2025 merupakan satu pelan
strategik jangka panjang yang mensasarkan kualiti pendidikan Negara dipertingkatkan dalam
tempoh 13 tahun dengan pelaksanaan tranformasi. Bagi mencapai hasrat tersebut, Guru
sebagai pemudah cara yang melaksanakan pelbagai aktiviti berpusatkan murid, menyediakan
aktiviti yang dapat mencabar minda murid dan penyoalan aras tinggi secara berperingkat bagi
mendorong murid memberi pandangan serta membuat penyelidikan dan membuat penerokaan
secara terancang dan berstruktur. Saya mendapati sekolah ini mengaplikasikan Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi (KBAT) pada tahap penyoalan tetapi penggunaan pendekatan IBSE,PBL,
S.T.E.M adalah kurang diaplikasikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Tetapi hasil
perbincangan dengan guru Sains tahun 5, beliau berkata pendekatan Inquiry Based Science
Education (IBSE) selalu digunakan terutamanya semasa aktiviti praktikal. Contoh aktiviti yang
beliau berikan adalah untuk penyiasatan tentang mikroorganisma. Murid-murid dikehendaki
menjalankan penyiasatan tentang faktor-faktor yang menyumbang pertumbuhan
mikrooraganisma. Semasa penyiasatan ini, murid-murid akan terlibat secara langsung dan guru
hanya membimbing murid-murid. Murid-murid akan membuat kesimpulan di akhir penyiasatan.
Beliau juga berpendapat bahawa, pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan di semua aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Beberapa prinsip dan konsep perlu didedahkan secara langsung
oleh guru atau guru boleh melaksanakan inkuiri terbimbing. Pada pendapat saya, pendekatan
inkuiri perlu diaplikasikan dengan dikaitkan dengan kehidupan seharian murid seperti
melakukan penyiasatan terhadap sesuatu fenomena. Pendekatan inkuiri membantu murid
untuk memahami konsep saintifik, menghargai proses memperolehi pengetahuan dan
mengembangkan kemahiran menjadi ‘independent inquirers’.

Pendekatan S.T.E.M( Science Technology Engneering Mathematics) adalah bidang


yang terdiri daripada Sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Pendekatan S.T.E.M tidak
dipraktikan di sekolah tersebut, mungkin disebabkan para guru kurang diberi pengetahuan dan
pendedahan kepada pendekatan ini. Sejujurnya, Pengajaran dan pembelajaran STEM yang
berfokuskan murid dapat menghasilkan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan
menyeronokkan. Pengajaran dan pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan minat dan
kecenderungan murid dalam STEM. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran STEM ini
mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam matapelajaran secara mendalam
melalui pendekatan inkuiri, pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran berasaskan
masalah dalam konteks dunia sebenar. Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran
STEM mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, inovatif, berhemah tinggi, berdikari, celik
teknologi, mampu mereka cipta, boleh menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
Seterusnya, pembelajaran berdasarkan projek (Project Based Learning, PBL) kurang
dilaksanakan di sekolah tersebut. Saya mendapati sekolah ini kurang memberi penumpuan
kepada pembelajaran ini kerana ia mengambil tempoh masa yang lama dan juga khuatir
tentang ketidaksempatan dalam mengulang kaji sukatan pembelajaran. Pada pendapat saya,
antara cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan guru boleh memberikan PBL sebagai
projek di luar bilik darjah. Murid-murid boleh melaksanakan projek di luar waktu persekolahan
dan merujuk guru masing-masing jika terdapat kemusykilan. Namun demikian, sebagai guru
yang mendorong aspirasi Negara, kita perlulah memahami bahawa pembelajaran berasaskan
projek dapat membantu para murid untuk memahami isi kandungan dengan memahami dan
membuat sendiri serta murid dapat menimba pengalaman.

Penghasilan peta pemikiran (i-think) merupakan salah satu elemen pembelajaran


abad ke-21. Pelaksanaan program i-Think di sekolah-sekolah seluruh Malaysia bertujuan untuk
mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah
menghasilkan murid yang berinovatif pada masa hadapan. Saya mendapati sekolah ini
membudayakan i-think di pengajaran dan pembelajaran Sains. Saya telah memerhati para
murid telah mempamerkan peta-peta pemikiran yand dihasilkan oleh mereka di sudut
pembelajaran bilik sains. Tetapi saya juga mendapati murid-murid lebih kerap menggunakan
peta buih walaupun terdapat lapan peta pemikiran. Kemugkinan murid-murid tidak diberi
penjelasan yang lebih lanjut tentang penggunaan peta i-think.
Rajah 3: jenis-jenis peta pemikiran.

Pada pendapat saya, penambahbaikan diperlukan dari aspek penggunaan peta i-think.
Murid-murid hanya menggunakan peta i-think untuk merumuskan nota pembelajaran. Guru
sains perlu menggalakkan murid untuk mengunakkan peta i-think terhadap tugasan yang
meningkatkan daya pemikiran murid. Murid juga harus diberi pendedahan tentang lapan peta
pemikiran I-think.

Instrumen pentaksiran Sekolah Kebangsaan Convent Kota merangkumi aras


pemikiran Bloom dan mempunyai soalan soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Saya
telah melihat contoh-contoh soalan peperiksaan Sains, dan terdapat beberapa soalan berciri
KBAT dan soalan-soalan mengikuti aras taksonomi Bloom. Saya mendapati pelaksanaan
Professional Learning Community (PLC) di sekolah ini dapat tahap yang cemerlang. Setiap
minggu, guru-guru di kehendaki menjalankan pembelajaran PLC dan saya dapat melihat contoh
pelaksanaan PLC. Saya telah sertakan cakera padat yang mengandungi contoh pelaksanaan
PLC(rujuk lampiran) saya mendapati guru-guru telah membudayakan lesson study untuk
merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran semasa PLC. Guru-guru berkolabarasi
membincangkan kaedah dan pendekatan yang sesuai digunakan untuk mencapai hasil
pembelajaran yang hendak diajar. Selepas hasil perbincangan, mereka melaksanaan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran serta membuat refleksi dan penambahbaikan terhadap aktiviti
pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan.

Penggunaan Whole Brain Teaching di sekolah ini kurang dipraktikan. Namun saya
berpendapat guru-guru di sekolah dapat membudayaknnya dengan beberapa cara yang
mudah. Kaedah Whole Brain Teaching adalah satu cara pembelajaran yang dapat menarik
perhatian murid. Pada pendapat saya, tidak semestinya guru menggunakan konsep ini secara
menyeluruh tetapi boleh mengaplikasikannya mengikut keperluan. Contohnya, guru boleh
mengaplikasi langkah keempat dalam Whole Brain Teaching iaitu ‘score board’. Langkah ini
akan membantu guru untuk membuat penilaian terhadap hasil kerja. Ini adalah sama dengan
sistem ganjaran iaitu apabila seseorang murid didapati memenuhi harapan maka murid tersebut
diberi ganjaran (muka smiley gembira). Pendekatan ini akan meningkatkan komunikasi antara
murid dengan guru.

Flipped Classroom juga merupakan salah satu elemen penting dalam pembelajaran
abad ke-21.Flipped Classroom merupakan model pendekatan pengajaran yang mengalihkan
masa kuliah di dalam kelas kepada kuliah melalui video di luar kelas. Maka waktu kelas
digunakan sepenuhnya untuk aktiviti kolaborasi dan pengukuhan kepada pelajar secara
individu.

Rajah 4 : Model Flipped Classroom

Hasil pemerhatian saya, pendekatan Flipped Classroom tidak dipraktikan di sekolah ini. Setelah
perbincangan dengan guru, saya mendapati pendekatan ini tidak dapat dilaksanakan keran
aada segelintir murid yang tidak mempunyai kemudahan internet di kediaman mereka
menyebabkan pendekatan ini kurang efisen. Pendekatan Flipped Classroom ini,akan
menjadiakn tugas-tugas mengajar menjadi lebih mudah dan lebih bermakna. Pada pendapat
saya, melalui ini juga kita menggalakkan pelajar untuk menjadi lebih bertanggungjawab
terhadap pembelajaran mereka dan tidak mengharap usaha guru semata-mata. Maka waktu
pengajaran dan pembelajaran dalam kelas akan dapat dilangsungkan dengan lebih berkesan
dan lebih bermakna. Saya akui pasti akan ada beberapa kekangan untuk model ini. Liputan
internet yang terhad, latar belakang murid, sikap murid dan beberapa faktor lain lagi. Tetapi,
saya berpendapat kita sebagaiwarga pendidik berusaha memberi peluang kepada murid untuk
merasa pengalaman pembelajaran yang berbeza.

Sebagai kesimpulan, rupa dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan generasi abad
ke-21 telah banyak diperkatakan dan banyak bahan-bahan penulisan yang mengulas mengenai
pendidikan yang mampu memenuhi harapan dan keperluan pendidikan masa kini dan masa
depan. kita sebagai pendidik perlu menjunjung aspirasi Negara dalam menhadapi cabaran
pembelajaran abad ke-21 dan perlu memahami dan bersedia melakukan perubahan dalam
pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran abad ke-21.
BIBLIOGRAFI

Anda mungkin juga menyukai