Anda di halaman 1dari 1

Uleman Kahatur,

Bapak/Sdrk:

..........................................
Di…....................

Cibunar, 23 Desember 2020

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Neda cukup agung lumur neda jembar pangampura rehna simkuring tos kumawantun ngintunkeun
ieu sambung layung, kahoyong mah tumorojong ngadongkapan ka bumi sewang-sewangan.
Maksad nguleum Bapa/Ibu/Saderek kangge sumping rurumpaheun ka rorompok, Simkuring gaduh
maksad bade syukuran, Tasyakur Binnikmah kana Lahirna pun Anak anu ka - 3,

Wasta :
Hilma Mar’atusolihah
anu Insya Allah bade dilaksanakeun dina :

Dinten : Sabtu
Kaping : 25 Januari 2020
Tabuh : 18 .00 WIB (Ba’da Magrib)
Tempat : Dsn. Cibunar RT 04 RW 03 Ds. Cibunar
( Di rorompok Ibu Kokom/Bapa Enceng)

Hatur sewu nuhun, ku kersana sarumping nyumponan panganken simkuring, sareng rumojong
do’a ka Allah Robbul Izzati mugi sing janteng amal soleh anu kenging imbalan ti Allah SWT.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh.

Bapa Cece Hidayat/ Ibu Siti Syahidah