Anda di halaman 1dari 4

SMK MERPATI, SANDAKAN

GEMPUR MINDA 1
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TINGKATAN 3
TAHUN 2020
Masa: 1 JAM

NAMA :_______________________________________________ KELAS: 3 A/B/C/D/E/F


ARAHAN: kertas ini mengandungi bahagian A, B dan C. Jawab semua soalan pada ruang yang disediakan.
BAHAGIAN A
( 8markah)
Jawab semua soalan. Isi jawapan anda pada bahagian yang disediakan.
1. Reka bentuk bermaksud
A. suatu pengajian mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik dalam usaha menghasilkan produk
B. susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk
C. lontaran idea dalam proses penyusunan bahan yang dirancang
D. untuk memudahkan kehidupan manusia

2. Inovasi merujuk kepada


A. proses pengubahsuaian dan penambahbaikan kepada produk yang sedia ada
B. idea baharu yang diilham oleh seseorang dalam ciptaannya
C. idea lama yang diplagiat oleh seseorang dalam ciptaannya
D. idea lama yang diperbaharui

3. Masalah inventif bermaksud


A. masalah yang mempunyai kesan sampingan setelah usaha penambahbaikan dilakukan
B. masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan setelah usaha penambahbaikan dilakukan
C. masalah yang tidak dapat diselesaikan setelah perbincangan dijalankan sesama rakan
D. masalah yang dapat diselesaikan setelah perbincangan dijalankan sesama rakan

4. Berikanmaksudsimbol di atas
A. Berguna B. Berguna tetapi tidak mencukupi C. Tidakberguna D. Bermasalah

5. Reka bentuk mekatronik bermaksud


A. aplikasi elektronik dan teknologi komputer untuk mengawal pergerakan sistem mekanikal suatu produk
B. sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan
C. sistem yang mengawal aliran elektrik ke beberapa bahagian komponen mekanikal secara mendatar
D. aplikasi digital yang menggabungkan elemen-elemen pengaturcaraan dan mikropengawal

6. Mekatronik merupakan gabungan elemen asas kejuruteraan seperti berikut, kecuali


A. Elektrik B. Kawalan dan pengaturcaraan C. Tritonik D. Mekanikal

7. Pengaturcaraan komputer menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti


A. Java B. Sintaks C. Semantik D. kod

8. Isyarat input daripada mod pilihan pada panel kawalan akan dihantar kepada sistem kawalan yang terdiri
daripada
A. transformer B. mikropengawal C. pengaturcaraan D. kapasitor

1
BAHAGIAN B
( 30markah)
Jawab semua soalan. Isi jawapan anda pada bahagian yang disediakan.

1. Nyatakan definisi reka bentuk dan teknologi.


................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(2markah)

2. Tandakan[ / ] pada petak yang berkaitan produk konkrit dan abstrak.


Produk Konkrit Produk Abstrak
a. Alat muzik
b. Bahasa
c. Pengiklanan
d. Lukisan
(4 markah)

3. Tandakan( / ) pada prinsip reka bentuk yang betul dan ( X ) bagi yang salah pada petak yang
disediakan .

Keseimbangan

Kesejajaran

Garisan (3 markah)

4. Maklumat berikut adalah dua jenis masalah.


A Masalah bukan inventif
B Masalah inventif
Padankan jenis masalah dengan pernyataan berikut dengan menulis A atau B pada petak yang disediakan.

(i) Encik John telah menukarkan enjin keretanya kepada enjin turbo
untuk meningkatkan kuasa enjin tetapi mengakibatkan keretanya mudah hilang kawalan
serta membazirkan bahan api.

(ii) Raju mudah membawa barang-barang yang dibeli di pasar setelah memasang bakul
dimotosikalnya

(iii) Setelah menambahkan buah strawberi sebagai hiasan, kek Puan Masliza semakin
sedap dan menarik
(3 markah)

5. Nyatakan definisi bagi masalah inventif dan masalah bukan inventif


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(2markah)

2
6. Lengkapkan rajah berikut dengan menulis pernyataan yang betul bagi X, Y,dan Z

Masalah dikenal pasti Alatan dapat digunakan Proses penambahbaikan


semula alat

Alatan tidak X Y Z Tiada kesan


berfungsi
sampingan

X : ________________________________
Y : ________________________________
Z : ________________________________
(3 markah)

7. Padankan komponen mekatronik yang berikut dengan pernyataan yang betul


Komponen Pernyataan
Sistem elektrik Satu kaedah kawalan sistem yang digunakan untukmengurus, mengarah atau
mengawal atur tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi
secara automatik dengan sempurna
Sistem mekanikal Gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai
penghantar

Sistem elektronik Susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam suatu litar bagi
menjalankan operasi sesuatu sistem

Sistem kawalan dan Sistem yang menggunakan arus elektrik, sama ada arus terus(AT) atau arus
pengaturcaraan ulangalik(AU) sebagai sumber bekalan kuasa

(3markah)

8. Lengkapkan rajah di bawah


Kawalan dan pengaturcaraan

Mekatronik

(3markah)

9. Senaraikan kriteria dalam kajian keperluan pelanggan


i)__________________________________________________
ii)__________________________________________________
iii)__________________________________________________ (3 markah)

10. Nyatakan empat justifikasi pereka bentuk semasa memilih teknologi sebelum menghasilkan sesuatu reka
bentuk produk baharu
i)_______________________________________________________________
ii)_______________________________________________________________
iii)_______________________________________________________________
iv)_______________________________________________________________ (4 markah)

3
BAHAGIAN C
(12 MARKAH)
Jawab semua soalan.Isi jawapan anda pada bahagian yang disediakan.

1. Lakarkan satu reka bentuk akuaponik yang terdiri daripada gabungan beberapa komponen penting seperti
tangki air, bekas tanaman, media tanaman dan sistem perpaipan. Label setiap komponen yang anda gunakan
(12markah)

-- KERTAS SOALAN TAMAT –

Disediakanoleh, Disemakoleh, Disahkanoleh,

( AG, HERMAN BIN HASSAN ) ( ELLYANA SAMAD ) ( SITI HAYANI HUSSAIN )


GURU MATAPELAJARAN REKA BENTUK & KETUA PANITIA REKA BENTUK & TEKNOLOGI KETUA BIDANG VOKASIONAL & TEKNOLOGI
TEKNOLOGI SMK MERPATI, SANDAKAN SMK MERPATI, SANDAKAN
SMK MERPATI, SANDAKAN

Anda mungkin juga menyukai