Anda di halaman 1dari 18

2020 Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

SMK
KALUMPANG

SITI HAFIDAH BT
MD HAMAMI

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA


TINGKATAN 5]
0
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

1
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

KANDUNGAN
TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA..............................................................................................................................................................................................................................2

BIDANG PEMBELAJARAN 1: KADAR TINDAK BALAS........................................................................................................................................................................................................2

BIDANG PEMBELAJARAN 2: SEBATIAN KARBON...............................................................................................................................................................................................................3

BIDANG PEMBELAJARAN 3: PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN...............................................................................................................................................................................10

BIDANG PEMBELAJARAN 4: TERMOKIMIA........................................................................................................................................................................................................................13

TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA................................................................................................................................................................................................16

BIDANG PEMBELAJARAN 5: BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA................................................................................................................................................................................16

2
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN 1: KADAR TINDAK BALAS

Hasil Pembelajaran PKS/ I-THINK /


MINGGU Objektif Pembelajaran Catatan
(Murid boleh...) KBAT

1 Menganalisis kadar 1. Menyatakan maksud kadar tindak balas Melukis graf untuk
tindak balas 2. Mengenal pasti perubahan yang dapat diperhatikan pada bahan atau menghitung kadar
hasil tindak balas untuk menentukan kadar tindak balas tindak balas purata
1 3. Menentukan kadar tindak balas purata dan kadar tindak
4. Menentukan kadar tindak balas pada masa tertentu daripada graf balas pada masa
(2-3 JAN ) 5. Menyelesaikan masalah penghitungan berkaitan dengan kadar tertentu.
tindak balas purata
6. Menyelesaikan masalah penghitungan berkaitan dengan kadar
tindak balas pada masa tertentu

2 1.2 Mensintesis faktor- 1. Merekabentuk eksperimen-eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor PKS KATEGORI A
faktor yang yang mempengaruhi kadar tindak balas
(6-10 JAN) Mengkaji kesan
mempengaruhi kadar 2. Memberi contoh-contoh tindak balas yang dipengaruhi oleh saiz
kepekatan / suhu/
tindak balas bahan tindak balas, kepekatan, suhu dan mangkin
mangkin terhadap
3. Menerangkan bagaimana setiap faktor mempengaruhi kadar tindak
kadar tindak balas.
balas
4. Menjelaskan bagaimana faktor- faktor yang mempengaruhi kadar PETA BUIH
tindak balas diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dalam proses
industri Faktor-faktor yang
5. Menyelesaikan masalah yang melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kdr
mempengaruhi kadar tindak balas tbs

3
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

1.3 Mensintesiskan idea 1. Menghubungkaitkan tindak balas dengan tenaga yang terhasil Melukis g/rajah profil
tentang teori daripada pergerakan dan perlanggaran berkesan tenaga
perlanggaran 2. Menerangkan tenaga pengaktifan
3. Melakar dan menerangkan gambar rajah profil tenaga
3 4. Menghubungkaitkan frekuensi perlanggaran berkesan dengan kadar
tindak balas  Peta titi
(13-17 JAN) (faktor-faktor
5. Menghubungkaitkan frekuensi perlanggaran berkesan dengan faktor-
faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas kadar t/balas)
6. Menerangkan bagaimana faktor tertentu mempengaruhi
perlanggaran zarah-zarah dalam sesuatu tindak balas

1.4 Mempraktikkan 1. Mengaplikasikan pengetahuan tentang faktor- faktor yang


3 pengetahuan saintifik mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti kehidupan harian
(13-17 JAN) untuk meningkatkan 2. Mengambil pendekatan penyelesaian masalah dan membuat
kualiti kehidupan keputusan rasional berdasarkan penyelidikan.

TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN 2: SEBATIAN KARBON

Hasil Pembelajaran PKS/ I-THINK /


MINGGU Objektif Pembelajaran Catatan
(Murid boleh...) KBAT

4 2.1 Memahami sebatian 1. Menyatakan maksud sebatian karbon TBC :24-27 JAN)
karbon 2. Menyatakan sebatian karbon boleh dikelaskan kepada dua kumpulan,
(20-24 JAN) iaitu sebatian organik dan sebatian tak organik
3. Menyatakan maksud sebatian organik
4. Memberikan contoh sebatian karbon organik dan sebatian karbon tak
organik

4
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

5. Menyatakan maksud hidrokarbon


6. Menyenaraikan sumber-sumber hidrokarbon
7. Mengenalpasti hasil pembakaran sebatian karbon organik

2.2 Menganalisis alkana 1. Menyatakan maksud alkana PKS


2. Menyatakan maksud formula struktur KATEGORI A
3. Mendeduksikan formula molekul sepuluh ahli pertama alkana 2.1
4. Melukis formula struktur bagi sepuluh ahli pertama alkana rantai Membezakan
lurus sifat kimia
5. Mendeduksikan formula am alkana alkana dan
6. Menamakan sepuluh ahli pertama alkana alkena
7. Menghubungkaitkan perubahan sifat fizik alkana dengan
pertambahan bilangan atom karbon dalam molekul alkana Melukis &
5 8. Menerangkan kesan pertambahan bilangan atom karbon dalam menamakan
molekul alkana terhadap takat didihnya formula
(27-31 JAN) 9. Menghuraikan pembakaran lengkap dan pembakaran tak lengkap struktur.
alkana Membanding
10. Menghuraikan tindakbalas penukargantian alkana beza sifat kimia
11. Menulis persamaan kimia bagi tindakbalas pembakaran dan alkana &
tindakbalas penukargantian metana alkena.
12. Menghuraikan bagaimana metana memberi kesan dalam kehidupan
seharian  Peta
pokok ,
Peta buih
berganda
5 2.3 Menganalisis alkena 1. Menyatakan maksud alkena
2. Mendeduksikan formula molekul sembilan ahli pertama alkena
(27-31 JAN) 3. Mendeduksikan formula am alkena
4. Menamakan sembilan ahli pertama alkena
5. Melukis formula struktur sembilan ahli pertama alkena rantai lurus
6. Menghubungkaitkan perubahan sifat fizik alkena dengan
pertambahan bilangan atom karbon dalam molekul alkena
7. Menerangkan kesan pertambahan bilangan atom karbon dalam

5
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

molekul alkena terhadap takat didihnya


8. Menghuraikan sifat kimia alkena
9. Membanding dan membezakan alkana dan alkena
10. Menghubungkait kereaktifan tindak balas alkana dan alkena dengan
ikatannya
11. Mengitlak ciri-ciri siri homolog berdasarkan alkana dan alkena

2.4 Mensintesiskan idea 1. Membina pelbagai formula struktur bagi sesuatu alkana dan alkena Melukis &
isomerisme 2. Menerangkan maksud isomerisme menamakan
6 3. Menggunakan sistem penamaan IUPAC untuk menamakan isomer semua formula
struktur isomer.
(3-7 FEB)

6 2.5 Menganalisis alkohol 1. Menyatakan formula am alkohol


2. Mengenalpasti kumpulan berfungsi alkohol PKS
(3-7 FEB) 3. Menyenaraikan formula molekul dan nama empat ahli pertama KATEGORI A
alkohol 2.2 Tindak balas kimia
4. Melukis formula struktur isomer bagi propanol (C3H7OH ) dan butanol alkohol
(C4H9OH )
5. Menamakan isomer bagi propanol dan butanol menggunakan sistem
penamaan IUPAC
6. Menerangkan pembuatan etanol secara industri
7. Menghuraikan penyediaan etanol dalam makmal
8. Menyatakan sifat fizik etanol
9. Menghuraikan sifat kimia etanol
10. Meramal sifat kimia bagi ahli alkohol yang lain Menganalisis
11. Menjelaskan dengan contoh kegunaan alkohol dalam kehidupan sifat kimia
seharian alkohol, asid
12. Menghuraikan kesan penyalahgunaan alkohol karboksilik &
ester.
Melukis &
menamakan
formula
6
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

struktur.

 Peta
pokok
2.6 Menganalisis asid 1. Menyatakan formula am asid karboksilik PKS
karboksilik 2. Mengenalpasti kumpulan berfungsi asid karboksilik
3. Menyenaraikan nama dan formula molekul empat ahli pertama asid KATEGORI A
karboksilik
2.3 Tindak balas kimia asid
4. Melukis formula struktur empat ahli pertama asid karboksilik dan
karboksilik
menamakannya menggunakan sistem penamaan IUPAC
7 5. Menghuraikan penyediaan asid etanoik dalam makmal
6. Menyatakan sifat fizik asid karboksilik
(10-14 FEB) 7. Menyatakan tindak balas kimia asid etanoik dengan bahan kimia yang
lain
8. Meramal sifat kimia bagi ahli asid karboksilik yang lain
9. Menjelaskan dengan contoh kegunaan asid karboksilik dalam
kehidupan seharian

8 2.7 Menganalisis ester 1. Menyatakan formula am ester


2. Mengenalpasti kumpulan berfungsi ester
(17-21 FEB) 3. Menyenaraikan nama dan formula molekul ester ringkas
4. Melukis formula struktur ester ringkas dan menamakannya
menggunakan sistem penamaan IUPAC
5. Menghuraikan penyediaan etil etanoat dalam makmal
6. Menyatakan sifat fizik etil etanoat
7. Meramal ester yang terhasil daripada tindak balas pengesteran
8. Menulis persamaan tindak balas pengesteran
9. Menyatakan sumber semulajadi ester
10. Menyatakan kegunaan ester dalam kehidupan seharian

7
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

2.8 Menilai lemak 1. Menyatakan maksud minyak

2. Menyatakan maksud lemak


3. Menyatakan kepentingan minyak dan lemak untuk proses dalam
badan
4. Menyatakan sumber minyak dan lemak
5. Menyenaraikan kegunaan minyak dan lemak
9 6. Menyatakan perbezaan antara minyak dan lemak
7. Mengenalpasti formula struktur molekul lemak bagi asid lemak
(24 -28 FEB) tertentu
8. Menyatakan maksud lemak tepu
9. Menyatakan maksud lemak tak tepu
10. Membanding dan membezakan antara lemak tepu dan lemak tak tepu
11. Menyatakan proses penukaran lemak tepu kepada lemak tak tepu
12. Menyatakan kesan pengambilan lemak yang tinggi terhadap kesihatan
13. Memerihalkan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri
14. Mewajarkan penggunaan minyak sawit dalam penghasilan makanan

10 2.9 Menganalisis getah 1. Menyenaraikan contoh polimer semulajadi dan monomernya


asli
(2-6 MAC) 2. Melukis formula struktur getah asli

3. Menyatakan sifat getah asli

4. Menyatakan kegunaan getah asli

5. Menghuraikan proses penggumpalan lateks

8
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

6. Menghuraikan kaedah yang digunakan untuk mengelakkan lateks dari


menggumpal

7. Menghuraikan proses pemvulkanan getah

8. Menghuraikan bagaimana kehadiran atom sulfur mengubah sifat


getah tervulkan

9. Membanding dan membezakan sifat getah tervulkan dengan getah tak


tervulkan

2.9 Menyedari ketertiban 1. Menerangkan pendekatan sistematik untuk menamakan ahli siri
dalam siri homolog homolog

2. Memerihalkan ketertiban sifat fizik dan sifat kimia sebatian dalam siri
11 homolog
(9-13 MAC)

2.9 Mensyukuri 1. Memerihalkan kewujudan pelbagai bahan organik dan kegunaannya


kewujudan pelbagai dalam kehidupan harian
10 bahan organik dalam
alam 2. Mempraktikkan pemakanan yang baik untuk kesihatan
(3-7 MAC)
3. Menghubungkaitkan sumbangan industri minyak sawit dan getah asli
dengan perkembangan ekonomi negara

11 PEPERIKSAAN SUMATIF 1 ( TING.5)


[9-13MAC]
MINGGU 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14-22 MAC)

9
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN 3: PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN

Hasil Pembelajaran Eksperimen / I-


MINGGU Objektif Pembelajaran Catatan
(Murid boleh...) THINK/ KBAT

13 3.1 Menganalisis tindak 1. Menyatakan maksud pengoksidaan Mengenal pasti


balas redoks 2. Menyatakan maksud penurunan t/balas redoks
(23 -27 MAC)- 3. Menerangkan maksud tindak balas redoks -Menghitung no.
4. Menyatakan maksud agen pengoksidaan pengoksidaan unsur.
14
5. Menyatakan maksud agen penurunan -Mengenal pasti agen
(30 MAC – 3 6. Menghitung nombor pengoksidaan bagi unsur dalam sebatian pengoksidaan &
APRIL) 7. Menghubungkaitkan nombor pengoksidaan unsur dengan nama penurunan.
sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC PKS KATEGORI A
8. Menjelaskan dengan contoh, proses pengoksidaan dan penurunan
dari segi perubahan nombor pengoksidaan 3.1 Pertukaran ion
9. Menjelaskan dengan contoh, proses pengoksidaan dan penurunan ferum(II) kepada ion
dari segi pemindahan elektron ferum(III) dan

10
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

10. Menjelaskan dengan contoh, agen pengoksidaan dan agen penurunan sebaliknya
dalam tindak balas redoks
11. Menulis persamaan setengah pengoksidaan dan penurunan, dan
persamaan ion

3.2 Menganalisis 1. Menyatakan syarat pengaratan besi PETA BUIH :


pengaratan sebagai 2. Menyatakan maksud kakisan logam Langkah mencegah
tindak balas redoks 3. Menerangkan proses pengaratan dari segi pengoksidaan dan pengaratan
penurunan
4. Menjana idea untuk mengawal pengaratan dengan menggunakan PKS KATEGORI A
15 logam lain
3.2 Tindak balas
5. Menjelaskan dengan contoh, kegunaan logam lebih elektropositif
(6-10 APRIL) dalam mengawal kakisan logam penyesaran logam
6. Menerangkan dengan contoh, kegunaan logam kurang elektropositif
dalam mengawal kakisan logam

3.3 Memahami siri 1. Membandingkan perbezaan kecergasan tindak balas beberapa logam PKS KATEGORI B
kereaktifan logam dan terhadap oksigen
aplikasinya 2. Mendeduksikan siri kereaktifan logam 3.3 Tindak balas
3. Menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan penyesaran halogen
logam
16 4. Menyatakan maksud siri kereaktifan logam
PKS KATEGORI A
5. Menghuraikan proses pengekstrakan logam besi dan timah daripada
(13 - 17 APRIL) bijihnya 3.5 Kesan logam lain
6. Menerangkan penggunaan karbon sebagai agen penurunan utama ke atas pengaratan
dalam pengekstrakan logam ferum/ besi
7. Menggunakan siri kereatifan logam untuk meramalkan tindak balas
yang mungkin bagi logam

11
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

3.4 Menganalisis tindak 1. Menjelaskan dengan contoh, proses pengoksidaan dan penurunan PKS KATEGORI A
balas redoks dalam sel yang berlaku pada elektrod dalam pelbagai sel kimia
elektrolisis dan sel 2. Menjelaskan dengan contoh, proses pengoksidaan dan penurunan 3.4 Pemindahan
kimia yang berlaku pada elektrod dalam pelbagai sel elektrolisis elektron pada suatu
3. Menyatakan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia dari segi jarak (Tiub-U)
struktur asas, perubahan tenaga dan pemindahan elektron pada
elektrod
4. Membanding dan membezakan sel elektrolisis dengan sel kimia dari
17 segi pengoksidaan dan penurunan

(20-24 APRIL)
Membanding beza sel
elektrolisis & sel
kimia dari segi redoks.

 Peta buih
berganda

18 3.5 Menghargai kebolehan 1. Menerangkan pelbagai aplikasi perubahan nombor pengoksidaan


unsur mengubah suatu bahan
(27-30 APRIL) nombor 2. Menerangkan kewujudan pelbagai bijih dalam negara kita
pengoksidaannya 3. Memerihalkan usaha dalam mencegah kakisan logam
4. Memerihalkan sumbangan industri pengekstrakan logam dalam

12
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

meningkatkan ekonomi negara kita


5. Menghargai sel kimia sebagai sumber tenaga yang boleh diperbaharui

CUTI HARI PEKERJA

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


MINGGU18-20
(4 MEI-20MEI)
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (21-23 MEI)

MINGGU 22-23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN(26 MEI- 6 JUN)

TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN 4: TERMOKIMIA

Hasil Pembelajaran Eksperimen / I-


MINGGU Objektif Pembelajaran Catatan
(Murid boleh...) THINK / KBAT

24 4.1 Menilai 1. Menyatakan maksud tindak balas eksotermik Memberi contoh


2. Menyatakan maksud tindak balas endotermik serta mentafsir
(8-12 JUN) perubahan tenaga 3. Mengenalpasti tindak balas eksotermik g/rajah aras tenaga
dalam tindak balas 4. Mengenalpasti tindak balas endotermik untuk t/balas
kimia 5. Memberikan contoh-contoh tindak balas eksotermik eksotermik &
6. Memberikan contoh-contoh tindak balas endotermik endotermik.
7. Membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas eksotermik
8. Membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas endotermik
9. Mentafsir gambarajah aras tenaga
 PETA BUIH
10. Menghubungkaitkan perubahan tenaga dengan pembentukan dan
BERGANDA
pemecahan ikatan
11. Menghuraikan aplikasi pengetahuan tindak balas eksotermik dan

13
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

endotermik dalam kehidupan seharian

4.2 Memahami haba 1. Menyatakan maksud haba tindak balas Menyelesaikan


pemendakan 2. Menyatakan maksud haba pemendakan masalah
25 3. Menentukan haba pemendakan bagi suatu tindak balas penghitungan
4. Membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas pemendakan melibatkan haba
(15-19 JUN) pemendakan
5. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba
pemendakan

4.3 Memahami haba 1. Menyatakan maksud haba penyesaran Menyelesaikan


26 penyesaran 2. Menentukan haba penyesaran masalah
3. Membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas penyesaran penghitungan
(22 -26 JUN) 4. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba melibatkan haba
penyesaran
penyesaran

4.4 Memahami haba 1. Menyatakan maksud haba peneutralan Menyelesaikan


peneutralan 2. Menentukan haba peneutralan masalah
3. Membina gambarajah aras tenaga untuk pelbagai jenis tindak balas penghitungan
peneutralan melibatkan haba
27 4. Membandingkan haba peneutralan bagi tindak balas antara asid kuat
peneutralan

[29 JUN -3 dan alkali kuat dengan haba peneutralan bagi tindak balas antara asid
JULAI) lemah dan/atau alkali lemah
5. Menerangkan perbezaan haba peneutralan asid kuat dan alkali kuat
dengan haba peneutralan asid lemah dan/atau alkali lemah
6. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba
peneutralan

28 4.5 Memahami haba 1. Menyatakan maksud haba pembakaran Menyelesaikan masalah


pembakaran 2. Menentukan haba pembakaran bagi suatu tindak balas penghitungan &
(6-11 JULAI) 3. Membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas pembakaran membanding beza nilai
bahan api.
4. Membandingkan haba pembakaran pelbagai jenis akohol
5. Menyatakan maksud nilai bahan api
6. Menghuraikan perbezaan haba pembakaran pelbagai jenis alkohol  PETA BUIH :
Kepentingan

14
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

7. Menghuraikan aplikasi nilai bahan api nilai haba


8. Membanding dan membezakan nilai bahan api pelbagai bahan api pembakaran
9. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba untuk kegunaan
bahan api yang
pembakaran
berbeza.

4.6 Menghargai 1. Menghuraikan pelbagai sumber tenaga Perbincangan teknologi PEMBENTANGA


kewujudan pelbagai 2. Mengenalpasti pelbagai teknologi untuk memanfaatkan sumber untuk memanfaatkan N KUMPULAN
29 sumber tenaga tenaga bahan api.
3. Mewajarkan kegunaan sumber tenaga tertentu
(13-17 JULAI)
PKS KATEGORI A

TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN 5: BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA

Hasil Pembelajaran Eksperimen/ I


MINGGU Objektif Pembelajaran Catatan
(Murid boleh...) -THINK/ KBAT

15
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

5.1 Menganalisis sabun 1. Menyatakan maksud sabun PKS


dan detergen 2. Menyatakan maksud detergen KATEGORI B
3. Menghuraikan proses penyediaan sabun
5.1 Proses
4. Menghuraikan proses penyediaan detergen
saponifikasi
5. Menghuraikan tindakan pencucian sabun
6. Menghuraikan tindakan pencucian detergen
7. Membandingdan membezakan keberkesanan tindakan pencucian
30 sabun dan detergen
8. Mengenalpasti bahan tambah dalam detergen dan fungsinya  PETA BUIH
(20-24 JULAI) BERGANDA

Membanding beza
tindakan pencucian
sabun & detergen

PKS
KATEGORI A

5.2 Tindakan
pembersihan
sabun dan
detergen dalam air
liat
MINGGU 31 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (25.7.2020-2.8.2020 )
HARI RAYA QURBAN
PERCUBAAN SPM 2020
MINGGU 32-35 (3 OGOS – 28 OGOS)
CUTI AWAL MUHARAM (20 OGOS)
5.2 Menilai penggunaan 1. Menyatakan jenis bahan tambah makanan dan contohnya SAMPEL
bahan tambah 2. Menyatakan fungsi setiap jenis bahan tambah makanan MAKANAN
36 makanan 3. Mewajarkan penggunaan bahan tambah makanan
4. Menghuraikan kesan bahan tambah makanan terhadap kesihatan dan
(1 – 4 SEPT) persekitaran

36 5.3 Memahami ubat 1. Menyatakan contoh ubat tradisional, sumber dan kegunaannya Aplikasi ubat PEMBENTANG
16
Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5 2020

(1 – 4 SEPT) tradisional & ubat AN


2. Menyatakan jenis ubat moden dan contoh- contohnya moden. KUMPULAN
3. Menyatakan fungsi setiap jenis ubat moden
4. Memerihalkan kesan sampingan yang mungkin dari penggunaan ubat
moden dan ubat tradisional
5. Memerihalkan cara yang betul dalam penggunaan ubat tradisional dan
ubat moden

5.4 Menghargai 1. Memerihalkan penemuan bahan kimia memperbaiki kualiti kehidupan PEMBENTANG
kewujudan bahan 2. Menyatakan kesan sampingan bahan kimia terhadap manusia dan AN
kimia persekitaran KUMPULAN
37 3. Memerihalkan sifat lazim saintis semasa menjalankan penyelidikan
4. Memerihalkan kehidupan tanpa bahan kimia
(7- 11 SEPT) 5. Menyatakan penghargaan dan sokongan terhadap pengurusan bahan
kimia yang betul

14 -18 SEPT PENGISIAN MARKAH PKS

MINGGU 41
38 -44 PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2020 : FASA 1
SENTUHAN AKHIR SPM 2020
45-47 PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2020 : FASA 2

21 NOV – 1
CUTI AKHIR TAHUN
JAN 2021

17