Anda di halaman 1dari 45

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TINGKATAN 1

2020
MINGGU 1 ( 1/1/2020 - 2/1/2020 ) Tandakan (√) pada ruangan
TARIKH /HARI 1/1/2020 berkenaan.
MASA 8.20-10.20
TINGKATAN 1 Bijak
BILANGAN CALON
STRATEGI PdP
SUBJEK
INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK
INKUARI TERBIMBING
BAB 1
PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI
STANDERD
KANDUNGAN PdP ABAD 21
1.1 Dunia Reka Bentuk BERSIFAT INGIN TAHU
STANDERD
1.1.1 Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi. KERJA BERPASUKAN
PEMBELAJARAN
BERDAYA TAHAN
1.1.2 Mengenal pasti elemen reka bentuk
KOMUNIKASI
berdasarkan produk yang dipilih.
1.1.3 Menjelaskan prinsip reka bentuk.
1.1.4 Mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
dalam mereka bentuk objek asas. Peta Bulatan
. Peta Buih
Murid boleh: Peta Buih Berganda
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN Peta Pokok
 Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi. Peta Dakap
 Mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan Peta Alir
produk yang dipilih. Peta Pelbagai Alir
 Menjelaskan prinsip reka bentuk. Peta Titi
 Mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk
dalam mereka bentuk objek asas.
CADANGAN
AKTIVITI
1. Membuat Buku skrap KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
2. Membuat sudut pameran rbt TINGGI (KBAT)
3. Membina objek asas daripada bongkah geometri Mengaplikasi
4. Membuat lakaran Menganalisis

ELEMEN MERENTASI
BAHAN BANTU
MENGAJAR (BBM) LCD / Power Point KURIKULUM (EMK)
Buku Teks Sains dan teknologi
Buku rujukan Kreativiti dan inovasi
Carta / Model Kelistarian Alam Sekitar
Gambar foto Nilai Murni
Bahan bercetak
Modul PENTAKSIRAN
Lain-lain(nyatakan) Hasil kerja
Lisan
STANDARD
PRESTASI
TP1- Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi. Kuiz
TP2- Menjelaskan dua prinsip reka bentuk. Pembentangan
Ujian bertulis
RELEKSI Lain-lain(nyatakan)
...... daripada ..... orang murid telah dapat
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai Di semak oleh:
objektif PdP pada hari ini.

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

………………………………………................................

Refleksi :

.........................................................................
MINGGU 2 ( 7/1/2019 - 11/1/2019 ) Tandakan (√) pada ruangan
TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON
STRATEGI PdP
SUBJEK
INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK INKUARI TERBIMBING
BAB 1
PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI
STANDERD
KANDUNGAN PdP ABAD 21
1.1 Dunia Reka Bentuk BERSIFAT INGIN TAHU
STANDERD
KERJA BERPASUKAN
PEMBELAJARAN 1.1.5 Membanding beza prinsip dan elemen reka
BERDAYA TAHAN
bentuk. KOMUNIKASI
1.1.6 Meneroka kriteria reka bentuk yang baik.
1.1.7 Membina objek asas.
. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Murid boleh: Peta Bulatan
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN Peta Buih
 Membanding beza prinsip dan elemen reka Peta Buih Berganda
bentuk. Peta Pokok
 Meneroka kriteria reka bentuk yang baik. Peta Dakap
 Membina objek asas. Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
CADANGAN
AKTIVITI
 Membuat Buku skrap Peta Titi
 Membuat sudut pameran rbt
 Membina objek asas daripada bongkah geometri
 Membuat lakaran
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT)
BAHAN BANTU
MENGAJAR (BBM) LCD / Power Point Mengaplikasi
Buku Teks Menganalisis
Buku rujukan
Carta / Model ELEMEN MERENTASI
Gambar foto KURIKULUM (EMK)
Bahan bercetak Sains dan teknologi
Kreativiti dan inovasi
Modul
Kelistarian Alam Sekitar
Lain-lain(nyatakan)
Nilai Murni
STANDARD
TP1-.Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi.
PRESTASI PENTAKSIRAN
TP2- Menjelaskan dua prinsip reka bentuk.
Hasil kerja
Lisan
RELEKSI
Kuiz
...... daripada ..... orang murid telah dapat Pembentangan
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Ujian bertulis
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan Lain-lain(nyatakan)
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
objektif PdP pada hari ini.

Di semak oleh:
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

………………………………………................................

Refleksi :

.........................................................................
MINGGU 3 ( 14/1/2019 - 16/1/2019 ) Tandakan (√) pada ruangan
TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
STRATEGI PdP
BILANGAN CALON
INKUARI TERBUKA
SUBJEK REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK INKUARI TERBIMBING
BAB 1 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI
STANDERD 1.2 Kepentingan Reka bentuk dan Teknologi
KANDUNGAN
STANDERD PdP ABAD 21
PEMBELAJARAN 1.2.1 Menyenarai kepentingan reka bentuk dan BERSIFAT INGIN TAHU
teknologi. KERJA BERPASUKAN
1.2.2 Mengenal pasti peranan reka bentuk. BERDAYA TAHAN
KOMUNIKASI
1.2.3 Menerangkan etika dalam reka bentuk
1.2.4 Meneroka kerjaya dalam bidang reka bentuk dan
teknologi. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Peta Bulatan
Murid boleh: Peta Buih
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN Peta Buih Berganda
 Menyenarai kepentingan reka bentuk dan teknologi. Peta Pokok
 Mengenal pasti peranan reka bentuk. Peta Dakap
 Menerangkan etika dalam reka bentuk Peta Alir
 Meneroka kerjaya dalam bidang reka bentuk dan Peta Pelbagai Alir
teknologi. Peta Titi

 Membuat Buku skrap


CADANGAN
AKTIVITI  Membuat sudut pameran rbt
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
 Membina objek asas daripada bongkah geometri TINGGI (KBAT)
 Membuat lakaran Mengaplikasi
BAHAN BANTU LCD / Power Point Menganalisis
MENGAJAR (BBM) Buku Teks
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
Buku rujukan (EMK)
Carta / Model Sains dan teknologi
Gambar foto Kreativiti dan inovasi
Bahan bercetak Kelistarian Alam Sekitar
Modul Nilai Murni
Lain-lain(nyatakan)
TP1 PENTAKSIRAN
STANDARD
PRESTASI iii. Menyatakan satu kepentingan reka bentuk dan Hasil kerja
teknologi, atau; Lisan
v. Menyatakan satu peranan reka bentuk, atau;
Kuiz
vi. Menyatakan satu etika dalam reka bentuk
Pembentangan
Ujian bertulis
TP2-
Lain-lain(nyatakan)
iii. Mengenal pasti satu peranan reka bentuk.
iv. Menerangkan satu etika dalam reka

RELEKSI Di semak oleh:


...... daripada ..... orang murid telah dapat menguasaI
kemahiran mengenalpasti dan menerangkan kaedah
penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif yang
dipelajari dan mencapai objektif PdP pada hari ini.

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

………………………………………................................

Refleksi :

.........................................................................
MINGGU 4 ( 21/1/2019 - 15/1/2019 ) Tandakan (√) pada ruangan
TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 1 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN INKUARI TERBIMBING
TEKNOLOGI
STANDERD 1.3 Invensi dan Inovasi
KANDUNGAN
STANDERD PdP ABAD 21
PEMBELAJARAN 1.3.1 Mentakrifkan invensi dan inovasi. BERSIFAT INGIN TAHU
1.3.2 Mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi KERJA BERPASUKAN
dalam kerjaya reka bentuk. BERDAYA TAHAN
KOMUNIKASI
Murid boleh:
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Mentakrifkan invensi dan inovasi. Peta Bulatan
 Mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi Peta Buih
dalam kerjaya reka bentuk. Peta Buih Berganda
Peta Pokok
 Membuat Buku skrap Peta Dakap
CADANGAN
AKTIVITI  Membuat sudut pameran rbt Peta Alir
 Membina objek asas daripada bongkah geometri Peta Pelbagai Alir
 Membuat lakaran Peta Titi
BAHAN BANTU LCD / Power Point
MENGAJAR (BBM) Buku Teks
Buku rujukan
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Carta / Model
TINGGI (KBAT)
Gambar foto Mengaplikasi
Bahan bercetak Menganalisis
Modul
Lain-lain(nyatakan) ELEMEN MERENTASI
KURIKULUM (EMK)
STANDARD
PRESTASI TP1-3 Sains dan teknologi
Kreativiti dan inovasi
Kelistarian Alam Sekitar
RELEKSI Nilai Murni
...... daripada ..... orang murid telah dapat
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan PENTAKSIRAN
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan Hasil kerja
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai Lisan
objektif PdP pada hari ini.
Kuiz
Pembentangan
Ujian bertulis
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Lain-lain(nyatakan)

………………………………………................................

Refleksi : Di semak oleh:


.........................................................................
MINGGU 5 ( 28/1/2019 - 02/2/2019 ) Tandakan (√) pada ruangan
TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 1 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN INKUARI TERBIMBING
TEKNOLOGI
STANDERD 1.3 Invensi dan Inovasi
KANDUNGAN
STANDERD PdP ABAD 21
PEMBELAJARAN 1.3.3 Meneroka invensi dan inovasi dalam reka BERSIFAT INGIN TAHU
bentuk terkini. KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
Murid boleh: KOMUNIKASI
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
 Meneroka invensi dan inovasi dalam reka bentuk
terkini. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Peta Bulatan
 Membuat Buku skrap Peta Buih
CADANGAN Peta Buih Berganda
AKTIVITI  Membuat sudut pameran rbt
 Membina objek asas daripada bongkah geometri Peta Pokok
 Membuat lakaran Peta Dakap
Peta Alir
BAHAN BANTU LCD / Power Point Peta Pelbagai Alir
MENGAJAR (BBM) Buku Teks Peta Titi
Buku rujukan
Carta / Model
Gambar foto
Bahan bercetak KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Modul TINGGI (KBAT)
Lain-lain(nyatakan) Mengaplikasi
Menganalisis
STANDARD
PRESTASI TP 4 - 6
ELEMEN MERENTASI
KURIKULUM (EMK)
Sains dan teknologi
RELEKSI
Kreativiti dan inovasi
...... daripada ..... orang murid telah dapat Kelistarian Alam Sekitar
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Nilai Murni
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai PENTAKSIRAN
objektif PdP pada hari ini.
Hasil kerja
Lisan
Kuiz
Pembentangan
Ujian bertulis
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Lain-lain(nyatakan)

………………………………………............................…

.
Di semak oleh:

Refleksi :

.........................................................................
MINGGU 6 ( 04/02/2019 - 08/2/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan
TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 2 PENGURUSAN PROJEK REKA BENTUK INKUARI TERBIMBING
STANDERD 2.1 Pengurusan Projek Reka Bentuk
KANDUNGAN
STANDERD
PEMBELAJARAN 2.1.1 Mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk. PdP ABAD 21
2.1.2 Menjana idea reka bentuk. BERSIFAT INGIN TAHU
2.1.3 Mengenal pasti langkah pengurusan KERJA BERPASUKAN
pelaksanaan projek. BERDAYA TAHAN
. KOMUNIKASI
Murid boleh:
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
 Mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Menjana idea reka bentuk. Peta Bulatan
 Mengenal pasti langkah pengurusan Peta Buih
pelaksanaan projek. Peta Buih Berganda
 . Peta Pokok
 Membuat Buku skrap Peta Dakap
CADANGAN
 Membuat jadual kerja Peta Alir
AKTIVITI Peta Pelbagai Alir
Peta Titi
BAHAN BANTU LCD / Power Point
MENGAJAR (BBM) Buku Teks
Buku rujukan
Carta / Model KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Gambar foto TINGGI (KBAT)
Bahan bercetak Mengaplikasi
Modul Menganalisis
Lain-lain(nyatakan)
ELEMEN MERENTASI
STANDARD KURIKULUM (EMK)
PRESTASI
TP1 -i. Mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk.
Sains dan teknologi
TP2-i. Mengenal pasti masalah yang dihadapi. Kreativiti dan inovasi
ii. Menjana idea reka bentuk yang dapat menyelesaikan Kelistarian Alam Sekitar
masalah. Nilai Murni

PENTAKSIRAN
RELEKSI Hasil kerja
...... daripada ..... orang murid telah dapat Lisan
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Kuiz
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan Pembentangan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai Ujian bertulis
objektif PdP pada hari ini.
Lain-lain(nyatakan)

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Di semak oleh:


……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..
MINGGU 7 ( 11/02/2019 - 15/2/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan
TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 2 PENGURUSAN PROJEK REKA BENTUK INKUARI TERBIMBING
STANDERD 2.1 Pengurusan Projek Reka Bentuk
KANDUNGAN
STANDERD
PEMBELAJARAN 2.1.4 Merangka perancangan projek. PdP ABAD 21
2.1.5 Menganalisis perancangan projek dan jadual BERSIFAT INGIN TAHU
kerja. KERJA BERPASUKAN
. BERDAYA TAHAN
Murid boleh: KOMUNIKASI
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
1. Merangka perancangan projek.
2. Menganalisis perancangan projek dan jadual PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
kerja. Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
CADANGAN Peta Pokok
AKTIVITI  Membuat Buku skrap
 Membuat jadual kerja Peta Dakap
Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
BAHAN BANTU LCD / Power Point Peta Titi
MENGAJAR (BBM) Buku Teks
Buku rujukan
Carta / Model
Gambar foto KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Bahan bercetak TINGGI (KBAT)
Modul Mengaplikasi
Lain-lain(nyatakan) Menganalisis

STANDARD
TP3 ELEMEN MERENTASI
PRESTASI KURIKULUM (EMK)
-i. Merangka perancangan berdasarkan langkah
Sains dan teknologi
pengurusan pelaksanaan projek.
Kreativiti dan inovasi
ii. Melengkapkan jadual kerja perancangan projek.
Kelistarian Alam Sekitar
Nilai Murni
TP4-. Menganalisis jadual kerja secara sistematik
PENTAKSIRAN
RELEKSI Hasil kerja
...... daripada ..... orang murid telah dapat Lisan
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Kuiz
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan Pembentangan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai Ujian bertulis
objektif PdP pada hari ini. Lain-lain(nyatakan)

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Di semak oleh:


……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..
MINGGU 8 ( 18/02/2019 - 22/2/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan
TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 2 PENGURUSAN PROJEK REKA BENTUK INKUARI TERBIMBING
STANDERD 2.1 Pengurusan Projek Reka Bentuk
KANDUNGAN
STANDERD
PEMBELAJARAN 2.1.4 Merangka perancangan projek. PdP ABAD 21
2.1.5 Menganalisis perancangan projek dan jadual BERSIFAT INGIN TAHU
kerja. KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
Murid boleh: KOMUNIKASI
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
 Merangka perancangan projek.
PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Menganalisis perancangan projek dan jadual
Peta Bulatan
kerja.
Peta Buih
Peta Buih Berganda
CADANGAN Peta Pokok
AKTIVITI  Membuat Buku skrap
Peta Dakap
 Membuat jadual kerja
Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
BAHAN BANTU LCD / Power Point Peta Titi
MENGAJAR (BBM) Buku Teks
Buku rujukan
Carta / Model
Gambar foto KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT)
Bahan bercetak
Mengaplikasi
Modul
Menganalisis
Lain-lain(nyatakan)
STANDARD ELEMEN MERENTASI
PRESTASI TP5- i. Menilai perancangan yang disediakan KURIKULUM (EMK)
mengikut prosedur* Sains dan teknologi
. Kreativiti dan inovasi
TP6- i. Menghasilkan kertas kerja pengurusan projek Kelistarian Alam Sekitar
reka bentuk mengikut format*. Nilai Murni

RELEKSI
PENTAKSIRAN
Hasil kerja
...... daripada ..... orang murid telah dapat
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Lisan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan Kuiz
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai Pembentangan
objektif PdP pada hari ini. Ujian bertulis
Lain-lain(nyatakan)

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Di semak oleh:


……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..
MINGGU 9 ( 25/02/2019 - 01/03/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan
TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 3 PROSES REKA BENTUK INKUARI TERBIMBING
STANDERD 3.1 Projek Brief
KANDUNGAN
STANDERD
PEMBELAJARAN 3.1.1 Mentakrifkan maksud projek brief. PdP ABAD 21
3.1.2 Mengenal pasti ciri dalam projek brief. BERSIFAT INGIN TAHU
3.1.3 Merancang projek brief untuk penghasilan KERJA BERPASUKAN
produk yang kreatif. BERDAYA TAHAN
Murid boleh: KOMUNIKASI
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
 Mentakrifkan maksud projek brief.
 Mengenal pasti ciri dalam projek brief.
 Merancang projek brief untuk penghasilan produk PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
yang kreatif. Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
CADANGAN Peta Pokok
AKTIVITI  Mengumpul maklumat tentang breif
 Membuat lakaran Peta Dakap
 Pembentangan Peta Alir
 Membuat senarai semak Peta Pelbagai Alir
Peta Titi

BAHAN BANTU LCD / Power Point


MENGAJAR (BBM) Buku Teks
Buku rujukan KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Carta / Model TINGGI (KBAT)
Gambar foto Mengaplikasi
Bahan bercetak Menganalisis
Modul
Lain-lain(nyatakan) ELEMEN MERENTASI
TP1 KURIKULUM (EMK)
STANDARD
i. Mentakrifkan maksud projek brief. Sains dan teknologi
PRESTASI Kreativiti dan inovasi
ii. Menyatakan satu ciri projek brief.
TP2 Kelistarian Alam Sekitar
i. Mengenal pasti tiga ciri dalam projek brief Nilai Murni
TP3
i. Melengkapkan senarai semak projek brief untuk PENTAKSIRAN
penghasilan produk* Hasil kerja
Lisan
RELEKSI Kuiz
Pembentangan
...... daripada ..... orang murid telah dapat
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Ujian bertulis
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan Lain-lain(nyatakan)
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
objektif PdP pada hari ini.

Di semak oleh:

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..
MINGGU 10 ( 04/03/2019 - 08/03/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan
TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 3 PROSES REKA BENTUK INKUARI TERBIMBING
STANDERD 3.1 Projek Brief
KANDUNGAN
STANDERD
PEMBELAJARAN 3.1.4 Menyaring maklumat dalam projek brief. PdP ABAD 21
BERSIFAT INGIN TAHU
3.1.5 Mengaplikasikan projek brief dalam bentuk KERJA BERPASUKAN
jadual dan lakaran. BERDAYA TAHAN
KOMUNIKASI
Murid boleh:
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Menyaring maklumat dalam projek brief.
 Mengaplikasikan projek brief dalam bentuk Peta Bulatan
jadual dan lakaran. Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
CADANGAN
 Mengumpul maklumat tentang breif Peta Dakap
AKTIVITI Peta Alir
 Membuat lakaran
Peta Pelbagai Alir
 Pembentangan
Peta Titi
 Membuat senarai semak

BAHAN BANTU LCD / Power Point


MENGAJAR (BBM) Buku Teks KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Buku rujukan TINGGI (KBAT)
Carta / Model Mengaplikasi
Gambar foto Menganalisis
Bahan bercetak
Modul ELEMEN MERENTASI
KURIKULUM (EMK)
Lain-lain(nyatakan)
Sains dan teknologi
STANDARD Kreativiti dan inovasi
PRESTASI
TP4
Kelistarian Alam Sekitar
i. Menganalisis maklumat senarai semak secara
Nilai Murni
prosedur*.
ii. Mempersembahkan data dalam bentuk jadual.
PENTAKSIRAN
TP5 Hasil kerja
i. Membincangkan projek brief dengan daya usaha*. Lisan
Kuiz
Pembentangan
RELEKSI
Ujian bertulis
...... daripada ..... orang murid telah dapat Lain-lain(nyatakan)
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
objektif PdP pada hari ini. Di semak oleh:

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :
.......................................................................………..

MINGGU 11 ( 11/03/2019 - 15/03/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 3 PROSES REKA BENTUK INKUARI TERBIMBING
STANDERD 3.1 Projek Brief
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN 3.1.6 Membina mock-up atau model berdasarkan
projek brief BERSIFAT INGIN TAHU
KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
Murid boleh: KOMUNIKASI
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
 Membina mock-up atau model berdasarkan projek
brief. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Peta Bulatan
CADANGAN Peta Buih
AKTIVITI  Mengumpul maklumat tentang breif Peta Buih Berganda
 Membuat lakaran Peta Pokok
 Pembentangan Peta Dakap
 Membuat senarai semak Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
BAHAN BANTU LCD / Power Point Peta Titi
MENGAJAR (BBM) Buku Teks
Buku rujukan
Carta / Model
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Gambar foto
TINGGI (KBAT)
Bahan bercetak
Mengaplikasi
Modul
Menganalisis
Lain-lain(nyatakan)
STANDARD ELEMEN MERENTASI
PRESTASI TP 5-6 KURIKULUM (EMK)
i. Menghasilkan mock up atau model berdasarkan Sains dan teknologi
lakaran dengan nilai tambah*. Kreativiti dan inovasi
ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap Kelistarian Alam Sekitar
keberkesanan reka bentuk mock up atau Nilai Murni
RELEKSI
PENTAKSIRAN
...... daripada ..... orang murid telah dapat Hasil kerja
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan
Lisan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai Kuiz
objektif PdP pada hari ini. Pembentangan
Ujian bertulis
Lain-lain(nyatakan)

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana


Di semak oleh:
……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 12 ( 18/03/2019 - 22/03/2019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH / HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
M/ PELAJARAN REKA BENTUK TEKNOLOGI STRATEGI PdP
TAJUK INKUARI TERBUKA
UJIAN 1 INKUARI TERBIMBING
STANDERD
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN BERSIFAT INGIN TAHU
KERJA BERPASUKAN
OBJEKTIF BERDAYA TAHAN
PEMBELAJARAN KOMUNIKASI

AKTIVITI
PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
BAHAN BANTU LCD / Power Point Peta Bulatan
MENGAJAR Buku Teks Peta Buih
(BBM) Buku Rujukan Peta Buih Berganda
Modul Peta Pokok
Carta / Model Peta Dakap
Bahan Bercetak Peta Alir
Lain-lain (Nyatakan) : Peta Pelbagai Alir
Peralatan elektrik Peta Titi

STANDARD SP TP
PRESTASI

1.
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG
RELEKSI (KBAT)
...... daripada ..... orang murid telah dapat Mengaplikasi
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Menganalisis
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan Menilai
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
Mencipta
objektif PdP pada hari ini.
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
(EMK)
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Sains dan teknologi
Kreativiti dan inovasi
………………………………………................................ Kelistarian Alam Sekitar
Nilai Murni
Tindakan Susulan :

......................................................................... PENTAKSIRAN
HASIL KERJA

Lisan
Kuiz
Pembentangan
Lain-lain (Nyatakan) :
....................................................
..........

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

23.03.2019 HINGGA 31.03.2019


MINGGU 13 ( 01/04/2019 - 05/04/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan
TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 3 PROSES REKA BENTUK INKUARI TERBIMBING
STANDERD 3.1 Projek Brief
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN 3.1.6 Membina mock-up atau model berdasarkan
projek brief BERSIFAT INGIN TAHU
KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
Murid boleh: KOMUNIKASI
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
 Membina mock-up atau model berdasarkan
projek brief. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Peta Bulatan
CADANGAN Peta Buih
AKTIVITI  Mengumpul maklumat tentang breif Peta Buih Berganda
 Membuat lakaran Peta Pokok
 Pembentangan Peta Dakap
 Membuat senarai semak Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
BAHAN BANTU LCD / Power Point Peta Titi
MENGAJAR (BBM) Buku Teks
Buku rujukan
Carta / Model KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Gambar foto TINGGI (KBAT)
Bahan bercetak Mengaplikasi
Modul Menganalisis
Lain-lain(nyatakan)
STANDARD
PRESTASI TP 5-6 ELEMEN MERENTASI
i. Menghasilkan mock up atau model berdasarkan KURIKULUM (EMK)
lakaran dengan nilai tambah*. Sains dan teknologi
ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap Kreativiti dan inovasi
keberkesanan reka bentuk mock up atau Kelistarian Alam Sekitar
Nilai Murni

RELEKSI PENTAKSIRAN
...... daripada ..... orang murid telah dapat Hasil kerja
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Lisan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai Kuiz
objektif PdP pada hari ini. Pembentangan
Ujian bertulis
Lain-lain(nyatakan)

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana


Di semak oleh:
……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 14 ( 08/04/2019 - 12/04/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 3 PROSES REKA BENTUK INKUARI TERBIMBING
STANDERD 3.1 Projek Brief
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN 3.1.6 Membina mock-up atau model berdasarkan
projek brief BERSIFAT INGIN TAHU
KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
3.1.7 Menilai hasil mock-up atau model KOMUNIKASI

Murid boleh:
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Membina mock-up atau model berdasarkan Peta Bulatan
projek brief. Peta Buih
Peta Buih Berganda
 Menilai hasil mock-up atau model Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Alir
CADANGAN
AKTIVITI  Mengumpul maklumat tentang breif Peta Pelbagai Alir
 Membuat lakaran Peta Titi
 Pembentangan
 Membuat senarai semak
BAHAN BANTU LCD / Power Point KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
MENGAJAR (BBM) Buku Teks TINGGI (KBAT)
Buku rujukan Mengaplikasi
Carta / Model Menganalisis
Gambar foto
Bahan bercetak ELEMEN MERENTASI
Modul KURIKULUM (EMK)
Lain-lain(nyatakan) Sains dan teknologi
Kreativiti dan inovasi
STANDARD
PRESTASI TP 5-6 Kelistarian Alam Sekitar
i. Menghasilkan mock up atau model berdasarkan Nilai Murni
lakaran dengan nilai tambah*.
ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap PENTAKSIRAN
keberkesanan reka bentuk mock up atau Hasil kerja
Lisan
RELEKSI Kuiz
Pembentangan
...... daripada ..... orang murid telah dapat
Ujian bertulis
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan
Lain-lain(nyatakan)
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
objektif PdP pada hari ini.

Di semak oleh:

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 15 ( 15/04/2019 - 19/04/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 4 LAKARAN INKUARI TERBIMBING
STANDERD 4.1 Lakaran Piktorial
KANDUNGAN
4.1.1 Menyenaraikan peranan lakaran dalam reka
STANDERD PdP ABAD 21
PEMBELAJARAN bentuk.
4.1.2 Mengenal pasti teknik lakaran piktorial. BERSIFAT INGIN TAHU
KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
Murid boleh: KOMUNIKASI
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
 Menyenaraikan peranan lakaran dalam reka
bentuk.
PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Mengenal pasti teknik lakaran piktorial.
Peta Bulatan
Peta Buih
CADANGAN Peta Buih Berganda
AKTIVITI  Melakar beberapa jenis lakaran produk
Peta Pokok
 Pembentangan hasil lakaran dalam kumpulan
Peta Dakap
 Tunjuk cara melakar dengan teknik betul
Peta Alir
 Melabel lakaran yang dibuat
Peta Pelbagai Alir
Peta Titi
BAHAN BANTU LCD / Power Point
MENGAJAR (BBM) Buku Teks
Buku rujukan
Carta / Model KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Gambar foto TINGGI (KBAT)
Bahan bercetak Mengaplikasi
Modul Menganalisis
Lain-lain(nyatakan)
ELEMEN MERENTASI
STANDARD KURIKULUM (EMK)
PRESTASI TP1
i. Menyatakan satu peranan lakaran reka bentuk. Sains dan teknologi
ii. Menyenaraikan dua teknik lakaran piktorial. Kreativiti dan inovasi
Kelistarian Alam Sekitar
TP2 Nilai Murni
i. Mengenal pasti dua teknik lakaran piktorial.
PENTAKSIRAN
Hasil kerja
RELEKSI
Lisan
...... daripada ..... orang murid telah dapat
Kuiz
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan
Pembentangan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
Ujian bertulis
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
objektif PdP pada hari ini. Lain-lain(nyatakan)

Di semak oleh:
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 16 ( 22/04/2019 - 26/04/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK INKUARI TERBIMBING
BAB 4 LAKARAN
STANDERD 4.1 Lakaran Piktorial
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam
bentuk 3D berdasarkan 2D. BERSIFAT INGIN TAHU
KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
Murid boleh: KOMUNIKASI
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
 Menghasilkan lakaran asas produk dalam
bentuk 3D berdasarkan 2D. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Peta Bulatan
CADANGAN Peta Buih
AKTIVITI  Melakar beberapa jenis lakaran produk Peta Buih Berganda
 Pembentangan hasil lakaran dalam kumpulan Peta Pokok
 Tunjuk cara melakar dengan teknik betul Peta Dakap
 Melabel lakaran yang dibuat Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
BAHAN BANTU LCD / Power Point
MENGAJAR (BBM) Peta Titi
Buku Teks
Buku rujukan
Carta / Model
Gambar foto KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Bahan bercetak TINGGI (KBAT)
Modul Mengaplikasi
Lain-lain(nyatakan) Menganalisis
TP3
STANDARD
PRESTASI i. Menghasilkan lakaran asas produk* dalam bentuk ELEMEN MERENTASI
3D dengan mengaplikasikan teknik lakaran piktorial. KURIKULUM (EMK)
Sains dan teknologi
TP4 Kreativiti dan inovasi
i. Menganalisis rupa bentuk lakaran dan membuat Kelistarian Alam Sekitar
penambahbaikan. Nilai Murni

PENTAKSIRAN
RELEKSI
Hasil kerja
...... daripada ..... orang murid telah dapat Lisan
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan
Kuiz
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
Pembentangan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
objektif PdP pada hari ini. Ujian bertulis
Lain-lain(nyatakan)

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Di semak oleh:


……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 17 ( 29/04/2019 - 03/05/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK INKUARI TERBIMBING
BAB 4 LAKARAN
STANDERD 4.1 Lakaran Piktorial (sambungan )
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam
bentuk 3D berdasarkan 2D. BERSIFAT INGIN TAHU
KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
Murid boleh: KOMUNIKASI
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
 Menghasilkan lakaran asas produk dalam
bentuk 3D berdasarkan 2D. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Peta Bulatan
CADANGAN Peta Buih
AKTIVITI  Melakar beberapa jenis lakaran produk Peta Buih Berganda
 Pembentangan hasil lakaran dalam kumpulan Peta Pokok
 Tunjuk cara melakar dengan teknik betul Peta Dakap
 Melabel lakaran yang dibuat
Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
BAHAN BANTU LCD / Power Point
MENGAJAR (BBM) Peta Titi
Buku Teks
Buku rujukan
Carta / Model
Gambar foto KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Bahan bercetak TINGGI (KBAT)
Modul Mengaplikasi
Lain-lain(nyatakan) Menganalisis
TP3
STANDARD
PRESTASI ii. Menghasilkan lakaran asas produk* dalam bentuk ELEMEN MERENTASI
3D dengan mengaplikasikan teknik lakaran piktorial. KURIKULUM (EMK)
Sains dan teknologi
TP4 Kreativiti dan inovasi
i. Menganalisis rupa bentuk lakaran dan membuat Kelistarian Alam Sekitar
penambahbaikan. Nilai Murni

PENTAKSIRAN
RELEKSI
Hasil kerja
...... daripada ..... orang murid telah dapat Lisan
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan
Kuiz
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
Pembentangan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
objektif PdP pada hari ini. Ujian bertulis
Lain-lain(nyatakan)

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Di semak oleh:


……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 18 ( 06/05/2019 - 10/05/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK INKUARI TERBIMBING
BAB 4 LAKARAN
STANDERD 4.1 Lakaran Piktorial (sambungan )
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam
bentuk 3D berdasarkan 2D. BERSIFAT INGIN TAHU
KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
Murid boleh: KOMUNIKASI
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
 Menghasilkan lakaran asas produk dalam
bentuk 3D berdasarkan 2D. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Peta Bulatan
CADANGAN Peta Buih
AKTIVITI  Melakar beberapa jenis lakaran produk Peta Buih Berganda
 Pembentangan hasil lakaran dalam kumpulan Peta Pokok
 Tunjuk cara melakar dengan teknik betul
 Melabel lakaran yang dibuat Peta Dakap
Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
BAHAN BANTU LCD / Power Point
MENGAJAR (BBM) Peta Titi
Buku Teks
Buku rujukan
Carta / Model
Gambar foto KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Bahan bercetak TINGGI (KBAT)
Modul Mengaplikasi
Lain-lain(nyatakan) Menganalisis
TP3
STANDARD
PRESTASI iii. Menghasilkan lakaran asas produk* dalam bentuk ELEMEN MERENTASI
3D dengan mengaplikasikan teknik lakaran piktorial. KURIKULUM (EMK)
Sains dan teknologi
TP4 Kreativiti dan inovasi
i. Menganalisis rupa bentuk lakaran dan membuat Kelistarian Alam Sekitar
penambahbaikan. Nilai Murni

PENTAKSIRAN
RELEKSI
Hasil kerja
...... daripada ..... orang murid telah dapat Lisan
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan
Kuiz
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
Pembentangan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
Ujian bertulis
objektif PdP pada hari ini.
Lain-lain(nyatakan)

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Di semak oleh:


……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 19 ( 03/05/2019 - 17/05/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK INKUARI TERBIMBING
BAB 4 LAKARAN
STANDERD 4.1 Lakaran Piktorial (sambungan )
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam
bentuk 3D berdasarkan 2D. BERSIFAT INGIN TAHU
KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
Murid boleh: KOMUNIKASI
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
 Menghasilkan lakaran asas produk dalam
bentuk 3D berdasarkan 2D. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Peta Bulatan
CADANGAN Peta Buih
AKTIVITI  Melakar beberapa jenis lakaran produk Peta Buih Berganda
 Tunjuk cara melakar dengan teknik betul
 Melabel lakaran yang dibuat Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Alir
BAHAN BANTU LCD / Power Point
MENGAJAR (BBM) Peta Pelbagai Alir
Buku Teks Peta Titi
Buku rujukan
Carta / Model
Gambar foto
Bahan bercetak KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Modul TINGGI (KBAT)
Lain-lain(nyatakan) Mengaplikasi
TP3 Menganalisis
STANDARD
PRESTASI iv. Menghasilkan lakaran asas produk* dalam bentuk
3D dengan mengaplikasikan teknik lakaran piktorial. ELEMEN MERENTASI
KURIKULUM (EMK)
TP4 Sains dan teknologi
i. Menganalisis rupa bentuk lakaran dan membuat Kreativiti dan inovasi
penambahbaikan. Kelistarian Alam Sekitar
Nilai Murni

RELEKSI PENTAKSIRAN
...... daripada ..... orang murid telah dapat Hasil kerja
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Lisan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
Kuiz
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
Pembentangan
objektif PdP pada hari ini.
Ujian bertulis
Lain-lain(nyatakan)

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana


Di semak oleh:
……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 20 ( 20/05/2019 - 24/05/2019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH / HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
STRATEGI PdP
M/ PELAJARAN REKA BENTUK TEKNOLOGI
INKUARI TERBUKA
TAJUK
SUMATIF 1 INKUARI TERBIMBING

STANDERD
KANDUNGAN
PdP ABAD 21
STANDERD BERSIFAT INGIN TAHU
PEMBELAJARAN KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
OBJEKTIF KOMUNIKASI
PEMBELAJARAN
AKTIVITI PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Peta Bulatan
BAHAN BANTU LCD / Power Point Peta Buih
MENGAJAR Buku Teks Peta Buih Berganda
(BBM) Buku Rujukan Peta Pokok
Modul Peta Dakap
Carta / Model Peta Alir
Bahan Bercetak Peta Pelbagai Alir
Lain-lain (Nyatakan) : Peta Titi
Peralatan elektrik

STANDARD SP TP
PRESTASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG
(KBAT)
2. Mengaplikasi
Menganalisis
RELEKSI Menilai
...... daripada ..... orang murid telah dapat Mencipta
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
(EMK)
objektif PdP pada hari ini.
Sains dan teknologi
Kreativiti dan inovasi
Kelistarian Alam Sekitar
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Nilai Murni

………………………………………................................
PENTAKSIRAN
Tindakan Susulan : HASIL KERJA
.........................................................................
Lisan
Kuiz
Pembentangan
Lain-lain (Nyatakan) :
....................................................
..........
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2019 HINGGA 09.06.2019

MINGGU 21 ( 10/06/2019 - 14/06/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 4 LAKARAN INKUARI TERBIMBING
STANDERD 4.1 Lakaran Piktorial (sambungan )
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN 4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam
bentuk 3D berdasarkan 2D. BERSIFAT INGIN TAHU
KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
Murid boleh: KOMUNIKASI
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
 Menghasilkan lakaran asas produk dalam
bentuk 3D berdasarkan 2D. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)

Peta Bulatan
CADANGAN
AKTIVITI  Melakar beberapa jenis lakaran produk Peta Buih
 Tunjuk cara melakar dengan teknik betul Peta Buih Berganda
 Melabel lakaran yang dibuat Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Alir
BAHAN BANTU LCD / Power Point
MENGAJAR (BBM)
Peta Pelbagai Alir
Buku Teks Peta Titi
Buku rujukan
Carta / Model
Gambar foto
Bahan bercetak KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Modul TINGGI (KBAT)
Lain-lain(nyatakan) Mengaplikasi
TP3 Menganalisis
STANDARD
PRESTASI v. Menghasilkan lakaran asas produk* dalam bentuk
3D dengan mengaplikasikan teknik lakaran piktorial. ELEMEN MERENTASI
KURIKULUM (EMK)
TP4 Sains dan teknologi
i. Menganalisis rupa bentuk lakaran dan membuat Kreativiti dan inovasi
penambahbaikan. Kelistarian Alam Sekitar
Nilai Murni

RELEKSI PENTAKSIRAN
...... daripada ..... orang murid telah dapat Hasil kerja
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Lisan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
Kuiz
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
Pembentangan
objektif PdP pada hari ini.
Ujian bertulis
Lain-lain(nyatakan)

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana


Di semak oleh:
……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 22 ( 17/06/2019 - 21/06/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 4 LAKARAN INKUARI TERBIMBING
STANDERD 4.1 Lakaran Piktorial (sambungan )
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN
4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk
3D berdasarkan 2D. BERSIFAT INGIN TAHU
4.1.4 Memilih lakaran produk terbaik berdasarkan KERJA BERPASUKAN
elemen reka bentuk. BERDAYA TAHAN
KOMUNIKASI
Murid boleh:
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
 Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
3D berdasarkan 2D. Peta Bulatan
 Memilih lakaran produk terbaik berdasarkan elemen Peta Buih
reka bentuk. Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
CADANGAN
AKTIVITI  Melakar Peta Alir
 Tunjuk cara melakar dengan teknik betul Peta Pelbagai Alir
 Melabel lakaran yang dibuat Peta Titi

BAHAN BANTU LCD / Power Point


MENGAJAR (BBM) Buku Teks KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Buku rujukan TINGGI (KBAT)
Carta / Model Mengaplikasi
Gambar foto Menganalisis
Bahan bercetak
Modul ELEMEN MERENTASI
Lain-lain(nyatakan) KURIKULUM (EMK)
TP5 Sains dan teknologi
STANDARD
PRESTASI i. Menilai maklumat yang ada pada lakaran. Kreativiti dan inovasi
Kelistarian Alam Sekitar
TP6 Nilai Murni
i. Menghasilkan lakaran baharu dengan nilai tambah*.
PENTAKSIRAN
Hasil kerja
RELEKSI
Lisan
...... daripada ..... orang murid telah dapat Kuiz
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan
Pembentangan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
Ujian bertulis
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
Lain-lain(nyatakan)
objektif PdP pada hari ini.

Di semak oleh:
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 23 ( 17/06/2019 - 21/06/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 4 LAKARAN INKUARI TERBIMBING
STANDERD 4.1 Lakaran Piktorial (sambungan )
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN
4.1.5 Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang
dipilih. BERSIFAT INGIN TAHU
4.1.6 Mencadangkan penambahbaikan ke atas KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
lakaran yang dipilih.
KOMUNIKASI
Murid boleh:
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
 Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
dipilih. Peta Bulatan
 Mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran Peta Buih
yang dipilih. Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
CADANGAN
AKTIVITI  Melakar Peta Alir
 Tunjuk cara melakar dengan teknik betul Peta Pelbagai Alir
 Melabel lakaran yang dibuat Peta Titi
 Pembentangan

BAHAN BANTU LCD / Power Point KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS


MENGAJAR (BBM) Buku Teks TINGGI (KBAT)
Buku rujukan Mengaplikasi
Carta / Model Menganalisis
Gambar foto
Bahan bercetak ELEMEN MERENTASI
Modul KURIKULUM (EMK)
Lain-lain(nyatakan) Sains dan teknologi
TP5 Kreativiti dan inovasi
STANDARD Kelistarian Alam Sekitar
PRESTASI ii. Menilai maklumat yang ada pada lakaran.
Nilai Murni
TP6
PENTAKSIRAN
i. Menghasilkan lakaran baharu dengan nilai tambah*.
Hasil kerja
Lisan
RELEKSI
Kuiz
...... daripada ..... orang murid telah dapat Pembentangan
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Ujian bertulis
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan Lain-lain(nyatakan)
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
objektif PdP pada hari ini.

Di semak oleh:
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 24 ( 24/06/2019 - 28/06/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 4 LAKARAN INKUARI TERBIMBING
STANDERD 4.1 Lakaran Piktorial (sambungan )
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN
4.1.5 Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang
dipilih. BERSIFAT INGIN TAHU
4.1.6 Mencadangkan penambahbaikan ke atas KERJA BERPASUKAN
lakaran yang dipilih. BERDAYA TAHAN
KOMUNIKASI
Murid boleh:
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang
dipilih. Peta Bulatan
 Mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran Peta Buih
yang dipilih. Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
CADANGAN
 Melakar Peta Alir
AKTIVITI Peta Pelbagai Alir
 Tunjuk cara melakar dengan teknik betul
 Melabel lakaran yang dibuat Peta Titi
 Pembentangan

BAHAN BANTU LCD / Power Point KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS


MENGAJAR (BBM) Buku Teks TINGGI (KBAT)
Buku rujukan Mengaplikasi
Carta / Model Menganalisis
Gambar foto
Bahan bercetak ELEMEN MERENTASI
Modul KURIKULUM (EMK)
Sains dan teknologi
Lain-lain(nyatakan)
Kreativiti dan inovasi
TP5 Kelistarian Alam Sekitar
STANDARD
PRESTASI iii. Menilai maklumat yang ada pada lakaran. Nilai Murni
TP6 PENTAKSIRAN
i. Menghasilkan lakaran baharu dengan nilai tambah*.
Hasil kerja
Lisan
RELEKSI Kuiz
...... daripada ..... orang murid telah dapat Pembentangan
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Ujian bertulis
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan Lain-lain(nyatakan)
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
objektif PdP pada hari ini.

Di semak oleh:

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 25 ( 01/07/2019 - 05/07/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK INKUARI TERBIMBING
BAB 4 LAKARAN
STANDERD 4.1 Lakaran Piktorial (sambungan )
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN
4.1.5 Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang BERSIFAT INGIN TAHU
dipilih. KERJA BERPASUKAN
4.1.6 Mencadangkan penambahbaikan ke atas BERDAYA TAHAN
lakaran yang dipilih. KOMUNIKASI

Murid boleh:
OBJEKTIF PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
PEMBELAJARAN Peta Bulatan
 Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang
Peta Buih
dipilih.
Peta Buih Berganda
 Mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran
Peta Pokok
yang dipilih.
Peta Dakap
Peta Alir
CADANGAN Peta Pelbagai Alir
AKTIVITI  Melakar
Peta Titi
 Tunjuk cara melakar dengan teknik betul
 Melabel lakaran yang dibuat
 Pembentangan
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
BAHAN BANTU LCD / Power Point TINGGI (KBAT)
MENGAJAR (BBM) Buku Teks Mengaplikasi
Buku rujukan Menganalisis
Carta / Model
Gambar foto ELEMEN MERENTASI
KURIKULUM (EMK)
Bahan bercetak
Sains dan teknologi
Modul
Kreativiti dan inovasi
Lain-lain(nyatakan)
Kelistarian Alam Sekitar
TP5 Nilai Murni
STANDARD
PRESTASI iv. Menilai maklumat yang ada pada lakaran.
PENTAKSIRAN
TP6 Hasil kerja
i. Menghasilkan lakaran baharu dengan nilai tambah*.
Lisan
Kuiz
RELEKSI Pembentangan
...... daripada ..... orang murid telah dapat Ujian bertulis
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Lain-lain(nyatakan)
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
objektif PdP pada hari ini.
Di semak oleh:

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 26 ( 08/07/2019 - 12/07/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 4 LAKARAN INKUARI TERBIMBING
STANDERD 4.1 Lakaran Piktorial (sambungan )
KANDUNGAN
STANDERD 4.1.5 Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang PdP ABAD 21
PEMBELAJARAN BERSIFAT INGIN TAHU
dipilih.
4.1.6 Mencadangkan penambahbaikan ke atas KERJA BERPASUKAN
lakaran yang dipilih. BERDAYA TAHAN
KOMUNIKASI
Murid boleh:
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN  Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
dipilih. Peta Bulatan
 Mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran Peta Buih
yang dipilih. Peta Buih Berganda
Peta Pokok
CADANGAN Peta Dakap
AKTIVITI  Melakar Peta Alir
 Tunjuk cara melakar dengan teknik betul Peta Pelbagai Alir
 Melabel lakaran yang dibuat Peta Titi
 Pembentangan

BAHAN BANTU LCD / Power Point


MENGAJAR (BBM) Buku Teks KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Buku rujukan TINGGI (KBAT)
Mengaplikasi
Carta / Model
Menganalisis
Gambar foto
Bahan bercetak
ELEMEN MERENTASI
Modul KURIKULUM (EMK)
Lain-lain(nyatakan) Sains dan teknologi
TP5 Kreativiti dan inovasi
STANDARD
PRESTASI v. Menilai maklumat yang ada pada lakaran. Kelistarian Alam Sekitar
Nilai Murni
TP6
i. Menghasilkan lakaran baharu dengan nilai tambah*. PENTAKSIRAN
Hasil kerja
RELEKSI Lisan
...... daripada ..... orang murid telah dapat Kuiz
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Pembentangan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan Ujian bertulis
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai Lain-lain(nyatakan)
objektif PdP pada hari ini.

Di semak oleh:
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 27 ( 22/07/2019 - 26/07/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI INKUARI TERBIMBING
STANDERD 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
KANDUNGAN
STANDERD 5.1.1 Mentakrifkan sistem fertigasi. PdP ABAD 21
PEMBELAJARAN BERSIFAT INGIN TAHU
5.1.2 Mengenal pasti komponen utama fertigasi
dalam penyediaan reka bentuk. KERJA BERPASUKAN
5.1.3 Menghasilkan lakaran reka bentuk baharu BERDAYA TAHAN
KOMUNIKASI
sistem fertigasi.

Murid boleh:
OBJEKTIF PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
PEMBELAJARAN Peta Bulatan
 Mentakrifkan sistem fertigasi.
Peta Buih
 Mengenal pasti komponen utama fertigasi dalam
Peta Buih Berganda
penyediaan reka bentuk. Peta Pokok
 Menghasilkan lakaran reka bentuk baharu Peta Dakap
sistem fertigasi. Peta Alir
CADANGAN Peta Pelbagai Alir
AKTIVITI  Melakar sestem fertigasi idea baru Peta Titi
 Melabel lakaran yang dibuat
 Pembentangan
BAHAN BANTU LCD / Power Point
MENGAJAR (BBM) Buku Teks KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT)
Buku rujukan
Mengaplikasi
Carta / Model
Menganalisis
Gambar foto
Bahan bercetak ELEMEN MERENTASI
Modul KURIKULUM (EMK)
Lain-lain(nyatakan) Sains dan teknologi
TP1 - Mentakrifkan maksud sistem fertigasi. Kreativiti dan inovasi
STANDARD
PRESTASI
ii. Menyatakan satu komponen utama sistem fertigasi. Kelistarian Alam Sekitar
TP2- Mengenal pasti dua komponen* utama fertigasi. Nilai Murni

PENTAKSIRAN
Hasil kerja
RELEKSI Lisan
...... daripada ..... orang murid telah dapat Kuiz
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Pembentangan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan Ujian bertulis
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai Lain-lain(nyatakan)
objektif PdP pada hari ini.

Di semak oleh:
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 28 ( 29/07/2019 - 02/08/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI INKUARI TERBIMBING
STANDERD 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi (sambungan)
KANDUNGAN
STANDERD 5.1.1 Mentakrifkan sistem fertigasi. PdP ABAD 21
PEMBELAJARAN BERSIFAT INGIN TAHU
5.1.2 Mengenal pasti komponen utama fertigasi
dalam penyediaan reka bentuk. KERJA BERPASUKAN
5.1.3 Menghasilkan lakaran reka bentuk baharu BERDAYA TAHAN
KOMUNIKASI
sistem fertigasi.

Murid boleh:
OBJEKTIF PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
PEMBELAJARAN Peta Bulatan
 Mentakrifkan sistem fertigasi.
Peta Buih
 Mengenal pasti komponen utama fertigasi dalam
Peta Buih Berganda
penyediaan reka bentuk. Peta Pokok
 Menghasilkan lakaran reka bentuk baharu Peta Dakap
sistem fertigasi. Peta Alir
CADANGAN Peta Pelbagai Alir
AKTIVITI  Melakar sestem fertigasi idea baru Peta Titi
 Melabel lakaran yang dibuat
 Pembentangan
BAHAN BANTU LCD / Power Point
MENGAJAR (BBM) Buku Teks KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT)
Buku rujukan
Mengaplikasi
Carta / Model
Menganalisis
Gambar foto
Bahan bercetak ELEMEN MERENTASI
Modul KURIKULUM (EMK)
Lain-lain(nyatakan) Sains dan teknologi
TP1 - Mentakrifkan maksud sistem fertigasi. Kreativiti dan inovasi
STANDARD
PRESTASI
ii. Menyatakan satu komponen utama sistem fertigasi. Kelistarian Alam Sekitar
TP2- Mengenal pasti dua komponen* utama fertigasi. Nilai Murni
TP3 - Merangka lakaran model struktur reka bentuk
baharu sistem fertigasi dengan mengaplikasikan PENTAKSIRAN
elemen*.
. Hasil kerja
Lisan
Kuiz
RELEKSI
Pembentangan
...... daripada ..... orang murid telah dapat Ujian bertulis
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Lain-lain(nyatakan)
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
objektif PdP pada hari ini.
Di semak oleh:

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 29 ( 05/08/2019 - 09/08/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI INKUARI TERBIMBING
STANDERD 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi (sambungan)
KANDUNGAN
STANDERD 5.1.4 Menganalisis elemen reka bentuk dalam PdP ABAD 21
PEMBELAJARAN BERSIFAT INGIN TAHU
sistem fertigasi.
5.1.5 Menilai lakaran reka bentuk baharu sistem KERJA BERPASUKAN
fertigasi. BERDAYA TAHAN
KOMUNIKASI
Murid boleh:
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Menganalisis elemen reka bentuk dalam Peta Bulatan
sistem fertigasi. Peta Buih
 Menilai lakaran reka bentuk baharu sistem Peta Buih Berganda
fertigasi. Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Alir
CADANGAN
AKTIVITI  Melakar sestem fertigasi idea baru Peta Pelbagai Alir
 Melabel lakaran yang dibuat Peta Titi
 Pembentangan

BAHAN BANTU LCD / Power Point


MENGAJAR (BBM)
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Buku Teks TINGGI (KBAT)
Buku rujukan Mengaplikasi
Carta / Model Menganalisis
Gambar foto
Bahan bercetak ELEMEN MERENTASI
Modul KURIKULUM (EMK)
Lain-lain(nyatakan) Sains dan teknologi
TP4 Kreativiti dan inovasi
STANDARD
PRESTASI i. Menganalisis tiga elemen dalam reka bentuk sistem Kelistarian Alam Sekitar
fertigasi mengikut prosedur*. Nilai Murni
ii. Mempersembahkan data dalam bentuk jadual.
PENTAKSIRAN
Hasil kerja
RELEKSI
Lisan
...... daripada ..... orang murid telah dapat
Kuiz
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan
Pembentangan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai Ujian bertulis
objektif PdP pada hari ini. Lain-lain(nyatakan)

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Di semak oleh:


……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

10.08.2019 HINGGA 18.08.2019

MINGGU 30 ( 19/08/2019 - 23/08/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
BILANGAN CALON STRATEGI PdP
SUBJEK INKUARI TERBUKA
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI INKUARI TERBIMBING
STANDERD 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi (sambungan)
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN
5.1.5 Menilai lakaran reka bentuk baharu sistem
fertigasi. BERSIFAT INGIN TAHU
5.1.6 Membina mock-up atau model struktur reka KERJA BERPASUKAN
bentuk baharu sistem fertigasi BERDAYA TAHAN
KOMUNIKASI
Murid boleh:
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN  Menilai lakaran reka bentuk baharu sistem
PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
fertigasi.
Peta Bulatan
 Membina mock-up atau model struktur reka
Peta Buih
bentuk baharu sistem fertigasi
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
 Melakar sestem fertigasi idea baru
CADANGAN Peta Dakap
AKTIVITI  Melabel lakaran yang dibuat
Peta Alir
 Pembentangan
Peta Pelbagai Alir
Peta Titi
BAHAN BANTU LCD / Power Point
MENGAJAR (BBM) Buku Teks
Buku rujukan
Carta / Model KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Gambar foto TINGGI (KBAT)
Bahan bercetak Mengaplikasi
Menganalisis
Modul
Lain-lain(nyatakan)
ELEMEN MERENTASI
TP5
STANDARD KURIKULUM (EMK)
i. Membuat rumusan lakaran secara menyeluruh dari
PRESTASI Sains dan teknologi
segi elemen, komponen dan bahan dengan daya
Kreativiti dan inovasi
usaha*.
Kelistarian Alam Sekitar
TP6 Nilai Murni
i. Menghasilkan mock up atau model struktur reka
bentuk baharu sistem fertigasi. PENTAKSIRAN
ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan Hasil kerja
model struktur reka bentuk fertigasi. Lisan
iii. Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan Kuiz
Pembentangan
RELEKSI Ujian bertulis
Lain-lain(nyatakan)
...... daripada ..... orang murid telah dapat
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
objektif PdP pada hari ini. Di semak oleh:

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 31 ( 26/08/2019 - 30/08/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
STRATEGI PdP
BILANGAN CALON
INKUARI TERBUKA
SUBJEK REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK INKUARI TERBIMBING
BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
STANDERD 5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi (sambungan)
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN
5.1.5 Menilai lakaran reka bentuk baharu sistem
BERSIFAT INGIN TAHU
fertigasi.
5.1.6 Membina mock-up atau model struktur reka KERJA BERPASUKAN
bentuk baharu sistem fertigasi BERDAYA TAHAN
KOMUNIKASI

Murid boleh:
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN  Menilai lakaran reka bentuk baharu sistem PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
fertigasi. Peta Bulatan
 Membina mock-up atau model struktur reka Peta Buih
bentuk baharu sistem fertigasi Peta Buih Berganda
Peta Pokok
 Melakar sestem fertigasi idea baru Peta Dakap
CADANGAN
AKTIVITI  Melabel lakaran yang dibuat Peta Alir
 Pembentangan Peta Pelbagai Alir
Peta Titi

BAHAN BANTU LCD / Power Point


MENGAJAR (BBM) Buku Teks
Buku rujukan KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Carta / Model TINGGI (KBAT)
Gambar foto Mengaplikasi
Menganalisis
Bahan bercetak
Modul ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
Lain-lain(nyatakan) (EMK)
TP5 Sains dan teknologi
STANDARD ii. Membuat rumusan lakaran secara menyeluruh dari segi
PRESTASI Kreativiti dan inovasi
elemen, komponen dan bahan dengan daya usaha*. Kelistarian Alam Sekitar
Nilai Murni
TP6
i. Menghasilkan mock up atau model struktur reka bentuk
PENTAKSIRAN
baharu sistem fertigasi.
ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan model Hasil kerja
struktur reka bentuk fertigasi. Lisan
iii. Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan
Kuiz
Pembentangan
Ujian bertulis
Lain-lain(nyatakan)
RELEKSI
...... daripada ..... orang murid telah dapat menguasaI
kemahiran mengenalpasti dan menerangkan kaedah
penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif yang Di semak oleh:
dipelajari dan mencapai objektif PdP pada hari ini.

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 32 ( 02/09/2019 - 06/09/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
STRATEGI PdP
BILANGAN CALON
INKUARI TERBUKA
SUBJEK REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK INKUARI TERBIMBING
BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
STANDERD 5.2 REKA BENTUK FESYEN
KANDUNGAN

5.2.1 Mentakrifkan reka bentuk fesyen. PdP ABAD 21


STANDERD 5.2.2 Menyenaraikan jenis reka bentuk fesyen. BERSIFAT INGIN TAHU
PEMBELAJARAN KERJA BERPASUKAN
5.2.3 Mengenal pasti teknik cantuman dan
BERDAYA TAHAN
penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka KOMUNIKASI
bentuk fesyen.

PETA PEMIKIRAN (I-THINK)


Murid boleh: Peta Bulatan
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN  Mentakrifkan reka bentuk fesyen. Peta Buih
 Menyenaraikan jenis reka bentuk fesyen. Peta Buih Berganda
 Mengenal pasti teknik cantuman dan penggunaan Peta Pokok
alatan dalam proses penyediaan reka bentuk Peta Dakap
fesyen. Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
 Melakar2D atau 3D rekaan fesyen Peta Titi
CADANGAN
AKTIVITI  Menghasilkan mock-up atau model fesyen
 Pembentangan
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
BAHAN BANTU LCD / Power Point TINGGI (KBAT)
MENGAJAR (BBM) Buku Teks Mengaplikasi
Menganalisis
Buku rujukan
Carta / Model ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
Gambar foto (EMK)
Bahan bercetak Sains dan teknologi
Modul Kreativiti dan inovasi
Lain-lain(nyatakan) Kelistarian Alam Sekitar
TP1 Nilai Murni
STANDARD
PRESTASI i. Mentakrifkan maksud reka bentuk fesyen.
ii. Menyatakan jenis reka bentuk fesyen. PENTAKSIRAN
Hasil kerja
TP2 Lisan
TP3 Kuiz
Pembentangan
Ujian bertulis
RELEKSI Lain-lain(nyatakan)
...... daripada ..... orang murid telah dapat menguasaI
kemahiran mengenalpasti dan menerangkan kaedah
penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif yang
dipelajari dan mencapai objektif PdP pada hari ini. Di semak oleh:

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 33 ( 09/09/2019 - 13/09/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
STRATEGI PdP
BILANGAN CALON
INKUARI TERBUKA
SUBJEK REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK INKUARI TERBIMBING
BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
STANDERD 5.2 REKA BENTUK FESYEN
KANDUNGAN
STANDERD PdP ABAD 21
PEMBELAJARAN
5.2.4 Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen.
5.2.5 Menganalisis elemen dalam reka bentuk fesyen. BERSIFAT INGIN TAHU
KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
Murid boleh: KOMUNIKASI
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN  Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen.
 Menganalisis elemen dalam reka bentuk fesyen.
PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Melakar2D atau 3D rekaan fesyen Peta Bulatan
CADANGAN
AKTIVITI  Menghasilkan mock-up atau model fesyen Peta Buih
 Pembentangan Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
BAHAN BANTU LCD / Power Point Peta Alir
MENGAJAR (BBM) Buku Teks Peta Pelbagai Alir
Buku rujukan Peta Titi
Carta / Model
Gambar foto
Bahan bercetak
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Modul TINGGI (KBAT)
Lain-lain(nyatakan) Mengaplikasi
TP4 Menganalisis
STANDARD
PRESTASI . Menganalisis tiga elemen dalam reka bentuk fesyen
mengikut prosedur*. ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
iii. Mempersembahkan data dalam bentuk jadual. (EMK)
TP5 Sains dan teknologi
i. Membincangkan jenis bahan yang digunakan untuk Kreativiti dan inovasi
menghasilkan reka bentuk fesyen. Kelistarian Alam Sekitar
ii. Membuat rumusan secara menyeluruh dari segi Nilai Murni
lakaran, elemen, bahan dan teknik cantuman dengan
PENTAKSIRAN
daya usaha*.
iii. Menghasilkan reka bentuk fesyen dengan Hasil kerja
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sedia Lisan
ada. Kuiz
Pembentangan
Ujian bertulis
RELEKSI Lain-lain(nyatakan)
...... daripada ..... orang murid telah dapat menguasaI
kemahiran mengenalpasti dan menerangkan kaedah
penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif yang
dipelajari dan mencapai objektif PdP pada hari ini. Di semak oleh:

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 35 ( 23/09/2019 - 27/09/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
STRATEGI PdP
BILANGAN CALON
INKUARI TERBUKA
SUBJEK REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK INKUARI TERBIMBING
BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
STANDERD 5.2 REKA BENTUK FESYEN
KANDUNGAN
STANDERD PdP ABAD 21
PEMBELAJARAN
5.2.4 Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen.
5.2.5 Menganalisis elemen dalam reka bentuk fesyen. BERSIFAT INGIN TAHU
KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
Murid boleh: KOMUNIKASI
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN  Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen.
 Menganalisis elemen dalam reka bentuk fesyen.
PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Melakar2D atau 3D rekaan fesyen Peta Bulatan
CADANGAN
AKTIVITI  Menghasilkan mock-up atau model fesyen Peta Buih
 Pembentangan Peta Buih Berganda
 Bina projek Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Alir
BAHAN BANTU LCD / Power Point Peta Pelbagai Alir
MENGAJAR (BBM) Buku Teks Peta Titi
Buku rujukan
Carta / Model
Gambar foto
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Bahan bercetak TINGGI (KBAT)
Modul Mengaplikasi
Lain-lain(nyatakan) Menganalisis
TP4
STANDARD
PRESTASI . Menganalisis tiga elemen dalam reka bentuk fesyen ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
mengikut prosedur*. (EMK)
iv. Mempersembahkan data dalam bentuk jadual. Sains dan teknologi
TP5 Kreativiti dan inovasi
i. Membincangkan jenis bahan yang digunakan untuk Kelistarian Alam Sekitar
menghasilkan reka bentuk fesyen. Nilai Murni
ii. Membuat rumusan secara menyeluruh dari segi
PENTAKSIRAN
lakaran, elemen, bahan dan teknik cantuman dengan
daya usaha*. Hasil kerja
iii. Menghasilkan reka bentuk fesyen dengan Lisan
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sedia Kuiz
ada. Pembentangan
Ujian bertulis
Lain-lain(nyatakan)
RELEKSI
...... daripada ..... orang murid telah dapat menguasaI
kemahiran mengenalpasti dan menerangkan kaedah
penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif yang Di semak oleh:
dipelajari dan mencapai objektif PdP pada hari ini.

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 36 ( 30/09/2019 - 03/10/02019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH /HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
STRATEGI PdP
BILANGAN CALON
INKUARI TERBUKA
SUBJEK REKA BENTUK TEKNOLOGI
TAJUK INKUARI TERBIMBING
BAB 5 APLIKASI TEKNOLOGI
STANDERD 5.2 REKA BENTUK FESYEN
KANDUNGAN
STANDERD PdP ABAD 21
PEMBELAJARAN 5.2.6 membincangkan jenis bahan dalam reka BERSIFAT INGIN TAHU
bentuk fesyen berdasarkan lakaran KERJA BERPASUKAN
5.2.7 Menghasilkan reka bentuk fesyen BERDAYA TAHAN
berdasarkan l lakaran yang dipilih. KOMUNIKASI

OBJEKTIF
Murid boleh:
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 membincangkan jenis bahan dalam reka Peta Bulatan
bentuk fesyen berdasarkan lakaran Peta Buih
 Menghasilkan reka bentuk fesyen Peta Buih Berganda
berdasarkan l lakaran yang dipilih. Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Alir
CADANGAN Peta Pelbagai Alir
AKTIVITI  Pembentangan Peta Titi
 Bina projek

BAHAN BANTU LCD / Power Point KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS


MENGAJAR (BBM) Buku Teks TINGGI (KBAT)
Buku rujukan Mengaplikasi
Carta / Model Menganalisis
Gambar foto
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
Bahan bercetak (EMK)
Modul Sains dan teknologi
Lain-lain(nyatakan) Kreativiti dan inovasi
TP6 Kelistarian Alam Sekitar
STANDARD
PRESTASI i. Menghasilkan reka bentuk fesyen dengan Nilai Murni
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sedia
ada yang mempunyai nilai tambah* dan PENTAKSIRAN
membimbing*. Hasil kerja
ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap Lisan
keberkesanan reka bentuk fesyen. Kuiz
iii. Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan. Pembentangan
Ujian bertulis
RELEKSI
Lain-lain(nyatakan)
...... daripada ..... orang murid telah dapat menguasaI
kemahiran mengenalpasti dan menerangkan kaedah
penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif yang
dipelajari dan mencapai objektif PdP pada hari ini. Di semak oleh:

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana

……………………………………….............................…

Refleksi :

.......................................................................………..

MINGGU 37 ( 07/10/2019 - 11/10/2019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH / HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
M/ PELAJARAN REKA BENTUK TEKNOLOGI STRATEGI PdP
TAJUK INKUARI TERBUKA
ULANGKAJI INKUARI TERBIMBING
STANDERD
KANDUNGAN
STANDERD PdP ABAD 21
PEMBELAJARAN BERSIFAT INGIN TAHU
KERJA BERPASUKAN
OBJEKTIF BERDAYA TAHAN
PEMBELAJARAN KOMUNIKASI

AKTIVITI
PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
BAHAN BANTU LCD / Power Point Peta Bulatan
MENGAJAR Buku Teks Peta Buih
(BBM) Buku Rujukan Peta Buih Berganda
Modul Peta Pokok
Carta / Model Peta Dakap
Bahan Bercetak Peta Alir
Lain-lain (Nyatakan) : Peta Pelbagai Alir
Peralatan elektrik Peta Titi

STANDARD SP TP
PRESTASI
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG
3. (KBAT)
Mengaplikasi
RELEKSI Menganalisis
...... daripada ..... orang murid telah dapat
Menilai
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan Mencipta
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
objektif PdP pada hari ini. ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
(EMK)
Sains dan teknologi
Kreativiti dan inovasi
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Kelistarian Alam Sekitar
Nilai Murni
………………………………………................................

Tindakan Susulan :
PENTAKSIRAN
......................................................................... HASIL KERJA

Lisan
Kuiz
Pembentangan
Lain-lain (Nyatakan) :
....................................................
..........

MINGGU 38 ( 14/05/2019 - 18/05/2019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH / HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
M/ PELAJARAN REKA BENTUK TEKNOLOGI STRATEGI PdP
TAJUK INKUARI TERBUKA
ULANGKAJI INKUARI TERBIMBING
STANDERD
KANDUNGAN

STANDERD PdP ABAD 21


PEMBELAJARAN BERSIFAT INGIN TAHU
KERJA BERPASUKAN
OBJEKTIF BERDAYA TAHAN
PEMBELAJARAN KOMUNIKASI

AKTIVITI
PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
BAHAN BANTU LCD / Power Point Peta Bulatan
MENGAJAR Buku Teks Peta Buih
(BBM) Buku Rujukan Peta Buih Berganda
Modul Peta Pokok
Carta / Model Peta Dakap
Bahan Bercetak Peta Alir
Lain-lain (Nyatakan) : Peta Pelbagai Alir
Peralatan elektrik Peta Titi

STANDARD SP TP
PRESTASI
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG
4. (KBAT)
Mengaplikasi
RELEKSI Menganalisis
...... daripada ..... orang murid telah dapat
Menilai
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan Mencipta
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai
objektif PdP pada hari ini. ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
(EMK)
Sains dan teknologi
Kreativiti dan inovasi
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Kelistarian Alam Sekitar
Nilai Murni
………………………………………................................

Tindakan Susulan :
PENTAKSIRAN
......................................................................... HASIL KERJA

Lisan
Kuiz
Pembentangan
Lain-lain (Nyatakan) :
....................................................
..........

MINGGU 39 ( 21/10/2019 - 25/10/2019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH / HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
M/ PELAJARAN REKA BENTUK TEKNOLOGI STRATEGI PdP
TAJUK INKUARI TERBUKA
SUMATIF 2 INKUARI TERBIMBING

STANDERD
KANDUNGAN
PdP ABAD 21
STANDERD BERSIFAT INGIN TAHU
PEMBELAJARAN KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
OBJEKTIF KOMUNIKASI
PEMBELAJARAN

AKTIVITI
PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Peta Bulatan
BAHAN BANTU LCD / Power Point
Peta Buih
MENGAJAR Buku Teks
Peta Buih Berganda
(BBM) Buku Rujukan
Peta Pokok
Modul
Peta Dakap
Carta / Model
Peta Alir
Bahan Bercetak
Peta Pelbagai Alir
Lain-lain (Nyatakan) :
Peta Titi
Peralatan elektrik

STANDARD SP TP
PRESTASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG
(KBAT)
5.
Mengaplikasi
Menganalisis
RELEKSI
...... daripada ..... orang murid telah dapat Menilai
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Mencipta
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
objektif PdP pada hari ini. (EMK)
Sains dan teknologi
Kreativiti dan inovasi
Kelistarian Alam Sekitar
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Nilai Murni
………………………………………................................

Tindakan Susulan : PENTAKSIRAN


HASIL KERJA
.........................................................................
Lisan
Kuiz
Pembentangan
Lain-lain (Nyatakan) :
....................................................
..........

MINGGU 40 ( 28/05/2019 - 01/11/2019 ) Tandakan (√) pada ruangan


TARIKH / HARI berkenaan.
MASA
TINGKATAN
M/ PELAJARAN REKA BENTUK TEKNOLOGI STRATEGI PdP
TAJUK INKUARI TERBUKA
SUMATIF 2 INKUARI TERBIMBING

STANDERD
KANDUNGAN
PdP ABAD 21
STANDERD BERSIFAT INGIN TAHU
PEMBELAJARAN KERJA BERPASUKAN
BERDAYA TAHAN
OBJEKTIF KOMUNIKASI
PEMBELAJARAN

AKTIVITI
PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Peta Bulatan
BAHAN BANTU LCD / Power Point
MENGAJAR Peta Buih
Buku Teks
(BBM) Peta Buih Berganda
Buku Rujukan
Peta Pokok
Modul
Peta Dakap
Carta / Model
Peta Alir
Bahan Bercetak
Peta Pelbagai Alir
Lain-lain (Nyatakan) :
Peta Titi
Peralatan elektrik

STANDARD SP TP
PRESTASI
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG
(KBAT)
6.
Mengaplikasi
Menganalisis
RELEKSI
...... daripada ..... orang murid telah dapat Menilai
menguasaI kemahiran mengenalpasti dan Mencipta
menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan
inventif dan inventif yang dipelajari dan mencapai ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
objektif PdP pada hari ini. (EMK)
Sains dan teknologi
Kreativiti dan inovasi
Kelistarian Alam Sekitar
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana
Nilai Murni
………………………………………................................

Tindakan Susulan : PENTAKSIRAN


HASIL KERJA
.........................................................................
Lisan
Kuiz
Pembentangan
Lain-lain (Nyatakan) :
....................................................
..........
MINGGU 41

(04.11.2019- 08.11.2019)

PENGEMASKINIAN REKOD PBS

MINGGU 42

(11.11.2019- 15.11.2019)

PENGEMASKINIAN REKOD PBS

MINGGU 43

(18.11.2019- 22.11.2019)

PENGEMASKINIAN REKOD PBS

CUTI AKHIR TAHUN