Anda di halaman 1dari 5

PEMBUATAN KEPUTUSAN DALAM SESEBUAH ORGANISASI

ABSTRAK

Tugasan ini bertujuan untuk mengupas bagaimana pembuatan keputusan dapat

dilakukan di dalam sesebuah organisasi. Tugasan ini berdasarkan kajian yang telah dibuat

oleh lima orang pengkaji iaitu Patricia D. Schwarber (2005), Johan Frishmmar (2003),

Victor H.Vroom (2003), E.Frank Harrison (1996) dan Vassilis M.Papadakis, Spyros Lioukas,

David Chambers (1998). Kelima-lima pengkaji ini berpendapat pembuatan keputusan yang

tepat dalam sesebuah organisasi amatlah penting. Pengurus perlu melalui beberapa proses

sebelum membuat sesuatu keputusan. Ia bukan sahaja bergantung kepada kuasa yang ada

pada pengurus tetapi juga semua kakitangan yang ada di dalam organisasi tersebut.

PENGENALAN

Pembuatan keputusan adalah satu tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seorang

pengurus. Justeru itu, pengurus perlu melalui beberapa proses bagi memastikan keputusan

yang dibuat adalah tepat dan dapat dilaksanakan. Berdasarkan kajian Victor H.Vroom yang

mendapati pengurus memerlukan manual untuk dijadikan asas dan panduan dalam membuat

keputusan. E. Frank Harrisan pula meletakkan empat set perspektif proses pembuatan

keputusan yang strategik. Johan Frishmmar menyatakan pengurus perlu mengambil kira

segala maklumat terkini dan idea-idea yang bernas sebelum membuat keputusan. Patricia D.

Schwarber menyatakan penglibatan individu yang betul, pada masa yang betul dan juga cara

yang betul perlu dalam pembuatan keputusan.


ISU KAJIAN

Kajian – kajian yang dibuat dalam semua artikel ini menyatakan proses-proses ke arah

pembuatan keputusan yang tepat dan dapat diaplikasikan serta digunapakai untuk masa yang

berterusan. Johan Frishmmar telah membuat kajian terhadap empat syarikat di Sweden di

mana tiga daripadanya disenaraikan di papan bursa saham. Keputusan yang diambil seperti

ingin meluaskan perniagaan dan juga membuang pekerja. Kelima-lima artikel ini amat

menekankan bagaimana proses pembuatan keputusan, penglibatan individu atau berkumpulan

serta perlaksanan keputusan yang dibuat.

METOLOGI KAJIAN

Artikel kajian ini diambil dari Emerald dan Blackwell menerusi carian di laman

Perpustakaan USM. Kajian-kajian yang dibuat di dalam artikel ini berdasarkan kajian yang

dilakukan keatas syarikat serta organisasi. Antara kaedah yang digunapakai seperti membuat

pemantauan ke atas keputusan yang telah dibuat oleh pengurus tersebut sama ada berjaya

atau gagal dilaksanakan. Victor H.Vroom juga menyediakan manual untuk dijadikan panduan

oleh pengurus dalam pembuatan keputusan.

PENEMUAN KAJIAN

Melalui kajian yang dibuat oleh Patricia D. Schwarber (2005) kepada seorang

pengurus dan kumpulannya yang gagal turut serta dalam pembuatan keputusan besar dalam

syarikat. Pengkaji ini mendapati penglibatan individu atau kumpulan yang betul pada masa

yang betul dengan cara yang betul dapat membuahkan idea-idea yang bernas. Keputusan

yang dibuat dapat diaplikasikan secara berterusan.

Kajian oleh Johan Frishmmar (2003) terhadap empat syarikat di Swedan mendapati

perlunya maklumat terkini dalam pembuatan keputusan. Maklumat terkini perlu seperti turun
naik mata wang dunia serta kenaikan harga minyak. Pengkaji juga mendapati maklumat iaitu

infomasi terbahagi kepada dua iaitu infomasi secara halus (soft information) dan infomasi

secara kasar(hard information). Infomasi halus termasuk imej, visi, idea serta gossip.

Infomasi kasar boleh dibuat secara analisis serta kajian terhadap syarikat atau organisasi.

Pengkaji ini juga menyatakan terdapat dua cara pembuat keputusan memperolehi maklumat

iaitu meminta pandangan daripada pengurus atasan terutamanya berkenaan latar belakang

syarikat. Cara yang kedua memperolehi maklumat secara tidak langsung seperti respon dari

pelanggan. Maklumat dapat diperolehi sama ada dari luar organisasi atau di dalam organisasi

itu sendiri. Pengkaji telah membuat kajian ke atas sebuah syarikat subkontraktor di Sweden

yang menjalankan perniagaan jentera berat. Syarikat yang mempunyai 300 pekerja ini telah

mengambil keputusan untuk membeli sebuah syarikat dengan 50 orang pekerjanya. Akhirnya

pembuatan keputusan ini adalah tepat bagi mengembangkan syarikat ini.

Victor H.Vroom (2003) mendapati pengurus memerlukan manual seperti carta atau

model untuk dijadikan panduan. Pengkaji juga ada menyediakan laman web untuk menunjuk

ajar pengurus dalam pembuatan keputusan. Berdasarkan pengalaman beliau mengendalikan

latihan pengurusan, manual ini dapat digunakan dengan berkesan bersama pengurus

berpengalaman dalam pembuatan keputusan.

E. Frank Harrison mengkaji terdapat empat set perspektif proses pembuatan

keputusan yang startegik. Pertama, pengkaji mendapati pembuatan keputusan strategik oleh

organisasi perlulah memberi kesan positif kepada kakitangan dan juga sekitarnya. Kedua,

sebelum keputusan dibuat objektif atau sasaran perlu diletakkan. Pembuat keputusan perlu

mencari alternatif bagi memastikan keputusan yang dibuat dapat diterima oleh orang lain.

Ketiga, pembuat keputusan perlu melalui aliran proses sebelum keputusan dapat dicapai.

Keempat, kejayaan dalam pembuatan keputusan apabila objektifnya dapat dicapai dan

diaplikasikan secara berterusan.


Tiga orang pengkaji iaitu Vassilis, Spyros dan David menyatakan sebelum sesuatu

keputusan dibuat, segala aspek berkenaan syarikat tersebut perlu dilihat dengan sebaik

mungkin. Ini bagi memastikan keputusan yang dibuat itu adalah tepat. Proses pembuatan

keputusan berkait rapat dengan pengurusan. Ia perlu dilihat dari segi rasional, laporan

kewangan, peraturan formal, hierarki, komonikasi, politik dan penyelesaian masalah.

KRITIKAN TERHADAP ARTIKEL

Pengkaji-pengkaji terdahulu membuat kajian supaya dapat digunapakai pada masa

kini. Berdasarkan kelima-lima artikel, semua pengkaji amat menekankan proses pembuatan

keputusan amat perlu sebelum sebarang keputusan dibuat. Pengurus perlu mempunyai

maklumat serta idea bernas supaya keputusan yang dibuat adalah tepat. Setiap keputusan

yang akan dibuat perlu mengambil kira setiap elemen seperti latar belakang syarikat.

KESIMPULAN

Pembutan keputusan yang tepat bukan mudah. Pengurus memikul tanggungjawab

yang besar untuk membuat satu keputusan. Pengurus perlu melalui pelbagai proses sebelum

keputusan dibuat. Pembuatan keputusan berkumpulan adalah lebih baik digunakan dalam

situasi yang mendapatkan penglibatan ramai individu yang mempunyai kepakaran. Strategi-

strategi dalam pembuatan keputusan harus diguna pakai seperti bagaimana hendak

mendapatkan informasi dan di mana informasi itu dapat diperoleh. Pengurus perlu mengikuti

proses pembuatan keputusan yang betul supaya hasil keputusan itu dapat digunakan secara

berterusan dan mempunyai risiko yang rendah.


RUJUKAN

Frishmmar, J. (2003). Information use in strategic decision making. Management Decision,


41(4), 318-326.
Harrison, E. F. ( 1996 ). A process prespective on strategic decision making. Management
Decision, 34(1),46-53.
Papadakis, V. M, Lioukas, S. & Chambers, D. (1998). Strategic decision-making processes:
The role of management and context. Strategic Management Journal, 19(2), 115-147.
Schwarber, P. D. (2005). Leaders and decision making process. Management Decision,
43(7/8), 1086-1092.
Vroom, V. H. (2003). Educating managers for decision making and leadership. Management
Decision, 41(10), 968-978.