Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup

1
Tanaman Hiasan-Penanaman ( Tahun 4 )

Mata pelajaran : Kemahiran Hidup


Tarikh : 2 Ogos 2010
Kehadiran : 12/12
Masa : 10.30 pagi. hingga 11.30 pagi. ( 1 jam)
Kelas : 4 BESTARI
Bilangan Murid : 12 orang
Tajuk : 1.7 Tanaman Hiasan

Pengetahuan sedia ada :


1. Murid-murid mengetahui jenis tanaman hiasan
2. Murid-murid telah mengenalpasti kaedah menyedia medium penanaman.

Objektif pengajaran ; Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga jenis tanaman hiasan dengan
betul setelah mendengar penerangan guru.
2. Melakukan langkah-langkah menyediakan medium penanaman dengan
tepat dan betul seperti yang ditunjukkan oleh guru.

Kemahiran berfikir : Membanding beza, mengkategori, menyelesaikan


masalah.

Bahan bantu mengajar : Buku teks, baldi, sudip tangan, tanah loam, bahan
organik, pasir sungai, pasu plastik
Penerapan nilai murni :
1. Ketelitian
2. Berdisiplin
3. Memberi perhatian
4. Kerjasama
5. tekun
2

Strategi P&P : Deduktif, Induktif, konstektual, konstruktif dan komunikatif, soal


jawab, demonstrasi.

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran :

Langkah
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Masa Pembelajaran

Set Induksi Guru 1. Guru menyanyi


( 5 minit) mengajak bersama pelajar lagu KBKK: menjana
murid “Bunga Di Halaman idea,
menyanyi Rumahku” pemikira
lagu “Bunga 2. Guru bersoalajawab n kreatif
duhalaman dengan pelajar
Rumah ku” mengenai lagu dan Nilai: Memberi
bersoal jawab dengan perhatian.
pelajar.
3. Guru Strategi:
menghubungkaitkan Kemah
jawapan murid dengan iran
topik pengajaran & Berfikir
pembelajaran. .

Perkembangan Tanaman hiasan 1.Guru menerangkan BBM: slide


Langkah 1 ditanam untuk maksud tanaman hiasan Power Point
( 10 minit) mencantikkan dan 2. Murid memberikan
mengindahkan contoh-contoh tanaman Nilai: Memberi
halaman rumah hiasan /pokok bunga perhatian, tekun
atau sesuatu yang boleh mencantikkan
3

tempat. halaman rumah. KBKK :


menyelesaikan
Contoh jawapan: masalah.
Bunga raya
Bunga Ros Strategi:
Bunga kertas Deduktif & soal
Bunga kekwa jawab

Langkah 2 Guru menunjukkan 4. Murid menyaksikan BBM :, Slide


(15 minit) langkah langkah-langkah Power Point,
menyediakan menyediakan medium medium
medium penanaman tanaman penanam,
penanaman: hiasan dengan penyiram,
1. Menyediakan menggunakan slide serampang
bahan-bahan Power Point tangan, dan
dan alatan 5. Guru bersoal jawab sekateur.
tangan. dengan murid berkaitan
2. Menyukat langkah- KBKK :
bahan langkahmenyediakan Banding beza &
mengikut medium penanaman. mengkategori
nisbah 3;2:1 6. Guru menunjukan
3. Memasukkan demonstrasi langkah- Nilai: Ketelitian
medium ke langkah menyediakan
dalam bekas medium penanaman di
penanaman hadapan murid . Strategi:
7. Guru memberi peluang kemahiran
kepada murid untuk berfikir,
menanyakan soalan Kontekstual ,
aktiviti menyedia kemahiran
medium penanaman. mendengar dan
4

demonstrasi.

Penilaian.
- murid dapat menyatakan 3
bahan yang digunakan untuk
menyedia medium penanaman
dengan tepat setelah
mendengar penerangan guru.

Langkah 3 Amali 1. Guru membuka peluang ABM: pokok


(15 minit) langkah-langkah kepada murid untuk hiasan, baldi,
menyediakan mencuba kaedah tanah loam,
medium penanaman menyediakan medium bahan organik ,
oleh murid : penanaman. pasir sungai,
2. Guru bertindak sebagai pasu plastik
pemerhati dan
membetulkan setiap KBKK:
kesilapan yang dilakukan Mengkategori &
oleh murid. Menyelesai
3. murid berada dalam masalah.
kumpulan iaitu seramai 4
orang bagi setiap Nilai Murni:
kumpulan. Kerjasama
4. Guru menyediakan set
alatan dan bahan yang Strategi:
lengkap kepada murid. Konstruktif &
5. Murid bekerjasama demonstrasi.
dalam kumpulan
melakukan langkah-
langkah
5

menyedia medium
semaian mengikut
penerangan dan
demonstrasi yang telah
diberikan oleh guru.

BBM:
Pengukuhan Penilaian / 1. Guru membuka sesi
Lembaran
(10 minit) pengukuhan soal jawab dengan
soalan
- rujuk lampiran 1 & memberi peluang
2 kepada murid untuk
Nilai: Memberi
mengemukakan soalan
perhatian,kerjas
atau menyuarakan
ama dan
pendapat.
ketelitian
2. Murid diberi lembaran
kerja berkaitan
Strategi:
penanaman tanaman
Kemahiran
hiasan.
berfikir kritis dan
3. Murid menjawab dan
kreatif, soal
mengisi tempat kosong
jawab.
pada lembaran yang
diberikan.

BBM : Nota
Penutup Rumusan isi 1. Guru membuat rumusan
ringkas
( 5 minit ) pelajaran: tentang pelajaran hari
Nilai : Perhatian
 Kepentingan ini kepada murid
dan kerjasama
penanaman 2. guru menyoal murid
Strategi :
tanaman secara rambang
Membuat
hiasan. mengenai konsep dan rumusan.
 Melakukan kepentingan penjagaan
langkah- tanaman hiasan.
6

langkah 3. guru meminta murid


menyediakan merumuskan isi
medium pelajaran.
penanaman 4. Guru mengedarkan nota
tanaman ringkas dan meminta
hiasan. murid mengulang kaji di
rumah serta
menyimpan nota.
Aktiviti susulan.
- Murid-murid diminta
mengumpulkan gambar-
gambar tanaman hiasan
yang berkaitan topik
pelajaran hari ini.

Anda mungkin juga menyukai