Anda di halaman 1dari 15

Nama: ……………………………………………….

Kelas: …………………

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


TINGKATAN 2

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


( 2 Jam )

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Untuk kegunaan pemeriksa
1. Tulis nama pelajar dan kelas anda pada Kod Pemeriksa:
ruangan yang disediakan Skor
Bahagian Skor Penuh
Diperolehi
2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian:
Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

3. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, A 15


Bahagian B dan Bahagian C.

4. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang


disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan
Ini hendaklah diserahkan pada akhir
peperiksaan
B
55
5. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan
jelas.
Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-
langkah penting tidak ditunjukkan dengan
teratur
C
30
6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator
Saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

JUMLAH 100

Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak termasuk halaman hadapan

Disediakan oleh Disemak oleh Disahkan oleh

………………………………... ………………………………... ………………………………...


(Pn.Siti Fazlina Bt Yusop) ( Cik Ummi Maisarah Bt M. Tarmizi ) ((En.Mohd Khalid Bin Abd. Rahman)
Guru Subjek Ketua Panitia KHB / RBT GKM Teknik&Vokasional)

1
Bahagian A
[15 markah]
Jawab semua soalan
1. Maklumat berikut berkaitan dengan kriteria bagi suatu reka bentuk yang baik.

Suatu ciri keselesaan yang ada pada produk dan biasanya menjadi pilihan
pengguna

Apakah kriteria tersebut?


A Kebolehpasaran C Estetika
B Inovasi D Ergonomik

2. Penerangan manakah yang benar mengenai konsep SMART?

Konsep Maksud
A S Boleh dilaksanakan dan dicapai
B M Pengukuran pengagihan kewangan
C A Masa dan sumber kewangan mencukupi
D T Penetapan tujuan atau objektif projek

3. Manakah antara berikut bukan keperluan asas dalam sistem fertigasi?


A. Bekas tanaman C Media tanaman
B. Tangki larutan D Biji Benih

4.Pilih padanan warna dan pengaruh psikologinya dengan betul?

Warna Pengaruh psikologi


A Biru Keceriaan dan energik
B Kuning Hampa dan kedukaan
C Merah Keberaniaan dan kekuatan
D Hijau Kesucian dan kebebasan

5. Antara yang berikut, yang manakah benar mengenai hubung kait produk dengan objek dari segi fungsinya?
I Meja memegang cawan
II Pen memegang dakwat
III Tukul memukul paku
IV Basikal memegang lantai
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

2
6. Maklumat di bawah adalah satu cadangan prinsip inventif bagi pemisahan masa.

Maklumat tindakan awal untuk mengawal


risiko

Apakah cadangan prinsip inventif itu?


A Tindakan awal C Tindakan keterlaluan
B Tindakan berkala D Tindakan berterusan yang berfaedah

7. Antara yang berikut, yang manakah merupakan aspek reka bentuk litar peralatan elektrik?
I Jenis arus
II Keselamatan
III Kedudukan peranti dalam litar
IV Jenis komponen yang digunakan
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
8. Antara yang berikut, sumber tenaga elektrik manakah yang boleh diperbaharui?
I Air
II Angin
III Matahari
IV Petroleum
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

9. Rajah berikut menunjukkan sejenis litar elektrik?

Apakah jenis litar itu?


A Litar siri C Litar siri- selari
B Litar selari D Litar salah kekutuban

3
10. Simbol manakah adalah simbol yang betul bagi sebuah LED?
A C

B D

11 Antara yang berikut, yang manakah adalah media tanaman akuaponik?


I Menggalakkan pertumbuhan tanaman
II Mengekalkan kualiti air
III Mengurangkan kadar ammonia dalam air
IV Membekalkan makanan kepada ikan secara berterusan
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

12. Apakah fungsi pam air yang digunakan dalam mereka bentuk sistem akuaponik?
A Menjaga kualiti air
B Menyingkirkan pepejal
C Membekalkan makanan kepada ikan
D Memindahkan air dari tangki ke bekas tanaman

13. Antara yang berikut, yang manakah adalah kepentingan reka bentuk makanan?
I Menzahirkan nilai estetika
II Mempromosikan budaya yang pelbagai
III Memberi kebebasan memilih kepada pengguna
IV Memudahkan pengguna mereka bentuk makanan mengikut cita rasa sendiri
A I, II dan IV C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

4
14. Antara yang berikut, yang manakah merupakan kepentingan menyediakan pembungkusan makanan?
I Mengekalkan kualiti makanan
II Meminimumkan pembaziran produk
III Menambah harga pasaran makanan
IV Memberikan faedah kepada pengusaha
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

15. Maklumat berikut berkaitan dengan satu kriteria reka bentuk pembungkusan makanan

 Pengguna lebih suka mengingati simbol berbanding nama


sesuatu produk
 Mencipta satu jenama kepada sesuatu produk

Apakah kriteria tersebut?


A Ilustrasi
B Tipografi
C Reka Bentuk
D Tanda jenama

5
BAHAGIAN B
[55 markah]

Jawab semua soalan

1. Maklumat yang berikut adalah berkaitan istilah dalam reka bentuk dan teknologi.

Reka bentuk dan


A Teknologi B C Reka bentuk
teknologi

Padankan keterangan dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan.

Keterangan Istilah
i) Gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang
dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik.
ii) Pengetahuan yang mengaplikasikan sains dan matematik bagi
menyelesaikan masalah manusia menggunakan pelbagai sumber.
iii) Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk
menghasilkan sesuatu produk dan memberi impak kepada kehidupan.
[3 markah]

2. Padankan elemen reka bentuk yang berikut dengan penerangan yang betul.

Elemen Reka Bentuk Penerangan


Merupakan objek yang mempunyai ruang, isi padu,
i) Garisan  
dan mempunyai lebih dari satu permukaan.
Cantuman atau sambungan titik yang mempunyai
ii) Tekstur  
ukuran panjang dan jarak.
Kesan pada permukaan objek sama ada
iii) Bentuk  
berkeadaan kasar atau halus, licin, dan sebagainya.
[3 markah]

3. Tandakan ( √ ) bagi pernyataan penghasilan mock up atau model yang betul dan ( X ) bagi yang salah pada
petak yang disediakan.

Mock up dan model dihasilkan sebelum mendapat persetujuan daripada pelanggan.

Mock up ialah model olokan yang diperbuat daripada bahan kitar semula.

Model boleh dihasilkan sama ada model berfungsi sepenuhnya atau separa berfungsi.

[3 markah]

6
4. Lengkapkan rajah di bawah dengan menyatakan tiga pandangan yang dapat dilihat dengan lakaran 3D.

Pandangan daripada
lakaran 3D

i) ii) iii)

[3 markah]

5. Nyatakan dua jenis tanaman yang boleh ditanam menggunakan sistem fertigasi.

i) ____________________________________________________________________________

ii) ____________________________________________________________________________
[3 markah]

6. Tandakan ( √ ) bagi tiga kerjaya dalam bidang reka bentuk fesyen.

Pereka fesyen pakaian

Perunding pelancongan

Peramal fesyen
Perunding komunikasi
Perunding imej
[3 markah]

7. Berikut merupakan dua jenis masalah.

A Masalah bukan inventif


B Masalah inventif

Padankan ciri-ciri berikut sama ada masalah inventif atau masalah bukan inventif dengan menulis A atau B
pada ruang yang disediakan.

 Langkah awal penyelesaian msalah adalah dengan menganalisis punca masalah melalui
analisis fungsi.
 Mempunyai kesan sampingan walaupun penambahbaikan berlaku.
 Langkah awal penyelesaian masalah adalah dengan mengenal pasti masalah yang
dihadapi.
 Tiada kesan sampingan selepas penyelesaian masalah dilakukan.
[ 2 markah]

7
8. Maklumat di bawah adalah tentang analisis fungsi.

A Objek
B Fungsi
C Produk

Padankan maklumat di atas dengan pernyataan yang betul dengan menulis A, B, dan C pada petak yang
disediakan.

Tugas yang dilakukan oleh produk untuk mengubah objek sasaran

Penerima kesan akibat kefungsian sesuatu produk.

Satu system yang mempunyai satu atau lebih komponen.

[3 markah]

9. Tandakan ( √ ) bagi proses kerja yang terlibat dalam kaedah pembuatan secara konvensional dan ( X ) bagi
yang tidak terlibat pada petak yang disediakan.

Mengukir
Memahat

Mencetak
[3 markah]
10. Senaraikan dua bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan acuan.
i) ____________________________________________________________________________

ii) ____________________________________________________________________________

[2 markah]

11. Rajah di bawah menunjukkan contoh alatan yang menggunakan sistem tuas dan bahagian-bahagian yang
terlibat. Labelkan bahagian tersebut dengan menulis A, B atau C pada petak yang disediakan.

A Daya

B Beban

C Fulkrum

[3 markah]

8
12. Rajah di bawah menunjukkan sebuah basikal.

Padankan bahagian berlabel di atas dengan fungsi mekanikalnya yang betul dangen menulis A, B dan C
pada ruang yang disediakan.

Akan berpusing apabila dikayuh dan menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal
bergerak.

Mengawal haluan basikal sama ada ke kiri atau ke kanan atau ke hadapan.

Membolehkan basikal bergerak dengan lancer.


[3 markah]

13. Nyatakan dua jenis sumber elektrik yang boleh diperbaharui.

i) ____________________________________________________________________________

ii) ____________________________________________________________________________

[2 markah]

14. Tuliskan formula bagi menghitung parameter elektrik berikut menggunakan hokum Ohm.

i) Voltan ii) Arus iii) Kuasa

[3 markah]

15. Nyatakan dua unsur penting yang terdapat pada sistem akuaponik.

i) ____________________________________________________________________________

ii) ____________________________________________________________________________
[2 markah]

9
16. Tandakan ( √ ) bagi tujuan sistem akuaponik yang betul dan ( X ) bagi yang salah pada ruang yang
disediakan.

Menggalakkan penggunaan bahan kitar semula..

Mengekalkan kualiti air dan mengurangkan kadar ammonia dalam air.

Menjimatkan ruang untuk penanaman dan penternakan ikan.


[3 markah]

17. Rajah di bawah menunjukkan blok mikropengawal. Lengkapkan bahagian berlabel i, ii dan iii dengan
menulis jawapan pada ruang yang disediakan.

Unit Pemprosesan Pusat


(i)
(CPU)

(ii) (iii)

[3 markah]

18. Berikut adalah simbol bagi komponen yang terdapat pada papan litar elektronik mikropengawal.

A B C

Padankan simbol di atas dengan komponen yang betul dengan menulisj A, B dan C pada petak yang
disediakan.

Diod

Kapasitor tidak berkutub

Kristal
[3 markah]

10
19. Berikut adalah beberapa jenis makanan.

A B C

Padankan pembungkus makanan yang sesuai untuk membungkus makanan di atas dengan menulis A, B
atau C pada petak yang disediakan.

[3 markah]

20. Lengkapkan pernyataan berikut tentang tahap penilaian reka bentuk makanan dengan memilih perkataan
yang sesuai.

 Fungsi  Kreativiti  Keselamatan


 Ergonomik  Kepelbagaian

Tahap penilaian reka bentuk makanan yang dihasilkan adalah tahap terakhir yang meliputi beberapa aspek,
iaitu _____________________, estetika, ___________________ dan ____________________ serta nilai
komersial.
[3 markah]

11
Bahagian C
[30 markah]
Jawab semua soalan
1. Konsep SMART digunakan untuk membantu dan menetapkan target dalam pengurusan projek.
a) Nyatakan maksud bagi setiap huruf SMART.
S: _______________________________________________________________________
M: _______________________________________________________________________
A: _______________________________________________________________________
R: _______________________________________________________________________
T: _______________________________________________________________________________
[ 5 markah]
b) Maklumat berikut berkaitan dengan kos pengeluaran sebuah perniagaan.

RM
Kos Bahan bagi 100 unit produk 1800
Kos Overhed (air dan elektrik) 45

Bilangan pekerja yang diupah adalah seramai tiga orang. Masa bekerja
selama lima hari dan setiap hari selama enam jam. Kadar upah yang dibayar
adalah RM 8.00 sejam.

Hitungkan:
i) Jumlah Kos Buruh ii) Jumlah Modal

iii) Kos pengeluaran seunit iv) Kos jualan jika peratus keuntungan 10%

[5 markah]

12
22. Rajah di bawah menunjukkan lakaran reka bentuk sistem akuaponik.

Berdasarkan rajah itu,


a) Namakan bahagian-bahagian berlabel:
i) _______________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________
iii) _______________________________________________________________________
iv) ______________________________________________________________________
v) _______________________________________________________________________
[5 markah]

b) Jelaskan dua cara untuk melaksanakan sistem ini.


i ) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
iii) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[4 markah]
c) Apakah unsur penting dalam melakukan kaedah penanaman ini?
_________________________________________________________________________
[ 1 markah]

13
23. Rajah di bawah menunjukkan contoh reka bentuk makanan yang siap untuk dihidangkan

Berdasarkan rajah di atas,


a) Terangkan empat faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum reka bentuk makanan itu dihasilkan.
i)_______________________________________________________________________
ii) ______________________________________________________________________
iii) ______________________________________________________________________
iv)_______________________________________________________________________
[4 markah]
b) Jelaskan empat kriteria yang perlu diteliti sebelum penilaian dibuat terhadap hidangan di atas.
i) _______________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________
iii) _______________________________________________________________________
iv)_______________________________________________________________________
[4 markah]
c) Nyatakan dua tujuan utama penilaian reka bentuk makanan dibuat.
i) _______________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________
[2 markah]

14
Jawapan soalan objektif hendaklah di tanda pada ruangan yang disediakan dibawah.gunakan pensel 2B bagi
menanda jawapan pilihan anda. Pilih satu jawapan terbaik sahaja.

1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

15

Anda mungkin juga menyukai