Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN A

(20 markah)  Kecairan air batu


Jawab semua soalan  Kedalaman paras air
laut bertambah

1. Gambar berikut berkaitan dengan Mengapakah berlaku keadaan tersebut?


artifak loceng gangsa yang dijumpai di
A. Peningkatan suhu
Kampung Pencu, Muar, Johor.
B. Penyebaran besar padang rumput
C. Pembentukan Jambatan Darat Panama
D. Penghijrahan tumbuhan dan haiwan

4. Mengapakah manusia Zaman Neolitik


tidak lagi menjadi pengguna sumber
alam?
I. Mengumpul kerang dan siput di
pinggir laut
II. Menguasai teknologi peleburan
III. Menjalankan sistem barter
Apakah kepentingan penemuan artifak
IV. Menternak binatang
ini kepada pengkaji sejarah?
A. I dan II
A. Menjadi sumber kekayaan
B. I dan IV
B. Meneroka semangat inkuiri
C. II dan III
C. Memberikan maklumat sesuatu
D. III dan IV
peristiwa
D. Melambangkan ketinggian ilmu
5. Maklumat berikut menunjukkan ciri –
ciri tamadun awal dunia.
2. Rajah berikut berkaitan dengan tahap
kaedah lisan dalam pengkajian sejarah.
Ciri X
Tahap Pertama
 Kerajaan dibentuk untuk
menguruskan negara kota
 Negara kota diketuai oleh raja
Tahap Kedua

Apakah X?
A. Pengkhususan pekerjaan
Tahap Ketiga B. Pembentukan bandar
C. Sistem pemerintahan
D. Organisasi sosial
Apakah perkara yang dilakukan dalam
6. Senarai berikut berkaitan sumbangan
tahap kedua?
tamadun awal dari aspek teknologi.
A. Menentukan orang sumber
B. Merakam sesi temu bual
Tamadun Y
C. Menyimpan rakaman dengan baik
D. Menilai fakta – fakta dengan sumber  Mencipta perlatan pertanian
bertulis daripada besi
 Mengeluarkan wang syiling
3. Situasi berikut berlaku pada Zaman
Air Batu Akhir.
Apakah tamadun tersebut?
1
A. Indus 10. Reka bentuk pintu dalam seni bina
B. Hwang He tamadun Islam berbentuk melengkung.
C. Mesir Purba Apakah motif binaan sedemikian?
D. Mesopotamia A. Mewujudkan rasa tenang
B. Menjadi penanda arah kiblat
7. Gambar berikut membuktikan C. Melambangkan perasaan hormat
keagungan seni bina tamadun Rom. D. Membantu pengudaraan baik

11. Apakah faktor yang mendorong


perkembangan persuratan masyarakat
kerajaan Alam Melayu?
A. Sistem pemerintahan beraja
B. Struktur sosial masyarakat
C. Kepercayaan dan agama
D. Kelahiran sistem tulisan
Akueduk
12. Mengapakah kerjaan Gangga Negara
Mengapakah akueduk dibina oleh
mulai lemah menjelang tahun 1025?
pemerintah Rom?
A. Kematian Patih Gajah Mada
A. Membekalkan air
B. Serangan tentera Chola
B. Menjadikan kubu pertahanan
C. Kemerosotan perdagangan
C. Mengadakan persembahan seni
D. Saingan dengan Dai Viet
D. Menjalankan upacara penyembahan
13. Mengapakah Parameswara memilih
Orang Laut sebagai penjaga keamanan
8. Senarai berikut merupakan tokoh –
dan keselamatan Melaka?
tokoh tamadun India dan China.
A. Merupakan penduduk asal
B. Mahir dalam perdagangan
Tamadun India Tamadun China C. Menumpukan taat setia kepada raja
 Chandragupta  Maharaja Shi D. Mempunyai hubungan dengan Siam
Maurya Huangdi
 Asoka  Maharaja Han
14. Apakah bentuk hubungan yang
Wu Di
dijalinkan oleh Sarawak dan Sabah
dengan Alam Melayu sejak sebelum
Apakah sumbangan mereka terhadap Masihi?
tamadun tersebut? A. Kebudayaan
A. Mewajibkan pendidikan B. Ketenteraan
B. Membangunkan bandar C. Perdagangan
C. Membina terusan D. Persahabatan
D. Memperluas kuasa
15. Senarai berikut menunjukkan
9. Mengapakah masyarakat Arab sering pelabuhan – pelabuhan kerajaan
berperang sebelum kedatangan Islam? Melayu.
A. Mementingkan semangat assabiyah  Pangkalan Kuala Merbok
B. Mengamalkan kepelbagaian agama
 Pangkalan Sungai Linggi
C. Mementingkan keuntungan
 Pangkalan Galoh
D. Menjaga maruah diri

Mengapakah pelabuhan penting


kepada sesebuah kerajaan Melayu?

2
A. Bukti pengasasan kerajaan
B. Lambang kedaulatan 18. Maklumat berikut berkaitan dengan
C. Menjamin keselamatan perjanjian antara British dengan
D. Peningkatan hubungan dagang Siam.

16. Peta berikut menunjukkan laluan  Perjanjian Sulit 1897


Terusan Suez.  Perjanjian 1902

Mengapakah perjanjian tersebut


ditandatangani ?
A. Menghentikan kekejaman
pemerintah
B. Menjalinkan hubungan
persahabatan
C. Menamatkan pemberontakan rakyat
D. Menyekat kemaraan kuasa Barat
lain

Apakah kesan binaan laluan tersebut 19. Mengapakah Syarikat Borneo Utara
terhadap negara kita? British (SBUB) berhasrat menguasai
A. Peningkatan taraf hidup penduduk Sabah?
tempatan A. Memenuhi permintaan pemerintah
B. Pengeksploitasian bahan mentah B. Menamatkan kebangkitan rakyat
C. Kemajuan pertanian tradisonal C. Menguasai laluan perdagangan
D. Kemerosotan ekonomi moden D. Memelihara hak peribumi

17. Situasi berikut menggambarkan 20. Maklumat berikut berkaitan dengan


ketegangan hubungan antara British sistem perundangan yang
dengan Belanda di Alam Melayu pada diperkenalkan oleh pentadbiran
abad ke-19. Brooke di Sarawak.

 Land Order 1931


 Land Settlement Order 1933
 Land order 1948

Mengapakah undang – undang tersebut


dikuatkuasakan?
A. Membolot kekayaan
Bagaimanakah perbalahan kedua – dua B. Melicinkan pentadbiran
kuasa tersebut diselesaikan? C. Menjamin kepentingan pelabur
D. Melindungi hak peribumi
A. Menandatangani Perjanjian London
B. Membentuk Negeri – Negeri Melayu
Bersekutu
C. Memperkenalkan sistem residen
D. Melancarkan serangan fizikal

3
BAHAGIAN B
(40 markah)
Jawab semua soalan
1. Peta 1 menunjukkan lokasi tamadun awal yang terletak di lembangan sungai.

Peta 1 Lokasi Tamadun Awal Dunia

a) Apakah kepentingan sungai kepada masyarakat tamadun awal tersebut?

i. _____________________________________________________________________________

ii. _____________________________________________________________________________

iii. _____________________________________________________________________________

( 3 markah )

b) Petempatan kekal berbentuk perkampungan di lembangan Sungai Tigris dan Euphrates secara

evolusi telah berkembang menjadi bandar dan seterusnya negara kota.

Jelaskan ciri – ciri negara kota Ur.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

( 3 markah )

4
c) Sekiranya anda dilantik sebagai perancang bandar apakah kriteria yang anda cadangkan

untuk sesebuah bandar ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

( 4 markah )

2. Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka berakhir dengan kedatangan Portugis pada 1511.

a) Apakah tujuan kedatangan Portugis ke Melaka ?

i. ____________________________________________________________________

ii. ____________________________________________________________________

iii. ____________________________________________________________________

( 3 markah )

b) Alfonso de Albuquerque menyerang Melaka sebanyak tiga kali iaitu pada 25 Julai, 10 Ogos
dan 24 Ogos 1511.
Terangkan strategi peperangan tentera Melaka ketika menghadapi serangan Portugis.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

( 3 markah )

5
c) Pada pendapat anda mengapakah Melaka mengalami kekalahan walaupun memiliki strategi

peperangan yang baik?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

( 4 markah )

3. Pentadbiran Negeri – Negeri Melayu Bersekutu dilaksanakan selepas Perjanjian Persekutuan

ditandatangani pada 1985. Pentadbiran Negeri – Negeri Melayu Bersekutu juga dikenali sebagai

Persekutuan 1896.

a) Apakah ciri – ciri Negeri – Negeri Melayu Bersekutu ?

i. ________________________________________________________________________

ii. ________________________________________________________________________

iii. ________________________________________________________________________

( 3 markah )

b) Mengapakah British membentuk Negeri – Negeri Melayu Bersekutu ?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

( 3 markah )

6
c) Malaysia merupakan sebuah negara Persekutuan. Bincangkan manfaat yang diperoleh daripada

sistem persekutuan.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

( 4 markah )

4. Carta pai 1 menunjukkan pengeluaran bijih timah oleh Tanah Melayu berbanding negara lain

dunia sebelum Perang Dunia Kedua.

Carta Pai 1 Pengeluaran Bijih Timah Dunia akhir abad ke -19

a) Apakah faktor perkembangan pengeluaran bijih timah di negara kita?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

( 3 markah )

7
b) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan perkembangan pengeluaran bijih timah kepada

negara kita?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

( 3 markah )

c) Petikan berikut merujuk kepada kewujudan tanah bekas lombong akibat proses perlombongan

khususnya bijih timah di Tanah Melayu.

Dilaporkan, ada kira – kira 300 000 hektar tanah bekas lombong di seluruh negara yang perlu
dimajukan semula dengan cara paling cekap dan berkesan. Perlombongan besar – besaran
mengganggu kestabilan struktur tanah apabila hasil bumi diambil, tetapi tindakan
pemeliharaan tidak dijalankan dengan sewajarnya.

(Sumber: Dipetik dan diubah suai daripada Berita HarianOnline, 23 November 2018)

Apakah kebaikan yang diperoleh sekiranya tanah bekas lombong tersebut dimajukan pada masa

kini.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

( 4 markah )

8
BAHAGIAN C
(40 markah)
Jawab dua soalan sahaja daripada bahagian ini
1. Peta 1 menunjukkan lokasi polis atau negara kota dalam tamadun Yunani.

(a) Terangkan keistimewaan negara kota dalam tamadun Yunani. [ 6 markah ]

(b) Setiap negara kota dalam tamadun Yunani mengamalkan corak pemerintahan yang berbeza.

Jelaskan sistem pemerintahan di Sparta. [ 6 markah ]

(c) Sumbangan tamadun Yunani ialah sistem pemerintahan demokrasi yang diamalkan oleh

kebanyakan negara pada hari ini.

Apakah kepentingan amalan demokrasi pada masa kini? [ 8 markah ]

2. Kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa detik permulaan baru dalam sejarah perkembangan

Tamadun Islam.

(a) Ceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. [ 6 markah ]

(b) Jelaskan cara Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam. [ 6 markah ]

(c) Ketokohan Nabi Muhammad SAW boleh menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin

sedunia. Berikan pendapat anda. [ 8 markah ]

3. Kesultanan Johor Riau yang diasaskan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I mewarisi dan

meneruskan kegemilangan kesultanan Melayu Melaka. Namun ancaman dalaman dan luaran

menjadi cabaran kepada pemimpinnya untuk mengekalkan kedaulatan negerinya.

9
(a) Apakah cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau ke arah mencapai

kegemilangan? [ 6 markah ]

(b) Bagaimanakah pemimpin Kesultanan Johor Riau menghadapi cabaran tersebut?

[ 6 markah ]

(c) Sejauhmanakah strategi pertahanan penting untuk mempertahankan kedaulatan negara

daripada ancaman musuh ? [ 8 markah ]

4. Perpecahan politik di Sarawak telah membuka ruang kepada James Brooke untuk memperoleh

Sarawak daripada kesultanan Brunei.

(a) Apakah masalah yang berlaku di Sarawak antara tahun 1830-an hingga 1840-an?

[ 6 markah ]

(b) Terangkan strategi James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan di Sarawak.

[ 6 markah ]

(c) Mengapakah kestabilan politik penting bagi sesebuah negara? Berikan penjelasan anda.

[ 8 markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT

10