Anda di halaman 1dari 50

RANCANGAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG


(R-RKPK)
TAHUN 2020

KAMPUNG SAEFEN EMPAT DUA


DISTRIK SAKNTO
KABUPATEN KEEROM

i | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


KEPALA KAMPUNG SAEFEN EMPAT DUA

DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEEROM

NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG

(RKPK) SAEFEN EMPAT DUA

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG SAEFEN EMPAT DUA

Menimbang : a. bahawa untuk melaksanakan peraturan pemerintah republik Indonesia


nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun
2014 tentang desa dan peraturan kepala kampung Saefen Empat Dua
distrik skanto tentang rencana pembangunan jangka menengah kampung
Saefen Empat Dua distrik skanto tahun 2016-2022, maka erlu disusun
rencana kerja pembangunan kampung naramben distrik skanto tahun
anggaran 2020;
b. bahwa rencana kerja pembangunan kampung Saefen Empat Dua distrik
skanto memuat prioritas kegiatan dan anggaran kampung satu tahun
anggaran, yang merupakan komitmen pemerintah kampung untuk
melaksanakan pembangunan yang bersinambungan di kampung Saefen
Empat Dua distrik skanto;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan peraturan kepala kampung tentang rencana
kerja pembangunan kampung (RKPK) Saefen Empat Dua distrik skanto.
Mengingat : 1. undang-undang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi
otonom daerah irian barat dan kabupaten-kabupaten otonomi di provinsi
irian barat (Lembara Negara republik Indonesia tahun 1969 nomor 27,
tambahan lembaran Negara nomor 2907);
2. undang-undang nomor 6 tahun 1993 tentang pembentukan kota madya
daerah tingkat II Jayapura (lembaran Negara republik Indonesia tahun
2993 nomor 68 tambahan lembaran negara nomor 4151);

ii | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


3. undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi
provinsi papua (lembaran republik Indonesia tahun 2001 nomor 135,
tambahan republik Indonesia nomor 4151)
4. peraturan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system
perencanaan pembangunan nasional
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan (lembaran republik Indonesia tahun 2011 nomor
184, tambahan lembaran republik Indonesia nomor 5234)
6. undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan (lembaran
Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 224, tambahan lembaran
Negara nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemeritah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang
pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014
nomor 246, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5589);
7. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara
republik Indonesia tahun 2014 nomor 84, tambahan lembaran Negara
republik Indonesia nomor 5234);
8. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negra
republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran Negara
republik Indonesia nomor 5539);
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman
pembangunan desa pasal 1 dan pasal 4
10. peraturan pemerintahan republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang
perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 204 tentang dana
desa yang bersumber dari anggaran pemberdapatan dan belanja Negara.
(lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 88);
11. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang
perubahan atas peraturan pemeritah nomor 43 tahun 2014 tentang
peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,
(lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 157);
12. peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang
perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana
desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara, (lembaran negara
republik indonesia tahun 2016 nomor 57);
13. peraturan menteri keuangan republik indonesianomor 257/PMK.07/2015
tetang tata cara penundaan dana/atau pemotongan dana perimbangan
terhadap daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa, (Berita Negara
republik Indonesia tahun 2015 nomor 2055)
14. peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomr 49/PMK.07/2016
tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan,
dan evaluasi dana desa, (berita Negara republik Indonesia tahun 2016
nomor 478);
15. peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 20 tahun 2018
tentang pengelolaan keungan desa;
16. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang priorotas penggunaan
dana desa 2020;

iii | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020
Dengan Persetujuan Bersama

BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG SAEFEN EMPAT DUA


dan
KEPALA KAMPUNG SAEFEN EMPAT DUA

MEMUTUSKAN :
PERATURAN KAMPUNG TENTANG RENCANA KERJA
Menetapakan :
PEMBANGUNAN SAEFEN EMPAT DUA TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan :


1. Pemerintah kampung adalah pemerintah Kamung Saefen Emlat Dua;
2. Badan Musyawarah Kampung yang Selanjutnya disingkan Bamuskam adalah Bamuskam
Saefen Empat Dua;
3. Pemerintahan kampung adalah pemerintah kampung saefen empat dua dan bamuskan
saefen empat dua;
4. Pemerintahana Kampung Saefen Empat Dua Adalah Kepala Kamung Dan Peragkat
Kampung Yang Terdiri Dari Sekertaris, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan
Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan Dann Kepala Urusan Umum;
5. Peraturan Kampung Adalah Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibuat Bamuskam
Bersama Kepala Kampung;
6. Keputusan Kepala Kampung Adalah Semua Keputusan Yang Bersifat Mengatur Dan
Merupakan Pelaksanaan Dari Peraturan Kepala Kampung Dan Kebijakan Kepala
Kampung Yang Menyangkut Pemerintahan, Pembabngunan Dan Kemasyarakatan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Yang Selanjutnya Disingkat Rpjmk
Adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kampung Untuk Periode
6 (Enam) Tahun Terhitung Sejak 2016 Sampai Dengan Tahun 2022;

iv | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


8. Forum Musrenbang Kampung Adalah Forum Musyawarah Tahunan Yang Dilakukan
Secara Parsitipasif Oleh Para Pemangku Kepentingan Untuk Menyepakati Rencana
Kegiatan Tahun Anggaran Berikutnya;
9. Profil Kampung Adalah Gambaran Menyeluruh Yang Meliputi Sejarah Kampung Dan
Pemerintah Kampung, Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Adat Istiadat, Pariwisata,
Keadaan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kelembagaan, Prasarana Dan Sarana Serta
Perkembangan Kemajuan Dan Permasalahan Yang Dihadapi Kampung;
10. Rencana Kerja Pembangunan Kampung Yang Selanjutnya Disingkat Rkpk Adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Kampung Yang Disusun Oleh Pemerintah
Kampung Dan Masyarakan Untuk Periode Satu Tahun;
11. Masyarakat Adalah Masyarakat Yang Tinggal Dan Menetap Dikampung Saefen Empat
Dua.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Rencana Kerja Pembangunan Kampung Saefen Empat Dua Distrik Skanto tahunanggaran
2020 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kampung Saefen Empat dua untuk periode
1 (satuu) tahun

Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Ditrik Skanto Tahun Anggaran
2020, merupakan tahun ke V Periode Tahun 2016-2022

Pasal 4
Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Distrik Skanto Tahun Anggaran
2020 memuat Prioritas Kegiatan Pembangunan dan Penganggaran untuk periode satu tahun

Pasal 5
Rencana Kerja Pemernitah Kampung Saefen Empat Dua Ditrik Skanto Tahun Anggaran
2020, menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung untuk Menyusun Rancangan anggaran
pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun anggaran 2020

v | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini
dalam Lembaran Kampung dan Berita Kampung oleh Sekertaris Kampung.
Ditetapkan di Saefen Empat Dua
Pada Tanggal Januari 2020
KEPALA KAMPUNG SAEFEN EMPAT DUA

NANSU . N

Diundangkan di Saefen Empat Dua


Pada Tanggal, Januari 2020
SEKERTARIS KAMPUNG SAEFEN EMPAT DUA

FITRI

BERITA KAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 13

vi | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


DAFTAR ISI

vii | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020
KATA PENGANTAR

Dengan menjatkan puji syukur atas kasih dan anugrah dari Allah swt. yang telah
melimpahkan berkat dan hikmat-nya kepada kita sehingga penyusunan dokumen RKP
Kampung ini dapat terselesaikan sesuai dengan proses, tahapan dan atauran yang berlaku.
Dokumen RKP Kampung ini meruppakan penjabaran dari dokumen RPJMK untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun dokumen yang berisi rencana kerja pemerintah kampung Saefen
Empat Dua yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini disusun secara partisipasif sesuai
dengan visi misi yang telah dirumuskan bersama sesuai dengan cita-cita dan harapan
masyarakat sebagai landasan pelaksanaan pemangunan kampung Saefen Empat Dua.
Dokumen RKPK ini bertujuan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBK), Sebagai acuan dalam menyusun rencana Operasional dan
pelaksanaan Pembangunan desa dalam 1 tahun dan untuk menciptkan rasa memiliki dan
tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1
tahun. Dokuman RKPK ini telah ditetapkan sesuai dengan eraturan kampung Nomor 04
Tahun 2018 tentang rencana kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020.
Demikian dokumen RKP Kampung in dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
digunakan sebagai mestinya.

Saefen Empat Dua, Januari 2020

Tim Penyusun

viii | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang system
perencanaan pembangunan nasional, undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta
memperhatikan peraturan Pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun
2014 tentang desa.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu
6(enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus
menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
Kampung dengan dokumen tahunan kampungnya yang kurang berkualitas akan
dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan kampung dalam jangka 1 (satu) tahun pun
kurang memadai . hal ini disebabkan antara lain dalam praktek pembuatannya oleh
kampung cenderung informal (hanya syarat administratif), umunya hanya prasarana
fisik dan belum mencerminkan kebutuhan kampung secara menyeluruh. Praktek
koordinasi perencanaan mulai dari kampung ke Distrik selanjutnya kabupaten/Kota,
Provinsi belum berjalan dengan baik. Usulan dari masyarakat kampung sangat kecil
kemungkinan direspon menjadi keputusan APBD, sehingga masyarakat dan
pemerintah kampung diharapkan pada ketidak pastian penganggaran.
Atas permasalahan tersebut akan menjadi penting untuk melakukan peningkatan
kualitas dengan terobosan-terobosan melalui pembenahan kualitas rencana dari bawah
dan memperluas kapasitas aparat kabupaten dalam merespon usulan dari bawah.
Melalui cara ini diharapkan terjadi sinkoronisasi dokumen perencanaan baik dari
kampung, SKPD, ataupun pemerintah daerah baik jangka menengah maupun tahunan.
Dengan dimilikinya RKP Kampung yang mengacu pada rencana pembangunan jangka

9 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


menengah 6 (enam) tahunan yang berkualitas, diharapkan dapat menjamin terjadinya
kesinambungan pelaksanaan program pembangunan kampung.
B. Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dan manfaat disusunya RKP Kampung yaitu sebagai berikut:
1. Sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung
(APB-Kampung)
2. Acuan dalam menyususn rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan
kampung dalam 1 tahun
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program
pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun
4. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan
5. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan pemerintahan kampung
6. Memastikan bahwa kampung membutuhkan dana/anggaran untuk membiayai
kebutuhan pembangunan
7. Memastikan bahwa dana kampung yang direncanakan dan digunakan bermanfaat
untuk pembangunan kampung

10 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


BAB II
MEKANISME PENYUSUSNAN RKP
KAMPUNG SAEFEN EMPAT DUA

A. Bahan Pendukung dalam Penyususnan RKP Kampung


Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan (2),
pasal 31 ayat (2), pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1). Permendagri No.114 Tahun
2014 tentang pedoman pembangunan Desa, bahan-bahan pendukung dalam penyusunan
RKP Kampung dan DU RKP Kampung meliputi:
1. RPJM Kampung
2. Hasil Musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan rencana pembangunan
kampung
3. Data dan informasi dari kabupaten tentang:
a. Pagu indikatif kampung yang meliputi
1) Rencana Dana Desa yang Bersumber dari APBN
2) Rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima kota/kabupaten;
3) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
4) Rencanaybantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi
dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
b. Rencana Program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah kabupaten yang masuk ke kampung
B. Mekanisme Penyususnan RKP Kampung Saefen Empat Dua
1. Waktu Penyusunan
Karena sifatnya tahunan, maka RKP Kampung disusun setiap tahun sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya RKP Kampung telah disusun pada bulan
juli tahun berjalan, kemudian ditetapkan dengan peraturan kampung paling lambat
akhir bulan September untuk tahun berikutnya atau paling lambat pada akhir januari
tahun berjalan. Karena RKP Kampung yang telah ditetapkan tersebut akan menjadi
dasar penetapan APBKam, maka lebih baik jika kampung dapat menyelesaikan pada
awal desember sehingga APBKam dapat diselesaikan pada bulan desember pula,

11 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


namun pada kenyataannya RKP kampung Saefen Empat Dua baru Mulai disusun pada
bulan oktober tahun berjalan.
2. Proses Penyususnan/Mekanisme
Secara umum proses penyususnan RKP Kampung mengikuti 3 tahapan besar,
yaitu sebagai berikut:
a. Pra Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kampung.Pemerintah kampung melakukan berbagai
persiapan mulai dari sosialisasi, pembentukan tim penyususn dan rapat-rapat
kerja Tim Penyususn RKP Kampung, tujuannya untuk:
1) Melakukan evaluasi kegiatan RKPK Kampung tahun sebelumnya;
2) Melakukan analisis kegiatan dalam RPJMK Kampung tahun ke 4 untuk RKP
Kampung tahun ke 4;
3) Analisiss keadaan darurat;
4) Analisis prioritas kebijakan kampung (kabupaten) sesuai RPJMD dan RKPD;
5) Mendesaian kegiatan dan Rencana biaya dan;
6) Menyususn draf Peraturan Kampung tentang RKPKam.
b. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kampung
Sebelum forum musyawarah kampung menetapkan RKPKam kegiatan
pembahasan yang perlu dioptimalkan pada agenda ini, diantaranya yaitu:
1) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan tahun
sebelumnya
2) Penyampaian rancangan materi RKP Kampung berdasarkan beberapa hasil
analisis tim penyususn
3) Input prioritas kebijakan pembangunan dari kabupaten sesuai dengan RJMD
c. Tahap Pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung
Hasil peraturan kampung tentang RKPKampung dilaporkan kepada
kabupaten melalui Distrik dandisosialisasikan kepada masyarakat kampung.
Selanjutnya prioritas usulan program/kegiatan yang berkait dengan SKPD dikirim
langsung kepada SKPD besangkutan.
3. Pelaksanaan Penyususnan RKPKampung
Kepala Kampung Saefen Empat Dua menyususn RKP Kampung dengan
mengikut sertakan masyarakat kampung. Penyususnan RKP Kampung delakukan
dengan kegiatan yang meliputi:
a. Penyususnan rencanan pembangunan kampung melalui Muskam,

12 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


b. Pembentukan tim penyususnan RKPK Kampung,
c. Pencermatan pagu ndikatif kampung dan penyelarasan program kegiatan masuk
ke kampung,
d. Pencermatan ulang dokumen RPJMK,
e. Penyususnan rancangan RKPK,
f. Penyelanggaraan RKPK Kampung, dan
g. Perubahan RKP Kampung,
h. Pengajuan daftar usulan RKPK Kampung
4. Tahapan dan Teknik Penyususnan RKP Kampung
Kampung Saefen Empat Dua telah melaksanakan tahapan penyususnan RKP
Kampung berdasarkan Permendagri 114/2014 pasal 30 secara rinci disebutkan bhwa
penyususnan RKP Kampung dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. Musyawarah penyususnan RKP Kampung, Bamuskam kampung Saefen Empat
Dua telah menyelanggarakan musyawarah kampung dimana hasil musyawarah
kampung akan menjadi pedoman bagi pemerintah kampung Saefen Empat Dua
menyususn rancangan RKP Kampung dan daftar usulan RKP Kampung
b. Pembentukan Tim Penyusun RKP Kampung yanga akan melakukan evaluasi
RKP Kampung tahun sebelumnya
c. Pencermatan pagu indikatif kampung dengan menerima informasi pagu indikatif
(ADD dan Dana Desa serta sumber lain yang sah)
d. Pencermatan-review ulang RPJMK
e. Penyususnan rancangan RKP Kampung dan Rancangan usulan RKP Kampung

13 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


BAB III
RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG (RKPK)
TAHUN 2020

Sesuai pasal 41 permendagri 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan kampung
dijelaskan bahwa rancangan RKPKVKampung memuat rencana penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
kampung.
sEbelum ditetapkan sebagai RKP Kampung Saefen Empat Dua tahun 2020, maka Tim
Penyususn RKP Kampung telah melakukan rapat-rapat tim untuk membahas bebrapa hal
antara lain:
A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kampung Tahun Sebelumnya
Tim Penyususn RKP Kampung meninjau kembali realisasi pelaksanaan program
kegiatan dan realisasi penggunaan anggaran tahun 2019. Untuk kampung saefen empat
dua ada bebrapa kegiatan yang tidak terealisasi, antara lain:
1. Kegiatan yang tidak terealisasikan di tahun 2019
2. Kegiatan yang terealisasikan adalah
a. Bidang penyelanggaraan pemerintahan yaitu:
1) Penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung
2) Tunjangan kepala kampung dan perangkat
3) Insentif non perangkat kampung
4) Tunjangan bamuskam
5) Operasional perkantoran
6) Operasional bamuskam
7) Kegiatan pengarsipan
8) Kegiatan tata praja pemerintahan
9) Penyadian saran (asset tetap) kantor
b. Bidang pelaksanaan pembangunan kampung
1) Pemenuhan kebutuhan dasar
a) PMT Bayi dan balita
b) Bantuan peralatan masak ibu-ibu PKK
c) Operasional PAUD
d) Bntuan perlengkapan Posyandu

14 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


e) Pengadaan air bersih
f) Insentif pendidikan guru agama
g) Insentif guru PAUD
h) Insentif kader posyandu
i) Bantuan rujukan
j) Bantuan kelas ibu hamil
k) Bantuan untuk TPQ
l) Perlengkapan keperluan majelis taklim
m) Bantuan beasiswa
2) Sarana dan Prasaran
a) Pemeliharaan jalan poros kampung
b) Pembuatan pos ronda
c) Pembuatan gotong-royong
d) Pembuatan jembatan beton
e) Pembuatan rumah sehat
f) Pembuatan badan jalan pertanian
g) Pembuatan jembatan beton lahan
3) Bidang pembinaan masyarakat
a) FKPM
b) Bantuan karang taruna
c) Pembinaan peningkatan Tupoksi pengurus PKK
d) Pembinaan grup kesenian marawis
e) Pelatihan kader posyandu
f) Bantuan kegiatan PKK (dasawisma)
g) Insentif pengurus PKK
4) Bidang pemberdayaan masyarakat
a) Peningkatan aparatur kampung
b) Pembinaan peningkatan Tupoksi Bamuskam
c) Studi banding aparatur
d) Pembinaan kelompok karang taruna
e) Pembinaan kelompok wanita
Hasil kegiatan RKPK 2019 sudah berjalan maksimala karena adanya
pendampingan dari pendamping desa maupun distrik sehingga pelaksanaan terkontrol dan
sesuai dengan target.

15 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


Peningkatan kapasitas bagi aparat kampung sangat diperlukan untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan di lapangan dan laporan pertanggung jawaban
berjalan dengan baik dan tepat waktu.
3. Prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelolah oleh kampung yang
merupakan kewenangan lokal berskala kampung.
Untuk tahun anggaran 2019 kampung Saefen Empat Dua telah melakukan
penyusunan program pembangunan kampung berdasarkan Permendagri 114/2014
tentang pedoman pembangunan kampung desa biaya dandikelola langsung oleh
kampung. Selanjutnya prioritas program kegiatan ditentukan dan dirumuskan
berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.
4. Prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar
desa dan pihak ketiga
Ditahun 2019 ini di kampung Saefen Empat Dua ada beberapa program kegiatan
yang dikelola bersama dengan pihak ketiga yaitu dari dinas pekerjaan umum
5. Rencana, Progran, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai
wewenang penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
daerah (kabupaten kota)
Untuk prioritas kegiatan yang didanai oleh bantuan keuangan APBD provinsi
dalam hal dana Prospek, kampung Saefen Empat Dua merancang dana tersebut untuk
membiayai di sarana prasarana.
Dalam rancangan RKP Kampung juga berisi prioritas program dan kegiatan yang
dirancang dan di danai dari berbagai sumber, yaitu:
1. Pagu Indikatif kampung
2. Pendapatan Asli kampung
3. Swadaya masyarakat kampung
4. Bantuan Keuangan pihak ketiga
5. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi dan/atau pemeritah daerah
kabupaten/kota.
Untuk kampung Saefen Empat Dua pendapatan anggaran 2019 dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:
NO Sumber Jumlah (Rp)
Pagu indikatif kampung
1  DD Rp.864.307.967
 ADD Rp.624.461.000

16 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


 Bagi hasil PD/RD Rp.0
2 Pendapatan asli kampung Rp.0
3 Bantuan keuangan APBD Provinsi Rp.94.745.000
4 Bantuan keuangan APBD Kota Rp.0
5 Swadaya masyarakat kampung Rp.0

Untuk penyusunan rancangan RKP Kampung Saefen Empat Dua berpedoman


kepada:
1) Hasil kesepakatan musyawarah kampung
2) Pagu indikatif kampung
3) Rencana kegiatan pemerintah, pmerintah daerah provinsi dan pemeritah daerah kota
4) Jaring aspirasi kerjasama kampung dengan pihak ketiga
Tim penyususn RKP Kampung mencermati skala prioritas usuan rencana
kegiatan pemangunan kampung untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaiman
tercantum dalam dokumen RPJM Kampung. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim
penyusun RKPK dalam menyusun rancangan RKP Kampung.
Dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, ditentukan dan dirumuskan
berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat kampung yang meliputi sebagai
berikut:
1) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah kampung
2) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
3) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan
kemampuan terkis dan sumber daya lokal yang tersedia
4) Pembangunan ekonomi pertanian secara umum berskala produktif
5) Teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
6) Pemberdayaan sumber daya alam
7) Pelestarian adat istiadat dan social budaya
8) peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat kampung berdasarkan
kebutuhan masyarakat kampung
9) Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
Untuk lebih jelasnya program kerja Kampung Saefen Empat Dua per bidang
dapat dilihat pada draf RKPK (Lampiran matrik RKPK)
6. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
perangkat desa yang melaksanakan pengelolaaan keuangan desa berdasarkan
keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

17 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


7. Setelah rencana RKPK dituangkan dalam format rancangan RKP Kmapung dan
dilampiri dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB), maka akan
dilanjutkan dengan pembahasan pengelolaan keuangan desa (APBKam). elanjutnya
masing-masing kegiatan akan dilengkapi dengan proposal teknis kegiatan serta
rencana kegiatan dan telah diverifikasi oleh tim verifikasi.
8. Proses terakhir dari penyusunan RKP adalah penyelenggaraan musyawarah
perencanaan pembangunan kampung yang dilakukan oleh kepala kampung untuk
membahas dan menyepakati RKPK. Musyawarah diikuti pemerintah kampung,
Bamuskam, dan masyarakat. Masyarakat terdiri dari berbagai tokoh seperti tokoh
adat, agama, masyarakat, pendidikan, berbagai perwakilan kelompok profesi seperti
tani,nelayan, pengrajin,kelompok perempuan, pemerhati dan perlindungan anak, serta
perwakilan kelompok masyarakat miskin
9. Setelah hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung
dituangkan dalam berita acara, maka jika ada perubahan RKP Kampung maka tim
penyusun akan segera melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPK dan sterusnya
rancanagan RKPK akan menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentag RKPK
yang akan dibahas dan disepakati oleh Kepala Kampung dan Bamuskam dan akan
ditetapkan menjadi peraturan Kampung tentang RKPK.

18 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


BAB IV
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. Visi-Misi Kepala Kampung


1. Visi
Rencana pembangunan jangka menengah kampung tahun 2016-2021
menetapkan visi yang merupakan cita-cita untuk dicapai. Adapun visi dari
Kampung Saefen Empat Dua adalah:
“Pemandirian Masyarakat untuk Membangun Kampung dalam menjadi
Masyarakat Mandiri, Sejahtera Bermartabat”
2. Misi
Demi mencapai visi yang dimaksudkan diatas, maka kepala kampung akan
melaksanakan misi, yaitu sebagai berikut:
a. Meningkatkan kekuatan sesuai dengan profesi masing-masing penduduk
kampung
b. Meningkatkan nilai-nilai kegotong-royongan dalam kehidupan masyarakat
kampung
c. Meningkatkan nilai-nilai kemandirian
d. Meningkatkan keswadayaan untuk eningkatkan pembangunan kampung
e. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan
f. Meningkatkan nilai-nilai pemerataan pembangunan
B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
1. Asal Usul Kampung
Kampung Saefen Empat Dua berasal dari kata Saefen yang merupakan
bahasa suku Skanto. Makna dari kata “Saefen” itu sendiri merupakan nama dari
alam yaitu sebuah sungai. Sungai “Saefen” dulunya menurut ondo sekitar
merupakan tempat para perembuatan dan laki-laki berias bila ada acara-acara
besar dan perang. Sedangkan arti dari kata Saefe adalah “wanita yang lagi
bersolek”. Empat Dua pada nama “Saefen Empat dua” merupakan symbol dari
pemekaran dari arso IV (Arsopura) yang terbagi menjadi dua kampung.
Lokasi pemukiman Kampung Saefen Empat Dua yang berdiri sejak tahun
2014 berasal dari kerelaan Tuan Tanah (Ondo afi Marga Waskai) yang ingin
mengembangkan pertanahannya menjadi suatu kampung pemukiman. Ynag mana

19 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


niat beliau utarakan dan diprakarsai oleh seorang operator sensor yang bernama
Bapak. Sainuddin, yang pada saat itu bekerja dilokasi tersebut. Kemudian
akhirnya kampung ini bisa dibentuk dan dijadikan kampung pemekaran
pemekaran yang kedaulatan Definitif Yang Disahkan Oleh Pemerintah Distrik dan
Kabupaten.
Jumlah Jumlah
No Tanggal/bln/thn Daerah asal ket
kk jiwa
1 20 september 2015 Sulawesi selatan 32 80
2 12 januari 2016 Sulawesi selatan 15 42
3 26 juni 2017 Sulawesi selatan 30 74
4 30 september 2017 Sulawesi selatan 16 48
5 1 januari 2018 Sulawesi selatan 35 149
6 1 januari 2019 Sulawesi selatan
Jumlah 128 393
Sumber : Profil kampung Saefen Empat Dua 2019
2. Sejarah Pemerintahan Kampung
Sebagai lokasi unit pemukiman sejak 2014, maka pada tahun 2015 di awali
perjalanan pemerintahan kamupung pemekaran yang diuji coba dengan jabatan
Kepala Kampung adaah Pjs. Kepala desa. Pad tahun 2016 menjadi pemerintahan
Definitif, dimana kepala kampung dipilih langsung oleh masyarakat. Adapun
nama-nama yang menjabat menjadi kepala kampung sejak berjalannya
pemerintahan Kampung Saefen Empat Dua sebagai berikut:
No Nama Jabatan Tahun Keterangan
1 MANSYUR Pjs. Kepala Desa 2015 s/d 2016
2 NANSU.N Kepala Desa 2016 s/d 2021
Sumber : Profil kampung Saefen Empat Dua 2019
3. Sejarah Pembangunan Kampung
Sejak tahun 2015, pembangunan perumahan warga dan fasilitas
pemerintahan kampung diantaranya sebagai berikut:
No Uraian Jumlah Tahun Keterangan
1 Masjid 1 unit 2015
2 PAUD 1 unit 2016
3 Kesenian 2 kelompok 2017
4 Perumahan warga 55 unit 2017
5 Lapangan sepak bola 1 unit 2016
6 Gudang alat pertanian 1 unit 2017
7 Posyandu 1 unit 2016
8 Temat selipan padi 1 unit 2018
9 Kantor kampung 1 unit 2017
10 Balai kampung 1 unit 2015
11 Kantor bamuskam dan 1 unit 2018

20 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


lembaga kampung
12 MCK umum 2 unit 2016
13 Jembatan beton 2019
14 Rumah sehat 2 unit 2019
Sumber : Profil kampung Saefen Empat Dua 2019

4. Kondisi Geografis
a) Jarak, Ketinggian , Jumlah dan Batas Wilayah
No Uraian KET
1 Jarak dari kampung ke ibu kota diatrik : + 10 km
2 Jarak dari kampung ke ibu kota kabupaten : + 35 km
Ketinggian diatas permkaan air laut (rata-rata) : 200
3
m/yards
Jumlah dusun/RW/RT
a. Dusun :
4
b. RW/RK : 2
c. RT :6
Batas wilayah :
 utara : Kabupaten Jayapura
5  selatan : Kampung Gudang Garam
 barat : Kabupaten Jayapura
 timur : Kampung Arsopura
6 Klasifikasi kampung : Swadaya
Sumber : Profil kampung Saefen Empat Dua 2019
b) Luas Wilayah Kampung Saefen Empat Dua
No Uraian Jumlah Ket
1 Luas (Ha) 600
2 Rasio terhadap Total -
Sumber : Profil kampung Saefen Empat Dua 2019
c) Luas Lahan sawah dan Bukan sawah
No Uraian Jumlah Ket
1 Lahan Swah -
2 Lahan bukan Sawah 200
Sumber : Profil kampung Saefen Empat Dua 2019
d) Luas Lahan Sawah dan Tanah Kering
No Uraian Jumlah Ket
1 Lahan Swah -
2 Lahan bukan Sawah 300
Sumber : Profil kampung Saefen Empat Dua 2019
e) Luas Lahan Bukan sawah menurut penggunaannya
No Uraian Jumlah Ket
1 Lahan Pertanian
a. Perkebunan 100
b. Tegal Diusahakan -

21 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


c. Tegal Yang Tidak Diusahakan -
2 Hutan 67
3 Pemukiman industry dan pertokoan
Sumber : Profil kampung Saefen Empat Dua 2019

5. Pemerintahan Kampung
a) Jumlah RW dan RT
No Uraian Jumlah Ket
1 RW 2
2 RT 6

b) Susunan Aparat Kampung


No Uraian Jumlah Ket
1 NANSU.N (Kepala Kampung 1
2 FITRI,S.pd (Sekertaris Kampung) 1
3 ASMAN (Kaur Pemerintahan) 1
4 ABDUL MAJID (Kaur Pembangunan) 1
5 MONALISA IDRIS (Kaur Keuangan) 1
6 SALMON YABOISEMBUT (Kaur umum) 1
7 Personal Linmas/Hansip 1
8 BABINKAMTIBMAS 1
9 BABINSA/BABINKAMNKANTIBMAS 1

6. Kependudukan dan Ketenagakerjaan


a) Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
No Uraian Jumlah Ket
1 Luas Wilayah (km2) 60
2 Penduduk 528
3 Kepadatan penduduk/luas wilayah 65,5

b) Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Menurut jenis kelamin


No Uraian Jumlah Ket
1 Rumah tangga 96
2 Penduduk
Laki-laki 301
Perempuan 227

c) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Seks Rasio


No Uraian Jumlah Ket
1 Penduduk
Laki-laki 301
Perempuan 227

22 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


Total 528
Seks rasio

d) Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga


No Uraian Jumlah Ket
1 Penduduk 528
2 Rumah tangga
3 Penduduk per rumah tangga

e) Jumah Rumah Tangga Menurut Sektor Ekonomi Berdasaran Pekerjaan


Utama
No Uraian Jumlah Ket
1 Pertanian 126
2 Perdagangan -
3 Industry rumah tangga 6
4 Jasa -

f) Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin


No Uraian Jumlah Ket
1 WARGA ASING
Laki-laki -
Perempuan -
2 WARGA NEGARA INDONESIA
Laki-laki 301
Perempuan 227

g) Jumlah Kelahiran dan Kematian Menurut Jenis Kelamin


No Uraian Jumlah Ket
1 KELAHIRAN
Laki-laki -
Perempuan -
2 KEMATIAN
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH

7. Pendidikan
a) Jumlah TK dan SD
No Uraian Jumlah Ket
1 TK
Negeri 1
Swasta -
2 SD
Negeri -
Swasta -
Jumlah 1

23 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


b) Jumlah Guru dan Murid TK
No Uraian Jumlah Ket
1 Sekolah 1
2 Guru 1
3 Guru honorer 3
4 Murid
Play group 2
Kelompok A 8
Kelompok B 12

c) Jumlah Guru dan Murid SD


No Uraian Jumlah Ket
1 Sekolah -
2 Ruang kelas -
3 Guru -
4 Guru honorer -
5 Murid -

8. Kesehatan
a) Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu
No Uraian Jumlah Ket
1 Puskesmas -
2 Puskesmas Pembantu -
3 Posyandu 1

b) Jumlah Tenaga Kesehatan


No Uraian Jumlah Ket
1 Dokter -
2 Perawat -
3 Bidan -
4 Mantra -
5 Lainnya -

9. Keagamaan
a) Jumlah Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama
No Uraian Jumlah Ket
1 Islam 412
2 Kristen protestan 116
3 Katolik -
4 Hindu -
5 Budha -

b) Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Golongan Ibadah


No Uraian Jumlah Ket
1 Masjid 1
2 Mushollah -
3 Gereja Kristen protestan -

24 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


4 Gereja katolik -
5 Pura -
6 Vihara -

c) Jumlah Rohaniawan Menurut Golongan Agama


No Uraian Jumlah Ket
1 Islam 5
2 Kristen protestan 1
3 Katolik 2
4 Hindu
5 Budha

10. Pertanian, Perkebunan dan Perternakan


a) Luas Tanam dan Produksi Kakao
No Uraian Jumlah Ket
1 Luas areal (Ha) 5
2 Produksi (kw) -
3 Rata-rata produksi (kw/ha) -
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019

b) Luas Taman dan Produksi Palawija


No Uraian Jumlah Ket
1 Luas areal (Ha) 200
2 Produksi (kw) 110
3 Rata-rata produksi (kw/ha) 0,225
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019

c) Luas Tanam dan Produksi Hortikultural


No Uraian Jumlah Ket
1 Luas areal (Ha) 5
2 Produksi (kw) 162,2
3 Rata-rata produksi (kw/ha) 0,45
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019

d) Populasi Ternak Menurut Jenis


No Uraian Jumlah Ket
1 SAPI
Jantan 22
Betina 56
2 KAMBING
Jantan 2
Betina 6
3 BABI
Jantan
Betina
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019

25 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


e) Populasi Unggas Menurut Jenis
No Uraian Jumlah Ket
1 AYAM
Jantan 33
Betina 42
2 ITIK
Jantan 3
Betina 5
3 MENTOK
Jantan
Betina
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019

11. Transportasi dan Telekomunikasi


a) Jumlah Sarana Angkutan Umum Roda Empat
No Uraian Jumlah Ket
JENIS ANGKUTAN
1 Bus -
2 Taxi/angkutan desa -
3 Truk 7
Jumlah 7
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019

b) Jumlah Sarana Angkutan Roda Dua


No Uraian Jumlah Ket
JENIS ANGKUTAN
1 Sepeda 40
2 Sepeda motor 120
Jumlah 160
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019

c) Jumlah Kendaraan Roda Empat Berdasarkan Kepemilikan


No Uraian Jumlah Ket
JENIS KEPEMILIKAN MOBIL
1 Dinas -
2 Pribadi 2
Jumlah 2
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019

d) Jumlah Sarana Komunikasi


No Uraian Jumlah Ket
1 Kantor pos pembantu -
2 Radio SSB -
3 Pesawat:
TV 40
Handphone 287
Jumlah 327

26 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


e) Jumlah Transmiter Handphone
No Uraian Jumlah Ket
1 Telkomsel 1
2 Indosat
3 XL
Jumlah 1
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019

12. Perdagangan dan Harga


a) Jumlah Unit Usaha Jasa
No Uraian Jumlah Ket
1 Bengkel motor/mobil -
2 Bengkel alat elektronik -
3 Photo copy -
4 Persewaan alat pesta -
Jumlah -
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019
b) Harga Eceran Bahan Bakar Minyak
No Uraian Harga Ket
1 Bensin
Murni 10.000
Campur 12.000
2 Solar -
3 Minyak tanah 7.000
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019

13. Listrik
a) Jumlah Rumah Tangga Penggunaan Listrik dari PLN dan Bukan PLN
No Uraian Jumlah Ket
1 Listrik PLN 65
2 Listrik bukan PLN -
Jumlah 65
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019

14. Sosial dan Budaya


a) Jumlah Organisasi Masyarakat
No Uraian Jumlah Ket
1 Ormas 1
Jumlah 1
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019
b) Jumlah Organisasi Pemuda
No Uraian Jumlah Ket
1 Karang Taruna 1
Jumlah 1
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019

27 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


c) Jumlah Organisasi Perempuan
No Uraian Jumlah Ket
1 Organisasi Perempuan 1
2 Majelis Taklim 2
Jumlah 3
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019
d) Jumlah Kesenian Kampung
No Uraian Jumlah Ket
1 Tarian adat
2 Band
3 Rebana 2
4 Qasidah 2
Jumlah 4
Sumber :Data Kampung Saefen Empat Dua 2019

C. Kebijakan Pendapatan Desa


Demi tercapai tujuan rencana kegiatan pembangunan kampung, maka
pemerintah kampung menggali potensi kampung untuk meningkatkan pendapatan asli
kampung dengan membuat peraturan kampung.
D. Kebijakan Belanja Desa
Prioritas Belanja kampung untuk pembangunan diutamakan pada infrastruktur
pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan yang mendorong meningkatkan
perekonomian dan kualitas hidup masyarakat kampung Saefen Empat Dua.
E. Kebijakan Pembiayaan Desa
Dalam melaksanakan kebijakan pembiayaan desa, disesuaikan dengan
keperluan program yang sifat penting sesuai dengan anggaran yang ada pada
pembiayaan desa.

28 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


BAB V
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pada RKP Kampung Tahun 2019


Sesuai pasal 41 Permendagri tahun 2014 tentang pedoman pembangunan
kampung, dijelaskan bahwa rancangan RKPK memuat rencana penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat kampung.
1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kampung Tahun Sebelumnya
Tim penyusun RKP Kampung kembali Realisasi pelaksanaan program dan
realisasi penggunaan anggaran tahun 2019. Untuk kampung aefen Empat Dua ada
beberapa kegiatan yang tidak terealisasi antara lain:
a) Kegiatan yag tidak terealisasi di tahun 2019
b) Kegiatan yang terealisasi adalah
 Bidang penyelenggaraan pemeritahan yaitu
1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung dan perangkat
2) Operasional perkantoran
3) Tunjangan bamuskam
4) Operasional bamuskam
5) Insentif non perangkat kampung
6) Penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan dan pelaksanaan
pembangunan
7) Musyawarah kampung dan penyusunan RKPK dan APBK tahun 2019
 Bidang pelaksanaan Pembangunan Kampung yaitu:
1) Sub Bidang Pendidikan
1. Honor Guru PAUD
2. Insentif guru keagamaan
3. Operasional PAUD
4. Bantuan beasiswa
5. Bantuan untuk TPQ
2) Sub bidang kesehatan
1. Insentif kader-kader
2. Bantuan pelatihan kader malaria

29 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


3. Bantuan PMT bayi dan balita
4. Bantuan untuk kelas ibu hamil
5. Bantuan rujukan rumah sakit
3) Sub bidang pekerjaan umum
1. Pembuatan gotong-royong
2. Jembatan Beton
3. Jembatan beton lahan produksi
4. Pembuatan Badan Jalan lahan Produksi
4) Sub bidang kawasan pemukiman
1. Pembuatan rumah sehat 2 unit
 Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kampung
1) Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
1. Pembuatan Pos Ronda
2. FKPM
2) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan
1. Pembinaan group kesenian marawis dan rebana
2. Bantuan majelis taklim
3) Sub bidang kepemudaan dan olah raga
1. Bantuan karang taruna
4) Sub bidang kelembagaan kemasyarakatan
1. Bantuan untuk PKK
2. Pembinaan peningkatan tupoksi pengurus PKK
3. Insentif pengurus PKK
 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
1) Sub bidang kelautan dan perikanan
1. Pemberdayaan Ikan lele
2) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur kampung
1. Peningkatan kapasitas aparatur kampung (SISKEUDES)
2. Pembinaan TUPOKSI BAMUSKAM
3. studi banding aparatur
4. Insentif pokja
3) Sub bidang pemberdayaan perempuan
1. Simpan pinjam perempuan

30 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


Hasil kegiatan RKPK 2019 sudah berjalan maksimal karena adanya
pendampingan dari pendamping desa maupun Distrik sehingga pelaksanaan terkontrol
dan sesuai dengan target.
Peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah kampung sangat diperlukan
untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan di kampug dan laporan
pertanggung jawaban berjalan dengan baik dan tepat waktu.
2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
Dalam melaksanakan identifikasi masalah untuk penyususnan program
pembangunan yang dituangkan kerencana kerja pembangunan kampung (RKP-
Kampung) berdasarkan RPJM Desa.
3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
a) Bencana Alam
Kejadian bencana alam yang terjadi di kampung Saefen Empat Dua
adalah banjir, disebkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dan tidak
mampunya darinase yang ada. Dengan kejadian ini pemerintah kampung
melakukan tindakan tanggap darurat untuk mengurangi kerugian pada warga.
b) Krisis Ekonomi
Masyarakat Kampung Saefen Empat Dua penduduknya mayoritas petani
sehingga harapan dan tumpahan kesejahteraan masyarakat melalui hasil
pertanian. Mengingat cuaca yang tidak menentu serta ada serangan hama pada
tanaman pertanian, mempengaruhi hasil panen pertanian. Hasil panen yang
menurun dikarenakan hama akan mengalami gagal panen, untuk menyikapi
ini pemeritah kampung melakukan tindakan. Tindakan tersebut dengan
melaksanakan program kegiatan dengan tujuan mengatasi masalah tersebut.
4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Daerah
a) Prioritas rogram kegiatan dan anggaran desa yang ada dikelola oleh kampung
yang merupakan kewenangan local berskala kampung.
Untuk tahun anggaran 2020 kampung Saefen Empat Dua telah melakukan
penyusunan program pembangunan kampung. Berdasarkan Permendagri 114
Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa biayai dan dikelola
langsung oleh kampung. Sedangkan prioritas program kegatan ditentukan dan
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.
b) Prioritas Program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja
sama antar desa dan pihak ke tiga

31 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


Ditahun 2020 ini di kamoung Saefen Empat Dua ada beberapa program
kegiatan yang dikelola bersama pihak ketiga yaitu dari PANGSIMAS dalam
kegiatan pengadaan air bersih.
c) Rencana, Program dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai
kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah (kabupaten/kota).
Untuk prioritas program yang didanai oleh keuangan APBD provinsi dalam
hal ini dana prospek. Untuk Tahun ini tidak ada dikarenakan untuk persiapan
PON yang akan dilaksanakan di Papua.

32 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


BAB VI
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2020


1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
Dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa,
pemerintah kampung Saefen Empat Dua dalam menyusun program pembangunan
kamoung sesuai dengan asal usul kampung.
2. Berdasarkan kewenangan Lokal Skala Desa
Pemerintah kampung Saefen Empat Dua, dalam menyusun dan melaksanakan
program dan kegiatan pembangunan berdasarkan pembangunan skala desa, sesuai
dengan usulan masyarakat.
B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2020
Dalam prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2020 di
Kampung Saefen Empat Dua, sebagai berikut:
1. Peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk memenuhi tupoksi masing-masing baik
aparatur pemerintahan, bamuskam, kader, pengurus PKK
2. Pembuatan Badan jalan dan jembatan lahan produksi
3. pembuatan rumah sehat
4. pembinaan grup kesenian dan majelis taklim
5. bantuan beasiswa.
C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang/Sektor
Dalam rancangan RKP Kampung juga berisi prioritas program dan kegiatan yang
rencananya akan didanai dari berbagai sumber yaitu:
1. Pagu indikatif kampung
2. Pendapatan asli kampung
3. Swadaya masyarakat kampung
4. Bantuan keuangan pihak ketiga
5. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah
kabupaten/kota
Untuk kampung Saefen Empat Dua pendapatan tahun anggaran 2019 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

33 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


No Sumber Jumlah (Rp)
1 Pagu indikatif kampung
 DD Rp. 864.307.967
 ADD Rp. 624.461.000
 Bagi hasil PD/RD Rp. 0
2 Pendapatan asli kampung Rp. 0
3 Bantuan keuangan APBD provinsi Rp. 94.745.000
4 Bantuan keuangan APBD kota Rp. 0
5 Swadaya masyarakat kampung Rp. 0

Untuk penyusunan rancangan RKP Kampung Saefen Empat Dua berpedoman kepada:
1. Hasil kesepakatan musyawarah kampung
2. Pagu indikatif kampung
3. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kota
4. Jaring/aspirasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
5. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJMKam
6. Hasil kesepakatan kerja sama antar desa
7. Hasil kesepakatan kerjasama kampung dengan pihak ketiga
Tim penyususn RKP Kampung mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan
pembangunan kampugn untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana
tercantum dalam RKPJM Kampung. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim
program penyusun RKPK dalam menyusun RKP Kampung. Dalam menentukan
prioritas program dan kegiatan, ditentukan dan dirumuskan berdasarkan penilaian
terhadap kebutuhan masyarakat kampung yang meliputi:
1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kampung
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya local tersebut
4. Pengembangan ekonomi pertanian umum berskala produktif
5. Teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
6. Pemberdayaan sumber daya alam
7. Pelestarian adat istiadat dan social budaya

34 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


8. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Kampung
berdasarkan kebutuhan masyarakat kampung
9. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Untuk lebih jelasnya program kerja Kampung Saefen Empat Dua per bidang
dapat dilihat pada draf RKPK (Lampitan matriks RKPK)
Setelah renana RKPK dituangkan dalam format rancangan RKP Kampung dan
dilampiri dengan rencana kegiatan dan Rencana anggaran Biaya (RAB), maka akan
dilanjutkan dengan pembahasan pengelolaan keuangan desa (APBKam). Selanjutnya
masing-masing kegiatan akan dilengkapi dengan proposal teknis kegiatan secara
rencana kegiatan dan telah diverivikasi oleh tim verifikasi.
Proses terakhir dari penyusunan RKP adalah penyelenggaraan musyawarah
perencanaan pembangunan kampung yang dilakukan oleh kepala kampung untuk
membahas dan menyepakati RKPK. Musyawarah diikuti pemerintah kampung,
Bamuskam, dan masyarakat. Masyarakat terdiri dari berbagai tokoh seperti tokoh
adat, agama, masyarakat, pendidikan, berbagai perwakilan kelompok profesi seperti
tani,nelayan, pengrajin,kelompok perempuan, pemerhati dan perlindungan anak, serta
perwakilan kelompok masyarakat miskin.
Setelah hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung
dituangkan dalam berita acara, maka jika ada perubahan RKP Kampung maka tim
penyusun akan segera melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPK dan sterusnya
rancanagan RKPK akan menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentag RKPK
yang akan dibahas dan disepakati oleh Kepala Kampung dan Bamuskam dan akan
ditetapkan menjadi peraturan Kampung tentang RKPK.

35 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kampung pada dasarnya


ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat
kampung saling bekerja sama membangun kampung Saefen Empat Dua. Keberhasilan
pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan
sampai pada monitoring evaluasiakan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di
Kampung Saefen Empat Dua. Sebaliknya permasalahan dan ketidak percayaan satu sama
lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat
tidak memadahi.
Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan
berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala
Kampung Saefen Empat Dua menuju kemandirian Kmapung. Selain itu dengan akurasi
kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Kampung, maka diharapkan dalam
proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

36 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


LAMPIRAN
PAGU INDIKATIF DESA
KAMPUNG : SAEFEN EMPAT DUA
DISTRIK : SKANTO
KABUPATEN : KEEROM
PROVINSI : PAPUA
Sumber dana indikatif
Dana bagian
Indikatif Bantuan keuangan
No Lokasi Volume Sasaran/manfaat Dana desa Alokasi dana dari hasil
program/kegiatan desa (APBD)
(APBN) desa pajak dan
Provinsi/PROSPEK
retribusi

I Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung


Meningkatkan
Penghasilan tetap kepala Kampung Saefen kesejahteraan
1 6 org/thn
kampung dan aparat Empat Dua kepala kampung &
aparatur kampung
Meningkatkan
Tunjangan kepala kampung Kampung Saefen kesejahteraan
2 6 org/thn
dan aparat Empat Dua kepala kampung &
aparatur kampung
Meningkatkan
Kampung Saefen
3 Tunjangan bamuskam 5 org/thn kesejahteraan
Empat Dua
bamuskam
Insentif non perangkat Kampung Saefen
4 30 org/thn
kampung Empat Dua
Kampung Saefen
5 Operasional perkantoran 1 TA
Empat Dua
6 Operasional bamuskam
7
8

37 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


9

II Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung


a Pemenuhan Kebutuhan Dasar

b Sarana Prasaran Desa

C Pengembangan Potrensi Ekonomi Lokal

d Pemenuhan SDA dan Lingkungan Berkelanjutan

III Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Saefen Empat Dua, Tanggal Januari 2020


Mengetahui: Disusun Oleh:
Kepala Kampung Tim Penyusun RKP Kampung

NANSU.N FITRI, S.pd

38 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA)
TAHUN 2020
NAMA : SAEFEN EMPAT DUA
DISTRIK : SKANTO
KOTA : KEEROM
PROVINSI : PAPUA
Biaya dan sumber
Pola pelaksanaan
pembiayaan
Rencana
Indikatif program/ Sasaran/ Waktu Kerja Kerja
No Lokasi Volume pelaksanaan
kegiatan desa manfaat pelaksanaan sama sama
Jmlh (Rp) sumber Swakelola kegiatan
antar pihak
desa ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
Penghasilan tetap kepala
1
kampung dan perangkat
Tunjangan kepala
2
kampung dan perangkat
3 Tunjangan bamuskam
Insentif non perangkat
4
kampung
5 Operasional perkantoran
6 Operasional bamuskam

II Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung


a Pemenuhan Kebutuhan Dasar

b Sarana Prasarana Desa

39 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


III Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Saefen Empat Dua, Tanggal Januari 2020


Mengetahui: Disusun Oleh:
Kepala Kampung Tim Penyusun RKP Kampung

NANSU.N FITRI, S.pd

40 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


RENCANA PROGRAM KEGIATAN
PEMBANGUNAN KAMPUNG
TAHUN 2020

A. ALOKASI DANA DESA (ADD) Rp.


Biaya
No Uraian kegiatan Sumber dana jumlah
anggaran
1 Penghasilan tetap kepala kampung
dan perangkat
2 Tunjangan kepala kampung dan
perangkat
3 Tunjangan bamuskam
4 Insentif non perangkat kampung
5
6
7

B. DANA DESA (DD) Rp.


Biaya
No Uraian kegiatan Sumber dana jumlah
anggaran
1 Penghasilan tetap kepala kampung
dan perangkat
2 Tunjangan kepala kampung dan
perangkat
3 Tunjangan bamuskam
4 Insentif non perangkat kampung
5
6
7

41 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


Lampiran peraturan Kampung Saefen Empat Dua
Nomor : 01
Tahun : 2020
Tentang : Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG


PEMERINTAH KAMPUNG SAEFEN EMPAT DUA
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE ANGGARAN
URAIAN KETERANGAN
REKENING (Rp)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Kampung
Hasil Usaha Kampung
Hasil pengelolaan pasar kampung
hasil pengelolaan pasar hewan
Hasil pelelangan ikan yang dikelola kampung

Hasil Aset Kampung


Pendapatan sewa tanah asset kampung
Pendapatan sewa gedung milik kampung

Swadaya, partisipasi dan gotong royong


Hasil swadaya
Hasil gotong-royong
Hasil partisipasi lainnya

lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah


Pungutan kampung
Hasil penjualan asset kampung selain tanah yang tidak
dipisahkan
Hasil pelepasan tanah kampung tahun berjalan
Bunga simpanan Uang di Bank (Bunga Bank)
Tuntutan Ganti kerugian (TGK)
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
Pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
Lain-lain pendapatan kampung yang sah lainnya

Pendapatan Transfer
Dana Kampung
Bagian dari hasil pajak & distribusi daerah kabupaten
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan Provinsi
PROSPEK
Bantuan keuangan Kabupaten/Kota

Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah terdiri


dari:
Pendapatan hasil hibah dan sumbangan pihak ketiga
Pendapatan hibah dari pemerintah pusat

42 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


Pendapatan hibah dari pemerintah provinsi
Pendapatan hibah dari pemerintah kabupaten/kota
Pendapatan hibah dari organisasi/lembaga swasta
Pendapatan hibah dari kelompok
masyarakat/perorangan
Pendapatan hibah dari perusahaan di Kampung
Pendapatan sumbangan dari pihak ketiga lainnya

Lain-lain pendapatan kampung yang sah


Lain-lain pendapatan kampung yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH


KAMPUNG
Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan
tetap, tunjangan
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan
kepala kampung
Penghasilan tetap kepala kampung
(@Rp. 3.200.000 x 1 x 12)
Tunjangan kepala kampung (@Rp. 500.000 x 1 x 12)

Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan


perangkat kampung
Penghasilan aparat kampung
Penghasilan tetap sekretaris kampung
(@2.560.000 x 1 x 12)
Penghasilan tetap aparat kampung
(@ Rp. 2.080.000 x 4 x 12)

Tunjangan aparat kampung


Tunjangan sekretaris kampung
(@ Rp. 300.000 x 1 x 12)
Tunjangan aparat kampung (@ Rp.200.000 x 4 x 12)

Peyediaan jaminan social bagi kepala kampung


dan aparat
Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa
(@ Rp.259.680 x 1 x 12)
Jaminan BPJS ketenagakerjaan sekretaris desa
(@ Rp.236.544 x 1 x 12)
Jaminan BPJS ketenagakerjaan perangkat desa
(@Rp.192.192 x 4 x 12)

Penyediaan operasional pemerintah kampung


Alat tulis kantor
Konsumsi
Alat dan bahan kebersihan
Perjalanan dinas
Pemeliharaan
Air dan listrik
Pakaian dan atribut

Penyediaan tunjangan bamuskam


Tunjangan kedudukan ketua bamuskam

43 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


(@Rp.2.080.000 x 1 x 12)
Tunjangan kedudukan wakil bamuskam
(@Rp.1.760.000 x 1 x 12)
Tunjangan kedudukan sekretaris bamuskam
(@Rp. 1.440.000 x 1 x 12)
Tunjangan kedudukan anggota bamuskam
(@Rp. 1.280.000 x 2 x 12)

Penyediaan Operasional Bamuskam


Alat tulis kantor
Penggandaan
Makan minum rapat

Penyediaan insentif/Operasional RT/RW


Insentif ketua RW (@ Rp. 250.000 x 2 x 12)
Insentif ketua RT (@Rp.250.000 x 6 x 12)

Lain-lain Bidang penyelenggaraan belanja


penghasilan tetap
Insentif tokoh agama (@Rp. 250.000 x 2 x 12)
Insentif tokoh adat (@Rp.250.000 x 2 x 12)
Insentif tokoh pemuda (@Rp.250.000 x 1 x 12)
Insentif Tokoh perempuan (@Rp.250.000 x 1 x 12)
Insentif linmas (@Rp. 200.000 x 2 x 12)

Sub bidang sarana dan prasarana pemerintah


kampung
Penyediaan sarana (asset tetap)
perkantoran/pemerintahan

Sub bidang administrasi kependudukan,


pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah
kampung

Sub bidang tata praja pemerintah, perencanaan,


keuangan dan pelaporan
Penyelenggaraan musyawarah perencanaaan
kampung/pembahasan APBDes (musdes,
musrenbangdes/pra-musrenbangdes, dll., bersifat
regular)
Penyususnan dokumen peencanaan kampung
(RPJMDes/RKPDes dll)
Penyusunan keuangan kampung (APBDes/APBDes
perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
Penyusunan pelaporan kepala
kampung/penyelenggaraan pemerintahan kampung
(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa
jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran,
informasi kepada masyarakat)
Pengembangan system informasi kampung
Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan,
perencanaan, keuangan dan pelaporan*

Sub bidang pertanahan


Sertifikat tanah kas desa
Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah,
pemberian registrasi agenda pertanahan)

44 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


Fasilisitas sertifikat tanah untuk masyarakat miskin
Mediasi konflik pertanahan
Penyuluhan pertanahan
Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)
Penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah
desa
Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN


KAMPUNG
Sub bidang Pendidikan
Honor guru PAUD
Insentif guru keagamaan
Operasional PAUD
Beasiswa
Bantuan untuk TPQ

Sub bidang kesehatan


Insentif kader-kader
Bantuan pelatihan kader malaria
Bantuan PMT bayi dan balita
Bantuan untuk kelas ibu hamil
Bantuan rujukan rumah sakit

Sub bidang pekerjaan umum

Sub bidang penataan ruang

Sub bidang kawasan pemukiman

Sub bidang lingkungan hidup

Sub bidang perhubungan

Sub bidang komunikasi dan informasi

Sub bidang energi dan sumber daya mineral

Sub bidang pariwisata

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN


KAMPUNG
Sub bidang ketentraman, ketertiban dan
perlindungan masyarakat

Sub bidang kebudayaan dan keagamaaan

45 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


Sub bidang kepemudaan dan olahraga
Bantuan karang taruna

Sub bidang kelembagaan masyarakat


Bantuan untuk PKK
Insentif pengurus PKK

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


KAMPUNG
Sub bidang kelautan dan perikanan

Sub bidang pertanian dan perternakan

Sub bidang peningkatan kapasitas aparat kampung


Peningkatan kapasitas aparatur kampung
(SISKEUDES)
Insentif Pokja

Sub bidang pemberdayaan perempuan


Simpan pinjam perempuan

Sub bidang perindungan anak dan keluarga

Sub bidang Usaha Mikro kecil dan menengah

Sub bidang dukungan penanaman modal

Sub bidang perdagangan dan industri

Bidang tak terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFIST

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
SILPA
Bungan Bank
Pencairan dana cadangan
Hasil kekayaan kampung yang dipisahkan
JUMALAH

Saefen Empat Dua, 2019


DISETUJUI OLEH
Kepala Kampung Saefen Empat Dua

NANSU.N

46 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Kampung di Kampung Saefen Empat Dua
kecamatan Skanto kabupaten/kota Keerom provinsi Papua pada:
Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat : Ruang Rapat Kantor Kampung

Telah diadakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung yang dihadiri oleh kepala
kampung, unsure perangkat kampung, Bamuskam, wakil-wakil kelmpok masyarakat,
sebagaimn daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung ini diserta
bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:
A. Materi
Laporan pertanggung jawaban keuangan Tahun 2019 dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan
Kampung dan musyawarah Daftar Perencanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2020
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyawarah : Fitri, S.pd dari sekertaris kampung
Notulen : Asman dari kaur pemerintahan
Narasumber : 1. Nansu.N dari kepala kampung
2. Demianus Ulop dari Bamuskam
3. Monalisa Idris dari kaur keuangan
Telah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
perencanaan pembangunan kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan kampung dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM Kampung yaitu:
1. memprioritaskan program kerja infrastruktur (sarana prasarana)
2. pelaksanaan program pelatihan guna peningkatan kapasitas aparatur, Bamuskam, PKK
dan kader kesehatan
3. melanjutkan daftar usulan RKPK Tahun 2019 yang belum sempat terlaksana

47 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Saefen Empat Dua,


Ketua Bamuskam Kepala Kampung

(DEMIANUS ULOP) (NANSU.N)

Wakil Kelompok Masyarakat

()

48 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP KAMPUNG
MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

Terkait dengan penyusunan RKP Kampung di Kampung Saefen Empat Dua Distrik Skanto
Kabupaten Keerom Provinsi Papua pada:

Hari/tanggal :
Jam :
Tempat : Ruang Rapat Kantor Kampung

Telah diadakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung yang dihadiri oleh kepala
kampung, unsure perangkat kampung, Bamuskam, wakil-wakil kelmpok masyarakat,
sebagaimn daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung ini diserta
bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:
A. Materi
1. Penyusunan Pagu Indikatif Desa/Kampung
2. Penyusunan Rancangan RKP Kampung (R-RKPK) 2020
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyawarah : Nansu.N dari kepala kampung
Notulen : Fitri. S.pd dari sekertaris kampung

Narasumber : 1. Nansu.N Kepala Kampung


2. Demianus Ulop Bamuskam
3. Fitri, S.pd Sekertaris
4. Monalisa Idris Bendahara

Telah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah


kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP kampung yaitu:
1. Pagu Indikatif Desa/Kampung
2. Rancangan RKP Kampung (R-RKPK) Tahun 2020

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
Saefen Empat Dua,
Ketua Bamuskam Kepala Kampung

(DEMIANUS ULOP) (NANSU.N)

Wakil Kelompok Masyarakat

()

49 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020


50 | Rencana Kerja Pemerintah Kampung Saefen Empat Dua Tahun 2020