Anda di halaman 1dari 20

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

Page | 0
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N
1.0 Memahami Pengaturcaraan1.1 Menyatakan kegunaan atur cara komputer dalam perkakasan harian. E M K :
1  Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja dalam satu alatan digital - Kreativiti dan Inovasi

K R E A T I V I T I :
- Menjana idea
2  Menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau tugasan
NILAI MURNI:
- D i s i p l i n
3  Menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan- S i s t e m a t i k
KEMAHIRAN ABAD 21:
- Maklumat dan komunikasi
MINGGU 1@2 4  Memilih atur cara lengkap untuk membolehkan peralatan digital melaksanakan sesuatu tugasan.
R P H 1 AKTIVITI PAK21:
- Pembentangan
5  Memberi justifikasi terhadap atur caratambahan yang dicadangkan. - P e t a i - t h i n k
K B A T :
- Mengaplikasi

B B B
 Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu sesuatu peralatan digital sedia ada -
6 C a r t a
- Contoh alatan digital

P E N I L A I A N
- Soalan (lisan atau bertulis)

Page | 1
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N
1.0 Memahami Pengaturcaraan1.2 Membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam atur cara komputer. E M K :
1  Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja dalam satu alatan digital - Kreativiti dan Inovasi

K R E A T I V I T I :
- Menjana idea
2  Menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau tugasan
NILAI MURNI:
- Bekerjasama
3  Menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan- S i s t e m a t i k
KEMAHIRAN ABAD 21:
- Menyelesaikan masalah
MINGGU 3@4 4  Memilih atur cara lengkap untuk membolehkan peralatan digital melaksanakan sesuatu tugasan.
R P H 2 AKTIVITI PAK21:
-Think-pair-share
5  Memberi justifikasi terhadap atur caratambahan yang dicadangkan. - Puzzle it Out (Selesaikan)
K B A T :
- Mengaplikasi

B B B
- Contoh set araha n
6  Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu sesuatu peralatan digital sedia ada
P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

MINGGU & M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N

Page | 2
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N
1.0 Memahami Pengaturcaraan1.3 Membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam kehidupan haria n E M K :
1  Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja dalam satu alatan digital - Kreativiti dan Inovasi

K R E A T I V I T I :
- Menjana idea
2  Menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau tugasan
NILAI MURNI:
- Bekerjasama
3  Menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan- S i s t e m a t i k
KEMAHIRAN ABAD 21:
- Menyelesaikan masalah
MINGGU 5@6 4  Memilih atur cara lengkap untuk membolehkan peralatan digital melaksanakan sesuatu tugasan.
R P H 3
AKTIVITI PAK21:
-Pembentangan , peta I-think
5  Memberi justifikasi terhadap atur caratambahan yang dicadangkan.
K B A T :
- Mengaplikasi

B B B
- Contoh set araha n
6  Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu sesuatu peralatan digital sedia ada
P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N
Page | 3
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
1.0 Memahami Pengaturcaraan1.4 Menulis satu set arahan bagi peralatan digital. E M K :
1  Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja dalam satu alatan digital - Kreativiti dan Inovasi

K R E A T I V I T I :
- Menjana idea
2  Menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau tugasan
NILAI MURNI:
- Bekerjasama
3  Menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan- S i s t e m a t i k
KEMAHIRAN ABAD 21:
MINGGU 7@8 - Menyelesaikan masalah
4  Memilih atur cara lengkap untuk membolehkan peralatan digital melaksanakan sesuatu tugasan.
R P H 4
AKTIVITI PAK21:
- Sumbangsaran, peta I-think
5  Memberi justifikasi terhadap atur caratambahan yang dicadangkan.
K B A T :
- Mengaplikasi

B B B
- Contoh set araha n
6  Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu sesuatu peralatan digital sedia ada
P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N

Page | 4
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
1.0 Memahami Pengaturcaraan E M K :
1  Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja dalam satu alatan digital - Kreativiti dan Inovasi
1.5 Membina arahan-arahan tambahan dalam atur carabagi menambah fungsi sesuatu peralatan digital.
K R E A T I V I T I :
- Menjana idea
2  Menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau tugasan - Menggunakan kaedah yang sesuai

NILAI MURNI:
3  Menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan- D i s i p l i n
- Bekerjasama

MINGGU 9@10 KEMAHIRAN ABAD 21:


4  Memilih atur cara lengkap untuk membolehkan peralatan digital melaksanakan sesuatu tugasan. - Menyelesaikan masalah
R P H 5
AKTIVITI PAK21:
5  Memberi justifikasi terhadap atur caratambahan yang dicadangkan. -Table cloth, Galery walk.
K B A T :
- M e n i l a i

B B B
6  Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu sesuatu peralatan digital sedia ada - Contoh set araha n

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N

Page | 5
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
2.0 Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir 2.1 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir. E M K :
1  Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna simbol dalam carta alir. - Kreativiti dan Inovasi

K R E A T I V I T I :
- Menjana idea
2  Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi. - Berfikir kreatif dan kritis

NILAI MURNI:
3  Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang diberi. - M e n g h o r m a t i
- Bekerjasama

KEMAHIRAN ABAD 21:


4  Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Menyelesaikan masalah
MINGGU 11@12
R P H 6
AKTIVITI PAK21:
5  Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - P r e s e n t a t i o n
K B A T :
- M e n i l a i

B B B
- A l g o r i t m a
6  Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid. - P s e u d o k o d
- C a r t a a l i r

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid
C U T I P E R T E N G A H A N P E N G G A L 1

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N

Page | 6
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
2.0 Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir 2.2 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat, proses, pilihan, aliran) dalam carta alir. E M K :
1  Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna simbol dalam carta alir. - Kreativiti dan Inovasi

K R E A T I V I T I :
- Menjana idea
2  Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi. - Berfikir kreatif dan kritis

NILAI MURNI:
3  Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang diberi. - D i s i p l i n
- Bekerjasama

KEMAHIRAN ABAD 21:


4  Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Menyelesaikan masalah
MINGGU 13@14
R P H 7 AKTIVITI PAK21:
5  Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - P r e s e n t a t i o n
K B A T :
- M e n i l a i

B B B
- A l g o r i t m a
- P s e u d o k o d
6  Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid.
- C a r t a a l i r
- P C

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N

Page | 7
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
2.0 Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir 2.3 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod dan carta alir dalam aktiviti harian. E M K :
1  Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna simbol dalam carta alir. - Kreativiti dan Inovasi

K R E A T I V I T I :
- Menjana idea
2  Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi. - Berfikir kreatif dan kritis

NILAI MURNI:
3  Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang diberi. - D i s i p l i n
- Bekerjasama

KEMAHIRAN ABAD 21:


4  Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Menyelesaikan masalah
MINGGU 15@16
R P H 8 AKTIVITI PAK21:
5  Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - G a l e r y w a l k
K B A T :
- Mengaplikasi

B B B
- A l g o r i t m a
- P s e u d o k o d
6  Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid.
- C a r t a a l i r
- P C

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N

Page | 8
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
2.0 Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir E M K :
2.4 Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi algoritma, pseudokod dan carta alir.
1  Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna simbol dalam carta alir. - Kreativiti dan Inovasi

2.4.1 Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi algoritma. K R E A T I V I T I :
- Menjana idea
2  Menyediakan pseudokod dan carta alir
2.4.2 Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi pseudokod. secara urutan dan pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi. - Berfikir kreatif dan kritis

2.4.3 Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi carta alir. NILAI MURNI:
3  Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang diberi. - D i s i p l i n
2.5 Menulis algoritma berdasarkan situasi secara urutan dan pilihan tunggal. - Bekerjasama

KEMAHIRAN ABAD 21:


4  Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Menyelesaikan masalah
MINGGU 17@18
R P H 9 AKTIVITI PAK21:
5  Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - P r e s e n t a t i o n
K B A T :
- Mengaplikasi

B B B
- A l g o r i t m a
- P s e u d o k o d
6  Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid.
- C a r t a a l i r
- P C

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N

Page | 9
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
2.0 Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir E M K :
2.6 Memisahkan pseudokod kompleks kepada psuedo kod secara urutan dan pseudokod secara pilihan
1  Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna simbol dalam carta alir. - Kreativiti
tunggal. dan Inovasi

K R E A T I V I T I :
- Menjana idea
2  Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi. - Berfikir kreatif dan kritis

NILAI MURNI:
3  Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang diberi. - D i s i p l i n
- Bekerjasama

KEMAHIRAN ABAD 21:


4  Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Menyelesaikan masalah
MINGGU 19@20
R P H 1 0 AKTIVITI PAK21:
5  Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - P r e s e n t a t i o n
K B A T :
- Mengaplikasi

B B B
- A l g o r i t m a
- P s e u d o k o d
6  Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid.
- C a r t a a l i r
- P C

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N

Page | 10
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
2.0 Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir E M K :
1  Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna simbol dalam carta alir. - Kreativiti dan Inovasi
2.7 Menggabungkan carta alir urutan dan carta alir pilihan tunggal secara logik.
K R E A T I V I T I :
. - Menjana idea
2  Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi. - Berfikir kreatif dan kritis

NILAI MURNI:
3  Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang diberi. - D i s i p l i n
- Bekerjasama

MINGGU 21@22 KEMAHIRAN ABAD 21:


4  Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Menyelesaikan masalah
R P H 1 1
AKTIVITI PAK21:
5  Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - G a l e r y w a l k
K B A T :
- Mengaplikasi

B B B
6  Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid. - Algoritma, Pseudokod, Carta alir, PC

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid
C U T I P E R T E N G A H A N T A H U N

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N

Page | 11
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
2.0 Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod Dan Carta Alir E M K :
2.8 Menyediakan algoritma, pseudokod dan carta
1  Mengenal alir dalam
pasti algoritma, menyelesaikan
pseudokod , carta alir dansatu
maknamasalah yang
simbol dalam alir. - Kreativiti dan Inovas i
cartadiberi.
K R E A T I V I T I :
- Menjana idea
2  Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi. - Berfikir kreatif dan kritis
N I L A I M U R N I :
- D i s i p l i n
3  Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang diberi. - B e k e r j a s a m a
KEMAHIRAN ABAD 21:
- Menyelesaikan masalah
MINGGU 23@24 4  Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma.
R P H 1 2 AKTIVITI PAK21:
-Think-pair-share, presentation

5  Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. K B A T :
- Mengaplikasi

B B B
- A l g o r i t m a
- P s e u d o k o d
6  Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid. - C a r t a a l i r
- P C

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

Page | 12
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N
3.0 Mengatur cara dan Menguji 3.1 Mengenal pasti fitur-fitur pada antara muka perisian pengaturcaraan. E M K :
1  Menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur pada antara muka dalam perisian pengaturcaraan. - Kreativiti dan Inovasi

K R E A T I V I T I :
- Menjana idea
2  Menyenaraikan fitur-fitur yang digunakan untuk memasukkan dialog, bunyi, objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian pengaturcaraan. - Berfikir kreatif dan kritis

NILAI MURNI:
3  Memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu serta menggerakkan objek dalam atur cara. - B e r k e y a k i n a n D i r i
- B e r a n i

KEMAHIRAN ABAD 21:


MINGGU 25@26 4  Menterjemahkan algoritma kepada arahan perisian pengaturcaraan dan memasukkan fitur-fitur seperti yang dinyatakan dalam algoritma serta melakukan uji lari atur cara. - Menyelesaikan masalah
R P H 1 3
AKTIVITI PAK21:
5  Berkongsi pendapat tentang cara-cara mengesan dan membaiki ralat bagi atur cara yang dibangunkan. -Peta pemikiran I-think
K B A T :
- Mengaplikasi

B B B
- Perisian Pengaturcaraan
6  Menambah baik secara kreatif atur cara yang telah dibangunkan.
- P C

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

Page | 13
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N
3.0 Mengatur cara dan Menguji E M K :
3.2 Menggunakan fitur-fitur untuk
1 menggerakkan objek, memasukkan
 Menyatakan sekurang-kurangnya dialog,
4 fitur pada antara mukabunyi dan objek
dalam perisian baharu- dalam
pengaturcaraan. Kreativiti dan pengaturcaraan
perisian Inovas i

K R E A T I V I T I :
- Menjana idea
2  Menyenaraikan fitur-fitur yang digunakan untuk memasukkan dialog, bunyi, objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian pengaturcaraan. - Berfikir kreatif dan kritis
N I L A I M U R N I :
- Berkeyakinan Diri
3  Memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu serta menggerakkan objek dalam atur cara. - B e r a n i

KEMAHIRAN ABAD 21:


MINGGU 27@28 - Menyelesaikan masalah
R P H 1 4 4  Menterjemahkan algoritma kepada arahan perisian pengaturcaraan dan memasukkan fitur-fitur seperti yang dinyatakan dalam algoritma serta melakukan uji lari atur cara.
AKTIVITI PAK21:
- Peta pemikiran I-think

5  Berkongsi pendapat tentang cara-cara mengesan dan membaiki ralat bagi atur cara yang dibangunkan. K B A T :
- Mengaplikasi

B B B
- Perisian Pengaturcaraan
6  Menambah baik secara kreatif atur cara yang telah dibangunkan. - P C

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

C U T I P E R T E N G A H A N P E N G G A L 2

MINGGU & M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N

Page | 14
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N
3.0 Mengatur cara dan Menguji 3.3 Menghasilkan atur cara secara urutan menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk sesuatu objek: E M K :
3.3.1 melakukan pergerakan dari kedudukan A ke kedudukan B dan berpatah
1  Menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur pada antara muka dalam perisian pengaturcaraan. balik ke kedudukan A - dengan
Kreativiti
kadar
dan kelajuan
Inovasi berbeza
3.3.2 memaparkan dialog yang sesuai.
3.3.3 mengeluarkan bunyi yang sesuai. K R E A T I V I T I :
- Menjana idea
2  Menyenaraikan fitur-fitur yang digunakan untuk memasukkan dialog, bunyi, objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian pengaturcaraan. - Berfikir kreatif dan kritis

NILAI MURNI:
3  Memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu serta menggerakkan objek dalam atur cara. - B e r k e y a k i n a n D i r i
- B e r a n i

KEMAHIRAN ABAD 21:


MINGGU 29@30 4  Menterjemahkan algoritma kepada arahan perisian pengaturcaraan dan memasukkan fitur-fitur seperti yang dinyatakan dalam algoritma serta melakukan uji lari atur cara. - Menyelesaikan masalah
R P H 1 5
AKTIVITI PAK21:
5  Berkongsi pendapat tentang cara-cara mengesan dan membaiki ralat bagi atur cara yang dibangunkan. -Recap Group (Mengulangi / mengingat semula)
K B A T :
- Mengaplikasi

B B B
- Perisian Pengaturcaraan
6  Menambah baik secara kreatif atur cara yang telah dibangunkan.
- P C

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N

Page | 15
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
3.0 Mengatur cara dan Menguji 3.4 Menghasilkan atur cara secara pilihan tunggal menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk sesuatu E objek:M K :
3.4.1 melakukan pergerakan secara 1 rawak.
Menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur pada antara muka dalam perisian pengaturcaraan. - Kreativiti dan Inovasi
3.4.2 memaparkan dialog dan mengeluarkan bunyi yang sesuai apabila bersentuh dengan objek lain.
K R E A T I V I T I :
3.5 Menjalankan dan membaiki ralat sekiranya ada pada atur cara yang dihasilkan. - Menjana idea
2  Menyenaraikan fitur-fitur yang digunakan untuk memasukkan dialog, bunyi, objek baharu dan menggerakkan objek dalam perisian pengaturcaraan.
- Berfikir kreatif dan kritis

NILAI MURNI:
3  Memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu serta menggerakkan objek dalam atur cara. - B e r k e y a k i n a n D i r i
- B e r a n i

KEMAHIRAN ABAD 21:


MINGGU 31@32 4  Menterjemahkan algoritma kepada arahan perisian pengaturcaraan dan memasukkan fitur-fitur seperti yang dinyatakan dalam algoritma serta melakukan uji lari atur cara. - Menyelesaikan masalah
R P H 1 6
AKTIVITI PAK21:
-Recap Group, Think-pair-share.

5  Berkongsi pendapat tentang cara-cara mengesan dan membaiki ralat bagi atur cara yang dibangunkan. K B A T :
- Mengaplikasi

B B B
- Perisian Pengaturcaraan
6  Menambah baik secara kreatif atur cara yang telah dibangunkan. - P C

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N
4.0 Menghasilkan Projek Pengaturcaraan 4.1 Membina satu projek pengaturcaraan
1  Menyatakan yangsituasi menarik . Menghasilkandan draf alkreatifgoritma, pseudokod melibatkan atau carta alir.fitur Menghasidan lkan satuobjek objek dalyang am atur cara. dipelajari.
E M
Fitur yang
K digunakan
: m
MINGGU 33@34 4.1.1 Memahami situasi. - Kreativiti dan Inovasi
2  Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat. Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan penyelesaian masalah bagi sekurang-kurangnya satu objek. Menghasilkan atur cara bagi objek tersebut .
R P H 1 7 4.1.2 Menghasilkan algoritma,3pseudokod
 Menyatakan situasi, objek-objedan
kyang terlibat dan carta
menganalisa setiap objealir.
k yang terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan pil han. Menghasilkan atur cara yang melibatkan pil han pada objek sesuai dengan perancangan.
Page | 16
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
4.1.3 Mengekod atur cara. 4  Menerangkan penyata n situasi berserta objek-objekyang terlibat dan menganalisa setiap objek yang terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod dan carta alir bagi setiap objek yang melibatkan aliran secara urutan dan pil han. Menghasilkan atur cara bagi setiap objek sesuai dengan perancangan. K R E A T I V I T I :
4.1.4 Menguji. 5  Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih dalam situasi berpandukanalgoritma, pseudokod dan carta alir yang dibina juga penyelesaian pada ralat yang ditemui semasa membangunkan atur cara yang menarik. - M e n j a n a i d e a
4.1.5 Mendokumentasi - Berfikir kreatif dan kritis

NILAI MURNI:
- Berkeyakinan Diri
- D i s i p l i n

KEMAHIRAN ABAD 21:


- Menyelesaikan masalah

AKTIVITI PAK21:
6  Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan kreatif berserta dokumentasi dan mempamerkan sikap berdikari, bermotivasi juga menghormati idea orang lain.
-Recap Group, Think-pair-share.

K B A T :
-Mengaplikasi

B B B
- Algoritma, Psedokod, Carta Alir, Perisian Pengaturcaraan, PC

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N
4.0 Menghasilkan Projek Pengaturcaraan 4.1 Membina satu projek pengaturcaraan
1  Menyatakan yangsituasi menarik. Menghasilkandan draf algkreatif oritma, pseudokod melibatkan atau carta alir.fitur Menghasidan lkan satuobjek objek dalyang am atur cara. dipelajari.
E M
Fitur yang
K digunakan
: m
4.1.1 Memahami situasi. 2  Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat. Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan penyelesaian masalah bagi sekurang-kurangnya satu objek. Menghasilkan atur cara bagi objek tersebut. - Kreativiti dan Inovasi
4.1.2 Menghasilkan algoritma,3pseudokod
 Menyatakan situasi, objek-objedan
kyang terlibat dan carta
menganalisa setiap objealir. k yang terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan pil han. Menghasilkan atur cara yang melibatkan pil han pada objek sesuai dengan perancangan.
MINGGU 35@36
4.1.3 Mengekod atur cara. 4  Menerangkan penyata n situasi berserta objek-objekyang terlibat dan menganalisa setiap objek yang terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod dan carta alir bagi setiap objek yang melibatkan aliran secara urutan dan pil han. Menghasilkan atur cara bagi setiap objek sesuai dengan perancangan. K R E A T I V I T I :
R P H 1 8
4.1.4 Menguji. 5  Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih dalam situasi berpandukanalgoritma, pseudokod dan carta alir yang dibina juga penyelesaian pada ralat yang ditemui semasa membangunkan atur cara yang menarik. - M e n j a n a i d e a
4.1.5 Mendokumentasi - Berfikir kreatif dan kritis
6  Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan kreatif berserta dokumentasi dan mempamerkan sikap berdikari, bermotivasi juga menghormati idea orang lain.
Page | 17
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
NILAI MURNI:
- Berkeyakinan Diri
- D i s i p l i n

KEMAHIRAN ABAD 21:


- Menyelesaikan masalah

AKTIVITI PAK21:
-Sumbangsaran.

K B A T :
-Mengaplikasi

B B B
- Algoritma, Psedokod, Carta Alir, Perisian Pengaturcaraan, PC

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid

M O D U L : P E N G A T U R C A R A A N
MINGGU &
T A R I K H S T A N D A R D S T A N D A R D P R E S T A S I
STANDARD PEMBELAJARAN C A T A T A N
K A N D U N G A N TP T A F S I R A N
4.0 Menghasilkan Projek Pengaturcaraan 4.1 Membina satu projek pengaturcaraan
1  Menyatakan yangsituasi menarik
. Menghasilkandan draf algkreatif oritma, pseudokod melibatkan atau carta alir. Menghasi fitur dan lkan satuobjek objek dalayang m atur cara.dipelajari. E Fitur yang
M K digunakan
: m
4.1.1 Memahami situasi. 2  Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat. Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan penyelesaian masalah bagi sekurang-kurangnya satu objek. Menghasilkan atur cara bagi objek tersebut . - Kreativiti dan Inovas i
4.1.2 Menghasilkan algoritma,3pseudokod
 Menyatakan situasi, objek-objedan
kyang terlibat dan carta
menganalisa setiap objealir.k yang terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibat kan pilihan. Menghasilkan atur cara yang melibatkan pilihan pada objek sesuai dengan perancangan.
4.1.3 Mengekod atur cara. 4  Menerangkan penyataan situasi berserta objek-objekyang terlibat dan menganalisa setiap objek yang terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod dan carta alir bagi setiap objek yang melibatkan aliran secara urutan dan pil han. Menghasilkan atur cara bagi setiap objek sesuai dengan perancangan. K R E A T I V I T I :
4.1.4 Menguji. - Menjana idea
MINGGU 37@38
- Berfikir kreatif dan kritis
R P H 1 9 4.1.5 Mendokumentasi
5  Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih dalam situasi berpandukanalgoritma, pseudokod dan carta alir yang dibina juga penyelesaian pada ralat yang ditemui semasa membangunkan atur cara yang menarik. N I L A I M U R N I :
- Berkeyakinan Diri
- D i s i p l i n
6  Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan kreatif berserta dokumentasi dan mempamerkan sikap berdikari, bermotivasi juga menghormati idea orang lain.
Page | 18
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)
KEMAHIRAN ABAD 21:
- Menyelesaikan masalah

AKTIVITI PAK21:
- Recap Group

K B A T :
-Mengaplikasi

B B B
- Algoritma, Psedokod, Carta Alir, Perisian Pengaturcaraan, PC

P E N I L A I A N
- Hasil kerja murid
3 9 , 4 0 M I N G G U P E P E R I K S A A N
4 1 , 4 2 , 4 3 A K T I V I T I A K H I R T A H U N

C U T I A K H I R T A H U N

Page | 19