Anda di halaman 1dari 3

TEMA Tema 1 : Istimewanya Keluargaku PENDIDIKAN SIVIK ( kasih sayang )

TAHUN Kelas : 6 DELIMA Tarikh : 21 JANUARI 2020 (SELASA)

TAJUK Tajuk 3 : Jauh di Mata Dekat di Hati

ASPEK Kemahiran membaca

Kemahiran Lisan

MASA 11.50- 12.50 tengahari

STANDARD 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas
KANDUNGAN dan intonasi yang betul.

STANDARD 2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam
PEMBELAJARAN ayat secara mekanis.

Pada akhir PdP, murid dapat

a) Membaca petikan dengan lancar dan sebutan yang jelas dan intonasi yang
OBJEKTIF betul

b) Menjelaskan sikap mengambil berat tentang orang lain tanpa mengira kaum
dan etnik

AKTIVITI Aktiviti 1 : Mini White board

Set Induksi 1. Murid-murid diminta bermain susun kad ( set induksi )

Aktiviti Permulaan 2. Guru dan murid bersoal jawab


untuk menarik minat
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan objektif pembelajaran pada hari ini.
murid

Aktiviti 2 : Penerangan Guru


Merangsang murid
terhadap
4. Murid-murid diminta membaca teks petikan yang diberi dengan jelas dan intonasi
pembelajaran topik. yang betul .

Aktiviti Utama 5. Murid-murid diminta mengenal pasti isi-isi penting yang terdapat dalam petikan
tersebut.
Menerapkan
aktiviti kolaboratif 6. Guru memberi penerangan tentang tajuk yang dipelajari hari ini.
dan koperatif
Aktiviti 3 : Walk galery

7. Dalam kumpulan mereka akan membuat peta ithink .Menjalinkan dan menjaga
hubungan yang positif tanpa mengira kaum dan etnik
Menggalakkan
penglibatan aktif 8. Mereka juga akan membincagkan bagaimana Memberikan bantuan dan
keseluruhan murid. sokongan moral kepada orang lain tanpa mengira kaum dan etnik.

9. Secara bergilir-gilir, murid akan pergi ke kumpulan lain untk melihat hasil
kumpulan tersebut dan bertanya.

10 Murid lain akan memberi pandangan dan sesi soal jawab sesama sendiri.

Aktiviti 4 : Kolaboratif

10. Murid-murid diminta membentang hasil kumpulan.

11. Pembentangan jawapan dan perbincangan

12. Murid menulis hasil kerja dalam buku latihan.

Aktiviti 5: Share Your View

13.. Guru bertanya kepada murid mengenai topik yang dipelajari.

14. Murid memberi respon dengan menunjukkan isyarat faham. ( traffic light system)

15. Guru membuat kesimpulan.

16. latihan murid membina ayat.

Pemulihan
Murid diberi lembaran menyalin ayat .

Pengayaan
Murid membina ayat berdasarkan perkataan yang diberi .

Nilai murni : Hormat-menghormati

Ilmu : Sosiobudaya
Soalan KBAT:
KP: Interpersonal

Strategi P&P:

KB - Mengecam

BCB : Bacaan Intensif


BBM kertas mahjung, white board marker , trafik light, laptop, lcd

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN Murid dapat membaca dengan intonasi yang betul .
PEMBELAJARAN

REFLEKSI __ orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif PdP
Bil Hadir : Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.

Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Aktiviti PDP ditunda kerana: _________________________________________