Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN HARIAN

2020

MATA
BAHASA MELAYU MINGGU 4 KELAS 5 SATRIA
PELAJARAN
TARIKH 21/01/2020 HARI SELASA MASA 12.00 - 13.00

Keluarga
TEMA : PKJR : Choose an item. SIVIK: Choose an item.
Berwawasan
Tajuk
TAJUK Keluarga Kreatif Si Cilik yang Kreatif
Kecil :
5.1 Memahami dan menggunakan
STANDARD STANDARD 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama
golongan kata dengan betul
KANDUNGAN mengikut konteks PEMBELAJARAN diri tanya mengikut konteks dengan betul

Diakhir pdp, murid akan 1. Mengenal pasti kata ganti diri tanya
dapat : 2. Membina dialog
OBJEKTIF KRITERIA
PEMBELAJARAN Memahami dan KEJAYAAN
menggunakan kata ganti diri
tanya dengan betul
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN 1 Murid membaca petikan pada muka surat 13 buku teks.
2 Murid mengenal pasti kata ganti nama diri tanya
AKTIVITI UTAMA 3 Murid menulis perbualan menggunakan kata ganti nama diri tanya
4 Murid membaca dan memahami perbualan
5 Murid menulis dialog menggunakan kata ganti nama diri tanya
AKTIVITI PENUTUP
6 Refleksi pembelajaran dan penilaian
PEMBELAJARAN LAIN-LAIN
Bus Stop (Hentian Bas) P.KOPERATIF ______________________
ALAF 21

BAHAN BANTU
BELAJAR (BBB)
BUKU TEKS BCB : Menulis perenggan ILMU TMK

KECERDASAN PENILAIAN PENGAJARAN &


INTERPERSONAL Pemerhatian
PELBAGAI PEMBELAJARAN
ELEMEN MERENTAS Kelestarian Alam
KURIKULUM (EMK)
NILAI MURNI Kerajinan ELEMEN 6K KREATIVITI dan INOVATIF
Sekitar
16/19 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
3/19 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI
Aktiviti pengajaran & pembelajaran
ditangguhkan kerana ….
Choose an item.

Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN Latihan membina ayat menggunakan kata ganti nama diri tanya
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID PENGAYAAN
MATA
BAHASA MELAYU MINGGU 4 KELAS 4 SATRIA
PELAJARAN
TARIKH 21/01/2020 HARI SELASA MASA 12.00 - 13.00
1
TEMA PKJR Had Laju di Jalan Raya P.SIVIK Choose an item.
KEMASYARAKATAN
TAJUK : Prihatinnya kita Tajuk Kecil : Kita Lakukan Bersama-sama
2.2.1 Membaca dan memahami
2.2 Membaca, memahami,
STANDARD STANDARD bahan grafik daripada
dan menaakul bahan
KANDUNGAN PEMBELAJARAN multimedia untuk membuat
multimedia
gambaran
Diakhir pdp, murid akan dapat 1. menyatakan perkara berdasarkan
: gambar dengan betul.
2. menyusun maklumat dengan betul
OBJEKTIF Membaca dan memahami KRITERIA
PEMBELAJARAN bahan grafik daripada KEJAYAAN
multimedia untuk membuat
gambaran
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
1 Murid diminta memerhatikan gambar
AKTIVITI
2 Murid menyatakan apakah yang dapat diperhatikan pada gambar
PERMULAAN
3 Jawapan murid ditulis pada papan putih
4 Murid membaca petikan buku teks ms 8 -9
5 Murid diterangkan dengan petikan yang dibaca dengan jawapan murid
AKTIVITI UTAMA 6 Berpasangan, murid diminta menggariskan faedah amalan masyarakat prihatin
7 Berdasarkan maklumat tersebut, murid diminta menyusun maklumat tersebut
dalam peta pokok
8 Perbincangan
AKTIVITI PENUTUP
9 Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini
PEMBELAJARAN LAIN-LAIN
Bus Stop (Hentian Bas) P.KOPERATIF ____________________________
ALAF 21
BAHAN BANTU
BUKU TEKS BCB Menulis perenggan ILMU TMK
BELAJAR (BBB)
KECERDASAN PENILAIAN PENGAJARAN &
INTERPERSONAL Pemerhatian
PELBAGAI PEMBELAJARAN
ELEMEN MERENTAS KREATIVITI dan
Kelestarian Alam Sekitar NILAI MURNI Kerajinan ELEMEN 6K
KURIKULUM (EMK) INOVATIF

19/21 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan.
2/21 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
REFLEKSI
Aktiviti pengajaran & pembelajaran
Choose an item.
ditangguhkan kerana ….
Aktiviti PdP dibawa ke :
PEMULIHAN Menulis pelbagai ayat dengan perkataan yang diberikan
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID PENGAYAAN