Anda di halaman 1dari 4

Akta Pembantu Perubatan

Undang2 Malaysia Akta 180

Peraturan2 PP (Pendaftaran) 1979


- diwartakan pada 23 Ogos 1979.

Akta A621, Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) (Pindaan) 1985


- diwartakan pada 30 Mei 1985 bertujuan meminda perkataan 'Hospital' kepada
'Perubatan'.

LEMBAGA PEMBANTU PERUBATAN MALAYSIA


Sejarah Penubuhan:
- ditubuhkan di bawah seksyen 3, Bahagian II, Akta Pembantu Perubatan 1977.
- diwartakan pada 10 Mac 1977.
- berkuatkuasa:
- S. Malaysia: 14 Februari 1980.
- Negeri Sabah & Sarawak: 1 November 1980.

Objektif:
- Memastikan semua Pen. Peg. Perubatan (Pembantu Perubatan) berdaftar &
mempunyai Sijil Perakuan Pendaftaran Tahunan yang sah sepertimana
diperuntukkan oleh undang2 supaya mereka dapat memberikan perkhidmatan
kesihatan yang berkualiti tinggi mengikut standard amalan yang ditetapkan.

Fungsi:
- Bertanggungjawab ke atas pendaftaran PP.
- Mengawal tatakelakuan termasuk pelaksanaan Kod Etika PP.
- Menentu & meluluskan sukatan pelajaran & kandungan kursus asas PP.
- Menolak atau meluluskan orang yang ingin berdaftar sebagai PP.
- Menentukan kelayakan bagi membolehkan seseorang itu didaftarkan di bawah
Akta ini.
- Mengawalselia latihan PP.
- Mengadakan Peperiksaan Akhir PP dengan kerjasama BPL KKM / swasta.
- Mengeluarkan Sijil Pendaftaran, Sijil Perakuan Pendaftaran Tahunan (APC) serta
lencana.
- Mengiktiraf status institusi2 yang menawarkan kursus latihan PP.
- Menyiasat aduan berkaitan dengan amalan serta tatakelakuan PP.
- Menyediakan garis panduan, S.O.P dan protokol bagi perkhidmatan PP.
- Membantu Bahagian Amalan Perubatan:-
- Mewujudkan Piawaian Kerja untuk PP & Staf Auksiliari.
- Menyediakan kajian & Penyediaan Garis Panduan, Protokol & Prosedur:-
- Pembangunan & Penilaian berterusan ke atas perkhidmatan PP.
- Menetapkan piawaian amalan kerja.
- Justifikasi keperluan jawatan baru & kenaikan pangkat.
- Perancangan perkembangan kerjaya & latihan PP.
- Peranan "Expanded & Extended".
- Memberi input teknikal dan khidmat nasihat Perkhidmatan.
- Merancang keperluan sumber manusia bagi perkhidmatan yang sedia ada dan
baru.
- Kajian dan pembangunan (R & D).

1
UNDANG2 MALAYSIA AKTA 180
PEMBANTU PERUBATAN (PENDAFTARAN) AKTA 1977

BAH I: PERMULAAN
- dikuatkuasa di seluruh Malaysia

BAH II: LEMBAGA (PENDAFTARAN) PEMBANTU PERUBATAN


- bertanggungjawab mendaftar seseorang sebagai PP
- Ketua Pengarah Kesihatan sebagai Pengerusi
- Ketua PP sebagai Setiausaha
- Ahli2 dilantik oleh Menteri bagi tempoh tertentu
- boleh dilantik semula
- lantikan boleh ditarik balik oleh Menteri
- Pengerusi (atau ahli yang dilantik) diperlukan menpengerusikan mesyuarat

BAH III: DAFTAR PP, PERUNTUKAN UNTUK PENDAFTARAN


- buku daftar diperlukan
- KPK sebagai Pendaftar
- hanya seseorang yang didaftar dibenarkan berkerja sebagai PP
- individu yang boleh didaftar:
- berjaya dalam latihan yang diperakukan
- lulus peperiksaan yang diperakukan
- permohonan menggunakan borang yang ditetapkan
- memberikan semua keterangan yang diperlukan
- membayar yuran yang ditetapkan
- memenuhi semua syarat
- TIDAK termasuk: - seseorang masih dalam latihan
- Pembantu Hospital Estat
- nama dimasukkan ke dalam buku daftar
- sijil pendaftaran akan dikeluarkan
- sijil pendaftaran luput pada 31hb Disember tahun semasa
- perbaharuan TIDAK lewat daripada 30hb September setiap tahun

BAH IV: PENERBITAN, PEMBATALAN DAN KEMASUKAN SEMULA


- Lembaga boleh mengeluarkan nama seseorang seperti:
- meninggal dunia,
- gagal untuk memperbaharui sijil,
- disabit kesalahan salahlaku & jenayah
- memberi maklumat palsu semasa pendaftaran
- gangguan mental
- bankrap
- gagal memberi respon dalam tempoh SATU bulan setelah surat berdaftar yang
dihantar ke alamat berdaftar yang terakhir

BAH V: RAYUAN
- boleh merayu kepada Menteri mengenai keputusan Lembaga
- keputusan Menteri adalah muktamad

BAH VI: AM
- Lembaga boleh meminta maklumat dari ahli pada bila2 masa

2
- seseorang disabit kesalahan penyalahgunaan gelaran PP:
- kesalahan pertama: denda RM 500.00 atau dipenjarakan tidak > 6 bulan, atau
kedua-duanya
- kesalahan kedua dan seterusnya: denda RM 1000.00 atau dipenjarakan tidak > 1
tahun, atau kedua-duanya
- kuasa Menteri untuk menggubal apa2 peraturan

PERUNDANGAN SUBSIDIARI PERSEKUTUAN P.U. (A) 185/79


PEMBANTU PERUBATAN (PENDAFTARAN) PERATURAN 1979
- R. 4: - apa2 isu akan ditentukan menerusi undian dengan cara “angkat tangan” oleh
ahli secara majoriti
- R. 6: - keputusan Pengerusi adalah muktamad
- R. 10: - seseorang diterima untuk latihan perlu mempunyai kelayakan MCE atau
setara
- JADUAL PERTAMA:
- latihan TIDAK < 3 tahun
- latihan terdiri daripada:
- Blok Basik
- Blok Klinikal
- Blok Akhir
- Latihan Praktikal
- menduduki pelbagai peperiksaan
- R. 11: - peperiksaan akhir dikendalikan oleh pemeriksa yang dilantik oleh Lembaga
- TIADA sesiapa boleh dibenarkan menduduki peperiksaan akhir kecuali
telah lulus dalam peperiksaan2 yang sebelumnya
- yuran kemasukan RM 30.00 telah dibayar
- R. 13: - daftar PP
- R. 14: - permohonan untuk pendaftaran menggunakan Borang 2
- dokumen2 diperlukan:
- keputusan peperiksaan akhir
- salinan sijil kelahiran yang telah disahkan
- salinan sijil kerakyatan yang telah disahkan
- 3 keping gambar saiz pasport
- Lembaga boleh meminta bukti pengenalan tambahan
- R. 15: - yuran pendaftaran RM 50.00 & tidak dikembalikan jika permohonan tidak
berjaya
- R. 16: - sijil pendaftaran akan dikeluarkan
- gambar ditampal di sijil
- tandatangan Pendaftar
- Pendaftar boleh luluskan salinan sijil dengan bayaran RM 30.00
- R. 17: - permohonan perbaharuan sijil TIDAK lewat daripada 30hb September
setiap tahun
- yuran perbaharuan RM 10.00
- yuran lewat RM 30.00 jika permohonan dilakukanselepas 30hb September
- sijil perbaharuan tahunan akan dikeluarkan
- jika tiada permohonan dilakukan selepas 31hb Disember- nama dibatalkan
- semua PP berkhidmat di perkhidmatan awam dikecualikan dari membayar
yuran perbaharuan
- R. 19: - gelaran “Medical Assistant” atau “Pembantu Perubatan” selepas
pendaftaran telah berjaya

3
- dibenarkan memakai lencana:
- berbentuk “diamond” dengan pinggir bulat
- 3 x 5 sm
- latar belakang biru gelap dikelilingi batas putih
- “PEMBANTU PERUBATAN“ & “MALAYSIA” dicetak warna hitam
- lencana perlu dipakai di sebelah kiri pakaian seragam
- R. 20: - yuran masukkan semula nama sebanyak RM 100.00

Seksyen 10 (3)
Syarat2 dan Sekatan:
1. TIDAK dibenarkan membuat tugas2 klinikal bersendirian;
2. Hendaklah bertugas di bawah penyeliaan Pegawai Perubatan semasa
berkhidmat dgn Kerajaan atau klinik swasta;
3. 3. Di klinik swasta, PP mesti bertugas di bawah penyeliaan Pengamal
Perubatan yang bertugas sepenuh masa;
4. Jika bekerja dgn swasta, perlu kemukakan Borang 3 & Borang 5.